Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)"

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Arne Högstedt Lennart Beijer Övriga deltagande Utses att justera Sven Carlsson Bertil Karlström Göran Berglund, ersättare Laila Ekström Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Bertil Karlström. Bo Bergman. Laila Ekström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- o hälsovårds- Kommunkansliet. Bertil Karlström

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 kontoret Au 347 Dnr Antagande av entreprenör för kartering av fibersediment i Övre och Nedre Svartsjön Miljö och hälsoskyddsförvaltningen har infordrat anbud på kartering av fibersedimenten i Övre och Nedre Svartsjön. Fördelaktigaste anbud har enligt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen lämnats av Miljö Management AB. Miljö Managements anbud på kronor för kartering av fibersedimenten i Övre och Nedre Svartsjön antas.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsen Au 348 Dnr Räddningstjänstplan för Hultsfreds kommun Beredskapssamordnare Bengt Nyström redovisar inkomna yttranden över förslaget till ny räddningstjänstplan för Hultsfreds kommun. Lämnade synpunkter har i tillämpliga delar beaktats i senaste revideringen av förslaget till räddningstjänstplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny räddningstjänstplan för Hultsfreds kommun enligt bilaga.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Magnus Blomberg Stefan Wittlock Au 349 Dnr Förordnande av ny IT-chef IT-chefen Bengt Falke har på grund av nytt arbete sagt upp sin anställning i Hultsfreds kommun. Datagruppen föreslår att Stefan Wittlock, som vikarierat under Bengt Falkes partiella tjänstledighet utses till ny IT-chef. Stefan Wittlock förordnas till ny IT-Chef i Hultsfreds kommun Dataavdelningen får i uppdrag att utannonsera tjänsten som IT-samordnare för kommunens skolor efter Stefan Wittlock.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunförbundet Kalmar län Personalkontoret Bo Schön Au 350 Dnr Gemensam upphandling av pensionsadministration Kommunförbundet inbjuder med skrivelse till kommunstyrelsen länets kommuner att delta i en samordnad upphandling av pensionsadministration genom kommunförbundets medverkan. Upphandlingen avser uträkning och uppgiftslämnande beträffande pensioner. Tidigare gemensam upphandling för vissa kommuner visar att kostnaderna sänktes med 40-50%. Hultsfreds kommun önskar delta i en samordnad upphandling av pensionsadministration genom kommunförbundets medverkan.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Räddningschefen Ekonomikontoret Au 351 Dnr Inköp av fallutrustning till räddningstjänsten Med hänvisning till bestämmelserna i arbetarskyddslagen anhåller räddningschefen i skrivelse till kommunstyrelsen om ett tilläggsanslag på kronor för inköp av fallutrustning till räddningstjänsten. Utrustningen skall användas för att förhindra fallolyckor från höga höjder vid brandbekämpning och andra ingripanden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Räddningstjänsten beviljas ett tilläggsanslag på kronor för inköp av fallutrustning. För ändamålet anvisas kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Mats Stenström Britt-Marie Hultgren Au 352 Dnr Omsättning av lån på kronor i Handelsbanken Kommunen har ett lån i Handelsbanken på kronor vilket förfaller till betalning den 19 juni. Ekonomikontoret föreslår att lånet förlängs som kort lån med ytterligare tre månader. Ekonomikontoret får i uppdrag att förlänga lånet på kronor i Handelsbanken med ytterligare tre månader.

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Mats Stenström Britt-Marie Hultgren Au 353 Dnr Omsättning av lån på kronor i Sparbanken Sverige AB Kommunen har ett lån på kronor i Sparbanken Sverige AB, vilket förfaller den 23 juni Ekonomikontoret föreslår att lånet förlängs som kort lån ytterligare tre månader. Ekonomikontoret får i uppdrag att förlänga lånet på kronor i Sparbanken med ytterligare tre månader.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kommunkansliet Au 354 Dnr Motion om lokalisering av en bilprovning till Hultsfreds kommun Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj, 54, inlämnades av fullmäktigeledamöterna Hans Johansson och Tomas Söreling, båda s, en motion om lokalisering av en bilprovning till Hultsfreds kommun. Motionsställarna föreslår att möjligheterna för en etablering, eventuellt en filial till Vimmerby undersöks. kommunkansliet får i uppdrag att hos Svensk Bilprovning AB ansöka om en bilprovningsanläggning till kommunen.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Lars Lundgren Bruksgatan 2 B Rosenfors Sven Carlsson Au 355 Dnr Bidrag till Leader II-projekt, Hantverksutställning i Rosenfors Utvecklingsgruppen i Rosenfors har ansökt om bidrag ur EG:s strukturfonder, Leader II hos Smålandsgruppen FGH för en hantverksutställning i Rosenfors. Eventuellt Leader-bidrag förutsätter kommunal medfinansiering med kronor. Under förutsättning att övriga medfinansiärer bidrar med sin respektive andel beviljas Utvecklingsgruppen ett bidrag på kronor till Hantverksutställningen. För ändamålet anvisas kronor ur kontot för näringslivsbefrämjande åtgärder.

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kultur- o fritidsnämnden + skrivelse Au 356 Dnr Inbjudan till ungdomsstyrelsens utmärkelse Årets ungdomskommun 1997 Ungdomsstyrelsen inbjuder med skrivelse till kommunstyrelsen Hultsfreds kommun att ansöka om ungdomsstyrelsens utmärkelse Årets ungdomskommun Sökande kommun skall i sin ansökan beskriva konkreta satsningar och resultat i aktuell verksamhet som syftar till att öka ungdomars inflytande i lokalsamhället. Inbjudan till ungdomsstyrelsens utmärkelse Årets ungdomskommun 1997 remitteras till kultur- och fritidsnämnde för yttrande.

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Au 357 Dnr Fördelning av medel enligt vårpropositionen Med anledning av regeringens vårproposition om ytterligare medel till kommunernas verksamhet uppmanas socialnämnden med beslut , 43, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att tillse att resurserna går till det de är avsedda för. På grund av att kommunfullmäktige fastställt budgetramarna för 1998 läggs socialnämndens beslut med kännedom till handlingarna. Reservation Arne Högstedt, c, reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande om att socialnämndens synpunkter skall beaktas i höstens budgetberedning.

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Gatukontoret + motion Au 358 Dnr Motion om förbättrad trafiksäkerhet i Emmenäs mm Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj, 55, inlämnades av fullmäktigeledamöterna Hans Johansson och Tomas Söreling, båda s, en motion om förbättrad trafiksäkerhet i Emmenäs mm. I motionens föreslås att kommunen påskyndar tillkomsten av gång-cykelväg genom Emmenäs samt en helhetslösning med en cykelväg mellan Rosenfors och riksväg 34 i Målilla. Motionen remitteras till gatukontoret för yttrande.

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Fastighetskontoret Au 359 Dnr Antagande av entreprenör för ny ventilationsanläggning i Stålhagsskolan Fastighetskontoret har infordrat anbud på utförande av ny ventilationsanläggning i Stålhagsskolan i Hultsfred. Fördelaktigaste anbud har enligt fastighetskontoret lämnats av Plåtnilsson AB, Målilla. Arbetsutskottet beslut Plåtnilssons AB anbud på kronor antas för utförande av ny ventilationsanläggning i Stålhagsskolan.

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kommunstyrelsen Au 360 Dnr Inlösen av förlustansvar i fastigheten Välten 1, Hultsfred Fastigheten Välten 1, Hultsfred, har sålts för en köpeskilling av kronor, vilket innebär att Venantius AB ej fick sin fordran täckt vid fördelningen. Enligt bostadsfinansieringsförordningen skall kommunen ansvara för upp till 40% av Venantius AB:s totala fordran, som i detta fall utgör kronor. Kommunens förlustansvar uppgår till kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen skall infria sitt förlustansvar för bostadslånet i fastigheten Välten 1, Hultsfred. För ändamålet föreslås att kronor anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Fastighetskontoret Sökanden Au 361 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Misterhult 2:11, 2:12 och 4:15 samt Hjortöströms Hjulfabrik 1:7, Virserum Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet Säljare Köpare Köpesumma Areal Ingvar Strömberg, Olvonstigen Vetlanda Misterhult 2:11, 2:12 och 4:15 samt Hjortöströms Hjulfabrik 1:7, Virserum Hultsfred Småländska Smalspåret AB Ingvar Strömberg, Olvonstigen 15 Vetlanda kronor 6100 kvm, 2770 kvm, 3170 kvm, 3530 kvm Tax-värde -

17 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Fastighetskontoret Sökanden Au 362 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Hägelåkra 5:131 Målilla, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet Säljare Köpare Köpesumma Areal Tax-värde Sparbanken Sverige AB, Målilla Hägelåkra 5:131 Målilla, Hultsfred Rigoberto Gadea Castro, ½ av Madeleine Lundqvist, ½ av Ulrika Baraza Eivor Karlsson kronor 6337 kvm kronor

18 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Fastighetskontoret Sökanden Au 363 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Doppingen 2 och 3, Virserum, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Sparbankens Fastighetsbyrå AB, Storgatan Hultsfred Fastighet Säljare Köpare Köpesumma Areal Tax-värde Doppingen 2 och 3, Virserum, Hultsfred Margareta Tungström, Sjöbergavägen 15, Svedala Alf Karlsson, Rönnvägen 1 H, Hultsfred kronor 1166 kvm, 891 kvm kronor, kronor

19 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Fastighetskontoret Sökanden Au 364 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Motorsågen 2, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Sparbankens Fastighetsbyrå AB, Storgatan Hultsfred Fastighet Motorsågen 2, Hultsfred Säljare Birgitta Solneviks dödsbo, Granvägen Hultsfred Köpare Köpesumma Areal Tax-värde Kjell Granefeldt, Klostersborg, Hultsfred kronor 1396 kvm kronor

20 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Fastighetskontoret Sökanden Au 365 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Katebo 3:9, Lönneberga, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet LRF KONSULT, Box Vimmerby Katebo 3:9, Lönneberga, Hultsfred Säljare Verner Kahn Köpare Rude Karlsson, Köpesumma Areal Tax-värde kronor 6,1035 ha kronor

21 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Fastighetskontoret Sökanden Au 366 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Transformatorn 4, Virserum, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet Säljare Köpare Malte Hjertberg Mäklar AB, Solbacka, Dragnäs Ramkvilla Transformatorn 4, Virserum, Hultsfred Kenneth Nilsson Sjögårdsvägen 114, Vittskövle ½ av Åke Ek Löneberg, Kvillsfors ½ av Mary Nilsson Kyrkogatan 1, Virserum Köpesumma Areal Tax-värde kronor 3915 kvm kronor

22 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Fastighetskontoret Sökanden Au 367 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Torparen 9 och 10, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet Advokatfirman Glimstedt, Larmtorget 4, Kalmar Torparen 9 och 10, Hultsfred Säljare Bröderna Nielsen Entreprenad AB, Konkurs Köpare HP Bygg AB, Hultsfred, Köpesumma Areal Tax-värde kronor 1225 kvm, 1230 kvm kronor, kronor

23 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Fastighetskontoret Sökanden Au 368 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Botesgård 1:10, Målilla, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet Säljare Köpare Köpesumma Areal Tax-värde GANA Kraft AB, Box 3031, Trelleborg Botesgård 1:10, Målilla, Hultsfred Nissans Kraftförvaltnings Aktiebolag, Malmö Gana Kraft AB, Box 3031, Malmö kronor 3326 kvm kronor

24 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Fastighetskontoret Au 369 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 Nedanstående ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 beviljas. Sökande Fastigheten Bostadsanpassningsbidrag, kronor Gudrun Kristern Mörlunda 7: :- Blåbärsvägen Mörlunda

25 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Fastighetskontoret Au 370 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 Nedanstående ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 beviljas. Sökande Fastigheten Bostadsanpassningsbidrag, kronor Lydia Atlas Hägelåkra 1: :00 Bäckvägen Målilla

26 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Au 371 Anmälningsärenden 1 Beredskapssamordnare Bengt Nyströms information om aktiviteter inom kärnavfallsområdet. 2 SKTF:s pressmeddelande om att utvecklingen av antalet äldre ställer större krav på kommunerna. 3 Kommunikationsdepartementets information om propositionen 1996/1997:15 Mer tillgänglig kollektivtrafik 4 Socialnämndens lägesrapport om uppfyllelsen av mål och budget 5 Fastighetskontorets redovisning av hyreskontraktet för Dackekliniken i Virserum 6 Kommunförbundets cirkulär 1997:73Vägen till jobb för invandrare i sex kommuner 1997:75 EU:s framtida strukturpolitik 1997:77Kommunerna, arbetsgivarrollen och EU 1997:82Kommunernas roll och ansvar inom arbetsmarknadspolitiken 1997:84 Levnadsförhållandena i Sveriges kommuner 1997:85Arbetsdomstolens dom 1997 nr 42 Tidsbegränsade chefsförordnanden 1997:86Särskilt utbildningsbidrag för att höja anställdas kompetens 7 Kommunförbundets skrivelse om att kommuner och företag utmanar varandra 8 Samråd med Skogsvårdsstyrelsen, Östra Götaland, genom länsjägmästare Sven-Inge Karlsson, distriktschef Stig Ohlsson och naturchef Lars Ingemarsson, om det fortsatta samarbetet mellan kommunen och Skogsvårdsstyrelsen.

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.55 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Utses

Läs mer

Val av ledamöter och ersättare till polisnämnden för polisområde 5, Vimmerby och Hultsfred

Val av ledamöter och ersättare till polisnämnden för polisområde 5, Vimmerby och Hultsfred 1995-03-20 1 De valda Polisstyrelsen Au 148 Dnr 1995.074 114 Val av ledamöter och ersättare till polisnämnden för polisområde 5, Vimmerby och Hultsfred Polisstyrelsen i Kalmar län rekommenderar med skrivelse

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.30-11.45 ande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Bertil

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-17.00 Beslutande Sven Gustavsson Annelie Milton-Björk, 30-32, 38 Lars Hagberg Bo Bergman Jan Kennmark Göran

Läs mer

Beslutande Åke Bergh Ingrid Rosén Bodil Liedberg Jönsson Christel Rüdiger-Karlsson

Beslutande Åke Bergh Ingrid Rosén Bodil Liedberg Jönsson Christel Rüdiger-Karlsson Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) 2004-05-11 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2004-05-11 kl. 14.00-17.20 Beslutande Åke Bergh Ingrid Rosén Bodil Liedberg Jönsson Christel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Fredrik

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2000-10-02 kl. 08.30-11.25 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Totalkostnaderna för utredningen har beräknats till cirka 40 000 kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Totalkostnaderna för utredningen har beräknats till cirka 40 000 kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1995-02-27 1 Kommunstyrelsen Au # 118 Dnr 1994.109 170 Utredning av kommunens räddningstjänst Budgetberedningen hösten 1994 beslutade att anlita räddningschefen i Västerviks kommun, Conny Jansson, för

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) lats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.45 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v 1(15 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.20 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-06-19 1 Kf 66 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom 1995-05-09 i S-R Jonassons, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut 1994-11-24, 120, om renhållningstaxa för Hultsfreds kommun.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-11-18 kl. 08.30-12.20. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, Hultsfred 2014-11-18 kl. 08.30-12.20. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.20 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 305 Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer