Val av ledamöter och ersättare till polisnämnden för polisområde 5, Vimmerby och Hultsfred

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av ledamöter och ersättare till polisnämnden för polisområde 5, Vimmerby och Hultsfred"

Transkript

1 De valda Polisstyrelsen Au 148 Dnr Val av ledamöter och ersättare till polisnämnden för polisområde 5, Vimmerby och Hultsfred Polisstyrelsen i Kalmar län rekommenderar med skrivelse till kommunstyrelsen den 27 februari 1995 Hultsfreds kommun att nominera ledamöter och ersättare till polisnämnden för polisområde 5, Vimmerby och Hultsfred. Från Hultsfred skall nomineras tre ledamöter och två från Vimmerby. Ledamöter Ersättare Allan Seger, s Bengt Nilsson, s Basebovägen 10 Ringvägen HULTSFRED HULTSFRED Bo Bergman, s Gunilla Abrahamsson, s Målarens väg 9 Svärdstigen MÅLILLA HULTSFRED Laila Ekström, c Göran Berglund, m Hornstigen 6 Björkmossa HULTSFRED VIRSERUM

2 Planerings- och ekonomikontoret Au 149 Dnr Förlängning av lån i Handelsbanken Planerings- och ekonomikontoret och meddelar i skrivelse den 14 mars 1995 att kommunens utlandslån hos Handelsbanken på 22 milj sv kronor i schweiziska franc, och i japanska yen förfallit till betalning den 14 mars. Planerings- och ekonomikontoret föreslår en förlängning av lånet ytterligare 6 månader. Kommunens utlandslån hos Handelsbanken på 22 milj sv kronor i schweiziska franc och japanska yen får förlängas med ytterligare 6 mån.

3 Kommunstyrelsen Au 150 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Enligt 20 i arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunkansliet den 15 mars upprättat en redovisning över ej färdigberedda motioner. Redovisningen upptar sammanlagt 18 motioner, varav den äldsta är från Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avskriva nedanstående motioner. 1. Arne Högstedts motion av den 17 oktober 1991 om ytterligare servicelägenheter vid Lundagården i Målilla 2. Lars Hagbergs och Silva Anderssons motion av den 22 april 1993 om inköp av industrilokaler i Virserum. 3. Göran Berglunds och Stephan Richters motion av den 27 januari 1994 om utökning av antalet ordförande i styrelser och nämnder. Nedanstående motioner skall anses besvarade genom kommunfullmäktiges beslut om ändringar i kommunens renhållningsordningar. 1. Arne Högstedts m fl motion av den 17 februari 1994 om ändringar i kommunens renhållningsordning. 2. Arne Högstedts motion av den 17 februari 1994 om sophämtning vid fritidshus. 3. Torbjörn Wirsenius och Mona Johanssons motion av den 17 februari 1994 om omprövning av beslut om källsortering av hushållsavfall. 4. Margareta Åverlings motion av den 21 april 1994 om

4 omhändertagande av latrin från fritidsbostäder. Elmer Freijs motion om en gång- och cykelväg mellan Järnforsen och Målilla avslås av kostnadsskäl.

5 Au 151 Dnr Neddragning av kommunens stöd till näringsställen Kommunfullmäktige uppdrog den 17 oktober 1991, 108, åt kommunstyrelsen att utreda vilka näringsställen som fortsättningsvis skall erhålla bidrag från kommunen och i vilken form eventuella bidrag skall utbetalas. Utredningen skulle ha som målsättning att kommunens stöd till näringsställen helt skall ha upphört vid utgången av Hultsfreds kommun stöder genom subventionerad hyra hotell Hulingen, Hultsfred, hotell Dacke, Virserum, Gillets bar, Mörlunda och Järnforsens värdshus, Järnforsen. Kommunens stöd till Målilla Hotell och Silverbaren i Silverdalen har slopats p g a dom i Kammarrätten, som anser direkta bidrag är olagliga. Beredning Kommunledningskontorets PM Kommunledningskontorets tillägg till PM Fastighetskontorets konsekvensutredning om slopande av samtliga bidrag till näringsställen Yrkanden Lars Hagberg, s, med instämmande av Laila Ekström, c: Nuvarande nettostöd till näringsställen i kommunen minskas med 25% fr o m Lennart Beijer, v: Nuvarande nettostöd till hotell Hulingen och hotell Dacke minskas med 25% fr o m Stödet till Gillet och Järnforsens värdshus minskas fr o m 1997 med 25 % per år och 3 år framåt så att stödet till dessa näringsställen helt har upphört år Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hagberg-Ekströms yrkande och på Lennart Beijers yrkande och finner att arbetsutskottet antar Hagberg - Ekströms yrkande.

6

7 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nuvarande nettostöd till näringsställen minskas med minskas med 25% fr o m Reservation Lennart Beijer reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

8 Fastighetskontoret Au 152 Dnr Antagande av anbud för rivning av f d Målilla Järn och Redskap Fastighetskontoret har infordrat anbud på rivning av f d Målilla Järn och Redskaps affärslokaler i Målilla. Vid anbudstidens utgång har tre stycken anbud inkommit. AB Rumskulla Maskiners anbud på kronor antas för rivning av f d Målilla Järn och Redskaps lokaler, Målilla. Kostnaderna för rivningen av byggnaden får belasta kontot för fastighetsförvärv och fastighetsbildning i 1995 års budget.

9 Kommunstyrelsen Fastighetskontoret Au 153 Dnr Tilläggsanslag för ombyggnad av omklädningspaviljongen på Knektavallen i Hultsfred På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har fastighetskontoret framlagt förslag på arbeten som kan utföras med statliga bidrag i form av s k ROTarbeten eller 1000-kronors arbeten. I fastighetskontorets förslag ingår bl a ombyggnad av omklädningspaviljongen på Knektavallen i Hultsfred. Kostnaderna för ombyggnad av lokalerna har i 1996 års investeringsbudget beräknats till kronor. I fritidsnämndens budget för 1995 finns anslaget kronor. Om ombyggnaden tidigareläggs till 1995 kan statliga bidrag påräknas med kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tidigareläggning av ombyggnaden av omklädningspaviljongen på Knektavallen till år Kostnaderna för ombyggnaden, kronor får täckas med statsbidrag på kronor, med kronor ur fritidsnämndens budget för 1995 samt med kronor ur eget kapital.

10 Fastighetskontoret Au 154 Ansökan om bidrag för tidigareläggning av investeringar Fastighetskontoret har upprättat ett förslag på arbeten som kan utföras med statliga bidrag i form av s k ROT-arbeten och 1000 kronors arbeten. Fastighetskontoret får ansöka om statliga bidrag för tidigareläggning av investeringar enligt förslaget den 1 mars 1995.

11 Kommunstyrelsen Au 155 Dnr Försäljning av fastigheten Berguven 10, Hultsfred till AB Hultsfreds Bostäder Mellan Hultsfreds kommun som säljare och AB Hultsfreds Bostäder som köpare har upprättats köpekontrakt om försäljning av fastigheten Berguven 10 i Hultsfred. Köpeskillingen är bestämd till kronor och i övrigt gäller i köpekontraktet angivna villkor. På fastigheten skall AB Hultsfreds Bostäder uppföra gruppbostäder åt Kalmar läns landsting. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet om försäljning av fastigheten Berguven 10, Hultsfred till AB Hultsfreds Bostäder för en köpeskilling av kronor.

12 Fastighetskontoret Au 156 Dnr Servitutsavtal för jordkabel på kommunens fastighet Gnöttlerum 1:2 Mellan Hultsfreds kommun som ägare till fastigheten Gnöttlerum 1:2 och Smålands Kraft AB såsom ägare till fastigheten Stenkvill 2:1 i Vetlanda kommun har upprättats servitutsavtal enligt bilaga, som medger Kraftbolaget på fastigheten Gnöttlerum 1:2 förlägga och för all framtid bibehålla en 11 kv jordkabel. Servitutsavtalet mellan Hultsfreds kommun och Smålands Kraft AB om en jordkabel på fastigheten Gnöttlerum 1:2 godkänns enligt bilaga.

13 Fastighetskontoret Au 157 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 Nedanstående ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen 1987:1050 beviljas. Sökande Fastighet Bostadsanpassningsbidrag, kronor AB Hultsfreds Gnejsen :- Bostäder Lgt Irene Karlsson Granitvägen 27 A Hultsfred

14 Fastighetskontoret Sökanden Au 158 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Vederhult 25:2, Vena, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Sparbankernas Fastighetsbyrå AB, Storgatan 44, Hultsfred Fastighet Vederhult 25:2, Vena, Hultsfred Säljare Ann Katrin Ekberg Köpare Göran Svensson 1/3 Lars Svensson 1/3 Peter Svensson 1/3 Köpesumma kronor Areal m2 Tax-värde kronor

15 Fastighetskontoret Sökanden Au 159 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Hultsfred 3:72, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Sparbankernas Fastighetsbyrå AB, Storgatan 44, Hultsfred Fastighet Säljare Hultsfred 3:72, Hultsfred Arnold Carlsson db, Nyckelgatan 18, Hultsfred Köpare Morgan Johansson, Nygatan 3 A, Hultsfred Köpesumma kronor Areal m2 Tax-värde kronor Utskottet avstår från att påkalla prövning hos hyresnämnden.

16 Fastighetskontoret Sökanden Au 160 Dnr Förvärv av hyresfastighet enligt lag (1975:1132) Arbetsutskottet avstår från att påkalla prövning hos hyresnämnden. Sökande Sparbanken, Box 23, Kristdala Fastighet Mörlunda 4:149, Hultsfred Säljare Roy Dunborg Köpare Mats Fransson Carina Törn Köpesumma kronor Areal m2 Tax-värde kronor

17 Sydkraft Tjänster AB Juridiska avdelningen MALMÖ Au 161 Dnr Anhållan om besked om Hultsfreds kommun kommer att utöva sin förköpsrätt, Sydkraft AB Sydkraft AB avser att till Nissans Kraftförvaltning överlåta fastigheterna Botesgård 1:10, Hjortöströms Hjulfabrik 2:2 och 1:5 i Hultsfreds kommun. Sydkraft Tjänster AB, Malmö,anhåller i skrivelse till Hultsfreds kommun den 2 februari 1995 om besked om kommunen kommer att utöva sin förköpsrätt vid överlåtelse av fastigheterna. Hultsfreds kommun kommer ej att utöva förköpsrätten vid Sydkraft AB:s överlåtelse av fastigheterna Botesgård 1:10, Hjortöström Hjulfabrik 2:2 och 1:5 till Nissans Kraftförvaltnings AB.

18 Au 162 Dnr Ändring av beslut om hyresgarantier till AB Hultsfreds Bostäder för outhyrda lägenheter mm Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 1995, 108, att godkänna en överenskommelse mellan socialförvaltningen och AB Hultsfreds Bostäder om hyresgarantier för outhyrda lägenheter. Bostadsbolagets fordran på kronor för tomma lägenheter skulle frånräknas i samband med att AB Hultsfreds Bostäder skulle inlösa lån hos kommunen på kronor. AB Hultsfreds Bostäder anhåller med skrivelse den 8 mars 1995 till Hultsfreds kommun att i stället få inlösa äldre lån på kronor och att bostadsbolagets fordran för tomma lägenheter ändras till kronor. av den 20 februari 1995, 108, upphävs. AB Hultsfreds Bostäders fordran på kronor för outhyrda lägenheter godkänns och får frånräknas i samband med att bostadsbolaget löser in lånen på sammanlagt kronor hos kommunen.

19 Fastighetskontoret Au 163 Godkännande av överenskommelse med Hultsfreds Taxi AB Mellan Hultsfreds kommun och Hultsfreds Taxi har träffats en överenskommelse om städning av väntrum och toaletter i fastigheten Gästgivaren 4, Hultsfred. För taxis åtaganden skall kommunen utbetala ett månatligt belopp om kronor. Överenskommelsen mellan Hultsfreds kommun och Hultsfreds Taxi om städning av lokalerna mm i fastigheten Gästgivaren 4, Hultsfred, godkänns.

20 Kommunstyrelsen Au 164 Dnr Yttrande i överklagat kommunfullmäktigeärende,taxa för kommunal renhållning 1995 Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 1994, 120, att anta ny taxa för kommunal renhållning fr o m 1 januari S - R Jonasson, Granliden 10, Virserum, har med skrivelse den 20 december 1994 överklagat beslutet hos kammarrätten i Jönköping. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hemställa att kammarrätten lämnar överklagandet utan åtgärd eftersom det överklagade beslutet är fattat i laga ordning och således ej strider mot gällande lag eller annan författning.

21 Vena Centeravdelning Gatukontoret Vägverket, Region Sydöst Au 165 Dnr Framställning om ombyggnad av väg 716, Dalsebo - Ekeby Vena Centeravdelning, Hultsfred har i skrivelse till kommunstyrelsen i Hultsfred och Vimmerby kommuner samt till väg verket aktualiserat en ombyggnad av väg 716, delen Dalsebo - Ekeby. Frågan om en ombyggnad av väg 716, delen Dalsebo - Ekeby skall upptas till behandling vid nästa överläggning med Vägverket, region Sydöst.

22 Kommunstyrelsen Au 166 Dnr Renhållningsordning för Hultsfreds kommun Gatukontorets, och miljö och hälsovårdskontorets gemensamma arbetsgrupp för renhållningsfrågor har utifrån inlämnade motioner och synpunkter från allmänheten framlagt förslag till ändringar i renhållningsordningen för Hultsfreds kommun. Förslaget har varit utställt för allmänhetens granskning under tiden 1 februari - 28 februari Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till renhållningsordning för Hultsfreds kommun att gälla fr o m den 1 maj 1995, bilaga.

23 Gatukontoret Au 167 Dnr Protest mot regeringens förslag om neddragning av statsbidragen till enskild väghållning Riksförbundet för enskild väghållning uppmanar med skrivelse i februari 1995 alla enskilda väghållare med statsbidrag att protestera mot regeringens planer på att förändra och kraftigt minska statsbidraget till enskild väghållning. Gatukontoret redovisar att Hultsfreds kommun är väghållare på väg 1286 vid Gnöttlerum och väg 1627 till Triabo. Gatukontoret föreslår kommunstyrelsen att delta i protesten mot förslaget på att förändra statsbidragen till enskild väghållning. Gatukontoret får i uppdrag att framföra kommunens protester mot regeringens förslag om neddragning av statsbidragen till enskild väghållning. Reservation Lars Hagberg, s, anmäler reservation mot beslutet.

24 Au 168 Meddelanden 1. Länsstyrelsen i Kalmar län och Kalmar läns kommunförbund utredning om Kalmar län som strategisk industriell plattform 2. Överstyrelsens för civil beredskap beslut om ersättning till kommunerna för beredskapsförberedelser 3. Kommunförbundets cirkulär , 1995:70 om förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-06-19 1 Kf 66 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom 1995-05-09 i S-R Jonassons, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut 1994-11-24, 120, om renhållningstaxa för Hultsfreds kommun.

Läs mer

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen 1995-12-18 1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr 1995.260 844 Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Förlängning av terminssäkrade utlandslån

Förlängning av terminssäkrade utlandslån 1995-11-20 1 Ekonomikontor Britt-Marie Hultgren Au 613 Dnr 1995.329 045 Förlängning av terminssäkrade utlandslån Ekonomikontoret meddelar att kommunens terminssäkrade utlandslån i Sparbanken på 4 411 241,75

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.30-11.45 ande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Bertil

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-11-17 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer