Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)"

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl ande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström Utses att justera Laila Ekström Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Bertil Karlström. Bo Bergman. Laila Ekström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkansliet. Bertil Karlström

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsen Au 619 Dnr Kommunal borgen för rockföreningen Rockparty För att lösa rockföreningen Rockpartys tillfälliga likviditetsproblem är Föreningsbanken i Hultsfred, enligt skrivelse till Hultsfreds kommun , beredd att bevilja föreningen ett lån på kronor. Som säkerhet för lånet krävs emellertid en tidsbegränsad kommunal borgen. Kommunkansliet får i uppdrag att upprätt ett förslag till beslut i ärendet.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsen Au 620 Dnr Förvärv av ridanläggningen på Kristinebergs Gård Mellan Hultsfreds kommun, ägare till fastigheten Gnöttlerum 1:2, Kristinebergs Gård och Hultsfredsbygdens Ridklubb har upprättats avtal om att kommunen skall förvärva ridklubbens byggnader och anläggningar på Gnöttlerum 1:2. Köpeskillingen är överenskommen till :95 kronor och skall betalas genom att kommunen övertar och löser ridklubbens lån på samma belopp i Nordbanken. Tillträdesdag är den 1 november 1997 och i övrigt gäller i avtalet angivna villkor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet om förvärv av ridanläggningen på Kristineberg av Hultsfredsbygdens Ridklubb. För förvärvet föreslås att kronor anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov till särskilda ändamål.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kommunstyrelsen Au 621 Dnr Arrendekontrakt för Målilla Motorstadion Mellan Hultsfreds kommun som jordägare och Målilla motorklubb har upprättats arrendekontrakt för den del av fastigheten Kvillerum 1:9 som omfattar Målilla motorstadion. Arrendetiden är bestämd till tjugofem år räknat från och med Arrendeavgiften är för perioden bestämd till kronor per år jämte ränta enligt revers mellan kommunen och klubben. Arrendeavgiften är för återstående del av arrendetiden bestämd till 100 kronor per år. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna arrendeavtalet mellan kommunen och Målilla Motorklubb avseende marken för Målilla Motorstadion.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Ekonomikontoret Au 622 Dnr Beläggning av tillfartsvägen till Målilla Motorbana Vägverket, Produktion, Syd har till Hultsfreds kommun översänt en faktura på kronor exkl moms avseende beläggning av tillfartsvägen till Målilla Motorbana. Fakturan godkänns för betalning. Kostnaden får täckas med kronor i ersättning från Målilla Motorklubb och med kronor ur driftbidraget till Målilla motorbana för 1998.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Ulrika Örmander Au 623 Dnr Matdistribution till pensionärer i Järnforsen Socialnämnden har av olika anledningar fått problem med matdistributionerna till pensionärerna i Järnforsen och har därför kontaktat kommunstyrelsen i frågan. Arbetsutskottets beslut Socialnämnden får i uppdrag att i samråd med fastighetskontoret undersöka om det lokala näringslivets och Järnforsens samhällsförenings intresse för att öppna barserveringen i Järnforsen och därifrån distribuera mat till pensionärerna. Om inget intresse finns för att öppna barserveringen får socialnämnden handla upp matdistributionen genom anbud.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Bo Schön Ulrika Örmander BUN Au 624 Dnr Samordnad matupphandling med Kalmar läns landsting Utskottet ställer sig positivt till fortsatt matupphandling med Kalmar läns landsting. Eventuell upphandling skall ske i samråd med Barn- och utbildningsnämnden.

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kenneth Björk Au 625 Dnr Entledigande från uppdraget som kommunal säkerhetschef Ställföreträdande räddningschefen Torbjörn Rosenius anhåller i skrivelse tillkommunstyrelsen att bli befriad från uppdraget som kommunens säkerhetschef. Säkerhetschefens anhållan remitteras till personalkontoret för yttrande.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kommunstyrelsen Au 626 Dnr Motion om avskrivningslån till ung arbetskraft som återvänder till kommunen efter avslutad yrkesutbildning Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti inlämnades av fullmäktigeledamoten Stephan Richter, m, en motion om avskrivningslån till ung arbetskraft, som flyttar tillbaka till kommunen efter avslutad kvalificerad utbildning. Motionsställaren föreslår att kommunen i samarbete med banker och näringsliv skall bekosta ett avskrivningslån på cirka kronor per individ, i syfte att locka tillbaka ungdomar till kommunen efter avslutad yrkesutbildning. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har vd för HKIAB Sven Carlsson i samråd med ekonomichef Mats Stenström avgivit yttrande över motionen I yttrandet avstyrks motionärens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Med hänvisning till Sven Carlssons och Mats Stenströms yttrande föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen om avskrivningslån till ung arbetskraft som flyttar tillbaka till kommunen.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Au 627 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 Arbetsutskottets beslut Nedanstående ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 beviljas. Sökande Fastigheten Bostadsanpassningsbidrag, kronor Ingegerd Svensson Aby 6: :- Stora Aby Målilla

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Au 628 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 Arbetsutskottets beslut Nedanstående ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 beviljas. Sökande Fastigheten Bostadsanpassningsbidrag, kronor Kristina Edlund Gamla Torget :- Oskarsgatan Hultsfred

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Au 629 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 Arbetsutskottets beslut Nedanstående ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt förordningen SFS 1987:1050 beviljas. Sökande Fastigheten Bostadsanpassningsbidrag, kronor Bill Karlsson Målilla 1: :- Vetlandavägen 70 A Målilla

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Magnus Blomberg Au 630 Dnr Invandrarverkets förläggning i Stålhagen, Hultsfred Ordföranden rapporterar från överläggningar med invandrarverkets platschef i Hultsfred Eva Lidström och Hultsfreds Bostäders Vd Bo Sahlin beträffande åtgärder för att få behålla flyktingförläggningen i Stålhagen. Bland möjliga åtgärder diskuterades rabatterade hyror för SIV:s lokaler. Kanslichef Magnus Blomberg får i uppdrag att i samråd med Bo Sahlin tillskriva invandrarverket med ett erbjudande om rabatterade hyror för lokalerna i Stålhagen från en viss tidpunkt om förläggningen får vara kvar.

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Au 631 Dnr Lokalt Investeringsprogram för ekologisk hållbarhet Enligt arbetsutskottets tidigare uppdrag har fastighetskontoret upprättat ett förslag till en intresseanmälan till Miljödepartementet rörande lokalt investeringsprogram för ekologisk hållbarhet s förslag till intresseanmälan godkänns.

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kenneth Björk Au 632 Dnr Bygglovavgifter för projekt Lotus Byggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt en faktura på kronor avseende bygglovavgifter och mikrofilmning för projekt Lotus. Fakturan godkänns för betalning. Kostnaderna får belasta kontot för projekt Lotus.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Au 633 Dnr Anhållan om förvärv av mark vid Virserumssjön, Anita Ackmer, Virserum Anita Ackmer, Virserum anhåller i skrivelse till kommunstyrelsen att få förvärva ett markområde om cirka 60 kvadratmeter av kommunens fastighet Virserum 8:1 i anslutning till Ackmers fritidsbostad vid Virserumssjön. får i uppdrag att upprätta ett förslag till köpeavtal mellan kommunen och Anita Ackmer. Markpriset bestäms till halva tomtpriset för bostadstomter i Virserum. Köparen skall svara för fastighetsbildningskostnaderna.

17 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Au 634 Dnr Upplåtelse av kommunal mark i kv Plogen, Hultsfred Mellan Hultsfreds kommun som ägare till fastigheten Hultsfred 3:1 å ena sidan samt å andra sidan ägarna till fastigheten Plogen 2 Peirre Johansson och Britt-Marie Nelsson och ägaren till fastigheten Plogen 11, Jan Blixt har träffats avtal (ett avtal för vardera fastighet) om upplåtelse av ett markområde avsett för vändplats utmed Bäckgatan på kommunens fastighet Hultsfred 3:1. Markområdet upplåts utan ersättning. Avtalen om upplåtelse av kommunal mark för vändplan i kv Plogen godkänns.

18 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Au 635 Dnr Nyttjanderättsavtal för mark till elljusspår i Vena Mellan Hultsfreds kommun och S K lojal, Vena har träffats nyttjanderättsavtal för den del av kommunens fastighet Stenkulla 1:38 som ingår i elljusspåret i Vena. Avtalstiden är bestämd till 25 år från och med Marken upplåts utan ersättning. Nyttjanderättsavtalet för marken till elljusspåret i Vena godkänns.

19 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Au 636 Dnr Tillstånd för fjärrvärmekulvert i Södra Storgatan och Södra Oskarsgatan, Hultsfred Vattenfall AB anhåller i skrivelse till Hultsfreds kommun om tillstånd att förlägga en ny fjärrvärmekulvert i korsningen Södra Storgatan och Södra Oskarsgatan i Hultsfred. Vattenfalls anhållan om tillstånd för fjärrvärmekulverten bifalls.

20 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Au 637 Dnr Ansökan om bidrag för flyttning av byggnad till Hultsfreds hembygdspark, projekt Lotus Projekt Lotus anhåller i skrivelse till kommunstyrelsen om ett bidrag på kronor för flyttning av ett äldre bostadshus, kulturbyggnad från Norrhults by till Hultsfreds Hembygdspark. Lotus anhållan om bidrag remitteras till personalkontoret för yttrande.

21 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Au 638 Dnr Installation av jordfelsbrytare i Hultsfreds folkpark Elbyrån AB, Hultsfred har till fastighetskontoret översänt en faktura på kronor exklusive moms avseende kommunens kostnader för installation av jordfelsbrytare i bland annat Hultsfreds folkpark. Installationen av jordfelsbrytarna godkänns. Kostnaderna får belasta kontot för fastighetsunderhåll.

22 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Au 639 Dnr Servitutskontrakt för jordkabel Sydkraft AB har översänt ett servitutskontrakt för en jordkabel i Länsmansängen på kommunens fastighet Virserum 8:1, Virserum. Servitutskontraktet för jordkabeln godkänns.

23 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Au 640 Dnr Förkortad uppsägning av hyreskontrakt Ted Larsson, Gulbo, Målilla sjukhem och Jan Ingemarsson, Gnöttlerums skola, har hos fastighetskontoret ansökt om förkortad uppsägning av sina respektive lägenhetsarrenden. Ansökningarna om förkortad uppsägning bifalls.

24 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Au 641 Anmälningsärenden 1 Kronofogdemyndighetens meddelande om exekutiv försäljning av fastigheten Kyrkekärr 7, Virserum 2 Glesbygdsverkets påminnelse om intresseanmälan för bidrag till miljö och jobb 3 Invandrarverkets förändrade organisation från och med Norra Smålands Regementes meddelande om territoriellt ansvar inom Småland 5 Byggnadsnämndens förordnande av ledamot i arbetsgruppen IT Kommundagar i Uppsala januari Utbildningsdag om ändringar i socialtjänstlagen 8 Kommunförbundets cirkulär 1997:160, 161

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Förlängning av terminssäkrade utlandslån

Förlängning av terminssäkrade utlandslån 1995-11-20 1 Ekonomikontor Britt-Marie Hultgren Au 613 Dnr 1995.329 045 Förlängning av terminssäkrade utlandslån Ekonomikontoret meddelar att kommunens terminssäkrade utlandslån i Sparbanken på 4 411 241,75

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen 1995-12-18 1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr 1995.260 844 Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst

Läs mer

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-06-19 1 Kf 66 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom 1995-05-09 i S-R Jonassons, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut 1994-11-24, 120, om renhållningstaxa för Hultsfreds kommun.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer