Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)"

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström Utses att justera Sivert Bergström Åke Nilsson 459 Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Bertil Karlström Ordförande Justerande. Bo Bergman. Sivert Bergström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkansliet. Bertil Karlström

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Ks Au Ansökan om bidrag till läktare vid Målilla motorstadion Svenska Motorcykelförbundet, SVEMO, har tilldelat Målilla Motorklubb 2000 års SM-finaler i Speedway. För att arrangemangen skall kunna genomföras på ett godtagbart krävs vissa förbättringar på Målilla motorstadion, bl a en läktare för cirka personer. Målilla Motorklubb anhåller i skrivelse om kommunens hjälp till kostnaderna för läktarbygget. Enligt arbetsutskottets uppdrag , 421 har presidiet tillsammans med kultur- och fritidsnämndens presidium haft överläggningar med motorklubben i ärendet varvid träffades överenskommelse om att kommunen bidrar med totalt kronor till läktarbygget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Målilla Motorklubb beviljas totalt kronor till läktare på motorstadion. Av bidraget utbetalas kronor 1999 och år års bidrag finansieras med kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och med via kultur- och fritidsnämnden. Resterande kronor anvisas i budget för år 2000.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Personalkontor Sivert Bergström Ks Au 459 Dnr Förstudien rörande slutförvar av utbränt kärnbränsle; arvode till kommunstyrelsens vice ordförande. Enligt budget för kommunens verksamhet i förstudien rörande slutförvar av utbränt kärnbränsle skall kommunstyrelsens vice ordförande representera kommunen i förstudien. För detta förutsätts ersättning utgå med 20% av kommunalrådslönen. Under tiden som förstudien rörande slutförvar av slutförvar utbränt kärnbränsle pågår i kommunen, höjs arvodet till kommunstyrelsens vice ordförande med 20% från nuvarande 40 till 60% av ordförandens ersättning. Beslutet gäller i första hand perioden Protokollsanteckning Sivert Bergström deltog ej i beslutet på grund av jäv.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Personalkontor BUN Ks Au 460 Dnr Tjänsten som barn- och utbildningschef Barn -och utbildningsnämnden har med beslut anhållit om att få avvakta med utannonseringen av tjänsten som barn- och utbildningschef till hösten. Ärendet har därefter varit föremål för överläggningar mellan arbetsutskottet och barn- och utbildningsnämndens presidium. Enligt arbetsutskottets uppdrag , 429, har personalkontoret förhandlat med personalorganisationerna om internannonsering av tjänsten. Personalorganisationerna ansåg att förvaltningschefstjänster skall annonseras externt. Personalkontoret får i uppdrag att internt ledigförklara tjänsten som barnoch utbildningschef. Reservationer Jonny Bengtsson s och Kenneth Johansson v, reserverar sig för gemensamt yrkande att tjänsten skall utannonseras externt.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Magnus Blomberg Göran Ehn BUN Socialnämnden Ks Au 461 Dnr Inbjudan till vänortskonferens och mässa, Baltic Expo 99, i Gdynia Regionförbundet i Kalmar län samt kommunförbundet Kronoberg och kommunförbundet Blekinge inbjuder med skrivelse de kommuner i respektive län, som har vänort i Polen, att delta med vardera 5 representanter i en vänortskonferens i Gdynia. Konferensen genomförs i anslutning till turistmässan Euroregion Baltic s Expo 99 på World Trade center i Gdynia oktober Bo Bergman, Sivert Bergström och Magnus Blomberg utses att representera kommunstyrelsen vid vänortskonferensen. Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden rekommenderas att utse en deltagare vardera. Kommunens kostnader med anledning av konferensen får belasta arbetsutskottets anslag för oförutsedda behov. Näringslivschef Björn Wimelius får i uppdrag att informera presumtiva företagare om mässan Euroregion Baltic s Expo 99.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Magnus Blomberg Ks Au 462 Dnr Texttelefon för hörselskadade De handikappades riksförbund, DHR, har hos handikapprådet gjort en aktualiserat behov av en texttelefon i kommunens telefonväxel. Handikapprådet har , 20, överlämnat DHR:s hemställan till kommunstyrelsen. Frågan om en texttelefon i kommunväxeln remitteras till kommunkansliet för utredning.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kjell Lundgren Jörgen Jensen Eva Augustsson Ks Au 463 Dnr Beredskapsdag 22 oktober Enligt tidigare beslut skall länsstyrelsen genomföra en beredskapsdag i Hultsfred den 22 oktober. Programmet belyser el-bortfall, som ligger helt eller delvis utanför kommunens påverkan, vatten och avloppsproblem samt problem inom omsorgsverksamheten. Deltagare bör vara kommunens ledningsgrupp samt representanter från berörda förvaltningar enligt kommunens bestämmande. Katastrofledningsgruppen jämte socialchefen får i uppdrag att delta i övningen. Kjell Lundgren och Jörgen Jensen får i uppdrag att biträda Cap Gemini för anpassning av scenario till kommunens förhållanden.

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kommunstyrelsen Ks Au 464 Dnr Motion om miljöpåbyggnadsprogram på gymnasiet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari,1996, 29, inlämnades av fullmäktigeledamöterna Lars Rosander, c, och Fredrik Karlsson, c, en motion om införande av ettårigt miljöpåbyggnadsprogram på gymnasiet. Motionsställarna yrkade att en utredning och planering för införande av en ettårig miljöutbildning skulle påbörjas snarast och att i den mån utbildningen kunde komma till stånd höstterminen 1996 skulle erforderliga budgetmedel anvisas. beslutade , 148, att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande inklusive beräkning av kostnaderna för ett ettårigt miljöpåbyggnadsprogram på gymnasiet. Barn- och Utbildningsnämnden beslöt , 55, att anta ett yttrande av Gunnar Legnegård som nämndens eget svar på motionen. ansåg , 255 inte att yttrandet gav tillräckligt svar på motionärernas yrkanden utan återremitterade motionen med begäran om nämndens inställning till ett ettårigt miljöpåbyggnadsprogram på gymnasiet. Tillförordnad barn- och utbildningschef Anders Jansson har inkommit med yttrande över motionen till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har , 54,översänt Anders Janssons yttrande till kommunstyrelsen som svar på motionen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Anders Janssons yttrande utgör svar på motionen om ettårigt miljöpåbyggnadsprogram på gymnasiet.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Miljö- och byggnadsnämnden + handlingar Ks Au 465 Dnr Försvarets Miljöfarliga Lämningar Försvarsmakten, högkvarteret, har med skrivelse lämnat anvisningar och bestämmelser för lokala chefers hanterande av miljöfarliga lämningar. Skrivelsen är samtidigt en orientering till berörda civila myndigheter om projektet Försvarets Miljöfarliga Lämningar. Skrivelsen om projektet Försvarets Miljöfarliga Lämningar överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Ks Au 466 Dnr Medfinansiering av Mål 5b-projektet VUC - Produktutveckling och design Västerviks Utvecklingscentrum med flera intressenter har ur EG:s strukturfonder, Mål 5b, Sydöstra Sverige ansökt om medel till projekt VUC - Produktutveckling och design (Innovationscentrum norra Kalmar län). Projektet, som skall drivas som ett EU-projekt inom mål 5 B, Sydöstra Sverige, syftar liksom tidigare till att ge extra resurstillskott i regionen för kvalificerad rådgivning och bedömning, seminarier och aktiviteter och ekonomiskt stöd till enskilda innovatörer och entreprenörer och småföretag så att flera produkter kan utvecklas i det lokala näringslivet.. Projektet, som totalt kostnadsberäknats till kronor, förutsätter kommunal medfinansiering från Hultsfreds kommun med kronor år Under förutsättning att övriga intressenter bidrar med sin respektive andel beviljas projektet VUC - Produktutveckling och design kronor. Kostnaderna får täckas ur anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder 2000.

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Magnus Blomberg Ks Au 467 Dnr Medfinansiering av Mål 5b-projektet Ökad lönsamhet med hjälp av design Svensk industridesign med flera intressenter har ur EG:s strukturfonder, Mål 5b, Sydöstra Sverige ansökt om medel till projekt Ökad lönsamhet med hjälp av design Projektet, som skall drivas som ett EU-projekt inom mål 5 B, Sydöstra Sverige, syftar bl a till få fram nya konkurrenskraftiga produkter och öka/säkra sysselsättningen i de medverkande företagen. Projektet, som totalt kostnadsberäknats till kronor, förutsätter kommunal medfinansiering från Hultsfreds kommun med kronor. Under förutsättning att övriga intressenter bidrar med sin respektive andel beviljas projektet Ökad lönsamhet med hjälp av design kronor. Kostnaderna får täckas ur anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Budgetberedningen Socialnämnden Ks Au 468 Dnr Projekt Ungdom i Focus Under förutsättning att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden medverkar har socialnämnden , 104, beslutat permanenta projekt Ungdom i focus efter tredje verksamhetsåret. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa Ungdom i Focus verksamhet vid budgetberedningens genomgång av socialnämndens budget.

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Torbjörn Rosenius Ks Au 469 H Tematillsyn av kommunens räddningstjänst Länsstyrelsen meddelar med beslut att man kommer att genomföra en tematillsyn av kommunens räddningstjänst måndag 22 november 1999 klockan Bo Bergman Sivert Bergström och Torbjörn Rosenius får i uppdrag att delta vid tillsynen. Torbjörn Rosenius får i uppdrag att svara för de praktiska arrangemangen för tillsynen.

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Ekonomikontor Näringslivkommittén Ks Au 470 Dnr Ansökan om befrielse från bygglovavgift, Christers Bilmekk,Virserum Christers Bilmekk, Christer Jonsson, Virserum anhåller i skrivelse till Hultsfreds kommun om jämkning/omprövning av avgift för bygglov/bygganmälan för bilverkstad i fastigheten Hermelinen 1, Virserum. Vid arbetsutskottets handläggning noteras att miljö- och byggnadsnämnden redan jämkat bygglovavgiften så långt det är möjligt. Inga ändringar medges beträffande bygglovavgiften. Övriga delar i ärendet remitteras till näringslivskommittén för vidare handläggning.

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Magnus Blomberg Ks Au 471 Dnr Medfinansiering av LEADER II, Astrid Lindgrens hembygd Föreningen Astrid Lindgrens anhåller genom kommunkansliet om utbetalning av kronor till LEADER II, Astrid Lindgrens hembygd, vilket utgör kommunens andel i projektet för Utbetalning av kronor till LEADER II. Astrid Lindgrens hembygd, för 1999 godkänns.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Ekonomikontor Lotta Eliasson Ks Au 472 Dnr Attestant för verksamhet 011, kommunal information På grund av att informationssekreterare Torbjörn Svahn förordnats till informationsansvarig för kommunens verksamhet i förstudien rörande slutförvar av kärnbränsle utses vik informationssekreterare Lotta Eliasson till attestant för verksamhet 011, kommunal information.

17 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 HMT Ks Au 473 Dnr Bidrag till Hultsfreds Mät och teknikcentrum för att kunna bli ackrediterad mätplats Hultsfreds Mät- och teknikcentrum HMT har för avsikt att anlita en konsult i syfte att få HMT som ackrediterad mätplats hos Swedac. Konsultkostnaderna har beräknats till cirka kronor. Från HMT har inkommit en förfrågan om kommunen kan tänka sig att bidra med kronor till konsultkostnaderna. Under förutsättning att Regionförbundet i Kalmar län bidrar med samma belopp är kommunen beredd att bidra med 50% av konsultkostnaderna, högst kronor.

18 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Ks Au 474 Anmälningsärenden 1. Kommunförbundets cirkulär 1999: 106, Lions Club, Virserum tack för kommunal reklam på Tuff-tuff-tåget vid Hultsfreds marknad. 3. Kommunalrådets skrivelse till länsstyrelsen rörande kulturhistorisk utredning för Smalspåret.

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer