ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Sven Carlsson Bertil Karlström Utses att justera Per-Inge Pettersson Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Bertil Karlström Ordförande Justerande. Bo Bergman. Per-Inge Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkansliet. Bertil Karlström

2 2 Thorbjörn Svahn Jenni Leppelt Ks Au 433 Dnr Landsbygdsinventering i Hultsfreds kommun På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har Virserums Möbelindustrimuseum genomfört en inventering i Lönneberga och Vena Församlingar av tomma bostäder som kan bli föremål för försäljning eller uthyrning. Enligt möbelindustrimuseets redovisning finns det i Lönneberga åtta och i Vena fem hus där ägarna visat intresse för att gå vidare. Informationssekreterare Thorbjörn Svahn, i samråd med turistbyråns personal, får i uppdrag att inom två månader från dags datum framlägga förslag på hur möbelindustrimuseets inventering skall hanteras så att syftet med densamma (ökad inflyttning till kommunen) uppnås.

3 3 Sven Carlsson Ekonomikontor Ks Au 434 Dnr Hyresbidrag till Ekängens behandlingshem, Virserum Ekängens behandlingshem, som förvärvat före detta Ekängens sjukhem av landstinget, har genom Sven Carlsson anhållit om ett hyresbidrag på totalt kronor under etableringsskedet i Virserum. Yrkande Åke Nilsson yrkar avslag på framställningen om hyresbidrag Beslut Ekängens behandlingshem beviljas hyresbidrag med totalt kronor under etableringsskedet. Kostnaderna på kronor skall täckas i 2003 års bokslut. Reservation Åke Nilsson anmäler reservation mot beslutet

4 4 HNC HKIAB Ks Au 435 H Samverkansavtal för år 2004 mellan Hultsfreds kommun, Hultsfreds Kommunala Industri AB och Hultsfreds NäringslivsCentrum AB Mellan Hultsfreds kommun, Hultsfreds Kommunala Industri AB, HKIAB, och Hultsfreds NäringslivsCentrum AB, HNC, har upprättats ett samverkansavtal, rörande näringslivsarbetet och dess finansiering, att gälla under år Som allmän grund för HNC:s verksamhetsinriktning och parternas samverkan ligger prospektet om bildande av HNC, daterat Kommunen förbinder sig att under år 2004 bidra ekonomiskt till HNC:s verksamheter med sammanlagt kronor. Det upprättade samverkansavtalet för år 2004 mellan Hultsfreds kommun, Hultsfreds Kommunala Industri AB och Hultsfreds Näringslivs- Centrum AB godkänns.

5 5 BUN +skrivelse Ks Au 436 H Skrivelse från föräldragruppen i Virserum, rätten till dagmamma Föräldragruppen i Virserum framför, i odaterad skrivelse, till ansvariga politiker i Hultsfreds kommun ett antal frågor rörande rätten till valfrihet inom barnomsorgen m m. Skrivelsen överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning.

6 6 BUN + handlingar Ks Au 437 H Besparingar och framtida arbetsordning för Järnforsens skola Representanter för skolan, föräldraföreningen, samhällsföreningen, företagarna och lokala politiker i Järnforsen har med gemensam skrivelse till kommunstyrelsen framlagt ett förslag till besparingar och framtida organisation för Järnforsens skola. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

7 7 Kommunstyrelsen Ks Au 438 Dnr Försäljning av fastigheten Transporten 6, Hultsfred Mellan Hultsfreds kommun som säljare och KB Transporten 1, Transportgatan 2, Hultsfred som köpare, har upprättats köpekontrakt om försäljning av Fastigheten Hultsfred Gransporten 6. Köpeskillingen är bestämd till kronor och skall erläggas kontant på tillträdesdagen, som är bestämd till den 30 januari Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet om försäljning av fastigheten Hultsfred Transporten 6 till KB Transporten 1 för en köpeskilling av kronor.

8 8 Tekniska kontoret Ks Au 439 H Debitering av hyror för kommunägda lokaler som uthyres till föreningar På grund av omstruktureringar inom kultur- och fritidssektorn anhåller tekniska kontoret om besked på vilka rutiner som gäller för debitering av hyror för kommunägda lokaler som uthyres till föreningar. Föreningar, som hyr kommunala lokaler, skall för sina lokaler erlägga bruttohyra till tekniska kontoret. Hyresgästen har sedan möjlighet att i vanlig ordning ansöka om lokalbidrag för sina lokalkostnader.

9 9 Anders Helgée Ks Au 440 Dnr Delegering av beslutanderätt i samband restaureringen av Svartsjöarna Miljö- och byggnadschef Anders Helgée bemyndigas att agera som kommunens ombud gentemot konsortiet DME Environmental Contractors NV och Dredging International NV, som skall genomföra entreprenaden/ saneringsarbetena i projekt Svartsjöarna. Anders Helgée ges även rätt att sluta avtal, fatta beslut och i övrigt vidta åtgärder i alla frågor som rör entreprenadens genomförande.

10 10 Ekonomikontor Kvinnojouren Ks Au 441 H Lokalbidrag till Kvinnojouren Kvinnojouren i Hultsfred anhåller i skrivelse till kommunstyrelsen om ett extra bidrag till hyran för november december avseende kvinnojourens lägenheter i Hultsfred. Hyreskostnaderna uppgår för novemberdecember till totalt kronor. Kvinnojouren beviljas ett bidrag på kronor till hyran för november december För ändamålet anvisas kronor ur arbetsutskottets anslag för oförutsedda behov.

11 11 KS Kansli Ks Au 442 Dnr Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Socialnämnden har med beslut den 18 november 2003, 151, till kommunfullmäktige för antagande, framlagt ett till Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Beredning Socialnämndens Au Socialnämnden , 151, 442 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige föreslås att det alkohol- och drogpolitiskt programmet för Hultsfreds kommun enligt socialnämndens förslag.

12 12

13 13 Socialnämnden Ks Au 443 H Betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande, SOU 2003:89 Utrikesdepartementet har med remiss den 18 november 2003 inbjudit bland andra Hultsfreds kommun att lämna synpunkter på betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande, SOU 2003:89. Eventuella synpunkter skall lämnas till utrikesdepartementet senast den 30 januari Socialnämnden får i uppdrag, att efter samråd med kommunstyrelsens presidium, lämna synpunkter på förslaget.

14 14 TK Yvonne Åremalm Ks Au 444 H Åtgärder för bättre tillgänglighet vid Hultsfreds bibliotek Bibliotekschef Yvonne Åremalm har hos handikapprådet ansökt om medel för bättre tillgänglighet vid Hultsfreds bibliotek. Kostnaderna för erforderliga handikappsåtgärder uppgår till sextioåttatusen kronor. Handikapprådet beslutade den 18 november 2003, 29, att överlämna bibliotekschefens ansökan till kommunstyrelsen för handläggning. Tekniska kontoret får i uppdrag att utföra handikappåtgärder vid Hultsfreds bibliotek enligt bibliotekschefens förslag.

15 15 TK Ks Au 445 H Ersättningsanspråk mot Hultsfreds kommun med anledning av källaröversvämningar i samband med sommarens kraftiga nederbörd Fastighetsägare i Mörlunda, Virserum, Hultsfred och Silverdalen har inkommit till kommunen med ersättningsanspråk för uppkomna skador i samband med sommarens kraftiga regn och till följd därav upp- eller inträngande vatten i fastigheternas källare. Av tekniska kontorets VA-tekniska utredning i ärendet framgår att vatten trängt in i byggnader genom väggar, golv och golvbrunnar. Inträngande vatten har varit yt- eller grundvatten, således inte avloppsvatten. Bedömningen är att kommunen inte är skadeståndsskyldig för det inträffade. Detta med hänsyn till de extrema väderleksförhållanden vid skadetillfället och höga nivåer i intilliggande vattendrag. I enlighet med vad som framkommit i den tekniska utredningen avvisas ersättningsanspråken i dess helhet för fastigheterna Vällingbyvägen 13 och Stationsgatan 39 i Mörlunda, Villagatan 6 i Virserum, Kronovägen 1 och Folkparksvägen 1 i Hultsfred, samt för Storgatan i 55 Silverdalen.

16 16 TK Ks Au 446 H Ersättningsanspråk mot Hultsfreds kommun med anledning av källaröversvämningar i samband med sommarens kraftiga nederbörd Fastighetsägare i tätorterna Rosenfors, Målilla och Hultsfred har till kommunen inkommit med ersättningsanspråk för uppkomna skador i samband med sommarens kraftiga regn och till följd därav uppträngande avloppsvatten i fastigheternas källare. Av den VA-tekniska utredning som gjorts på tekniska kontoret framgår att vatten trängt in i byggnader genom golvbrunnar. Det aktuella ledningssystemet är ett separerat spillvattensystem. Bedömningen är att kommunen är skadeståndsskyldig för det inträffade. I enlighet med vad som framkommit i den tekniska utredningen är kommunen skadeståndsskyldig och ersättning för självrisk skall utbetalas enligt av fastighetsägaren inskickade kvitton eller verifikationer för fastigheterna Lillesjövägen 24, 26 och 28 i Rosenfors, Spånggatan 9 och 11, Villagatan 3 och Vetlandavägen 13 i Målilla samt Hjälmstigen 4 och Oskarsgatan 15 i Hultsfred.

17 17 TK Ks Au 447 H Begäran om bidrag till reparation av Lilleforsvägen Lilleforsvägens vägsamfällighetsförening har i skrivelse till kommunen framfört en begäran om ekonomiskt bidrag till arbetet med att återställa och säkra Lilleforsvägens framtida användning. Sommarens skyfall orsakade omfattande skador på vägen och har gjort densamma delvis oframkomlig. Enligt tekniska kontoret, som utrett ärendet, är skadorna på vägen orsakade av sommarens mycket kraftiga och rikliga nederbörd. Skador som uppkommer under sådana betingelser har kommunen normalt inget ansvar för. Enligt vad som framkommit i tekniska kontorets utredning avvisas begäran om bidrag till Lilleforsvägens vägsamfällighetsförening.

18 18 Ks Au 448 Anmälningsärenden 1. Rapport från förhandlingar med Jernhusen AB rörande förvärv av godsterminalen i Hultsfred; förhandlingarna fortsätter 2. Reportage från kurs i Hammarsjöområdet för el- allergiker 3. Protokoll från handikapprådet Förslag till interimistisk organisation för kultur- och fritidsverksamheten från och med Naturvårdsverkets beslut om Klimpbidrag Kommunförbundets cirkulär 2003: 101, 104, 106, Arbetsutskottet sammanträder nästa gång den 13 januari Ordförandens och vice ordförandens tack till ledamöter och tjänstemän för gott samarbete samt önskningar om God Jul och Gott Nytt År.

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen 1995-12-18 1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr 1995.260 844 Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer