ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström Utses att justera Per-Inge Pettersson Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Bertil Karlström Ordförande Justerande. Bo Bergman. Per-Inge Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkansliet. Bertil Karlström

2 2 Kommunstyrelsen Ks au 256 Dnr 133/ Bidrag till föreningen Hultsfred Handel Till följd av det projekt som bedrivits i Hultsfred under ledning av Peter Adolfsson, Nybro, för att utveckla handeln i Hultsfred har en förening, Hultsfred Handel, bildats med syfte att samordna och representera Hultsfred och dess service för ökad utveckling samt att öka attraktionskraften för Hultsfred som handelsplats. Föreningens budget för 2003 har en omsättning på 200 tkr av vilka 100 tkr förutsätts finansieras med kommunala medel enligt tidigare utfästelser. Beredning 227/03 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja föreningen Hultsfred Handel ett verksamhetsbidrag på kronor år Bidraget placeras på ett särskilt konto hos kommunen och utbetalas mot redovisade kostnader. För ändamålet föreslås att kronor anvisa ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

3 3 Magnus Blomberg Göran Ehn Ks Au 257 Dnr Medfinansiering av LEADER+ Astrid Lindgrens hembygd 2003 Föreningen Astrid Lindgrens hembygd har med skrivelse till Hultsfreds komun översänt en anhållan om medfinansiering av LEADER+ Astrid Lindgrens hembygd med år Vid överläggningar inom föreningen har på förslag från Bo Bergman beloppet minskats till kronor, dock kvarstår garantin på kronor för kronor skall utbetalas till finansiering av LEADER + Astrid Lindgrens hembygd år 2003.

4 4 Personalkontor Ks Au 258 H Godkännande Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 03 Efter att parterna den 28 maj 2003 antagit medlarnas korrigerade slutliga hemställan har sedvanliga avtalshandlingar upprättats och Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 03 har träffats mellan Svenska kommunförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Överenskommelsen som gäller för tiden omfattar för primärkommunernas del HÖK 03 med bilagor. I anledning av träffad överenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet - intill dess lokalt kollektivavtal träffas - antas för tillämpning i kommunen fr.o.m bestämmelser enligt HÖK 03 Efter framställning från Svenska Kommunalarbetareförbundet tecknas lokalt kollektivavtal- LOK 03- i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

5 5 HNC Christina Blom Magnus Blomberg Ks Au 259 Dnr 99/ Medfinansiering av projekt Näringslivsutveckling och nyföretagande i Hultsfreds kommun Hultsfreds NäringslivsCentrum AB har till projektet Näringslivsutveckling och nyföretagande i Hultsfreds kommun ansökt om medel från EG:s Strukturfonder, Mål 2 Södra Projektet omfattar perioden och har kostnadsberäknats till totalt kronor. Hultsfreds NäringslivsCentrum anhåller om kommunal medfinansiering av projektet med kronor 2004 och kronor 2005, totalt kronor. Hultsfreds NäringslivsCentrums anhållan om medfinansiering av projektet Näringslivsutveckling och nyföretagande i Hultsfreds kommun bifalls under förutsättning att övriga medfinansiärer bidrar med sin respektive andel. Kommunens andel finansieras ur anslagen för näringslivsbefrämjande åtgärder 2004 och 2005.

6 6 Thorbjörn Svahn Samtliga nämnder Ks Au 260 Publicering av kallelser och protokoll på kommunens hemsida I enlighet med beslut i kommunfullmäktige skall kallelser/ärendelistor för kommunfullmäktige och kommunens nämnder samt för kommunstyrelsen och för styrelsens arbetsutskott direkt vid upprättandet publiceras på kommunens hemsida. Ansvarig tjänsteman på respektive förvaltning vidarebefordrar på lämpligt sätt listorna till informationssekreteraren som har i uppdrag att utan tidsutsträckt ombesörja publiceringen. Motsvarande rutiner gäller för protokollen då dessa är justerade och åtgärdade för publicering i enlighet med personuppgiftslagens regler.

7 7 Lönekontor Per-Inge Pettersson Ks Au 261 Dnr Telefonersättning till kommunstyrelsens andre vice ordförande Per-Inge Pettersson För hållande av bostadstelefon/mobiltelefon, inklusive uppkoppling till internet, erhåller kommunstyrelsens andre vice ordförande Per Inge Pettersson från och med och tills vidare ersättning med 340 kronor per månad. Protokollsanteckning Per Inge Pettersson deltog ej i arbetsutskottets handläggning och beslut i detta ärende på grund av jäv. Åke Nilsson utsågs att justera denna paragraf.

8 8 BUN Ks Au 262 H Barn- och utbildningsnämndens åtgärder för att komma i nivå med den budgeterade nettototalramen Kommunfullmäktige beslutade , 52 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att snarast och senast komma i nivå (högst) med den budgeterade nettototalramen, efter besparingar, som gäller för nämndens verksamheter för år 2003 (före ombudgetering exkl. lönejusteringar). En plan för hur åtgärder ska vidtas emotses senast 13/6 i anslutning till att budgetförslag för 2004 lämnas. Finansiering av skolledartjänst på Stålhagsskolan och buffert avförs direkt från nämndens ombudgeteringslista. Nämnden får vidare i uppdrag att utöka ansträngningarna för att reducera kostnaderna för de interkommunala ersättningarna. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 61 att gå vidare med och kostnadsberäkna följande åtgärder: Arbetstidsöversyn: barnomsorg skola, inklusive gymnasiet och vuxenutbildningen Resursfördelning barnomsorgen och att närma sig rikssnittet Resursfördelning grundskolan Timplan grundskolan Lokalintegration skola barnomsorg Resursfördelning gymnasiet Skolmåltiderna, inköp av råvaror Administration assistenter Administration skolledartäthet Filialbibliotek ersätts med 0,75 ambulerande socialbibliotekarie Integration inom särskolans verksamheter Förskoleklassernas dagar begränsas till vad som krävs Bidrag till skolföreningar Prislista gymnasiet Skolskjutsreglementet går man vidare med att undersöka konsekvenserna för ändring av gränsen 4 km till 5 km för elever åk 4-9 Cafeteriaverksamheterna vid skolorna och alternativa lösningar Användningen av AV-media

9 9 Kostnadsberäkningen ska vara klar under hösten Barn- och utbildningsnämnden får arbeta vidare med de redovisade åtgärderna

10 10 Miljö- och byggnadsnämnden Ks Au 263 Dnr Bildande av naturreservatet Kraskögle Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag om bildande av naturreservatet Kraskögle i Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen har med remiss/föreläggande berett bl a kommunstyrelsen tillfälle att yttra sig över förslaget senast Ärendet remitteras till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning.

11 11 TK + skrivelse Ks Au 264 Dnr Förnyad begäran om farthinder på Snickaregatan i Hultsfred Per Håkan Lundquist Snickaregatan 16, Hultsfred har i skrivelse till kommunstyrelsen ånyo framfört krav på att Snickaregatan skall förses med farthinder eller något annat som kan få bilisterna att sänka hastigheten. Lundquists begäran om farthinder på Snickaregatan överlämnas till tekniska för handläggning.

12 12 Kommunstyrelsen Ks Au 265 Dnr Motion om hastighetssänkande åtgärder på länsväg 129 genom Silverdalen Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 55, inlämnade fullmäktigeledamoten Göran Berglund m:svo, en motion om hastighetssänkande åtgärder på länsväg 129 genom Silverdalen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Vid arbetsutskottets handläggning av motionen har noterats att vägverket är väghållare för väg 129 och därmed också ansvarig för eventuella hastighetssänkande åtgärder Vid samråd mellan kommunen och vägverket har motionen därför överlämnats till vägverket för beaktande i framtida trafiksäkerhetsarbete. Beredning 308/02 Arbetsutskottets förslag kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Göran Berglund m:svo, motion om hastighetssänkande åtgärder på länsväg 129 genom Silverdalen härmed skall anses besvarad.

13 13 Socialnämnden Magnus Blomberg Ks Au 266 H Gemensam nämnd inom vård och omsorgsområdet Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet informerar med gemensamt cirkulär om den nya lagen, 2003:192, om gemensam nämnd inom vård och omsorgsområdet. Lagen ger ett landsting eller kommuner som ingår i landstinget möjlighet att genom samverkan i en gemens am nämnd fullgöra vissa uppgifter. Lagen trädde i kraft den 1 juli Frågan om en gemensam nämnd skall behandlas vid nästa möte med socialnämndens presidium.

14 14 Tekniskt kontor Ks Au 267 Dnr 36/ Ny sträckning för väg 34, delen Glahytt Stora Aby m m Arbetsutskottet beslutade , 182, i rubricerade ärende bland annat att uppdra åt kommunledningen att tillsammans med Högsby kommun begära av vägverket, att nuvarande väg 34, delen Ryningsnäs Glahytt, skall behållas som allmän väg även efter att nya väg 34 har färdigställts. i Högsby kommun meddelar i beslut , 303, att Högsby kommun ställer sig bakom beslutet att nuvarande väg 34, delen Ryningsnäs Glahytt, skall behållas som allmän väg även efter att nya väg 34 har färdigställts. Tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta en begäran till vägverket om att nuvarande väg 34, delen Ryningsnäs Glahytt, skall behållas som allmän väg även efter att nya väg 34 har färdigställts.

15 15 Kjell Lundgren Ks Au 268 H Plan för frivillig resursgrupp och hemskydd vid svåra fredsolyckshändelser Säkerhetschef Kjell Lundgren har upprättat ett förslag till plan för villig resursgrupp och hemskydd vid svåra och allvarliga olyckshändelser i fredstid. Säkerhetschefens förslag till plan för frivillig resursgrupp och hemskydd vid svåra olyckshändelser godkänns för tillämpning i Hultsfreds kommun

16 16 Ks Au 269 Anmälningsärenden 1. BUN:s svar, 70/03, på Komrev:s granskning av der individuella programmet på gymnasieskolan 2. Kommunalrådsskrivelse till rikstrafikens generaldirektör Kjell Dahlström om flygtrafiken Hultsfred/Vimmerby-Oskarshamn-Arlanda 3. Regeringens beslut om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner med befolkningsminskning 4. Kommunförbundets PM rörande ändringar i lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 5. Länsstyrelsens beslut om bidrag till sanering av Svartsjöarna 6. Länsstyrelsens yttranden till Statens Kärnkraftsinspektion respektive miljödepartementet rörande medel till informationsinsatser om slutförvar av kärnavfall 7. Kommunförbundets cirkulär 2003:55 om kommunal personal 2003

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer