ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström Utses att justera Per-Inge Pettersson Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Bertil Karlström Ordförande Justerande. Bo Bergman. Per-Inge Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkansliet. Bertil Karlström

2 2 Kommunstyrelsen Ks Au 166 H Besparingar i 2003 års budget I 2003 års budget finns upptaget besparingar på 6,2 mkr i syfte att uppnå ett nollresultat Besparingarna är inte fördelade mellan nämnder och ej heller finns förslag på konkreta åtgärder Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige, att tillsammans nämnder och förvaltningar, ta fram förslag på besparingar, även strukturella sådana, eller intäktsökningar som innebär budgetbalans år Ekonomikontoret har till komunstyrelsen framlagt ett en sammanställning på nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars förslag till besparingar Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Med de revideringar som vidtagits vid arbetsutskottets handläggning av ärendet föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna ekonomikontorets sammanställning av förslagen till besparingar i 2003 år budget.

3 3 Kommunstyrelsen Ks Au Ombudgeteringar i 2003 års budget Ekonomikontoret har , med ledning av äskanden och särskilda genomgångar med förvaltningarna, till kommunstyrelsen framlagt ett förslag till ombudgeteringar i 2003 års drift- och investeringsbudget. Förslaget till ombudgetering redovisar i resultaträkningen ett underskott på tkr för år Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta enligt följande. Socialnämnden får i uppdrag att snarast och senast komma i nivå (högst) med den budgeterade nettototalramen, efter besparingar, som gäller för socialnämndens verksamheter för år 2003 (före ombudgetering exkl. lönejusteringar). En plan för hur åtgärder ska vidtas emotses senast 13/6 i anslutning till att budgetförslag för 2004 lämnas. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att snarast och senast komma i nivå (högst) med den budgeterade nettototalramen, efter besparingar, som gäller för nämndens verksamheter för år 2003 (före ombudgetering exkl. lönejusteringar). En plan för hur åtgärder ska vidtas emotses senast 13/6 i anslutning till att budgetförslag för 2004 lämnas. Finansiering av skolledartjänst på Stålhagsskolan och buffert avförs direkt från nämndens ombudgeteringslista. Nämnden får vidare i uppdrag att utöka ansträngningarna för att reducera kostnaderna för de interkommunala ersättningarna. Tekniska kontoret får i uppdrag att se över sin investeringsbudget för 2003 i syfte att minska investeringskostnaderna. I Övrigt godkänns ekonomikontorets förslag till ombudgeteringar i 2003 års budget.

4 4 Kommunstyrelsen Ks Au Ekonomiska riktlinjer, ramar, för budget 2004 och plan Ekonomikontoret har till kommunstyrelsen framlaget ekonomiska riktlinjer, ramar, för budget 2004 och plan Riktlinjerna gäller liksom tidigare med de förutsättningar som är kända vid tillkomsten och ändrade förutsättningar kan föranleda ändrade direktiv. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta enligt följande. Ekonomikontorets förslag till riktlinjer, ramar, för budget 2002 och plan godkänns med reservation för följande osäkerhetsfaktorer: I beräknade resultat ingår ej ökade kostnader för den tredje sjukveckan och eventuellt ökade kostnader utöver budgetantagandet för kommande avtal med kommunal. Vidare ingår ej förväntad nettointäktsökning efter infört utjämningssystem för LSS- verksamheten. Slutligen är bedömningen av ingående skatteunderlagsprognoser att risken för svagare utveckling är större än för starkare. Sammantaget innebär detta att de i ombudgeteringen lagda besparingskraven kan visa sig vara otillräckliga.. Beslutade besparingsåtgärder kvarstår tills vidare och om någon nämnd avser att äska medel till nya verksamheter måste dessa finansieras inom egen budget. Kultur- och fritidsnämnden får i uppgift att i sitt budgetförslag för år 2004 redovisa en besparing på kr inklusive neddragning av turismprojekt. De 1,5 tjänster som för närvarande arbetar åt kultur- och fritidsförvaltningen men organisatoriskt är placerade på personalkontoret överförs fr o m till kultur- och fritidsförvaltningen. Tidigare initierade utredningar i besparande syfte inom administrativa blocket, skall presenteras till höstens budgetberedning.

5 5 Ks Au 169 Dnr 79/ Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen T f socialchef Jan Hellström har förslagit socialnämnden följande förändring av Hultsfred kommuns taxa och tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen: Hemtjänsttaxan grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Avgiften beräknas på den enskildes avgiftsutrymme. Varje påbörjad halvtimme räknas som 30 minuter. Förändringar i minimibeloppet. Förändring av kostnadsfördelningen på rehabplats/korttidsboende och dagrehab/dagsjukvård. Socialnämnden tillstyrker socialchefens förslag hos kommunfullmäktige och att förändringen ska gälla från och med Beredning Socialnämndens au /03 Socialnämnden 65/03 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens förslag , 65, till förändring av kommunens taxa och tilllämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Förändringen skall gälla från och med

6 6 F Ks Au 170 Dnr 141/ Avveckling av dubbelrum i särskilt boende Socialnämnden beslutade , 151, att göra om 16 dubbelrum i särskilt boende till enkelrum enligt förslag i den framtagna konsekvensbeskrivningen för finansiering inom ram. I verksamheterna finns dock 24 dubbelrum fördelat på 14 på Moliljan och 10 på Knektagården. Socialnämnden föreslår i beslut , 61, kommunfullmäktige besluta att göra om 24 dubbelrum i särskilt boende till lägenheter från det att de blir lediga och att uppdra till tekniska kontoret att hyressätta lägenheterna enligt hyreslagen. Beredning Au Socialnämnden 61/03 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att göra om 24 dubbelrum i till lägenheter i särskilt boende från det att de blir lediga samt att uppdra till tekniska kontoret att hyressätta lägenheterna enligt hyreslagen.

7 7 Kommunstyrelsen Ks Au 171 Dnr 77/ Överenskommelse med Hultsfreds kommunala Industri AB om ett avskrivningslån Mellan Hultsfreds kommun och Hultsfreds Kommunala Industri AB, HKIAB har upprättats en överenskommelse rörande ett ränteoch amorteringsfritt avskrivningslån. Överenskommelsen innebär att kommunens lån till HKIAB, om för närvarande kronor, omvandlas till ett ränte- och amorteringsfritt lån fr o m Lånet avskrivs med början år 2003 och skall vara helt avskrivet år Överenskommelsen har godkänts av HKIAB:s styrelse enligt protokoll , 24. Överenskommelsen skall för att bli gällande godkännas av kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen med HKIAB om ett ränte- och amorteringsfritt avskrivningslån.

8 8 Kommunstyrelsen Ks Au 172 Dnr Kommunal borgen för Hultsfreds Kommunala Industri AB, HKIAB, för lån till utbyggnad fastigheten Haddarp 10:1, Lönneberga Mekaniska Verkstad AB Mellan Hultsfreds Kommunala Industri AB, HKIAB, har upprättats ett nytt hyreskontrakt med Lönneberga Mekaniska Verkstads AB. Kontraktet innefattar en utbyggnad av fastigheten Haddarp 10:1 med ca m2 till en total investeringsutgift på 11,0 miljoner kronor. Till kontraktet är fogat ett särskilt åtagande från koncernföretaget AB Bröderna Jansson Nissavarvet rörande ett skadeståndsbelopp om högst kronor som skall betalas till HKIAB om kallhyran inte erläggs i den ordning som kontraktet föreskriver. Under förutsättning av kommunens borgen har styrelsen för HKIAB, 29, beslutat genomföra en tillbyggnaden av Lönneberga Mekaniska Verkstad AB:s lokaler på fastigheten Haddarp 10:1. HKIAB anhåller i samma paragraf att Hultsfreds kommun tecknar borgen för lånet på 11,0 miljoner kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja HKIAB kommunal borgen för lån på 11,0 miljoner kronor för tillbyggnad av Lönneberga Mekaniska Verkstad AB:s lokaler på fastigheten Haddarp 10:1.

9 9 Kommunstyrelsen Ks Au 173 Dnr 80/ Förändring av korttidsverksamheten inom LSS Områdeschef Lise-Lotte Bertilsson har i skrivelse till socialnämnden inkommit en anhållan om en personalutökning med 2,0 årsarbetare inom LSS korttidsverksamhet för att behoven skall kunna tillgodoses. Socialnämnden föreslår i beslut , föreslå kommunstyrelsen att utöka verksamheten med 2,0 årsarbetare samt att säga upp Vimmerby kommuns avtalade platser inom korttidsverksamheten. Vidare påtalas att kostnaderna ej ryms inom socialnämndens ramar. Arbetsutskottets beslut Med hänvisning till utlagda besparingskrav och ombudgetering i 2003 års budget återremitteras ärendet till socialnämnden för en noggrannare utredning med en konsekvensanalys.

10 10 Socialnämnden Ks Au 174 H Socialnämndens kostnader för mattransporter Vik kostchef Jessica Cederlöf har till socialnämnden framlagt en redovisning över socialförvaltningens kostnader för mattransporter. Socialnämnden beslutade , 63, att informera kommunstyrelsen om transportkostnaderna för socialförvaltningen samt att föreslå kommunstyrelsen att undersöka om det är möjligheterna genomförbart- att barnoch utbildningsnämnden står för de kostnader som berör skolbespisningen Beredning Au Socialnämnden 63/03 Arbetsutskottets beslut Om barn- och utbildningsnämnden skall stå för de kostnader som berör skolbespisningen får detta lösas genom förhandlingar mellan socialnämnden och barn och utbildningsnämnden.

11 11 Tekniska kontoret Ks Au Översyn av socialkontorets mattransporter Vik kostchef Jessica Cederlöf föreslår i skrivelse till socialnämnden en utredning rörande fördelar/nackdelar med och kostnader för mattransporter i egen regi kontra inhyrda transporter vid helger samt för Moliljan Hemgården även vardagar. Arbetsutskottets beslut Tekniske chefen får i uppdrag att i samråd med kostchefen lösa problematiken med mattransporterna.

12 12 Socialchefen Magnus Blomberg Ks Au Samordnad utbetalning av verksamhetsbidrag I samband med att socialnämnden , 69 beviljade verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Verdandi, RFS och AA beslutades vidare att diskutera med kommunstyrelsen om vem som i fortsättningen bör handlägga beviljande av verksamhetsbidrag. Beredning Socialnämnden 69/02 Arbetsutskottets beslut Kanslichefen och socialchefen får i uppdrag att utarbeta ett förslag om samordning av utbetalningarna av beviljade verksamhetsbidrag till föreningar.

13 13 Karin Hopstadius Ks Au Alkoholkommitténs kommunbesök i Hultsfreds kommun Alkoholkommittén har för avsikt att i vecka besöka Hultsfreds kommun. Syftet med besöket är att engagera kommunen i arbetet med den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador. Vid besöket vill kommittén träffa en sektorsövergripande ledningsgrupp samt kommunstyrelsens ordförande eller annan ansvarig politiker. Kommittén vill vidare med ansvarig politiker diskutera följande frågor: Hur kan kommunen förebygga alkoholproblem? Vad är de största problemen? Vad skulle kommunen behöva hjälp med? Hur kan kommunen förstärka arbetet med alkoholproblem? Arbetsutskottets beslut Socialnämnden får i uppdrag att samordna alkoholkommitténs besök och boka in tider för kommitténs överläggningar med ansvariga politiker.

14 14 Ove Engkvist Ks Au Inbjudan till Eksjö 600-årsjubileum Eksjö kommun inbjuder med skrivelse som inkom till kommunkansliet Hultsfreds kommun att delta med två representanter vid Eksjö 600-årsjubileum samt stadens födelsedag lördag 17 maj Arbetsutskottets beslut Kommunfullmäktiges ordförande Ove Engkvist och ytterligare en person som Engkvist utser får i uppdrag att representera kommunen vid jubileet. Sedvanlig kommunal gåva skall överlämnas vid uppvaktningen.

15 15 Ks Au 179 Dnr Samutnyttjande av projekt Målfabriken och gymnastiksalsbyggnad vid Venhagsskolan i Målilla Målilla GIF/Venhagsvallen AB, har med skrivelse presenterat ett reviderat förslag avseende projekt Målfabriken. Förslaget har utarbetats i samarbete med skolledningen vid Venhagsskolan och innebär att gymnastikhallen vid Venhagsskolan byggs samman med mötesplats Målfabriken. Arbetsutskottets beslut Förslaget om en sammanbyggnad av Venhagsskolans gymnastikhall med en byggnad för mötesplats Målfabriken godkänns i princip enligt ritning daterad Eftersom byggnationen blir ett gemensamt projekt mellan Hultsfreds kommun och Målilla GIF/Venhagsvallen AB, där kommunens behov av hiss, HWC och städcentral för gymnastikbyggnaden tillgodoses (åtgärder som enligt antagen investeringsbudget skall genomföras år 2004) anslås kronor till Målilla GIF/Venhagsvallen AB för delfinansiering av mötesplats Målfabriken. Anslagna medel får disponeras under 2004 efter godkänd slutbesiktning av byggnationen. Tekniske chefen får i uppdrag att i samråd med företrädare för skolförvaltningen förhandla fram ett samarbetsavtal med Målilla GIF/Venhagsvallen AB.

16 16 TK Ks Au 180 H Bemyndigande att beordra skyddsarbete på grund av konflikt Arbetsutskottets beslut Teknisk chef Bo Strangnefjord bemyndigas att om så erfordras beordra skyddsarbete med anledning av pågående strejk av arbetstagare tillhörande fackförbundet Kommunal.

17 17 Ks Au 181 Anmälningsärenden 1. Ekonomirapport; helårsprognos för socialnämnden 2. Kommunförbundets och landstingsförbundets skrivelse om nytt kommunikationsradiosystem, RAKEL 3. Kommunförbundets cirkulär2003:34 om vårpropositionen Samarbetskommittén Vimmerby/Hultsfred protokoll Tekniska kontorets rapport om förestående ombyggnad av Lundagården 6. Informationsdag om utarbetande av policydokument

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Bertil

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(45) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-17.00 Beslutande Bo Bergman, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Gunilla Aronsson, c Silva Andersson,s Per-Inge Petterson, c Ove Engkvist,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer