Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet"

Transkript

1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet. Arbetsutskottet # 463/95 s beslut s ledamöter tillåts att delta i kursen. Anmälan till kursen skall göras till assistent Eva Carp, som skickar in anmälningarna till Kommunförbundet.

2 Kerstin Persson Gunnel Stark Ks # 126 Dnr Bidrag för deltagande i 1995 års länsbrandkårstävling Målilla Brandmannaklubb anhåller med skrivelse till kommunstyrelsen den 12 september om ett bidrag för startavgifter och diverse andra utlägg i samband med årets länsbrandkårstävling, som genomfördes i Gamleby den 2 september Förutom Målilla Brandmannaklubb deltog från Hultsfreds kommun även Hultsfreds Brandmannaklubb. Arbetsutskottet # 484/95 s beslut Målilla Brandmannaklubb och Hultsfreds Brandmannaklubb beviljas vardera ett bidrag på kronor till täckning av kostnader i samband med länsbrandkårstävlingen. För ändamålet anvisas kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

3 Kommunfullmäktige Ks # 127 Dnr Tilläggsanslag för investeringar i informationsteknologi 1995 En informell arbetsgrupp kallad Hermes har i framställning till kommunstyrelsen den 19 maj ansökt om tilläggsanslag för att kunna genomföra ett informationsprojekt som omfattar både skolor och offentlig information. Projektet skall bland annat omfatta fast Internetanslutning för Stålhagsskolan, huvudbiblioteket och kommunen. ett enkelt skoldatanät, två offentliga arbetsplatser för information till allmänheten på huvudbiblioteket samt motsvarande offentlig arbetsplats i Valhall. s arbetsutskott har den 7 augusti beslutat remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden anhåller med beslut den 23 augusti, # 78, om tilläggsanslag i 1995 års budget med kronor i investeringsbudgeten och kronor i driftbudgeten. Investeringar och driftkostnader för 1996 tas upp i budgetberedningen. Arbetsutskottet # 390/95, med bilagor Barn- och utbildningsnämnden # 78/95 Arbetsutskottet # 492/95 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på kronor till investeringar i informationsteknologi och kronor till driften av densamma För ändamålet anvisas kronor ur eget kapital och kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

4 Kommunfullmäktige Ks # 128 Dnr Tilläggsanslag för inrättande av ett datortek i Hultsfreds kommun Riksdagen har den 2 juni 1995 beslutat om datortek som en marknadspolitisk åtgärd. Beslutet innebär att kommunen får bedöma i vilken utsträckning även ungdomar under 20 år skall delta i datorverksamheten. Den typ av datortek som riksdagen nu beslutat om är en ny sysselsättningsåtgärd med en betydande del av statligt engagemang men med kommunalt huvudmannaskap. Ett inrättande förutsätter därför avtal mellan kommunen och arbetsmarknadsverket. s arbetsutskott har efter överläggningar med länsarbetsnämnden, där bland annat huvudmannaskapet för datorteket i Hultsfred diskuterades, beslutat uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att stå som huvudman för nämnda datortek. Barn- och utbildningsnämnden redovisar i sammanställning den 15 september att under 1995 erfordras kronor till investeringar och kronor till lokalhyror. Arbetsutskottet # 342/95, med bilagor Barn- och utbildningsnämnden # 79/95 Arbetsutskottet # 493/95 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på kronor för investeringar i datorteket och kronor till lokalhyror. För ändamålet anvisas kronor ur eget kapital och kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

5 Kommunfullmäktige Ks # 129 Dnr Bidrag till Byggnadsföreningen Medborgarhuset, Rosenfors Byggnadsföreningen Medborgarhuset, Rosenfors, anhåller i skrivelse den 15 augusti 1995 till kommunstyrelsen om ett bidrag på kronor. Förlorade hyresintäkter har medfört att föreningen befinner sig i en akut likviditetskris. En omskrivning av Medborgarhusets lån med påföljande räntesänkning har emellertid inneburit en sänkning av det kommunala bidraget, som delvis är baserat på kapitalkostnaden. Arbetsutskottet # 430/95 Kultur- och fritidsnämnden # 73/95 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Byggnadsföreningen Medborgarhuset under år 1995 beviljas ytterligare bidrag med kronor. Finansieringen föreslås ske genom att kronor ianspråktas ur nämndens konto för "bidrag till samlingslokaler" samt att resterande kronor anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Nämnden hemställer vidare att kommunstyrelsen undersöker möjligheterna för en långsiktig lösning för Medborgarhuset i Rosenfors. s förslag till kommunfullmäktige Byggnadsföreningen Medborgarhuset beviljas ett bidrag på ytterligare kronor för år För ändamålet anvisas kronor ur fritidsnämndens anslag för "bidrag till samlingslokaler" och kronor ur kommunfullmäktiges anslag för särskilda ändamål. s och kultur- och fritidsnämndens presidier får i uppdrag att se över bidragsbestämmelserna för samlingslokaler i syfte att långsiktigt lösa samlingslokalföreningarnas ekonomiska problem.

6 Kommunfullmäktige Ks # 130 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Enligt # 29 i arbetsordningen för kommunfullmäktige har kommunkansliet den 28 september upprättat en redovisning över ej slutbehandlade motioner. Redovisningen upptar sammanlagt 13 motioner varav de två äldsta är från Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet redovisades att motion nr 1 om flyttning av busshållplatser i Vena och motion nr 3 om ökad trafiksäkerhet i Järnforsen har behandlats i samråd mellan gatukontoret och Vägverket, region Sydöst. Vägverket har på grund av brist på medel inga planer på att inom den närmaste framtiden flytta busshållplatserna i Vena. För att öka trafiksäkerheten i Järnforsen håller Vägverket i samråd med gatukontoret på att utarbeta ett förslag till lösning av problemen. s förslag till kommunfullmäktige Bengt Nilssons och Ove Klingstedts motion av den 20 februari 1992 om flyttning av busshållplatser i Vena samt Elmer Freijs motion av den 23 september 1992 om ökad trafiksäkerhet i Järnforsen skall anses besvarade. Socialförvaltningen får i uppdrag att utforma ett svar på Göran Berglunds motion av den 17 september 1992 om äldreboende och servicecentral med mera i Hultsfreds tätort.

7 Ks # 131 Dnr Kommunens utlandslån Vid anmälan av arbetsutskottets delegationsbeslut diskuterades kommunens strategi för hantering av kommunkoncernens utlandslån. På förslag av Lars Ekwall, v, upptogs ärendet till behandling av kommunstyrelsen. s beslut Enligt arbetsutskottets beslut den 18 september, # 491, skall nedanstående strategi tillämpas för övergång från lån i utländsk valuta till lån i svensk valuta. Valuta Kurs Summa att lösa in, miljoner kronor DM 4,90 SEK 75 DM 4,92 36, resterande summa JPY 7,20 öre 65, hela skulden Arbetsutskottet får i uppdrag att fortlöpande följa utvecklingen på valutamarknaden och om så anses påkallat justera "taket" nedåt. Reservation Lars Hagberg, s, reserverar sig mot beslutet med motiveringen att så pass viktiga beslut ej bör fattas utan ordinarie ordförandens medverkan.

8 Ks # 132 Anmälningsärenden Följande delegationsbeslut och beslut som av annan orsak ej föranleder kommunstyrelsens behandling anmäls till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen 1995-12-18 1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr 1995.260 844 Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf. sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S),

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-10-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-10.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer