Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)"

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Bertil Karlström Utses att justera Sivert Bergström Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Bertil Karlström Ordförande Justerande. Bo Bergman. Sivert Bergström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkansliet. Bertil Karlström

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 K Björk Ks au 486 Dnr Principer vid förtida uttag av pension Enligt centralt fattat beslut erhåller personer födda 1938 och senast november 1939 vissa ekonomiska förmåner om de tar förtida uttag av pension senast 30 november I Hultsfreds kommun berörs 59 anställda av beslutet. Av dessa har hittills nio stycken beslutat sig för förtida uttag. På förekommen anledning har personalkontoret aktualiserat om frågan om anställd, som beslutat sig för att gå i pension 30 november, även skall få ha kvar sin tjänst efter 1 december Anställda födda får välja mellan förtida uttag av pension och att kvarstå i sin tjänst; ej båda delarna. Personalkontoret får i uppdrag att informera samtliga anställda, som är födda under den aktuella tidsperioden, om möjligheterna till förtida uttag av pension och vilka regler som gäller.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 K Björk Magnus Blomberg Ks Au 487 Dnr Avtackning när anställning upphör I kommunens personalpolitiska riktlinjer anges vilka regler som gäller vid avtackning när anställning upphör. På förekommen anledning, insändare och tidningsartikel i samband med en avtackning, har personalkontoret anmält frågan om avtackning när anställning upphör till arbetsutskottet. Utskottet finner ej anledning att ändra reglerna för avtackning när anställning upphör. Kanslichefen får i uppdrag att ta upp frågan vid nästa chefssamråd.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Monica Hjelm Björn Wimelius Ks Au 488 Dnr Ansökan om statsbidrag för kunskapslyftet år 2000 Vikarierande rektor Monica Hjelm redovisar kunskapslyftets verksamhet under perioden samt ett förslag till ansökan om statsbidrag för kunskapslyftet år Ansökan om statsbidrag för kunskapslyftet år 2000 godkänns enligt Monica Hjelms förslag. Näringslivschefen får i uppdrag att inbjuda Monica Hjelm till nästa möte med näringslivsrådet för ömsesidig information.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunstyrelsen Ks Au 489 Dnr Taxa för kopiering av handlingar åt föreningar Kultur och fritidsnämnden föreslår med beslut , 84, kommunfullmäktige att revidera taxan för föreningsservice till 50 öre per kopia. I övrigt föreslås oförändrade taxor för nämndens anläggningar under verksamhetsperioden Minskningen motiveras med att kostnaderna för föreningsservice har sjunkit och avgiften revideras därför till 50 öre per kopia. Beredning KFN 84/99 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att minska taxan för kopiering av handlingar åt föreningar från 70 öre till 50 öre per kopia. I övrigt föreslås oförändrade taxor för kultur- och fritidsnämndens anläggningar under verksamhetsperioden

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Magnus Blomberg Ks Au 490 Dnr Medfinansiering av Mål 5b-projektet VUC - Produktutveckling och design Västerviks Utvecklingscentrum med flera intressenter har ur EG:s strukturfonder, Mål 5b, Sydöstra Sverige ansökt om medel till projekt VUC - Produktutveckling och design (Innovationscentrum norra Kalmar län). Projektet, som skall drivas som ett EU-projekt inom mål 5 B, Sydöstra Sverige, syftar liksom tidigare till att ge extra resurstillskott i regionen för kvalificerad rådgivning och bedömning, seminarier och aktiviteter och ekonomiskt stöd till enskilda innovatörer och entreprenörer och småföretag så att flera produkter kan utvecklas i det lokala näringslivet.. Projektet, som totalt kostnadsberäknats till kronor, förutsatte ursprungligen kommunal medfinansiering från Hultsfreds kommun med kronor år 2000, men på grund av att Högsby kommun dragit sig ur har Hultsfreds och Vimmerby kommuners andel ökat till kronor. Under förutsättning att övriga intressenter bidrar med sin respektive andel beviljas projektet VUC - Produktutveckling och design kronor. Kostnaderna får täckas ur anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder Utskottets beslut , 466, upphävs härmed.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 TK+motion Ks Au 491 Dnr Motion om gång- cykelväg utmed Hagadalsgatan i Hultsfred till riksväg 34 Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 98, inlämnades av Lars Eric Oscarsson c, en motion om en gång- cykelväg utmed Hagadalsgatan i Hultsfred till riksväg 34. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Motionen remitteras till tekniska kontoret för yttrande.

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 SN+motion Ks Au 492 Dnr Motion om certifierad äldreomsorg i kommunen Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 98, inlämnades av Marianne Fageryd och Lennart Beijer, båda v, en motion om certifierad äldreomsorg i kommunen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Motionen remitteras till Socialnämnden för yttrande.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 TK Magnus Blomberg Virserums Golvservice Ks Au 493 Dnr Befrielse från anläggningsavgift för VA, Virserums Golvservice AB Virserums Golvservice AB anhåller i skrivelse till kommunstyrelsen om befrielse från anläggningsavgiften för VA på kronor (i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 113) vid utbyggnad av affärsfastigheten på Storgatan 4 i Virserum. Virserums Golvservice AB:s anhållan om befrielse från anläggningsavgiften på kronor bifalls. För ändamålet anvisas kronor ur kontot för näringslivsbefrämjande åtgärder.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Kommunstyrelsen Ks Au 494 Dnr Vändzon och vändplats på Granitvägen i Hultsfred Peter Norrby, Granitvägen 30 C, har i skrivelse till kommunstyrelsen anhållit om erforderlig uppskyltning av vändzonen vändplatsen i slutändan av Granitvägen vid skogen mot rv 34. Tekniska kontoret har avgivit följande yttrande i ärendet till kommunstyrelsen/trafiknämnden. För närvarande gäller förbud att parkera fordon på södra sidan av Granitvägen, delen Skifferstigen vändplatsen. I befintlig parkeringsficka vid kvartersbutiken får fordon parkeras under högst 15 min. Vi har uppfattat att bilar parkeras efter Granitvägens norra sida samt på vändplatsen i gatans slutända. För att förhindra denna ej behövliga parkering, på gata och vändplats föreslås trafiknämnden besluta att förbud att parkera fordon på Granitvägens norra sida delen Klippstigen inkl vändplats införes. Möjlighet finns att parkera på kvartersmark. Samråd med polismyndigheten har förevarit. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen/trafiknämnden På Granitvägens norra sida, delen Klippstigen inkl vändplats, får fordon inte parkeras.

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Ks Au 495 Dnr Reviderad avfallsplan och renhållningsordning för Hultsfreds kommun Arbetsutskottets kommentarer till Arne Högstedts förslag om kompletteringar/ändringar. Sid 3, Permanentboende En-tvåfamiljshus. Punkterna 1-2 avstyrks Fritidsboende Punkt 3, olagligt, avstyrks Sid 4, Sortering av hushållsavfall Punkt 4 (plast ändras till hårdplast) tillstyrks Sid 4, Kompostering Punkt 5, ändring till komposterbart avfall tillstyrks Punkt 6, avstyrks Förslag: Två närboende hushåll med gemensam tomtgräns får dela på en varmkompost. Anmärkning: Körväg etc kan räknas som tomtgräns. Punkt 7, tillstyrks med följande ändring: Lantbrukare med djurhållning där det huvuddelen av året produceras gödsel i stallet i anslutning till brukningsenheten. Sid 14, Slam Punkt 8, tillstyrks.

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Bertil Karlström Ks Au 496 Dnr Insatser mot skadegörelse På förekommen anledning har vice ordförande Sivert Bergström aktualiserat frågan om på vilket sätt kommunledningen skall visa att man inte accepterar den skadegörelse som under sista tiden förekommit i flera av kommunens tätorter. Kommunkansliet får i uppdrag att författa en skrivelse med innebörden att skadegörelse inte accepteras i någon form och att alla i samhället måste hjälpas åt för att förebygga och förhindra dylik.

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Magnus Blomberg Ks Au 497 Anmälningsärenden 1. Landstingsförbundets skrivelse om kommuners, landstings och regioners ökande internationella utbyte. 2. Kommunalrådets rapport från presidieöverläggningar med Vetlanda kommun och Uppvidinge kommun. Nästa sammankomst sker i Hultsfred Meddelande om av landshövdingens besök i Hultsfred Sivert Bergströms rapport om förstudien rörande slutförvar av utbränt kärnbränsle. 5. Tekniska kontorets trafiksäkerhetsåtgärder på Notvägen i Hultsfred Magnus Blomberg utses till kontaktman inför mötet med Vetlanda/Uppvidinge kommuner och landshövdingens besök

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-04-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer