Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27)"

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström Utses att justera Laila Ekström Underskrifter Paragrafer 1-26 Sekreterare Ordförande Justerande. Bertil Karlström. Bo Bergman. Laila Ekström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Kommunkansliet. Bertil Karlström

2 2 Au 1 Dnr Kommunikationer i Kalmar län, förslag till plan för infrastrukturen Regionförbundet, Kalmar län har med skrivelse inbjudit bland andra Hultsfreds kommun att lämna synpunkter på rapporten Kommunikationer i Kalmar län, förslag till plan för infrastrukturen Kanslichefen och gatuchefen har på uppdrag av arbetsutskottet, upprättat ett förslag till yttrande över rapporten. Beredning Arbetsutskottet 788/97 Arbetsutskottets förslag Med tillägget att utbyggnad av länsväg 138 förbi Virserum skall upptas som ett särskilt avsnitt, Övrigt, föreslås kommunstyrelsen anta förslaget som eget yttrande.

3 3 Kommunstyrelsen Au 2 Dnr POSOM-organisation i Hultsfreds kommun På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har avdelningschef Thomas Wallin, och Eva Ingesson, primärvården, framlagt ett förslag till organisation för den kommunala krisgruppen (POSOM-gruppen) för socialt och psykologiskt omhändertagande i samband med svårare olyckor och katastrofer. Förslag Kommunstyrelsen antar organisationsplanen för POSOM-gruppen i Hultsfreds kommun enligt framlagt förslag. Avdelningschef, IFO och katastrofansvarig inom primärvården i Hultsfreds kommun får i uppdrag att bemanna organisationen. För utbildning under 1998 får POSOM-gruppen hos Centrala Samverkanskommittén ansöka om högst kronor ur det centrala utbildningskontot. Vid tjänstgöring i POSOM-gruppen utöver ordinarie arbetstid utbetalas eventuell övertidsersättning av respektive förvaltning. En delrapport om bemanning och utbildningsinsatser skall delges kommunstyrelsens arbetsutskott före 1 juli 1998.

4 4 Kommunstyrelsen Au 3 Dnr Organisation för översiktlig planering Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall i stort ange hur mark- och vattenområden är avsedda att användas och hur bebyggelseutvecklingen bör ske. Sittande kommunfullmäktige bör inom mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet samt ge riktlinjer för det fortsatta arbetet och dess organisation. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har stadsarkitekten, kanslichefen och kontorschefen vid Metria framlagt ett förslag till organisation för den översiktliga planeringen i Hultsfreds kommun. Organisationsförslaget varit utsänt på remiss till samtliga förvaltningar för yttrande. Inga anmärkningar har framställts mot detsamma. Förslag Med tillägget att miljö- och byggnadschef Anders Helgé skall adjungeras till projektledningen antar kommunstyrelsen organisationen för översiktlig planering enligt framlagt förslag.

5 5 Kerstin Persson Hemgården Knektagården Au 4 Dnr Handkassor till socialförvaltningen För att enkelt och smidigt klara mindre utbetalningar anhåller socialförvaltningen om handkassor till Hemgården, 4 st, Knektagården, 2 st samt projekt Byggavfall 1 st. Beslut Socialförvaltningen beviljas följande handkassor. Arbetsplats Kassaförvaltare Belopp kr Hemgården, Centralkassa Anette Eriksson 500 Hemgården, Avd Gul Anette Eriksson 500 Hemgården, Avd Blå Anette Eriksson 500 Hemgården, Avd Grön Anette Eriksson 500 Knektagården, Soldaten Birgitta Svensson 500 Knektagården, Officeren Birgitta Svensson 500 Projekt Byggavfall Ann-Marie Blixt 1.000

6 6 BUN Au 5 Dnr Den nya gymnasieskolan - problem och möjligheter (SOU 1997:107) Gymnasieskola i ständig utveckling (Ds 1997:78) Utbildningsdepartementet har med remiss inbjudit bland annat Hultsfreds kommun att lämna synpunkter på rubricerade betänkanden. Beslut Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsens presidium upprätta ett förslag till yttrande i ärendet.

7 7 Kerstin Persson Gunnel Stark Au 6 Dnr Fiskevårdsåtgärder i Emån, Emåns fiskevårdsområde Arbetsutskottets beslutade , 234, att garantera ett bidrag på kronor till Emåns fiskevårdsområde för fiskevårdsåtgärder i Emån enligt redovisat förslag. Schakt & Dikning, Mönsterås, har översänt en faktura på kr exkl moms för iordningställda lek- och ståndplatser i Emån vid Ryningsnäs. Beslut Fakturan godkänns för betalning. För ändamålet anvisas kronor ur arbetsutskottets anslag för oförutsedda behov 1997.

8 8 Björn Wimelius Au 7 Dnr Inbjudan till regionkonferens Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till en konferens med temat En dag om hur vi gemensamt skall profilera vår region - Kalmar län - ett stort stycke Småland och Öland i Oskarshamn. Beslut Näringslivschef Björn Wimelius får i uppdrag att representera kommunstyrelsen vid konferensen.

9 9 Au 8 Dnr Motion om returpappershanteringen i kommunen Vid kommmunfullmäktiges sammanträde , 144 inlämnades av fullmäktigeledamoten Göran Berglund, m, en motion om returpappershanteringen i kommunen. I motionen yrkas att möjligheterna till lokal energianvändning av returpapper i stället för fjärrtransporter skall utredas och att förhandlingar i frågan skall upptas med Vattenfall. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Beslut Motionen om returpappershanteringen remitteras till gatukontoret för yttrande i samråd med fastighetskontoret.

10 10 MHN Bn Au 9 Dnr Bildande av naturreservatet Stensryd Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag om bildande av naturreservatet Stensryd, för närvarande Stensryds domänreservat. Länsstyrelsen har med remiss berett kommunstyrelsen möjlighet att yttra sig över förslaget. Beslut Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i samråd upprätta ett förslag till yttrande över förslaget.

11 11 Fastighetskontoret Au 10 Dnr Antagande av skogsanbud Fastighetskontoret har infordrat anbud på 7 rotposter skog, fastigheterna Hulingsryd 4:1, Hultsfred 3:1 ( 2st ), 3::2, 3:54 ( 2st ) och Kvillerum 1:9. Anbudsöppning Beslut Nedanstående köpare antages till angivna belopp. Köpare Belopp Kr Post 1 Hulingsryd 4:1 Kurt Lagergren :- Trävaru AB Post 2 Hultsfred 3:1 AB C F Berg & Co :- Post 3Hultsfred 3:1 Kurt Lagergren :- Trävaru AB Post 4 Hultsfred 3:2 AB C F Berg & Co :- Post 5 Hultsfred 3:54 AB C F Berg & Co :-- Post 6 Hultsfred 3:54 Hanåsa Sågverk AB :- Post 7 Kvillerum 1:9 AB C A Olausson :- & Söner

12 12 Fastighetskontoret Au 11 Dnr Avtal om vaktmästeritjänster till primärvården i H-City Mellan Hultsfreds kommun. fastighetskontoret, som säljare och Kalmar läns landsting, primärvårdsförvaltningen, som köpare har upprättats avtal om vaktmästeriservice till primärvården i H-City, Hultsfred Avtalet gäller för tiden och omfattar 300 arbetstimmar per år mot en ersättning av kronor (basvärde). Beslut Avtalet om vaktmästeritjänster till primärvården godkänns. Landstingets ersättning till kommunen får disponeras för fastighetsunderhåll.

13 13 Fastighetskontoret Sökanden Au 12 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Hägelåkra 1:38 och 1:47, Målilla, Hultsfred Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet Säljare Köpare FöreningsSparbanken Storgatan 44, Hultsfred Hägelåkra 1:38 och 1:47, Målilla, Hultsfred X X Anders Bil & Maskin AB, Box 30, Målilla Köpesumma kronor Areal Tax-värde 2710 kvm kronor

14 14 Fastighetskontoret Sökanden Au 13 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Björkmossa 1:35 och 1:37, Virserum, Hultsfred Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet Säljare Köpare FöreningsSparbanken, Storgatan 44, Hultsfred Björkmossa 1:35 och 1:37, Virserum, Hultsfred X X X X Köpesumma kronor Areal Tax-värd 1346 kvm kronor

15 15 Fastighetskontoret Sökanden Au 14 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Hägelåkra 5:133, Målilla, Hultsfred Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet FöreningsSparbanken, Sevedegatan 34, Vimmerby Hägelåkra 5:133, Målilla, Hultsfred Säljare KB Hägelåkra, c/o Mandamus i Småland AB, Box 222, Ljungby Köpare Hagelsrums Gjutal AB, Box 152, Målilla Köpesumma kronor Areal Tax.värde 7514 kvm kronor

16 16 Fastighetskontoret Sökanden Au 15 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Äntsebo 1:6, 1:7, 1:8, 1/24 av Målilla, Hultsfred Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet X X Äntsebo 1:6, 1:7, 1:8, 1/24 av Målilla, Hultsfred Säljare X X 1/24 Köpare X X 1/24 Köpesumma kronor Areal Tax-värde 16,17 ha, 17,5890 kvm, 16,2810 ha kronor

17 17 Fastighetskontoret Sökanden Au 16 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Armbössan 6, Virserum, Hultsfred Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet Fastighets AB Telaris, Box 1134, Nacka Strand Armbössan 6, Virserum, Hultsfred Säljare Fastighets Aktiebolag Telaris, Köpare Telia Teknikfastigheter AB, Köpesumma kronor Areal Tax-värde 873 kvm kronor Utskottet avstår från att påkalla prövning hos hyresnämnden

18 18 Fastighetskontoret Sökanden Au 17 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Björken 8, 10, Virserum, Hultsfred Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande FöreningsSparbanken, Fastighetsbyrå AB, Storgatan Hultsfred Fastighet Björken 8, 10, Virserum, Hultsfred Säljare X X 1/1 Köpare X X ½ av och X X ½ av Köpesumma kronor Areal Tax-värde 733 kvm kronor.

19 19 Fastighetskontoret Sökanden Au 18 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Bockefall 1:8, Lönneberga, Hultsfred Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Mäklare Göran Landqvist AB, Storgatan 36, Vimmerby Fastighet Säljare Köpare Bockefall 1:8, Lönneberga, Hultsfred X X ½-del X X ½-del X X, ½-del och X X, ½-del Köpesumma kronor Areal Tax-värde 1,2160 ha kronor.

20 20 Fastighetskontoret Sökanden Au 19 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Husbyggaren 1, Hultsfred Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet X X Husbyggaren 1, Hultsfred Säljare Industrihotellet i Hultsfred AB Andersbovägen 65, Hultsfred Köpare Industrilokaler i Hultsfred HB, Storgatan 50, Hultsfred Köpesumma kronor Areal Tax-värde 6481 kvm kronor Utskottet avstår från att påkalla prövning hos hyresnämnden.

21 21 Fastighetskontoret Sökanden Au 20 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Husbyggaren 4, Hultsfred Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet X X Husbyggaren 4, Hultsfred Säljare Industrihotellet i Hultsfred AB Andersbovägen 65, Hultsfred Köpare Industrilokaler i Hultsfred HB, Storgatan 50, Hultsfred Köpesumma kronor Areal Tax-värde 1,4345 ha kronor Utskottet avstår från att påkalla prövning hos hyresnämnden.

22 22 Fastighetskontoret Stadsarkitektkontoret Gatukontoret Au 21 Dnr Upplåtelse av mark på bangården i Hultsfred till Småländska Smalspåret AB Småländska Smalspåret AB har gjort en framställning om att få arrendera en del av bangården i Hultsfred av SJ:s fastighetsdivision. SJ ställer som krav för utarrendering att kommunen inget har att erinra mot en sådan. Smalspåret anhåller i skrivelse om kommunens yttrande i ärendet. Beslut Ärendet remitteras till fastighetskontoret för yttrande i samråd med stadsarkitektkontoret och gatukontoret.

23 23 Gatukontoret Au 22 Dnr Regionala cykelstråk - 98 Inför arbetet med att upprätta en plan för regionala cykelstråk våren 1998 an håller vägverket med skrivelse om kommunens hjälp med att besvara vissa frågor. Beslut Gatukontoret får i uppdrag att besvara vägverkets frågeställningar.

24 24 Fastighetskontoret Au 23 Dnr Kommunal energisparrådgivning Fastighetskontoret rapporterar att kommunen fått kronor i statsbidrag till kommunal energisparrådgivning under Beslut Fastighetskontoret får i uppdrag att utarbeta ett förslag på organisation av kommunens energisparrådgivning.

25 25 Gatukontor Au 24 Dnr Byggande av ny bro över Krokabäcken vid Triabo Vägverket, Väg- och Trafikregion Sydöst har beviljat statsbidrag med kronor för byggande av ny bro över Krokabäcken vid Triabo. Kommunens kostnader i en ny bro beräknas av gatukontoret till kronor. Beslut Byggnationen av ny bro över Krokabäcken vid Triabo godkänns. Medel till byggnationen kommer att anvisas när kostnaderna är definitivt kända.

26 26 Gatukontoret Au 25 Dnr Bidrag till Projekt Nollvisionen, ett nationellt trafiksäkerhetsprojekt SEKO, Facket för service och Kommunikation och Svenska Transportarbetarförbundet har med skrivelse gått ut med en förfrågan till bland annat Hultsfreds kommun om kommunen vill bli deltagare i projekt Nollvisionen, ett nationellt trafiksäkerhetsprojekt i Sverige. Kommunen skall i så fall lokalt stå för lokaliteter och telefon för en sammanlagd kostnad av ca kronor Gatukontoret föreslår att en delning av kostnaderna (hälften vardera ) med Vimmerby kommun undersöks. Tekniska nämnden i Vimmerby tillstyrker ett sådant förslag. Beslut Förslaget om en delning av kostnaderna för projekt Nollvisionen med Vimmerby kommun godkänns.

27 27 Au 26 Anmälningsärenden 1. KBA; kommitténs för brottsförebyggande arbete skrivelse om det lokala brottsförebyggande arbetet. 2. Miljödepartementets skrivelse om stöd till lokalt investeringsprogram för ökad ekologisk hållbarhet. 3. Länsstyrelsens redovisning av värdefulla våtmarker i Kalmar län 4. Kommunförbundets cirkulär 1997:201,205, 208,210.l

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v 156-158 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Plats och tid Kommunhuset den 3 juni 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl. 08.15-11.20

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer