Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige2013-09-26"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kf 73 Månadens blomma... 2 Kf 74 Uppvaktning... 3 Kf 75 Nytt medborgarförslag om upprustning av fotbollsmål... 4 Kf 76 Nytt medborgarförslag om försköning av infarten till Skönvik... 5 Kf 77 Nytt medborgarförslag om skötsel av Ljusterån och dess omgivningar... 6 Kf 78 Nytt medborgarförslag om att anordna en utställning... 7 Kf 79 Nytt medborgarförslag om ideellt arbete... 8 Kf 80 Nytt medborgarförslag om röjning av sly vid Falkgränd... 9 Kf 81 Begäran om utökad kommunal borgen Kf 82 Förslag till revidering av reglemente för internkontroll Kf 83 Bekräftelse av beslut om borgen, Kommuninvest Kf 84 Val om miljömärkt el Kf 85 Årsredovisning 2012 Region Dalarna Kf 86 Årsredovisning 2012, Räddningstjänsten Dala Mitt Kf 87 Rapportering av ej verkställda beslut Kf 88 Information från revisionen Kf 89 Fyllnadsval efter Christian Richaud (M) Kf 90 Avsägelse från Malin Hedlund (M) Kf 91 Avsägelse från Maud Jones ns (S) Kf 92 Avsägelse från Sven-Erik Johansson ( C) Kf 93 Avsägelse från Pär Östman (M) Kf 94 Delgivningar... 27

2 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Sixten Carlsson (S), ordf Lars-Evert Dahlberg (KD) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (S) Niclas Bodin ( C) Iris Carlsson-Rustas (S) Tommy Andersson (M) n-erik Steen (S) Kerstin Bäck (S) Annika Wester (M) Mats Nilsson (S) Lotta Bergstrand ( FP) Karl-Erik Finnäs ( C) Torbjörn Gunnarsson (S) Bernt Skogbergs (S) Gunnar Falk (S) Elsa Efraimsson-Vestman, (C) Ulla Hjort (S) Göran Johansson ( V) Inger Johansson (MP) Gudrun Eriksson (S) Johan Fredriksson (M) Birgitta Andersson ( C) Fredrik Michaelsson (FP) Benny Gifting (S) Maud Jones ns (S) Maj-Lis Nyberg ( C) Pia Järudd (M) Tommy Alvik (S) Ann-Margreth Lundin (S) Anette Berg ( C) Hans-Göran Steneryd (S) Malin Hedlund (M) Anita Carlsson (S) Övriga deltagare Margareta kobsson, nämndsekreterare Bengt Wester, kommunrevisionen Stina Stenberg, kanslichef Lars Gabrielsson, kommunrevisionen Stefan Lundqvist, kommunchef Curt Söderberg, kommunrevisionen Utses att justera Justeringens plats och tid Iris Carlsson Rustas och Johan Fredriksson Rådhuset i Säter, måndagen den 30 september kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta kobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Iris Carlsson Rustas Johan Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta kobsson

3 Kommunfullmäktige Kf 73 Månadens blomma Ärendet utgår.

4 Kommunfullmäktige Kf 74 Uppvaktning Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson (s) uppvaktar ledamot Kerstin Bäck på 70-årsdagen.

5 Kommunfullmäktige Kf 75 Dnr KA13/180 Nytt medborgarförslag om upprustning av fotbollsmål Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om upprustning av fotbollsmål lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Elias Berglund, Gustafs. Medborgarnas förslag: g skulle jätte gärna att ni skulle fixa nät nere vid enbacka vitsippsvägen. Längst nere vid vägen finns en fotbollsplan. Där är det inget nät bara ett par trästolpar. g skulle jättegärna vilja att ni fixar det. För när man skjuter bollen i mål så flyger den bort för det finns inget som kan ta emot bollen. g har gått på fotboll i sex år tror jag och jag tycker det är jätte kul med fotboll, men det är inte så kul om man måste hämta bollen varige gång man skjuter. Det skulle även vara bra om ni kunde fixa sjumanna mål. med aluminium stolpar som dom har på slättgärdet. Det är många barn som brukar spela på kvällarna och på dan. Det skulle vara jätte bra om ni kunde hjälpa oss med det. Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Elias Berglund och informerar om förslaget samt visar en film. Hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

6 Kommunfullmäktige Kf 76 Dnr KA13/201 Nytt medborgarförslag om försköning av infarten till Skönvik Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om försköning av infarten till Skönvik lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Bruno Hamp, Säter. Medborgarnas förslag: Vägen mellan staden och infarten till Skönvik förskönas radikalt så att staden och Skönvik blir en enhet. Hänskjuta medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

7 Kommunfullmäktige Kf 77 Dnr KA13/203 Nytt medborgarförslag om skötsel av Ljusterån och dess omgivningar Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om skötsel av Ljusterån och dess omgivningar lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Monica Hessling, Säter. Medborgarnas förslag: Att man sköter om ån och dess omgivningar bättre Hänskjuta medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

8 Kommunfullmäktige Kf 78 Dnr KA13/207 Nytt medborgarförslag om att anordna en utställning Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om att anordna en utställning lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Britt-Marie Sälgström-Sharma, Gustafs. Medborgarnas förslag: Att Säter Kulturnämnd anordnar en utställning som exempel i Kulturhörnan. Utställningen ska ha temat frihet, jämlikhet och självbestämmande i teori och praktik - inom Säters kommuns handikapp- och äldreomsorg. Endast brukare inom Säters kommuns äldre- och handikappomsorg ska få bidra med alster. Medborgarförslaget utgår.

9 Kommunfullmäktige Kf 79 Dnr KA13/208 Nytt medborgarförslag om ideellt arbete Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om ideellt arbete lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Britt-Marie Sälgström-Sharma, Gustafs. Medborgarnas förslag: Alla politiker inom socialnämnden både ordinarie och suppleanter måste förbinda sig att arbeta ideellt sammanlagt 100 timmar per år med att stödja och hjälpa brukare inom handikapp- och äldreomsorgen, barnomsorg, barn placerade i familjehem, anhörigvårdare, försörjningmottagare med saker som de inte får hjälp med i övrigt. Medborgarförslaget utgår.

10 Kommunfullmäktige Kf 80 Dnr KA13/226 Nytt medborgarförslag om röjning av sly vid Falkgränd Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om röjning av sly vid Falkgränd lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Uddo Edman, Säter. Medborgarnas förslag: Vi vill ha tillbaka den utsikt som vi hade för tre år sedan, när det blev röjt undan allt sly som idag helt står som en vägg mellan Prästgärdet och oss som bor på nedre plan (Falkgränd). Hänskjuta medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

11 Kommunfullmäktige Kf 81 Dnr KA13/173 Begäran om utökad kommunal borgen Ärendebeskrivning: Säterbostäder AB begär en utökning av den kommunala borgen med 55 Mkr. I dag uppgår det kommunala borgensåtagandet till 88 Mkr. Säterbostäder går en intressant och expansiv period till mötes. Ett flertal relativt stora investeringar planeras för perioden som kan komma att ha stor betydelse för kommunens utveckling. Ambitionsnivån för hela planperioden omfattar en investeringsvolym i storleksordningen 155 Mkr. Upplåningsbehovet för hela perioden beräknas uppgå till ca 120 Mkr, vilket utgör ca 75 % av totala investeringsvolymen. I första hand gäller i detta beslut att säkerställa finansieringen av 2013 och 2014 års investeringar. Dessa beräknas uppgå till 77 Mkr och bedömningen är att bolaget behöver låna upp 55 Mkr för ändamålet. I detta fall täcker man då in Storhagaprojektet och Borgmästarvägen. I ett senare skede kommer ytterligare borgensåtagande från kommunen att krävas för att kunna fullfölja investeringsplanen. Ärendets handläggning: Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde att återremittera begäran om utökad borgen för ytterligare redovisning av presenterade kalkyler för ny- och ombyggnationer samt att Säterbostäder AB lämnar en redovisning av bolagets långsiktiga ekonomiska ställning och investeringsvolym. Beslutsunderlag Redovisning den 4 september 2013 från Säterbostäder av presenterade kalkyler, ekonomiska ställning och investeringsvolym. VD för Säterbostäder AB Lennart Eriksson lämnar en redovisning av investeringsvolym samt ny- och ombyggnationer enligt följande: Nybyggnation av 24 lägenheter i Storhaga med byggstart januari-mars Ombyggnad av fastigheten vid Borgmästarvägen 4 som förväntas ge ett tillskott på ca 10 lägenheter. Stambyten, berör 170 lägenheter under planperioden Ny panncentral Enbackagården. Ombyggnad av Fågelsången. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Bevilja en utökning av den kommunala borgen med 55 Mkr till Säterbostäder för nybyggnation av lägenheter i Storhaga, ombyggnad av fastigheten vid Borgmästarvägen, stambyten och ny panncentral Enbackagården. forts

12 Kommunfullmäktige Kf 81 forts Jäv Mats Nilsson (S), Lars-Evert Dahlberg (KD) och Göran Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och beslut i ärendet. Bevilja en utökning av den kommunala borgen med 55 Mkr till Säterbostäder för nybyggnation av lägenheter i Storhaga, ombyggnad av fastigheten vid Borgmästarvägen, stambyten och ny panncentral Enbackagården. Jäv Mats Nilsson (S), Lars-Evert Dahlberg (KD), Fredrik Michaelsson (FP), Malin Hedlund (M), Karl-Erik Finnäs (C ), Gunnar Falk (M) och Göran Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

13 Kommunfullmäktige Kf 82 Dnr KA13/108 Förslag till revidering av reglemente för internkontroll Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att reglementet för internkontroll revideras så att nämnderna får längre tid på sig att återrapportera utförd internkontroll. I nuvarande reglemente anges 31 januari som sista datum. SBN föreslår att tidpunkten ändras till 31 mars. Reglementet har setts över. Utöver förändrat datum föreslås ett förtydligande av nämndernas rapportskyldighet i 9. En del ord som uppfattas som ålderdomliga har bytts ut mot ett mer modernt språkbruk. Vid arbetsutskottets sammanträde justeras reglementet med förändringen att företag benämns kommunens helägda bolag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reviderat reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta förslag till reviderat reglemente för internkontroll. Anta förslag till reviderat reglemente för internkontroll.

14 Kommunfullmäktige Kf 83 Dnr KA13/192 Bekräftelse av beslut om borgen, Kommuninvest Ärendebeskrivning Säters kommun blev 2003 medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen har ett helägt dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB som bedriver upplånings- och utlåningsverksamhet. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor har samtliga medlemmar tecknat en solidarisk borgen att som för egen skuld ansvara för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Till den solidariska borgen är kopplat ett regressavtal. Regressavtalet beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs. Säters kommuns borgensåtagande tecknades 19 maj Då det gått 10 år sedan den tecknades är det enligt stadgarna i Kommuninvest ekonomiska förening, dags att bekräfta att den alltjämt gäller. För att uppnå en enhetlighet i kommunernas åtagande har Kommuninvest tagit fram en skrivning för det beslut som Kommunfullmäktige skall ta. Utöver beslutsprotokoll skall även ett särskilt formulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för kommunen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar 1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande borgenärer. 2. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten och ekonomichef Bert Stabforsmo att underteckna bekräftelsen till Kommuninvest. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande borgenärer. forts

15 Kommunfullmäktige Kf 83 forts 2. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten och ekonomichef Bert Stabforsmo att underteckna bekräftelsen till Kommuninvest. 1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande borgenärer. 2. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten och ekonomichef Bert Stabforsmo att underteckna bekräftelsen till Kommuninvest.

16 Kommunfullmäktige Kf 84 Dnr KA12/504 Val om miljömärkt el Ärendebeskrivning: Miljöberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att inköpt el skall vara grön el t.ex. Naturvårdsverkets Bra Miljöval eller likvärdigt. Detta ska även gälla för kommunens bolag. Enligt Energi-och klimatstrategin ska Säters kommun minska sina koldioxidutsläpp med 25 %. För att uppnå föreslagna mål bör följande åtgärd genomföras: Inköpt el skall vara t.ex. Naturvårdsverkets Bra Miljöval eller likvärdigt. Möjlighet till detta finns i kommunens nuvarande elavtal, detta är en åtgärd som har den enskilt största påverkan för CO 2 utsläppen. Enligt Dala elkraft är utsläppsvärdena för deras Bra miljöval 0 g/kwh, att jämföra med Nordisk mix (läget idag) som kan sättas till 90 g/kwh. Som enskild åtgärd reducerar denna åtgärd CO 2 belastningen från kommunens fastigeter med 45 %. Kostnad tillkommer med 1,3 öre/kwh vilket motsvarar ca 80 tkr/år. Elproduktionen i Säter är att betrakta som grön eftersom den produceras i våra vattenkraftverk. När elen väl distribueras kan vi inte med säkerhet veta att det är just den elen som vi får i våra ledningar, men det ger en klar och tydlig signal till elproducenterna att vi värnar om och värdesätter el med lägre miljöpåverkan. För att driva på utvecklingen mot förnybara energikällor inom företagande används skatten som styrmedel för så kallade el-certifikat, vilka har samma effekt som att privatpersoner köper miljömärkt el. Säters kommun har idag inte gjort någon specifik upphandling för att få tillgång till den lokalt producerade och gröna elen. Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera förslag om miljömärkt el till samhällsbyggnadsnämnden och Säterbostäder AB för yttrande. Vidare att respektive förvaltning/bolag ska beskriva konsekvenserna av beslut enligt förslaget. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden, , 127 Yttrande från Säterbostäder AB, forts

17 Kommunfullmäktige Kf 84 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: I enlighet med miljöberedningens förslag att inköpt el skall vara grön el t.ex. Naturvårdsverkets Bra Miljöval eller likvärdigt. Detta ska även gälla för kommunens bolag. Yrkande: Tommy Andersson (M) yrkar avslag till förslaget. Proposition: Ordförande ställer proposition på Tommy Anderssons yrkande och arbetsutskottets förslag varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat i enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: I enlighet med miljöberedningens förslag att inköpt el skall vara grön el t.ex. Naturvårdsverkets Bra Miljöval eller likvärdigt. Detta ska även gälla för kommunens bolag. Yttrande: I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (M), Ulla Hjort (S), Annika Wester (M), Lotta Bergstrand (FP), Abbe Ronsten (S), Elsa Efraimsson Vestman ( C), n-erik Steen (S), Karl-Erik Finnäs (C ) och Göran Johansson (V). Yrkande: Tommy Andersson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Proposition: Ordförande ställer proposition på Tommy Anderssons yrkande och kommunstyrelsens förslag varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat i enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej röst för bifall till Tommy Anderssons yrkande. Anita Carlsson (S) Lars-Evert Dahlberg (KD) Abbe Ronsten (S) Niclas Bodin ( C) Iris Carlsson-Rustas (S) forts

18 Kommunfullmäktige Kf 84 forts Tommy Andersson (M) n-erik Steen (S) Kerstin Bäck (S) Annika Wester (M) Mats Nilsson (S) Lotta Bergstrand ( FP) Karl-Erik Finnäs ( C) Torbjörn Gunnarsson (S) Bernt Skogbergs (S) Gunnar Falk (M) Elsa Efraimsson-Vestman, (C) Ulla Hjort (S) Göran Johansson ( V) Inger Johansson (MP) Gudrun Eriksson (S) Johan Fredriksson (M) Birgitta Andersson ( C) Fredrik Michaelsson (FP) Benny Gifting (S) Maud Jones ns (S) Maj-Lis Nyberg ( C) Pia Järudd (M) Tommy Alvik (S) Ann-Margreth Lundin (S) Anette Berg ( C) Hans-Göran Steneryd (S) Malin Hedlund (M) Sixten Carlsson (S) Nej Nej Nej Nej Nej Omröstningsresultat: Med 28 ja-röstar för kommunstyrelsens förslag mot 5 nej-röster för Tommy Anderssons yrkande beslutar komunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Inköpt el skall vara grön el t.ex. Naturskyddsföreningens Bra Miljöval eller likvärdigt. Detta ska även gälla för kommunens bolag.

19 Kommunfullmäktige Kf 85 Dnr KA13/204 Årsredovisning 2012 Region Dalarna Ärendebeskrivning: Kommunalförbundet medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i dess helhet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2012 för Region Dalarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna årsredovisning 2012 för Region Dalarna. Godkänna årsredovisning 2012 för Region Dalarna. Abbe Ronsten (s) och Tommy Andersson (m) anmäler jäv.

20 Kommunfullmäktige Kf 86 Dnr KA13/218 Årsredovisning 2012, Räddningstjänsten Dala Mitt Ärendebeskrivning: Kvalitetsredovisningsplan Q-red 2012 med verksamhetsplan, driftbudget, investeringsbudget samt årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet DalaMitt. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna 2012:års årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna årsredovisning 2012 för Räddningstjänsten Dala Mitt. Godkänna årsredovisning 2012 för Räddningstjänsten Dala Mitt. Lotta Bergstrand (fp), Maj-Lis Nyberg(c ), Elsa Efraimsson-Vestman ( c) och Abbe Ronsten (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

21 Kommunfullmäktige Kf 87 Dnr KA13/149 Rapportering av ej verkställda beslut Ärendebeskrivning Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till Socialstyrelsen, kommunrevisionen och kommunfullmäktige. Det gäller beslut enligt 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) socialtjänstlagen. För perioden , kan konstateras att tio (10) beslut enligt SoL och ett (1) beslut enligt LSS inte har blivit verkställda inom 3-månadersgränsen. Enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453 ) SoL Tio beslut avseende permanent bostad enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7 paragrafen SoL Kommunen saknar ledig plats att erbjuda inom föreskriven tid. Nio av personerna har fått sitt behov tillgodosett genom vistelse på kommunens korttidsboende. En person är skriven i och vistas i Borlänge kommun. Enligt 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Ett beslut avseende Ledsagarservice enl. 9 3 punkten LSS. Ovanstående är rapporterat till Socialstyrelsen. Ärendets handläggning: Socialnämnden har vid sammanträde , 123, beslutat att man tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna rapporten. Godkänna rapporten.

22 Kommunfullmäktige Kf 88 Information från revisionen Kommunrevisionens ordförande Bengt Wester informerar om; Revisionens roll. Revisionens kommande arbetet med granskningar. Revisionens synpunkter kommunstyrelsens och kulturnämndens svar på den översiktliga genomförd inventeringen av stipendier.

23 Kommunfullmäktige Kf 89 Dnr KA13/162 Fyllnadsval efter Christian Richaud (M) Ärendebeskrivning Christian Richaud (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Christian Richaud (M). Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Som ledamot i socialnämnden efter Christian Richaud (M) välja Malin Hedlund (M). Som ledamot i socialnämnden efter Christian Richaud (M) välja Malin Hedlund (M).

24 Kommunfullmäktige Kf 90 Dnr KA13/227 Avsägelse från Malin Hedlund (M) Ärendebeskrivning Malin Hedlund (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB. Fyllnadsval ska ske efter Malin Hedlund (M). Valberedningen beslutar: Återremittera ärendet. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna avsägelsen. Godkänna avsägelsen.

25 Kommunfullmäktige Kf 91 Dnr KA13/248 Avsägelse från Maud Jones ns (S) Ärendebeskrivning Maud Jones ns (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska ske efter Maud Jones ns. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna avsägelsen. Godkänna avsägelsen.

26 Kommunfullmäktige Kf 92 Dnr KA13/253 Avsägelse från Sven-Erik Johansson ( C) Ärendebeskrivning Sven-Erik Johansson (C ) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Valnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Sven-Erik Johansson. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna avsägelsen. Godkänna avsägelsen.

27 Kommunfullmäktige Kf 93 Dnr KA13/254 Avsägelse från Pär Östman (M) Ärendebeskrivning Pär Östman (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Pär Östman. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna avsägelsen. Godkänna avsägelsen.

28 Kommunfullmäktige Kf 94 Delgivningar 1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen och Årsredovisning 2012, AB Dalatrafik. 3. Budgetuppföljning per 31 augusti Skrivelse ang avsägelse av uppdrag från Malin Hedlund (M). Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna.

Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund

Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund 2013-09-26 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund Kl. 17.00 Gruppmöten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07

Kommunstyrelsen 2014-10-07 Kommunstyrelsen 2014-10-07 Ks 131 Förslag till riktlinjer för sociala investeringsfonden... 2 Ks 132 Förvaltningsuppdrag ny stiftelse dödsboet efter bröderna Stig och Åke Eriksson... 3 Ks 133 Inriktningsbeslut

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-21.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Rådhuset i Säter, tisdag den 2 maj, kl 16.30

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Rådhuset i Säter, tisdag den 2 maj, kl 16.30 Kommunfullmäktige 2006-04-27 2 Plats och tid Gustafs, kl. 19.00-22.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Gunilla Bodegrim (fp) Torbjörn

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Kommunfullmäktige 2003-10-29 1 Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl. 19.30-22.15. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Torbjörn Gunnarsson (s) Anders Gustafsson (s) Karl-Erik Finnäs (c) Kenneth Eresjö

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-06-13

Kommunfullmäktige 2013-06-13 Kommunfullmäktige 2013-06-13 Kf 58 Nytt medborgarförslag om Rådhusparken och kullerstenssättning... 2 Kf 59 Svar på medborgarförslag om en tvätthall... 3 Kf 60 Svar på motion om utbildning för instruktörer

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Bengt Wester, kommunrevisionen Curt Söderberg, kommunrevisionen. Maud Jones Jans. Margareta Jakobsson. Maud Jones Jans. Margareta Jakobsson

Bengt Wester, kommunrevisionen Curt Söderberg, kommunrevisionen. Maud Jones Jans. Margareta Jakobsson. Maud Jones Jans. Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 14.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s), ej 32-33 Maud Jones Jans (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-02-08 1

Kommunstyrelsen 2011-02-08 1 Kommunstyrelsen 2011-02-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Annaklara Levin (s) Maud Jones

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-09-01

Kommunstyrelsen 2015-09-01 Kommunstyrelsen 2015-09-01 Ks 146 Policy och riktlinjer för representation... 2 Ks 147 Rapport avseende ej verkställda beslut... 3 Ks 148 Revidering av gemensamma nämndens för alkohol, tobak och receptfria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Anette Berg och Anders Gustavsson Rådhuset i Säter

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Anette Berg och Anders Gustavsson Rådhuset i Säter Kommunfullmäktige 2005-12-15 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 18.00 20.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Dag Fredrixon (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-19

Kommunstyrelsen 2015-05-19 Kommunstyrelsen 2015-05-19 Ks 108 Förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018... 2 Ks 109 Förslag till avveckling av de nationella programmen vid Dahlander kunskapscentrum... 4 Ks 110 Anslag för investering

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Kommunfullmäktige 2003-06-18 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.30-21.45. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s) Kommunfullmäktige 2009-02-19 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.19.00-21.00. Beslutande Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-07

Sammanträdesprotokoll 2009-10-07 2009-10-07 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2009-10-07, kl. 17:00-19:00 Ledamöter Annica Ericsson (S) Elisabeth Berglund (V) Katarina Hansson (S) Torbjörn Ahlin (C) Björn Eriksson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-10-26 1. Lars-Erik Larsson (c ) Fia Wikström (v) Krister Abrahamsson

Kommunfullmäktige 2006-10-26 1. Lars-Erik Larsson (c ) Fia Wikström (v) Krister Abrahamsson Kommunfullmäktige 2006-10-26 1 Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl. 19.00-20.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Gunilla

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-09-30 1 Plats och tid Församlingshemmet i Gustafs, kl. 19.00-20.30. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-03-08 1

Kommunstyrelsen 2005-03-08 1 Kommunstyrelsen 2005-03-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 13.40 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-03-25 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-21.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer