Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2013-10-31"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kf 95 Månadens blombukett... 2 Kf 96 Nytt medborgarförslag om hundrastgård... 3 Kf 97 Nytt medborgarförslag om att ta sig ner till Ljustern... 4 Kf 98 Nytt medborgarförslag om framtagande av skyltar med svenska och latinska namn på träd i parkmiljö... 5 Kf 99 Nytt medborgarförslag om banvallen i Bispberg... 6 Kf 100 Ny motion redovisning av underhållsbehov i kommunens byggnader... 7 Kf 101 Svar på medborgarförslag om galakväll... 8 Kf 102 Delårsrapport Kf 103 Förslag till lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kf 104 Förslag till avtal om drift av verksamhet och hyresavtal för Folkets Hus Kf 105 Förslag till Rekryteringspolicy Kf 106 Kf 107 Kommunsamverkan prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag gemensam nämnd Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB) Kf 108 Rapportering av ej verkställda beslut Kf 109 Redovisning av obesvarade motioner Kf 110 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Kf 111Ändring av aktieägaravtal och bolagsordning för Visit Södra Dalarna AB Kf 112 Fyllnadsval efter Sven-Erik Johansson ( C) Kf 113 Fyllnadsval efter Maud Jones Jans (S) Kf 114 vsägelse av uppdrag, Tommy Alvik (S) Kf 115 Avsägelse/fyllnadsval Anita Carlsson (S) Kf 116 Fyllnadsval efter Caroline Willfox (M) Kf 117 Fyllnadsval i efter Hans Richaud (M) Kf 118 Delgivningar... 35

2 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Eva Kungsmark (S), ordf Lars-Evert Dahlberg (KD) 2:e vice ordf Marina Forslund (S) Marit Ragnarsson ( C) Björn Ersson (S) Annika Wester (M) Jan-Erik Steen (S) Sven Frejd ( C) Kerstin Bäck (S) Ulrika Åsåker (M) Mats Nilsson (S) Lotta Bergstrand ( FP) Niclas Bodin ( C) Torbjörn Gunnarsson (S) Simon Malmberg (S) Gunnar Falk (S) Elsa Efraimsson-Vestman, (C) Ann Britt Grünewald (S) Katrine Lundqvist ( V) Inger Johansson (MP) Gudrun Eriksson (S) Monica Falk Mannerhagen (M) Birgitta Andersson ( C) Fredrik Michaelsson (FP) Benny Gifting (S) Maud Jones Jans (S) Maj-Lis Nyberg ( C) Pia Järudd (M) Ann-Margreth Lundin (S) Anette Berg ( C) Hans-Göran Steneryd (S) Malin Hedlund (M) Ulla Hjort (S) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekr Lennart Hinders, kommunrevisionen Stefan Lundqvist, kommunchef Lars Gabrielsson, kommunrevisionen Bert Stabforsmo, ekonomichef Curt Söderberg, kommunrevisionen Bengt Wester, kommunrevisionen Utses att justera Justeringens plats och tid Malin Hedlund och Fredrik Michaelsson Rådhuset i Säter, måndagen den 4 november kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Eva Kungsmark Malin Hedlund Fredrik Michaelsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunfullmäktige Kf 95 Dnr KA13/002 Månadens blombukett Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges ordförande Eva Kungsmark delar ut oktober månads blombukett till Lena Palmborn. Du ansvarar för kommunens gruppbostad för personer med funktionsnedsättning. För ett år sedan arrangerade Du en dag o Säterdalen för målgruppen med funktionsnedsättningar. Arrangemanget fick namnet möjligheterna dag. Programmet var underhållning, att pröva på olika saker, lotterier mm. Evenemanget blev en succé. Besökare kom från grannakommunerna och frågan var förstås om evenemanget skulle återkomma år Du var lite tveksam och eftertänksam med anledning av det arbete som krävdes. Men Du är inte den som ger upp, Du ser möjligheterna, inte hindren. Det visar Du genom att skapa utrymme och lägga fokus på de människor som själva inte har eller ges möjlighet att utöva sina intressen i form av konst, musik mm. Du gör det lilla extra som kan betyda så mycket för den enskilda människan. Som kommunmedlem är Du mycket värdefull. Vi i fullmäktiges presidium vill visa vår uppskattning och vill därför överlämna oktober månads blomma och önska Dig lycka till i fortsättningen.

4 Kommunfullmäktige Kf 96 Dnr KA13/257 Nytt medborgarförslag om hundrastgård Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om en hundrastgård lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Gunilla Karlsson, Säter. Medborgarnas förslag: Jag och många andra hundägare vill väldigt gärna ha en hundrastgård i Säter, förslagsvis vid Gamla Sjuhusvägen (på det området någonstans där det finns en gammal kolonilott). Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Gunilla Karlsson och informerar om förslaget. Kommunfullmäktige beslutar: Hänskjuta medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

5 Kommunfullmäktige Kf 97 Dnr KA13/258 Nytt medborgarförslag om att ta sig ner till Ljustern Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om att ta sig ner till Ljustern lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Gunilla Karlsson, Säter. Medborgarnas förslag: Det skulle vara bra för både yngre och äldre att kunna ta sig ner till Ljustern, nedanför korsningen Gamla Sjukusvägen - Smedjebacksvägen. Information: Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Gunilla Karlsson och informerar om förslaget. Kommunfullmäktige beslutar: Hänskjuta medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

6 Kommunfullmäktige Kf 98 Dnr KA13/276 Nytt medborgarförslag om framtagande av skyltar med svenska och latinska namn på träd i parkmiljö Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om att framtagande av skyltar med svenska och latinska namn på träd lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Margit Rung Larsson och Sven-Åke Karlsson, Säter. Medborgarnas förslag: Med trädvårdsplanen som grund och i lämplig omfattning, ta fram skyltar med respektive träds svenska och latinska namn. Respektive skylt bör vara utformad i beständigt material och placeras invid trädets fot Kommunfullmäktige beslutar: Hänskjuta medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

7 Kommunfullmäktige Kf 99 Dnr KA13/278 Nytt medborgarförslag om banvallen i Bispberg Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om banvallen i Bispberg lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Sten Unnerud, Säter. Medborgarnas förslag: Er åtgärd att röja och planera banvallen till Bispberg som promenad och cykelled är mycket berömvärd. Tyvärr tenderar leden att börja likna en träningsbana för hästar, innebärande problem att både gå och cykla där. Mitt förslag är att Ni tittar på olika möjligheter att lösa den här frågan. Kommunfullmäktige beslutar: Hänskjuta medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

8 Kommunfullmäktige Kf 100 Dnr KA13/285 Ny motion redovisning av underhållsbehov i kommunens byggnader Ärendebeskrivning: En motion om redovisning av underhållsbehov i kommunens byggnader lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Marit Ragnarsson ( C). Motionärens förslag: En samlad bedömning av skicket på kommunens fastighetsbestånd samt hur stort underhållsbehovet är redovisas för kommunfullmäktige inför 2015 års ramdialog. Yttrande: I ärendet yttrar sig Marit Ragnarsson (C ). Kommunfullmäktige beslutar: Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

9 Kommunfullmäktige Kf 101 Dnr KA13/027 Svar på medborgarförslag om galakväll Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om att arrangera en praktfull galakväll lämnades in till kommunfullmäktiges samman-träde av Berndt Larsson. Medborgarnas förslag: Säters kommun arrangerar en praktfull galakväll, då prestationer gjorda under en ettårsperiod uppmärksammas. Tidpunkten för galan kan förslagsvis vara någon gång under hösten mellan sommar- och vintersäsong för aktiva idrottare. I ett utökat förslag ligger också att utdelningar av redan befintliga stipendier, som kulturstipendiet, ungdomsledarstipendiet mm, har sin givna plats under galakvällen. Kvällen kan också med fördel användas för ett mer festligt avtackande av ex.vis politiker, slutat och liknande. Beredning: Kulturnämnden har haft upp ärendet och säger i sitt beslut att nämnden gärna ser en idrottsgala, men att det är en fråga för näringslivet och idrottsföreningarna. Kulturnämnden säger också i sitt beslut att de pris som delas ut av kulturnämnden ska, lika som tidigare, delas ut vid årets sista kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt beslut; En idrottsgala är ett välkommet inslag i Säters föreningsliv. Föreningslivet driver dock denna fråga bäst själva, vilket också påbörjats i Folkets Hus regi. Medborgarförslaget beskriver i stort samma idé som Folkets Hus föreningen tagit initiativ till, och medborgarförslaget kan genomföras, dock inte med kommunen och kulturnämnden som medverkande. Förslaget är att medborgarförslaget avslås, men att kommunen ställer sig positiv till att en idrottsgala arrangeras i ett samarbete mellan förslagsställare, näringsliv, idrottföreningar och Folkets Hus. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar 1. Avslå medborgarförslaget. 2. Kommunen ställer sig positiv till att en idrottsgala arrangeras i ett samarbete mellan förslagsställare, näringsliv, idrottföreningar och Folkets Hus. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 101 forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Avslå medborgarförslaget. 2. Kommunen ställer sig positiv till att en idrottsgala arrangeras i ett samarbete mellan förslagsställare, näringsliv, idrottföreningar och Folkets Hus. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Avslå medborgarförslaget. 2. Kommunen ställer sig positiv till att en idrottsgala arrangeras i ett samarbete mellan förslagsställare, näringsliv, idrottföreningar och Folkets Hus.

11 Kommunfullmäktige Kf 102 Dnr KA 13/243 Delårsrapport 2013 Ärendebeskrivning: Från och med 1998 regleras redovisningsområdet för kommuner i en Lag om kommunal redovisning. Enligt lagen skall kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kommun perioden januari till augusti. Sedan flera år görs sju gånger om året budget- och verksamhetsuppföljningar med prognos av årsutfallet, där detaljeringsgraden är betydligt högre än i delårsrapporten. Utgångspunkten är att bidra till kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av den ekonomiska utvecklingen. I det sammanhanget måste delårsrapporten ses som en mer formaliserad komplettering till dessa uppföljningar. Resultat delår och prognos för helår Resultatet för år 2013 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +10,5 mkr, vilket är 11,6 mkr bättre än reviderad budget. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 4,1 mkr, samt ett tillskott från pensionsförvaltningen på 7,2 mkr. Dessa poster skall avräknas/tilläggas vid en avstämning mot balanskravet, och balanskravsresultatet hamnar på + 13,6 mkr. Det periodiserade resultatet i delårsrapporten är + 20,1 mkr. Differensen (9,6 mkr) mellan prognostiserat årsresultat +10,5 mkr och augustiutfallet + 20,1 mkr beror fr.a. på: Återbetalning premier AFA - 8,4 mkr utbetalas i december Ferielöneskuld tillkommande kostnad + 3,5 mkr byggs upp under hösten Semester tillkommande kostnad + 4,0 mkr intjänas under hösten IT/Inköpsenheten + 1,2 mkr licenskostnader mm under hösten VA/Renhållning intäkter + 1,2 mkr högre under våren VA/Renhållning underhållskostnader + 2,0 mkr ger högre kostnader under hösten Gatuenhet underhållskostnader + 2,2 mkr ger högre kostnader under hösten Övrigt på SBF + 2,6 mkr högre kostnader under hösten Socialnämnden integration + 1,2 mkr ger högre kostnader under hösten Summa: + 9,6 mkr Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport för _ forts

12 Kommunfullmäktige Kf 102 forts Till dagens sammanträde i kommunstyrelsen har delårsrapporten justerats utifrån påpekanden från revisorerna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna delårsrapport för Information: Ekonomichef Bert Stabforsmo redovisar delårsrapport Ordförande i kommunrevisionen Bengt Wester redovisar revisionens granskning av delårsrapporten per den 31 augusti Kommunfullmäktige beslutar: Godkänna delårsrapporten för

13 Kommunfullmäktige Kf 103 Dnr KA13/167 Förslag till lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning Ärendebeskrivning Riksdagen har tagit beslut om ändringar i kommunallagens 8 kap, och i Lagen om kommunal redovisning, som träder i kraft från Det främsta syftet med lagändringarna är att kommuner och landsting i balanskravutredningen ska få möjligheter att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunkturvariationer. De viktigaste nyheterna från och med 2013 kan sammanfattas med följande punkter. Kommunallagen (1991:900, kap 8) Lagen anger nu att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda får kommuner och landsting i balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/från en resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas måste riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv. Ökad tydlighet att balanskravet avser ett specificerat balanskravsresultat. Lagen om kommunal redovisning (1997:614, kap 4 och 5) Obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en balanskravsutredning. Sedan tidigare har det funnits ett krav på att förvaltningsberättelsen ska innehålla utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Nytt är att detta preciseras och att även den ekonomiska ställningen ska utvärderas i förvaltningsberättelsen. RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till bokföringen sidordnade balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras RUR som en delpost till det egna kapitalet. Vid sammanträdet justeras förslaget med att kommunens låneskuld skall understiga 100 mkr. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar 1. Anta förslag till lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inkluderande regler för avsättning till och disponering av resultatutjämningsreserv. 2. Inrätta en resultatutjämningsreserv och till denna reservera medel ur 2010 års resultat med kkr och ur 2011 års resultat med kkr. forts

14 Kommunfullmäktige Kf 103 forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta förslag till lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inkluderande regler för avsättning till och disponering av resultatutjämningsreserv. 2. Inrätta en resultatutjämningsreserv och till denna reservera medel ur 2010 års resultat med kkr och ur 2011 års resultat med kkr. Yttrande: I ärendet yttrar sig Marit Ragnarsson (C ) och Lotta Bergstrand (FP). Tilläggsyrkande: Marit Ragnarsson (C ) yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att bättre redovisa grunden för skuld- och investeringstak samt skapa utrymme för investeringar som minskar kommunens driftskostnader. Lotta Bergstrand (FP) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid ha finner att kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Anta förslag till lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning, inkluderande regler för avsättning till och disponering av resultatutjämningsreserv. 2. Inrätta en resultatutjämningsreserv och till denna reservera medel ur 2010 års resultat med kkr och ur 2011 års resultat med kkr.

15 Kommunfullmäktige Kf 104 Dnr KA13/239 Förslag till avtal om drift av verksamhet och hyresavtal för Folkets Hus Ärendebeskrivning: Förslag till avtal om uppdrag att driva verksamhet och hyresavtal för Folkets Hus mellan Säters kommun och Föreningen Säters Folkets Hus u p a har utarbetats av kulturförvaltningen i samarbete med Folkets Hus ordförande och kommunens fastighetsplanerare. Kulturnämnden tillstyrker avtalet. Avtalet består av två delar, ett avtal som reglerar drift av verksamheten och ett hyresavtal. Avtal om uppdrag att driva verksamhet i Folkets Hus gäller fr o m den 1 januari 2014 t o m den 31 december Avtalet förlängs därefter ett år i sänder om inte uppsägning sker senast sju månader före avtalstidens utgång. Kommunen ger för år 2014 en ersättning om kronor för det grundläggande uppdraget. Ersättningen uppräknas därefter med KPI (konsumentprisindex) med 2013 som basår. Hyresavtalet gäller fr o m 1 januari 2014 t o m den 31 december 2024 med nio månaders uppsägnings Hyresavtalet ligger som bilaga till driftavtalet. Om driftavtalet upphör att gälla, ska hyresavtalet anses uppsagt samtidigt och bli föremål för omförhandling. Hyresavtalet innebär att föreningen kan söka externa bidrag för sin verksamhet kr/+omsättningsbaserad del. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till driftavtal och hyresavtal mellan Säters kommun och Föreningen Säters Folkets Hus u p a. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna förslag till driftavtal och hyresavtal mellan Säters kommun och Föreningen Säters Folkets Hus u p a. Kommunfullmäktige beslutar: Godkänna förslag till driftavtal och hyresavtal mellan Säters kommun och Föreningen Säters Folkets Hus u p a.

16 Kommunfullmäktige Kf 105 Dnr KA13/213 Förslag till Rekryteringspolicy Ärendebeskrivning Kommunchefen fick under hösten 2012 i uppdrag att ta fram förslag till Rekryteringspolicy. Tidigare fanns vissa riktlinjer i dokumentet Personaladministrativa styrprinciper. Innehållet gällande rekrytering i Personaladministrativa styrprinciper var mycket kortfattat och tolkades olika. Metoder för rekrytering förändras och utvecklas hela tiden. Personalutskottet beslutade ta bort de Personaladministrativa styrprinciper eftersom den organisation som trädde i kraft innebar en ny delegationsordning som då i många stycken motsa eller krockade med de Personaladministrativa styrprinciperna. Dokumentet består av två delar, en policydel och en del med riktlinjer. Riktlinjerna ska användas som handbok och skapa en enhetlig hantering av rekryteringsprocessen i Säters Förslag till beslut: 1. Efter förhandling med de fackliga organisationerna föreslå Kommunstyrelsen att anta riktlinjerna för rekrytering i Säters kommun. 2. Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Policyn för rekrytering Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta: Kommunfullmäktige beslutar anta rekryteringspolicy med riktlinjer för Säters kommun Förslaget har förhandlats enligt MBL 11, Vid kommunstyrelsens sammanträde justeras rekryteringspolicyn med följande: Tillägg om jämlikhet Ersättning för resor vid anställningsintervjuer Formuleringen gällande LAS-företräde under intern rekrytering/intern rörlighet. Under anställningsbeslut komplettering med referenstagning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta rekryteringspolicy med riktlinjer för Säters kommun forts

17 Kommunfullmäktige Kf 105 forts Kommunfullmäktige beslutat: Anta rekryteringspolicy med riktlinjer för Säters kommun

18 Kommunfullmäktige Kf 106 KA13/194 Kommunsamverkan prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag gemensam nämnd Ärendebeskrivning: Styrelsen för Falun Borlänge Regionen AB rekommenderar kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Ludvika, Smedjebacken samt Hedemora och Leksand att ingå i en samverkan för läkemedelslag, alkohollag och tobakslag. Samverkan rekommenderas ske genom bildandet av en gemensam nämnd med säte i Falun. Den gemensamma nämndens ansvarsområde föreslås bli kommunernas alkoholhandläggning inkluderande tillsyn av folköl och tobak samt som ett tillägg; tillsyn för receptfria läkemedel. De politiska besluten fattas av den gemensamma nämnden utifrån reglementet. Revisorerna i varje samverkande kommun granskar den gemensamma nämnden. Säters kommun har två ledamöter i den gemensamma nämnden och någon tjänsteman/personalresurs i respektive kommun är inte nödvändig för hantering och delegation för beslut. Gemensamma nämnden ger delegation till den personalgrupp i Falun, som är tillsatt för hantering och beslut i ärendena. Det finns ett självklart värde ur rättssäkerhetsaspekt, något som poängteras av länsstyrelserna, att tillämpningen av alkohol- och tobakslagen sker på ett så lika sätt som möjligt i alla kommuner i riket. En samverkan i någon form ger en bra grund för att likrikta tillämpningen av lagarna. Alkoholhandläggningen är i kommunen ett typiskt enmansarbete. I en liten kommun är det dessutom omöjligt att ha en handläggare på heltid., samtidigt som det är ett kvalificerat arbete som innebär att ständigt kunna ha en hög kompetensutveckling. Förutom faktakunskaper kräver det en social smidighet och ett diplomatiskt sätt utifrån de svårigheter som handläggaren kan möta och en gemensam organisation kan ge en säkrare och bättre arbetsmiljö. För den gemensamma organisationen planeras en bemanningen till 5,8 tjänster, vilket stämmer med bedömningen 1,0 alkoholhandläggare + administration / 50 permanenta tillstånd. Tjänsterna inkluderar inte chefstjänst, utan tillträdande chef är redan chef för en eller flera andra verksamheter. Falun- Borlänge Regionen har en regel om att kostnader för gemensamma organisationer skall fördelas enligt befolkningens tal. För Säter innebär det 113 tkr (=117 tkr 3 % effektiviseringskrav = 113 tkr) i årlig kostnad + arvode för ledamöter och ev resekostnader (resekostnader går i dagsläget inte att beräkna). En engångskostnad för etablering/arbetsutrustning om ca 50 tkr tillkommer att fördelas på de åtta kommunerna. Kostnader för läkemedelstillsyn tillkommer, men beräknas täckas av intäkter. forts

19 Kommunfullmäktige Kf 106 forts Socialnämnden i Säters kommun har översänt ärendet till kommunfullmäktige med förslag att Säters kommun ska ingå i en gemensam nämnd mellan kommunerna avseende alkohol, tobak, folköl och läkemedelshanteringen inom regionen. Se socialnämndens yttrande och socialchefs skrivelse. För socialnämnden innebär en gemensam nämnd en besparing av en 20% tjänst, vilket motsvarar årliga kostnaden för en gemensam nämnd, 113 tkr. Besparingen bedöms dock inte ge genomslag 2014, utan f o m 2015 och därefter. Samhällsbyggnadsnämnden (miljö- och bygg) handlägger tillsyn/kontroll av receptfria läkemedel, 6 objekt, och tillsyn av tobaksfria skolgårdar. Kostnaderna för utbildning och resor täcks av intäkter för 6 objekt, ca 4 tkr/år. Till det kommer ca 30 arbetstimmar/år = ca 12 tkr. Det är dock oklart om tillsyn av tobaksfria skolgårdar ingår i gemensamma nämndens uppdrag (10 timmar av totalt 30 timmar = 4000 kr). Totalt för Säters kommun f o m 2015 beräknad lägre arbetskostnad 125 tkr. Kostnad avgift 113 tkr + arvode två ledamöter + ev resekostnad. Besparing 12 tkr/år arvoden och resekostnader. Beräkningen visar att ett samgående för Säters kommun inte innebär någon nämnvärd besparing i kronor, men till det kan läggas ett ökat värde i särskilt en högre kompetens och tillgänglighet, säkrare arbetsmiljö och ökad rättssäkerhet. Yrkanden: Abbe Ronsten (S) yrkar bifall till förslag om bildande av en gemensam nämnd. Elsa Efraimsson Vestman (C ) med instämmande av Tommy Andersson (M) yrkar avslag till förslaget om bildande av gemensam nämnd. Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid ha finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget till bildande av gemensam nämnd. Tilläggsyrkande: Lotta Bergstrand (FP) föreslår att de nämnders reglementen som berörs av beslutet revideras. Kommunstyrelsen beslutar: Under förutsättning av kommunfullmäktige beslut uppdra till kommunledningskontoret revidera de reglementen som berörs. forts

20 Kommunfullmäktige Kf 106 forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bilda en gemensam nämnd, tillsammans med kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken samt Hedemora och Leksand, med ansvarsområde för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och tobakslag lägger på kommunerna. 2. Fastställa förslag till samverkansöverenskommelse. 3. Fastställa förslag till reglemente. 4. Fastställa förslag till riktlinjer för serveringstillstånd 5. Handläggarorganisationen samlas i en gemensam organisation lokaliserad till Falun. 6. Respektive kommun finansierar deltagandet i den nya organisationen genom medel motsvarande sin bruttokostnad enligt tabell i samarbetsöverenskommelsen, samt kostnader för läkemedelstillsyn. 7. Solidariskt finansiera de investeringskostnader som uppstår vid bildandet av en ny organisation i form av utrustning av arbetsplatser. Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 50 tkr. 8. Beslut om avgifter/taxor för tillsyn och tillståndsgivning inom berörda verksamhetsområden ligger kvar i respektive kommun. 9. Den gemensamma nämnden med tillhörande organisation bildas Fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att noggrant följa utvecklingen för: Kostnad för gemensam nämnd Den ekonomiska kompensationen från kommunerna för läkemedelshandläggning Resekostnader Utvärdering av kostnad för hjälp med tillsyn utöver alkoholhandläggarnas egen tillsyn. Utreda möjligheterna att föra över uttagande av avgifter/taxor inom kompetensområdet till den gemensamma nämnden efter två år och i samband därmed också se över respektive kommuns årliga bruttokostnadsbidrag till den gemensamma nämnden. Yttrande: I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M), Elsa Efraimsson Vestman (C ), Marit Ragnarsson ( C), Lotta Bergstrand (FP), Mats Nilsson (S) och Annbritt Grünewald (S) Yrkanden: Malin Hedlund (M) med instämmande av Elsa Efraimsson Vestman och Marit Ragnarsson yrkar avslag till förslaget om bildande av gemensam nämnd. Lotta Bergstrand (FP) med instämmande av Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om bildande av en gemensam nämnd. forts

21 Kommunfullmäktige Kf 106 forts Proposition: Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid ha finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget till bildande av gemensam nämnd. Kommunfullmäktige besluta: 1. Bilda en gemensam nämnd, tillsammans med kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken samt Hedemora och Leksand, med ansvarsområde för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och tobakslag lägger på kommunerna. 2. Fastställa förslag till samverkansöverenskommelse. 3. Fastställa förslag till reglemente. 4. Fastställa förslag till riktlinjer för serveringstillstånd 5. Handläggarorganisationen samlas i en gemensam organisation lokaliserad till Falun. 6. Respektive kommun finansierar deltagandet i den nya organisationen genom medel motsvarande sin bruttokostnad enligt tabell i samarbetsöverenskommelsen, samt kostnader för läkemedelstillsyn. 7. Solidariskt finansiera de investeringskostnader som uppstår vid bildandet av en ny organisation i form av utrustning av arbetsplatser. Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 50 tkr. 8. Beslut om avgifter/taxor för tillsyn och tillståndsgivning inom berörda verksamhetsområden ligger kvar i respektive kommun. 9. Den gemensamma nämnden med tillhörande organisation bildas Fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att noggrant följa utvecklingen för: Kostnad för gemensam nämnd Den ekonomiska kompensationen från kommunerna för läkemedelshandläggning Resekostnader Utvärdering av kostnad för hjälp med tillsyn utöver alkoholhandläggarnas egen tillsyn. Utreda möjligheterna att föra över uttagande av avgifter/taxor inom kompetensområdet till den gemensamma nämnden efter två år och i samband därmed också se över respektive kommuns årliga bruttokostnadsbidrag till den gemensamma nämnden. Marit Ragnarsson (C ), Annika Wester (M), Sven Frejd (C ), Ulrika Åsåker (M), Niclas Bodin (C ), Gunnar Falk (M), Elsa Efraimsson Vestman (C ), Monica Falk Mannerhagen (M), Birgitta Andersson (C ), Maj-Lis Nyberg (C ), Pia Järudd (M), Anette Berg ( C) och Malin Hedlund (M) reserverar sig mot beslutet.

22 Kommunfullmäktige Kf 107 Dnr KA13/224 Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB) Ärendebeskrivning: Socialnämnden föreslår , 183, efter rekommendation från Region Dalarna föreslå kommunfullmäktige anta det förslag till länsövergripande överenskommelse om samverkan inom Dalarna som antogs av välfärdsberedning i Överenskommelsen är giltig from tom Syftet med denna övergripande överenskommelse är att tydliggöra ansvaret för kommun och landsting gällande enskilda personer som socialnämnden beslutar att placera på hem för vård eller boende, HVB, när den enskilde har behov av såväl sociala som hälso- och sjukvårdsinsatser. Överenskommelsen klargör kommunen respektive landstingets ansvar såväl lagmässigt som kostnadsmässigt. Det finns också uppgjort hur avvikelsehantering samt rapportering ska gå till vid Region Dalarna ansvarar för att årlig revidering av överenskommelsen sker. Förslag till beslut: Socialnämnden i Säters kommun föreslår Kommunfullmäktige att anta den Regionala Överenskommelsen ang ansvarfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende ( HVB) Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Anta den Regionala Överenskommelsen angående ansvarfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende ( HVB) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta den Regionala Överenskommelsen angående ansvarfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende ( HVB) Kommunfullmäktige beslutar: Anta den Regionala Överenskommelsen angående ansvarfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende ( HVB)

23 Kommunfullmäktige Kf 108 Dnr KA13/223 Rapportering av ej verkställda beslut Ärendebeskrivning Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till Socialstyrelsen, kommunrevisionen och kommunfullmäktige. Det gäller beslut enligt 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) socialtjänstlagen. För perioden , kan konstateras att fyra (4) beslut enligt SoL och ett (1) beslut enligt LSS inte har blivit verkställda inom 3-månadersgränsen. Enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453 ) SoL Tre beslut avseende permanent bostad enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7 paragrafen SoL Kommunen saknar ledig plats att erbjuda inom föreskriven tid. Två av personerna har fått sitt behov tillgodosett genom vistelse på kommunens korttidsboende. Ett (1) beslut avseende sysselsättning enl. 5kap. 7 paragrafen SoL. Kommunen har inte lyckats tillgodose önskemål om sysselsättningens innehåll. Enligt 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Ett beslut avseende Korttidsvistelse enl. 9 6 punkten LSS. Önskemål om korttidsvistelse kunde ej mötas upp eftersom den önskade kontaktfamiljen inte kunde godkännas av familjen. Ovanstående är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendets handläggning: Socialnämnden har vid sammanträde , beslutat att man tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. forts

24 Kommunfullmäktige Kf 108 forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna rapporten. _ Kommunfullmäktige beslutar: Godkänna rapporten. _

25 Kommunfullmäktige Kf 109 Dnr KA13/231 Redovisning av obesvarade motioner Ärendebeskrivning: En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6 månader från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tidpunkt. Beträffande själva beslutsförfarandet står flera möjligheter till buds, bifalla motionen, avslå motionen eller motionen anses besvarad. Kan beredningen inte avlutas inom 6- månadersfristen finns möjligheten att avskriva motionen från vidare handläggning, besluta om fortsatt beredning och tid inom vilket resultatet av beredningen skall framläggas för fullmäktige. I kommunfullmäktiges arbetsordning, 29, stadgas att kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden skall redovisa dessa motioner. Motion om miljömåltid Dnr KA13/027 Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kanslienheten och miljöberedningen. Miljöberedningen behandlar motionen vid sammanträde den 30 september. Därefter behandlas motionen på kommunfullmäktiges kommande sammanträde. Motion om informationspolicy Dnr KA13/077 Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten bereder motionen. Ett projekt om utveckling av receptionen till en kundtjänst pågår i kommunen och enheten inväntar starten av det projektet för ett ev införande av en kundtjänst. Detta för att arbeta med frågorna parallellt. Svar på motionen sker till kommunfullmäktiges sammanträde i december. Motion om energitjänstavtal Dnr KA13/166 Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde Är remitterade till Säterbostäder AB och Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Svar skall ha inkommit till kanslienheten senast Motion om inrättande av ett visslarsystem Dnr KA13/169 Motionen inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde Kanslienheten bereder motionen. forts

26 Kommunfullmäktige Kf 109 forts Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar 1. Godkänna redovisningen. 2. Motionerna kvarligger för beredning. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna redovisningen. 2. Motionerna kvarligger för beredning. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna redovisningen. 2. Motionerna kvarligger för beredning.

27 Kommunfullmäktige Kf 110 Dnr KA13/230 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Ärendebeskrivning: Redovisning av medborgarförslag, vilkas beredning ännu ej avslutats. Medborgarförslag om utökade öppettider inom Dnr KA12/356 förskoleverksamheten Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Barn- och utbildningsnämndens yttrande behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade förslaget för behandling efter budgetarbetet. Medborgarförslag gällande förbättrad postservice Dnr KA13/105 till kommunens företag och boende Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde Kommunledningskontoret bereder medborgarförslaget. Medborgarförslag gällande Rådhusparken och Dnr KA13/147 kullerstenssättning Medborgarförslaget inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige remitterade förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar förslaget under september månad. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar 1. Godkänna redovisningen. 2. Medborgarförslagen kvarligger för beredning. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna redovisningen. 2. Medborgarförslagen kvarligger för beredning. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna redovisningen. 2. Medborgarförslagen kvarligger för beredning.

28 Kommunfullmäktige Kf 111 Dnr KA13/245 Ändring av aktieägaravtal och bolagsordning för Visit Södra Dalarna AB Ärendebeskrivning: I anledning av att Vansbro kommun önskar bli en del av Visit Södra Dalarna AB ( Visit ) fordras ändringar i befintliga aktieägaravtal och bolagsordning. Vid en extra bolagsstämma kommer beslutsförslag om att genomföra en riktad nyemission till Vansbro kommun och till Samverkan Visit Södra Dalarna Ekonomisk Förening ( Föreningen ) behandlas. Förslaget innebär att Visit emitterar 65 aktier till Vansbro kommun och 80 aktier till Föreningen. Idag äger Föreningen 410 aktier och kommunerna 65 vardera. Aktierna emitteras till kvotvärde vilket innebär kr per aktie. Bolagets aktiekapital ökas härigenom med kr och uppgår sålunda efter emissionen till kr. Efter genomförd emission kommer Föreningen äga 51,85 % av Visit och kommunerna tillsammans 48,15 %. Idag äger Föreningen 51,25 % och kommunerna 48,75 %. Vidare kommer förslag till förändringar i styrelsens sammansättning föreslås på följande sätt: 1) Falu kommun, 1 fast plats, 2) Borlänge kommun, 1 fast plats, 2) Ludvika kommun, 1 fast plats, 3) Smedjebacken/Säter kommun, 1 fast plats, 4) Gagnef/Vansbro kommun, 1 fast plats och 5) Föreningen 6 fasta platser. Förändringarna av ägande och styrelsesammansättning kommer i så fall att träda i kraft den 1 januari Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till ändring i aktieägaravtal och bolagsordning för Visit Södra Dalarna AB. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna förslaget att utöka ägarkretsen i Visit Södra Dalarna AB med Vansbro kommun samt föreslagen nyemission i bolaget. 2. Godkänna förslag till bolagsordning. 3. Godkänna förslag till aktieägaravtal.

29 Kommunfullmäktige Kf 111 forts Kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna förslaget att utöka ägarkretsen i Visit Södra Dalarna AB med Vansbro kommun samt föreslagen nyemission i bolaget. 2. Godkänna förslag till bolagsordning. 3. Godkänna förslag till aktieägaravtal.

30 Kommunfullmäktige Kf 112 Dnr KA13/253 Fyllnadsval efter Sven-Erik Johansson ( C) Ärendebeskrivning Sven-Erik Johansson (C ) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Valnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Sven-Erik Johansson. Kommunfullmäktige har beslutat godkänna avsägelsen. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Som ersättare i Valnämnden efter Sven-Erik Johansson välja Anders Olsson. Kommunfullmäktige beslutar: Som ersättare i Valnämnden efter Sven-Erik Johansson välja Anders Olsson.

31 Kommunfullmäktige Kf 113 Dnr KA13/248 Fyllnadsval efter Maud Jones Jans (S) Ärendebeskrivning Maud Jones Jans (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska ske efter Maud Jones Jans. Kommunfullmäktige har beslutat godkänna avsägelsen. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Som ledamot i Kommunstyrelsen efter Maud Jones Jans välja Iris Carlsson Rustas. 2. Som ersättare i Kommunstyrelsen efter Iris Carlsson-Rustas välja Jan-Erik Steen. Kommunfullmäktige besluta: 1. Som ledamot i Kommunstyrelsen efter Maud Jones Jans välja Iris Carlsson Rustas. 2. Som ersättare i Kommunstyrelsen efter Iris Carlsson-Rustas välja Jan-Erik Steen.

32 Kommunfullmäktige Kf 114 Dnr KA13/264 Avsägelse av uppdrag, Tommy Alvik (S) Ärendebeskrivning Tommy Alvik (S) har avsagt sig uppdragets om ledamot i kommunfullmäktige. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna avsägelsen Kommunfullmäktige beslutar: Godkänna avsägelsen.

33 Kommunfullmäktige Kf 115 Dnr KA13/270 Avsägelse/fyllnadsval Anita Carlsson (S) Ärendebeskrivning Anita Carlsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden, nämndeman samt huvudman i Södra Dalarans Sparbank. Fyllnadsval ska ske efter Anita Carlsson. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna avsägelsen 2. Som ledamot i Socialnämnden efter Anita Carlsson välja Hans-Göran Steneryd 3. Som ersättare i Socialnämnden efter Hans-Göran Steneryd välja Hans Frölin. 4. Som huvudman för Södra Dalarnas Sparbank efter Anita Carlsson välja Eva Hjorth 5. Som nämndeman i Tingsrätten efter Anita Carlsson välja Håkan Karlsson. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Godkänna avsägelsen 2. Som ledamot i Socialnämnden efter Anita Carlsson välja Hans-Göran Steneryd 3. Som ersättare i Socialnämnden efter Hans-Göran Steneryd välja Hans Frölin. 4. Som huvudman för Södra Dalarnas Sparbank efter Anita Carlsson välja Eva Hjorth 5. Som nämndeman i Tingsrätten efter Anita Carlsson välja Håkan Karlsson.

34 Kommunfullmäktige Kf 116 Dnr KA13/132 Fyllnadsval efter Caroline Willfox (M) Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att välja Caroline Willfox (M) som ledamot i socialnämnden efter Hans Richaud (M). Caroline Willfox var invald som ersättare i nämnden. Ny ersättare ska väljas efter Caroline Willfox. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Som ersättare i Socialnämnden efter Caroline Willfox välja Ingeborg Björnbom. Kommunfullmäktige beslutar: Som ersättare i Socialnämnden efter Caroline Willfox välja Ingeborg Björnbom.

35 Kommunfullmäktige Kf 117 Dnr KA13/132 Fyllnadsval i efter Hans Richaud (M) Ärendebeskrivning Hans Richaud (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen. Fyllnadsval ska ske efter Hans Richaud (M). Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Som ersättare i Valberedningen efter Hans Richaud (M) välja Malin Hedlund. Kommunfullmäktige beslutar: Som ersättare i Valberedningen efter Hans Richaud (M) välja Malin Hedlund.

36 Kommunfullmäktige Kf 118 Delgivningar 1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen Budgetuppföljning per 30 september Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden som bifaller medborgarförslag om kullerstenssättning i Rådhusparken. Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna.

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-17

Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Nytt medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete... 3 Kf 3 Ny motion om företagarvänligare miljötillsyn... 4 Kf 4 Återbetalning av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-20.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-20.00. Beslutande Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-27

Kommunstyrelsen 2013-08-27 Kommunstyrelsen 2013-08-27 Ks 122 Begäran om utökad kommunal borgen... 2 Ks 123 Reviderade ramar 2013 kommunstyrelsens förvaltningar... 4 Ks 124 Översiktlig inventering av stipendier... 6 Ks 125 Överenskommelse

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s)

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s) Kommunfullmäktige 2009-05-28 1 Plats och tid Uflshyttans Herrgård, Ulfshyttan kl. 19.00 20.50. Beslutande Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26

Socialnämnden 2013-06-26 161 Delegationsbeslut... 2 162 Delgivningar... 3 163 Information från Integrationsenheten... 4 164 Fördelning av avkastning från samlade fondmedel... 5 165 Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Carl Björnberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-02-24 Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 15.00 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-03 BUN 68 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 69 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 70 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, AUGUSTI 2013... 3 BUN 71

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16

Kommunfullmäktige 2015-02-16 Kommunfullmäktige 2015-02-16 Kf 79 Månadens blombukett... 2 Kf 80 Uppvaktning... 3 Kf 81 Svar på motion om att ge barnen en giftfri vardag... 4 Kf 82 Svar på medborgarförslag om Giftfriförskola... 6 Kf

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Monica Magnusson, bygglovshandläggare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund

Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Monica Magnusson, bygglovshandläggare Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.45, 18.55-20.15, 20.20-20.50 1 (29) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Anders Ottosson, tf kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-22

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-22 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-05-22 BUN 65 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 66 INFORMATION... 2 BUN 67 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 68 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL,

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75)

Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 75) Kommunfullmäktige 2015-03-31 1 (20) Plats och tid Stensdalens ordenshus, kl. 18.30-20.30, med ajournering för allmänhetens frågestund Beslutande Ledamöter Övriga deltagare Tjänstemän/övriga deltagare Se

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer