Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2015-05-26"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik respektive uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik... 6 Ks 141 Årsredovisning 2014, Region Dalarna... 7 Ks 142 Redovisning av delegationsärenden... 8 Ks 143 Delgivningar... 9 Ks 144 Övriga ärenden... 10

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (S) Elsa Efraimsson Vestman, vice ordförande (C ) Tommy Andersson, andre vice ordförande (M) Mats Nilsson (S) Maud Jones Jans ersättare för Helena Andersson (S) Jenny Nyberg (S) Hans Johansson ( C) Erik Kall (MP) Sten-Olof Eklund (V) Lotta Bergstrand (FP) Jenny Nordahl (SD) Ej tjänstgörande ersättare Daniel Erikcgörs (KD) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Pär Jerfström, kommunchef Kristina Mellberg, tf förvaltningschef Thomas Gejer, fastighetschef Utses att justera Justeringens plats och tid Jenny Nordahl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Jenny Nordahl Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsen Ks 138 Dnr KA14/282 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bevilja Säters IF fotboll kommunal borgen med maximalt kronor för anläggande av konstgräsplan vid Säters IP under förutsättning av: Säters IF fotboll erhåller sökta bidrag från Allmänna Arvsfonden, Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet föreningen i avtal förbinder sig att amortera av lånet i takt med att anläggningen skrivs av kommunen ges en möjlighet att under avtalstiden köpa planen av föreningen till ett pris som motsvaras av bokfört värde/kvarvarande låneskuld. om föreningen hamnar i obestånd och inte kan fullfölja sina åtaganden mot banken får kommunen möjlighet att överta ägandet av konstgräsplanen till ett värde som motsvaras av bokfört värde/ kvarvarande låneskuld 2. Godkänna överenskommelsen mellan Säters IF fotboll och Säters kommun. Bilaga 1 Ks 138/15. Bakgrund och ärendebeskrivning: Säters IF fotboll har till samhällsbyggnadsnämnden inkommit med ny framställan om kommunal borgen och driftsbidrag med en uppdaterad kostnadskalkyl på byggande av konstgräsplan med uppvärmning. Föreningen ansöker också om att kunna få tillgodogöra sig driftsbidrag motsvarande de kostnader som kommunen normalt har för drift av ishallen dagtid under säsong ( kr år 2013) samt nuvarande driftsbidrag för fotbollsanläggningarna under sommarsäsong ( kr). Kommunens kostnader för detta under ett normalår har begärts ut av föreningen. Föreningen vill också tillgodogöra sig ökat driftsbidrag för skötsel av friidrottsanläggningen uppskattat till kr. Ansökan innehåller ett helhetskoncept där föreningen åtar sig anställande av personal och ansvara för driften av fotbollsanläggningarna och friidrottsanläggningen på sommarsäsong, Säters IP med omklädningsanläggning och konstgräsplan hela året, samt ishall dagtid under is säsongen. Ansökan om driftsbidrag totalt är kr samt ansökan om borgen med max kr enligt föreningens framställan daterad Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bevilja borgen på max kr, samt att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag på driftsavtal som uppgår till ett driftsbidrag på kr/år under förutsättning att banklån och borgen beviljas. forts

4 Kommunstyrelsen Ks 138 forts Bedömning av ekonomiska konsekvenser för kommunen A-planen på Säters IP las om 1999/2000. Vid tiden för investeringens genomförande tillämpades inte komponentavskrivning och investeringen bokfördes som en enhet i kommunens anläggningstillgångar. Investeringen las på en avskrivningstid på 20 år och i maj 2015 återstår kronor i bokfört värde. Vid besiktning av underlaget på planen för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att anlägga en konstgräsplan har det konsterats att detta är i gott skick och att det kan användas för anläggningen. Kvarvarande värde på kommunens investering förstörs således inte och en förtida avskrivning med resultatpåverkande kostnad blir inte aktuell. Att gå i borgen för ett lån innebär alltid ett rikstagande. Kan inte föreningen betala sitt lån faller betalningsskyldigheten på kommunen. Föreningens kalkyler för investering och drift har gåtts igenom. Genom att åta sig ett större skötselansvar kan föreningen erhålla ett högre driftsbidrag och får därmed bättre förutsättningar för att kunna åta sig kostnaderna som följer av investeringen i anläggningen, jämfört med tidigare kalkyl. Givetvis kan kostnader bli högre och intäkter lägre än beräknat, men såvitt det kan bedömas finns det inga orimliga antaganden i föreningens kalkyler. Kalkylerna för investeringen bygger på att föreningen erhåller investeringsbidrag på den nivå som sökts från Allmänna Arvsfonden, Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet. Får föreningen inte dessa bidrag faller projektet. För att förebygga och motverka att kommunen drabbas av ekonomisk skada föreslås samma skrivningar i kommunens avtal med föreningen som i avtalet med Gustafs GoIF; att föreningen i avtal förbinder sig att amortera av lånet i takt med att anläggningen skrivs av att kommunen ges en möjlighet att under avtalstiden köpa planen av föreningen till ett pris som motsvaras av bokfört värde/kvarvarande låneskuld. att om föreningen hamnar i obestånd och inte kan fullfölja sina åtaganden mot banken får kommunen möjlighet att överta ägandet av konstgräsplanen till ett värde som motsvaras av bokfört värde/ kvarvarande låneskuld Om föreningen inte skulle kunna fullfölja lånebetalningarna utan kommunen tvingas ta över, får kommunen ta över en tillgång som i värde motsvaras av kvarvarande låneskuld. Till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj kompletteras ärendet med en redovisning av yttranden från föreningarna som bedriver verksamhet i Ishallen och på Säters idrottsplats. forts

5 Kommunstyrelsen Ks 138 forts Yrkande: Tommy Andersson (M) med instämmande av Lotta Bergstrand yrkar avslag till förslag till borgen för konstgräs vid Säters IP. Mats Nilsson (S) med instämmande av Elsa Efraimsson Vestman (C )yrkar bifall till förslag till borgen för konstgräs vid Säters IP Proposition: Ordförande ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Mats Nilssons yrkande om bifall till borgen om konstgräs vid Säters IP.

6 Bilaga 1 Ks 138, Överenskommelse 1 Parter. Säters kommun org.nr , nedan kallad kommunen, Adress: Rådhuset Box 300, Säter Säters IF fotboll, nedan kallad föreningen Adress: Box 3, Säter 2 Överenskommelse mellan föreningen och kommunen. Föreningen och kommunen har överenskommit om följande gällande ansvar och genomförande av byggnation och drift av konstgräsprojektet på Säters idrottsplats. 1. Föreningen har det ekonomiska ansvaret för investeringen samt för det praktiska genomförandet av projektet. 2. Föreningen är medveten om att Säters kommun inte ämnar tillskjuta investeringsmedel i projektet eller investeringar i tillkommande behov av omklädningsrum till följd av projektet inom överskådlig tid. 3. Föreningen är medveten om att kommunen inte ämnar tillskjuta investeringsmedel eller andra tekniska lösningar i syfte att garantera värme till uppvärmningssystemet i fotbollsplanen, om föreslagen och upphandlad teknisk lösning/kapacitet inte fungerar som beräknat, eller vid framtida utbyte av ismaskinen i ishallen och då vald teknik vid utbyte inte stödjer den idag valda tekniska lösningen. 4. Då konstgräsprojektet genomförts är parterna överens om att Säters kommun har rätt att nyttja Gruvplanen för andra ändamål. Denna avsiktsförklaring har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav kommunen och föreningen tagit var sin. Säter den 25 maj 2015 Abbe Ronsten Säters kommun Tony Johansson, Ordförande Säters IF fotboll Postadress: Säters kommun, Box 300, Säter Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter Tfn vx: Fax: E - post: Hemsida:

7 Kommunstyrelsen Ks 139 Dnr KA15/158 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslag till detaljplan för Stora Skedvi skola mm. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har för antagande översänt detaljplan för Stora Skedvi skola mm. Sammanfattning av ärendet Detaljplanen görs för att medge en utbyggnad av Stora Skedvi skola så att verksamheten kan inrymma både skola, förskola och idrottshall. Planen görs även för att ändra tillåten markanvändning inom fastigheten Skedvi Kyrkby 34:2 så att pågående användningssätt som handel kan medges. Ärendets handläggning beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen för gransking under perioden till beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen för samråd från till med samrådsmöte i Stora Skedvi Beslut om planuppdrag att låta upprätta en ny detaljplan för området vid Stora Skedvi skola har fattats av kommunstyrelsen beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att ge uppdrag att initiera förhandling om markköp kring Stora Skedvi skolområde. Barn- och utbildningsnämnden har till Samhällsbyggnadsnämnden beställt en om och tillbyggnad av Stora Skedvi skola, I samband med samrådet inkom yttrande från Länsstyrelsen om krav på arkeologiskutredning av den mark som kommer att exploateras i samband med exploateringen. En hemställan om att starta utredningen har skickats till Länsstyrelsen. Vid utredningen kommer ett antal provgropar att grävas för att utreda eventuella förekomster av fornlämningar. Om fornlämningar upptäcks kommer arkeologiska undersökningar eventuellt att krävas innan exploateringen kan påbörjas.

8 Kommunstyrelsen Ks 140 Dnr KA15/153 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik respektive uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik samt Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik. Bakgrund I dag gällande samarbetsavtal kring respektive uppdragsavtal om samordning av den särskilda kollektivtrafiken härrör från De har dessutom fått särskilda tillägg genom bilagor 2012 I ärendet presenteras förslag till nya skrivningar där i första hand de tidigare avtalen med tillägg har sammanförts till två; Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik samt Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik.

9 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr KA15/090 Årsredovisning 2014, Region Dalarna Ärendet utgår. Ärendebeskrivning: Årsredovisning 2014 för Region Dalarna. Kommunalförbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i dess helhet.

10 Kommunstyrelsen Ks 142 Redovisning av delegationsärenden Kommunstyrelsen beslutar: Godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll , 142. Dnr KA15/033 MBL-protokollet t o m Dnr KA15/151 Yttrande över person som ansökt om antagning till allmänna hemvärnet. Dnr KA15/160 Beslut om utlämnande av allmänna handlingar.

11 Kommunstyrelsen Ks 143 Delgivningar Beslut: Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. Protokoll från sammanträde med: Räddningstjänsten Dala Mitt, Årsstämma med Falun Borlänge regionen AB, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Säterbostäder AB, Utdrag ur protokoll: Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, , utökning av gemensam nämnd för språktolkningsverksamhet.

12 Kommunstyrelsen Ks 144 Övriga ärenden Information om Vägen in regional överenskommelse för etablering av nyanlända.

Kommunstyrelsen 2015-05-19

Kommunstyrelsen 2015-05-19 Kommunstyrelsen 2015-05-19 Ks 108 Förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018... 2 Ks 109 Förslag till avveckling av de nationella programmen vid Dahlander kunskapscentrum... 4 Ks 110 Anslag för investering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-09-01

Kommunstyrelsen 2015-09-01 Kommunstyrelsen 2015-09-01 Ks 146 Policy och riktlinjer för representation... 2 Ks 147 Rapport avseende ej verkställda beslut... 3 Ks 148 Revidering av gemensamma nämndens för alkohol, tobak och receptfria

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

Bengt Wester, kommunrevisionen Curt Söderberg, kommunrevisionen. Maud Jones Jans. Margareta Jakobsson. Maud Jones Jans. Margareta Jakobsson

Bengt Wester, kommunrevisionen Curt Söderberg, kommunrevisionen. Maud Jones Jans. Margareta Jakobsson. Maud Jones Jans. Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 14.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s), ej 32-33 Maud Jones Jans (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07

Kommunstyrelsen 2014-10-07 Kommunstyrelsen 2014-10-07 Ks 131 Förslag till riktlinjer för sociala investeringsfonden... 2 Ks 132 Förvaltningsuppdrag ny stiftelse dödsboet efter bröderna Stig och Åke Eriksson... 3 Ks 133 Inriktningsbeslut

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-05

Kommunstyrelsen 2013-02-05 Kommunstyrelsen 2013-02-05 Ks 13 Information från revisorerna... 2 Ks 14 Fördelning av driftbudgetram för Kommunstyrelsen... 3 Ks 15 Överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013.... 5 Ks 16 Granskning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-08-24 1

Kommunstyrelsen 2010-08-24 1 Kommunstyrelsen 2010-08-24 1 lats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-02-08 1

Kommunstyrelsen 2011-02-08 1 Kommunstyrelsen 2011-02-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Annaklara Levin (s) Maud Jones

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund

Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund 2013-09-26 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund Kl. 17.00 Gruppmöten

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-12-17

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-12-17 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-12-17 Sbn 290 Planbesked för Uppbo 9:1... 2 Sbn 291 Områdesbestämmelser för Bispberg... 3 Sbn 292 Generellt bygglov för uppsättning av skyltanordningar i samband med nyval

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-01-08

Kommunstyrelsen 2013-01-08 Kommunstyrelsen 2013-01-08 Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4... 3 Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 232 Plats och tid Mullsjö Folkhögskola, Grundtvigsalen kl. 14.00-17.10 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Jan Kinell (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) Johnny Nilsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer 54-79 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson Kommunstyrelsen 2004-08-17 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 11.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) ersättare för Abbe Ronsten (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-21

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-21 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-21 Sbn 090 Reinvestering av vattenledning i Nyberget... 2 Sbn 091 Verksamhetsinformation VA/Renhållning... 4 Sbn 092 Stöd för inventering av tillgänglighet i flerbostadshus...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-10-11 1

Kommunstyrelsen 2005-10-11 1 Kommunstyrelsen 2005-10-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 09.00 10.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer