Jävsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jävsnämnden 2014-11-19"

Transkript

1 Jävsnämnden Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till Jn 12 Siggebo 1, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Trollskogen till Jn 13 Enbacka 19:4 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll Jn 14 Kronan 1 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll Jn 15 Jn 16 Jn 17 Jn 18 Jn 19 Jn 20 Kungsgården 1 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll Mora 13:67 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll Myran 4 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll Storhaga 16:2 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll Säter 4:5 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll Ålen 4 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll Jn 21 Redovisning av delegationsärenden Jn 22 Övriga ärenden... 14

2 Jävsnämnden Plats och tid Tekniska kontorets sammanträdesrum kl Beslutande Hans-Otto Jönsson, ordförande (fp) Håkan Engberg, vice ordförande (s) Kent Orell (-) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Kristina Mellberg, miljö- och byggchef Crister Eriksson, bygglovshandläggare Thomas Geijer, fastighetsplanerare Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Orell Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Hans-Otto Jönsson Kent Orell Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Jävsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Jävsnämnden Jn 10 Dnr: Ecos Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder Beslut Jävsnämnden beslutar: 1. Indexreglera timavgiften för planerad offentlig kontroll till 948 kronor. 2. Indexreglera timavgiften för extra offentlig kontroll och registreringar till 904 kronor Ärendet Kommunfullmäktige beslutade om taxa för offentlig kontroll av livsmedel, med mandat åt Jävsnämnden att indexjustera timavgiften efter förändringar i Tjänsteprisindex. Tjänsteprisindex har ökat med 0,4 % från juni 2013 till juni Kommunen är skyldig att ta ut en årlig avgift för livsmedelstillsynen som täcker de kostnader som myndigheten har, enligt 3 i förordningen (2006:1166). Enligt bilaga VI ska de kostnader som beaktas vid beräkning av avgiften vara: Löner för den personal som medverkar i offentliga kontroller. Kostnader för den personal som medverkar vid offentlig kontroll, inklusive kostnader för utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning och resor och andra tillhörande kostnader. Kostnader för provtagning och laboratorieanalyser. Alla livsmedelsföretag riskklassificeras och får en tilldelad tillsynstid som i sin tur ligger som grund för en årlig kontrollavgift. Enligt 11 i Förordningen (2006:1166) samt i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 ska en avgift tas ut för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. Kostnader för provtagning och resor räknas dock inte in i timavgiften vid extra offentlig kontroll. Om resor krävs kommer den tiden faktureras verksamhetsutövaren enligt timavgiften och vid provtagning faktureras kostnaden för provtagningen. Tillsynsarbete som inte räknas som en del i kontrollen ska anslagsfinansieras. Exempelvis tiden som läggs på rådgivning, allmän information, arbete med remisser och obefogade klagomål. 12 Livsmedelslagen Timavgifterna för 2014 är 944 kronor och 900 kronor. Tjänsteprisindex har från kvartal till kvartal ökat med 0,4 %, vilket avrundat ger en indexhöjning av timavgiften på 4 kronor för både den planerade och extra kontrollen. Indexhöjningens syfte är att säkerställa att kostnaderna och intäkterna för den avgiftsfinansierade kontrollen i största möjliga mån stämmer överens.

4 Jävsnämnden Jn 11 Dnr: Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till Beslut: Jävsnämnden beslutar 1. Sökt förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 plan- och bygglagen (12010:900). 2. Förlängningen gäller t o m Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig enligt 10 kap. 14 och 22 plan- och bygglagen, krävs inte i detta ärende. Sökande Säters Kommun SBF, Box 300, Säter Säterbostäder AB, Box 123, Säter Ärendet avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för förskola. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden strider mot gällande planbestämmelser beträffande markanvändning, kvartersmark som får användas till bostäder, dagcenter för psykiskt utvecklingsstörda. Miljö- och Byggnadsnämnden, har tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov sedan t o m och t o m samt Jävsnämnden om en förlängning t o m Sakägare är hörda i det tidigare ärende Dnr: Brandskyddsdokumentation är upprättad i det tidigare ärendet. Protokoll från utförd besiktning av byggnadens ventilationssystem (OVK-besiktning) finns med nästa besiktning senast Åtgärden är tänkt att pågå under en begränsad tid. En förlängning av tidigare tidsbegränsade bygglov bedöms kunna beviljas. Kraven i 9 kap. 33 Plan- och Bygglagen (2010:900) får anses uppfyllda. Upplysningar/Övrigt Byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Avgift: 3 239:- (faktura översänds senare) Delges: Sökande

5 Jävsnämnden Jn 12 Dnr: Siggebo 1, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Trollskogen till Beslut Jävsnämnden beslutar 1. Sökt förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 äldre plan- och bygglagen (2010:900). 2. Förlängningen gäller t o m Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig enligt PBL 10 kap. 14 och 22, krävs inte i detta ärende. Sökande Säters Kommun SBF, Box 300, Säter Säterbostäder AB, Box 123, Säter Ärendet avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för förskola i moduler som ska användas som tillfällig förskola. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden strider mot gällande planbestämmelser beträffande marken där modulerna är placerade, mark som endast får bebyggas med uthus eller garage vilket innebär att endast ett tidsbegränsat bygglov kan ges. Miljö- och Byggnadsnämnden, har tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov sedan t o m Sakägare är hörda i det tidigare ärendet Dnr: Brandskyddsdokumentation är upprättad i det tidigare ärendet. Åtgärden är tänkt att pågå under en begränsad tid. En förlängning av tidigare tidsbegränsade bygglov bedöms kunna beviljas. Kraven i 9 kap. 33 Plan- och Bygglagen (2010:900) får anses uppfyllda. Upplysningar/Övrigt Byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Avgift: 5 157:- (faktura översänds senare) Delges: Sökande

6 Jävsnämnden Jn 13 Enbacka 19:4 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll. Beslut OVK-protokoll inte har inkommit vid denna tidpunkt, kommer ett vite om kronor I den aktuella fastigheten (Konvaljen) används till förskola. n till en byggnad måste regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK). Jävsnämnden ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). OVK-besiktning ska genomföras med ett intervall av tre (3) år. n har inte kommit in med protokoll från utförd besiktning av byggnadens besiktning av byggnadens I detta fall finns FTX-system, med systemnummer, LA1som betjänar de olika delarna. Enligt besiktningsprotokoll med besiktningsresultat ej godkänt (EG) och med nästa besiktning senast Delges: n

7 Jävsnämnden Jn 14 Kronan 1 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll. Beslut: OVK-protokoll inte har inkommit vid denna tidpunkt, kommer ett vite om kronor I den aktuella fastigheten (Klockarskolan) används till grundskola. n till en byggnad måste regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK). Jävsnämnden ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). OVK-besiktning ska genomföras med ett intervall av tre (3) år. n har inte kommit in med protokoll från utförd besiktning av byggnadens besiktning av byggnadens I detta fall finns FTX-system, med systemnummer, LA02, LA03, LA04, LA05, LA06, TA6, TA1/FA01, TA1/FA1, TA1, TA2, TA3, TA4 och TA5 som betjänar de olika delarna. Enligt besiktningsprotokoll med besiktningsresultat ej godkänt (EG) för samtliga delar och med nästa besiktning senast Delges: n

8 Jävsnämnden Jn 15 Kungsgården 1 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll. Beslut OVK-protokoll inte har inkommit vid denna tidpunkt, kommer ett vite om kronor I den aktuella fastigheten (Kungsgårdsskolan) används till grundskola. n till en byggnad måste regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK). Jävsnämnden ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). OVK-besiktning ska genomföras med ett intervall av tre (3) år. n har inte kommit in med protokoll från utförd besiktning av byggnadens besiktning av byggnadens I detta fall finns FTX-system, med systemnummer, LA02, LA04, LA05, TA1, LA1, LA01 och LA03 som betjänar de olika delarna i hus A och B f.d. bryggeri och kontor, samt FTXsystem, med systemnummer, LA1, TA1, LA2, FF-tak, VA1, LA09 och LA10 som betjänar de olika delarna i plan 1 och plan 2, musikskolan, Fogden. Enligt besiktningsprotokoll med besiktningsresultat ej godkänt (EG) för samtliga delar och med nästa besiktning senast Delges: n

9 Jävsnämnden Jn 16 Mora 13:67 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll. Beslut: OVK-protokoll inte har inkommit vid denna tidpunkt, kommer ett vite om kronor I den aktuella fastigheten (Mora By) används till förskola. n till en byggnad måste regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK). Jävsnämnden ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). OVK-besiktning ska genomföras med ett intervall av tre (3) år. n har inte kommit in med protokoll från utförd besiktning av byggnadens besiktning av byggnadens I detta fall finns FTX-system, med systemnummer, LA01som betjänar de olika delarna. Enligt besiktningsprotokoll med besiktningsresultat ej godkänt (EG) och med nästa besiktning senast Delges: n

10 Jävsnämnden Jn 17 Myran 4 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll. Beslut OVK-protokoll inte har inkommit vid denna tidpunkt, kommer ett vite om kronor I den aktuella fastigheten (Myran) används till förskola. n till en byggnad måste regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK). Jävsnämnden ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). OVK-besiktning ska genomföras med ett intervall av tre (3) år. n har inte kommit in med protokoll från utförd besiktning av byggnadens besiktning av byggnadens I detta fall finns F-system, med systemnummer, FF1-FF2som betjänar ga förskolan samt FTX-system, med systemnummer, FF , FF och FF som betjänar de olika avdelningarna i förskolan samt FT-system, med systemnummer, FF , 401 som betjänar kök och personal delen. Enligt besiktningsprotokoll med besiktningsresultat ej godkänt (EG) och med nästa besiktning senast Delges: n

11 Jävsnämnden Jn 18 Storhaga 16:2 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll. Beslut: OVK-protokoll inte har inkommit vid denna tidpunkt, kommer ett vite om kronor I den aktuella fastigheten (Storhaga) används till förskola. n till en byggnad måste regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK). Jävsnämnden ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). OVK-besiktning ska genomföras med ett intervall av tre (3) år. n har inte kommit in med protokoll från utförd besiktning av byggnadens besiktning av byggnadens I detta fall finns FTX-system, med systemnummer, TA-FA1, TA-FA2 och TA-FA3 som betjänar de olika delarna i byggnaden. Enligt besiktningsprotokoll med besiktningsresultat godkänt (G) och med nästa besiktning senast I detta fall saknas protokoll från utförd besiktning av byggnadens ventilationssystem (OVK-besiktning). Delges: n

12 Jävsnämnden Jn 19 Säter 4:5 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll. Beslut OVK-protokoll inte har inkommit vid denna tidpunkt, kommer ett vite om kronor I den aktuella fastigheten (Prästgärdsskolan) används till grundskola. n till en byggnad måste regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK). Jävsnämnden ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). OVK-besiktning ska genomföras med ett intervall av tre (3) år. n har inte kommit in med protokoll från utförd besiktning av byggnadens besiktning av byggnadens I detta fall finns F och FX-system, med systemnummer, FF1, FF2 och FF3 som betjänar skola och diskrum, samt S-system, med systemnummer, S som betjänar lektionssalar och korridor. Enligt besiktningsprotokoll med besiktningsresultat ej godkänt (EG) för samtliga delar och med nästa besiktning senast Delges: n

13 Jävsnämnden Jn 20 Ålen 4 Funktionskontroll ventilationssystem. Föreläggande med vite att inkomma med OVK-protokoll. Beslut OVK-protokoll inte har inkommit vid denna tidpunkt, kommer ett vite om kronor I den aktuella fastigheten (Varggropen) används till förskola. n till en byggnad måste regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK). Jävsnämnden ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). OVK-besiktning ska genomföras med ett intervall av tre (3) år. n har inte kommit in med protokoll från utförd besiktning av byggnadens besiktning av byggnadens I detta fall finns FTX-system, med systemnummer, TA1-FA1, och FF2 som betjänar de olika delarna i byggnaden. Enligt besiktningsprotokoll med besiktningsresultat ej godkänt (EG) och med nästa besiktning senast Delges: n

14 Jävsnämnden Jn 21 Redovisning av delegationsärenden Beslut: Jävsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , Säter 2:1 Gatuenheten Beslut med anledning av anmälan enligt 9 kap miljöbalken om miljöfarlig verksamhet ÅM

15 Jävsnämnden Jn 22 Övriga ärenden Fastighetsplanerare Thomas Geijer informerar om lokaler för skola och förskolor i Stora Skedvi. Informationen omfattar moduler i Kyrkbyn, Sockenstugan och förkolan i Fäggeby.

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2013-12-18 Jn 27 Detaljplan för industrihuset del av Fabriken 6... 2 Jn 28 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 29 Kalendarium 2014... 6 Jn 30 Delgivningar... 7 Jävsnämnden 2013-12-18

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Jävsnämnden 2014-08-27

Jävsnämnden 2014-08-27 Jävsnämnden 2014-08-27 Jn 6 Påföljd för fasadändring samt ändrad användning utan bygglov och startbesked på fastigheten Idun 1... 2 Jn 7 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jävsnämnden 2014-08-27 1

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35.

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Martin Äng

Läs mer

Va:nsbro. kommun. Jävsnämnden. Protokoll Äppelborummet, Medborgarhuset, torsdagen den 19 oktober 2017, kl

Va:nsbro. kommun. Jävsnämnden. Protokoll Äppelborummet, Medborgarhuset, torsdagen den 19 oktober 2017, kl . kommun Va:nsbro Protokoll 2017-10-19 Plats och tid Äppelborummet, Medborgarhuset, torsdagen den 19 oktober 2017, kl. 13.00 13.15 Beslutande Sven Blom (C), ordf. Bertil Wanke (S) Annika Simm-Eriksson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (12)

Miljö- och byggnadsnämnden (12) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-13 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 14.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Jävsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Jävsnämnden 1(5) Jävsnämnden Plats och tid Postiljonen kl 9.00 10.00 Beslutande Ulla Back Olsson, ordf (s) Maria Hinders, vice ordf (s) Monca Jönsson Thollander (s) Patrik Skord (c) ersättare för Stephan Erixon (fp)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 16 april 2018 kl. 08:00 11:50

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 16 april 2018 kl. 08:00 11:50 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 16 april 2018 kl. 08:00 11:50 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Anders

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 1 (13) Paragrafer 108-117 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-16:15 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

Kommunhuset, lokal Kyrkhults sammanträdesrum

Kommunhuset, lokal Kyrkhults sammanträdesrum Protokoll/Bygg- och trafiknämnden 1(7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, lokal Kyrkhults sammanträdesrum 14.00 14.30 Pirjo Veteli, S, ordf Anders Johansson, S, 1:e vice ordf Mats Sigfridsson, C, 2:e

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Jävsnämnden 2014-04-23

Jävsnämnden 2014-04-23 Jävsnämnden 2014-04-23 Jn 1 Enbacka 13:1 och 1:32, Gustafs Om och tillbyggnad av Enbacka skola.... 2 Jn 2 Föreläggande om åtgärder av brister i vattenkvalitet... 4 Jn 3 Revidering av delegationsordning...

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 35-42 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (12) Paragrafer 103-112 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

JÄVSNÄMND PROTOKOLL

JÄVSNÄMND PROTOKOLL JÄVSNÄMND PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN ,~l HEDEMORA 1(12) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Bävern, kl. 13.00-13.25 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S) Fredrik Perers (C) Melker Andersson (M) Camilla

Läs mer

2015-05-21. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Mattias Persson (SD)

2015-05-21. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Mattias Persson (SD) 1( 16) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Kjell Carlström (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holtzmann (S) Lena Ihlar (V), ersätter Pär Andersson

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holtzmann (S) Lena Ihlar (V), ersätter Pär Andersson 1(2) Plats och tid Rum Insjön, Kommunhuset, 09:00-09:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holtzmann (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Jävsnämnden ANSLAG/BEVIS. Jävsnämnden Administrativ service. Plats och tid Rum Insjön, 09:00-09:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Jävsnämnden ANSLAG/BEVIS. Jävsnämnden Administrativ service. Plats och tid Rum Insjön, 09:00-09:30 1(2) Plats och tid Rum Insjön, 09:00-09:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S) Bertil Andersson (C) Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare Lena Ihlar (V) ers: Axel Agnas Britts (S)

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Byggnadsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 18.00 19.05 Paragrafer 12 20 Beslutande Isabella Hökmark, ordförande (M) Margareta Sandell (L) tjg ers Kristin Eriksson, 2:e vice

Läs mer

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L)

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:00 16:00 ande Ingemar Tönnberg (S), 42-44 och 46-53 Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 103-112 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 6 Henrik Jokijärvi, Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten Helena Lundberg, Sekreterare

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 6 Henrik Jokijärvi, Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten Helena Lundberg, Sekreterare 2016-03-15 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 6 Henrik Jokijärvi, Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 22 oktober 2018 kl. 09:00 12:00. Eva Lindström Sekreterare. Kommunkontoret, Bergsjö

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 22 oktober 2018 kl. 09:00 12:00. Eva Lindström Sekreterare. Kommunkontoret, Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 22 oktober 2018 kl. 09:00 12:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Kristina Hollsten (C) ers: Mats Backlund (C) Tjänstemän Myndighetschef Jonas Slars Byggnadsinspektör Maths Ydron 1-3 Nämndsekreterare Jenny Sarén

Kristina Hollsten (C) ers: Mats Backlund (C) Tjänstemän Myndighetschef Jonas Slars Byggnadsinspektör Maths Ydron 1-3 Nämndsekreterare Jenny Sarén 1(2) Plats och tid Rum Insjön, 09:00-10:00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S) Per Daniels (M) Pär Andersson (KD) Per Florén (L) Tjänstgörande ersättare Kristina Hollsten (C) ers: Mats Backlund (C)

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Beth Holtzman (S)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Beth Holtzman (S) 1(2) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Insjön, 8.30-9.45 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Beth Holtzman

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:30 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 13-22 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00-16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, 2013-05-20, kl. 13:00 16:00 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Roland Gross (S) för Kristina Ideström, (S) Jan Petersson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Paragrafer (24) Plats och tid Sessionssalen kl. 15:00-17:30

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Paragrafer (24) Plats och tid Sessionssalen kl. 15:00-17:30 1 (24) Paragrafer 39-58 Plats och tid Sessionssalen kl. 15:00-17:30 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 25-31

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 25-31 1 (12) Paragrafer 25-31 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-15:00 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Christer

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 7 mars 2017, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 7 mars 2017, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 7 mars 2017, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertsen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden 2017-02-15 Mbn 16 Redovisning delegationsbeslut... 2 Mbn 17 Lerviken 15:2 förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och fem andra byggnader... 4 Mbn 18 Revidering av delegationsordning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04 1 (13) Paragrafer 59-69 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl Larson Kent Lodesjö Roger

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (25) Paragrafer 40-61

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (25) Paragrafer 40-61 1 (25) Paragrafer 40-61 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-15:30 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson (C) (vice ordförande)

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 14) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 16.15 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Underskrifter Paragrafer 7-8

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Underskrifter Paragrafer 7-8 1(2) Plats och tid Rum Insjön, 09.00-09.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, onsdagen den 25 juli 2018, kl Emma Hogander, tf. plan- och byggchef

Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, onsdagen den 25 juli 2018, kl Emma Hogander, tf. plan- och byggchef Protokoll Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, onsdagen den 25 juli 2018, kl. 09.00 09.15 Beslutande Sven Blom (C), ordf. Margareta Lisspers (C) Annika Simm-Eriksson (C) Renate Särnmo (S) Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl ,

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl , Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 8.15-12.15, 13.00-15.30 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Gerhard Andersson, tjg ersättare Bror Simonsson, tjg ersättare kl. 8.15-8.45 251-252 Maivor Johansson kl. 8.45-15.30

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (19) Paragrafer 1-16

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (19) Paragrafer 1-16 1 (19) Paragrafer 1-16 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 23 januari 2019 kl. 09:00 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 23 januari 2019 kl. 09:00 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 23 januari 2019 kl. 09:00 11:45 Beslutande Daniel Gunsth (S) Ordförande Lars Hed (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämnden (12)

Miljö- och bygglovsnämnden (12) Miljö- och bygglovsnämnden 2019-07-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, torsdag den 11 juli 2019, kl 8.30-9.40. Paragrafer 67-72 Beslutande ledamöter M Grim Pedersen, ordf KD Madeleine Söderlund,

Läs mer

Fågelsjörummet kl John Nyman

Fågelsjörummet kl John Nyman PROTOKOLL Datum Plats och tid Fågelsjörummet kl. 8.30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Sune Frost (MP) Elisabeth Collin (LB) ersätter Lasse Bergqvist (L) Övriga deltagande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-10-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-10-23 - Kommunhuset klockan 08.30-11.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (32)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (32) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-15:30 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer