(1) Miljö- och byggnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden"

Transkript

1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13: ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie Swessar (C) Tord Berbres (KD) Övriga närvarande Jan-Åke Lindgren (S) Per Helgesson (S) Pär Johansson (M) Karin Altberg, sekreterare Jörgen Granberg, miljö- och byggchef Utses att justera Tord Berbres Justeringens Kommunkontoret, måndagen den 7 februari, kl plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-20 Karin Altberg Ordförande Patrik Eriksson Justerande Tord Berbres

2 (2) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 2 februari Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på miljö- och byggkontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 8 februari 2011 och tas ned den 1 mars Under den tiden har du möjlighet att klaga på besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person... Underskrift

3 (3) Mbn 1 Godkännande av dagordningen godkänner dagordningen, med följande ändring: Fem av Alfta-Edsbyns Fastighets AB:s fastigheter med förelägganden om OVK, ska strykas. Godkända protokoll på ventilationsbesiktningar har inlämnats till miljö- och byggkontoret.

4 (4) Mbn 2 Dnr Bokslut 2010 Ansvarig tjänsteman: Jörgen Granberg Handlingar Förvaltningsberättelse, måluppfyllelsen av styrkortet. godkänner bokslutet och överlämnar det till ekonomiavdelningen. Sammanfattning Resultatet visar på ett överskott p g a att kontoret inte varit bemannat full ut. Intäkterna från miljötillsynen är högre än budgeterat pga övertagande av tillsynsobjekt från länsstyrelsen och omklassningar av verksamheter. SKICKAS TILL För handläggning: Ekonomiavdelningen

5 (5) Mbn 3 Dnr Uppföljning av internkontrollplan för 2010 Ansvarig tjänsteman: Miljö- och byggchef Jörgen Granberg Handlingar: Uppföljning av internkontrollen för 2010 daterad Uppföljningen är utformad som en avvikelserapportering, därför kommenteras endast avvikelser i internkontrollplanen för Löner och personal: 3b) Ersättare för personal inom alla arbetsområden finns då övriga handläggare går in vid frånvaro. En komplett lista för att tydliggöra ersättare och behov av kompetens för samtliga av kontorets vanligaste ärenden och arbetsområden uppdateras under Rutinbeskrivningar finns för de flesta av kontorets vanligaste ärenden löpande uppdatering sker under Dokument- och ärendehantering: 4c) Resursbehovsutredningen enligt miljöbalken och verksamhetsplanen för miljö- och bygg för 2011 samt den nya delegeringsordningen beslutas på nämndsammanträdet i mars. Den nya plan- och bygglagen träder i kraft den andra maj 2011 och ett förslag på ny delegeringsordning inväntas från SKL. godkänner uppföljningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. SKICKAS TILL För kännedom: Jenny Eriksson

6 (6) Mbn 4 Dnr Föreläggande om obligatorisk besiktning av ventilationssystemen Fastighetsägare: N Fastighet: N Handlingar: Påminnelse Förutsättningar: Lagen om Funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273). Boverket föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1991:36 ÖVR 61 med ändringar). I fastigheten N finns bl a ventilationsaggregat TA2/FF2 för kontor/butik till N FTX-ventilation ingår i kategori 1 med tre (3) års besiktningsintervall. Besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall. Den senaste besiktningen genomfördes Återkommande besiktning skulle ha skett senast förelägger med stöd av 10 kap 15 plan- och bygglagen, fastighetsägaren N, att senast inkomma med besiktningsprotokoll med godkännande av ventilationssystemet TA2/FF2 på fastigheten N. Klagomål över detta beslut skall ställas till länsstyrelsen i Gävleborgs län, men lämnas in till miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun, senast tre veckor efter att beslutet mottagits

7 (7) Mbn 5 Dnr Föreläggande om obligatorisk besiktning av ventilationssystemen Fastighetsägare: N Fastighet: N Handlingar: Påminnelse Förutsättningar: Lagen om Funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273). Boverket föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1991:36 ÖVR 61 med ändringar). I fastigheten N finns bl a ventilationsaggregat TA1 (T-2101) för personalrum i anrikningsverket. Aggregat med FT-ventilation ingår i kategori 1 med tre (3) års besiktningsintervall. Besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall. Den senaste besiktningen genomfördes Återkommande besiktning skulle ha skett senast , då aggregatet inte godkändes vid funktionskontrollen. förelägger med stöd av 10 kap 15 plan- och bygglagen, fastighetsägaren N, att senast inkomma med besiktningsprotokoll med godkännande av ventilationssystemet TA1 (T- 2101) på fastigheten N Klagomål över detta beslut skall ställas till länsstyrelsen i Gävleborgs län, men lämnas in till miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun, senast tre veckor efter att beslutet mottagits

8 (8) Mbn 6 Dnr Föreläggande om obligatorisk besiktning av ventilationssystemen Fastighetsägare: N Fastighet: N Handlingar: Påminnelse Förutsättningar: Lagen om Funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273). Boverket föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1991:36 ÖVR 61 med ändringar). I fastigheten N finns bl. a. ventilationsaggregatet FF1 för samlingssal. Aggregat med F-ventilation ingår i kategori 2 (flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation) med sex (6) års besiktningsintervall. Besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall. Den senaste besiktningen för FF1 genomfördes Återkommande besiktning skulle ha skett senast förelägger med stöd av 10 kap 15 plan- och bygglagen, fastighetsägaren N att senast inkomma med besiktningsprotokoll med godkännande av ventilationssystemet FF1 på fastigheten N. Klagomål över detta beslut skall ställas till länsstyrelsen i Gävleborgs län, men lämnas in till miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun, senast tre veckor efter att beslutet mottagits

9 (9) Mbn 7 Dnr Föreläggande om obligatorisk besiktning av ventilationssystemen Fastighetsägare: N Fastighet: N Handlingar: Påminnelse Förutsättningar: Lagen om Funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273). Boverket föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1991:36 ÖVR 61 med ändringar). I fastigheten N finns bl a ventilationsaggregat S (självdrag) för tre lägenheter. Aggregat med S-ventilation ingår i kategori 2 med sex (6) års besiktningsintervall. Besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall. Den senaste besiktningen genomfördes Återkommande besiktning skulle ha skett senast förelägger med stöd av 10 kap 15 plan- och bygglagen, fastighetsägarna N, att senast inkomma med besiktningsprotokoll med godkännande av ventilationssystemet S (självdrag) på fastigheten N. Klagomål över detta beslut skall ställas till länsstyrelsen i Gävleborgs län, men lämnas in till miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun, senast tre veckor efter att beslutet mottagits

10 (10) Mbn 8 Dnr Föreläggande om obligatorisk besiktning av ventilationssystemen Fastighetsägare: N Fastighet: N Handlingar: Påminnelse Förutsättningar: Lagen om Funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273). Boverket föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1991:36 ÖVR 61 med ändringar). I fastigheten N finns bl a ventilationsaggregat S (självdrag) för sex lägenheter. S-ventilation ingår i kategori 2 (flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation) med sex (6) års besiktningsintervall. Besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall. Den senaste besiktningen genomfördes Återkommande besiktning skulle ha skett senast förelägger med stöd av 10 kap 15 plan- och bygglagen, fastighetsägaren N, att senast inkomma med besiktningsprotokoll med godkännande av ventilationssystemet S på fastigheten N. Klagomål över detta beslut skall ställas till länsstyrelsen i Gävleborgs län, men lämnas in till miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun, senast tre veckor efter att beslutet mottagits

11 (11) Mbn 9 Dnr Föreläggande om obligatorisk besiktning av ventilationssystemen Fastighetsägare: N Fastighet: N Handlingar: Påminnelse Förutsättningar: Lagen om Funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273). Boverket föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1991:36 ÖVR 61 med ändringar). I fastigheten N finns bl. a. ventilationsaggregatet LA1 T-2083 för affärshus. Aggregat med FTX-ventilation ingår i kategori 1 med tre (3) års besiktningsintervall. Besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall. Den senaste besiktningen för LA1 T-2083 genomfördes Återkommande besiktning skulle ha skett senast förelägger med stöd av 10 kap 15 plan- och bygglagen, fastighetsägaren N, att senast inkomma med besiktningsprotokoll med godkännande av ventilationssystemet LA1 T-2083 på fastigheten N. Klagomål över detta beslut skall ställas till länsstyrelsen i Gävleborgs län, men lämnas in till miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun, senast tre veckor efter att beslutet mottagits

12 (12) Mbn 10 Dnr Föreläggande om obligatorisk besiktning av ventilationssystemen Fastighetsägare: N Fastighet: N Handlingar: Påminnelse Förutsättningar: Lagen om Funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273). Boverket föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1991:36 ÖVR 61 med ändringar). I fastigheten N finns ventilationsaggregaten LA1 och T-2041 (S) för kontor och affärshus. Aggregat med FTX-ventilation ingår i kategori 1 med tre (3) års besiktningsintervall. S-ventilation ingår i kategori 2 med sex (6) års besiktningsintervall. Besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall. Den senaste besiktningen för LA1 genomfördes Återkommande besiktning skulle ha skett senast Den senaste besiktningen för T-2041 (S) genomfördes Enligt telefonsamtal bedrevs då ingen verksamhet i den lokalen. Därför flyttades tidpunkt för återkommande besiktning fram till förelägger med stöd av 10 kap 15 plan- och bygglagen, fastighetsägaren N, att senast inkomma med besiktningsprotokoll med godkännande av ventilationssystemen LA1 och T (S) på fastigheten N. Klagomål över detta beslut skall ställas till länsstyrelsen i Gävleborgs län, men lämnas in till miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun, senast tre veckor efter att beslutet mottagits

13 (13) Mbn 11 Dnr Föreläggande om obligatorisk besiktning av ventilationssystemen Fastighetsägare: N Fastighet: N Handlingar: Påminnelse Förutsättningar: Lagen om Funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273). Boverket föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1991:36 ÖVR 61 med ändringar). I fastigheten N finns bl a ventilationsaggregat VÅ för åtta lägenheter. FTX-ventilation ingår i kategori 1 med tre (3) års besiktningsintervall. Besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall. Den senaste besiktningen genomfördes Återkommande besiktning skulle ha skett senast förelägger med stöd av 10 kap 15 plan- och bygglagen, fastighetsägaren N, att senast inkomma med besiktningsprotokoll med godkännande av ventilationssystemet VÅ på fastigheten N. Klagomål över detta beslut skall ställas till länsstyrelsen i Gävleborgs län, men lämnas in till miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun, senast tre veckor efter att beslutet mottagits

14 (14) Mbn 12 Dnr Föreläggande om obligatorisk besiktning av ventilationssystemen Fastighetsförvaltare: N Fastighet: N Handlingar: Påminnelse Förutsättningar: Lagen om Funktionskontroll av ventilationssystem (SFS 1991:1273). Boverket föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1991:36 ÖVR 61 med ändringar). I fastigheten N finns bl a ventilationsaggregatet VÅ4 för danslokal. Aggregat med FTX-ventilation ingår i kategori 1 med tre (3) års besiktningsintervall. Besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall. Den senaste besiktningen genomfördes Återkommande besiktning skulle ha skett senast förelägger med stöd av 10 kap 15 plan- och bygglagen, fastighetsförvaltaren N, att senast inkomma med besiktningsprotokoll med godkännande av ventilationssystemet VÅ4 på fastigheten N. Klagomål över detta beslut skall ställas till länsstyrelsen i Gävleborgs län, men lämnas in till miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun, senast tre veckor efter att beslutet mottagits

15 (15) Mbn 13 Miljö- och byggkontorets lönekriterier, information Miljö- och byggchef Jörgen Granberg informerar om miljö- och byggkontorets lönekriterier som har antagits. Nämnden tackar för informationen.

16 (16) Mbn 14 Miljö- och byggkontorets resursbehovsutredning och tillsynsplan, information Miljö- och byggchef Jörgen Granberg informerar. Verksamhetsplanen för miljö- och byggkontoret ska behandlas av nämnden den 2 mars. Resursbehovsutredningen ska visa vilka resurser miljö- och byggkontoret behöver för att uppfylla kraven i miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Resursbehovsutredningen ligger till grund för verksamhetsplanen. Nämnden tackar för informationen.

17 (17) Mbn 15 Intern och extern utbildning för miljö- och byggnämnden Miljö- och byggchef redogör för ett utkast till utbildningsplan för den nya nämnden. Fysisk planerare Arne Stenberg kommer att informera om LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) den 2 mars. Jörgen Granberg ska arrangera en gemensam dag för nämndens politiker och tjänstemän inom en månad. Eventuellt på Alfta Rehab. Information på sammanträdena, ca 30 minuter, kommer att ges inom de olika verksamhetsområdena. Utbildning kommer att ske i samverkan med Bollnäs och Söderhamn. Datum är inte bestämt ännu. Nya PBL den 12 april. Frågor för chefer och politiker, Region Gävleborg. När inbjudan kommer, ska den skickas ut till ledamöterna. Den 11 april blir det internutbildning med Axel Danielsson. Jörgen Granberg ska visa en DVD om nya PBL vid ett sammanträde. Ett mejl kommer att skickas ut till ledamöter och ersättare som innehåller information kring kommunal nämndsjuridik Nämnden tackar för informationen. SKICKAS TILL För handläggning: Jörgen Granberg För kännedom: Miljö- och byggkontoret

18 (18) Mbn 16 Nya klimat- och energimål, remiss från Länsstyrelsen Gävleborg till Ovanåkers kommun, information Miljöinspektör Åsa Törngren och energirådgivare Olle Berglund informerar om remissen. Åsa Törngren redogör för bakgrunden till förslaget om nya klimat- och energimål. Olle Berglund går igenom det förslag till remissvar som kommunstyrelsen ska behandla. Det bygger på kommunens lokala miljömål och en tidigare gjord nulägesanalys. Nämnden tackar för informationen.

19 (19) Mbn 17 Presentation av miljö- och byggnämndens politiker och tjänstemän Den nya miljö- och byggnämndens politiker och miljö- och byggkontorets tjänstemän presenterar sig för varandra.

20 (20) Mbn 18 Styrkortsdiskussion, politiker och tjänstemän, om sambandet mellan det övergripande styrkortet och nämndens styrkort Ordföranden och flera av ledamöterna och ersättarna i nämnden, deltar i arbete med att ta fram ett förslag till övergripande styrkortet för De i nämnden som varit med förr, informerar om hur man arbetet med styrkort tidigare. Flera av tjänstemännen vill att miljö- och byggnämnden ska formulera egna versioner om hur nämnden ska utföra kommunfullmäktiges uppdrag. De finns angivna i miljö- och byggnämndens reglemente. Fortsatta styrkortsdiskussionen ska ske vid den gemensamma dagen för nämndens politiker och tjänstemän. SKICKAS TILL För handläggning: Jörgen Granberg

21 (21) Mbn 19 Delegeringsbeslut tagna mellan enligt bilaga daterad Nämnden godkänner redovisningen.

22 (22) Mbn 20 Meddelanden Delges och lägges till handlingarna: Överprövning av miljö- och byggnämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage och förråd på fastigheten N, beslut från Länsstyrelsen Gävleborg.

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

(14) Miljö- och byggnämnden

(14) Miljö- och byggnämnden 2008-12-10 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 10 december, kl 13:00-15:00. ande Övriga närvarande Tord Berbres (kd) Allan Elfstrand (c) Hans Rostock (fpl) Jan-Åke Lindgren

Läs mer

2009-04-15 1 (14) Miljö- och byggnämnden

2009-04-15 1 (14) Miljö- och byggnämnden 2009-04-15 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 15 april, kl 13:00-15:00. ande Nils Erik Falk (c), ordförande Tord Berbres (kd) Allan Elfstrand (c) Hans Rostock (fpl) Jan-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 24 september, kl :00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 24 september, kl :00. 2015-09-24 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 24 september, kl. 14.00-16:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per

Läs mer

2009-11-04 1 (15) Miljö- och byggnämnden

2009-11-04 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2009-11-04 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 4 november, kl 13:00-15:30. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Jan-Åke Lindgren (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Jan-Åke Lindgren (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) 2014-01-29 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 29 januari, kl. 13.00-16:00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Jan-Åke Lindgren (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00. 2011-09-21 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 21 september, kl. 13.00 17.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S) Gun-Marie Swessar (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S) Gun-Marie Swessar (C) 2015-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 28 januari, kl. 13.00-15:45. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S) Gun-Marie Swessar (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson (S) Gun-Marie Swessar (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson (S) Gun-Marie Swessar (C) 2017-05-18 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 18 maj, kl 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

(8) Kommunfullmäktiges valberedning

(8) Kommunfullmäktiges valberedning 2015-02-16 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum våning 2, måndag 16 februari, 2015, kl. 10.00 10.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson

Läs mer

2009-01-28 1 (17) Miljö- och byggnämnden. Karin Altberg, sekreterare Jörgen Granberg, miljö- och byggchef Åsa Törngren, miljöinspektör, 7 och 8

2009-01-28 1 (17) Miljö- och byggnämnden. Karin Altberg, sekreterare Jörgen Granberg, miljö- och byggchef Åsa Törngren, miljöinspektör, 7 och 8 2009-01-28 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 28 januari, kl 13:00-16:00. ande Nils Erik Falk (c), ordförande Tord Berbres (kd) Hans Rostock (fpl) Harry Lindberg (s) Urban

Läs mer

2010-06-16 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-06-16 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-06-16 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 16 juni, kl 13:00-14:00. ande Tord Berbres (KD), vice ordförande Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL) Abner Englund (S)

Läs mer

(16) Miljö- och byggnämnden

(16) Miljö- och byggnämnden 2009-05-11 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 11 maj, kl 13:00-15:30. ande Nils Erik Falk (c), ordförande Tord Berbres (kd) Hans Rostock (fpl) Jan-Åke Lindgren (s) Harry

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd 2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S) 2015-12-03 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 3 december, kl 09:00-12:00 Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Per Helgesson (S) Gun-Marie Swessar (C) Tjänstgörande

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Byggnadsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Tranholmen, Mörby Centrum, kl. 18.00 19.05 Paragrafer 12 20 Beslutande Isabella Hökmark, ordförande (M) Margareta Sandell (L) tjg ers Kristin Eriksson, 2:e vice

Läs mer

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl 2015-04-23 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl. 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (14) Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Hans Jonsson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (14) Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Hans Jonsson (C) 2014-03-12 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 12 mars 2014, kl. 8.30-11.05.. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (16) Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Anita Wallin (MP) Ola Östergrens (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (16) Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Anita Wallin (MP) Ola Östergrens (C) 2013-03-11 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 11 mars 2013, kl. 08:30-10:10.. ande Ledamöter Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Anita Wallin (MP) Ola

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-10-09 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 9 oktober, kl. 09:00-10:10. ande Björn Mårtensson (c), ordförande Bertil Eriksson (kd), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 7 september, kl. 09:00-12:30. Ajournerades

PROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 7 september, kl. 09:00-12:30. Ajournerades 2017-09-07 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 7 september, kl. 09:00-12:30. Ajournerades 10.00-10.30 Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-05-11 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 11 maj, kl. 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-01-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-28 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 28 januari 2010, kl 08:30-15:30. ande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C) Karl-Gunnar

Läs mer

Per Helgesson (S), Ordförande Ylva Ivarsson (S), 1:e vice ordförande Uno Andersson (M) Björn Schols (C) Karin Leanders (C)

Per Helgesson (S), Ordförande Ylva Ivarsson (S), 1:e vice ordförande Uno Andersson (M) Björn Schols (C) Karin Leanders (C) 1(22) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 11.00 ajournering kl 09.55 10.10 Beslutande Ledamöter Per Helgesson (S), Ordförande Ylva Ivarsson (S), 1:e vice ordförande Uno Andersson (M) Björn Schols

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 9 april 2014 klockan 09:00 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 9 april 2014 klockan 09:00 11:15 2014-04-09 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 9 april 2014 klockan 09:00 11:15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (13) Valnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. 2010-06-08 1 (13) Plats och tid ande Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 8 juni 2010, kl.18:00-19:00. Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl 2014-11-19 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl. 9.00-11.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice

Läs mer

(6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl

(6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl 2011-11-10 2013-09-16 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 16 september, 2013, kl. 17.30 18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (6) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (6) Personalutskottet 2015-09-21 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 21 september 2015, kl. 10.00 11.15. Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:30 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

(7)

(7) 2011-11-10 2014-01-28 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 28 januari, 2014, kl. 09.00 16.00, ajournering 12.05 12.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15. Kommunkontoret tisdag 16 september

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15. Kommunkontoret tisdag 16 september 2014-11-18 1 (6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15 Jan-Åke Lindgren, ordförande Roland Mähl (PRO) Roger Torvidsson (PRO) Mats

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl 2011-08-29 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, måndagen den 29 augusti 2011, kl.13.00-15.10. Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 9 februari, kl 13:15-15:45

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 9 februari, kl 13:15-15:45 2016-02-09 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 9 februari, kl 13:15-15:45 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Ylva Ivarsson, ks Roland Mähl (PRO) Roger Torvidsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson (S) 2017-03-23 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 mars, kl 09:00-11:00 Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (10) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (10) Personalutskottet 2011-02-15 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 15 februari 2011, kl.13.00-15.30. ande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande, 1-4 Mikael Jonsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (5) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (5) Personalutskottet 2014-11-18 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 18 november 2014, kl. 15.15 16.00 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 13-22 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00-16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Rebecka Bäck, plan- och byggchef Annelie Vestergren, miljöchef Mari Bäckström, nämndsekreterare

Rebecka Bäck, plan- och byggchef Annelie Vestergren, miljöchef Mari Bäckström, nämndsekreterare 1(6) Plats och tid Carl August-rummet, onsdagen den 26 oktober 2016 kl 08:00-08:30 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Svenska fönster Arena, onsdag 22 oktober 2014 klockan 09:00 11:10

Plats och tid Svenska fönster Arena, onsdag 22 oktober 2014 klockan 09:00 11:10 2014-10-22 1 (14) Plats och tid Svenska fönster Arena, onsdag 22 oktober 2014 klockan 09:00 11:10 Beslutande Ledamöter Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP) Claes Häggblom, (KD) Elisabeth

Läs mer

(14) Pär Johansson (M), ersättare för Åsa Arvidsson (S)

(14) Pär Johansson (M), ersättare för Åsa Arvidsson (S) 2011-06-01 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 1 juni 2011, kl. 8.30-12.00. ande Ledamöter Åke Ahl (M), ordförande Pontus Simonsson (C) Hans Jonsson (C) Bengt Forssén (S)

Läs mer

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 2014-06-18 1 (20) Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Börje Ohlsson (S) Mikael Jonsson, (M) Ingemar Ehn,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 12 september, kl 15:15-17:00

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 12 september, kl 15:15-17:00 2017-10-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag 12 september, kl 15:15-17:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren ordförande Curt Farén (Hjärt- o lungföreningen) Linnea Adler

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen 11 november, kl 9:30-12:00. Kommunkontoret fredag 20 november

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen 11 november, kl 9:30-12:00. Kommunkontoret fredag 20 november 2015-11-11 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen 11 november, kl 9:30-12:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Ylva Ivarsson, ks Roland Mähl (PRO) Roger Torvidsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (12)

Miljö- och byggnadsnämnden (12) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-13 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 14.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Tjänstgörande ersättare Lars-Bertil

Läs mer

Rune Danielsson (S) kl Mårten Holmström (L) Per Lingensjö (MP) Gottfrid Krantz (KD) Daniel Åsberg (V)

Rune Danielsson (S) kl Mårten Holmström (L) Per Lingensjö (MP) Gottfrid Krantz (KD) Daniel Åsberg (V) 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, torsdagen den 17 januari 2019 kl 08:15-16.00 Ajournering:kl. 09.30-09-50,10.40-13.00 Beslutsmöte 15.35-16.00 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 31 oktober, kl.13.00-16.00. Beslutande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Jan-Åke Lindgren (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holtzmann (S) Lena Ihlar (V), ersätter Pär Andersson

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holtzmann (S) Lena Ihlar (V), ersätter Pär Andersson 1(2) Plats och tid Rum Insjön, Kommunhuset, 09:00-09:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holtzmann (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 1 (13) Paragrafer 108-117 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-16:15 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S)

Läs mer

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson Tid och plats 22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp Paragrafer 1-5 Utses att justera Marie Larsson ande Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson ande ersättare Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl

Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl 2011-05-17 1 (12) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunkontoret, sammanträdesrum vån 2, tisdagen den 17 maj, kl.13.00-14.30. Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-14. Hans Hedström Lena Andersson. miljö- och hälsoskyddsinspektör BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.40 Beslutande Catharina Fredriksson Torbritt Bökman Berit Karlsson Birgitta Luoto Arne Algothsson Jan Widegren Bo Höglander

Läs mer

(14) Socialnämnden. Socialchef Anette Forsblom Verksamhetschef Monica Liljemark 86-87

(14) Socialnämnden. Socialchef Anette Forsblom Verksamhetschef Monica Liljemark 86-87 2011-06-22 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 22 juni, kl. 9.00-11.30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

(10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl

(10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl 2011-11-10 2014-03-13 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 mars, 2014, kl. 18.00 19.00 Beslutande Ledamöter Åke Jonsson (S) Ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande

Läs mer

(8) Barn- och utbildningschef tillika sekreterare Solveig Landar Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom

(8) Barn- och utbildningschef tillika sekreterare Solveig Landar Kvalitetsutvecklare Lars Forsblom 2015-11-25 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum B, onsdag 25 november 2015, kl. 14:00-15:00. Beslutande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Ingrid Björklund (FP), vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (11)

Miljö- och byggnadsnämnden (11) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-10-18 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-16.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Erik Gustafsson (S) ersätter Dan Eriksson (C)

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Guldsmeden, Rådsrummet kl.09:00-10:00. Ulrika Wenn Susanne Eriksson Linda Anderton. Louise Jonsson. Ulrika Wenn. Louise Jonsson

Guldsmeden, Rådsrummet kl.09:00-10:00. Ulrika Wenn Susanne Eriksson Linda Anderton. Louise Jonsson. Ulrika Wenn. Louise Jonsson Protokoll 1 (8) Plats och tid: Guldsmeden, Rådsrummet kl.09:00-10:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Alf Nordberg (V) Bo Lindgren (S) Louise Jonsson (M) Lena Gustafsson (S) Eva Hallander (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämnden (13)

Miljö- och bygglovsnämnden (13) Miljö- och bygglovsnämnden 2019-03-20 1(13) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, onsdag den 20 mars 2019, kl 16.00-19.05 Paragrafer 28-37 Beslutande ledamöter M Grim Pedersen, ordf KD Madeleine Söderlund,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdag 25 maj, kl 9:30-11:30

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdag 25 maj, kl 9:30-11:30 2016-05-25 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdag 25 maj, kl 9:30-11:30 Beslutande Ledamöter Ylva Ivarsson, ks, ordförande Anna Rudman, ks Linnea Adler (Hjärt- o lungföreningen)

Läs mer

Urban Sundström, tf. socialchef Johan Brodin, ekonom, 81, 83 Kristin Eriksson, metod- och kvalitetsutvecklare, 82 Maria Hedström, sekreterare

Urban Sundström, tf. socialchef Johan Brodin, ekonom, 81, 83 Kristin Eriksson, metod- och kvalitetsutvecklare, 82 Maria Hedström, sekreterare 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Emma Madueme (S), ersättare för Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer

Läs mer

Christer Engström, tf. socialchef Kristin Eriksson, metod- och kvalitetsutvecklare Maria Hedström, sekreterare

Christer Engström, tf. socialchef Kristin Eriksson, metod- och kvalitetsutvecklare Maria Hedström, sekreterare 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer

Läs mer

(9) Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, torsdag 11 juni 2015, kl

(9) Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, torsdag 11 juni 2015, kl 2015-06-11 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn, sammanträdesrum A, torsdag 11 juni 2015, kl. 16.00-17.35. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund (S), ordförande Ingrid Björklund

Läs mer

Tid och plats Bollnässalen, Bollnäs stadshus, klockan 08:30-12:00

Tid och plats Bollnässalen, Bollnäs stadshus, klockan 08:30-12:00 överförmyndarnämnd 2015-06-17 9 Tid och plats Bollnässalen, Bollnäs stadshus, klockan 08:30-12:00 Paragrafer 8-14 ande Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP) ordförande Cecilia Widéen (BP) Åsa Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-22 1 (15) Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Lisa Englund (S) Claes Häggblom (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-22 1 (15) Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Lisa Englund (S) Claes Häggblom (KD) 2013-05-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 22 maj 2013, kl. 8:30-11:20. Beslutande Ledamöter Åke Ahl (M), ordförande Bengt Forssén (S), vice ordförande Lisa Englund (S) Claes

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 12 januari 2015, kl 14:00-16:15

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 12 januari 2015, kl 14:00-16:15 2015-01-12 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 12 januari 2015, kl 14:00-16:15 Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Karin Mörk (M), ersättare för Hans Blomberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35.

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Martin Äng

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 35-42 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Lars Björneld. Ulf Hanstål ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Lars Björneld. Ulf Hanstål ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Samhällsbyggnadsnämnd Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2019-01-09 kl. 09.00-13.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Lars Björneld (L), ordf. Ulf Hanstål (M), vice ordf.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Anita Wallin (MP) Lena Westling (C) Monica Hansson (C)

Anita Wallin (MP) Lena Westling (C) Monica Hansson (C) 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (6)

Miljö- och byggnämnden (6) 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 19 januari 2015 kl. 13.30 17.00 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Roland Johansson (M), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Einar Holmquist (S),

Läs mer

Tjänstemän Tf. socialchef Åsa Olsson Sekreterare Maria Hedström Anne Landar-Ohlsson. Socialförvaltningen, , kl.10:00

Tjänstemän Tf. socialchef Åsa Olsson Sekreterare Maria Hedström Anne Landar-Ohlsson. Socialförvaltningen, , kl.10:00 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne Landar-Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-23 1 (18) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-23 1 (18) Socialnämnden 2010-06-23 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 23 juni, kl. 09:00-12:40. ande Bertil Eriksson (KD), ordförande Nils-Erik Falk (C), vice ordförande Lena Westling (C) Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 6 februari 2019, kl. 15.00 15.55 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Mikael Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11) Valnämnden 2010-03-01 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndagen den 1 mars 2010, kl.18:00-18:30. ande Sverker Nilsson (C), ordförande Ulla Mortimer (M), vice ordförande Lennart Alfredsson (C)

Läs mer

(1) Miljö- och byggnämnden

(1) Miljö- och byggnämnden 2009-12-16 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 16 december, kl 13:00-14:00. Beslutande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Jan-Åke Lindgren

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Jonni Harrius (KD), ordförande Anders Karlsson (S), vice ordförande Mattias Petersson (KD) Per-Arne Hagby (C) Mikael Eriksson (SD)

Jonni Harrius (KD), ordförande Anders Karlsson (S), vice ordförande Mattias Petersson (KD) Per-Arne Hagby (C) Mikael Eriksson (SD) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 21 januari 2019 kl 13:30-15:30 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Jonni Harrius (KD), ordförande Anders Karlsson (S), vice ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(7)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Beredningsrummet MSBN 2016-12-20, kl. 09:00-10:30 ande Ledamöter Övriga deltagande Tjänstemän Peder Wiklund (c), ordförande Gunilla Pettersson

Läs mer

(30) Kommunfullmäktiges valberedning

(30) Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 8 december, 2014, kl. 14.00 15.00. Beslutande Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1) Socialnämnden 2010-12-16 1 (1) Plats och tid Alfta Quren, konferensrum, torsdag den 16 december, kl. 13.00-15.30 Beslutande Bertil Eriksson (KD) ordförande Nils-Erik Falk (C) vice ordförande Lena Westling (C) Bertil

Läs mer

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs, onsdagen den 13 februari 2019 kl 08:30-13:30

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs, onsdagen den 13 februari 2019 kl 08:30-13:30 1(22) Plats och tid ande Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs, onsdagen den 13 februari 2019 kl 08:30-13:30 Ledamöter Britt-Inger Dobbrown (S), Ordförande Inga-Lill Gustafson (BP) Barbro Wåger

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 9 februari, kl 09:00-12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 9 februari, kl 09:00-12:00 2017-02-09 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 9 februari, kl 09:00-12:00 Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs, onsdagen den 20 juni 2018 kl 08:45-10:20

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs, onsdagen den 20 juni 2018 kl 08:45-10:20 34 Plats och tid ande Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs, onsdagen den 20 juni 2018 kl 08:45-10:20 Ledamöter Marianne Wängelin (S) ersätter Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande

Läs mer