Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16"

Transkript

1 (6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan , Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta Eriksson (MP) Maud Ekman (V) Ellen Karlsson (V) Adam Marttinen (SD) Ulf Ståhl (M) Eva Schmekel (M) David Dishart (M) Arne Jonsson (C) Victor Claesson (FP) Alexander Lundvall (KD) ersätter Lisa Friberg (S) Ersättare Ann Berglund (M) närvarande Johannes Jonsson (M) Rune Nyberg (FP) Simon Larsson (MP) Utses att justera Ellen Karlsson (V) Justeringens plats och tid I Värjan onsdagen den 16 april 2014 Paragrafer 74 Underskrifter... Sekreterare Kristina Hasselkvist Ordförande Justerande... Magnus Johansson... Ellen Karlsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 2(6) Övriga närvarande Dag Johansson förvaltningschef Anna Ekwall t f planchef Anette Larsson t f bygglovschef Johanna Rosvall planhandläggare Kristina Hasselkvist nämndsekreterare Christina Laurell nämndsekreterare

3 3(6) SBN/2013: Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende avstyckning från Kullersta 1:31 Beslut Stadsbyggnadsnämnden överklagar Länsstyrelsens beslut ( ) om upphävande av Stadsbyggnadsnämndens beslut gällande avstyckning från Kullersta 1:31 daterad den 27 mars 2014 samt yrkar att beslutet att inte medge avstyckning ska gälla. Reservation Mot beslutet anmäler Arne Jonsson (C), Ulf Ståhl, Eva Schmekel, David Dishart alla (M), Viktor Claesson (FP), Alexander Lundvall (KD) och Adam Marttinen (SD) muntlig reservation. Sammanfattning Fastighetsägare till Kullersta 1:31 och ägaren till befintlig byggnad (fritidshus) på ofri grund har vid lantmäterimyndigheten ansökt om avstyckning av en fastighet för fritidsbostadsändamål runt byggnaden på ofri grund. Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 januari 2014 beslutades att inte medge ansökt avstyckning. Skäl för detta beslut var att detaljplaneläggning nyligen inletts. Stadsbyggnadsnämnden anser att det är olämpligt att föregripa planprocessen genom att medge avstyckningar alternativt bygglov i området då det skulle kunna försvåra planarbetet. Detta beslut överklagades av sökanden. Med bifall till överklagandet upphäver Länsstyrelsen Stadsbyggnadsnämndens beslut och medger begärd avstyckning. Stadsbyggnadsnämnden gör en annan bedömning än länsstyrelsen och vidmakthåller därför sitt tidigare ställningstagande. Nämnden anser att avstyckning av befintlig arrendetomt i nuläget inte är lämplig, då arbete med att ta fram en detaljplan för området (och planering för kommunalt vatten- och avlopp) pågår.

4 4(6) Med stöd av 3 3 kap Fastighetsbildningslagen överklagas därför länsstyrelsens beslut. Ärendebeskrivning Fastighetsägare till Kullersta 1:31 och ägaren till befintlig byggnad (fritidshus) på ofri grund har vid lantmäterimyndigheten ansökt om avstyckning av en fastighet för fritidsbostadsändamål runt byggnaden på ofri grund. Vid kommunens samråd med lantmäteriet lämnades en erinran avseende sökt avstyckning. Stadsbyggnadsnämnden ansåg att ansökan skulle avslås med anledning av pågående planarbete då man inte vill föregripa detta arbete. Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 januari 2014 beslutades att inte medge ansökt avstyckning. Skäl för detta beslut var att detaljplaneläggning nyligen inletts. Planavdelningen ansåg att avstyckningen borde avvakta en ny detaljplan där byggrätt mm regleras. Det är olämpligt att föregripa planprocessen genom att medge avstyckningar alternativt bygglov i området då det skulle kunna försvåra planarbetet. Det uppges även att kommunalt vatten och avlopp planeras för området. Sökanden överklagade nämndens beslut. Markägaren framförde då att han ansåg att tidigare avstyckningar inom närområdet har skett på ett godtyckligt sätt då utgången sett olika ut i skilda ärenden. Det kan säkert framstå så för den enskilde men Stadsbyggnadsnämnden vill påtala att varje enskilt ärende är unikt med olika förutsättningar. Förhållanden som till exempel de med vatten- och avlopp och detaljplaneläggning kan förändras över tid. I tidigare ärenden om förhandsbesked har beslut tagits i laga ordning och föregåtts av utredningar för varje enskild plats, dessutom är den typen av beslut överklagningsbara till högre instans, vilket ju också har skett i många ärenden. Det har även påtalats att den blivande köparen den 11 juni 2012 fått bygglov för en 36 m 2 tillbyggnad och nu behöver friköpa arrendetomtmarken Kullerstasandsvägen 39 för att få låna pengar av banken till sitt bygge. Enligt plan- och bygglagen finns det inga sådana ekonomiska hänsynstaganden som gäller för planering och byggande. Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet, då länsstyrelsens mening var att en avstyckning inte i sig kan anses försvåra områdets ändamålsenliga användning eller föranleda olämplig bebyggelse.

5 5(6) Länsstyrelsens bedömning var också att fastighetsbildningen inte heller kunde anses motverka en lämplig planläggning av området. Stadsbyggnadsnämnden är av en annan åsikt och gör en annan bedömning än länsstyrelsen och vidmakthåller därför sitt tidigare ställningstagande. Nämnden anser att en avstyckning av den befintliga arrendetomten i nuläget inte är lämplig, då arbete med att ta fram en detaljplan för området pågår. Ärendet med preliminär avgränsning av detaljplaneområdet har redovisats vid nämnd. Dessutom har Eskilstuna Energi- och Miljö AB planer på att starta sin projektering av kommunalt vatten- och avlopp för området under våren Innan bildandet av nya fastigheter inom området sker bör hela området ses över vad gäller till exempel vägar/vägområden, infarter, byggrätter och eventuell möjlighet till nya fastigheter/tomtplatser, naturområden, värdefull natur, samordning med planering för vatten- och avlopp o s v så att flera åtgärder kan regleras samlat med en helhetssyn för området. Denna översyn har påbörjats i och med att arbete med att ta fram en detaljplan har påbörjats. Att i detta läge föregå planarbetet och börja med avstyckningar inom området och lägga ut tomter som till exempel den sökta med placering och utformning enligt kartskiss anser Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna inte vara förenligt med god planering. Det kan anses motverka lämplig planläggning av området och skulle dessutom försvåra planarbetet då det sannolikt skulle innebära fler ansökningar om avstyckning under pågående planprocess. Med stöd av 3 3 kap Fastighetsbildningslagen överklagas därför Länsstyrelsens beslut. Yrkanden Arne Jonsson (C) yrkar att stadsbyggnadsnämnden inte ska överklaga beslutet. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden sammanfattar yrkandena och finner att det finns två förslag till beslut, Arne Jonssons yrkande om att inte överklaga beslutet och Ordförandens yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de båda föreslagen ställs emot varandra. Propositionsordningen godkänns av nämnden.

6 6(6) Efter att ha ställt proposition på förslagen finner ordföranden att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, det vill säga att överklaga länsstyrelsens beslut. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Utdrag till: Akten Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköping Lantmäteriet Bengt-Åke Eriksson, Vretbovägen 10, Eskilstuna Peter Fält, Intagsgatan 4 C, Eskilstuna Planavdelningen

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer 19-41 Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: SYSAV, konferensrum, Malmö, kl. 18.30 20.20 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande 25-30, 32-37 Björn Abelson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer