Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-09-10"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 134 Detaljplan Skönvik 1: Ks 135 Detaljplan Storhaga 7: Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138 Förslag till revidering av reglemente för internkontroll... 8 Ks 139 Kommunens firmatecknare, bemyndigande att underteckna handlingar m m... 9 Ks 140 Bekräftelse av beslut om borgen, Kommuninvest Ks 141 Miljömärkt el Ks 142 Länsövergripande överenskommelse avseende barn, 0-17 år, som riskerar att utveckla psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning ks 143 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting kring personer med psykisk funktionsnedsättning från 18 år Ks 144 Interreg Sverige Norge, ett gränsregionalt samarbetsprogram för en ekonomisk stark region med en attraktiv livsmiljö Ks 145 Årsredovisning 2012 Region Dalarna Ks 146 Årsredovisning 2012, Räddningstjänsten Dala Mitt Ks 147 Verksamhetsinformation Ks 148 Redovisning av delegationsärenden Ks 149 Delgivningar Ks 150 Övriga ärenden... 25

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (S) Lotta Bergstrand, vice ordförande (FP) Mats Nilsson (S), ej 137 Iris Carlsson-Rustas (S) ersättare för Maud Jones Jans (S) Tommy Bäck (S) Lars-Evert Dahlberg (KD) ersättare för Erik Kall (MP), ej 137 Göran Johansson (V), ej 137 Elsa Efraimsson-Vestman (C) Birgitta Andersson (C) Tommy Andersson (M) Annelie Rosendahl Orrboes (M) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Lennart Eriksson, VD Säterbostäder Stina Stenberg, kanslichef Lars Norman, miljösamordnare Kristina Mellberg, miljö- och byggchef Leif Andersson, förbundschef Räddningstjänsten Dala Mitt Bert Stabforsmo, ekonomichefr Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Bäck Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Tommy Bäck Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson

3 Kommunstyrelsen Ks 134 Dnr KA12/260 Detaljplan Skönvik 1:10 Ärendebeskrivning: Det pågående arbetet med detaljplanen för Skönvik 1:10 är nu klart för utställning. Detaljplanen görs för att reglera tillåten markanvändning som allmän plats, naturområde, för fastigheten Skönvik 1:10 som inrymmer fd Säters fasta paviljong. Utställningshandlingarna finns tillgängliga under tiden Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: I yttrande till samhällsbyggnadsnämnden tillstyrka förslaget till detaljplan för Skönvik 1:10. Kommunstyrelsen beslutar: I yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrka förslaget till detaljplan för Skönvik 1:10.

4 Kommunstyrelsen Ks 135 Dnr KA12/466 Detaljplan Storhaga 7:4 Ärendebeskrivning: Det pågående arbetet med detaljplanen för Storhaga 7:4 mm är nu klart för granskning Detaljplanen görs för att tillgodose behovet av lägenheter i Gustafs genom att delar av planområdet planeras för flerbostadshus. Samtidigt säkerställs andra delar av planområdet som allmän plats, naturmark. Planområdet utgörs av ett mindre område i omedelbar anslutning till Storhaga handelsområde i Gustafs. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på under tiden Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. I yttrande till samhällsbyggnadsnämnden föreslå att antalet lägenheter i område BCII utökas till max 8 lägenheter. 2. I övrigt tillstyrka förslaget till detaljplan för Storhaga 7:4. Kommunstyrelsen beslutar: 1. I yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden föreslå att antalet lägenheter i område BCII utökas till max 8 lägenheter. 2. I övrigt tillstyrka förslaget till detaljplan för Storhaga 7:4.

5 Kommunstyrelsen Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt Förbundschef Leif Andersson deltar från Räddningstjänsten Dala Mitt och informerar om förbundets verksamhet. Räddningstjänsten Dala Mitt är ett kommunalförbund som bildats av Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner. Förbundet har fyra enheter: Administrative enheten. Olycksförebyggande enheten: Myndighetsutövning LSO och LBE. Sotning och brandskydd. Information, rådgivning och utbildning. Brandskyddsutbilda kommunens personal. Räddningsenheten: Att utföra räddningstjänst. Stötta andra enheter med personal. SAMS, IVPA, räddningsgym, GU brandskydd. Olycks- och riskanalysenheten: Riskbildsframtagande och analys av denna. I skälig omfattning utreda olyckor. Förbundschefen konstaterar att ett tätare samarbete mellan räddningstjänst och kommunerna behövs för att minska risken för bränder i de typer av boenden där människor inte alltid vill eller kan ta ansvar för sin egen och närboendes säkerhet. Uppdragsverksamheten består av: IVPA och SAMS. Kurs räddningsinsats. Insatsplaner (Skönvik, badplatser mm). Restvärdesräggning. Räddningsgymnasiet. Tillsyn brandvatten. Fördelar för Säters kommun att vara medlem: Tillgång till kompetens. Före, efter och under olyckan. Svårigheter Säter Frånvaron av heltidsanställd personal. Rekrytera upp till 1+4. forts

6 Kommunstyrelsen Ks 136 forts Ekonomi Budget om ca tkr Varav tkr från medlemmarna i anslag Intäkter tkr Kommunstyrelsen tackar för informationen.

7 Kommunstyrelsen Ks 137 Dnr KA13/173 Begäran om utökad kommunal borgen Ärendebeskrivning: Säterbostäder AB begär en utökning av den kommunala borgen med 55 Mkr. I dag uppgår det kommunala borgensåtagandet till 88 Mkr. Säterbostäder går en intressant och expansiv period till mötes. Ett flertal relativt stora investeringar planeras för perioden som kan komma att ha stor betydelse för kommunens utveckling. Ambitionsnivån för hela planperioden omfattar en investeringsvolym i storleksordningen 155 Mkr. Upplåningsbehovet för hela perioden beräknas uppgå till ca 120 Mkr, vilket utgör ca 75 % av totala investeringsvolymen. I första hand gäller i detta beslut att säkerställa finansieringen av 2013 och 2014 års investeringar. Dessa beräknas uppgå till 77 Mkr och bedömningen är att bolaget behöver låna upp 55 Mkr för ändamålet. I detta fall täcker man då in Storhagaprojektet och Borgmästarvägen. I ett senare skede kommer ytterligare borgensåtagande från kommunen att krävas för att kunna fullfölja investeringsplanen. Ärendets handläggning: Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde att återremittera begäran om utökad borgen för ytterligare redovisning av presenterade kalkyler för ny- och ombyggnationer samt att Säterbostäder AB lämnar en redovisning av bolagets långsiktiga ekonomiska ställning och investeringsvolym. Beslutsunderlag Redovisning den 4 september 2013 från Säterbostäder av presenterade kalkyler, ekonomiska ställning och investeringsvolym. VD för Säterbostäder AB Lennart Eriksson lämnar en redovisning av investeringsvolym samt ny- och ombyggnationer enligt följande: Nybyggnation av 24 lägenheter i Storhaga med byggstart januari-mars Ombyggnad av fastigheten vid Borgmästarvägen 4 som förväntas ge ett tillskott på ca 10 lägenheter. Stambyten, berör 170 lägenheter under planperioden Ny panncentral Enbackagården. Ombyggnad av Fågelsången. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Bevilja en utökning av den kommunala borgen med 55 Mkr till Säterbostäder för nybyggnation av lägenheter i Storhaga, ombyggnad av fastigheten vid Borgmästarvägen, stambyten och ny panncentral Enbackagården. forts

8 Kommunstyrelsen Ks 137 forts Jäv Mats Nilsson (S), Lars-Evert Dahlberg (KD) och Göran Johansson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och beslut i ärendet.

9 Kommunstyrelsen Ks 138 Dnr KA13/108 Förslag till revidering av reglemente för internkontroll Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att reglementet för internkontroll revideras så att nämnderna får längre tid på sig att återrapportera utförd internkontroll. I nuvarande reglemente anges 31 januari som sista datum. SBN föreslår att tidpunkten ändras till 31 mars. Reglementet har setts över. Utöver förändrat datum föreslås ett förtydligande av nämndernas rapportskyldighet i 9. En del ord som uppfattas som ålderdomliga har bytts ut mot ett mer modernt språkbruk. Vid arbetsutskottets sammanträde justeras reglementet med förändringen att företag benämns kommunens helägda bolag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till reviderat reglemente för internkontroll. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta förslag till reviderat reglemente för internkontroll.

10 Kommunstyrelsen Ks 139 Dnr KA13/102 Kommunens firmatecknare, bemyndigande att underteckna handlingar m m Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens beslut om bemyndiganden att underteckna olika handlingar har setts över. Det finns ett behov av en anpassning till kommunens nya organisation, men även en allmän översyn. Exempel på hur andra kommuner har löst denna uppgift har inhämtas från kommunerna i Falun Borlänge Regionen. I förslaget anges vem som tecknar kommunens firma. Alla handlingar behöver inte underskrivas av firmatecknare. I vissa fall som är mer rutinmässiga och undertecknandet i princip är en form av verkställighet av ett redan taget beslut behöver inte firmatecknare skriva under handlingen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Utse KS ordförande Abbe Ronsten och vice ordförande Lotta Bergstrand att var för sig i förening med endera kommunchefen Stefan Lundqvist, kanslichefen Stina Stenberg eller ekonomichefen Bert Stabforsmo teckna kommunens firma. 2. Ge fullmakt åt kommunchef Stefan Lundqvist och samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att i förening underteckna erforderliga köpehandlingar rörande förvärv eller försäljning av fast egendom för kommunens räkning, samt ansökningar om lagfart, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal, utsträckning, nedsättning, dödande och relaxation av skuldebrev, och pantförskrivning av kommunens fastigheter. 3. Ge fullmakt åt kommunchef Stefan Lundqvist och samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att i förening underteckna hyresavtal för lokaler åt all kommunal verksamhet, med en hyrestid på max 5 år. 4. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och miljö- och byggchef Kristina Mellberg att som ombud företräda Säters kommun vid lantmäteriförrättningar. 5. Ge fullmakt åt barn- och utbildningschef Karin Åberg, socialchef Anette Wickblom, samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och kulturchef Lena Moberg att var för sig teckna avtal avseende köp av tjänster och varor inom respektive förvaltnings ansvarsområde. 6. Ge fullmakt åt kommunchef Stefan Lundqvist att teckna avtal avseende kommunövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid förvaltningschef laga förfall (t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor och tjänster inom dennes förvaltnings ansvarsområde. forts

11 Kommunstyrelsen Ks 139 forts 7. Ge fullmakt åt nedanstående personkrets att två i förening, verkställa uttag på kommunens bankonton, bank- och plusgirokonton, utkvittera till kommunens ställda checker, postanvisningar och utbetalningar, samt verkställa uttag från bankkonton tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser; Ekonomichef Bert Stabforsmo Redovisningsekonom Eva Kvarnström Ekonomiassistent Siw Messing-Hag Ekonomiassistent Marie Johansson Ekonomiassistent Ann-Elen Klint. 8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto , (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betalningsuppdrag via socialkontorets verksamhetssystem till socialnämnden. 9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt. 10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden Kommunstyrelsen beslutar: 1. Utse KS ordförande Abbe Ronsten och vice ordförande Lotta Bergstrand att var för sig i förening med endera kommunchefen Stefan Lundqvist, kanslichefen Stina Stenberg eller ekonomichefen Bert Stabforsmo teckna kommunens firma. 2. Ge fullmakt åt kommunchef Stefan Lundqvist och samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att i förening underteckna erforderliga köpehandlingar rörande förvärv eller försäljning av fast egendom för kommunens räkning, samt ansökningar om lagfart, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal, utsträckning, nedsättning, dödande och relaxation av skuldebrev, och pantförskrivning av kommunens fastigheter. 3. Ge fullmakt åt kommunchef Stefan Lundqvist och samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att i förening underteckna hyresavtal för lokaler åt all kommunal verksamhet, med en hyrestid på max 5 år. 4. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och miljö- och byggchef Kristina Mellberg att som ombud företräda Säters kommun vid lantmäteriförrättningar. 5. Ge fullmakt åt barn- och utbildningschef Karin Åberg, socialchef Anette Wickblom, samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och kulturchef Lena Moberg att var för sig teckna avtal avseende köp av tjänster och varor inom respektive förvaltnings ansvarsområde. 6. Ge fullmakt åt kommunchef Stefan Lundqvist att teckna avtal avseende kommunövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid förvaltningschef laga förfall (t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor och tjänster inom dennes förvaltnings ansvarsområde. forts

12 Kommunstyrelsen Ks 139 forts 7. Ge fullmakt åt nedanstående personkrets att två i förening, verkställa uttag på kommunens bankonton, bank- och plusgirokonton, utkvittera till kommunens ställda checker, postanvisningar och utbetalningar, samt verkställa uttag från bankkonton tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser; Ekonomichef Bert Stabforsmo Redovisningsekonom Eva Kvarnström Ekonomiassistent Siw Messing-Hag Ekonomiassistent Marie Johansson Ekonomiassistent Ann-Elen Klint. 8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto , (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betalningsuppdrag via socialkontorets verksamhetssystem till socialnämnden. 9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt. 10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden

13 Kommunstyrelsen Ks 140 Dnr KA13/192 Bekräftelse av beslut om borgen, Kommuninvest Ärendebeskrivning Säters kommun blev 2003 medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen har ett helägt dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB som bedriver upplånings- och utlåningsverksamhet. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor har samtliga medlemmar tecknat en solidarisk borgen att som för egen skuld ansvara för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Till den solidariska borgen är kopplat ett regressavtal. Regressavtalet beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs. Säters kommuns borgensåtagande tecknades 19 maj Då det gått 10 år sedan den tecknades är det enligt stadgarna i Kommuninvest ekonomiska förening, dags att bekräfta att den alltjämt gäller. För att uppnå en enhetlighet i kommunernas åtagande har Kommuninvest tagit fram en skrivning för det beslut som Kommunfullmäktige skall ta. Utöver beslutsprotokoll skall även ett särskilt formulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för kommunen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar 1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande borgenärer. 2. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten och ekonomichef Bert Stabforsmo att underteckna bekräftelsen till Kommuninvest. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj 2003 ( Borgensförbindelsen ), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande borgenärer. forts

14 Kommunstyrelsen Ks 140 forts 2. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten och ekonomichef Bert Stabforsmo att underteckna bekräftelsen till Kommuninvest.

15 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr KA12/504 Miljömärkt el Ärendebeskrivning: Miljöberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att inköpt el skall vara grön el t.ex. Naturvårdsverkets Bra Miljöval eller likvärdigt. Detta ska även gälla för kommunens bolag. Enligt Energi-och klimatstrategin ska Säters kommun minska sina koldioxidutsläpp med 25 %. För att uppnå föreslagna mål bör följande åtgärd genomföras: Inköpt el skall vara t.ex. Naturvårdsverkets Bra Miljöval eller likvärdigt. Möjlighet till detta finns i kommunens nuvarande elavtal, detta är en åtgärd som har den enskilt största påverkan för CO 2 utsläppen. Enligt Dala elkraft är utsläppsvärdena för deras Bra miljöval 0 g/kwh, att jämföra med Nordisk mix (läget idag) som kan sättas till 90 g/kwh. Som enskild åtgärd reducerar denna åtgärd CO 2 belastningen från kommunens fastigeter med 45 %. Kostnad tillkommer med 1,3 öre/kwh vilket motsvarar ca 80 tkr/år. Elproduktionen i Säter är att betrakta som grön eftersom den produceras i våra vattenkraftverk. När elen väl distribueras kan vi inte med säkerhet veta att det är just den elen som vi får i våra ledningar, men det ger en klar och tydlig signal till elproducenterna att vi värnar om och värdesätter el med lägre miljöpåverkan. För att driva på utvecklingen mot förnybara energikällor inom företagande används skatten som styrmedel för så kallade el-certifikat, vilka har samma effekt som att privatpersoner köper miljömärkt el. Säters kommun har idag inte gjort någon specifik upphandling för att få tillgång till den lokalt producerade och gröna elen. Beredning: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera förslag om miljömärkt el till samhällsbyggnadsnämnden och Säterbostäder AB för yttrande. Vidare att respektive förvaltning/bolag ska beskriva konsekvenserna av beslut enligt förslaget. Beslutsunderlag Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden, , 127 Yttrande från Säterbostäder AB, forts

16 Kommunstyrelsen Ks 141 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: I enlighet med miljöberedningens förslag att inköpt el skall vara grön el t.ex. Naturvårdsverkets Bra Miljöval eller likvärdigt. Detta ska även gälla för kommunens bolag. Yrkande: Tommy Andersson (M) yrkar avslag till förslaget. Proposition: Ordförande ställer proposition på Tommy Anderssons yrkande och arbetsutskottets förslag varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat i enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: I enlighet med miljöberedningens förslag att inköpt el skall vara grön el t.ex. Naturvårdsverkets Bra Miljöval eller likvärdigt. Detta ska även gälla för kommunens bolag.

17 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr KA13/189 Länsövergripande överenskommelse avseende barn, 0-17 år, som riskerar att utveckla psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning Ärendebeskrivning Region Dalarna har tagit fram en överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Dalarna som avser att reglera samverkan kring barn och unga, 0-17, som har eller riskerar utveckla psykisk ohälsa och/eller psykisk funktions-nedsättning. Syftet är att stärka samverkan och ge den enskilde en bättre och mer sammanhållen vård samt klargöra ansvarfördelning mellan huvudmännen. Överenskommelsen ska godkännas av kommuner och landsting. Beslutsunderlag: Länsövergripande överenskommelse avseende barn, 0-17 år, som riskerar att utveckla psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning Yttrande från socialnämnden, , 166 Yttrande från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: Under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner överenskommelsen föreslå kommunstyrelsen anta den länsövergripande överenskommelsen om samverkan. Kommunstyrelsen beslutar: Under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner överenskommelsen anta den länsövergripande överenskommelsen om samverkan.

18 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr KA13/190 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting kring personer med psykisk funktionsnedsättning från 18 år Ärendebeskrivning Region Dalarna har tagit fram en överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Dalarna som avser att reglera samverkan kring barn och unga, 0-17, som har eller riskerar utveckla psykisk ohälsa och/eller psykisk funktions-nedsättning. Syftet är att stärka samverkan och ge den enskilde en bättre och mer sammanhållen vård samt klargöra ansvarfördelning mellan huvudmännen. Överenskommelsen ska godkännas av kommuner och landsting. Beslutsunderlag: Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting kring personer med psykisk funktionsnedsättning från 18 år. Yttrande från socialnämnden, , 167 Yttrande från barn- och utbildningsnämndens utskott. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar: Under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner överenskommelsen föreslå kommunstyrelsen anta den länsövergripande överenskommelsen om samverkan. Kommunstyrelsen beslutar: Under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner överenskommelsen anta den länsövergripande överenskommelsen om samverkan.

19 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr KA13/206 Interreg Sverige Norge, ett gränsregionalt samarbetsprogram för en ekonomisk stark region med en attraktiv livsmiljö Ärendebeskrivning: Region Dalarna erbjuder Säters kommun att lämna synpunkter på det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Sverige-Norge Region Dalarna sammanställer inkomna svar. Svar på remissen ska vara Region Dalarna tillhanda senast 17 september. Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands län och Västra Götalands läns landsting har erbjudits att tillsammans med kommuner i Norge, ta fram förslag till gränsregionalt program inom ramen för Europeiskt territoriellt samarbete Region Värmland har ansvaret för framtagandet av det nya programmet, och vill därför få synpunkter på programskrivningen från övriga län, landting och fylken. Som underlag för synpunkter finns en kortversion av programutkastet. Interprogrammet utgår från respektive regions utvecklingsstrategi och är kopplat till andra EU-program som Europa 2020, Östersjöstrategin samt EU:s stukturfondsprogram. Inriktningen för programmet har valts med hänsyn till det gränsregionala mervärdet. Programmet innehåller tematiska mål, som också tar hänsyn till tre horisontella kriterier ; 1. Hållbar utveckling, 2. Jämställdhet, 3. Ickediskriminering och lika möjligheter. Tematiska mål 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2. Att främja små- och medestora företags konkurrenskraft 3. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser 4. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig infrastruktur 5. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet I de tematiska målen finns underrubriker som beskriver Specifika mål, Förslag på aktiviteter, Vem kan söka. För beskrivning av dessa, se bifogad kortversion av programmet. Synpunkter önskas på tre formulerade frågor: 1. Är de specifika målen, under respektive tematiskt mål, relevanta för det utvecklingsbehov som finns i programområdet? 2. Är aktiviteterna relevanta för det utvecklingsbehov som finns i programområdet? 3. Saknas någon aktivitet i programutkastet? Om ja, under vilken investeringsprioritering passar den bäst in? 4. Eventuella övriga synpunkter på programmets inriktning och valda prioriteringar. forts

20 Kommunstyrelsen Ks 144 forts Utifrån det underlag som finns för synpunkter bedöms att programmet synliggör de viktigaste frågorna för regionen och med konkreta åtgärds- genomförandeplaner för de olika målen. Säters kommun ställer sig därför bakom programutkastet och har inga synpunkter till ändringar eller tillägg eller övriga synpunkter i programmet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Komplettera yttrandet med tillägg omkring arbetet med attraktivitet. 2. I övrigt anta förslag till yttrande som sitt eget. Kommunstyrelsen beslutar: Anta förslag till yttrande som sitt eget.

21 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr KA13/204 Årsredovisning 2012 Region Dalarna Ärendebeskrivning: Kommunalförbundet medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i dess helhet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2012 för Region Dalarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna årsredovisning 2012 för Region Dalarna.

22 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr KA13/218 Årsredovisning 2012, Räddningstjänsten Dala Mitt Ärendebeskrivning: Kvalitetsredovisningsplan Q-red 2012 med verksamhetsplan, driftbudget, investeringsbudget samt årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet DalaMitt. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna 2012:års årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna årsredovisning 2012 för Räddningstjänsten Dala Mitt.

23 Kommunstyrelsen Ks 147 Verksamhetsinformation Kanslichef Stina Stenberg informerar om rekrytering av miljösamordnare.

24 Kommunstyrelsen Ks 148 Redovisning av delegationsärenden Dnr KA13/001 Pensionsförvaltning ekonomichefens beslut om placering Dnr KA13/217 Beslut om tillfälligt lån, SDU, avseende projektet Ljustern en tillgång. Dnr KA13/221 Ansökan om antagning till hemvärnet. Kommunstyrelsen beslutar: Godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 148.

25 Kommunstyrelsen Ks 149 Delgivningar Dnr KA13/225 Skrivelse gällande anmälan om olagligt bortförande av barn. Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende vid förskolorna Borgen och Storhaga. Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.

26 Kommunstyrelsen Ks 150 Övriga ärenden Abbe Ronsten informerar om helgens arrangemang Träffa Säter. Abbe Ronsten informerar om inbjudan till ett möte om Räddningstjänsten Dala Mitt i Falun den 24 september.

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-01-08

Kommunstyrelsen 2013-01-08 Kommunstyrelsen 2013-01-08 Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4... 3 Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29

PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 PROTOKOLL 1 (62) 2009-09-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.20 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer