Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2013-12-19"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem... 5 Kf 142 Svar på motion om informationspolicy... 6 Kf 143 Mottagande av gåva... 8 Kf 144 Sänkt Renhållningstaxa Kf 145 Handlingsplan mot våld i nära relationer Kf 146 Kommunalt handlingsprogram för förebyggande verksamhet Kf 147 Revidering av beslut gällande Kommunsamverkan prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag gemensam nämnd Kf 148 Förslag till kalendarium Kf 149 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden Kf 150 Information från revisionen Kf 151 Val till gemensam Hjälpmedelsnämnd Kf 172 Fyllnadsval efter Hans Richaud (M) Kf 152 Fyllnadsval efter Marie Richaud (M) Kf 154 Delgivningar Kf 155 Utdelning av 2013:års minnesgåvor Kf 156 Utdelning av Ungdomskulturpris Kf 157 Utdelning av Kulturpris

2 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Sixten Carlsson (S), ordf Eva Kungsmark (S), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (KD) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (S) Esbjörn Vestman ( C) Iris Carlsson-Rustas (S) Tommy Andersson (M) Jan-Erik Steen (S) Sven Frejd ( C) Kerstin Bäck (S) Ulrika Åsåker (M) Mats Nilsson (S) Birgitta Gustafsson ( FP) Karl-Erik Finnäs ( C) Torbjörn Gunnarsson (S) Simon Malmberg (S) Monika Falk Mannerhagen (M) Elsa Efraimsson-Vestman, (C) Ann Britt Grünewald (S) Göran Johansson ( V) Erik Kall (MP) Gudrun Eriksson (S) Annika Wester (M), Sune Hemmingsson ( C) Fredrik Michaelsson (FP) Benny Gifting (S) Maud Jones Jans (S) Maj-Lis Nyberg ( C) Pia Järudd (M) Marina Forslund (S) Anette Berg ( C) Hans-Göran Steneryd (S) Malin Hedlund (M) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Curt Söderberg, kommunrevisionen Stina Stenberg, kanslichef Stefan Lundqvist, kommunchef Bengt Wester, ordf i kommunrevisionen Utses att justera Justeringens plats och tid Iris Carlsson-Rustas och Tommy Andersson Rådhuset i Säter, måndagen den 23 december kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Iris Carlsson - Rustas Tommy Andersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Christina Mårts

3 Kommunfullmäktige Kf 138 Uppvaktning Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson uppvaktar ledamot Anette Berg på 70-årsdagen.

4 Kommunfullmäktige Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn Ledamot Torbjörn Gunnarsson föreslår att kommunfullmäktiges ledamöter frivilligt avstår från dagens sammanträdesarvode till förmån för Världens barn.

5 Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr KA13/027 Svar på motion om miljömåltid Ärendebeskrivning En motion om miljömåltid lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Elsa Efraimsson - Vestman (c ), Karl-Erik Finnäs (c ), Sune Hemmingsson ( c ), Maj-Lis Nyberg, ( c), Anette Berg ( c) och Sven Frejd (c ) och Marit Ragnarsson (c ) Motionärernas förslag: Att man inför kriterier för vad en miljömåltid är. Att man på prov inför miljömåltider en viss dag i förskolor och skolor och på sikt i äldreboenden. Att en utvärdering görs för att se om detta kan bli något varaktigt. Ärendets handläggning: Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, miljöberedningen, samhällsbyggnadsnämnden och kanslienheten för yttrande utifrån bedömning av vilken miljöeffekt detta har i förhållande till andra miljöåtgärder, är detta genomförbart och i så fall med vilka resurser samt om övriga synpunkter finns. Beslutsunderlag: Motion om miljömåltid, Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden, Yttrande från Miljöberedningen, Yttrande från Barn-och utbildningsnämnden Yttrande från kanslienheten, Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen. Yttrande: I ärendet yttrar sig Elsa Efraimsson Vestman (C ). Bifalla motionen.

6 Kommunfullmäktige Kf 141 Dnr KA13/169 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem Ärendebeskrivning: En motion om inrättande av ett visslarsystem lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Tommy Andersson (M). Motionärens förslag: Säters kommun utreder införandet av ett visslarsystem för att kunna ta emot och hantera anonyma anmälningar om kommunen agerar felaktigt på något sätt. Ärendets handläggning: Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra till kommunledningskontoret ta fram ytterligare information om det system som motionen föreslår. Beslutsunderlag: Motion om att utreda införande av ett visslarsystem. Kanslienhetens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen är i grunden positiv till ambitionen att stävja oegentligheter i organisationen, men föreslår avslag med hänsyn till att anonymitet inte kan garanteras och att ett arbete med vår interna styrning pågår. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. Yttrande: I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (M). Avslå motionen.

7 Kommunfullmäktige Kf 142 Dnr KA13/077 Svar på motion om informationspolicy Ärendebeskrivning En motion om att en informationspolicy ska utformas för Säters kommun lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Elsa Efraimsson-Vestman (c). Motionärens förslag: En informationspolicy för Säters kommun ska utformas och gälla för all verksamhet. Yttrande: Kommunikationsarbetet är en mycket viktig del i arbetet att förstärka bilden av Säter som en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. För att få till stånd en bra kommunikation som kan bidra till att kommunens mål (12000 invånare) uppnås krävs det att vårt informationsarbete är genomtänkt och professionellt. Det är alltså en investering och utebliven information kan tom innebära en kostnad. Det skapas inte av sig själv. En kommuns verksamhet är bred och organisationen stor, vilket gör att vi har många kommunikatörer då de finns i varje medarbetare. Alla de kontakter kommunen har med medborgare och andra intressenter påverkar omvärldens uppfattning om Säters kommun. Uppträder vi tydligt och enhetligt finns stora möjligheter att bla skapa större förståelse för verksamheten, politiska beslut och förstärka bilden av Säter. Exempelvis ger ett enhetligt utseende, i form av att en ändamålsenlig grafisk profil används konsekvent, ett mer professionellt och trovärdigt intryck än om vi växlar utseende från tillfälle till tillfälle. Informationsinsatser måste planeras parallellt med att beslut arbetas fram mm så att rätt personer får rätt information, på rätt plats och rätt tid. En väl fungerande interninformation är en förutsättning för en framgångsrik extern kommunikation, dessutom skapas samhörighet och förståelse. En kommunikationspolicy utgör grunden för information och kommunikation(såväl intern som extern), vilket vi saknar idag. För att nå framgång ska en sådan policy omfatta hela organisationen och såväl förtroendevalda och tjänstemän. En kommunikationspolicy är grunden, men det är inte tillräckligt för att säkerställa en god kommunikation med ett genomtänk och professionellt informationsarbete. För det krävs personella resurser, en kommunikatör. Det krävs en funktion som kan ansvara för vårt strategiska utvecklings- och förbättringsarbete inom området samt fungera som stöd till övriga förvaltningar. Avsaknade av den funktionen är orsaken till att vi idag inte bedriver ett sammanhållande arbete inom området och inte heller har en kommunikationspolicy. Det finns en samsyn i organisationen kring behovet. Lösningen kräver ekonomiska resurser som tyvärr inte anser finns i dagsläget. forts

8 Kommunfullmäktige Kf 142 forts Ett projekt pågår där frågan om utveckling av nuvarande receptionen till en kundtjänst utreds. En rapport kommer att presenteras under december månad. Där beskrivs möjligheter och förslag. En kundtjänstfunktion har starka kopplingar till kommunikation så resultatet av projektet bör inväntas. Sammanfattning Kommunikationsarbete (inkl policy) är en viktig fråga som är känd sedan 2012 Resultatet av kundtjänstprojektet bör avvaktas för att förhoppningsvis innebära en förbättring. Om ekonomiska förutsättningar skapas 2015 kan en kommunikatörstjänst till del eller hel föreslås. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. Motionen är besvarad.

9 Kommunfullmäktige Kf 143 Dnr KA13/200 Mottagande av gåva Ärendebeskrivning: Lisa Welander avled Hon saknar legala arvingar men har efterlämnat ett testamente. Två legater erhåller kr var. Resterande kvarlåtenskap skall delas lika mellan Stora Skedvi Kyrka, Stora Skedvi hembygdsförening och Skedvigårdens äldreboende. I dödsboet finns bland annat en jordbruksfastighet Jan Erik Olhans på Olhans Revisionsbyrå har genom fullmakt fått uppdraget att avveckla dödsboet. Fastigheten är utlämnad till försäljning hos mäklare. Maskinerna försäljs via maskinfirma. Inventarier kommer att magasineras för senare försäljning via auktion. Testamentsdelägarna har möjlighet att i samråd få överta inventarier som kan användas i respektive verksamhet. När boet har avvecklats, och omkostnader och skatt har betalts kommer utbetalning att ske till legat och testamentstagare. Säters kommun kommer då att erhålla en tredjedel för Skedvigårdens äldreboende. Skedvigården består i dag av en del som är särskilt boende, och en del som är ordinärt boende och hyrs ut av Säterbostäder. Det är inte troligt att Lisa Welander har gjort någon distinktion mellan delarna utan det hon menat med Skedvi-gårdens äldreboende måste tolkas som att omfatta hela byggnaden. Gåvan bör därför användas på sådant sätt att den kommer samtliga boende till del. Bäst lämpad att avgöra detta bör vara den nämnd som ansvarar för verksamheten på Skedvigården socialnämnden. Samråd bör ske med hyresvärden Säterbostäder samt de boende. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Ta emot gåvan från Lisa Welander 2. Gåvan skall placeras på särskilt upprättat bankonto. 3. Uppdra åt socialnämnden att i samråd med Säterbostäder och de boende på Skedvigården, anta riktlinjer för hur gåvan skall användas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Ta emot gåvan från Lisa Welander 2. Gåvan skall placeras på särskilt upprättat bankonto. 3. Uppdra åt socialnämnden att i samråd med Säterbostäder och de boende på Skedvigården, anta riktlinjer för hur gåvan skall användas. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 143 forts 1. Ta emot gåvan från Lisa Welander 2. Gåvan skall placeras på särskilt upprättat bankonto. 3. Uppdra åt socialnämnden att i samråd med Säterbostäder och de boende på Skedvigården, anta riktlinjer för hur gåvan skall användas.

11 Kommunfullmäktige Kf 144 Dnr KA 13/293 Sänkt Renhållningstaxa Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en sänkning av renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari Renhållningen har de senaste åren gått med positivt resultat och en sänkning av taxan med 1,5 % bör vara genomförbar. Det finns dock flera anledningar att ambitionsnivån på Renhållningssidan bör öka. Dels finns ett behov av ökade insatser för att nå målen i Avfallsplanen, dels är Återvinningscentralen i behov av utbyggnad och dels föreslår den av regeringen tillsatta avfallsutredningen bl.a. att kommunerna ska ta över insamlingen av producentansvarsmaterial som idag sköts av FTI. Detta medför alltså att resursbehoven kommer att öka inom kort. Vanligaste taxorna inkl. moms Grundavgift vid uppehåll liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl Fritidshus var egen fastighet Fritidshus uppsamlingsstation Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar sänka renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar: Sänka renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari Sänka renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari 2014.

12 Kommunfullmäktige Kf 145 DnrKA13/307 Handlingsplan mot våld i nära relationer Ärendebeskrivning: Socialnämnden föreslår att Handlingsplanen mot våld i nära relationer antas av kommunfullmäktige för att få en handlingsplan med målet att kommunövergripande arbeta för att förebygga och minska våld i nära relationer. Handlingsplan är gemensam för hela Säters kommun och utgår från Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22). Planen omfattar även våldsutsatta män, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexualbrott, sexuella trakasserier prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Handlingsplanen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete, men skall utgöra riktlinjer för fortsatt arbete inom alla områden i Säters kommun och bana väg till ett gemensamt arbete med instanser som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med människor. Handlingsplanen skall resultera i väl fungerande arbetsrutiner inom de olika verksamhetsområdena. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan mot våld i nära relationer för Säters kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta Handlingsplan mot våld i nära relationer för Säters kommun. Anta Handlingsplan mot våld i nära relationer för Säters kommun.

13 Kommunfullmäktige Kf 146 Dnr KA13/240 Kommunalt handlingsprogram för förebyggande verksamhet Ärendebeskrivning Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och ett för räddningstjänstverksamheten. I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Där ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Detta dokument är ett handlingsprogram för Säters kommuns förebyggande verksamhet, som kompletterar handlingsprogrammet för räddningstjänsten Dala Mitt, i vilket räddningstjänstens uppgifter, förmåga, olycksförebyggande verksamhet m m beskrivs närmare. De åtgärder och förebyggande insatser som beskrivs i handlingsprogrammet bygger på tillgänglig statistik och resultat av senaste årens analyser av olycksrisker i Säters kommun. Samtliga förvaltningar har beretts möjlighet att bidra med bakgrunds- underlag och bedömning av vilka områden som ska prioriteras under gällande tidsperiod. I planen föreslås också att varje förvaltning och kommunalt bolag ska utse en säkerhetshandläggare som bl a kan svara för viss risk- och sårbarhetsanalys samt identifiera och prioritera risker inom sitt verksamhetsområde. Ärendets handläggning: Kommunstyreslens arbetsutskott beslutade remittera handlingsprogrammet till nämnderna och styrelsen för Säterbostäder AB för yttrande. Beslutsunderlag: Förslag till Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet Yttrande från Kulturnämnden, Yttrande från Socialnämnden, Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden, Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet. forts

14 Kommunfullmäktige Kf 146 forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet. Anta Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet.

15 Kommunfullmäktige Kf 147 Dnr KA13/309 Revidering av beslut gällande Kommunsamverkan prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag gemensam nämnd Ärendebeskrivning Under hösten 2013 har kommunfullmäktige i kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter, på förslag från Falun Borlänge Regionen, fattat beslut om att samarbeta i en gemensam nämnd. Den gemensamma nämnden skall på ingående kommuners uppdrag arbeta med Prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedels lag. Den gemensamma nämnden får sitt säte i Falu kommun. Den gemensamma nämnden får sitt administrativa stöd från ett handläggarkontor likadels placerat i Falu kommun. Åtta kommuner avsågs, enligt förslaget till beslut, att samarbeta i den gemensamma nämnden. Leksands kommun, som var den åttonde kommunen, valde dock att avstå från deltagande. Eftersom förslaget till beslut formulerades utifrån att alla kommuner skulle bilda en gemensam nämnd, måste beslutsunderlaget korrigeras utifrån att Leksands kommun utgår i bilaga fyra Samarbetsavtal, och bilaga fem Reglemente för den gemensamma nämnden, samt i den inledande beslutssatsen Att bilda en gemensam nämnd med kommunerna.. De praktiska konsekvenserna av att Leksands kommun inte deltar i samarbetet är att antalet ledamöter i Den gemensamma nämnden, minskar från åtta ledamöter + åtta ersättare, till sju ledamöter + sju ersättare. Det gemensamma handläggarkontoret håller på att formeras, och kommer att anpassas till att Leksands kommun inte deltar i samarbetet. Inga förändrade ekonomiska konsekvenser kommer att uppstå för de kommuner som valt att delta i samarbetet, utan varje kommun deltar med de bruttokostnader som respektive kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Inga kommuner har heller villkorat sitt deltagande i Den gemensamma nämnden med att alla tillfrågade kommuner skall delta. forts

16 Kommunfullmäktige Kf 147 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Med ändring av tidigare fattat beslut avseende bilaga fyra och fem, fastställa nu föreslagna förändringar i bilaga fyra och fem. 2. Leksands kommun skall utgå i beslutssatsen om att bilda gemensam nämnd tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Med ändring av tidigare fattat beslut avseende bilaga fyra och fem, fastställa nu föreslagna förändringar i bilaga fyra och fem. 2. Leksands kommun skall utgå i beslutssatsen om att bilda gemensam nämnd tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. 1. Med ändring av tidigare fattat beslut avseende bilaga fyra och fem, fastställa nu föreslagna förändringar i bilaga fyra och fem. 2. Leksands kommun skall utgå i beslutssatsen om att bilda gemensam nämnd tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter.

17 Kommunfullmäktige Kf 148 Dnr KA13/311 Förslag till kalendarium 2014 Ärendebeskrivning: Förslag till kalendarium för sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för Bilaga 1 Ks 204/13. Yttrande I ärendet yttrar sig Abbe Ronsten. Godkänner förslag till kalendarium för 2014, Bilaga 1 Kf 148/13.

18 Bilaga 1 till Kommunfullmäktiges protokoll , 148 Kalendarium 2014 Kommunfullmäktige sammanträder måndagar kl följande datum: Månad Kf Plats/ort (KF) Januari - Säter Februari 17 Säter Mars 31 Säter April 28 St Skedvi Maj 26 Gustafs Juni - Juli Augusti September 22 Säter Oktober 27 Säter November 24 Säter December 15 Säter Folkets Hus Postadress: Säters kommun, Box 300, Säter Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter Tfn vx: Fax: E - post: Hemsida:

19 Kommunfullmäktige Kf 149 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2014 Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige skall senast i december besluta i vilken eller vilka tidningar kungörelse om fullmäktiges sammanträden skall införas under kommande år. Kungörelsen har under 2013 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges beslutar: Kungörelsen under 2014 införs i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt kommunens webbplats.

20 Kommunfullmäktige Kf 150 Information från revisionen Kommunrevisionens ordförande Bengt Wester informerar om; Remissvar avseende revisionsrapporten om Integration och mångfald. Samverkan i gemensamma verksamheter.

21 Kommunfullmäktige Kf 151 Dnr KA13/331 Val till gemensam Hjälpmedelsnämnd Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har beslutat att Säters kommun ska ingå i den gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor som bildats i Dalarna. Landstinget Dalarna föreslås vara värdkommun och kommer att sammankalla den nya nämnden i januari. Hjälpmedelsnämnden ska bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare. Landstinget Dalarna utser tre ledamöter och tre ersättare. Kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen utser vardera en ledamot och en ersättare. Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val till kommun och landstingsfullmäktige hållits i hela landet. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Som ledamot i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden välja Iris Carlsson- Rustas (S ). 2. Som ersättare i den gemensamma nämnden välja Malin Hedlund (M). 1. Som ledamot i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden välja Iris Carlsson- Rustas (S ). 2. Som ersättare i den gemensamma nämnden välja Malin Hedlund (M).

22 Kommunfullmäktige Kf 152 Dnr KA13/131 Fyllnadsval efter Hans Richaud (M) Ärendebeskrivning Hans Richaud (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden, ersättare i valberedningen samt som ersättare observatör i AB Dalatrafik. Fyllnadsval ska ske efter Hans Richaud (M). Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Som ersättare i valberedningen välja Malin Hedlund (M). 2. Som ersättare observatör i Dalatrafik välja Tommy Andersson (M). 3. Som ledamot i valnämnden välja Ulrika Åsåker. 1. Som ersättare i Valberedningen välja Malin Hedlund (M). 2. Som ersättare observatör i AB Dalatrafik välja Tommy Andersson (M). 3. Som ledamot i Valnämnden välja Ulrika Åsåker.

23 Kommunfullmäktige Kf 153 Dnr KA13/132 Fyllnadsval efter Marie Richaud (M) Ärendebeskrivning Marie Richaud (M) har avsagt sig uppdraget som ordinarie observatör i AB Dalatrafik. Fyllnadsval ska ske efter Marie Richaud (M). Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Som ordinarie observatör i AB Dalatrafik välja Ulrika Åsåker (M). Som ordinarie observatör i AB Dalatrafik välja Ulrika Åsåker (M).

24 Kommunfullmäktige Kf 154 Delgivningar Dnr KA13/305 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Alf Granqvist (S). Ny ledamot Marina Forslund, ny ersättare Sten Ljusteräng. Dnr KA13/180 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden gällande medborgarförslag om upprustning av fotbollsmål. Dnr KA13/203 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden gällande medborgarförslag om skötsel av Ljusterån och dess omgivningar. Budgetuppföljning per 30 november Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna.

25 Kommunfullmäktige Kf 155 Dnr KA13/272 Utdelning av 2013:års minnesgåvor Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktiges presidium och respektive förvaltningschef delar vid sammanträdet ut minnesgåvor till följande anställda: Barn- och utbildningsnämnden Maud Jones-Jans John Gleeson Lena Törnfeldt Ulla Carlsson Ulrika Engman Rosmarie Åkesson Birgitta Hörnström Ann-Sophie Norling Kommunstyrelsen Bert Stabforsmo Samhällsbyggnadsnämnden Sverker Olsson Socialnämnden Gabriella Lundqvist (deltar ej) Carina Sohls Christina Andrén Kristin Lindgren Susanne Malmberg Annelie Bergström

26 Kommunfullmäktige Kf 156 Utdelning av Ungdomskulturpris 2013 Ärendebeskrivning: Kulturnämnden har utsett Joel Kyhle till 2013:års ungdomskulturpristagare i Säters kommun. Motivering: För hans unika basbarytonstämma och som en uppmuntran till hans fortsatta studier vid det Kongelige Musikkonservatoriet i Joel Kyhle deltar inte vid dagens utdelning men representeras av Per och Kicki Kyhle som tar emot priset.

27 Kommunfullmäktige Kf 157 Utdelning av Kulturpris 2013 Ärendebeskrivning: Kulturnämnden har utsett Annelie Rosendahl Orrboes till 2013:års kulturpristagare i Säters kommun. Kulturnämndens ordförande Ann-Britt Grünewald delar ut priset vid kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens motivering. Motivering: För uppförandet av "Spelet vid Kvarnbron" och för ett långvarigt kulturellt arbete som har stärkt gemenskapen i byn Solvarbo

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Kommunfullmäktige2013-09-26

Kommunfullmäktige2013-09-26 Kommunfullmäktige2013-09-26 Kf 73 Månadens blomma... 2 Kf 74 Uppvaktning... 3 Kf 75 Nytt medborgarförslag om upprustning av fotbollsmål... 4 Kf 76 Nytt medborgarförslag om försköning av infarten till Skönvik...

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-21.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-03-25 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-21.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-11-07

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-11-07 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-11-07 BUN 82 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 83 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 84 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, SEPTEMBER 2013... 3 BUN

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Kommunfullmäktige 2003-06-18 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.30-21.45. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-03-08 1

Kommunstyrelsen 2005-03-08 1 Kommunstyrelsen 2005-03-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 13.40 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ii. HEDEMORA!! KOMMUN 1(13) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare se närvarolista sidan 2 Ersättare Se

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07

Kommunstyrelsen 2014-10-07 Kommunstyrelsen 2014-10-07 Ks 131 Förslag till riktlinjer för sociala investeringsfonden... 2 Ks 132 Förvaltningsuppdrag ny stiftelse dödsboet efter bröderna Stig och Åke Eriksson... 3 Ks 133 Inriktningsbeslut

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Anette Berg och Anders Gustavsson Rådhuset i Säter

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Anette Berg och Anders Gustavsson Rådhuset i Säter Kommunfullmäktige 2005-12-15 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 18.00 20.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Dag Fredrixon (fp)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 13 december 2012, Kl. 08.30-12.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan-Erik Steen

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden

Sammanträdesprotokoll. Kulturnämndens sammanträde. Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-12-12 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde Anmälan av övriga ärenden 1. Musikhjälpen 2. Avtackning av nämnden 99 Budgetuppföljning... 3 100 Digitala infartsskyltar

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer