Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2013-12-19"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem... 5 Kf 142 Svar på motion om informationspolicy... 6 Kf 143 Mottagande av gåva... 8 Kf 144 Sänkt Renhållningstaxa Kf 145 Handlingsplan mot våld i nära relationer Kf 146 Kommunalt handlingsprogram för förebyggande verksamhet Kf 147 Revidering av beslut gällande Kommunsamverkan prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag gemensam nämnd Kf 148 Förslag till kalendarium Kf 149 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden Kf 150 Information från revisionen Kf 151 Val till gemensam Hjälpmedelsnämnd Kf 172 Fyllnadsval efter Hans Richaud (M) Kf 152 Fyllnadsval efter Marie Richaud (M) Kf 154 Delgivningar Kf 155 Utdelning av 2013:års minnesgåvor Kf 156 Utdelning av Ungdomskulturpris Kf 157 Utdelning av Kulturpris

2 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Sixten Carlsson (S), ordf Eva Kungsmark (S), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (KD) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (S) Esbjörn Vestman ( C) Iris Carlsson-Rustas (S) Tommy Andersson (M) Jan-Erik Steen (S) Sven Frejd ( C) Kerstin Bäck (S) Ulrika Åsåker (M) Mats Nilsson (S) Birgitta Gustafsson ( FP) Karl-Erik Finnäs ( C) Torbjörn Gunnarsson (S) Simon Malmberg (S) Monika Falk Mannerhagen (M) Elsa Efraimsson-Vestman, (C) Ann Britt Grünewald (S) Göran Johansson ( V) Erik Kall (MP) Gudrun Eriksson (S) Annika Wester (M), Sune Hemmingsson ( C) Fredrik Michaelsson (FP) Benny Gifting (S) Maud Jones Jans (S) Maj-Lis Nyberg ( C) Pia Järudd (M) Marina Forslund (S) Anette Berg ( C) Hans-Göran Steneryd (S) Malin Hedlund (M) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Curt Söderberg, kommunrevisionen Stina Stenberg, kanslichef Stefan Lundqvist, kommunchef Bengt Wester, ordf i kommunrevisionen Utses att justera Justeringens plats och tid Iris Carlsson-Rustas och Tommy Andersson Rådhuset i Säter, måndagen den 23 december kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Iris Carlsson - Rustas Tommy Andersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Christina Mårts

3 Kommunfullmäktige Kf 138 Uppvaktning Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson uppvaktar ledamot Anette Berg på 70-årsdagen.

4 Kommunfullmäktige Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn Ledamot Torbjörn Gunnarsson föreslår att kommunfullmäktiges ledamöter frivilligt avstår från dagens sammanträdesarvode till förmån för Världens barn.

5 Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr KA13/027 Svar på motion om miljömåltid Ärendebeskrivning En motion om miljömåltid lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Elsa Efraimsson - Vestman (c ), Karl-Erik Finnäs (c ), Sune Hemmingsson ( c ), Maj-Lis Nyberg, ( c), Anette Berg ( c) och Sven Frejd (c ) och Marit Ragnarsson (c ) Motionärernas förslag: Att man inför kriterier för vad en miljömåltid är. Att man på prov inför miljömåltider en viss dag i förskolor och skolor och på sikt i äldreboenden. Att en utvärdering görs för att se om detta kan bli något varaktigt. Ärendets handläggning: Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, miljöberedningen, samhällsbyggnadsnämnden och kanslienheten för yttrande utifrån bedömning av vilken miljöeffekt detta har i förhållande till andra miljöåtgärder, är detta genomförbart och i så fall med vilka resurser samt om övriga synpunkter finns. Beslutsunderlag: Motion om miljömåltid, Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden, Yttrande från Miljöberedningen, Yttrande från Barn-och utbildningsnämnden Yttrande från kanslienheten, Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen. Yttrande: I ärendet yttrar sig Elsa Efraimsson Vestman (C ). Bifalla motionen.

6 Kommunfullmäktige Kf 141 Dnr KA13/169 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem Ärendebeskrivning: En motion om inrättande av ett visslarsystem lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Tommy Andersson (M). Motionärens förslag: Säters kommun utreder införandet av ett visslarsystem för att kunna ta emot och hantera anonyma anmälningar om kommunen agerar felaktigt på något sätt. Ärendets handläggning: Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra till kommunledningskontoret ta fram ytterligare information om det system som motionen föreslår. Beslutsunderlag: Motion om att utreda införande av ett visslarsystem. Kanslienhetens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen är i grunden positiv till ambitionen att stävja oegentligheter i organisationen, men föreslår avslag med hänsyn till att anonymitet inte kan garanteras och att ett arbete med vår interna styrning pågår. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. Yttrande: I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (M). Avslå motionen.

7 Kommunfullmäktige Kf 142 Dnr KA13/077 Svar på motion om informationspolicy Ärendebeskrivning En motion om att en informationspolicy ska utformas för Säters kommun lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Elsa Efraimsson-Vestman (c). Motionärens förslag: En informationspolicy för Säters kommun ska utformas och gälla för all verksamhet. Yttrande: Kommunikationsarbetet är en mycket viktig del i arbetet att förstärka bilden av Säter som en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. För att få till stånd en bra kommunikation som kan bidra till att kommunens mål (12000 invånare) uppnås krävs det att vårt informationsarbete är genomtänkt och professionellt. Det är alltså en investering och utebliven information kan tom innebära en kostnad. Det skapas inte av sig själv. En kommuns verksamhet är bred och organisationen stor, vilket gör att vi har många kommunikatörer då de finns i varje medarbetare. Alla de kontakter kommunen har med medborgare och andra intressenter påverkar omvärldens uppfattning om Säters kommun. Uppträder vi tydligt och enhetligt finns stora möjligheter att bla skapa större förståelse för verksamheten, politiska beslut och förstärka bilden av Säter. Exempelvis ger ett enhetligt utseende, i form av att en ändamålsenlig grafisk profil används konsekvent, ett mer professionellt och trovärdigt intryck än om vi växlar utseende från tillfälle till tillfälle. Informationsinsatser måste planeras parallellt med att beslut arbetas fram mm så att rätt personer får rätt information, på rätt plats och rätt tid. En väl fungerande interninformation är en förutsättning för en framgångsrik extern kommunikation, dessutom skapas samhörighet och förståelse. En kommunikationspolicy utgör grunden för information och kommunikation(såväl intern som extern), vilket vi saknar idag. För att nå framgång ska en sådan policy omfatta hela organisationen och såväl förtroendevalda och tjänstemän. En kommunikationspolicy är grunden, men det är inte tillräckligt för att säkerställa en god kommunikation med ett genomtänk och professionellt informationsarbete. För det krävs personella resurser, en kommunikatör. Det krävs en funktion som kan ansvara för vårt strategiska utvecklings- och förbättringsarbete inom området samt fungera som stöd till övriga förvaltningar. Avsaknade av den funktionen är orsaken till att vi idag inte bedriver ett sammanhållande arbete inom området och inte heller har en kommunikationspolicy. Det finns en samsyn i organisationen kring behovet. Lösningen kräver ekonomiska resurser som tyvärr inte anser finns i dagsläget. forts

8 Kommunfullmäktige Kf 142 forts Ett projekt pågår där frågan om utveckling av nuvarande receptionen till en kundtjänst utreds. En rapport kommer att presenteras under december månad. Där beskrivs möjligheter och förslag. En kundtjänstfunktion har starka kopplingar till kommunikation så resultatet av projektet bör inväntas. Sammanfattning Kommunikationsarbete (inkl policy) är en viktig fråga som är känd sedan 2012 Resultatet av kundtjänstprojektet bör avvaktas för att förhoppningsvis innebära en förbättring. Om ekonomiska förutsättningar skapas 2015 kan en kommunikatörstjänst till del eller hel föreslås. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. Motionen är besvarad.

9 Kommunfullmäktige Kf 143 Dnr KA13/200 Mottagande av gåva Ärendebeskrivning: Lisa Welander avled Hon saknar legala arvingar men har efterlämnat ett testamente. Två legater erhåller kr var. Resterande kvarlåtenskap skall delas lika mellan Stora Skedvi Kyrka, Stora Skedvi hembygdsförening och Skedvigårdens äldreboende. I dödsboet finns bland annat en jordbruksfastighet Jan Erik Olhans på Olhans Revisionsbyrå har genom fullmakt fått uppdraget att avveckla dödsboet. Fastigheten är utlämnad till försäljning hos mäklare. Maskinerna försäljs via maskinfirma. Inventarier kommer att magasineras för senare försäljning via auktion. Testamentsdelägarna har möjlighet att i samråd få överta inventarier som kan användas i respektive verksamhet. När boet har avvecklats, och omkostnader och skatt har betalts kommer utbetalning att ske till legat och testamentstagare. Säters kommun kommer då att erhålla en tredjedel för Skedvigårdens äldreboende. Skedvigården består i dag av en del som är särskilt boende, och en del som är ordinärt boende och hyrs ut av Säterbostäder. Det är inte troligt att Lisa Welander har gjort någon distinktion mellan delarna utan det hon menat med Skedvi-gårdens äldreboende måste tolkas som att omfatta hela byggnaden. Gåvan bör därför användas på sådant sätt att den kommer samtliga boende till del. Bäst lämpad att avgöra detta bör vara den nämnd som ansvarar för verksamheten på Skedvigården socialnämnden. Samråd bör ske med hyresvärden Säterbostäder samt de boende. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Ta emot gåvan från Lisa Welander 2. Gåvan skall placeras på särskilt upprättat bankonto. 3. Uppdra åt socialnämnden att i samråd med Säterbostäder och de boende på Skedvigården, anta riktlinjer för hur gåvan skall användas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Ta emot gåvan från Lisa Welander 2. Gåvan skall placeras på särskilt upprättat bankonto. 3. Uppdra åt socialnämnden att i samråd med Säterbostäder och de boende på Skedvigården, anta riktlinjer för hur gåvan skall användas. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 143 forts 1. Ta emot gåvan från Lisa Welander 2. Gåvan skall placeras på särskilt upprättat bankonto. 3. Uppdra åt socialnämnden att i samråd med Säterbostäder och de boende på Skedvigården, anta riktlinjer för hur gåvan skall användas.

11 Kommunfullmäktige Kf 144 Dnr KA 13/293 Sänkt Renhållningstaxa Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en sänkning av renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari Renhållningen har de senaste åren gått med positivt resultat och en sänkning av taxan med 1,5 % bör vara genomförbar. Det finns dock flera anledningar att ambitionsnivån på Renhållningssidan bör öka. Dels finns ett behov av ökade insatser för att nå målen i Avfallsplanen, dels är Återvinningscentralen i behov av utbyggnad och dels föreslår den av regeringen tillsatta avfallsutredningen bl.a. att kommunerna ska ta över insamlingen av producentansvarsmaterial som idag sköts av FTI. Detta medför alltså att resursbehoven kommer att öka inom kort. Vanligaste taxorna inkl. moms Grundavgift vid uppehåll liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl Fritidshus var egen fastighet Fritidshus uppsamlingsstation Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar sänka renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar: Sänka renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari Sänka renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari 2014.

12 Kommunfullmäktige Kf 145 DnrKA13/307 Handlingsplan mot våld i nära relationer Ärendebeskrivning: Socialnämnden föreslår att Handlingsplanen mot våld i nära relationer antas av kommunfullmäktige för att få en handlingsplan med målet att kommunövergripande arbeta för att förebygga och minska våld i nära relationer. Handlingsplan är gemensam för hela Säters kommun och utgår från Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22). Planen omfattar även våldsutsatta män, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexualbrott, sexuella trakasserier prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Handlingsplanen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete, men skall utgöra riktlinjer för fortsatt arbete inom alla områden i Säters kommun och bana väg till ett gemensamt arbete med instanser som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med människor. Handlingsplanen skall resultera i väl fungerande arbetsrutiner inom de olika verksamhetsområdena. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan mot våld i nära relationer för Säters kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta Handlingsplan mot våld i nära relationer för Säters kommun. Anta Handlingsplan mot våld i nära relationer för Säters kommun.

13 Kommunfullmäktige Kf 146 Dnr KA13/240 Kommunalt handlingsprogram för förebyggande verksamhet Ärendebeskrivning Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och ett för räddningstjänstverksamheten. I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Där ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Detta dokument är ett handlingsprogram för Säters kommuns förebyggande verksamhet, som kompletterar handlingsprogrammet för räddningstjänsten Dala Mitt, i vilket räddningstjänstens uppgifter, förmåga, olycksförebyggande verksamhet m m beskrivs närmare. De åtgärder och förebyggande insatser som beskrivs i handlingsprogrammet bygger på tillgänglig statistik och resultat av senaste årens analyser av olycksrisker i Säters kommun. Samtliga förvaltningar har beretts möjlighet att bidra med bakgrunds- underlag och bedömning av vilka områden som ska prioriteras under gällande tidsperiod. I planen föreslås också att varje förvaltning och kommunalt bolag ska utse en säkerhetshandläggare som bl a kan svara för viss risk- och sårbarhetsanalys samt identifiera och prioritera risker inom sitt verksamhetsområde. Ärendets handläggning: Kommunstyreslens arbetsutskott beslutade remittera handlingsprogrammet till nämnderna och styrelsen för Säterbostäder AB för yttrande. Beslutsunderlag: Förslag till Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet Yttrande från Kulturnämnden, Yttrande från Socialnämnden, Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden, Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet. forts

14 Kommunfullmäktige Kf 146 forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet. Anta Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet.

15 Kommunfullmäktige Kf 147 Dnr KA13/309 Revidering av beslut gällande Kommunsamverkan prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag gemensam nämnd Ärendebeskrivning Under hösten 2013 har kommunfullmäktige i kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter, på förslag från Falun Borlänge Regionen, fattat beslut om att samarbeta i en gemensam nämnd. Den gemensamma nämnden skall på ingående kommuners uppdrag arbeta med Prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedels lag. Den gemensamma nämnden får sitt säte i Falu kommun. Den gemensamma nämnden får sitt administrativa stöd från ett handläggarkontor likadels placerat i Falu kommun. Åtta kommuner avsågs, enligt förslaget till beslut, att samarbeta i den gemensamma nämnden. Leksands kommun, som var den åttonde kommunen, valde dock att avstå från deltagande. Eftersom förslaget till beslut formulerades utifrån att alla kommuner skulle bilda en gemensam nämnd, måste beslutsunderlaget korrigeras utifrån att Leksands kommun utgår i bilaga fyra Samarbetsavtal, och bilaga fem Reglemente för den gemensamma nämnden, samt i den inledande beslutssatsen Att bilda en gemensam nämnd med kommunerna.. De praktiska konsekvenserna av att Leksands kommun inte deltar i samarbetet är att antalet ledamöter i Den gemensamma nämnden, minskar från åtta ledamöter + åtta ersättare, till sju ledamöter + sju ersättare. Det gemensamma handläggarkontoret håller på att formeras, och kommer att anpassas till att Leksands kommun inte deltar i samarbetet. Inga förändrade ekonomiska konsekvenser kommer att uppstå för de kommuner som valt att delta i samarbetet, utan varje kommun deltar med de bruttokostnader som respektive kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Inga kommuner har heller villkorat sitt deltagande i Den gemensamma nämnden med att alla tillfrågade kommuner skall delta. forts

16 Kommunfullmäktige Kf 147 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Med ändring av tidigare fattat beslut avseende bilaga fyra och fem, fastställa nu föreslagna förändringar i bilaga fyra och fem. 2. Leksands kommun skall utgå i beslutssatsen om att bilda gemensam nämnd tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Med ändring av tidigare fattat beslut avseende bilaga fyra och fem, fastställa nu föreslagna förändringar i bilaga fyra och fem. 2. Leksands kommun skall utgå i beslutssatsen om att bilda gemensam nämnd tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. 1. Med ändring av tidigare fattat beslut avseende bilaga fyra och fem, fastställa nu föreslagna förändringar i bilaga fyra och fem. 2. Leksands kommun skall utgå i beslutssatsen om att bilda gemensam nämnd tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter.

17 Kommunfullmäktige Kf 148 Dnr KA13/311 Förslag till kalendarium 2014 Ärendebeskrivning: Förslag till kalendarium för sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för Bilaga 1 Ks 204/13. Yttrande I ärendet yttrar sig Abbe Ronsten. Godkänner förslag till kalendarium för 2014, Bilaga 1 Kf 148/13.

18 Bilaga 1 till Kommunfullmäktiges protokoll , 148 Kalendarium 2014 Kommunfullmäktige sammanträder måndagar kl följande datum: Månad Kf Plats/ort (KF) Januari - Säter Februari 17 Säter Mars 31 Säter April 28 St Skedvi Maj 26 Gustafs Juni - Juli Augusti September 22 Säter Oktober 27 Säter November 24 Säter December 15 Säter Folkets Hus Postadress: Säters kommun, Box 300, Säter Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter Tfn vx: Fax: E - post: Hemsida:

19 Kommunfullmäktige Kf 149 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2014 Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige skall senast i december besluta i vilken eller vilka tidningar kungörelse om fullmäktiges sammanträden skall införas under kommande år. Kungörelsen har under 2013 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges beslutar: Kungörelsen under 2014 införs i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt kommunens webbplats.

20 Kommunfullmäktige Kf 150 Information från revisionen Kommunrevisionens ordförande Bengt Wester informerar om; Remissvar avseende revisionsrapporten om Integration och mångfald. Samverkan i gemensamma verksamheter.

21 Kommunfullmäktige Kf 151 Dnr KA13/331 Val till gemensam Hjälpmedelsnämnd Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har beslutat att Säters kommun ska ingå i den gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor som bildats i Dalarna. Landstinget Dalarna föreslås vara värdkommun och kommer att sammankalla den nya nämnden i januari. Hjälpmedelsnämnden ska bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare. Landstinget Dalarna utser tre ledamöter och tre ersättare. Kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen utser vardera en ledamot och en ersättare. Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val till kommun och landstingsfullmäktige hållits i hela landet. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Som ledamot i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden välja Iris Carlsson- Rustas (S ). 2. Som ersättare i den gemensamma nämnden välja Malin Hedlund (M). 1. Som ledamot i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden välja Iris Carlsson- Rustas (S ). 2. Som ersättare i den gemensamma nämnden välja Malin Hedlund (M).

22 Kommunfullmäktige Kf 152 Dnr KA13/131 Fyllnadsval efter Hans Richaud (M) Ärendebeskrivning Hans Richaud (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden, ersättare i valberedningen samt som ersättare observatör i AB Dalatrafik. Fyllnadsval ska ske efter Hans Richaud (M). Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Som ersättare i valberedningen välja Malin Hedlund (M). 2. Som ersättare observatör i Dalatrafik välja Tommy Andersson (M). 3. Som ledamot i valnämnden välja Ulrika Åsåker. 1. Som ersättare i Valberedningen välja Malin Hedlund (M). 2. Som ersättare observatör i AB Dalatrafik välja Tommy Andersson (M). 3. Som ledamot i Valnämnden välja Ulrika Åsåker.

23 Kommunfullmäktige Kf 153 Dnr KA13/132 Fyllnadsval efter Marie Richaud (M) Ärendebeskrivning Marie Richaud (M) har avsagt sig uppdraget som ordinarie observatör i AB Dalatrafik. Fyllnadsval ska ske efter Marie Richaud (M). Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Som ordinarie observatör i AB Dalatrafik välja Ulrika Åsåker (M). Som ordinarie observatör i AB Dalatrafik välja Ulrika Åsåker (M).

24 Kommunfullmäktige Kf 154 Delgivningar Dnr KA13/305 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Alf Granqvist (S). Ny ledamot Marina Forslund, ny ersättare Sten Ljusteräng. Dnr KA13/180 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden gällande medborgarförslag om upprustning av fotbollsmål. Dnr KA13/203 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden gällande medborgarförslag om skötsel av Ljusterån och dess omgivningar. Budgetuppföljning per 30 november Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna.

25 Kommunfullmäktige Kf 155 Dnr KA13/272 Utdelning av 2013:års minnesgåvor Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktiges presidium och respektive förvaltningschef delar vid sammanträdet ut minnesgåvor till följande anställda: Barn- och utbildningsnämnden Maud Jones-Jans John Gleeson Lena Törnfeldt Ulla Carlsson Ulrika Engman Rosmarie Åkesson Birgitta Hörnström Ann-Sophie Norling Kommunstyrelsen Bert Stabforsmo Samhällsbyggnadsnämnden Sverker Olsson Socialnämnden Gabriella Lundqvist (deltar ej) Carina Sohls Christina Andrén Kristin Lindgren Susanne Malmberg Annelie Bergström

26 Kommunfullmäktige Kf 156 Utdelning av Ungdomskulturpris 2013 Ärendebeskrivning: Kulturnämnden har utsett Joel Kyhle till 2013:års ungdomskulturpristagare i Säters kommun. Motivering: För hans unika basbarytonstämma och som en uppmuntran till hans fortsatta studier vid det Kongelige Musikkonservatoriet i Joel Kyhle deltar inte vid dagens utdelning men representeras av Per och Kicki Kyhle som tar emot priset.

27 Kommunfullmäktige Kf 157 Utdelning av Kulturpris 2013 Ärendebeskrivning: Kulturnämnden har utsett Annelie Rosendahl Orrboes till 2013:års kulturpristagare i Säters kommun. Kulturnämndens ordförande Ann-Britt Grünewald delar ut priset vid kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens motivering. Motivering: För uppförandet av "Spelet vid Kvarnbron" och för ett långvarigt kulturellt arbete som har stärkt gemenskapen i byn Solvarbo

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1

Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-03-31 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00-20.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s)

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s) Kommunfullmäktige 2009-05-28 1 Plats och tid Uflshyttans Herrgård, Ulfshyttan kl. 19.00 20.50. Beslutande Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-17

Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kommunfullmäktige 2014-02-17 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Nytt medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete... 3 Kf 3 Ny motion om företagarvänligare miljötillsyn... 4 Kf 4 Återbetalning av

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1

Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Kommunfullmäktige 2010-09-30 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-20.00. Beslutande Sixten Carlsson (s) Gunilla Bodegrim (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Kommunfullmäktige2013-09-26

Kommunfullmäktige2013-09-26 Kommunfullmäktige2013-09-26 Kf 73 Månadens blomma... 2 Kf 74 Uppvaktning... 3 Kf 75 Nytt medborgarförslag om upprustning av fotbollsmål... 4 Kf 76 Nytt medborgarförslag om försköning av infarten till Skönvik...

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-12-20 1

Kommunfullmäktige 2007-12-20 1 Kommunfullmäktige 2007-12-20 1 Plats och tid Folkets Hus Säter, kl.18.00-21.00 Beslutande Övriga deltagare Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-10-31

Kommunfullmäktige 2013-10-31 Kommunfullmäktige 2013-10-31 Kf 95 Månadens blombukett... 2 Kf 96 Nytt medborgarförslag om hundrastgård... 3 Kf 97 Nytt medborgarförslag om att ta sig ner till Ljustern... 4 Kf 98 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-10

Socialnämnden 2014-09-10 189 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 2 190 Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom... 3 191 Internkontroll äldre- och handikappomsorgen...

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Kommunkansliet, Säter

Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2007-05-31 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 21.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson (

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 Plats och tid Församlingsgården i Enbacka, Gustafs, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Mats Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-03-29 1 Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 2014-01-08 1 Val till arbetsutskott... 2 2 Val av representant till kommunala pensionärsrådet... 3 3 Val av representant till kommunala handikapprådet... 4 4 Val av representant till Ung i Säter... 5 5

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-21.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige2016-02-15 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Nytt medborgarförslag om att göra Pärlan till en bystuga... 3 Kf 3 Ny motion om placering av minderåriga i äktenskap... 4 Kf 4 Ny motion att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-27

Kommunstyrelsen 2013-08-27 Kommunstyrelsen 2013-08-27 Ks 122 Begäran om utökad kommunal borgen... 2 Ks 123 Reviderade ramar 2013 kommunstyrelsens förvaltningar... 4 Ks 124 Översiktlig inventering av stipendier... 6 Ks 125 Överenskommelse

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-01-29 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl. 19.00-21.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Kommunstyrelsen - information (6)

Kommunstyrelsen - information (6) Kommunstyrelsen - information 2006-11-06 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 6 november 2006 kl 16.00 20.30 Paragrafer 325-329 Beslutande s Ing-Marie Samuelsson, ordf fp Göran Hildén

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-11-24

Kommunstyrelsen 2015-11-24 Kommunstyrelsen 2015-11-24 Ks 226 Kommunalt handlingsprogram LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 2015-2018... 2 Ks 227 Delegering av beslutanderätt att träffa avtal med Migrationsverket om asylplatser för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-12-03 Ks 189 Information om framtida planer för fjärrvärmetaxan, Hedemora Energi AB... 2 Ks 190 Återbetalning av villkorat aktieägartillskott... 3 Ks 191 Mottagande av gåva... 5 Ks

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-06-28 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 22.00 Beslutande Övriga deltagare Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-01-30 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-01-30, klockan 17:00 18:20 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Dan-Åke Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 16:45-15:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Henrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 54 Yttrande avseende långsiktig plan för Särskilt boende... 2 55 s mål för 2016... 3 56 s budget 2016... 4 57 Tilläggsdirektiv avseende budget 2016... 5 58 Tillsyn vid Fågelsången... 6 1 Plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 1-1 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 1 Remiss - Ramverk för krisberedskapsprocessen...

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 99 Delgivning av protokoll...2 100 Delegationsbeslut...3 101 Information från personliga ombud PO-teamet...4 102 Avvikelserapporter...5 103 Fastställande av

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-01-31 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Information från miljöberedningen... 3 Kf 3 Nytt medborgarförslag om att arrangera en praktfull galakväll... 4 Kf 4 Ny motion om miljömåltid...

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer