Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2013-12-19"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem... 5 Kf 142 Svar på motion om informationspolicy... 6 Kf 143 Mottagande av gåva... 8 Kf 144 Sänkt Renhållningstaxa Kf 145 Handlingsplan mot våld i nära relationer Kf 146 Kommunalt handlingsprogram för förebyggande verksamhet Kf 147 Revidering av beslut gällande Kommunsamverkan prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag gemensam nämnd Kf 148 Förslag till kalendarium Kf 149 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden Kf 150 Information från revisionen Kf 151 Val till gemensam Hjälpmedelsnämnd Kf 172 Fyllnadsval efter Hans Richaud (M) Kf 152 Fyllnadsval efter Marie Richaud (M) Kf 154 Delgivningar Kf 155 Utdelning av 2013:års minnesgåvor Kf 156 Utdelning av Ungdomskulturpris Kf 157 Utdelning av Kulturpris

2 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Sixten Carlsson (S), ordf Eva Kungsmark (S), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (KD) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (S) Esbjörn Vestman ( C) Iris Carlsson-Rustas (S) Tommy Andersson (M) Jan-Erik Steen (S) Sven Frejd ( C) Kerstin Bäck (S) Ulrika Åsåker (M) Mats Nilsson (S) Birgitta Gustafsson ( FP) Karl-Erik Finnäs ( C) Torbjörn Gunnarsson (S) Simon Malmberg (S) Monika Falk Mannerhagen (M) Elsa Efraimsson-Vestman, (C) Ann Britt Grünewald (S) Göran Johansson ( V) Erik Kall (MP) Gudrun Eriksson (S) Annika Wester (M), Sune Hemmingsson ( C) Fredrik Michaelsson (FP) Benny Gifting (S) Maud Jones Jans (S) Maj-Lis Nyberg ( C) Pia Järudd (M) Marina Forslund (S) Anette Berg ( C) Hans-Göran Steneryd (S) Malin Hedlund (M) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Curt Söderberg, kommunrevisionen Stina Stenberg, kanslichef Stefan Lundqvist, kommunchef Bengt Wester, ordf i kommunrevisionen Utses att justera Justeringens plats och tid Iris Carlsson-Rustas och Tommy Andersson Rådhuset i Säter, måndagen den 23 december kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Iris Carlsson - Rustas Tommy Andersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Christina Mårts

3 Kommunfullmäktige Kf 138 Uppvaktning Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson uppvaktar ledamot Anette Berg på 70-årsdagen.

4 Kommunfullmäktige Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn Ledamot Torbjörn Gunnarsson föreslår att kommunfullmäktiges ledamöter frivilligt avstår från dagens sammanträdesarvode till förmån för Världens barn.

5 Kommunfullmäktige Kf 140 Dnr KA13/027 Svar på motion om miljömåltid Ärendebeskrivning En motion om miljömåltid lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Elsa Efraimsson - Vestman (c ), Karl-Erik Finnäs (c ), Sune Hemmingsson ( c ), Maj-Lis Nyberg, ( c), Anette Berg ( c) och Sven Frejd (c ) och Marit Ragnarsson (c ) Motionärernas förslag: Att man inför kriterier för vad en miljömåltid är. Att man på prov inför miljömåltider en viss dag i förskolor och skolor och på sikt i äldreboenden. Att en utvärdering görs för att se om detta kan bli något varaktigt. Ärendets handläggning: Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, miljöberedningen, samhällsbyggnadsnämnden och kanslienheten för yttrande utifrån bedömning av vilken miljöeffekt detta har i förhållande till andra miljöåtgärder, är detta genomförbart och i så fall med vilka resurser samt om övriga synpunkter finns. Beslutsunderlag: Motion om miljömåltid, Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden, Yttrande från Miljöberedningen, Yttrande från Barn-och utbildningsnämnden Yttrande från kanslienheten, Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen. Yttrande: I ärendet yttrar sig Elsa Efraimsson Vestman (C ). Bifalla motionen.

6 Kommunfullmäktige Kf 141 Dnr KA13/169 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem Ärendebeskrivning: En motion om inrättande av ett visslarsystem lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Tommy Andersson (M). Motionärens förslag: Säters kommun utreder införandet av ett visslarsystem för att kunna ta emot och hantera anonyma anmälningar om kommunen agerar felaktigt på något sätt. Ärendets handläggning: Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra till kommunledningskontoret ta fram ytterligare information om det system som motionen föreslår. Beslutsunderlag: Motion om att utreda införande av ett visslarsystem. Kanslienhetens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen är i grunden positiv till ambitionen att stävja oegentligheter i organisationen, men föreslår avslag med hänsyn till att anonymitet inte kan garanteras och att ett arbete med vår interna styrning pågår. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. Yttrande: I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (M). Avslå motionen.

7 Kommunfullmäktige Kf 142 Dnr KA13/077 Svar på motion om informationspolicy Ärendebeskrivning En motion om att en informationspolicy ska utformas för Säters kommun lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Elsa Efraimsson-Vestman (c). Motionärens förslag: En informationspolicy för Säters kommun ska utformas och gälla för all verksamhet. Yttrande: Kommunikationsarbetet är en mycket viktig del i arbetet att förstärka bilden av Säter som en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. För att få till stånd en bra kommunikation som kan bidra till att kommunens mål (12000 invånare) uppnås krävs det att vårt informationsarbete är genomtänkt och professionellt. Det är alltså en investering och utebliven information kan tom innebära en kostnad. Det skapas inte av sig själv. En kommuns verksamhet är bred och organisationen stor, vilket gör att vi har många kommunikatörer då de finns i varje medarbetare. Alla de kontakter kommunen har med medborgare och andra intressenter påverkar omvärldens uppfattning om Säters kommun. Uppträder vi tydligt och enhetligt finns stora möjligheter att bla skapa större förståelse för verksamheten, politiska beslut och förstärka bilden av Säter. Exempelvis ger ett enhetligt utseende, i form av att en ändamålsenlig grafisk profil används konsekvent, ett mer professionellt och trovärdigt intryck än om vi växlar utseende från tillfälle till tillfälle. Informationsinsatser måste planeras parallellt med att beslut arbetas fram mm så att rätt personer får rätt information, på rätt plats och rätt tid. En väl fungerande interninformation är en förutsättning för en framgångsrik extern kommunikation, dessutom skapas samhörighet och förståelse. En kommunikationspolicy utgör grunden för information och kommunikation(såväl intern som extern), vilket vi saknar idag. För att nå framgång ska en sådan policy omfatta hela organisationen och såväl förtroendevalda och tjänstemän. En kommunikationspolicy är grunden, men det är inte tillräckligt för att säkerställa en god kommunikation med ett genomtänk och professionellt informationsarbete. För det krävs personella resurser, en kommunikatör. Det krävs en funktion som kan ansvara för vårt strategiska utvecklings- och förbättringsarbete inom området samt fungera som stöd till övriga förvaltningar. Avsaknade av den funktionen är orsaken till att vi idag inte bedriver ett sammanhållande arbete inom området och inte heller har en kommunikationspolicy. Det finns en samsyn i organisationen kring behovet. Lösningen kräver ekonomiska resurser som tyvärr inte anser finns i dagsläget. forts

8 Kommunfullmäktige Kf 142 forts Ett projekt pågår där frågan om utveckling av nuvarande receptionen till en kundtjänst utreds. En rapport kommer att presenteras under december månad. Där beskrivs möjligheter och förslag. En kundtjänstfunktion har starka kopplingar till kommunikation så resultatet av projektet bör inväntas. Sammanfattning Kommunikationsarbete (inkl policy) är en viktig fråga som är känd sedan 2012 Resultatet av kundtjänstprojektet bör avvaktas för att förhoppningsvis innebära en förbättring. Om ekonomiska förutsättningar skapas 2015 kan en kommunikatörstjänst till del eller hel föreslås. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. Motionen är besvarad.

9 Kommunfullmäktige Kf 143 Dnr KA13/200 Mottagande av gåva Ärendebeskrivning: Lisa Welander avled Hon saknar legala arvingar men har efterlämnat ett testamente. Två legater erhåller kr var. Resterande kvarlåtenskap skall delas lika mellan Stora Skedvi Kyrka, Stora Skedvi hembygdsförening och Skedvigårdens äldreboende. I dödsboet finns bland annat en jordbruksfastighet Jan Erik Olhans på Olhans Revisionsbyrå har genom fullmakt fått uppdraget att avveckla dödsboet. Fastigheten är utlämnad till försäljning hos mäklare. Maskinerna försäljs via maskinfirma. Inventarier kommer att magasineras för senare försäljning via auktion. Testamentsdelägarna har möjlighet att i samråd få överta inventarier som kan användas i respektive verksamhet. När boet har avvecklats, och omkostnader och skatt har betalts kommer utbetalning att ske till legat och testamentstagare. Säters kommun kommer då att erhålla en tredjedel för Skedvigårdens äldreboende. Skedvigården består i dag av en del som är särskilt boende, och en del som är ordinärt boende och hyrs ut av Säterbostäder. Det är inte troligt att Lisa Welander har gjort någon distinktion mellan delarna utan det hon menat med Skedvi-gårdens äldreboende måste tolkas som att omfatta hela byggnaden. Gåvan bör därför användas på sådant sätt att den kommer samtliga boende till del. Bäst lämpad att avgöra detta bör vara den nämnd som ansvarar för verksamheten på Skedvigården socialnämnden. Samråd bör ske med hyresvärden Säterbostäder samt de boende. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Ta emot gåvan från Lisa Welander 2. Gåvan skall placeras på särskilt upprättat bankonto. 3. Uppdra åt socialnämnden att i samråd med Säterbostäder och de boende på Skedvigården, anta riktlinjer för hur gåvan skall användas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Ta emot gåvan från Lisa Welander 2. Gåvan skall placeras på särskilt upprättat bankonto. 3. Uppdra åt socialnämnden att i samråd med Säterbostäder och de boende på Skedvigården, anta riktlinjer för hur gåvan skall användas. forts

10 Kommunfullmäktige Kf 143 forts 1. Ta emot gåvan från Lisa Welander 2. Gåvan skall placeras på särskilt upprättat bankonto. 3. Uppdra åt socialnämnden att i samråd med Säterbostäder och de boende på Skedvigården, anta riktlinjer för hur gåvan skall användas.

11 Kommunfullmäktige Kf 144 Dnr KA 13/293 Sänkt Renhållningstaxa Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en sänkning av renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari Renhållningen har de senaste åren gått med positivt resultat och en sänkning av taxan med 1,5 % bör vara genomförbar. Det finns dock flera anledningar att ambitionsnivån på Renhållningssidan bör öka. Dels finns ett behov av ökade insatser för att nå målen i Avfallsplanen, dels är Återvinningscentralen i behov av utbyggnad och dels föreslår den av regeringen tillsatta avfallsutredningen bl.a. att kommunerna ska ta över insamlingen av producentansvarsmaterial som idag sköts av FTI. Detta medför alltså att resursbehoven kommer att öka inom kort. Vanligaste taxorna inkl. moms Grundavgift vid uppehåll liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl Fritidshus var egen fastighet Fritidshus uppsamlingsstation Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar sänka renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar: Sänka renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari Sänka renhållningstaxan med 1,5% från och med 1 januari 2014.

12 Kommunfullmäktige Kf 145 DnrKA13/307 Handlingsplan mot våld i nära relationer Ärendebeskrivning: Socialnämnden föreslår att Handlingsplanen mot våld i nära relationer antas av kommunfullmäktige för att få en handlingsplan med målet att kommunövergripande arbeta för att förebygga och minska våld i nära relationer. Handlingsplan är gemensam för hela Säters kommun och utgår från Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22). Planen omfattar även våldsutsatta män, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexualbrott, sexuella trakasserier prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Handlingsplanen utgår från Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete, men skall utgöra riktlinjer för fortsatt arbete inom alla områden i Säters kommun och bana väg till ett gemensamt arbete med instanser som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med människor. Handlingsplanen skall resultera i väl fungerande arbetsrutiner inom de olika verksamhetsområdena. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan mot våld i nära relationer för Säters kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta Handlingsplan mot våld i nära relationer för Säters kommun. Anta Handlingsplan mot våld i nära relationer för Säters kommun.

13 Kommunfullmäktige Kf 146 Dnr KA13/240 Kommunalt handlingsprogram för förebyggande verksamhet Ärendebeskrivning Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och ett för räddningstjänstverksamheten. I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Där ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Detta dokument är ett handlingsprogram för Säters kommuns förebyggande verksamhet, som kompletterar handlingsprogrammet för räddningstjänsten Dala Mitt, i vilket räddningstjänstens uppgifter, förmåga, olycksförebyggande verksamhet m m beskrivs närmare. De åtgärder och förebyggande insatser som beskrivs i handlingsprogrammet bygger på tillgänglig statistik och resultat av senaste årens analyser av olycksrisker i Säters kommun. Samtliga förvaltningar har beretts möjlighet att bidra med bakgrunds- underlag och bedömning av vilka områden som ska prioriteras under gällande tidsperiod. I planen föreslås också att varje förvaltning och kommunalt bolag ska utse en säkerhetshandläggare som bl a kan svara för viss risk- och sårbarhetsanalys samt identifiera och prioritera risker inom sitt verksamhetsområde. Ärendets handläggning: Kommunstyreslens arbetsutskott beslutade remittera handlingsprogrammet till nämnderna och styrelsen för Säterbostäder AB för yttrande. Beslutsunderlag: Förslag till Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet Yttrande från Kulturnämnden, Yttrande från Socialnämnden, Yttrande från Barn- och utbildningsnämnden, Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet. forts

14 Kommunfullmäktige Kf 146 forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet. Anta Kommunalt handlingsprogram, LSO, förebyggande verksamhet.

15 Kommunfullmäktige Kf 147 Dnr KA13/309 Revidering av beslut gällande Kommunsamverkan prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedelslag gemensam nämnd Ärendebeskrivning Under hösten 2013 har kommunfullmäktige i kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter, på förslag från Falun Borlänge Regionen, fattat beslut om att samarbeta i en gemensam nämnd. Den gemensamma nämnden skall på ingående kommuners uppdrag arbeta med Prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkemedels lag. Den gemensamma nämnden får sitt säte i Falu kommun. Den gemensamma nämnden får sitt administrativa stöd från ett handläggarkontor likadels placerat i Falu kommun. Åtta kommuner avsågs, enligt förslaget till beslut, att samarbeta i den gemensamma nämnden. Leksands kommun, som var den åttonde kommunen, valde dock att avstå från deltagande. Eftersom förslaget till beslut formulerades utifrån att alla kommuner skulle bilda en gemensam nämnd, måste beslutsunderlaget korrigeras utifrån att Leksands kommun utgår i bilaga fyra Samarbetsavtal, och bilaga fem Reglemente för den gemensamma nämnden, samt i den inledande beslutssatsen Att bilda en gemensam nämnd med kommunerna.. De praktiska konsekvenserna av att Leksands kommun inte deltar i samarbetet är att antalet ledamöter i Den gemensamma nämnden, minskar från åtta ledamöter + åtta ersättare, till sju ledamöter + sju ersättare. Det gemensamma handläggarkontoret håller på att formeras, och kommer att anpassas till att Leksands kommun inte deltar i samarbetet. Inga förändrade ekonomiska konsekvenser kommer att uppstå för de kommuner som valt att delta i samarbetet, utan varje kommun deltar med de bruttokostnader som respektive kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Inga kommuner har heller villkorat sitt deltagande i Den gemensamma nämnden med att alla tillfrågade kommuner skall delta. forts

16 Kommunfullmäktige Kf 147 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Med ändring av tidigare fattat beslut avseende bilaga fyra och fem, fastställa nu föreslagna förändringar i bilaga fyra och fem. 2. Leksands kommun skall utgå i beslutssatsen om att bilda gemensam nämnd tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Med ändring av tidigare fattat beslut avseende bilaga fyra och fem, fastställa nu föreslagna förändringar i bilaga fyra och fem. 2. Leksands kommun skall utgå i beslutssatsen om att bilda gemensam nämnd tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. 1. Med ändring av tidigare fattat beslut avseende bilaga fyra och fem, fastställa nu föreslagna förändringar i bilaga fyra och fem. 2. Leksands kommun skall utgå i beslutssatsen om att bilda gemensam nämnd tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter.

17 Kommunfullmäktige Kf 148 Dnr KA13/311 Förslag till kalendarium 2014 Ärendebeskrivning: Förslag till kalendarium för sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för Bilaga 1 Ks 204/13. Yttrande I ärendet yttrar sig Abbe Ronsten. Godkänner förslag till kalendarium för 2014, Bilaga 1 Kf 148/13.

18 Bilaga 1 till Kommunfullmäktiges protokoll , 148 Kalendarium 2014 Kommunfullmäktige sammanträder måndagar kl följande datum: Månad Kf Plats/ort (KF) Januari - Säter Februari 17 Säter Mars 31 Säter April 28 St Skedvi Maj 26 Gustafs Juni - Juli Augusti September 22 Säter Oktober 27 Säter November 24 Säter December 15 Säter Folkets Hus Postadress: Säters kommun, Box 300, Säter Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter Tfn vx: Fax: E - post: Hemsida:

19 Kommunfullmäktige Kf 149 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2014 Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige skall senast i december besluta i vilken eller vilka tidningar kungörelse om fullmäktiges sammanträden skall införas under kommande år. Kungörelsen har under 2013 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges beslutar: Kungörelsen under 2014 införs i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt kommunens webbplats.

20 Kommunfullmäktige Kf 150 Information från revisionen Kommunrevisionens ordförande Bengt Wester informerar om; Remissvar avseende revisionsrapporten om Integration och mångfald. Samverkan i gemensamma verksamheter.

21 Kommunfullmäktige Kf 151 Dnr KA13/331 Val till gemensam Hjälpmedelsnämnd Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har beslutat att Säters kommun ska ingå i den gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor som bildats i Dalarna. Landstinget Dalarna föreslås vara värdkommun och kommer att sammankalla den nya nämnden i januari. Hjälpmedelsnämnden ska bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare. Landstinget Dalarna utser tre ledamöter och tre ersättare. Kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen utser vardera en ledamot och en ersättare. Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val till kommun och landstingsfullmäktige hållits i hela landet. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Som ledamot i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden välja Iris Carlsson- Rustas (S ). 2. Som ersättare i den gemensamma nämnden välja Malin Hedlund (M). 1. Som ledamot i den gemensamma Hjälpmedelsnämnden välja Iris Carlsson- Rustas (S ). 2. Som ersättare i den gemensamma nämnden välja Malin Hedlund (M).

22 Kommunfullmäktige Kf 152 Dnr KA13/131 Fyllnadsval efter Hans Richaud (M) Ärendebeskrivning Hans Richaud (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden, ersättare i valberedningen samt som ersättare observatör i AB Dalatrafik. Fyllnadsval ska ske efter Hans Richaud (M). Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Som ersättare i valberedningen välja Malin Hedlund (M). 2. Som ersättare observatör i Dalatrafik välja Tommy Andersson (M). 3. Som ledamot i valnämnden välja Ulrika Åsåker. 1. Som ersättare i Valberedningen välja Malin Hedlund (M). 2. Som ersättare observatör i AB Dalatrafik välja Tommy Andersson (M). 3. Som ledamot i Valnämnden välja Ulrika Åsåker.

23 Kommunfullmäktige Kf 153 Dnr KA13/132 Fyllnadsval efter Marie Richaud (M) Ärendebeskrivning Marie Richaud (M) har avsagt sig uppdraget som ordinarie observatör i AB Dalatrafik. Fyllnadsval ska ske efter Marie Richaud (M). Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: Som ordinarie observatör i AB Dalatrafik välja Ulrika Åsåker (M). Som ordinarie observatör i AB Dalatrafik välja Ulrika Åsåker (M).

24 Kommunfullmäktige Kf 154 Delgivningar Dnr KA13/305 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Alf Granqvist (S). Ny ledamot Marina Forslund, ny ersättare Sten Ljusteräng. Dnr KA13/180 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden gällande medborgarförslag om upprustning av fotbollsmål. Dnr KA13/203 Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden gällande medborgarförslag om skötsel av Ljusterån och dess omgivningar. Budgetuppföljning per 30 november Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna.

25 Kommunfullmäktige Kf 155 Dnr KA13/272 Utdelning av 2013:års minnesgåvor Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktiges presidium och respektive förvaltningschef delar vid sammanträdet ut minnesgåvor till följande anställda: Barn- och utbildningsnämnden Maud Jones-Jans John Gleeson Lena Törnfeldt Ulla Carlsson Ulrika Engman Rosmarie Åkesson Birgitta Hörnström Ann-Sophie Norling Kommunstyrelsen Bert Stabforsmo Samhällsbyggnadsnämnden Sverker Olsson Socialnämnden Gabriella Lundqvist (deltar ej) Carina Sohls Christina Andrén Kristin Lindgren Susanne Malmberg Annelie Bergström

26 Kommunfullmäktige Kf 156 Utdelning av Ungdomskulturpris 2013 Ärendebeskrivning: Kulturnämnden har utsett Joel Kyhle till 2013:års ungdomskulturpristagare i Säters kommun. Motivering: För hans unika basbarytonstämma och som en uppmuntran till hans fortsatta studier vid det Kongelige Musikkonservatoriet i Joel Kyhle deltar inte vid dagens utdelning men representeras av Per och Kicki Kyhle som tar emot priset.

27 Kommunfullmäktige Kf 157 Utdelning av Kulturpris 2013 Ärendebeskrivning: Kulturnämnden har utsett Annelie Rosendahl Orrboes till 2013:års kulturpristagare i Säters kommun. Kulturnämndens ordförande Ann-Britt Grünewald delar ut priset vid kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens motivering. Motivering: För uppförandet av "Spelet vid Kvarnbron" och för ett långvarigt kulturellt arbete som har stärkt gemenskapen i byn Solvarbo

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer