Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 24 maj 2012 kl 18.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 24 maj 2012 kl 18.00"

Transkript

1 Föredragningslista 24 maj 2012 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 24 maj 2012 kl Program: Mötets öppnande Upprop Val av justerande Tidpunkt för protokollets justering Information och föredragningar: A. Allmänhetens frågestund B. Utdelning av Folkhälsopriset för 2011 C. AB Strömstadsbyggen, Göran Wallo D. Information om delårsrapport per 31 april, ekonomichef Agneta Johansson Fortsatt sammanträde Ärenden 1. Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/ pensionsmedelsförvaltning, KS/ , Agneta Johansson 2. Årsredovisning 2011 för Fyrbodals kommunalförbund, KS/ Fullmäktiges övergripande måldokument 2013 inkl. Kommunfullmäktiges prioriterade mål, KS/ , Niels Bredberg 4. Del av kvarteret Sillen - ändring av del av detaljplan akt nr 14-STR berörande fastigheterna Sillen 9, 10 och 15 plan-besked, KS/ Strömstads kommun (vxl) Kommunledningskontoret STRÖMSTAD Org nr:

2 5. Detaljplan för del av Hjältsgård 6:139 med flera antagande, KS/ Strategi för esamhället, KS/ Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2012, KS/ Viljeinriktning avseende samverkan mellan kommunerna Strömstad och Tanum, KS/ , Niels Bredberg 9. Motion från Sveza Filipova (C) om anläggande av centralt belägen hundrastplats KS/ Val av ny ledamot i Miljö- och byggnämnden efter Daniel Coster (KD) KS/ Avsägelse från Anita Rylander (MP) från uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsen, KS/ Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Anita Rylander (MP), KS/ Avsägelse från Birgitta Laugmo (M) som ersättare i Omsorgsnämnden, KS/ Val av ny ersättare i Omsorgsnämnden, KS/ Avsägelse från Peter Birgersson-Dafteryd (C) från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen, KS/ Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen, KS/ Avsägelse från Rolf Alm (s) från uppdrag som kommunal revisor 18. Val av ny kommunal revisor efter Rolf Alm (s) 19. Anmälningsärenden Strömstads kommun (vxl) Kommunledningskontoret STRÖMSTAD Org nr:

3 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Au 113 KS/ KS 67 KF Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Årsrapporten noteras till protokollet Ärendet Carlson Investment Management har enligt avtal med kommunen uppdraget att förvalta finansiella tillgångar för kommunens framtida pensionsåtaganden. Årsrapport för 2011 har inkommit från förvaltaren. Ekonomichef Agneta Johansson har inkommit med tjänsteskrivelse daterad Av skrivelsen noteras bland annat att marknadsvärdet på pensionsportföljen per 31 december 2011 uppgår till tusen kronor (tkr), vilket är en förändring med tkr i jämförelse med Enligt pensionsmedelspolicyn ska en skriftlig årsrapport överlämnas till Kommunfullmäktige. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

4 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr: Kommunstyrelsen Finansiell rapport 2011 Långsiktig medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning Värdeförändring under år 2011 Under år 2011 förändrades pensionsportföljens värde enligt nedan: Rad Värde i kr Värde i kr Förändr i kr Förändr i % Anskaffningsvärde räntebärande fonder (bokf värde) Marknadsvärde räntebärande fonder Marknadsvärde./. anskaffningsvärde räntebärande fonder Anskaffningsvärde aktiefonder (bokfört värde) Marknadsvärde aktiefonder Marknadsvärde./. anskaffningsvärde aktiefonder Anskaffningsvärde Hela portföljen (bokfört värde) Marknadsvärde Hela portföljen Marknadsvärde./. anskaffningsvärde hela portföljen ,55% ,74% ,19% ,50% ,01% ,93% Kommentarer till förändringarna på respektive rad: 1. förändring anskaffningsvärde räntebärande fonder till följd av: a. rabatt på förvaltningsavgiften; köp av fondandelar för kr b. utdelning; köp av fondandelar för kr c. omallokering netto; köp av fondandelar för kr d. realisationseffekter netto; försäljning av fondandelar för kr 2. förändring marknadsvärde räntebärande fonder 3. förändring orealiserad vinst/förlust räntebärande fonder 4. förändring anskaffningsvärde aktiefonder till följd av: a. rabatt på förvaltningsavgiften; köp av fondandelar för kr b. utdelning; köp av fondandelar för kr c. omallokering netto; försäljning av fondandelar för kr d. realisationseffekter netto; köp av fondandelar för kr 5. förändring marknadsvärde aktiefonder 6. förändring orealiserad vinst/förlust, har medgivit återföring av föregående års nedskrivning 7. total förändring portföljens anskaffningsvärde, raderna 1 och 4 8. total förändring portföljens marknadsvärde, raderna 2 och 5

5 2 (4) Fördelning i tillgångsslag Utöver löpande rabattköp samt utdelningsköp i maj och oktober har omallokering skett vid tre tillfällen under året. Effekten av årets transaktioner och värdeförändring blev att andelen räntebärande fonder ökade från 63,9 till 68,8 procent. I januari flyttades 11,9 Mkr från långa till korta obligationsfonden. I april köptes andelar i en ny utlandsfond, globalfonden, för 4 Mkr, varav 2 Mkr såldes från vardera korta och långa obligationsfonden. I augusti flyttades 4,5 Mkr från utlandsfonden till korta obligationsfonden. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Svenska räntebärande Aktier Rad Carlson Long Bond Lång räntefond, svensk Carlson Short Bond Kort räntefond, svensk Marknadsvärde i kr Portföljandel i % Marknadsvärde i kr Portföljandel i % ,9% ,7% ,0% ,1% 3 Summa räntefonder ,9% ,8% Carlson Sverigefond Svenska aktier Carlson Globalfond Utländska aktier Carlson Utlandsfond Utländska aktier ,4% ,2% 0 0,0% ,5% ,7% ,4% 5 Summa aktiefonder ,1% ,2% 6 Summa portfölj ,0% ,0%

6 3 (4) Risk Durationen (motsvarar ungefär löptiden) för räntebärande papper ligger på 2,9 år, att jämföra med jämförelseindex 4 år, vilket innebär ett lägre risktagande. 2,9 år är något kortare än normalläget 3 år, men ligger inom finanspolicyns föreskrivna intervall. Avkastning Totala portföljens avkastning (marknadsvärdets förändring) sjönk med 0,9 procent under året, medan jämförelseindex steg med 2 procent. Samtliga tillgångsslag ligger under jämförelseindex. Underavkastningen jämfört med index berodde i huvudsak på en lägre durationsrisk i Kommunens ränteportfölj än index och att aktieportföljerna var positionerade för en måttlig global tillväxt under årets första hälft. (Läs mer i bifogad förvaltarrapport.) Sedan starten har portföljen ökat 52,9 procent och jämförelseindex 54,8 procent. Avkastning December 2011 Differens År 2011 Differens Utfall Jämförelseindex index, % portföljen index index % utfall - Utfall Jämförelse- utfall - Tillgångsslag portföljen Aktier 0,6% 1,1% -0,5% -10,6% -8,6% -2,0% varav svenska aktier 0,7% 1,1% -0,4% -16,4% -13,5% -2,9% varav utländska aktier 0,7% 1,6% -0,9% -5,1% -3,7% -1,4% Svenska räntebärande papper 0,3% 0,4% -0,1% 6,0% 8,4% -2,4% Totalt portfölj 0,4% 0,8% -0,4% -0,9% 2,0% -2,9% Måluppfyllelse Den långsiktiga målsättningen för pensionsmedelsförvaltningen fastställdes i finanspolicyn från år 2007 till KPI + 4 procent per år. En lämplig tidsperiod för avstämning av ett långsiktigt mål är rullande fem år som minimum. Vid avstämning av utvecklingen 5 år bakåt, under åren , uppgår genomsnittlig real avkastning till 1,8 procent. Målet är inte uppnått. Det löpande avkastningsmålet för respektive tillgångsslag, att vid aktiv förvaltning överträffa valt jämförelseindex över rullande 3-årsperioder, har nåtts för utländska aktier, plus 9,1 procent, men inte för svenska aktier, minus 3,5 procent eller för räntebärande papper, minus 3,1 procent. Målet är delvis uppnått. Likviditetsförvaltning Efter ändring av redovisningsprincip redovisas numera de kommunala bolagens behållning på kommunens koncernkonto som en del av kommunens likvida medel. Bolagens tillgångsvärde uppgår till 45,4 Mkr, vilket motsvaras redovisningsmässigt av en kortfristig skuld. Totala likvida medel uppgår därmed till 73,9 Mkr, en minskning med 9,9 Mkr. Behållningen på kommunens egna likvidkonton uppgick sista december till 28,5 Mkr, en minskning med 10,7 Mkr sedan föregående årsskifte. Dessa är reserverade för pågående men ej avslutade investeringsprojekt. Saldot på huvudbankkontot uppgick till 22,4 Mkr, en minskning med 15,6 Mkr. Utöver banktillgodohavanden utgörs den kortsiktiga likviditetsreserven av kontokrediten på 40 Mkr, vilken kan utnyttjas upp till 20 Mkr. Kontokrediten har inte utnyttjats till någon del under innevarande år. Likviditetsrisken bedöms som i princip obefintlig.

7 4 (4) Upplåningsuppföljning I Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2011 bemyndigades Kommunstyrelsen att uppta lån upp till högst 40 Mkr för finansiering av VA-kollektivets investeringar och exploateringsverksamhet. Bland annat på grund av fortsatta förseningar inom investeringsverksamheten så har inte upplåning behövt verkställas under året. Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning och därmed föreligger ingen risk relaterad till extern finansiering. Den långfristiga skuld som kommunen har avser skuld till VA-kollektivet avseende erlagda, periodiserade anslutningsavgifter, totalt 33,8 Mkr. De kommunala bolagen Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler är dock högt belånade med kommunal borgen, vilket innebär att det föreligger en borgensrisk. Hur stor risken är för infriande av borgen är inte klarlagt men den bedöms som låg. Bilaga Årsrapport 2011 från portföljförvaltaren Staffan Thorslund, DNB Asset Management 1 1 Den 11 november 2011 bytte Carlson Investment Management namn till DNB Asset Management AB. Anledningen till namnbytet är att DnB Nor, som ägt Carlson sedan 2002, har bytt namn till DNB. Det innebär även att respektive fond byter namn, till exempel Carlson Sverigefond som numera heter DNB Sverigefond. I övrigt är det inga förändringar.

8 Bilaga Årsrapport 2011 Övergripande ekonomisk utveckling 2011 Demonstrationer och senare störtande av förstenade diktaturer i norra Afrika under den så kallade arabiska våren fyllde löpsedlarna under årets inledning. Den viktiga omedelbara globala ekonomiska konsekvensen blev en rejäl höjning av oljepriset. Japan drabbades i mars av en svår tsunami efter en extremt kraftfull undervattensjordbävning. Tusentals människor omkom. De materiella skadorna blev enorma inklusive kollapsande kärnkraftsanläggningar. Trots dessa dramatiska händelser med negativa effekter på den globala konjunkturen var de finansiella marknaderna i stort sett stabila under vintermånaderna. Till förklaringarna hör att USA i alla fall uppvisade en hyfsad styrfart i ekonomin, viktiga tillväxtmarknader med Kina i spetsen fortsatte i högt tempo, alltjämt lyckades positiva tyska nyheter balansera negativa nyheter från de svaga Euromedlemmarna och den svenska ekonomin förblev stark. Stämningsläget försämrades drastiskt från maj. Så gott som oavbrutet under sommaren föll aktiekurserna och statsobligationsräntorna föll för länder som uppfattas vara säkra låntagare men räntorna steg rejält för andra, vilket således radikalt vidgade ränteskillnaderna speciellt inom Euroområdet. Portugal blev det tredje landet efter tidigare Grekland och Irland att få ett finansiellt stödpaket från Internationella Valutafonden och Euroinstitutioner. Mera illavarslande började obligationsräntorna för de större Euromedlemmarna Italien och Spanien att stiga. Den löpande amerikanska konjunkturstatistiken blev något bättre än nedjusterade förväntningar. Politikerna och tjänstemännen inom Euroområdet försökte vid upprepade toppmöten att bemästra krisen. Mot slutet av året agerade centralbanken ECB mer kraftfullt genom att två gånger sänka räntan och förse bankerna med likviditet till fördelaktiga villkor. Politikerna under Tysklands och Frankrikes ledarskap började skissa på en samordnad finanspolitik. Euroområdets kris förändrade det politiska landskapet. Grekland, Italien, Portugal och Spanien fick nya regeringar. De sjösatte tuffa men nödvändiga åtstramningspaket trots det svaga konjunkturläget möjligen redan recession. USA förlorade också för första gången i landets historia sin AAA-kreditvärdighet. Hittills åtnjuter dock USA investerarnas förtroende i form av mycket låga räntor och dollarn har mot slutet av året tenderat att stiga mot de europeiska valutorna. Den svenska ekonomin förblev osedvanligt stark fram till höstmånaderna. Bland utropstecknen återfinns speciellt offentliga finanser i balans och krympande statsskuld, vilket står i synnerligen skarp kontrast mot situationen i USA och Euroområdet. Riksbanken fortsatte sin strategi mot långsamt stramare penningpolitik och höjde räntan tre gånger. Den lilla och öppna svenska ekonomin bromsade dock hårt på samma sätt som övriga Europa mot slutet av året. Aktiemarknaderna Aktiemarknaderna började året volatilt men var relativt oförändrad t.o.m. mitten av juli då oron för tillväxten och skuldkrisen i USA och i Euroområdet tilltog och börserna föll med Sverige i spetsen. Botten nåddes i oktober och vi har haft en viss återhämtning till årsskiftet. Under 2011 föll er svenska aktieplacering, Carlson Sverigefond med -16,4 % medan ert jämförelseindex, SIX Return Index, sjönk med -13,5 %. Svenska börsen var en av de sämre aktiemarknaderna i världen. Er utländska aktieplacering, Carlson Utlandsfond tappade -5,1 % under 2011 medan MSCI World Net i SEK minskade med -3,7 %. Tillväxtmarknadernas börskurser (MSCI Emerging Markets) sjönk ännu mer och slutade året på -12,5% men värst var det för Europa där indexet, DJ EURO STOXX 50 rasade -17,1%. En av få index som där emot steg var S&P 500 i USA vilket stängde året på 2,1%. Räntemarknaderna Svenska Riksbanken fortsatte med sina stegvisa höjningar på de tre penningpolitiska mötena i februari, april och juli. Under sensommaren och hösten ändrades omvärldens finansiella situation radikalt och att Sverige som ett mycket exportberoende land skulle påverkas av övriga Europas svaga tillväxt blev alltmer uppenbar. Den svenska lönerörelsen kunde inte skapa oro för Riksbanken samtidigt som inflationen överraskat på nedsidan. På mötet i december sänkte således Riksbanken reporäntan med 0,25 % till 1,75 %. Statsobligationsräntorna har under 2011 fallit till de lägsta nivåerna någonsin hjälpta av kreditoron i Europa. Svenska och internationella institutioner har under året valt att köpa svenska och tyska statsobligationer till extremt låg avkastning vilket innebär att långa statsobligationer gett den bästa avkastningen på räntemarknaden under Er ränteförvaltning som vi har valt att hantera med hjälp av Carlson Short Bond och Carlson Long Bond har avkastat 6,0 % jämfört med ert index, OMRX Bond som steg med 8,4 %. Portföljen i sin helhet Totala portföljen hade en negativ avkastning för 2011 på -0,9 %. Jämförelseindexet förändring var 2,0 %. Underavkastningen jämfört med index berodde i huvudsak på en lägre durationsrisk i Kommunens ränteportfölj än index och att aktieportföljerna var positionerade för en måttlig global tillväxt under årets första hälft, där andelen innehav av cyklisk karaktär var betydande. Under sommaren blev det uppenbart att tillväxten i den globala ekonomin upplevt en kraftigare inbromsning än vad som förväntades vilket resulterade i fallande aktiemarknader. Risknivån i portföljerna minskades i omgångar under sommaren och hösten för att på så sätt anpassas till det rådande ekonomiska klimatet. Den något offensiva portföljsammansättningen under sommaren tillsammans med ett par aktiespecifika händelser förklarar den svaga relativa avkastningen i aktieportföljerna under året. /Staffan Thorslund, Portföljförvaltare

9 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Au 109 KS 68 KF KS/ Årsredovisning 2011 för Fyrbodals kommunalförbund Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Godkänna årsredovisning 2011 för Fyrbodals kommunalförbund Ärendet Fyrbodals kommunalförbund har översänt årsredovisning för 2011 för beredning. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns samt tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. De fjorton kommunerna Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Strömstad, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors, Dals-Ed, Tanum, Orust och Sotenäs bildar tillsammans Fyrbodals kommunalförbund. Förbundets uppgifter är att tillvarata kommunernas intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja dess samverkan och tillhandahålla dem service. Syftet ska vara att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

10 Revisionsberättelse Till fullmäktige hos medlemskommunerna i Fyrbodals Kommumllförbund Org.nr Vi har granskat kommunalfdrbundets verksamhet tutder räkenskapsåret 20 Il. Granskningen har utf611s enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbwldsol'dningen samt förbundets revisiollsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och'inriktning samt givit det resultat som redovisas j bilagan "Revisions PM", Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med ( ') kommunala redovisnings lagen. ( Vi tillstyrker att f6l'bundsdircktionen beviljas ansvarsfrihet föl' räkenskapsåret. Uddevalla den 1'1/ Senny Jonasson Lu,,,,,trl';:,;,k,.77<"-- Lennatt Gustavsson ~~. / '1-- Berit Carlsson Bengt Hansson

11 ., ,, "'" gjj ERNST & YOUNG Ernst & Younl,l AB Gustaf Matlssons väg Uddevalla Tfn: FaX: E-post: uddevallaqlsl.!.cy.com Styrelsens s~tc - Stockholm Oro.nr Revisions PM angående boksluts granskning för vcrl{samhetsåret ( ( () Datum Till Från Direktionen i Fyrbodals Kommunalilirbund Ernst & Young AB, Olle Pehl'sson Vårt uppdrag är att biträda de fåltroendevalda revisorerna i revisionsarbetet av Fyrbodals Kommlmalförbund (FK). Vår 81'het'linsats har delvis skett tillsammans med dessa på FK:s kansli i Uddevalla. Detta PM omfattar våra gemensamma synpunkter och omdömen. Vi får härmed avge rappolt efter utllil'd bokslutsgranskning gällande FK:s sj lmde räkenskapsår omfattande perioden Rapporten innehåller i första hand iakttagelser avseende väsentliga poster. Dispositionen av delula rapport är uppdelad i två avsnitt, redovisningsrevision och föl'valtningsrevision. REDOVISNINGSREVISION 1. Allmänt om bol(slutsprocessen Vid den överenskomna uppstarten av bokslutsl'evisionen var bokslutet färdigställt. Underlag och specifikati oner till samtliga balansposter fanns framtagna och årsredovisningsllirslag fanns färdigställt. Det är vår bedömning att bokslutsarbetet fungerat väl. 1(5) Medlem I Ernst & VOUJlfl GIob.aI Umited

12

13 ,... " III IIIIIIIIII III IIIII'JI""'!!I ERNST & YOUNG 3, 3,1 Kommentarer ln'ing balansposter Kuncffol'dl'ingar H2-31 Kundfordringar brutto (tkr) 973 l 275 Osäkra fordringar (tkr) -o -o Saldo en!. Arsl'edovisning (tkl') Posten avstämd mot underlag utan arunärkning. 3,2 Maskiner och inventarier 201Q-12-Jl Anskaffhingsvlirde (tkr) Ackwnulerade avskrivningar (tkr) Planenligt restvärde (th) ( Under året har datautrustningar anskaffats för ca 59 tkr (f.å. 71) och ergonomiskt korrekta kontorsmöbler föl' ca 80 tkr (f.å. 30). Under året bar mrsftljllinglutrangering skett med 4 tkr (tå, O), Posten avstämd mot 'lmderlag utan anmärkning. 3.3 Likvida medel FK:s sammanlagda likviditet uppgår till tkr, (f.å, 12695), Den goda likviditeten förklaras av att FK ärligen i rorskott erhåller medel från VO-regionen att förvalta och fördela ca 9 Mkr inom ramen för det delregionala tillväx:tprogrammet. Så numera även den kommunala motfmansieringen. Posten avstämd mot kontoutdrag och andra underlag utan anmärkning. 3.4 Ovrlga tillgångar Aktier tkr (H 2 767), momsfordran 483 tia (f.å, 825), övriga kortfristiga fordringar 295 tler (f.å. 40) samt fö rutbetalda kostnader och upplupna intäkter tkr (få ) är samtliga avstämda mol underlag utan anmärkning. Kan betonas att andelen av substansvärdet i delägda bolag uppgår till ca 17,4 Mkr (f,å, 13,4) och har ctt bokfört värde med 2,8 Mkr (2,8 Mkr). Del föreligger alltså ett avsevärt övervärde på detta aktieinnehav. 3.5 Upplupna kostnadel' ochjöl'utbetalda inttikter Fyrbodals Komlllunalförbund Revisions PM (5)

14 1IIIIIIIIIIIIIIIJlI III II""' ä!i ERNST & YOUNG Posten uppgår till tkr (f.å. 7241) och merparten utgörs av follltbetalda intäkter i pl'ojektverksamheten. Posten avstämd mot lulderlag utan anmärkning. 3.6 Leverantörsskulder Saldot uppgår till I 696 tkr (f.å ). Posten avstämd mot underlag utan anmärkning. 3.7 Ovriga kol'ifristiga skulder ( I Skuld Regionala TiIlväxtmedel- TVP, tlcr (f.å. II 212) utgör ifrån VGregionen och medlemskommunerna erhållna ännu ej fdrdelade medel. Övriga kortfristiga skulder uppgår til1453 tkr (f.å,377). Posten avstämd mot underlag utan anmärkning. 3.8 Långfristiga skulder Saldot uppgår til12 III tkr (f.å ). Utgör ackumulerade överskott i Gränslcommittens verksamhet och beloppet är en skuld till Nordiska Ministerrådet som fmansierar verksamheten. (,. l' I Posten avstämd mot underlag utan anmärkning. 3.9 Eget kapital Beloppet uppgår till tkr (f.å ). Detta utgtir den samlade förmögenheten i FK. Utgörs av resultatet from tom. 20 Il samt kapitaltillskott fi'ån Kommunförbundet Fyrbodai (gamla organisationen) utgörande dennes fårmögenhet vid Iikvidationstillfiillet som uppgick till 171 tkr, Posten avstämd mot underlag utan anmärkning. Fyrbodllls Kommllllalförbllnd Revisions PM (5)

15 I11I1I11I1I111"""gg ERNST & YOUNG ' FÖRV ALTNINGSREVISION 1. Våren 2011 initierade vi revisorer ett granskningsarbete av FK:s system for säkring av god intern kontroll i verksamllctcn samt mätning av måluppfyllelsegrad. Ett utvecklingsarbete har påbörjats av FK. Vi kommer att granska detta under Avslutningsvis vill vi meddela att efter vår granskning av redovisning och förvaltning under år 2011 har v.i inga anmärkningar och kommer i revisionsberättelsen att tillstyrka att resul elrba~ räkning fa..c;tställs och att direktionen beviljas ansvarsfrihet for ( Med vänlig hälsning! u oriserad revisor FyrbodHIs KOllllllunalfö. l:!und Revisions PM (5)

16

17

18

19

20 De fjorton kommunerna Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Strömstad, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors, Dals-Ed, Munkedal, Tanum, Orust och Sotenäs bildar tillsammans Fyrbodals kommunalförbund. Invånarantalet i området uppgår till dtygt , vilket är 17 % av Västra Götalands läns befolkning. Förbundets uppgift är att tillvarata kommunernas intressen inom Fyrbodals geografiska område, främja deras samverkan och tillhandahålla dem service. Syftet skall vara att stärka FyrbodaI och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet skall samverka med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med övriga kommuners regionala kommunförbund och med vår egen organisation Västsvenska Kommunförbundens samorganisation (VästKom). Förbundet slmll särskilt vei"lm inom följande områden; Tillväxt- och utvecklingsfrågor Verksamhetsstöd och intressebevakning Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter Fokns skall ligga på utveckling och tillväxt, med de tre prioriterade programområdena; entreprenörskap och nyskapande, miljö- och energiteknik samt attraktivitet för boende och besökare. Inom kommunal verksamhet är uppdraget att arbeta med vård- och omsorgs- och socialtjänstfrågor, verksamhetsutveckling med IT-stöd, utbildningsfrågor och intressebevakning. 5

21 Personal Förbundet har inom ramen för sin basfinansiering utrymme för ca 7 tjänster. Eftersom ett antal externt finansierade verksamheter och projekt ingått i uppdraget under året har det fu/mits utrymme för ytterligare tjänstetillsättningar. Den 31 december 2011 var 18 personer tillsvidareanställda och 14 personer visstidsanstälida. Motsvarande siffror var vid fön'a årsskiftet 17 tillsvidareanställda och 14 visstidsanstälida. Av de anställda är 2 I kvinnor och Il män. I bifogat bokslut är antalet anställda beräknat utifi'ån antalet heltidsijänstel: Ekonomi Den kommunala avgiften för 201 I har varit 26 kr/invånare. Av dessa har 2 kr/invånare tillfallit VästKom. Total årlig omslutning 2011 är ca 35 miljoner. (exklusive tillväxtrnedel) Se vidare bifogat bokslut. Lokalisering, kansli och administration Förbundet är lokaliserat till Riverside i Uddevalla. All gemensam administration, samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt samordnade. Vi har en särskild avdelning för administration, ekonomi-, projekt- och löneadministration. Avdelningen leds aven administrativ chef. Den 31 december 20 Il var det fyra personer på sammanlagt 3,50 årstjänster inom avdelningen. 6

22

23 Valberedning Åsa Karlsson, Munkedal ( ordförande) Övriga ledamöter: Marie Dahlin, Vänersborg, Monica Hansson, Trollhättan, Anne-Marie Jacobsson, Färgelanda, Sture Torstensson, Mellerud, Henrik Sundström, Uddevalla, Roland Karlsson, Lysekil Beredningen för regional utveckling (BHU) Clas-Åke Sörkvist, Sture Svennberg, Paul Åkerlund och Martin Carling Ombud vid föreningsstämma med VästKom. Monica Hansson, Trollllättan och ersättare Anna-Lena Heydar, Uddevalla Ägarrepresentation från Fyrbodai i Ägarrådet för Västtrafik Monica Hansson, Trollhättan och Robert Svensson, Mellerud Laxfond Vänern Robert Svensson, Mellerud och ersättare Lars-Göran Ljunggren, Vänersborg Bolagsstämma Mediapoolen AB Gerd Melin, Tanum och ersättare Sture Svennberg, Uddevalla Styrelserepresentation Mediapoolen AB Peter Hemlin, Sotenäs och ersättare Ronnie Brorsson, Strömstad Stämmoombud Gryning Vård AB Ingemar Samuelsson, Uddevalla och ersättare Ulla Börjesson, Färgelanda Revisionen Gryning Vård AB Dan Nyberg, Vänersborg 8

24

25 Direktionen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har förlagts till kommunerna: Uddevalla (3 gånger), Trollhättan, Orust, Vänersborg och Färgelanda. Nedan redovisas en kort sammanfattning av direktionens arbete under året. Januari Presentation av fårbundet för den nyvalda direktionen. Valärenden infår ny mandatperiod. Årsredovisning av års verksamhet Beslutar att påbölja projektet; Intermodala Godstransporter. Framtidens Hälso- och sjukvård - ett initiativ från Västra Götalandsregionen. Mars En gemensam satsning för besöksnäringen Förändring och förtydligande av gymnasiesamverkansuppdraget Beslut om uppdaterad delegationsordning. Förnyat förordnade av fårbundschef. Avrapportering; revisionsrapport. Beslut om politisk styrgrupp för kompetensplattformsarbetet Redovisning av beslutade tillväxtprojekt Maj Presentation av Innovatums verksamhet Presentation av projektet EY. Embassy. Beslut om översyn av förbundets arvodesreglemente. Redovisning av pågående arbete kring samordning av Vuxentubildningen. Gemensam skrivelse avseende Sydvästlänken Förslag till ändring av gällande regional infrastrukturplan avseende Torp. Information om läget kring SAAB. Juni Ställningstagande avseende kostnader får hemyänst med tillfållig vistelse i annan kommun. Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna. Skrivelse avseende ny broförbindelse över Göta Älv i Göteborg. Redovisning av rapporten kring framtidens kollektivtrafik i FyrbodaI. 10

26

27 Förbundets verksamhet genomsyras av ambitionen att vara tillväxt- och utvecklingsskapande. För genomförandet av Tillväxtprogram i FyrbodaI har av Västra Götalandsregionen tilldelats medel. Dessa medel har och skall användas för att genomföra aktiviteter och projekt som prioriterats inom progratrunet. Medlen används för att växla upp de resurser som kommunerna satsat i projekten. Programmet gäller för perioden Tre prioriterade delprogramområden har tagits fram och beslutats; Entreprenörskap och nyskapande, Energi- och miljöteknik samt Attraktivitet för boende och besökande. Från och med 2008 har kommunerna överlåtit resurser motsvarande ca 35 kr per invånare för genomförande av programmet. Sammanlagt har förbundet haft en budget på 18 miljoner kr för ändamålet. Under 2011 upparbetades hela budgeten. Uppväxling ytterligare av projekten innebär en total omslutning på ca 70 miljoner årligen. En sammanställning av beslutade projekt samt en halvtidsutvärderingfinns att ta del av på hemsidan. 12

28 Vision "det goda livet" och dess fem fokusområden avspeglas i våra verksamheter och prioriteringar. För att tydliggöra detta och få kraft i arbetet har fem politiska beredningar ett särskilt ansvar för respektive område. Varje beredning har haft tjänstemannaresurs knuten till arbetet. Beredningen för Näringsliv Aktuell handlillgsplall Beredningen har under 2011 valt att bevaka fem olika områden speciellt under året. I den mer löpnade ordinarie verksamheten har varit att bereda och diskutera de insatser som Fyrbodai skall göra utifrån vårt tillväxtprogram och dess prioriteringar. Beredningen har också som ett resultat av den halvtidsutvärdering som gjorts av tillväxtprogrammet arbetat med att förtydliga målstruktur och skapa relevanta indikatorer, samt förtydligande av förändringsteorin i planerade projekt. Under hösten 2011 inbjöds befintliga och presumtiva projektledare inom Näringsliv- och kultur till en projektdag, där fönniddagen ägnades åt att kortfattat beskriva projekten och eftermiddagen till en genomgång av det nya ansökningsförfarandet. Beredningen Näringsliv har i sin programförklaring fokus på fem tillväxtbranscher, tillverkningsindustrin, träförädling, maritima näringen, besöksnäringen samt energi. Inför 20 II tog den dåvarande beredningen fram handlingsplanen som var indelad i fem rubriker som redovisas nedan tillsammans med ett urval av andra prioriteringar och satsningar. Aktivitet Resultat Fortsatt genomförande av de aktiviteter och prioriteringar som tagits fram inom tillväxtprogrammet. Fordonsindustrin Projektet Omställningskontoret är ett resultat för att stärka regionen utifrån vårt fordonsberoende. Koncentration på coaching, riskkapital och ägarskiften. Stöd till krisdrabbade företag sker inom FöretagsAkuten i Västra Götaland. Ett samarbete mellan delregionerna, Företagarna och VGR. Genomföra insatser som på kort och lång sikt underlättar näringslivets utveckling. Skogsindustrin ltmovatum bedriver sedan maj 20 Il en förstudie, på uppdrag av Vänersborgs kommun, Fyrbodai och Västra Götalandsregionen, i syfte att utreda och föreslå möjliga tillväxtverksamheter där Vargöns industriområde är sj älva etableringsområdet. 13

29 Maritima näringen Svenskt Marintekniskt forum förstärker sin position inom regionen 20 II och engagerar sig både regionalt och nationellt. Satsningar på Vänern som maritimt område. Fyrbodals skolor skall stimulera entreprenöriella kompetenser. Vänern som maritimt område har övergått i verksamhet där Värmland är projektägare. Projektet har haft lite svårt att riktigt komma igång men satsningen är viktig. Verksamheten är uppdelad i olika fokusområden och förhoppningsvis utvecklas kraftfullt. Peter Eriksson i Trollhättan är vår representant i Styrgruppen. Ung Företagsamhet är känd på de flesta gymnasieskolor och man ökar antalet elever år från år. Målsättningen är att inom ett par är nå 40 % av sin målglupp i FyrbodaI. Drivhuset bedriver en aktiv entreprenörspåverkan pä Högskolan Väst och när nu i stolt sett alla studenter. STEPS, strategiskt entreprenörskap i skolorna, är ett projekt som FyrbodaI är med i och som Skaraborgs kommunalförbund driver. Skall ge skolornas personal möjlighet att finna ny pedagogik för att stimulera entreprenöriella färdigheter. Gemensamma aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för en ökad innovationsförmåga. Fyrbodals kommunalförbund medfinansierar ett antal projekt som ska bidra till ökad innovationsförmåga inom prioriterade om-råden, bl.a. följande projekt: Innovatum Teknik Park Marintekniskt Forum MareNovum Entreprenörsarenan FöretagsAcceleratorn-Connect Väst 14

30

31 Beredningen for Infi'astruktur Beredningsgruppen får infrastruktur innehar uppdraget att för Fyrbodals kommunalförbunds räkning bevaka och arbeta för en god, säker och bred tillgång på infrastruktur samt säkerställande av en kontinuerlig behovsbaserad utbyggnad av infrastrukturen inom kommunalförbundets geografiska område. Aspekter som regionfårstoring, underlättande av arbetspendling, hållbar tillväxt, drift och underhåll samt säkerhet skall också ingå i beredningens arbete. Nedan presenteras beredningens mål samt de aktiviteter som påböljats/genomförts under 2011 AktivitetlMål Väg Att fattade beslut om väginvesteringar och åtgärder genomförs inom tidplan. Att stråkpotterna ger maximal nytta/kr FyrbodaI som budbärare för sina kommuners intressen och behov Fyrbodals protokollsanteckning i BRU förverkligas Framtagande av särskild pott för utveckling av landsbygdsvägar (och i förekommande fall järnväg) för bärighet, arbetspendling och besöksnäring Jäl'llväg Norge-Vänerlänken nyttjas i ökad grad får persontrafik till/från Norge. Beslutade objekt (t.ex. Bohusbanan) genomförs inom fastställd tidsram Resultat Tagit initiativ till en anhållan hos BHU om förskottering av väg 160. Anhållan har beviljats. Utbyggnaden av E6 till motorväg håller tidsplanen. Enats kring en åtgärdsplan för stråkpotterna 1,4 och 5. Samordnat processen med kommuner, VOR och Västtrafik kring framtagandet av åtgärdsplan för stråkpotterna. Ätgärdsplanen har fastställts av BRU. Deltagit i förberedande planering inför en eventuell revidering av regional och nationell infrastrukturplan Framfört till VOR behovet av att skapa en särskild pott för investeringar i små vägar i samband med kommande revidering av regional plan. Delvis bidragit till gjord avsikts förklaring mellan VOR och Västtrafik angående utökat antal turer. Uppmstningen och nya sträckningen av N:a Bohusbanan Skee -Strömstad följer tidplanen och beräknas vara fårdig hösten

32 ITlBredband Verka för en ökad tillgång till bred band för Fyrbodals invånare och näringsliv Inlett planering av ett större informationsseminarium som syftar till att öka kunskapen om regionala och statliga finansieringsmöjligheter för utbyggnad av fiber/ bredband. Sjöfart Påbörjat Intel'l'egprojektet IGS (intermo- dala godstransp.). Verkat för behovet av ökat hamnsamarbete. Deltagande i styrgruppen projektet "Vänersjöfarten" samt arb. gruppen sjöfart & transpoltlogistik. Skrivelse till VGR avseende brohöjder på den nya Göta Älvbron. Överföring av gods från väg till sjöfart. Ökad användning av de kommersiella hamnarna i FyrbodaI. Kollektivtrafik En säkerställd och väl utbyggd kollektivtrafik Processat fi'am och fastställt Målbild för som en central faktor för tillväxt och region- kollektivtrafiken i FyrbodaI 2025 (K2025) förstoring samt kollektivtrafikprogram för Sammanställt Fyrbodals yttrande gällande utredningen "Resa i Västra Götaland" (gem. fårdtjänstregler mm). Representation i "pris- och sortimentsstrategi-gruppen" Elström Säkerställande av elström Råvatten I skrivelser till Svenska Kraftnät tydligt markerat Fyrbodals ståndpunkt om nergrävd marldcabel samt att sjökabel utreds som alternativ. Säkerställa en långsiktig back-uplreserv för Inga aktiviteter har genomförts under kommunernas råvattenförsörjning

33

34

35 Genomförda och pågående aktiviteter Mål Medverka till att utveckla hållbara strukturer får omsorg och hälso- och sjukvård nära medborgarna (närsjukvård) Aktivitet Aktiviteter i form av t.ex. projekt, seminarier, utbildning inom Vårdsamverkan Fyrbodai F Olisatta gemensamma satsningar inom socialpsykiatri och vnxenpsykiatri. Utveckla kommun/myndighetsövergripande arbete mot droger Samordning/samverkan i kvil1l1ofridsfrågor Resultat Processarbete i närsjukvårdsgrupper för framtagande av plan får Vårdsamverkan Bildande av politisk överbyggnad får Vårdsamverkan. Stor utbildningssatsning inom projektet "Kunskap gör skillnad" för personal inom region och kommun. Arbete med implementering av nationella riktlinjer får missbruks- och beroendevården med stöd av Länsstyrelsen. Samverkan genom Länsstyrelsens nätverk mot droger. Genom projekt genomfört utbildningar, startat nätverk och skapat strukturer får att upprätthålla kompetens. Mål Förbättra barn och ungas hälsa Föreläsningar och utbildningar t ex "Gift mot sin vilja" och "Våld och kontroll". Ut- bildning av gruppledare som håller i samtal med invandrarföräldrar på SFI. Aktivitet Utveckla föräldrastödsarbetet i Fyrbodai Stödja kommunerna när det gäller utveckling och handläggning kring hedersproblematik Resultat Föräldrastödsprojekt med Länsstyrelsemedel avslutat. Föräldrastödsprojektet Uddevalla-Fyrbodal avslutat. 20

36 Utveckling i samverkan med FoU kring Social barnavård GenomfÖli FoU cafe om hur barn kommer tilltals i BBIC. Seminarium kring hur familjehemsplacerade barn klarar sig. Forskningscirkel om brukarmedverkan i den sociala barnavården. Deltagande i nationell kartläggning - uppföljning familjehemsplacerade barn. Bidra till gemensam kompetensutveckling Översyn av Västbus riktlinjer från och förbättrad lokal samverkan för Västbus Översyn av materialet Råd- och utredningsrnålgrupp arbete på basnivån. Framtagande av riktlinjer för familjehemsplacerade barn. Hälsokällan drivande i VG-regionen. Hälso- källans styrgrupp har utökats med drogförebyggare. Verksamhetsplan 2012 har en mer drogförebyggande inriktning än tidigare. Drogförebyggande samarbete gentemot barn o unga Mål Bidra till att skapa attraktiva kommuner att leva i för invånarna i Fyrbodai Anställning av plattformsledare för del- regionalt arbetet med statens satsning på evidensbaserad socialtjänst. Stöd i införande av kvalitetsregister. Stort fokus på införande av säkra kort inom den kommunala sjukvården. Förberedelse infcir systernbyte för beställning av läkemedel (Pascal). Hållbara strukturer skapas genom uppbyggnad av FoU strukturen. Aktivitet Genom samarbete bidra till utveckling av den kommunala basverksarnheten genom bi.a. strukturarbete för kunskaps utvecklingen inom socialtjänsten med fokus på äldreomsorg, FoU och ehälsa. Utvecklingsprojekt inom välfardsområdet genom t.ex. EU-medel Resultat Aktuella utvecklingsprojekt har varit två föräldrastödsprojekt. Ett med medel från Statens folkhälsoinstitut, Föräldrastöd i Uddevalla - Fyrbodai samt ett med medel från Länsstyrelsen, Föräldrastöd i samverkan. Båda avslutades vid årsskiftet. EU-projektet F.Y. Embassy, med fokus på integration, avslutades som projekt. Dock startade ett nytt projekt med samma upplägg upp men 21

37 med ett utvidgat geografiskt upptagningsområde. Det nya projektet benämns West Youth Embassy och stöds av FyrbodaIs kommunalfårbund via tillväxtmedel om kr får perioden Deltagande i nationella nätverk får social- handläggare, plattformsledare och FoUverksamhet. För det delregionala samverkans- och utvecklingsarbetet administreras lokala nätverk får vissa funktioner i kommunel'l1a. Vara en plattform för debatt, omvärldsorientering, utvecklingsarbete. Mål Ökat samarbete mellan miljökontoren inom Fyrbodals kommuner Under 2011 har man gått från virtuella kon- toret till Länsstyrelsens TVL-portal. Det är en mötesplats får länets tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken. Målgruppen är kommunel'l1as miljönämnder eller motsvarande. Aktivitet Aktivt driva på utvecklingen genom gemensamma aktiviteter, gemensam information på Intel'l1et etc. Resultat Genom samarbete bidra till utveckling av den kommunala miljömyndighetsutövningen t.ex. inom tillsynsomrädet. Gemensamma presidieseminarier Fokus på arbetsmiljöfrågor, hot och våld i tillsynsarbetet och kartläggning av mål och nyckeltal i de resp. kommunel'l1a. Ett gemensamt presidieseminarium med temat miljömål genomfårdes i februari. Utveckla möjlighetel'l1a inom "Fyrbodalsavtalet" Undertecknats av samtliga kommuner och används i varierande utsträckning mellan kommunel'l1a. 22

38 Projektmedel för att främja barn och ungas psykiska hälsa - Röda trådeu Hälso- och sjukvårdsnämnd startade ett projekt för främjande av barn och ungas psykiska hälsa i Dalsland "Röda tråden" hösten Projektet avslutades sista december Hälsokällan har varit samordnare och ansvarat för en utbildningssatsning. Under projektets tid har det genomfölls två MIutbildningar, en DISA, fyra ICDP nivå l och en ICDP nivå 2 utbildning (ICDP står för Vägledande samspel). Utöver dessa har Fritidsgårdspersonal i Dalsland fått en omfattande kompetensutveckling. Utbildningar Senior alert, Palliativregistret, Ny patientsäkerhetslag, Fördjupningskurs inom Riskbruk - Missbruk och Beroendefrågor, fyradagars nationell baskurs omkring riskbruk, missbruk- och beroendeproblematik, kompetens utveckling för personliga assistenter, tematräffar våld i nära relationer. Konferenser Kvalitativ uppföljning muitisjuka äldre (Uddevalla-Orust), sociala investeringsperspektivet, Temadag för f011satt arbete med BBIC, Skolprestationer och socialt utsatta barns utveckling, Socialtjänstens roll i rättsprocessen avseende unga lagöverträdare, Äldres hälsa, vård och omsorg i dag och i morgon - Forskning pågår i Fyrbodalsouu ådet. 23

39 Beredningen for Utbildning Kompetensplattform Västra Götaland Västra Götalandsregionen har under året på uppdrag av Näringsdepartementet fortsatt arbetet att tillsammans med kommunerna och kommunalfårbunden i Västra Götaland, bygga upp en plattform får kompetensfrågor. Plattformen ska ge ökad kunskap och bättre översikt och samverkan inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. Aktiviteter i Fyl bodal Etablerat Lokala kompetensplattformar i kommunerna i Fyrbodal. I samråd med kommunledningarna har kontaktpersoner utsetts i respektive kommun. Påböljat arbetet med att etablera en Delregional kompetensplattfonn. Genomfölt en utredning av kompetensfårsörjningsarbetet inom den maritima näringen. Etablerat nätverk får förvaltningschefer inom utbildning, vuxenutbildningsansvariga och ordfåranden i utbildningsnämnd eller motsvarande. Etablerat ett nätverk för samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar. Tillsammans med Meritea AB genomfårt ett valideringsprojekt för att identifiera utveck lingsbehov inom valideringsområdet. Genomfört en utredning kring en samlad struktur för vuxenutbildning i Fyrbodal. Utredningen ledde till fem slutsatser: Behovet aven samlad politisk vision inom vuxenutbildningsområdet, genom koppling till kompetensplattformsarbetet ta fram bättre analyser av utbildningsbehovet i Fyrbodal, behov av att skapa nätverk, en samlad bild av utbild nings utbudet och stödsttuktur får valideringsarbete. 24

40 Fyrbodals Gymnasieskola Verksamheten och beslutsprocessen inom gymnasiesamverkan har under året lyfts in i den ordinarie strukturen i förbundet. Arbetet har fokuserat på de specifika arbetsuppgifter som togs fram under Aktiviteter Nytt antagningssystem har upphandlats och användes vid antagningen till Ny design av webbplats framtagen. Som ett led i kvalitetsarbetet kommer en enkätundersökning att genomföras under Enkäten riktar sig till elever i år 2. Underlag och teknik har tigits fram under Sammanställning av utbud och prislista för 2012 fi amtagen. Övriga aktiviteter Lärande i Arbetslivet - LiA Kommunalförbundet är partner i projekt LiA som ägs av Ljungskile folkhögskola. Målgtuppen för projektet är kommunala förvaltningar i FyrbodaI. Lärande i Arbetslivet" (LiA) syftar till arbetsplatsutveckling och arbetsplats~lärande som skapar ökad hälsa och större välbefi1lllande för medarbetare och chefer. Detta leder förhoppningsvis till förbättrad kvalitet och högre effektivitet i verksamheten vid de kommunala förvaltningar i Fyrbodai som deltar i projektet. Projektet kombinerar ett individuellt och organisatoriskt perspektiv, och syftar till att utveckla en individuell förmåga att ta kontroll över sitt eget lärande och bygga upp en arbetsorganisation till stöd för detta. Under hösten genomfördes mobiliseringsfasen och ansökan om genomförande är inlämnat till ESF. Teknikcollege Teknikcollege Fyrbodai är ett samarbete mellan kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål och invigdes i september Våra Teknikcollegecertifierade utbildningar återfnns i Trollhättan, Uddevalla, T.ysekil. VänershOl'g och Munkedal. 25

41 Beredningen rör Kultur Som grund f'ör kulturberedningens arbete ligger TilIväxtprogmm Från 2008 finns ett avtal mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kommunalförbundet som rör samverkan och gemensamma insatser för att stärka det lokala och delregionala kulturlivet. Samarbetet har sin bas i tre handlingsprogram för kultur som Västra Götalandsregionen tagit fram; Barn och ungas kultur, Lust att lära samt Det Maritima och industriella kulturarvet. Det mesta av beredningens arbete har fokuserats på de projekt som de gemensamma tillväxtmedlen har kunna skapa. Att vara en samlande och drivande kraft för samverkan och utveckling av lokala och regionala satsningar har stått i fokus. Kulturstrategin "En mötesplats i världen" Västra Götalandsregionen har antagit en kulturstrategi - ett dokument som anger vad den framtida kulturpolitiken ska fokusera på. Den beskriver kulturpolitikens fem dimensioner och pekar ut fem strategiska områden som är särskilt viktiga att arbeta med framöver. Kommunalförbundet har varit en av parterna under arbetets gång med att ta fram strategin. Arbetet fortsätter med att en kulturplan skall tas fram. Exempel på projekt beslutade 20 Il där konst- närer och kulturarbetare är en del av mål- gruppen Område/ Aktivitet enligt verksamhetsplan Kultur f'6r ökad sysselsättning Samverka med VGR enligt mål och syfte genom programmet Näringslivs-utveckla kultursektorn. Att arbeta för att skapa bättre förut-sättningar för konstnärer och kulturarbetare att försörja sig på sin verksamhet är en långsiktig vision som genomsyrar kulturberedningens projekt. Resultat Flera kulturkluster inom Fyrbodai har erhållit medel inom programmet för framarbetande av längre projekt. - Experimentyta för konstnärliga under sölmingar i landskapet - Offentlig miljö som konstfonn - Danspedagogpool - Utveckling av kultursystem - Dalsland - Kulturkollo 20 Il - Lågor - Cultural Planning Laboratory 26

42

43 Gemensamt för all vår samverkan är betydelsen av aktiva och fungerande nätverk. Nätverken är en förutsättning för att förbundets övriga verksamhet går i takt med kommunernas behov och önskningar. Tanken med dessa träffar är också att skapa mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte. Ett stort antal träffar har genomförts på initiativ från förbundet under verksamhetsåret. 28

44 Under denna rubrik redovisas de verksamheter som lagts inom ramen för förbundet och är av mer bestående karaktär. Gränskommitten 0stfold-Bohuslän/Dalsland är en medlemsorganisation för kommunerna i Fyrbodai och 0stfold samt Västra Götalandsregionen och 0stfold tylkeskommune. Kommunalförbundet administrerar kommitten som bedriver verksamhet inom en rad olika områden. Gränskommitten initiera!~ finansierar och driver norsk-svenska projekt som direkt och indirekt gynnar gränsregionens kommuner, företag och invånare. För ytterligare information se Gränskommitten hal' en egen verksamhetsberättelse och bokslut. Hälsokällan Hälsokällans uppdrag är att främja barn och ungdomars Hälsa. Under året har detta gjorts bl.a. genom tre stora projekt, Röda tråden i Dalsland (främjande av barn och ungas hälsa, HSN 2 projekt), Länsstyrelsens föräldrastödsprojekt och det Nationella föräldrastödsprojektet (Uddevalla kommun i samverkan med Hälsokällan och Fyrbodalskommunerna). Alla tre avslutades vid årsskiftet. Under året har Hälsokällan fått allt fler förfrågningar om utbildningar och föreläsningar rörande normkritiskt-, mångfalds- och likabehandlingsarbete. Bland annat så har det varit utbildningar och förläsningar i likabehandling för förskole- och skolpersonal, utbildning i hur man kan jobba för att motverka hedersrelaterad problematik inom socialljänsten, på SFI och i boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Forskning och utveclding (FoU) FoU Fyrbodai har under året utvecklats till en mötesplats för personer i socialtjänsten som arbetar med utvecklingsfrågor. Under hösten har FouRummen startat inom tre områden IFO, funktionshinder och Vård och omsorg, med FoU ombud från ledningsgrupperna i kommunerna. Från FoURummen deltar representanter i STUG, som bereder ärende till FoU ledningsgrupp med fem socialchefer från de tre de10mrådena i FyrbodaI. Under året genomfördes en utvärderingsverkstad där olika områden/processer/arbetssätt utvärderades (nutritionsprojekt, LOV, kvalitetsarbete, personliga ombud). Seminarium om barn till föräldrar med lindriga begåvningshandikapp, utvärdering av BBIC ur ett barnperspektiv, barnperspektivet på försörjningsstöd och en utbildning om fokusgruppintervjuteknik har genomfört. Tillsammans med FoU i Väst genomfördes ett forskningsseminarium om effekterna av IFOs organisering. En utbildning för personliga assistenter har påböljats tillsammans med FoU Skaraborg. En forskningscirkel om brukarmedverkan i sociala barnavården, där sex kommuner deltar påböljades. Ett nätverk för huvud handledare för sjuksköterskestudenter har formats. 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24 Au 113 KS/2011-0408 KS 67 KF Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning

Läs mer

Finansiell rapport 2014

Finansiell rapport 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 17 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks 54 Au 53 Ks/2014-0246 Finansiell rapport 2014 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 10 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 91 Ks 130 Au 145 KS/2015-0052 Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund Kommunstyrelsens

Läs mer

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-23 Kf 11 Ks 86 Au 131 Ks/2014-0246 Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 Förslag till beslut

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Finansiell rapport Januari- Mars 2015

Finansiell rapport Januari- Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 13 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 61 Ks 91 Au 100 KS/2015 0215 Finansiell rapport Januari- Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 115 Au 169 Finansiell rapport per augusti 2012 KS/2012-0363 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer