Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ks 115 Au 169 Finansiell rapport per augusti 2012 KS/ Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna Finansiell rapport per augusti 2012, inklusive sammanställning över pensionsmedelsförvaltningen Tidigare beslut i ärendet: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå kommunstyrelsen godkänna Finansiell rapport per augusti 2012, inklusive sammanställning över pensionsmedelsförvaltningen Ärendet Finanspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen varje tertial ska lämna en finansiell rapport med finansverksamhetens utveckling till kommunstyrelsen. Pensionsmedelspolicyn föreskriver att skriftlig redogörelse avseende placeringsverksamheten ska sammanställas varje tertial till kommunfullmäktige. Rapporten redovisar att den totala pensionsmedelsportföljens marknadsvärde har ökat med 3,1 Mkr, efter inköp för utdelning och premierabatt. Orealiserad realisationsvinst uppgår till 4,7 Mkr. Ingen nedskrivning är aktuell per augusti. Hög risk på aktiemarknaderna föranleder fortsatt låg aktiefondsandel i portföljen. Kontokrediten har nyttjats med 10 miljoner kronor. Exp till: Diariet Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr: Kommunstyrelsens arbetsutskott Finansiell rapport per augusti 2012 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna Finansiell rapport per augusti 2012, inklusive sammanställning över pensionsmedelsförvaltningen Ärendet Finanspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen varje tertial ska lämna en finansiell rapport med finansverksamhetens utveckling till kommunstyrelsen. Pensionsmedelspolicyn föreskriver att skriftlig redogörelse avseende placeringsverksamheten ska sammanställas varje tertial till kommunfullmäktige. Rapporten redovisar att den totala pensionsmedelsportföljens marknadsvärde har ökat med 3,1 Mkr, efter inköp för utdelning och premierabatt. Orealiserad realisationsvinst uppgår till 4,7 Mkr. Ingen nedskrivning är aktuell per augusti. Hög risk på aktiemarknaderna föranleder fortsatt låg aktiefondsandel i portföljen. Kontokrediten har nyttjats med 10 Mkr. STRÖMSTADS KOMMUN Agneta Johansson Ekonomichef Expedieras till: Diariet Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningsförvaltningen Norra Bergsgatan 23 Ekonomiavdelningen Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

3 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr:KS/ Finansiell rapport per augusti 2012 Långsiktig medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning Värdeförändring under året Hittills under året har pensionsportföljens värde förändrats enligt nedan: Förklaring till förändringarna: 1. nettoökning anskaffningsvärde räntebärande fonder till följd av: a. rabattköp för förvaltarens rabatt på förvaltningsavgiften, kr 2. ökat marknadsvärde räntebärande fonder 3. ökad orealiserad vinst räntebärande fonder 4. nettoökning anskaffningsvärde aktiefonder till följd av: a. rabattköp för förvaltarens rabatt på förvaltningsavgiften, kr b. köpta andelar för utdelning, kr 5. ökat marknadsvärde aktiefonder 6. ökad orealiserad vinst aktiefonder 7. totalt ökat anskaffningsvärde, raderna 1 och 4 8. totalt ökat marknadsvärde, raderna 2 och 5 9. ökad orealiserad vinst hela portföljen

4 2 (3) Fördelning i tillgångsslag Risken på aktiemarknaderna bedöms fortsatt som hög, varför portföljandelen i svenska respektive utländska aktier bibehålls underviktade mot index tills vidare. För mer information, läs förvaltarens tertialrapport, bilaga 1. Risk Durationen (motsvarar ungefär löptiden) för räntebärande papper är 2,6 år, att jämföra med index 3,5 år. Det är kortare än normalläget 3 år men ligger inom finanspolicyns föreskrivna intervall. Förvaltaren bedömer att med dagens rekordlåga ränteläge är risken för högre räntor är stor, även om låga räntor förväntas under lång tid framöver. Det förvaltningen har förlorat under 2012 på den lägre risken i obligationsportföljen har uppvägts av en övervikt i bostadsobligationer som gett ett positivt bidrag. Avkastning Total avkastning (marknadsvärdeförändring) har hittills i år ökat 3,8 procent, medan jämförelseindex har ökat 4,7 procent. Samtliga tillgångsslag understiger sina respektive jämförelseindex. Sedan starten har portföljen ökat med 58,7 procent, medan jämförelseindex har ökat 62 procent. Bästa utvecklingen står svenska aktier för, med 63,4 procent mot jämförelseindex 47 procent.

5 3 (3) Likviditetsförvaltning Likvida medel har minskat med 10,6 Mkr under året, från 73,9 Mkr till 63,3 Mkr. Förändringen består av: - summan av koncernbolagens saldon ökade med 10,4 Mkr, från 45,4 Mkr till 55,9 Mkr. Nettoförändringen består av en större ökning på Strömstadsbyggen, 29 Mkr, samt en större minskning för respektive Strömstadslokaler, -12,2 Mkr, och StrömstaNet, -5,6 Mkr - kommunens likvidkonton minskade med 21 Mkr, från 28,5 Mkr till 7,5 Mkr. Dessutom har kontokrediten nyttjats med 10 Mkr, vilket innebär en total likviditetsförändring med 31 Mkr. Det negativa kassaflödet i kommunen beror på investeringsutgifter samt utgifter inom pågående exploateringsprojekt. Investeringar har skett med 24,5 Mkr netto och exploateringsverksamhetens bokförda värde har ökat med 29,6 Mkr under året. Det senare har återigen sjunkit under september efter fakturering och bokförda värdet har hittills sjunkit med 14,5 Mkr. Leverantörsskulder har minskat med 10,7 Mkr. Prognosen för likviditetsutvecklingen resterande del av året är ett fortsatt negativt kassaflöde. Den kortsiktiga likviditetsreserven utgörs av kontokrediten på 40 Mkr, varav cirka hälften kan nyttjas innan andra finansieringsalternativ måste sökas. Likviditetsrisken bedöms som i princip obefintlig. Upplåningsuppföljning Årets budget innefattar inget beslut om upplåning utöver nyttjande av kontokrediten med 13,5 Mkr. Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning och därmed föreligger vare sig ränterisk eller annan risk som följer med extern finansiering. Däremot är de kommunala bolagen högt belånade med kommunal borgen, vilket innebär att det föreligger en borgensrisk. Risken för infriande av borgen bedöms som låg. Bilagor 1. Tertialrapport per augusti från förvaltaren Staffan Thorslund 2. Marknadskommentarer från DNB, Den Norske Bank, Asset Management per Avkastningskurvor för perioden för respektive tillgångsslag och portföljen som helhet

6 Bilaga 1 Tertialrapport per augusti 2012 Svenska aktier Er etiska svenska aktieplacering har efter avgifter ökat med 8,4 procent medan ert jämförelseindex, SIX Return Index har förbättrats med 9,0 procent. Börsen har under 2012 svängt ordentligt. Första kvartalet var starkt medan andra föll tillbaka rejält, som sedan har följts av en återhämtning. Kronan har stigit mot flera av de stora valutorna och tillväxten i svensk ekonomi har överraskat positivt Utsikter Svenskt inköpschefsindex i september indikerar på att en avmattning i Sverige kommer snabbt och är delvis inprisat i aktiekurserna. Riksbankens räntesänkning i början av september och av regeringen föreslagna infrastruktursatsningar är positiva faktorer. De negativa faktorerna är tyvärr flera. Kinas tillväxt ser ut att bli klart svagare än de 8 procent för 2012 som marknaden har förväntat sig. Oron i Europa är fortsatt lika stor och val i USA med hot om att de skattelättnader som faller vid årsskiftet kanske inte förnyas. Osäkerheten är oftast värre än ett negativt utfall eftersom marknaden har för vana att prisa in de negativa relativt snabbt i oroliga tider. Oron för Euroområdet Utländska aktier Er utländska etiska aktieplacering har efter avgifter ökat med 5,6 procent vilket är svagare än index, MSCI World som stigit med 6,2 procent. Eurokrisen är allvarlig och politikerna har svårt att genomföra de åtgärder som marknaderna kräver och USAs tillväxt har svårt att ta fart. Ändå har den tyska börsen stigit med 11 procent och den amerikanska med 9 procent i år. Tillväxtmarknaderna med Kina och Brasilien har haft det svårare och båda ländernas börser har backat i år. Utsikter Totalbilden är att den amerikanska tillväxttakten för närvarande håller sig omkring 2 procent. Denna fart är tillräcklig för att skapa flera jobb netto, men förmodligen otillräcklig för att tydligt sänka arbetslösheten som i augusti var 8,2 procent. Den höga arbetslösheten är kanske det enskilt viktigaste problemet för Obama inför valet i november. Europas låga tillväxtutsikter och höga statliga skuldsättningar kommer att dämpa företagens vinster framöver. Vi ser ändå möjligheter att öka aktieandelen framöver. Svenska räntor Er ränteförvaltning har efter avgifter avkastat 2,2 procent medan ert index, OMRX Bond avkastat 2,3 procent. Ränteportföljen har en duration på 2.6 år mot index 3,5 år. Ni har en kort löptid på obligationerna eftersom vi bedömer risken för högre räntor som stor. Det förvaltningen har förlorat under 2012 på den lägre risken i obligationsportföljen har uppvägts av en övervikt i bostadsobligationer som gett ett positivt bidrag. Utsikter Vi har en relativt kort löptid i er obligationsportfölj till följd av att räntorna i dagsläget är rekordlåga och följaktligen bör de successivt stiga även om vi tror på låga räntor under lång tid framöver. Portföljen i sin helhet Den totala portföljens utveckling t o m 31 augusti, 3,8 procent. Jämförelseindexet 4,7 procent. Delportföljerna har haft en sämre utveckling för 2012 än sina respektive index men marginalerna är små och vi hoppas kunna vända trenden under hösten. Den svenska aktieandelen är 18,0 procent och den utländska 14,2 procent. Båda med en undervikt gentemot index. Detta innebär att ränteandelen i portföljen är 67,8 procent. Detta ger då en övervikt i räntebärande värdepapper med 7,8 procent. /Staffan Thorslund

7 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under :30

8 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under :30

9 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för svenska räntebärande vp och jämförelseindex under :30

10 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under :30

11 FINANSIELLA UTSIKTER - 3 SEPTEMBER 2012 UTVECKLINGEN PÅ DE FINANSIELLA MARKNADERNA Dag Lindskog, chefekonom Vad vilja centralbankerna? Sommarens kursuppgång på de globala aktiemarknaderna fortsatte till mitten av augusti när en försämring tog vid. Obligationsmarknaderna vände samtidigt men i motsatt riktning. Många viktiga priser på de finansiella marknaderna inledde och avslutade följaktligen augusti på ungefär samma nivåer. Inget speciellt kan förklara omslaget som inte heller är särdeles kraftfullt. Den tidigare uppgången var förmodligen endast för mycket under för kort tid. Knappast heller finns något radikalt nytt som skulle motivera en beslutsam rörelse i endera riktningen. De stora frågetecknen har ännu inte rätats ut. Vad kommer att hända med den amerikanska finanspolitiken vid årsskiftet? Hur svag är den kinesiska konjunkturen? Vad kommer att ske inom och med euroområdet? CENTRALBANKERNA GRUBBLAR Centralbankerna kan mycket väl inta huvudrollerna under september. Varje eventuell åtgärd kommer att gå i expansiv riktning. Men vilka medel skulle kunna komma till användning och hur resolut? Beslutsfattarna inom euroområdet diskuterar hur ECB:s mandat ska tolkas. Vad är egentligen tillåtet för ECB (väsentligen angående kvantitativ expansion eller ECB:s köp av krisländernas obligationer)? Amerikanarna debatterar värdet av ytterligare kvantitativ expansion (även i princip obegränsade köp av obligationer av Fed till dess att vissa mål för konjunkturcykeln har uppnåtts utan hänsyn till eventuella sidoproblem längre fram i tiden). När och hur kraftfullt kommer den kinesiska centralbanken att agera? Utrymmet förefaller finnas då inflationen numera är klart lägre än exempelvis inom euroområdet. Även i Sverige diskuteras penningpolitiken livligt. Vad är rätt styrränta i ett läge med, enligt preliminära beräkningar, tills helt nyligen hög tillväxt och försumbar inflation? September inbegriper också viktigt beslut från den tyska författningsdomstolen och parlamentsval i Nederländerna där politikerna är minst lika skeptiska som sina finska kollegor till fortsatt stöd till krisländerna. HYFSAD AMERIKANSK START PÅ TREDJE KVARTALET Den amerikanska tillväxten under det andra kvartalet uppjusterades marginellt till 1,7%. Huvudförklaringen är att utrikeshandelns BNP-bidrag ändrades från negativt till positivt, vilket är i linje med vad som kan väntas givet dollarns synnerligen konkurrenskraftiga kurs. Det innevarande kvartalet fick en bra start enligt statistiken från juli avseende arbetsmarknaden, industriproduktionen och konsumtionen. Det sistnämnda inte minst efter stabila priser ledande till högre realinkomster. Därtill bekräftar all ny statistik från bostadsmarknaden att det värsta är över och att en viss förbättring har inträffat av både priser och aktivitet. Den ekonomiska informationen från augusti är i huvudsak begränsad till olika enkäter. Företagsenkäter signalerar stabilisering av ett måttligt tempo medan konsumentenkäter har något försvagats. Totalbilden är att den amerikanska tillväxttakten för närvarande håller sig omkring 2%. Denna fart är tillräcklig för att skapa flera nya jobb netto, men förmodligen otillräcklig för att tydligt sänka arbetslösheten som i juli var 8,3%. BERNANKE OCH OBAMA ELLER ROMNEY Den närmaste tidens utveckling är beroende av Feds agerande, presidentvalet (6 november) och den nya Administrationens hantering av finanspolitiken. Fedchefen Bernanke menade i ett tal den sista augusti att centralbanken är beredd att göra mer då den tidigare kvantitativa expansionen kan uppskattas ha medfört inte oväsentliga positiva effekter. Han specificerade inte vad som skulle kunna utlösa ett sådant agerande men en förnyad försämring av arbetslösheten är en klar kandidat. De omedelbara reaktionerna var begränsade men i väntad riktning; något högre priser på aktier, obligationer och olja men lägre dollarkurs. Kongressens budgetkontor publicerade nyligen en studie som anger att resultatet blir recession om nuvarande lagar får träda i kraft, vilka stipulerar stora skattehöjningar och utgiftssänkningar vid årsskiftet. Samtidigt skulle detta onda nu ge positiva effekter senare speciellt för de offentliga finanserna. Alla marknadsaktörer verkar utgå ifrån att lagen kommer att modifieras men ingen vet med hur mycket. Den typiska prognosen anger ett svagare första halvår men inte recession och ett starkare andra halvår KINA BROMSAR Kinas premiärminister Wen Jiabao tillstod i mitten av augusti att den kinesiska ekonomin brottas med rätt stora DNB Asset Management, SE Stockholm, ,

12 problem. Han menade samtidigt att myndigheterna har resurser att hantera försvagningen och undvika en hårdlandning. Centralbanken borde också kunna hjälpa till då inflationen har fallit till låga 1,8% från som högst 6,5% ifjol. Hittills är dock inte investerarna övertygade. Den kinesiska aktiemarknaden fullföljde i augusti sin längsta räcka av månatliga förluster sedan Brasilien var ett av få länder som sänkte räntan under augusti. Indiens inflation verkar nu långsamt avta, men är alltjämt alltför hög för centralbankens tycke och smak. Ryssland blev medlem av frihandelsorganisationen WTO. Detta borde över tiden kunna innebära en stor positiv effekt på exempelvis svensk export. Idag är Sveriges varuexport till Ryssland mindre än hälften av exporten till Danmark trots att exempelvis invånarantalet enbart i St Petersburg är lika stort som i hela Danmark. OFÖRÄNDRAD DÅLIG SITUATION INOM EUROOMRÅDET Inget radikalt hände under augusti inom euroområdet. Aktuella enkäter anger att ekonomin under innevarande kvartal krymper i oförändrat tempo omkring -1% (PMI) eller långsamt något värre (EU-kommissionen). Inflationen har överraskande nog stigit till 2,6%, vilket är klart över ECB:s mål och den dubbla amerikanska. Detta bör dock ses som något positivt för att hantera skuldbergen. Inflationen lär idag inte utgöra någon hämsko för centralbanken. Majoriteten europeiska ekonomiska beslutsfattare torde resonera på samma sätt som sina amerikanska kollegor (se ovan). Således återfinns kvantitativ expansion på ECB:s agenda. Rimligen kommer klargöranden vid kommande möten. NU BROMSAR TIDIGARE STARKT SVERIGE Växte verkligen den svenska ekonomin i årstakt med 5,7% under det andra kvartalet eller mer än tre gånger fortare än den amerikanska och samtidigt som euroområdet krympte? Den svenska siffran är förmodligen för bra för att vara sann. En nedjustering är sannolik vid publikationen av de reviderade beräkningarna i mitten av september. Aktuella enkäter visar på en klar inbromsning. Konjunkturinstitutets (KI) barometer steg visserligen något under augusti, men signalerar likafullt att tillväxten är svagare än normalt. Bekymren är tydligare för tillverkningsindustrin enligt inköpschefernas enkät (PMI), som också föll tillbaka i KI:s barometer. De svenska och tyska PMI-värdena var i augusti på ungefär samma låga nivå. Uppenbarligen pressas dessa två länders tidigare så expansiva industrier nu av försvagningen på andra håll i Europa och bland emerging markets. SÄNKER RIKSBANKEN RÄNTAN? Den svenska inflationen har fallit till 0,7%, vilket är utanför Riksbankens målintervall. Det verkar inte heller finnas något inflationstryck i tidigare led. Priserna i både importoch producentleden är idag lägre än för ett år sedan. Dessa inflationstal och enkäter om utsikterna för den reala ekonomin utgör rätt starka argument för att Riksbanken ska sänka räntan. 15 Sverige: Enkäter bland inköpscheferna i augusti (faktiska värden minus 50) Industri Tjänster DNB Asset Management, SE Stockholm, ,