Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Au 52 KS KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag Att godkänna Finansiell rapport 2012, inklusive sammanställning över pensionsmedelsförvaltningen Ärendet Finanspolicyn föreskriver att kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen årligen, i samband med presentation av bokslutet till kommunfullmäktige, ska lämna en finansiell rapport. Pensionsmedelspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen ska sammanställa en årsrapport till kommunfullmäktige, vilket innebär en skriftlig redogörelse över det gångna årets placeringsverksamhet samt en bedömning av det kommande årets utveckling. Den finansiella rapporten omfattar hela finansverksamheten. Årsrapporten redovisar att den totala pensionsmedelsportföljens marknadsvärde ökade med 5,4 Mkr. Det bokförda värdet ökade med 2,2 Mkr, efter köp av fondandelar för utdelning, premierabatt och realisationsvinst. Orealiserad realisationsvinst uppgår till 5,7 Mkr. Inget nedskrivningsbehov föreligger i någon av delportföljerna. En viss minskning av den finansiella oro som rått under lång tid föranledde i oktober en omföring från räntefonder till utländska aktiefonden, globalfonden. Målen för pensionsmedelsförvaltningen är delvis uppnådda för Ett tillfälligt behov av externa medel under augusti till oktober medförde ett behov att låna upp till 23 Mkr inom koncernkontot. På balansdagen den 31 december uppgick kommunens likvida medel till 5,5 Mkr. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 11 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Tidigare beslut i ärendet: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag Att godkänna Finansiell rapport 2012, inklusive sammanställning över pensionsmedelsförvaltningen Expedieras till: ekonomiavdelningen, diariet Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

3 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr: Kommunstyrelsens arbetsutskott Finansiell rapport 2012 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Att godkänna Finansiell rapport 2012, inklusive sammanställning över pensionsmedelsförvaltningen Ärendet Finanspolicyn föreskriver att kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen årligen, i samband med presentation av bokslutet till kommunfullmäktige, ska lämna en finansiell rapport. Pensionsmedelspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen ska sammanställa en årsrapport till kommunfullmäktige, vilket innebär en skriftlig redogörelse över det gångna årets placeringsverksamhet samt en bedömning av det kommande årets utveckling. Den finansiella rapporten omfattar hela finansverksamheten. Årsrapporten redovisar att den totala pensionsmedelsportföljens marknadsvärde ökade med 5,4 Mkr. Det bokförda värdet ökade med 2,2 Mkr, efter köp av fondandelar för utdelning, premierabatt och realisationsvinst. Orealiserad realisationsvinst uppgår till 5,7 Mkr. Inget nedskrivningsbehov föreligger i någon av delportföljerna. En viss minskning av den finansiella oro som rått under lång tid föranledde i oktober en omföring från räntefonder till utländska aktiefonden, globalfonden. Målen för pensionsmedelsförvaltningen är delvis uppnådda för Ett tillfälligt behov av externa medel under augusti till oktober medförde ett behov att låna upp till 23 Mkr inom koncernkontot. På balansdagen den 31 december uppgick kommunens likvida medel till 5,5 Mkr. STRÖMSTADS KOMMUN Agneta Johansson Ekonomichef Expedieras till: diariet Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningsförvaltningen Norra Bergsgatan 23 Ekonomiavdelningen Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

4 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr:KS/2012-xxxx Finansiell rapport 2012 Långsiktig medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning Värdeförändring under år 2012 Under år 2012 ökade pensionsportföljens marknadsvärde med 6,6 procent. Omallokering skedde, från räntebärande fonder till högre andel aktiefonder, till följd av tilltagande stabilisering på aktiemarknaderna. Tabellen nedan visar utvecklingen av bokfört värde respektive marknadsvärde. Rad kr Förändr i kr Förändr i % Anskaffningsvärde räntebärande fonder 1 (bokf värde) ,4% 2 Marknadsvärde räntebärande fonder ,4% 3 Marknadsvärde./. anskaffningsvärde räntebärande fonder Anskaffningsvärde aktiefonder (bokfört värde) ,3% 5 Marknadsvärde aktiefonder ,3% 6 Marknadsvärde./. anskaffningsvärde aktiefonder Anskaffningsvärde hela portföljen (bokfört värde) ,8% 8 Marknadsvärde hela portföljen ,6% Marknadsvärde./. anskaffningsvärde 9 hela portföljen Förklaring till förändringarna: 1. nettominskning anskaffningsvärde räntebärande fonder till följd av: a. rabattköp för förvaltarens rabatt på förvaltningsavgiften, kr b. köp av andelar för utdelning, kr c. omallokering, försäljning av andelar, kr 2. minskat marknadsvärde räntebärande fonder 3. ökad orealiserad vinst räntebärande fonder 4. nettoökning anskaffningsvärde aktiefonder till följd av: a. rabattköp för förvaltarens rabatt på förvaltningsavgiften, kr b. köp av andelar för utdelning, kr c. omallokering, köp av andelar, kr d. köp av andelar för realisationsvinst, kr 5. ökat marknadsvärde aktiefonder 6. ökad orealiserad vinst aktiefonder 7. totalt ökat anskaffningsvärde, raderna 1 och 4 8. totalt ökat marknadsvärde, raderna 2 och 5 9. ökad orealiserad vinst hela portföljen

5 2 (4) Fördelning i tillgångsslag Risken på aktiemarknaderna bedömdes under större delen av året vara fortsatt hög, varför portföljandelen i aktier bibehölls på en låg nivå ända inpå hösten. Först i oktober verkställdes årets enda omallokering, från långa räntefonden till globalfonden. Därutöver har löpande rabattköp samt utdelningsköp i maj och oktober genomförts. Effekten av årets transaktioner och värdeförändring blev att andelen aktiefonder ökade från 31,2 till 37 procent. För mer information, läs förvaltarens årsrapport, bilaga 1. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Svenska räntebärande Aktier Rad 1 2 Marknadsvärde i kr Portföljandel Marknads- i % värde i kr Portföljandel i % Carlson Long Bond Lång räntefond, svensk ,7% ,0% Carlson Short Bond Kort räntefond, svensk ,1% ,0% 3 Summa räntefonder ,8% ,0% 4 Carlson Sverigefond Svenska aktier ,2% ,8% 5 Carlson Globalfond Utländska aktier ,5% ,4% 6 Carlson Utlandsfond Utländska aktier ,4% ,8% 7 Summa aktiefonder ,2% ,0% 8 Summa portfölj ,0% ,0% Risk Durationen (motsvarar ungefär löptiden) för räntebärande papper är 2,5 år, att jämföra med jämförelseindex 3,6 år, vilket innebär ett lägre risktagande. Förvaltarens bedömning är, i likhet med föregående år, att med nuvarande låga ränteläge är risken för stigande räntor stor. Det förvaltningen förlorade under 2012 på den lägre risken i obligationsportföljen uppvägdes av en övervikt i bostadsobligationer som gav ett positivt bidrag.

6 3 (4) Avkastning Totala portföljens avkastning (marknadsvärdets förändring) blev 6,6 procent under året, medan jämförelseindex steg med 7,5 procent. Underavkastningen jämfört med index berodde i huvudsak på en lägre durationsrisk i kommunens ränteportfölj än index och en klart lägre aktievikt än index. Detta berodde på valet av en försiktig placeringsstrategi under 2012, utifrån en riskbedömning då svensk och europeisk tillväxt föll rejält. Aktiemarknaderna berördes dock inte enligt bedömningen utan steg under året. Ränteportföljen presterade samma som index, utländska aktier överträffade index, medan svenska aktier understeg jämförelseindex marginellt. Sedan starten har portföljen ökat med 63 procent, medan jämförelseindex har ökat 66,4 procent. Bästa utvecklingen står svenska aktier för, med 75,1 procent mot jämförelseindex 57,1 procent. Avkastning Tillgångsslag Utfall portföljen dec-12 Differens utfall - index, % innevarande år Utfall portföljen Jämförelseindex Jämförelseindex Differens utfall - index % Aktier 1,3% 0,9% 0,4% 11,1% 11,0% 0,1% varav svenska aktier 2,3% 2,1% 0,2% 16,2% 16,5% -0,3% varav utländska aktier 0,6% -0,5% 1,1% 10,9% 9,9% 1,0% Svenska räntebärande papper 0,2% 3,3% -3,1% 3,3% 3,3% 0,0% Totalt portfölj 0,7% 1,1% -0,4% 6,6% 7,5% -0,9% Måluppfyllelse Den långsiktiga målsättningen för pensionsmedelsförvaltningen fastställdes i finanspolicyn från år 2007 till KPI + 4 procent per år. En lämplig tidsperiod för avstämning av ett långsiktigt mål är rullande fem år som minimum. Vid avstämning av utvecklingen 5 år bakåt, under åren , uppgår genomsnittlig real avkastning till 3,7 procent. Målet är nästan uppnått. Det löpande avkastningsmålet för respektive tillgångsslag, att vid aktiv förvaltning överträffa valt jämförelseindex över rullande 3-årsperioder, har nåtts för utländska aktier, plus 1,2 procent, men inte för svenska aktier, minus 2,8 procent eller för räntebärande papper, minus 3,1 procent. Avvikelsen för ränteportföljen beror delvis på en strategi som bygger på låg risk med kortare placeringar än index på grund av rekordlåga räntor, som kommer att stiga, men ingen vet när. Målet är delvis uppnått. Framtidsbedömning Kapitalförvaltarens bedömning är att världsekonomin är på väg mot bättre tider med långsamt starkare konjunktur och bibehållen expansiv penningpolitik med lågt ränteläge överlag. Fortsatt uppväxling av andelen aktier är då att förvänta, vilket bör bidra till ett bättre utfall 2013.

7 4 (4) Likviditetsförvaltning Likvida medel har minskat med 29,3 Mkr netto under året, från 73,9 Mkr till 44,6 Mkr. Förändringen består av följande: - koncernbolagens samlade kontobehållning minskade med 6,3 Mkr, från 45,4 Mkr till 39,1 Mkr. Förändringen består av en större ökning på Strömstadsbyggen, 12,6 Mkr, samt minskningar för Strömstadslokaler, -11,2 Mkr, StrömstaNet, -6,4 Mkr och Strömstads Badanstalt, -1,4 Mkr. - kommunens likvidkonton minskade med 23 Mkr, från 28,5 Mkr till 5,5 Mkr. Det negativa kassaflödet i kommunen beror på höga investeringsutgifter och även höga utgifter inom exploateringsverksamheten. Nettoinvesteringarna uppgår till 38,9 Mkr och det samlade bokförda värdet för exploateringsverksamheten har ökat med 33 Mkr under året. Kassaflödet från verksamheten finansierar utgifterna med 24,9 Mkr. Kassaflöde från andra förändringar inom balansräkningen har vägt upp resterande del, bland annat en ökning av långfristiga skulder, bland annat inbetalade intäkter som periodiseras över flera år, se nästa avsnitt. Den kortsiktiga likviditetsreserven utgörs av kontokrediten, vilken har höjts från 40 till 60 Mkr. Enligt kommunens finansiella riktlinjer kan 25 Mkr av krediten nyttjas för en kortare tid innan andra finansieringsalternativ måste sökas. I praktiken lånar kommunen och de kommunala bolagen av varandra inom ramen för koncernkontot, så länge det finns ett totalt överskottssaldo på huvudkontot. Likviditetsrisken bedöms som i princip obefintlig. Upplåningsuppföljning 2012 års budget innehöll inget beslut om upplåning, endast ett antagande om att kontokrediten skulle nyttjas med 13,5 Mkr. Ett likviditetsbehov uppstod under en kortare tid under augusti till oktober, successivt med upp till 23 Mkr, vilket täcktes inom koncernkontot. Kontokrediten var outnyttjad på balansdagen 31 december. Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning och därmed föreligger vare sig ränterisk eller annan risk som följer med extern finansiering. Däremot är de kommunala bolagen högt belånade med kommunal borgen, vilket innebär att det föreligger en borgensrisk. Risken för infriande av borgen bedöms som låg. Kommunen saknar banklån men har andra långfristiga skulder uppgående till 82 Mkr, främst bestående av inbetalda anslutningsavgifter för vatten och avlopp, gatukostnadsersättningar samt investeringsbidrag, vilka samtliga ska periodiseras över tid enligt gällande redovisningsregler. Därutöver redovisas taxekollektivens ackumulerade resultat som kommunens skuld till taxekollektivet från och med 2012 enligt gällande redovisningsregler. Avfallshanteringskollektivets investeringsfond redovisas som långfristig skuld. Bilagor 1. Årsrapport från kapitalförvaltaren Staffan Thorslund, DnB 2. Årskrönika från DnB, Den Norske Bank, Asset Management

8 Bilaga 1 Årsrapport 2012 Aktiemarknaderna Avkastningen i den svenska aktieportföljen svängde mycket under året i linje med riskaptiten i marknaden. Den svenska aktieportföljen slutade med en uppgång på 16,2 procent ungefär som index, SIX Return Index som steg 16,5 procent. När året var till ända var det finanssektorn tillsammans med de cykliska delarna som hade haft den högsta avkastningen på den svenska aktiemarknaden, medan mer defensiva sektorer samt teknologi och telekom utvecklades sämre. Exempel på aktier som hade ett starkt positivt bidrag till avkastningen var Electrolux, SCA och Swedbank. På den svagare sidan återfanns t.ex. Securitas. Den utländska aktieportföljen ökade med 10,9 procent, en procent mer än index, MSCI World Net i SEK som steg med 9,9 procent under året. Enskilda företag som hade ett tydligt positivt bidrag till avkastningen var exempelvis Apple som var en stor övervikt under årets tre första kvartal och en undervikt under det sista när värderingen såg utmanande ut. Lyxvarubolaget Prada och den amerikanska banken Citigroup var andra mycket framgångsrika investeringar under året. Räntemarknaderna De räntebärande placeringarna i fonderna hade ett mycket bra år relativt sina underliggande index. Ränteportföljen totalt steg med 3,3 procent, vilket är exakt som ert index, OMRX Bond. En stark positiv bidragsgivare var strategin att kraftigt undervikta obligationer utgivna av den svenska staten. Istället investerade fonden i säkerställda bostadsobligationer. Effekten från denna strategi blev mycket framgångsrik då direktavkastningen var högre och dessutom steg dessa obligationer mer i värde än statspapper. Skälet till att utvecklingen inte överträffade index under året var den klart lägre durationsrisk (kort löptid på placeringarna) som portföljen hade jämfört med index. Portföljen 2,5 år, index 3,6 år. Portföljen i sin helhet Totala portföljens avkastning för 2012 blev 6,6 procent. Jämförelseindexet förändring var 7,5 procent. Underavkastningen jämfört med index berodde i huvudsak på en lägre durationsrisk i Kommunens ränteportfölj än index och en klart lägre aktievikt än index. Detta beroende på en försiktig placeringsstrategi under Där vi såg risker när svensk och europeisk tillväxt föll rejält men aktiemarknaderna tog ej notis av det och steg under året. /Staffan Thorslund, Portföljförvaltare DNB Asset Management

9 Bilaga 2 Årskrönika innehöll lika mycket dramatik som Den centrala skillnaden är att medan fjolåret avslutades med tilltagande oro avspeglar årets avslutning på de finansiella marknaderna viss optimism. Visserligen är den globala konjunkturen alltjämt haltande. Varken USA eller Kina med flera tillväxtmarknader övertygar. Euroområdet har påbörjat en lätt recession och den svenska ekonomin har bromsat hårt. Men statistik och enkäter från årets avslutande månader signalerar att en stabilisering är på väg med chans till förnyad uppgång under loppet av Centralbankernas agerande stod i fokus. Amerikanska Fed fördjupade och förlängde sin okonventionella och delvis kontroversiella penningpolitik. Det skedde genom en utökning av obligationsköpen. Mot slutet av året angav Fed att dessa ska pågå till dess arbetslösheten kommit ner till en nivå som - om centralbankens egna prognoser slår in - nås först år Euroområdets ECB räddade euron två gånger från vad som såg att bli en kollaps. Den första ägde rum redan vid förra årsskiftet då centralbanken efter tillspetsad oro kring de större ekonomierna Spanien och Italien försåg bankerna med obegränsad och billig likviditet. Den andra följde under sommaren när ECB efter förnyad oro lovade att förse krisländerna med billig finansiering om eller när dessa ber de andra medlemsländerna om villkorat stöd. Den svenska Riksbanken höll sig till den ortodoxa verktygslådan och sänkte räntan tre gånger under året. Den centrala förbättringen för USA gäller en tydlig uppgång av både priser och aktivitet på bostadsmarknaden. Över huvud taget har de amerikanska hushållen och företagen kommit ett bra stycke på vägen mot återuppbyggandet av sina balansräkningar. Nu återstår att sätta de federala finanserna på rätt köl. Återvalde president Obama med Demokraterna försöker i dagarna nå en uppgörelse i Kongressen med oppositionen Republikanerna om hur detta ska gå till. Även världens näststörsta ekonomi Kina fick nytt ledarskap. Länge indikerade statistiken om en enligt kinesiska mått mätt svag konjunktur, men mot slutet av året verkar åtminstone en stabilisering ha inträffat. ECB må ha tagit Euroområdet bort från dess mest prekära situation, men de ekonomiska utsikterna är inte ljusa. Den exportberoende svenska ekonomin följde Europakonjunkturen nedåt med något kvartals eftersläpning. Signalerna från slutet av året kan i alla fall tolkas som att konjunkturen inte blir sämre. Samtidigt dröjer det dock länge innan den höga arbetslösheten i exempelvis Spanien och Grekland med flera länder börjar minska. Inflationen var med få undantag överallt låg. Mot slutet av året blev den svenska inflationstakten till och med negativ. Sett över hela året var penningpolitiken överallt utomordentligt expansiv. Räntorna på obligationer utgivna av länder med hög kreditvärdighet såsom USA, Tyskland och Sverige föll periodvis till de lägsta nivåerna som någonsin noterats. De reala räntenivåerna var tydligt negativa om centralbankerna lever upp till sina inflationsmål. Euroområdets krisländers räntenivåer var klart högre, men de föll tydligt tillbaka mot slutet av året. Aktiekurserna stod vid årets slut på så gott som alla marknader betydligt högre än när året inleddes. På valutamarknaden svarade den japanska yenen för den största rörelsen då den fram för allt mot slutet av året försvagades. Dollarn blev marginellt billigare gentemot euron och den svenska kronan. Priserna på de finansiella marknaderna avspeglar förväntningar om framtiden. Visserligen kan förväntningar slå fel och det enda helt säkra är att också 2013 kommer att bjuda på både negativa och positiva överraskningar, men årets positiva utveckling anger att världsekonomin bedöms gå mot bättre tider med långsamt starkare konjunktur och bibehållen synnerligen expansiv penningpolitik. /Dag Lindskog, Chefsekonom DNB Asset Management

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Denna månad tänkte vi börja med att titta lite på hur olika tillgångsklasser utvecklats, dels sedan millennieskiftet, dels under de senaste tolv månaderna. Det vi noterar är att det varit

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer