Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf 11 Ks 86 Au 131 Ks/ Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 Förslag till beslut Kommunfullmäktige besluta att godkänna finansiell rapport per augusti 2014 Ärendebeskrivning Carlsson Investment Management handhar kommunens pensionsmedelsförvaltning. Rapport från förvaltaren daterad har översänts. Ekonomichef Agneta Johansson har i tjänsteskrivelse daterad kommenterat rapporten. Av denna framgår bland annat att pensionsportföljens marknadsvärde har ökat med 6 Mkr, motsvarande 6,3 procent, till och med augusti. Anskaffningsvärdet har ökat med 0,4 Mkr, 0,5 procent under samma period Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna finansiell rapport per augusti 2014 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, ekonomichef Rapport Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr:KS/ Finansiell rapport per augusti 2014 Långsiktig medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning Värdeförändring under året Pensionsportföljens marknadsvärde har ökat med 6 Mkr, motsvarande 6,3 procent, till och med augusti. Anskaffningsvärdet har ökat med 0,4 Mkr, 0,5 procent, under samma period. Rad kr Förändr i kr Förändr i % 1 Anskaffningsvärde räntebärande fonder (bokf värde) ,3% 2 Marknadsvärde räntebärande fonder ,1% 3 Marknadsvärde./. anskaffningsvärde räntebärande fonder Anskaffningsvärde aktiefonder (bokfört värde) ,1% 5 Marknadsvärde aktiefonder ,2% 6 Marknadsvärde./. anskaffningsvärde aktiefonder Anskaffningsvärde hela portföljen (bokfört värde) ,5% 8 Marknadsvärde hela portföljen ,3% Marknadsvärde./. anskaffningsvärde 9 hela portföljen Förklaring till förändringarna 1. ökning anskaffningsvärde räntebärande fonder till följd av andelsköp för förvaltarens rabatt på förvaltningsavgiften 2. ökat marknadsvärde räntebärande fonder 3. ökad orealiserad vinst räntebärande fonder sedan årsskiftet 4. ökning anskaffningsvärde aktiefonder till följd av andelsköp för förvaltarens rabatt på förvaltningsavgiften 5. ökat marknadsvärde aktiefonder 6. ökad orealiserad vinst aktiefonder sedan årsskiftet 7. totalt ökat anskaffningsvärde, raderna 1 och 4 8. totalt ökat marknadsvärde, raderna 2 och 5 9. kvarstående orealiserad vinst för hela portföljen har ökat sedan årsskiftet

3 2 (3) Fördelning i tillgångsslag Andelen placering i aktiefonder har ökat till 33,2 procent till följd av marknadsutveckling. Den aktuella allokeringen ligger lägre än det så kallade normalvärdet, men inom tillåtna limiter enligt finanspolicyn. Orsaken är främst en fortsatt försiktig strategi från förvaltaren. Rad 1 2 Marknadsvärde i kr Portföljandel Marknads i % värde i kr Portföljandel i % Carlson Long Bond Lång räntefond, svensk ,4% ,2% Carlson Short Bond Kort räntefond, svensk ,8% ,6% 3 Summa räntefonder ,3% ,8% 4 Carlson Sverigefond Svenska aktier ,4% ,9% 5 Carlson Globalfond Utländska aktier ,4% ,7% 6 Carlson Utlandsfond Utländska aktier ,9% ,6% 7 Summa aktiefonder ,7% ,2% 8 Summa portfölj ,0% ,0% Risk Durationen (motsvarar ungefär löptiden) för räntebärande papper är 2,9 år, att jämföra med index 3,8 år. Det är marginellt kortare än normalläget 3 år men ligger inom finanspolicyns föreskrivna intervall. Med dagens rekordlåga ränteläge är risken för högre räntor stor, även om låga räntor förväntas under längre tid framöver. Avkastning Total avkastning (marknadsvärdeförändring) uppgår hittills i år till 6,3 procent, medan jämförelseindex har ökat 8,3 procent. Svenska aktier överstiger jämförelseindex, medan övriga tillgångsslag understiger sina respektive jämförelseindex.. Sedan starten har portföljen ökat med 88,3 procent, medan jämförelseindex har ökat 98,8 procent. Svenska aktier uppvisar bäst utveckling, med 134,8 procent jämfört med index 119,8 procent. Utländska aktier har ökat 27,1 procent och dess index 26,2 procent. Det är ränteportföljen som utvecklats sämre än index, med en ökning på 82,7 procent respektive 95,9 procent. Tyngden på räntor gör att detta får stor betydelse för helheten. Avkastning totalt Tillgångsslag Utfall portföljen aug 14 Differens utfall index, % innevarande år Utfall portföljen Jämförelseindex Jämförelseindex Differens utfall index % Aktier 0,9% 1,5% 0,6% 9,4% 10,5% 1,1% varav svenska aktier 0,2% 0,6% 0,4% 9,6% 9,3% 0,3% varav utländska aktier 2,1% 3,2% 1,1% 12,6% 15,9% 3,3% Svenska räntebärande papper 0,7% 0,9% 0,2% 4,1% 5,4% 1,3% Totalt portfölj 0,8% 1,3% 0,5% 6,3% 8,3% 2,0%

4 3 (3) Likviditetsförvaltning Likvida medel har ökat med 15,9 Mkr under året, från 71,5 Mkr till 87,4 Mkr. Förändringen beror på att: - summan av koncernbolagens saldon ökade med 8,3 Mkr netto, från 29,4 Mkr till 37,7 Mkr. - kommunens likvidkonton ökade med 7,6 Mkr, från 42,1 Mkr till 49,8 Mkr. Den positiva förändringen beror främst på exploateringsintäkter och låg investeringstakt. Prognosen för likviditetsutvecklingen resterande del av året är svårbedömd. Det beror på ett antal beslut inom och utom kommunen, både vad gäller inkomster och utgifter. Likviditetsrisken bedöms som i princip obefintlig, delvis tack vare möjlighet att nyttja kontokrediten vid tillfälliga diskrepanser mellan inkomster och utgifter, se nedan. Upplåningsuppföljning Årets budget innefattar beslut om upplåning med högst 30 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar samt exploateringsverksamhet. I nuläget finns det inget som tyder på att det beslutet kommer att effektueras. Orsaken är framförallt att flera investeringsprojekt inte fortskrider i tidigare planerad takt, samt ett större överskott från exploateringsverksamheten och andra intäkter. Vid kortsiktigt upplåningsbehov utöver befintliga egna medel kan kontokrediten nyttjas med maximalt 35 Mkr av totalt 60 Mkr. Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning och därmed föreligger vare sig ränterisk eller annan risk som följer med extern finansiering. Däremot är de kommunala bolagen högt belånade med kommunal borgen, vilket innebär att det föreligger en borgensrisk. Risken för infriande av borgen bedöms som låg. Bolagens lån uppgår på balansdagen till 1.073,6 Mkr, varav koncernen Strömstadsbyggen, 800,7 Mkr och Strömstadslokaler, 272,9 Mkr. Det innebär en ökning med knappt 55 Mkr Mkr sedan årsskiftet, vilket avser Strömstadsbyggen, 30 Mkr samt Strömstadsnet, 25 Mkr. Bilagor 1. Tertialrapport per augusti från förvaltaren Staffan Thorslund 2. Marknadskommentarer från DNB, Den Norske Bank, Asset Management per Avkastningskurvor för perioden för respektive tillgångsslag och portföljen som helhet

5 Bilaga 1 Tertialrapport per augusti 2014 Svenska aktier Er etiska svenska aktieplacering har efter avgifter ökat med 9,6 % medan ert jämförelseindex, SIX Return Index har stigit med 9,3 %. Stockholmsbörsens utveckling under första halvåret var mycket god även om tillväxen i ekonomin inte levt upp till förväntningarna. Under sommaren har uppgången i Stockholm kommit av sig och varit svagare än för flertalet utvecklade aktiemarknader. Utsikter Överlag fortsätter aktiemarknaderna världen över att uppvisa en imponerande styrka, både hjälpta av konjunkturåterhämtningen (främst i USA) och de mycket låga räntorna, som mer eller mindre eliminerat avkastningsförväntningarna på obligationer. Företagens värderingar börjar se något höga ut jämfört med historiska mönster och vi ser en ökad oro för konjunkturåterhämtningen i Europa. mentar Utländska aktier Er utländska etiska aktieplacering har efter avgifter ökat med 12,6 % vilket är svagare än index, MSCI World som stigit med 15,9 %. Huvudorsaken är utlandsfondens övervikt i Europa och en del amerikanska banker, jämfört med index. Aktier fortsatte upp på de flesta håll under augusti trots fortsatt oro i Ukraina. Vinstrapporterna för andra kvartalet var bra och sannolikt största anledningen till att aktier gick starkt. Vidare signalerade ECB:s ordförande Mario Draghi att han kan tänka sig ytterligare stimulus i form av obligationsköp för att ta Europa ur deflationen. Detta gav ytterligare drivkraft till aktiemarknaden. Utsikter Trots förbättrade vinster tror vi att marknaden kommer få svårt att fortsätta upp den närmsta tiden. Värderingen är högre än historiskt genomsnitt och det är inte troligt att vi får en expansion i företagens värderingar när vi går mot en mindre expansiv penningpolitik i USA. Det som skulle kunna driva på marknaden är om vinster kan stiga snabbare än vad som ligger i marknadens förväntningar. Svenska räntor Ränteförvaltningen har efter avgifter stigit 4,1 % medan index, OMRX Bond har avkastat 5,4 %. Ränteportföljens duration är 2,9 år och index 3,8 år. Reporäntan ligger kvar på rekordlåga 0,25 %. De inhemska siffror som publicerats har haft ett blandat innehåll. Inflationsförväntningar har sjunkit ytterligare och når inte Riksbankens mål på två procent på två års sikt eller ens fem år. Kronan har tappat ytterligare i värde men ligger på Riksbankens prognos från i juli. En positiv faktor har varit arbetsmarknaden, som visat ökade sysselsättningstal och är starkare än väntat. Utsikter Löptiden i er obligationsportfölj är relativt kort till följd av att räntorna i dagsläget är fortsatt rekordlåga och följaktligen bör de successivt stiga även om vi tror på låga räntor under lång tid framöver. Portföljen i sin helhet Hela portföljens utveckling tom 31 augusti 2014, 6,3 %. Jämförelseindexets utveckling under samma period är, 8,3 %. Delportföljerna utländska aktier och svenska räntor har haft en sämre utveckling än index medan svenska aktier har levererat ett bättre resultat. På totalen ligger vi efter beroende på en stor undervikt i akter. Den aktuella allokeringen är en försiktig strategi eftersom utvecklingen på aktiemarknaderna har varit mycket bra de senaste åren. Den svenska aktieandel är 15,9 % och den utländska 17,3 %, båda med en undervikt gentemot index. Ränteandelen i portföljen är 66,8 %, vilket ger en övervikt i räntebärande värdepapper med 6,8 %. /Staffan Thorslund, Kapitalförvaltare, DNB Asset Management

6 asset management finansiella utsikter Utvecklingen på de finansiella marknaderna Rekordlåga räntor 26 augusti 2014 av Dag Lindskog, chefekonom Under sommarmånaderna juli och augusti sänkte den svenska Riksbanken och ett antal centralbanker bland emerging markets räntan medan några andra inklusive Ryssland höjde. Överallt föll obligationsräntorna. De nådde rekordlåga nivåer för många europeiska länder. Kurserna på flertalet aktiemarknader steg och de amerikanska visade vägen. Dollarn apprecierade gentemot europeiska valutor och yenen. oktober och den första räntehöjningen bedöms idag komma att genomföras under tidiga sommaren nästa år. Här återfinns huvudförklaringen till varför de amerikanska obligationsräntorna är mer än dubbelt så höga som de tyska. Ränteskillnaderna tillsammans med den klart bättre amerikanska konjunkturen än i euroområdet leder till att dollarn till slut långsamt har börjat stiga i värde. Denna utveckling kan mycket väl fortsätta under flera år. USA studsade upp Alla efterfrågekomponenter förbättrades när USA-ekonomin studsade rejält tillbaka från det första till det andra kvartalet. Den reala tillväxttakten vände från kräftgång om 2,1%, vilket alltjämt framstår som ett märkligt svagt utfall inte alls i samklang med annan statistik från årets inledande tre månader, till expansion om 3,9%. Den amerikanska arbetsmarknaden har förbättrats med fallande arbetslöshet och goda månatliga ökningar av antalet anställda. Arbetslösheten steg dock vid den senaste mätningen för juli, vilket kan signalera en mer komplex fortsatt utveckling där sysselsättningen visserligen ökar men så också arbetslösheten på grund av stigande arbetskraftsutbud. Löneökningarna är stabilt måttliga och inflationstrycket begränsat. Fed bromsar lätt Statistiken från det innevarande tredje kvartalet har varit något blandad, men aktuella enkäter målar i alla fall en klart ljus bild. Den senaste amerikanska PMI/ISM-enkäten för industrin från juli var den mest optimistiska av alla drygt 20 länder som genomför denna månatliga övning och snabb enkäten från augusti steg ytterligare. Tjänstesektorns bedömningar tillhör likaledes de mest optimistiska. Den typiska prognosen anger den reala tillväxten till cirka 3% under årets andra hälft och 2015 med successivt bättre arbetsmarknad och stabil inflation. Centralbanken Fed har signalerat att penningpolitiken gradvis kommer att stramas åt eller rättare skrivet bli mindre expansiv. Stödköpen av obligationer väntas upphöra under Japan kränger, Kina stabilt Den japanska ekonomin kränger våldsamt. Tillväxten rusade upp under årets första kvartal med 6,1%, men föll ännu hårdare under det andra med 6,8%. Huvudförklaringen är den stora höjningen av försäljningsskatten i april när det nya budgetåret startade. Färska enkäter pekar på att en återhämtning nu är på gång. Den typiska prognosen anger både tillväxten och inflationen framöver till 1 1,5%. Kinas premiärminister Li lovade och statistikmyndigheten levererade 7,5% tillväxt för det andra kvartalet. De senaste uppgifterna har varit blandade och utsikterna är något osäkra. Emellertid förutser Kina-experter mer eller mindre oförändrad tillväxt framöver. Den låga inflationen är en plusfaktor. Indiens situation är i viss mån den omvända. Flertalet bedömare menar att tillväxten är på väg att öka, men inflationen är stabilt hög. Tyska motorn hackar Efter flera kvartal med åtminstone styrfart stagnerade euroområdet under årets andra kvartal. Det nya var att den största medlemmen Tyskland föll tillbaka något medan den nästsstörsta Frankrike förblev stillastående och den tredje i storleksordning Italien fortsatte sin långsamma kräftgång. Samtidigt ska noteras att några av de mindre euromedlemmarna höll hyfsat tempo. Detta negativa utfall, vilket tycks fortsätta under det innevarande kvartalet enligt färska PMI-enkäter, kan ändå vara tillfälligt. Viktiga förklaringar inkluderar att både finans- och penningpolitiken är mer expansiva än tidigare och några länder borde efter tidigare djupa nedgångar till slut ha nått fast DNB Asset Management, SE Stockholm, ,

7 botten varifrån en långsam återhämtning ska kunna ta form. Samtidigt talar föga eller inget för en i närtid större förbättring. Den typiska prognosen anger den framtida tillväxten till 1 1,5%. Den expansion som har åstadkommits har i alla fall något förbättrat läget på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har från toppen förra sommaren om 12% fallit till 11,5%. En viktig fråga gäller om farten är tillräcklig för att undvika deflation. Inflationen har kontinuerligt fallit under de senaste tre åren och nådde i juli låga 0,4%. Även om Tysklands inflation tillhör de högsta om 0,8%, är den inte tillräckligt hög eftersom krisländerna tvingas till deflation för att på så sätt förbättra sin konkurrenskraft inom valutaområdet. Det gäller Grekland, Portugal och Spanien. Italien undkommer med nöd och näppe fallande prisnivå. Inflation i euroområdet och Sverige under juli månader (enligt HIKP) ECB väntas göra mera Euroområdet Sverige Denna delikata situation knuffar ECB allt närmare kvantitativ expansion på samma sätt som de andra större centralbankerna har genomfört. Obligationsräntorna har redan reagerat och på flera håll fallit till rekordlåga nivåer. Tysklands 10-åriga statsobligationsränta noteras under 1% och femåringen inte mycket över noll! Om centralbanken lyckas återetablera inflationsmålets trovärdighet är kärnländernas realräntor tydligt negativa, vilket stödjer deras inhemska efterfrågan och ökar chansen till viss inflation. Delvis det omvända gäller för krisländerna, vilket håller tillbaka deras inhemska efterfrågan och höjer deflationsrisken. Storbritannien har haft en hyfsad tillväxt sedan början av fjolåret. Under årets andra kvartal överträffades till slut BNPnivån som gällde i början av 2008 precis före den globala krisen. Både arbetslösheten och inflationen har fallit. Bank of England väntas allmänt bli den första europeiska centralbanken som kommer att höja räntan. I så fall torde pundet kunna stärkas. Riksdagsvalet och kronan Sveriges reala tillväxt vände från lätt tillbakagång under årets första kvartal till lätt expansion under det andra. Privata konsumtionen var den starkaste efterfrågekomponenten. Både juli månads PMI-enkäter för industrin och speciellt för tjänstesektorn var tydligt optimistiska medan Konjunkturinstitutets barometerindikator samma månad signalerade ett mer normalt läge. Den typiska prognosen anger den framtida tillväxten till ungefär 3%. Den svenska inflationen liknar euroområdets mätt på samma sätt (HIKPindex är 0,4%), men Riksbanken lär efter juli månads större än väntade räntesänkning vila på hanen. Den svenska exportberoende ekonomin har också fått ny stimulans i form av en femprocentig depreciering av kronan sedan början av året. Försvagningen gäller inte minst gentemot valutorna för de tunga handelspartnerna USA, Storbritannien och Norge. Opinionsmätningarna pekar på ett regimskifte från nuvarande center-högerkoalition till oppositionens center-vänsterpartier vid riksdagsvalet 14 september. Detta skulle kunna höja osäkerheten kring den framtida politiken och i så fall fram för allt påverka kronan. DNB Asset Management, SE Stockholm, ,

8 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under :29

9 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under :29

10 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under :29

11 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för svenska räntebärande vp och jämförelseindex under :29

Finansiell rapport Januari - Augusti 2015

Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 6 (13) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-11-12 Kf 126 Ks 161 Au 191 KS/2015-0215 Finansiell rapport Januari - Augusti 2015 s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24 Au 113 KS/2011-0408 KS 67 KF Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning

Läs mer

Finansiell rapport 2014

Finansiell rapport 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 17 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks 54 Au 53 Ks/2014-0246 Finansiell rapport 2014 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 115 Au 169 Finansiell rapport per augusti 2012 KS/2012-0363 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Finansiell rapport 2013

Finansiell rapport 2013 STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 14 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 40 Ks 50 Au 64 Ks/2013-0204 Finansiell rapport 2013 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Finansiell rapport Januari- Mars 2015

Finansiell rapport Januari- Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 13 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 61 Ks 91 Au 100 KS/2015 0215 Finansiell rapport Januari- Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 8 413 mnkr. Totalt är det är en ökning med 217 mnkr sedan förra månaden, 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007

Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 1(6) Finansiell månads- och riskrapport Stadshus AB februari 2007 med bilaga 1, Stockholms stads betalningsberedskap Rapporten sammanställd av finansavdelningen, SLK Handläggare: Magnus Andersson Tfn:

Läs mer

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014 Ledningsstaben 2014-11-13 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för oktober

Läs mer

Finansiell rapport augusti 2014

Finansiell rapport augusti 2014 Styrelseärende Styrelsen 214-1-23 Ärende 4 Handläggare: Lars Brogren Telefon: 8-58 372 7 Till styrelsen Finansiell rapport augusti 214 VD:s förslag till beslut Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2016-04-20 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer