Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf 11 Ks 86 Au 131 Ks/ Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 Förslag till beslut Kommunfullmäktige besluta att godkänna finansiell rapport per augusti 2014 Ärendebeskrivning Carlsson Investment Management handhar kommunens pensionsmedelsförvaltning. Rapport från förvaltaren daterad har översänts. Ekonomichef Agneta Johansson har i tjänsteskrivelse daterad kommenterat rapporten. Av denna framgår bland annat att pensionsportföljens marknadsvärde har ökat med 6 Mkr, motsvarande 6,3 procent, till och med augusti. Anskaffningsvärdet har ökat med 0,4 Mkr, 0,5 procent under samma period Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna finansiell rapport per augusti 2014 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, ekonomichef Rapport Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr:KS/ Finansiell rapport per augusti 2014 Långsiktig medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning Värdeförändring under året Pensionsportföljens marknadsvärde har ökat med 6 Mkr, motsvarande 6,3 procent, till och med augusti. Anskaffningsvärdet har ökat med 0,4 Mkr, 0,5 procent, under samma period. Rad kr Förändr i kr Förändr i % 1 Anskaffningsvärde räntebärande fonder (bokf värde) ,3% 2 Marknadsvärde räntebärande fonder ,1% 3 Marknadsvärde./. anskaffningsvärde räntebärande fonder Anskaffningsvärde aktiefonder (bokfört värde) ,1% 5 Marknadsvärde aktiefonder ,2% 6 Marknadsvärde./. anskaffningsvärde aktiefonder Anskaffningsvärde hela portföljen (bokfört värde) ,5% 8 Marknadsvärde hela portföljen ,3% Marknadsvärde./. anskaffningsvärde 9 hela portföljen Förklaring till förändringarna 1. ökning anskaffningsvärde räntebärande fonder till följd av andelsköp för förvaltarens rabatt på förvaltningsavgiften 2. ökat marknadsvärde räntebärande fonder 3. ökad orealiserad vinst räntebärande fonder sedan årsskiftet 4. ökning anskaffningsvärde aktiefonder till följd av andelsköp för förvaltarens rabatt på förvaltningsavgiften 5. ökat marknadsvärde aktiefonder 6. ökad orealiserad vinst aktiefonder sedan årsskiftet 7. totalt ökat anskaffningsvärde, raderna 1 och 4 8. totalt ökat marknadsvärde, raderna 2 och 5 9. kvarstående orealiserad vinst för hela portföljen har ökat sedan årsskiftet

3 2 (3) Fördelning i tillgångsslag Andelen placering i aktiefonder har ökat till 33,2 procent till följd av marknadsutveckling. Den aktuella allokeringen ligger lägre än det så kallade normalvärdet, men inom tillåtna limiter enligt finanspolicyn. Orsaken är främst en fortsatt försiktig strategi från förvaltaren. Rad 1 2 Marknadsvärde i kr Portföljandel Marknads i % värde i kr Portföljandel i % Carlson Long Bond Lång räntefond, svensk ,4% ,2% Carlson Short Bond Kort räntefond, svensk ,8% ,6% 3 Summa räntefonder ,3% ,8% 4 Carlson Sverigefond Svenska aktier ,4% ,9% 5 Carlson Globalfond Utländska aktier ,4% ,7% 6 Carlson Utlandsfond Utländska aktier ,9% ,6% 7 Summa aktiefonder ,7% ,2% 8 Summa portfölj ,0% ,0% Risk Durationen (motsvarar ungefär löptiden) för räntebärande papper är 2,9 år, att jämföra med index 3,8 år. Det är marginellt kortare än normalläget 3 år men ligger inom finanspolicyns föreskrivna intervall. Med dagens rekordlåga ränteläge är risken för högre räntor stor, även om låga räntor förväntas under längre tid framöver. Avkastning Total avkastning (marknadsvärdeförändring) uppgår hittills i år till 6,3 procent, medan jämförelseindex har ökat 8,3 procent. Svenska aktier överstiger jämförelseindex, medan övriga tillgångsslag understiger sina respektive jämförelseindex.. Sedan starten har portföljen ökat med 88,3 procent, medan jämförelseindex har ökat 98,8 procent. Svenska aktier uppvisar bäst utveckling, med 134,8 procent jämfört med index 119,8 procent. Utländska aktier har ökat 27,1 procent och dess index 26,2 procent. Det är ränteportföljen som utvecklats sämre än index, med en ökning på 82,7 procent respektive 95,9 procent. Tyngden på räntor gör att detta får stor betydelse för helheten. Avkastning totalt Tillgångsslag Utfall portföljen aug 14 Differens utfall index, % innevarande år Utfall portföljen Jämförelseindex Jämförelseindex Differens utfall index % Aktier 0,9% 1,5% 0,6% 9,4% 10,5% 1,1% varav svenska aktier 0,2% 0,6% 0,4% 9,6% 9,3% 0,3% varav utländska aktier 2,1% 3,2% 1,1% 12,6% 15,9% 3,3% Svenska räntebärande papper 0,7% 0,9% 0,2% 4,1% 5,4% 1,3% Totalt portfölj 0,8% 1,3% 0,5% 6,3% 8,3% 2,0%

4 3 (3) Likviditetsförvaltning Likvida medel har ökat med 15,9 Mkr under året, från 71,5 Mkr till 87,4 Mkr. Förändringen beror på att: - summan av koncernbolagens saldon ökade med 8,3 Mkr netto, från 29,4 Mkr till 37,7 Mkr. - kommunens likvidkonton ökade med 7,6 Mkr, från 42,1 Mkr till 49,8 Mkr. Den positiva förändringen beror främst på exploateringsintäkter och låg investeringstakt. Prognosen för likviditetsutvecklingen resterande del av året är svårbedömd. Det beror på ett antal beslut inom och utom kommunen, både vad gäller inkomster och utgifter. Likviditetsrisken bedöms som i princip obefintlig, delvis tack vare möjlighet att nyttja kontokrediten vid tillfälliga diskrepanser mellan inkomster och utgifter, se nedan. Upplåningsuppföljning Årets budget innefattar beslut om upplåning med högst 30 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar samt exploateringsverksamhet. I nuläget finns det inget som tyder på att det beslutet kommer att effektueras. Orsaken är framförallt att flera investeringsprojekt inte fortskrider i tidigare planerad takt, samt ett större överskott från exploateringsverksamheten och andra intäkter. Vid kortsiktigt upplåningsbehov utöver befintliga egna medel kan kontokrediten nyttjas med maximalt 35 Mkr av totalt 60 Mkr. Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning och därmed föreligger vare sig ränterisk eller annan risk som följer med extern finansiering. Däremot är de kommunala bolagen högt belånade med kommunal borgen, vilket innebär att det föreligger en borgensrisk. Risken för infriande av borgen bedöms som låg. Bolagens lån uppgår på balansdagen till 1.073,6 Mkr, varav koncernen Strömstadsbyggen, 800,7 Mkr och Strömstadslokaler, 272,9 Mkr. Det innebär en ökning med knappt 55 Mkr Mkr sedan årsskiftet, vilket avser Strömstadsbyggen, 30 Mkr samt Strömstadsnet, 25 Mkr. Bilagor 1. Tertialrapport per augusti från förvaltaren Staffan Thorslund 2. Marknadskommentarer från DNB, Den Norske Bank, Asset Management per Avkastningskurvor för perioden för respektive tillgångsslag och portföljen som helhet

5 Bilaga 1 Tertialrapport per augusti 2014 Svenska aktier Er etiska svenska aktieplacering har efter avgifter ökat med 9,6 % medan ert jämförelseindex, SIX Return Index har stigit med 9,3 %. Stockholmsbörsens utveckling under första halvåret var mycket god även om tillväxen i ekonomin inte levt upp till förväntningarna. Under sommaren har uppgången i Stockholm kommit av sig och varit svagare än för flertalet utvecklade aktiemarknader. Utsikter Överlag fortsätter aktiemarknaderna världen över att uppvisa en imponerande styrka, både hjälpta av konjunkturåterhämtningen (främst i USA) och de mycket låga räntorna, som mer eller mindre eliminerat avkastningsförväntningarna på obligationer. Företagens värderingar börjar se något höga ut jämfört med historiska mönster och vi ser en ökad oro för konjunkturåterhämtningen i Europa. mentar Utländska aktier Er utländska etiska aktieplacering har efter avgifter ökat med 12,6 % vilket är svagare än index, MSCI World som stigit med 15,9 %. Huvudorsaken är utlandsfondens övervikt i Europa och en del amerikanska banker, jämfört med index. Aktier fortsatte upp på de flesta håll under augusti trots fortsatt oro i Ukraina. Vinstrapporterna för andra kvartalet var bra och sannolikt största anledningen till att aktier gick starkt. Vidare signalerade ECB:s ordförande Mario Draghi att han kan tänka sig ytterligare stimulus i form av obligationsköp för att ta Europa ur deflationen. Detta gav ytterligare drivkraft till aktiemarknaden. Utsikter Trots förbättrade vinster tror vi att marknaden kommer få svårt att fortsätta upp den närmsta tiden. Värderingen är högre än historiskt genomsnitt och det är inte troligt att vi får en expansion i företagens värderingar när vi går mot en mindre expansiv penningpolitik i USA. Det som skulle kunna driva på marknaden är om vinster kan stiga snabbare än vad som ligger i marknadens förväntningar. Svenska räntor Ränteförvaltningen har efter avgifter stigit 4,1 % medan index, OMRX Bond har avkastat 5,4 %. Ränteportföljens duration är 2,9 år och index 3,8 år. Reporäntan ligger kvar på rekordlåga 0,25 %. De inhemska siffror som publicerats har haft ett blandat innehåll. Inflationsförväntningar har sjunkit ytterligare och når inte Riksbankens mål på två procent på två års sikt eller ens fem år. Kronan har tappat ytterligare i värde men ligger på Riksbankens prognos från i juli. En positiv faktor har varit arbetsmarknaden, som visat ökade sysselsättningstal och är starkare än väntat. Utsikter Löptiden i er obligationsportfölj är relativt kort till följd av att räntorna i dagsläget är fortsatt rekordlåga och följaktligen bör de successivt stiga även om vi tror på låga räntor under lång tid framöver. Portföljen i sin helhet Hela portföljens utveckling tom 31 augusti 2014, 6,3 %. Jämförelseindexets utveckling under samma period är, 8,3 %. Delportföljerna utländska aktier och svenska räntor har haft en sämre utveckling än index medan svenska aktier har levererat ett bättre resultat. På totalen ligger vi efter beroende på en stor undervikt i akter. Den aktuella allokeringen är en försiktig strategi eftersom utvecklingen på aktiemarknaderna har varit mycket bra de senaste åren. Den svenska aktieandel är 15,9 % och den utländska 17,3 %, båda med en undervikt gentemot index. Ränteandelen i portföljen är 66,8 %, vilket ger en övervikt i räntebärande värdepapper med 6,8 %. /Staffan Thorslund, Kapitalförvaltare, DNB Asset Management

6 asset management finansiella utsikter Utvecklingen på de finansiella marknaderna Rekordlåga räntor 26 augusti 2014 av Dag Lindskog, chefekonom Under sommarmånaderna juli och augusti sänkte den svenska Riksbanken och ett antal centralbanker bland emerging markets räntan medan några andra inklusive Ryssland höjde. Överallt föll obligationsräntorna. De nådde rekordlåga nivåer för många europeiska länder. Kurserna på flertalet aktiemarknader steg och de amerikanska visade vägen. Dollarn apprecierade gentemot europeiska valutor och yenen. oktober och den första räntehöjningen bedöms idag komma att genomföras under tidiga sommaren nästa år. Här återfinns huvudförklaringen till varför de amerikanska obligationsräntorna är mer än dubbelt så höga som de tyska. Ränteskillnaderna tillsammans med den klart bättre amerikanska konjunkturen än i euroområdet leder till att dollarn till slut långsamt har börjat stiga i värde. Denna utveckling kan mycket väl fortsätta under flera år. USA studsade upp Alla efterfrågekomponenter förbättrades när USA-ekonomin studsade rejält tillbaka från det första till det andra kvartalet. Den reala tillväxttakten vände från kräftgång om 2,1%, vilket alltjämt framstår som ett märkligt svagt utfall inte alls i samklang med annan statistik från årets inledande tre månader, till expansion om 3,9%. Den amerikanska arbetsmarknaden har förbättrats med fallande arbetslöshet och goda månatliga ökningar av antalet anställda. Arbetslösheten steg dock vid den senaste mätningen för juli, vilket kan signalera en mer komplex fortsatt utveckling där sysselsättningen visserligen ökar men så också arbetslösheten på grund av stigande arbetskraftsutbud. Löneökningarna är stabilt måttliga och inflationstrycket begränsat. Fed bromsar lätt Statistiken från det innevarande tredje kvartalet har varit något blandad, men aktuella enkäter målar i alla fall en klart ljus bild. Den senaste amerikanska PMI/ISM-enkäten för industrin från juli var den mest optimistiska av alla drygt 20 länder som genomför denna månatliga övning och snabb enkäten från augusti steg ytterligare. Tjänstesektorns bedömningar tillhör likaledes de mest optimistiska. Den typiska prognosen anger den reala tillväxten till cirka 3% under årets andra hälft och 2015 med successivt bättre arbetsmarknad och stabil inflation. Centralbanken Fed har signalerat att penningpolitiken gradvis kommer att stramas åt eller rättare skrivet bli mindre expansiv. Stödköpen av obligationer väntas upphöra under Japan kränger, Kina stabilt Den japanska ekonomin kränger våldsamt. Tillväxten rusade upp under årets första kvartal med 6,1%, men föll ännu hårdare under det andra med 6,8%. Huvudförklaringen är den stora höjningen av försäljningsskatten i april när det nya budgetåret startade. Färska enkäter pekar på att en återhämtning nu är på gång. Den typiska prognosen anger både tillväxten och inflationen framöver till 1 1,5%. Kinas premiärminister Li lovade och statistikmyndigheten levererade 7,5% tillväxt för det andra kvartalet. De senaste uppgifterna har varit blandade och utsikterna är något osäkra. Emellertid förutser Kina-experter mer eller mindre oförändrad tillväxt framöver. Den låga inflationen är en plusfaktor. Indiens situation är i viss mån den omvända. Flertalet bedömare menar att tillväxten är på väg att öka, men inflationen är stabilt hög. Tyska motorn hackar Efter flera kvartal med åtminstone styrfart stagnerade euroområdet under årets andra kvartal. Det nya var att den största medlemmen Tyskland föll tillbaka något medan den nästsstörsta Frankrike förblev stillastående och den tredje i storleksordning Italien fortsatte sin långsamma kräftgång. Samtidigt ska noteras att några av de mindre euromedlemmarna höll hyfsat tempo. Detta negativa utfall, vilket tycks fortsätta under det innevarande kvartalet enligt färska PMI-enkäter, kan ändå vara tillfälligt. Viktiga förklaringar inkluderar att både finans- och penningpolitiken är mer expansiva än tidigare och några länder borde efter tidigare djupa nedgångar till slut ha nått fast DNB Asset Management, SE Stockholm, ,

7 botten varifrån en långsam återhämtning ska kunna ta form. Samtidigt talar föga eller inget för en i närtid större förbättring. Den typiska prognosen anger den framtida tillväxten till 1 1,5%. Den expansion som har åstadkommits har i alla fall något förbättrat läget på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har från toppen förra sommaren om 12% fallit till 11,5%. En viktig fråga gäller om farten är tillräcklig för att undvika deflation. Inflationen har kontinuerligt fallit under de senaste tre åren och nådde i juli låga 0,4%. Även om Tysklands inflation tillhör de högsta om 0,8%, är den inte tillräckligt hög eftersom krisländerna tvingas till deflation för att på så sätt förbättra sin konkurrenskraft inom valutaområdet. Det gäller Grekland, Portugal och Spanien. Italien undkommer med nöd och näppe fallande prisnivå. Inflation i euroområdet och Sverige under juli månader (enligt HIKP) ECB väntas göra mera Euroområdet Sverige Denna delikata situation knuffar ECB allt närmare kvantitativ expansion på samma sätt som de andra större centralbankerna har genomfört. Obligationsräntorna har redan reagerat och på flera håll fallit till rekordlåga nivåer. Tysklands 10-åriga statsobligationsränta noteras under 1% och femåringen inte mycket över noll! Om centralbanken lyckas återetablera inflationsmålets trovärdighet är kärnländernas realräntor tydligt negativa, vilket stödjer deras inhemska efterfrågan och ökar chansen till viss inflation. Delvis det omvända gäller för krisländerna, vilket håller tillbaka deras inhemska efterfrågan och höjer deflationsrisken. Storbritannien har haft en hyfsad tillväxt sedan början av fjolåret. Under årets andra kvartal överträffades till slut BNPnivån som gällde i början av 2008 precis före den globala krisen. Både arbetslösheten och inflationen har fallit. Bank of England väntas allmänt bli den första europeiska centralbanken som kommer att höja räntan. I så fall torde pundet kunna stärkas. Riksdagsvalet och kronan Sveriges reala tillväxt vände från lätt tillbakagång under årets första kvartal till lätt expansion under det andra. Privata konsumtionen var den starkaste efterfrågekomponenten. Både juli månads PMI-enkäter för industrin och speciellt för tjänstesektorn var tydligt optimistiska medan Konjunkturinstitutets barometerindikator samma månad signalerade ett mer normalt läge. Den typiska prognosen anger den framtida tillväxten till ungefär 3%. Den svenska inflationen liknar euroområdets mätt på samma sätt (HIKPindex är 0,4%), men Riksbanken lär efter juli månads större än väntade räntesänkning vila på hanen. Den svenska exportberoende ekonomin har också fått ny stimulans i form av en femprocentig depreciering av kronan sedan början av året. Försvagningen gäller inte minst gentemot valutorna för de tunga handelspartnerna USA, Storbritannien och Norge. Opinionsmätningarna pekar på ett regimskifte från nuvarande center-högerkoalition till oppositionens center-vänsterpartier vid riksdagsvalet 14 september. Detta skulle kunna höja osäkerheten kring den framtida politiken och i så fall fram för allt påverka kronan. DNB Asset Management, SE Stockholm, ,

8 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under :29

9 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under :29

10 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under :29

11 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för svenska räntebärande vp och jämförelseindex under :29

Finansiell rapport 2014

Finansiell rapport 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 17 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks 54 Au 53 Ks/2014-0246 Finansiell rapport 2014 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24 Au 113 KS/2011-0408 KS 67 KF Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (21) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-10-10 Ks 115 Au 169 Finansiell rapport per augusti 2012 KS/2012-0363 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Finansiell rapport 2013

Finansiell rapport 2013 STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 14 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 40 Ks 50 Au 64 Ks/2013-0204 Finansiell rapport 2013 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Finansiell rapport Januari- Mars 2015

Finansiell rapport Januari- Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 13 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 61 Ks 91 Au 100 KS/2015 0215 Finansiell rapport Januari- Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014 Ledningsstaben 2014-11-13 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för oktober

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2014

Finansiell månadsrapport för april månad år 2014 Ledningsstaben 2014-05-16 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport för september månad år 2014

Finansiell månadsrapport för september månad år 2014 Ledningsstaben 2014-10-15 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för september

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 25 april 2013 kl 18.00

Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 25 april 2013 kl 18.00 Föredragningslista 25 april 2013 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 25 april 2013 kl 18.00 Program: Information från VD Göran Wallo om Strömstads

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015

Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015 2015-02-25 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015 Rapporten

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2015

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2015 2015--11 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2013 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Business Arena 17 september 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Miljarder kronor Minusränta och tillgångsköp Mycket låg reporänta Köp av statsobligationer

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer