Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf 11 Ks 86 Au 131 Ks/ Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 Förslag till beslut Kommunfullmäktige besluta att godkänna finansiell rapport per augusti 2014 Ärendebeskrivning Carlsson Investment Management handhar kommunens pensionsmedelsförvaltning. Rapport från förvaltaren daterad har översänts. Ekonomichef Agneta Johansson har i tjänsteskrivelse daterad kommenterat rapporten. Av denna framgår bland annat att pensionsportföljens marknadsvärde har ökat med 6 Mkr, motsvarande 6,3 procent, till och med augusti. Anskaffningsvärdet har ökat med 0,4 Mkr, 0,5 procent under samma period Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna finansiell rapport per augusti 2014 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Agneta Johansson, ekonomichef Rapport Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr:KS/ Finansiell rapport per augusti 2014 Långsiktig medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning Värdeförändring under året Pensionsportföljens marknadsvärde har ökat med 6 Mkr, motsvarande 6,3 procent, till och med augusti. Anskaffningsvärdet har ökat med 0,4 Mkr, 0,5 procent, under samma period. Rad kr Förändr i kr Förändr i % 1 Anskaffningsvärde räntebärande fonder (bokf värde) ,3% 2 Marknadsvärde räntebärande fonder ,1% 3 Marknadsvärde./. anskaffningsvärde räntebärande fonder Anskaffningsvärde aktiefonder (bokfört värde) ,1% 5 Marknadsvärde aktiefonder ,2% 6 Marknadsvärde./. anskaffningsvärde aktiefonder Anskaffningsvärde hela portföljen (bokfört värde) ,5% 8 Marknadsvärde hela portföljen ,3% Marknadsvärde./. anskaffningsvärde 9 hela portföljen Förklaring till förändringarna 1. ökning anskaffningsvärde räntebärande fonder till följd av andelsköp för förvaltarens rabatt på förvaltningsavgiften 2. ökat marknadsvärde räntebärande fonder 3. ökad orealiserad vinst räntebärande fonder sedan årsskiftet 4. ökning anskaffningsvärde aktiefonder till följd av andelsköp för förvaltarens rabatt på förvaltningsavgiften 5. ökat marknadsvärde aktiefonder 6. ökad orealiserad vinst aktiefonder sedan årsskiftet 7. totalt ökat anskaffningsvärde, raderna 1 och 4 8. totalt ökat marknadsvärde, raderna 2 och 5 9. kvarstående orealiserad vinst för hela portföljen har ökat sedan årsskiftet

3 2 (3) Fördelning i tillgångsslag Andelen placering i aktiefonder har ökat till 33,2 procent till följd av marknadsutveckling. Den aktuella allokeringen ligger lägre än det så kallade normalvärdet, men inom tillåtna limiter enligt finanspolicyn. Orsaken är främst en fortsatt försiktig strategi från förvaltaren. Rad 1 2 Marknadsvärde i kr Portföljandel Marknads i % värde i kr Portföljandel i % Carlson Long Bond Lång räntefond, svensk ,4% ,2% Carlson Short Bond Kort räntefond, svensk ,8% ,6% 3 Summa räntefonder ,3% ,8% 4 Carlson Sverigefond Svenska aktier ,4% ,9% 5 Carlson Globalfond Utländska aktier ,4% ,7% 6 Carlson Utlandsfond Utländska aktier ,9% ,6% 7 Summa aktiefonder ,7% ,2% 8 Summa portfölj ,0% ,0% Risk Durationen (motsvarar ungefär löptiden) för räntebärande papper är 2,9 år, att jämföra med index 3,8 år. Det är marginellt kortare än normalläget 3 år men ligger inom finanspolicyns föreskrivna intervall. Med dagens rekordlåga ränteläge är risken för högre räntor stor, även om låga räntor förväntas under längre tid framöver. Avkastning Total avkastning (marknadsvärdeförändring) uppgår hittills i år till 6,3 procent, medan jämförelseindex har ökat 8,3 procent. Svenska aktier överstiger jämförelseindex, medan övriga tillgångsslag understiger sina respektive jämförelseindex.. Sedan starten har portföljen ökat med 88,3 procent, medan jämförelseindex har ökat 98,8 procent. Svenska aktier uppvisar bäst utveckling, med 134,8 procent jämfört med index 119,8 procent. Utländska aktier har ökat 27,1 procent och dess index 26,2 procent. Det är ränteportföljen som utvecklats sämre än index, med en ökning på 82,7 procent respektive 95,9 procent. Tyngden på räntor gör att detta får stor betydelse för helheten. Avkastning totalt Tillgångsslag Utfall portföljen aug 14 Differens utfall index, % innevarande år Utfall portföljen Jämförelseindex Jämförelseindex Differens utfall index % Aktier 0,9% 1,5% 0,6% 9,4% 10,5% 1,1% varav svenska aktier 0,2% 0,6% 0,4% 9,6% 9,3% 0,3% varav utländska aktier 2,1% 3,2% 1,1% 12,6% 15,9% 3,3% Svenska räntebärande papper 0,7% 0,9% 0,2% 4,1% 5,4% 1,3% Totalt portfölj 0,8% 1,3% 0,5% 6,3% 8,3% 2,0%

4 3 (3) Likviditetsförvaltning Likvida medel har ökat med 15,9 Mkr under året, från 71,5 Mkr till 87,4 Mkr. Förändringen beror på att: - summan av koncernbolagens saldon ökade med 8,3 Mkr netto, från 29,4 Mkr till 37,7 Mkr. - kommunens likvidkonton ökade med 7,6 Mkr, från 42,1 Mkr till 49,8 Mkr. Den positiva förändringen beror främst på exploateringsintäkter och låg investeringstakt. Prognosen för likviditetsutvecklingen resterande del av året är svårbedömd. Det beror på ett antal beslut inom och utom kommunen, både vad gäller inkomster och utgifter. Likviditetsrisken bedöms som i princip obefintlig, delvis tack vare möjlighet att nyttja kontokrediten vid tillfälliga diskrepanser mellan inkomster och utgifter, se nedan. Upplåningsuppföljning Årets budget innefattar beslut om upplåning med högst 30 Mkr för finansiering av taxekollektivens investeringar samt exploateringsverksamhet. I nuläget finns det inget som tyder på att det beslutet kommer att effektueras. Orsaken är framförallt att flera investeringsprojekt inte fortskrider i tidigare planerad takt, samt ett större överskott från exploateringsverksamheten och andra intäkter. Vid kortsiktigt upplåningsbehov utöver befintliga egna medel kan kontokrediten nyttjas med maximalt 35 Mkr av totalt 60 Mkr. Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning och därmed föreligger vare sig ränterisk eller annan risk som följer med extern finansiering. Däremot är de kommunala bolagen högt belånade med kommunal borgen, vilket innebär att det föreligger en borgensrisk. Risken för infriande av borgen bedöms som låg. Bolagens lån uppgår på balansdagen till 1.073,6 Mkr, varav koncernen Strömstadsbyggen, 800,7 Mkr och Strömstadslokaler, 272,9 Mkr. Det innebär en ökning med knappt 55 Mkr Mkr sedan årsskiftet, vilket avser Strömstadsbyggen, 30 Mkr samt Strömstadsnet, 25 Mkr. Bilagor 1. Tertialrapport per augusti från förvaltaren Staffan Thorslund 2. Marknadskommentarer från DNB, Den Norske Bank, Asset Management per Avkastningskurvor för perioden för respektive tillgångsslag och portföljen som helhet

5 Bilaga 1 Tertialrapport per augusti 2014 Svenska aktier Er etiska svenska aktieplacering har efter avgifter ökat med 9,6 % medan ert jämförelseindex, SIX Return Index har stigit med 9,3 %. Stockholmsbörsens utveckling under första halvåret var mycket god även om tillväxen i ekonomin inte levt upp till förväntningarna. Under sommaren har uppgången i Stockholm kommit av sig och varit svagare än för flertalet utvecklade aktiemarknader. Utsikter Överlag fortsätter aktiemarknaderna världen över att uppvisa en imponerande styrka, både hjälpta av konjunkturåterhämtningen (främst i USA) och de mycket låga räntorna, som mer eller mindre eliminerat avkastningsförväntningarna på obligationer. Företagens värderingar börjar se något höga ut jämfört med historiska mönster och vi ser en ökad oro för konjunkturåterhämtningen i Europa. mentar Utländska aktier Er utländska etiska aktieplacering har efter avgifter ökat med 12,6 % vilket är svagare än index, MSCI World som stigit med 15,9 %. Huvudorsaken är utlandsfondens övervikt i Europa och en del amerikanska banker, jämfört med index. Aktier fortsatte upp på de flesta håll under augusti trots fortsatt oro i Ukraina. Vinstrapporterna för andra kvartalet var bra och sannolikt största anledningen till att aktier gick starkt. Vidare signalerade ECB:s ordförande Mario Draghi att han kan tänka sig ytterligare stimulus i form av obligationsköp för att ta Europa ur deflationen. Detta gav ytterligare drivkraft till aktiemarknaden. Utsikter Trots förbättrade vinster tror vi att marknaden kommer få svårt att fortsätta upp den närmsta tiden. Värderingen är högre än historiskt genomsnitt och det är inte troligt att vi får en expansion i företagens värderingar när vi går mot en mindre expansiv penningpolitik i USA. Det som skulle kunna driva på marknaden är om vinster kan stiga snabbare än vad som ligger i marknadens förväntningar. Svenska räntor Ränteförvaltningen har efter avgifter stigit 4,1 % medan index, OMRX Bond har avkastat 5,4 %. Ränteportföljens duration är 2,9 år och index 3,8 år. Reporäntan ligger kvar på rekordlåga 0,25 %. De inhemska siffror som publicerats har haft ett blandat innehåll. Inflationsförväntningar har sjunkit ytterligare och når inte Riksbankens mål på två procent på två års sikt eller ens fem år. Kronan har tappat ytterligare i värde men ligger på Riksbankens prognos från i juli. En positiv faktor har varit arbetsmarknaden, som visat ökade sysselsättningstal och är starkare än väntat. Utsikter Löptiden i er obligationsportfölj är relativt kort till följd av att räntorna i dagsläget är fortsatt rekordlåga och följaktligen bör de successivt stiga även om vi tror på låga räntor under lång tid framöver. Portföljen i sin helhet Hela portföljens utveckling tom 31 augusti 2014, 6,3 %. Jämförelseindexets utveckling under samma period är, 8,3 %. Delportföljerna utländska aktier och svenska räntor har haft en sämre utveckling än index medan svenska aktier har levererat ett bättre resultat. På totalen ligger vi efter beroende på en stor undervikt i akter. Den aktuella allokeringen är en försiktig strategi eftersom utvecklingen på aktiemarknaderna har varit mycket bra de senaste åren. Den svenska aktieandel är 15,9 % och den utländska 17,3 %, båda med en undervikt gentemot index. Ränteandelen i portföljen är 66,8 %, vilket ger en övervikt i räntebärande värdepapper med 6,8 %. /Staffan Thorslund, Kapitalförvaltare, DNB Asset Management

6 asset management finansiella utsikter Utvecklingen på de finansiella marknaderna Rekordlåga räntor 26 augusti 2014 av Dag Lindskog, chefekonom Under sommarmånaderna juli och augusti sänkte den svenska Riksbanken och ett antal centralbanker bland emerging markets räntan medan några andra inklusive Ryssland höjde. Överallt föll obligationsräntorna. De nådde rekordlåga nivåer för många europeiska länder. Kurserna på flertalet aktiemarknader steg och de amerikanska visade vägen. Dollarn apprecierade gentemot europeiska valutor och yenen. oktober och den första räntehöjningen bedöms idag komma att genomföras under tidiga sommaren nästa år. Här återfinns huvudförklaringen till varför de amerikanska obligationsräntorna är mer än dubbelt så höga som de tyska. Ränteskillnaderna tillsammans med den klart bättre amerikanska konjunkturen än i euroområdet leder till att dollarn till slut långsamt har börjat stiga i värde. Denna utveckling kan mycket väl fortsätta under flera år. USA studsade upp Alla efterfrågekomponenter förbättrades när USA-ekonomin studsade rejält tillbaka från det första till det andra kvartalet. Den reala tillväxttakten vände från kräftgång om 2,1%, vilket alltjämt framstår som ett märkligt svagt utfall inte alls i samklang med annan statistik från årets inledande tre månader, till expansion om 3,9%. Den amerikanska arbetsmarknaden har förbättrats med fallande arbetslöshet och goda månatliga ökningar av antalet anställda. Arbetslösheten steg dock vid den senaste mätningen för juli, vilket kan signalera en mer komplex fortsatt utveckling där sysselsättningen visserligen ökar men så också arbetslösheten på grund av stigande arbetskraftsutbud. Löneökningarna är stabilt måttliga och inflationstrycket begränsat. Fed bromsar lätt Statistiken från det innevarande tredje kvartalet har varit något blandad, men aktuella enkäter målar i alla fall en klart ljus bild. Den senaste amerikanska PMI/ISM-enkäten för industrin från juli var den mest optimistiska av alla drygt 20 länder som genomför denna månatliga övning och snabb enkäten från augusti steg ytterligare. Tjänstesektorns bedömningar tillhör likaledes de mest optimistiska. Den typiska prognosen anger den reala tillväxten till cirka 3% under årets andra hälft och 2015 med successivt bättre arbetsmarknad och stabil inflation. Centralbanken Fed har signalerat att penningpolitiken gradvis kommer att stramas åt eller rättare skrivet bli mindre expansiv. Stödköpen av obligationer väntas upphöra under Japan kränger, Kina stabilt Den japanska ekonomin kränger våldsamt. Tillväxten rusade upp under årets första kvartal med 6,1%, men föll ännu hårdare under det andra med 6,8%. Huvudförklaringen är den stora höjningen av försäljningsskatten i april när det nya budgetåret startade. Färska enkäter pekar på att en återhämtning nu är på gång. Den typiska prognosen anger både tillväxten och inflationen framöver till 1 1,5%. Kinas premiärminister Li lovade och statistikmyndigheten levererade 7,5% tillväxt för det andra kvartalet. De senaste uppgifterna har varit blandade och utsikterna är något osäkra. Emellertid förutser Kina-experter mer eller mindre oförändrad tillväxt framöver. Den låga inflationen är en plusfaktor. Indiens situation är i viss mån den omvända. Flertalet bedömare menar att tillväxten är på väg att öka, men inflationen är stabilt hög. Tyska motorn hackar Efter flera kvartal med åtminstone styrfart stagnerade euroområdet under årets andra kvartal. Det nya var att den största medlemmen Tyskland föll tillbaka något medan den nästsstörsta Frankrike förblev stillastående och den tredje i storleksordning Italien fortsatte sin långsamma kräftgång. Samtidigt ska noteras att några av de mindre euromedlemmarna höll hyfsat tempo. Detta negativa utfall, vilket tycks fortsätta under det innevarande kvartalet enligt färska PMI-enkäter, kan ändå vara tillfälligt. Viktiga förklaringar inkluderar att både finans- och penningpolitiken är mer expansiva än tidigare och några länder borde efter tidigare djupa nedgångar till slut ha nått fast DNB Asset Management, SE Stockholm, ,

7 botten varifrån en långsam återhämtning ska kunna ta form. Samtidigt talar föga eller inget för en i närtid större förbättring. Den typiska prognosen anger den framtida tillväxten till 1 1,5%. Den expansion som har åstadkommits har i alla fall något förbättrat läget på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har från toppen förra sommaren om 12% fallit till 11,5%. En viktig fråga gäller om farten är tillräcklig för att undvika deflation. Inflationen har kontinuerligt fallit under de senaste tre åren och nådde i juli låga 0,4%. Även om Tysklands inflation tillhör de högsta om 0,8%, är den inte tillräckligt hög eftersom krisländerna tvingas till deflation för att på så sätt förbättra sin konkurrenskraft inom valutaområdet. Det gäller Grekland, Portugal och Spanien. Italien undkommer med nöd och näppe fallande prisnivå. Inflation i euroområdet och Sverige under juli månader (enligt HIKP) ECB väntas göra mera Euroområdet Sverige Denna delikata situation knuffar ECB allt närmare kvantitativ expansion på samma sätt som de andra större centralbankerna har genomfört. Obligationsräntorna har redan reagerat och på flera håll fallit till rekordlåga nivåer. Tysklands 10-åriga statsobligationsränta noteras under 1% och femåringen inte mycket över noll! Om centralbanken lyckas återetablera inflationsmålets trovärdighet är kärnländernas realräntor tydligt negativa, vilket stödjer deras inhemska efterfrågan och ökar chansen till viss inflation. Delvis det omvända gäller för krisländerna, vilket håller tillbaka deras inhemska efterfrågan och höjer deflationsrisken. Storbritannien har haft en hyfsad tillväxt sedan början av fjolåret. Under årets andra kvartal överträffades till slut BNPnivån som gällde i början av 2008 precis före den globala krisen. Både arbetslösheten och inflationen har fallit. Bank of England väntas allmänt bli den första europeiska centralbanken som kommer att höja räntan. I så fall torde pundet kunna stärkas. Riksdagsvalet och kronan Sveriges reala tillväxt vände från lätt tillbakagång under årets första kvartal till lätt expansion under det andra. Privata konsumtionen var den starkaste efterfrågekomponenten. Både juli månads PMI-enkäter för industrin och speciellt för tjänstesektorn var tydligt optimistiska medan Konjunkturinstitutets barometerindikator samma månad signalerade ett mer normalt läge. Den typiska prognosen anger den framtida tillväxten till ungefär 3%. Den svenska inflationen liknar euroområdets mätt på samma sätt (HIKPindex är 0,4%), men Riksbanken lär efter juli månads större än väntade räntesänkning vila på hanen. Den svenska exportberoende ekonomin har också fått ny stimulans i form av en femprocentig depreciering av kronan sedan början av året. Försvagningen gäller inte minst gentemot valutorna för de tunga handelspartnerna USA, Storbritannien och Norge. Opinionsmätningarna pekar på ett regimskifte från nuvarande center-högerkoalition till oppositionens center-vänsterpartier vid riksdagsvalet 14 september. Detta skulle kunna höja osäkerheten kring den framtida politiken och i så fall fram för allt påverka kronan. DNB Asset Management, SE Stockholm, ,

8 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under :29

9 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under :29

10 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under :29

11 Strömstads kommun Avkastning per Preliminära värden, slutliga värden redovisas i månadsrapport. Avkastning för svenska räntebärande vp och jämförelseindex under :29

Finansiell rapport Januari- Mars 2015

Finansiell rapport Januari- Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 13 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 61 Ks 91 Au 100 KS/2015 0215 Finansiell rapport Januari- Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer