SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Årsrapporten noteras till protokollet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Au 113 KS/ KS 67 KF Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Årsrapporten noteras till protokollet Ärendet Carlson Investment Management har enligt avtal med kommunen uppdraget att förvalta finansiella tillgångar för kommunens framtida pensionsåtaganden. Årsrapport för 2011 har inkommit från förvaltaren. Ekonomichef Agneta Johansson har inkommit med tjänsteskrivelse daterad Av skrivelsen noteras bland annat att marknadsvärdet på pensionsportföljen per 31 december 2011 uppgår till tusen kronor (tkr), vilket är en förändring med tkr i jämförelse med Enligt pensionsmedelspolicyn ska en skriftlig årsrapport överlämnas till Kommunfullmäktige. Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr: Kommunstyrelsen Finansiell rapport 2011 Långsiktig medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning Värdeförändring under år 2011 Under år 2011 förändrades pensionsportföljens värde enligt nedan: Rad Värde i kr Värde i kr Förändr i kr Förändr i % Anskaffningsvärde räntebärande fonder (bokf värde) räntebärande fonder./. anskaffningsvärde räntebärande fonder Anskaffningsvärde aktiefonder (bokfört värde) aktiefonder./. anskaffningsvärde aktiefonder Anskaffningsvärde Hela portföljen (bokfört värde) Hela portföljen./. anskaffningsvärde hela portföljen ,55% ,74% ,19% ,50% ,01% ,93% Kommentarer till förändringarna på respektive rad: 1. förändring anskaffningsvärde räntebärande fonder till följd av: a. rabatt på förvaltningsavgiften; köp av fondandelar för kr b. utdelning; köp av fondandelar för kr c. omallokering netto; köp av fondandelar för kr d. realisationseffekter netto; försäljning av fondandelar för kr 2. förändring marknadsvärde räntebärande fonder 3. förändring orealiserad vinst/förlust räntebärande fonder 4. förändring anskaffningsvärde aktiefonder till följd av: a. rabatt på förvaltningsavgiften; köp av fondandelar för kr b. utdelning; köp av fondandelar för kr c. omallokering netto; försäljning av fondandelar för kr d. realisationseffekter netto; köp av fondandelar för kr 5. förändring marknadsvärde aktiefonder 6. förändring orealiserad vinst/förlust, har medgivit återföring av föregående års nedskrivning 7. total förändring portföljens anskaffningsvärde, raderna 1 och 4 8. total förändring portföljens marknadsvärde, raderna 2 och 5

3 2 (4) Fördelning i tillgångsslag Utöver löpande rabattköp samt utdelningsköp i maj och oktober har omallokering skett vid tre tillfällen under året. Effekten av årets transaktioner och värdeförändring blev att andelen räntebärande fonder ökade från 63,9 till 68,8 procent. I januari flyttades 11,9 Mkr från långa till korta obligationsfonden. I april köptes andelar i en ny utlandsfond, globalfonden, för 4 Mkr, varav 2 Mkr såldes från vardera korta och långa obligationsfonden. I augusti flyttades 4,5 Mkr från utlandsfonden till korta obligationsfonden. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Svenska räntebärande Aktier Rad Carlson Long Bond Lång räntefond, svensk Carlson Short Bond Kort räntefond, svensk i kr Portföljandel i % i kr Portföljandel i % ,9% ,7% ,0% ,1% 3 Summa räntefonder ,9% ,8% Carlson Sverigefond Svenska aktier Carlson Globalfond Utländska aktier Carlson Utlandsfond Utländska aktier ,4% ,2% 0 0,0% ,5% ,7% ,4% 5 Summa aktiefonder ,1% ,2% 6 Summa portfölj ,0% ,0%

4 3 (4) Risk Durationen (motsvarar ungefär löptiden) för räntebärande papper ligger på 2,9 år, att jämföra med jämförelseindex 4 år, vilket innebär ett lägre risktagande. 2,9 år är något kortare än normalläget 3 år, men ligger inom finanspolicyns föreskrivna intervall. Avkastning Totala portföljens avkastning (marknadsvärdets förändring) sjönk med 0,9 procent under året, medan jämförelseindex steg med 2 procent. Samtliga tillgångsslag ligger under jämförelseindex. Underavkastningen jämfört med index berodde i huvudsak på en lägre durationsrisk i Kommunens ränteportfölj än index och att aktieportföljerna var positionerade för en måttlig global tillväxt under årets första hälft. (Läs mer i bifogad förvaltarrapport.) Sedan starten har portföljen ökat 52,9 procent och jämförelseindex 54,8 procent. Avkastning December 2011 Differens År 2011 Differens Utfall Jämförelseindex index, % portföljen index index % utfall - Utfall Jämförelse- utfall - Tillgångsslag portföljen Aktier 0,6% 1,1% -0,5% -10,6% -8,6% -2,0% varav svenska aktier 0,7% 1,1% -0,4% -16,4% -13,5% -2,9% varav utländska aktier 0,7% 1,6% -0,9% -5,1% -3,7% -1,4% Svenska räntebärande papper 0,3% 0,4% -0,1% 6,0% 8,4% -2,4% Totalt portfölj 0,4% 0,8% -0,4% -0,9% 2,0% -2,9% Måluppfyllelse Den långsiktiga målsättningen för pensionsmedelsförvaltningen fastställdes i finanspolicyn från år 2007 till KPI + 4 procent per år. En lämplig tidsperiod för avstämning av ett långsiktigt mål är rullande fem år som minimum. Vid avstämning av utvecklingen 5 år bakåt, under åren , uppgår genomsnittlig real avkastning till 1,8 procent. Målet är inte uppnått. Det löpande avkastningsmålet för respektive tillgångsslag, att vid aktiv förvaltning överträffa valt jämförelseindex över rullande 3-årsperioder, har nåtts för utländska aktier, plus 9,1 procent, men inte för svenska aktier, minus 3,5 procent eller för räntebärande papper, minus 3,1 procent. Målet är delvis uppnått. Likviditetsförvaltning Efter ändring av redovisningsprincip redovisas numera de kommunala bolagens behållning på kommunens koncernkonto som en del av kommunens likvida medel. Bolagens tillgångsvärde uppgår till 45,4 Mkr, vilket motsvaras redovisningsmässigt av en kortfristig skuld. Totala likvida medel uppgår därmed till 73,9 Mkr, en minskning med 9,9 Mkr. Behållningen på kommunens egna likvidkonton uppgick sista december till 28,5 Mkr, en minskning med 10,7 Mkr sedan föregående årsskifte. Dessa är reserverade för pågående men ej avslutade investeringsprojekt. Saldot på huvudbankkontot uppgick till 22,4 Mkr, en minskning med 15,6 Mkr. Utöver banktillgodohavanden utgörs den kortsiktiga likviditetsreserven av kontokrediten på 40 Mkr, vilken kan utnyttjas upp till 20 Mkr. Kontokrediten har inte utnyttjats till någon del under innevarande år. Likviditetsrisken bedöms som i princip obefintlig.

5 4 (4) Upplåningsuppföljning I Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2011 bemyndigades Kommunstyrelsen att uppta lån upp till högst 40 Mkr för finansiering av VA-kollektivets investeringar och exploateringsverksamhet. Bland annat på grund av fortsatta förseningar inom investeringsverksamheten så har inte upplåning behövt verkställas under året. Kommunen har för närvarande inga lån i egen balansräkning och därmed föreligger ingen risk relaterad till extern finansiering. Den långfristiga skuld som kommunen har avser skuld till VA-kollektivet avseende erlagda, periodiserade anslutningsavgifter, totalt 33,8 Mkr. De kommunala bolagen Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler är dock högt belånade med kommunal borgen, vilket innebär att det föreligger en borgensrisk. Hur stor risken är för infriande av borgen är inte klarlagt men den bedöms som låg. Bilaga Årsrapport 2011 från portföljförvaltaren Staffan Thorslund, DNB Asset Management 1 1 Den 11 november 2011 bytte Carlson Investment Management namn till DNB Asset Management AB. Anledningen till namnbytet är att DnB Nor, som ägt Carlson sedan 2002, har bytt namn till DNB. Det innebär även att respektive fond byter namn, till exempel Carlson Sverigefond som numera heter DNB Sverigefond. I övrigt är det inga förändringar.

6 Bilaga Årsrapport 2011 Övergripande ekonomisk utveckling 2011 Demonstrationer och senare störtande av förstenade diktaturer i norra Afrika under den så kallade arabiska våren fyllde löpsedlarna under årets inledning. Den viktiga omedelbara globala ekonomiska konsekvensen blev en rejäl höjning av oljepriset. Japan drabbades i mars av en svår tsunami efter en extremt kraftfull undervattensjordbävning. Tusentals människor omkom. De materiella skadorna blev enorma inklusive kollapsande kärnkraftsanläggningar. Trots dessa dramatiska händelser med negativa effekter på den globala konjunkturen var de finansiella marknaderna i stort sett stabila under vintermånaderna. Till förklaringarna hör att USA i alla fall uppvisade en hyfsad styrfart i ekonomin, viktiga tillväxtmarknader med Kina i spetsen fortsatte i högt tempo, alltjämt lyckades positiva tyska nyheter balansera negativa nyheter från de svaga Euromedlemmarna och den svenska ekonomin förblev stark. Stämningsläget försämrades drastiskt från maj. Så gott som oavbrutet under sommaren föll aktiekurserna och statsobligationsräntorna föll för länder som uppfattas vara säkra låntagare men räntorna steg rejält för andra, vilket således radikalt vidgade ränteskillnaderna speciellt inom Euroområdet. Portugal blev det tredje landet efter tidigare Grekland och Irland att få ett finansiellt stödpaket från Internationella Valutafonden och Euroinstitutioner. Mera illavarslande började obligationsräntorna för de större Euromedlemmarna Italien och Spanien att stiga. Den löpande amerikanska konjunkturstatistiken blev något bättre än nedjusterade förväntningar. Politikerna och tjänstemännen inom Euroområdet försökte vid upprepade toppmöten att bemästra krisen. Mot slutet av året agerade centralbanken ECB mer kraftfullt genom att två gånger sänka räntan och förse bankerna med likviditet till fördelaktiga villkor. Politikerna under Tysklands och Frankrikes ledarskap började skissa på en samordnad finanspolitik. Euroområdets kris förändrade det politiska landskapet. Grekland, Italien, Portugal och Spanien fick nya regeringar. De sjösatte tuffa men nödvändiga åtstramningspaket trots det svaga konjunkturläget möjligen redan recession. USA förlorade också för första gången i landets historia sin AAA-kreditvärdighet. Hittills åtnjuter dock USA investerarnas förtroende i form av mycket låga räntor och dollarn har mot slutet av året tenderat att stiga mot de europeiska valutorna. Den svenska ekonomin förblev osedvanligt stark fram till höstmånaderna. Bland utropstecknen återfinns speciellt offentliga finanser i balans och krympande statsskuld, vilket står i synnerligen skarp kontrast mot situationen i USA och Euroområdet. Riksbanken fortsatte sin strategi mot långsamt stramare penningpolitik och höjde räntan tre gånger. Den lilla och öppna svenska ekonomin bromsade dock hårt på samma sätt som övriga Europa mot slutet av året. Aktiemarknaderna Aktiemarknaderna började året volatilt men var relativt oförändrad t.o.m. mitten av juli då oron för tillväxten och skuldkrisen i USA och i Euroområdet tilltog och börserna föll med Sverige i spetsen. Botten nåddes i oktober och vi har haft en viss återhämtning till årsskiftet. Under 2011 föll er svenska aktieplacering, Carlson Sverigefond med -16,4 % medan ert jämförelseindex, SIX Return Index, sjönk med -13,5 %. Svenska börsen var en av de sämre aktiemarknaderna i världen. Er utländska aktieplacering, Carlson Utlandsfond tappade -5,1 % under 2011 medan MSCI World Net i SEK minskade med -3,7 %. Tillväxtmarknadernas börskurser (MSCI Emerging Markets) sjönk ännu mer och slutade året på -12,5% men värst var det för Europa där indexet, DJ EURO STOXX 50 rasade -17,1%. En av få index som där emot steg var S&P 500 i USA vilket stängde året på 2,1%. Räntemarknaderna Svenska Riksbanken fortsatte med sina stegvisa höjningar på de tre penningpolitiska mötena i februari, april och juli. Under sensommaren och hösten ändrades omvärldens finansiella situation radikalt och att Sverige som ett mycket exportberoende land skulle påverkas av övriga Europas svaga tillväxt blev alltmer uppenbar. Den svenska lönerörelsen kunde inte skapa oro för Riksbanken samtidigt som inflationen överraskat på nedsidan. På mötet i december sänkte således Riksbanken reporäntan med 0,25 % till 1,75 %. Statsobligationsräntorna har under 2011 fallit till de lägsta nivåerna någonsin hjälpta av kreditoron i Europa. Svenska och internationella institutioner har under året valt att köpa svenska och tyska statsobligationer till extremt låg avkastning vilket innebär att långa statsobligationer gett den bästa avkastningen på räntemarknaden under Er ränteförvaltning som vi har valt att hantera med hjälp av Carlson Short Bond och Carlson Long Bond har avkastat 6,0 % jämfört med ert index, OMRX Bond som steg med 8,4 %. Portföljen i sin helhet Totala portföljen hade en negativ avkastning för 2011 på -0,9 %. Jämförelseindexet förändring var 2,0 %. Underavkastningen jämfört med index berodde i huvudsak på en lägre durationsrisk i Kommunens ränteportfölj än index och att aktieportföljerna var positionerade för en måttlig global tillväxt under årets första hälft, där andelen innehav av cyklisk karaktär var betydande. Under sommaren blev det uppenbart att tillväxten i den globala ekonomin upplevt en kraftigare inbromsning än vad som förväntades vilket resulterade i fallande aktiemarknader. Risknivån i portföljerna minskades i omgångar under sommaren och hösten för att på så sätt anpassas till det rådande ekonomiska klimatet. Den något offensiva portföljsammansättningen under sommaren tillsammans med ett par aktiespecifika händelser förklarar den svaga relativa avkastningen i aktieportföljerna under året. /Staffan Thorslund, Portföljförvaltare

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-23 Kf 11 Ks 86 Au 131 Ks/2014-0246 Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Finansiell rapport 2014

Finansiell rapport 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 17 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks 54 Au 53 Ks/2014-0246 Finansiell rapport 2014 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Finansiell rapport Januari- Mars 2015

Finansiell rapport Januari- Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 13 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 61 Ks 91 Au 100 KS/2015 0215 Finansiell rapport Januari- Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 2012:1 Kapitalförvaltningens kvartalsrapport 212:1 212-4-13 Till andelsägarna i Kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier Första kvartalet 212 Precis som 211 blev ett väsentligt sämre börsår än väntat, har

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

AP3 sedan starten 2001

AP3 sedan starten 2001 Årsredovisning 2010 Innehåll AP3 i korthet s. 1 VD har ordet s. 2 AP3s roll i pensionssystemet s. 4 Mål och investeringsstrategi s. 6 Marknadsutveckling och AP3s avkastning 2010 s. 10 Riskhantering s.

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans med Första Tredje och Sjätte AP-fondernas kapital kunna användas för att kortsiktigt balansera

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Dnr 2013/376 22 februari 2013. Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012

Dnr 2013/376 22 februari 2013. Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012 Dnr 213/376 22 februari 213 Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 212 1 Innehåll 1 Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2 Statsskuldens kostnad och risk 2 2.1 Räntebetalningar på statsskulden

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ENLIGT MIN MENING ÄR DE UTÖKADE MÖJLIGHETERNA ATT PLACERA I AKTIER OCH ATT KUNNA AGERA GLOBALT. DE GENOMFÖRDA ÄND- RINGARNA ÄR EFTERLÄNGTADE OCH FÖRSTÄRKER

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Innehåll

Förvaltningsberättelse. Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll Förvaltningsberättelse Andra AP-fonden under 2007... 4 Utvecklingen på de finansiella marknaderna...6 Organisation och medarbetare... 8 Strategisk tillgångsallokering... 8

Läs mer