Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad"

Transkript

1 Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket Stenstorp Beslut Vårt datum: Er referens: RICKU Diarienr: SSM Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger Ranstad Industricentrum AB (RIC) dispens från tillämpningen av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och strålskyddslagen (1988:220) för rivningen av sovringsverket i Ranstad. Dispens från säkerhetskrav SSM ger RIC dispens från SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar, utom följande bestämmelser: 2 kap. 7 9, 4 kap. 3 och 5, 5 kap. 2 4, 6 kap. 1 5 och 7 10, 8 kap. 1 2, samt 9 kap. 1, 5 första och andra stycket, 8 och 10. SSM ger vidare RIC dispens från 5 andra stycket kärntekniklagen avseende krav på godkännande av ytterligare uppdragstagare som anlitas för rivning av sovringsverket eller hantering av avfall från rivningen. Dispens (friklassning) för material som lösgörs och byggnadsstrukturer som lämnas kvar För följande material från rivningen av sovringsverket och som hanteras i enlighet med ansökan, ges dispens från tillämpningen av kärntekniklagen och strålskyddslagen. byggnadsmaterial som krossas samt bottenplatta som återvinns eller återanvänds för anläggningsändamål inom Ranstadsverkets industriområde, asbest och annat farligt avfall som lämnas till deponi för farligt avfall, metallföremål och elutrustning som lämnas till deponi för farligt avfall (SAKAB), metallföremål och elutrustning som sorteras ut för omhändertagande som konventionellt liknande avfall (elutrustning i slutna utrymmen, transformator på bottenplanet, värmepumpar samt fasadbeklädnad, armeringsjärn och dylikt), samt huvudtravers med transformator, förutsatt att RIC med stickprovsvisa kontrollmätningar bekräftar att den radioaktiva föroreningen understiger 20 kilobecquerel per kvadratmeter (kbq/m 2 ). Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (10) För material som transporteras bort från anläggningen ges dispens från kärntekniklagen efter lastning på transportfordon. Dispens från strålskyddslagen ges då materialet efter genomförd transport överlåts för omhändertagande. Villkor SSM beslutar om följande villkor för hantering och kontrollmätning av traversen: RIC ska vidta åtgärder för att undvika spridning av eventuell kvarvarande radioaktiv förorening vid nedmontering av traversen. Inför friklassning av huvudtravers med transformator ska den radioaktiva föroreningen kontrolleras och dokumenteras i enlighet med 7 10 och 17 SSM:s föreskrifter (SSMFS 2011:2) om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning. SSM beslutar om följande villkor gällande rapportering till SSM: RIC ska snarast möjligt, dock senast inom 24 timmar rapportera större händelser av betydelse för säkerhet eller strålskydd, RIC ska varje månad rapportera hur rivningsverksamheten vid sovringsverket fortskrider, inklusive eventuella brister med hänsyn till säkerhet eller strålskydd, samt senast den 31 mars lämna en samlad redovisning av verksamheten vid sovringsverket (i årsrapport). Ärendet Sovringsverket i Ranstad är en kärnteknisk anläggning som tidigare använts för krossning och sovring (dvs. separation av malm från övriga mineraler) av uranmalm i form av alunskiffer för att möjliggöra utvinning av uran. Även lagring av uranhaltigt avfall har förekommit i anläggningen, liksom diverse verksamheter som inte omfattas av strålskyddslagen eller kärntekniklagen (t.ex. båttillverkning och lagring av varor). Till följd av den verksamhet som bedrivits förväntas sovringsverket radiologiskt främst vara förorenat med skifferrester. Avvecklingen av Ranstadsverket har formellt pågått sedan 1985 och sedan dess har också rivningsarbeten och andra åtgärder utförts för efterbehandling och återställning på industriområdet. Den nu aktuella fasen av avvecklingen med nedmontering och rivning av sovringsverk och lakverk som kärntekniska anläggningar påbörjades SSM har kontinuerligt utövat tillsyn över avvecklingsprojektet (SSM dnr 2010/46, , och ). RIC inkom den 8 juni 2012 med ansökan om dispens som medger villkorad friklassning av sovringsverket [1]. Som underlag till bolagets ansökan fanns bifogat dels ett förslag till regelverk för villkorad friklassning [2], dels en rapport om beräkning av doskonsekvenser vid återanvändning av rivningsmassor för anläggningsändamål i Ranstad [senare ersatt av 3] samt en rapport över beräknade persondoser vid rivning av sovringsverket [4]. Ansökan kompletterades den 21 juni 2012 med underlag som beskrev kartläggningen av aktivitet i sovringsverket inklusive sammanställning av mätresultat [senare ersatt av 5], en statistisk analys av mätvärden [6] samt en modellbeskrivning för beräkningar av doskonsekvenser vid deponering av material från rivningar i Ranstad [7]. Rapporten med sammanställning av mätresultat reviderades och kompletterades efter frågor och synpunkter från SSM. Uppdaterade versioner inkom i flera omgångar till SSM, den slutliga versionen inkom den 22 januari 2013 [5]. Även rapporten om doskonsekvenser

3 Sida 3 (10) vid återanvändning av rivningsmassor för anläggningsändamål i Ranstad reviderades och en ny version inkom till SSM den 28 december 2012 [3]. Den 30 augusti 2012 kompletterades ansökan med inledande beräkningar av doskonsekvenser till följd av planerad deponering av rivningsmassor och annat material vid SAKAB:s anläggning i Kumla. Rapporten ersattes den 13 november 2012 av en ny version [8]. Efter frågor från SSM meddelade RIC den 24 september 2012 att kompletterande mätningar skulle göras i sovringsverket [9]. Den 21 november 2012 gjorde SSM en verksamhetsbevakning vid sovringsverket, varvid SSM även tog ett antal stickprover för analys vid SSM:s laboratorium [10]. Den 18 december 2012 hölls ett telefonmöte, varvid RIC och entreprenörer redovisade resultat av kompletterande beräkningar som efterfrågats av SSM [11]. RIC:s ansökan gäller dels dispens från vissa av kärntekniklagens och strålskyddslagens bestämmelser och från vissa föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagars respektive förordningar, dels medgivande att sovringsverket rivs och att material, föremål och rivningsmassor kan omhändertas på det sätt som anges i ansökan. RIC avser enligt ansökan att riva sovringsverket och omhänderta rivningsavfall på följande sätt: byggnadsmaterial (rivningsmassor, ca ton) krossas och används för anläggningsändamål inom Ranstadsverkets industriområde (främst som utfyllnad av lågvattenreservoaren, armeringsjärn, fasadbeklädnad och liknande metalldelar sorteras ut för återvinning), bottenplattan, ca ton, lämnas kvar som fundament till en planerad ny byggnad. Utrymmen under bottenplattan återfylls med rivningsmassor, varefter RIC planerar att gjuta över bottenplattan med ett betonglager, asbest och annat farligt avfall sorteras ut för deponering på deponi för farligt avfall, metallföremål och elutrustning som konstaterats vara svagt radioaktivt förorenade sorteras ut för deponering på deponi för farligt avfall (SAKAB), samt metallföremål och elutrustning med ingen eller mycket begränsad radioaktiv förorening sorteras ut för omhändertagande som konventionellt liknande avfall (återvinning eller återanvändning), i något fall efter kompletterande kontrollmätning. RIC anför följande skäl för sin ansökan: kostnaderna för att avlägsna urankontaminationen så att material och byggnader kan friklassas i enlighet med kraven i SSM:s föreskrifter står inte i rimlig proportion till den resulterande blygsamma minskningen av mängden uran som finns i eller omsätts inom berörda naturområden, möjlighet till återvinning av uranet saknas, det urankontaminerade avfallet är snarlikt det naturligt förekommande radioaktiva material som förekommer i eller omsätts i omgivningen av anläggningen i Ranstad, samt enligt IAEA:s vägledning till nationella tillsynsmyndigheter kan en avsevärt högre friklassningsnivå för uran tillåtas än den som framgår av SSM:s föreskrifter.

4 Sida 4 (10) Skälen för beslutet SSM kan, efter att ha granskat RIC:s ansökan och gjort besiktningar av sovringsverket, konstatera att RIC och dess uppdragstagare genomfört ett omfattande och noggrant arbete med att städa upp, sanera och kartlägga den kvarvarande radioaktiva föroreningen i sovringsverket. Genomförande och resultat av den radiologiska kartläggningen sammanfattas i bilaga 1 till detta beslut. SSM bedömer att kartläggning gjorts i tillräcklig omfattning och med adekvata metoder. Mätresultaten visar att det finns kvar låga nivåer av radioaktiv förorening i de delar av anläggningen som exponerats för skifferdamm under drifttiden, vilket även bekräftas av SSM:s stickprover från sovringsverket. Nivåerna överstiger de friklassningsnivåer för lokaler och byggnader som anges i SSM:s föreskrifter om friklassning (SSMFS 2011:2) 1 men enligt vad som framgår nedan kan dispens från kärntekniklagen och strålskyddslagen ändå medges utan att syftet med dessa lagar åsidosätts. SSM har vid prövningen av denna dispens endast beaktat den radioaktiva förorening som finns kvar till följd av kärnteknisk verksamhet. SSM konstaterar dock att innehållet av naturligt förekommande radioaktiva ämnen i byggnadsstrukturerna (upp till ca 2 ppm 2 uran och 7 ppm torium) inte utgör något hinder för den av RIC planerade hanteringen av rivningsavfallet, eftersom detta material omfattas av undantag enligt SSM:s föreskrifter (SSMFS 2011:4) om naturligt förekommande radioaktivt material. Det i ansökan beskrivna omhändertagandet av rivningsavfallet överensstämmer i allt väsentligt med den avfallsplan som RIC anmält den 25 januari 2013 och som godkändes av SSM den 7 mars 2013 (SSM ). Doskonsekvenser till följd av användning av rivningsmassor för anläggningsändamål De beräkningar som RIC låtit göra av doskonsekvenser till följd av användning av rivningsmassor för anläggningsändamål inom Ranstadsverkets industriområde resulterar i en maximalt beräknad dos till allmänheten på ca 0,4 mikrosievert per år (efter ca år). Dosen vid ett tänkt framtida ingrepp i marken (vid boende eller anläggningsarbete) har beräknats till mindre än ca 0,8 mikrosievert per år. SSM bedömer att beräkningarna gjorts på ett omsorgsfullt sätt, att relevanta exponeringsvägar inkluderats och att beräkningsresultaten är rimliga. SSM konstaterar även att beräkningsresultaten stämmer överens med liknande beräkningar för förorenade markområden som SSM låtit göra (dnr SSM 2008/275). SSM konstaterar att de beräknade doserna är lägre eller i nivå med internationellt rekommenderade kriterier för friklassning av material. SSM bedömer doserna som försumbara både ur ett strålskyddsperspektiv och i förhållande till doser till följd av naturlig bakgrundsstrålning. Doskonsekvenser till följd av deponering på deponi för farligt avfall De beräkningar som RIC låtit göra av doskonsekvenser till följd av deponering på deponi för farligt avfall resulterar i en maximalt beräknad dos på ca 10 mikrosievert per år till arbetare och ca 0,3 mikrosievert per år till allmänheten (efter ca år). Dosen vid ett tänkt framtida ingrepp i marken (vid boende eller anläggningsarbete) har beräknats till mindre än ca 10 mikrosievert per år. I beräkningarna inkluderas avfall från både sovringsverket och lakverket, varvid den huvudsakliga radioaktiva föroreningen uppskattas förekomma i avfall från lakverket. På SSM:s begäran har RIC låtit göra beräkningar även för det fall att tätskiktet på deponin skulle sluta att fungera. Beräkningarna visar att endast dosen till följd av naturligt förekommande kalium-40 påverkas. 1 Dessa nivåer är i enlighet med bland annat Europeiska Kommissionens rekommendation RP 122 del 1. I rekommendationen anges särskilt att för naturligt förekommande radionuklider som uranoch toriumisotoper med dotternuklider bör bedömningar göras från fall till fall. 2 miljondelar (parts per million)

5 Sida 5 (10) SSM bedömer att beräkningarna gjorts på ett för avfallet från sovringsverket tillräckligt omsorgsfullt sätt, att relevanta exponeringsvägar inkluderats och att beräkningsresultaten är rimliga. SSM konstaterar även att beräkningsresultaten stämmer överens med liknande beräkningar för förorenade markområden som SSM låtit göra (dnr SSM 2008/275). SSM konstaterar att de beräknade doserna är lägre eller i nivå med internationellt rekommenderade kriterier för friklassning av material. SSM bedömer doserna som försumbara både ur ett strålskyddsperspektiv och i förhållande till doser till följd av naturlig bakgrundsstrålning. Metallföremål och elutrustning med liten bedömd risk för radioaktiv förorening RIC ansöker om friklassning för fri användning av följande anläggningsdelar: Huvudtravers med transformator, cirka 23 ton (systemidentitet SV.10.4) Transformator på bottenplanet, cirka 2 ton (SV.9.1) Skåp och annan elutrustning i elcentraler, cirka 37 ton (SV.9.1) Värmepumpar installerade för 3 4 år sedan (SV.11) Yttre portar som installerats efter det att driften upphörde, cirka 8 ton (SV.12) Totalt handlar det enligt RIC om ca 30 ton metallföremål och ca 40 ton elutrustning. Graden av kontamination har bestämts med scintillationsmätningar och strykprov. Mätresultaten sammanfattas i bilaga 1 till detta beslut. Förutom för traversen bedömer SSM att RIC har gjort kontrollmätningar i tillräcklig omfattning. SSM konstaterar att mätningarna bekräftar antagandet att den radioaktiva föroreningen är liten i dessa delar av anläggningen. Mätresultaten ligger väl under gällande gränser för beta- och gammastrålande nuklider (jfr 11 SSMFS 2011:2) men överskrider i några fall gällande gränser med alfastrålande nuklider med upp till ca en faktor 2. SSM bedömer att detta kan accepteras eftersom nivåerna generellt är mycket låga och det handlar om fläckvis förekommande förorening med små mängder naturligt förekommande skiffer, vilket inte förväntas leda till några oacceptabla doskonsekvenser. För traversen bedömer SSM att även den kan friklassas för fri användning om RIC genomför kontrollmätningar som på ett liknande sätt bekräftar att den radioaktiva föroreningen understiger 20 kbq/m 2. Dispenser från säkerhetskrav RIC har enligt ovan på ett godtagbart sätt visat att den kvarvarande radioaktiva föroreningen i sovringsverket är mycket liten. RIC har även gjort beräkningar av de förväntade stråldoserna till rivningspersonal. Mot bakgrund av detta bedömer SSM att de radiologiska riskerna med den planerade rivningsverksamheten är så små att det finns skäl att ge dispens från ett flertal av de krav som gäller kärnteknisk verksamhet. De krav som även fortsättningsvis ska gälla framgår av detta beslut. Tillämpningen av dessa krav bör dock ske med hänsyn till de små radiologiska riskerna. Av samma orsak kan dispens även ges från kärntekniklagens krav gällande anlitande av uppdragstagare. RIC:s ansvar som tillståndshavare gäller dock oförändrat och omfattar även den verksamhet som uppdragstagare bedriver på anläggningen. Sammanfattande bedömning RIC har vidtagit omfattande åtgärder för att sanera och kontrollmäta sovringsverket. SSM bedömer att saneringsåtgärderna är tillräckliga med tanke på den lokala, naturliga förekomsten av uran och det planerade omhändertagandet av avfall från saneringen. Den kvarvarande radioaktiva föroreningen i sovringsverket är enligt SSM:s bedömning så liten att det, efter planerat omhändertagande, inte längre är motiverat att reglera och kontrollera det avfall som uppkommer vid rivningen från säkerhets- eller strålskyddssynpunkt. Det finns därmed skäl att ge dispenser från tillämpning av krav enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen.

6 Sida 6 (10) RIC har även visat att den kvarvarande radioaktiva föroreningen inte förväntas leda till annat än försumbara doser till arbetare och allmänhet vid rivning av sovringsverket och omhändertagande av rivningsavfallet på det sätt som framgår av ansökan. Doserna är även små jämfört med eventuella doser till följd av materialets innehåll av naturligt förekommande radionuklider. Dispenserna kan därmed ges utan att syftena med kärntekniklagen och strålskyddslagen åsidosätts. Med stöd av 4 strålskyddsförordningen (1988:293) får SSM ge dispens från strålskyddslagen om inte syftet med lagen åsidosätts. Som framgår av redovisningen ovan är den radioaktiva föroreningen så liten att det inte behövs några strålskyddsåtgärder efter det att avfallet omhändertagits på det sätt som framgår av detta beslut. Med stöd av 15 a förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet får SSM i fråga om kärnavfall ge dispens från lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om det finns särskilda skäl och om inte syftet med lagen åsidosätts. SSM bedömer att den radioaktiva föroreningen i det avfall som uppkommer vid rivningen är så låg att det finns särskilda skäl att medge dispens och att det kan ske utan att syftet med kärntekniklagen åsidosätts. Med stöd av 10 kap 1 SSMFS 2008:1 får SSM medge dispens från samma föreskrifter om det finns särskilda skäl och om inte syftet med föreskrifterna åsidosätts. Som framgår ovan bedömer att den radioaktiva föroreningen i sovringsverket är så liten att det finns särskilda skäl att medge dispens från stora delar av SSMFS 2008:1och att det kan ske utan att syftet med föreskrifterna åsidosätts. Med stöd av 8 kärntekniklagen respektive 27 strålskyddslagen får SSM besluta om de villkor som behövs med hänsyn till säkerheten respektive strålskyddet. De villkor som framgår av detta beslut innebär dels att traversen friklassas enligt de rutiner som gäller för övrig friklassning av material och dels att SSM får nödvändig information om hur arbetena fortskrider. Hur ett beslut överklagas Hur beslutet överklagas, se bilaga 2. I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Utredaren Henrik Efraimsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan Anderberg, miljörättsexperten Tomas Löfgren, enhetschefen Svante Ernberg, utredaren Heléne Wijk och utredaren Stig Wingefors deltagit. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Mats Persson Henrik Efraimsson Kopia: Skövde kommun Länsstyrelsen i Västra Götaland SAKAB AB SVAFO

7 Sida 7 (10) Referenser: 1. Ansökan om dispens som medger villkorad friklassning av sovringsverket, RICKU12-037, Anläggningen i Ranstad - Avveckling och rivning av sovringsverket - Förslag till regelverk för villkorad friklassning, OVKON rev 0, Beräkning av doskonsekvens vid bortskaffning av uranhaltigt avfall från rivning av sovringsverket i Ranstad, Kemakta AR , december Demolition of sovringsverket at Ranstad Inhalation dose estimates for demolition workers, Kemakta AR , juni Ranstad Aktivitetsinventering inför rivning av sovringsverket, Dok R rev 3, Analys av osäkerheter i uppmätta medelaktiviteter e dyl i sovringsverket, Tommy Norberg, Modell för beräkning av doskonsekvens vid återvinning och deponering av radioaktivt avfall Modelldokumentation DOS2U Version 3, Kemakta AR , juni Beräkning av doskonsekvens från uranhaltigt avfall från rivning i Ranstad vid deponering på SAKAB, Kemakta AR , november Information om kompletterande mätningar i sovringsverket, Tjänsteanteckning SSM , Verksamhetsbevakning av sovringsverket den 21 nov 2012, Tillsynsrapport SSM , Anteckningar från telefonmöte den 18 dec 2012, Mötesanteckning SSM ,

8 Sida 8 (10) Bilaga 1 Genomförande och resultat av den radiologiska kartläggningen av sovringsverket Vid kartläggningen har sovringsverket delats in i ett antal systemidentiteter med förväntat likartad förorening. Redovisningen av mätresultat har gjorts utifrån denna uppdelning, se tabell 1.1 nedan. Kartläggningen har främst gjorts genom avsökning med handinstrument av slumpvis valda rutor med storleken 0,25 m 2, varvid förekomsten av betastrålande nuklider registrerats. Även strykprover har tagits för att kontrollera förekomsten av lös kontamination. Dessutom har materialprover tagits för analys vid laboratorium, huvudsakligen gammaspektrometriska men i några fall även alfaspektrometriska. Laboratorieanalyserna bekräftar antagandet att den radioaktiva föroreningen i sovringsverket utgörs av skiffer eller annat material med naturligt förekommande uran, torium och kalium-40. RIC har även låtit göra gammaspektroskopiska mätningar med ISOCS-utrustning på ett antal platser i sovringsverket. Resultatet av mätningarna indikerar att huvuddelen av den uppmätta aktiviteten utgörs av naturligt förekommande radionuklider i byggnadsmaterialet (främst kalium-40 men även nuklider i torium- och urankedjorna). Mätningar på borrprover från sovringsverket visar enligt underlaget till ansökan på en naturlig uranhalt i byggnadsmaterialet på upp till ca 2 ppm och en toriumhalt på ca 7 ppm. I delar av byggnaden förekommer även blåbetong med högre halt av naturligt förekommande radioaktiva ämnen. SSM har vid prövningen av denna dispens endast beaktat den radioaktiva förorening (kontamination) som finns kvar till följd av kärnteknisk verksamhet. Bestämningen av sådana föroreningar baseras främst på mätresultaten vid avsökning med handinstrument, med hänsyn tagen till bakgrundsnivån och instrumentets respons vid den aktuella nuklidsammansättningen. Statistisk analys har gjorts för att aktiviteten vid en enskild mätning ska vara bestämd med 95 % konfidensnivå. Resultaten av samtliga mätningar på respektive systemidentitet har därefter utvärderats statistiskt för att med 95 % konfidensnivå bestämma ett medelvärde för förekomsten av aktivitet på systemidentiteten. Detta värde har sedan använts för att beräkna doskonsekvenserna av den föreslagna hanteringen av materialet. Även högsta förväntade enskilda mätresultat vid en ytterligare hypotetisk mätning har bestämts med 95 % konfidensnivå. Enligt underlaget till ansökan understiger kontaminationen i sovringsverket med 95 % konfidensnivå de värden som anges i tabell 1.1 nedan. Kontaminationen utgörs enligt underlaget till ansökan av naturligt förekommande radionuklider i alunskiffer med 300 ppm uran, 12 ppm torium och 4 % kalium.

9 Tabell 1.1. Uppmätt kontamination och sammanställning av data för systemidentiteter i sovringsverket. Uppmätt Beräknad System- Beskrivning kontamination Antal mätningar Area Volym Vikt urankontamination identitet (kbq/m 2 ) (m 2 ) (m 3 ) (ton) (g) (ppm*) SV.1.1 Betonggolv-markyta, ej bandtunnlar 29,4 277 mätrutor ,17 SV.1.2 Betonggolv-plan ovan markyta 18,3 470 mätrutor ,24 SV.2 Väggar och pelare, ej blåbetong 8,5 201 mätrutor ,22 SV.3 Innertak 12,5 10 mätrutor ,39 SV.4.1 Golv i bandtunnel-södra kulverten Golv 62,4 13 mätrutor ,69 SV.4.2 Golv i bandtunnel-norra kulverten Golv 26,6 19 mätrutor ,29 SV.4.3 Vägg i bandtunnel-södra kulverten 47,0 5 mätrutor ,88 SV.4.4 Vägg i bandtunnel-norra kulverten 14,6 8 mätrutor ,28 SV.5 Väggar, blåbetong max 0,9 9 strykprov SV.6 Asbestinklädda rörkrökar i processhallen 10,0 21 mätningar ,5 8,8 5,9 SV.8.1 Ventilationsutrustning ingående (på taket) 4 (max 5) 10 mätningar ,9 SV.8.2 Ventilationsutrustning utgående (under plan 1) 5 (max 25) 7 mätrutor ,1 SV.9.1 Elutrustning i slutna utrymmen bakgrund (max 12) 99 mätningar SV.9.2 Elutrustning i processhallen 39 (max 80) 20 mätningar 349-2, SV.10.1 Metallföremål, mindre 7 (max 33) 250 mätningar ,1 SV.10.2 Metallföremål, Fickan 18,0 520 mätningar 7 1 5,0 1,3 0,26 SV.10.3 Metallföremål, Silos 20,0 336 mätningar ,28 SV.10.4 Metallföremål, Travers 3 (max 2) 4 mätningar SV.11 Luftvärmepumpar bakgrund 8 mätningar 4-0, SV.12 Portar bakgrund (max 12) 240 mätningar ,5 - - * räknad som medelvärde över systemidentitetens vikt ton 5383 g Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

10 Bilaga 2 Hur ett beslut överklagas Strålsäkerhetsmyndighetens beslut, i de delar som grundas på kärntekniklagen, kan överklagas hos regeringen. De delar i detta beslut som grundas på strålskyddslagen kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt och inges till Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm. Besöksadress: Solna strandväg 96, Stockholm. Ange i skrivelsen beslutets diarienummer, vilken ändring ni vill ha i beslutet samt skälen till ändringen. Överklagandet ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Strålsäkerhetsmyndigheten sänder överklagandet vidare till regeringen/förvaltningsrätten för prövning om inte Strålsäkerhetsmyndigheten själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Rapport DokumentID 1404607 Författare Version 1.0 Markus Calderon Kvalitetssäkrad av Per Franzen (SG) Anders Nyström (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd av Tomas

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige

Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige PROMEMORIA 2015-05-22 Dok nr: -26 Arbetsgrupp: Författare: Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Flavio Lanaro Sammanställning och hantering av remissvar ang. Plan för

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB.

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. R-05-84 Preliminär avvecklingsplan för Clab Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Strålskyddsinstruktion

Strålskyddsinstruktion Forsmarks Kraftgrupp Författare / Author Brunefors Björn Fastställd av / Approved by cfq Granskad av / Checked by cfms, cfqr, cftk Datum / Date 2015-02-09 Projektnr / Project no Systemnr / System no Strålskyddsinstruktion

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Stocksund 2006-05-19 Stockholms tingsrätt Miljödomstolen avdelning 9 rotel 905 Box 8307 104 20 Stockholm

Stocksund 2006-05-19 Stockholms tingsrätt Miljödomstolen avdelning 9 rotel 905 Box 8307 104 20 Stockholm 1 Stocksund 2006-05-19 Stockholms tingsrätt Miljödomstolen avdelning 9 rotel 905 Box 8307 104 20 Stockholm Mål M 26298-05, avseende miljöprövning av Forsmarks kärnkraftverk. Med referens till kungörelsen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-10-25 NV-07302-12 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

DOM 2013-05-02 Stockholm

DOM 2013-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2013-05-02 Stockholm Mål nr M 6589-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2012-06-19 i mål nr M 2681-08,

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Ett uppdrag för miljön

Ett uppdrag för miljön ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar

Läs mer