Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad"

Transkript

1 Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket Stenstorp Beslut Vårt datum: Er referens: RICKU Diarienr: SSM Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger Ranstad Industricentrum AB (RIC) dispens från tillämpningen av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och strålskyddslagen (1988:220) för rivningen av sovringsverket i Ranstad. Dispens från säkerhetskrav SSM ger RIC dispens från SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar, utom följande bestämmelser: 2 kap. 7 9, 4 kap. 3 och 5, 5 kap. 2 4, 6 kap. 1 5 och 7 10, 8 kap. 1 2, samt 9 kap. 1, 5 första och andra stycket, 8 och 10. SSM ger vidare RIC dispens från 5 andra stycket kärntekniklagen avseende krav på godkännande av ytterligare uppdragstagare som anlitas för rivning av sovringsverket eller hantering av avfall från rivningen. Dispens (friklassning) för material som lösgörs och byggnadsstrukturer som lämnas kvar För följande material från rivningen av sovringsverket och som hanteras i enlighet med ansökan, ges dispens från tillämpningen av kärntekniklagen och strålskyddslagen. byggnadsmaterial som krossas samt bottenplatta som återvinns eller återanvänds för anläggningsändamål inom Ranstadsverkets industriområde, asbest och annat farligt avfall som lämnas till deponi för farligt avfall, metallföremål och elutrustning som lämnas till deponi för farligt avfall (SAKAB), metallföremål och elutrustning som sorteras ut för omhändertagande som konventionellt liknande avfall (elutrustning i slutna utrymmen, transformator på bottenplanet, värmepumpar samt fasadbeklädnad, armeringsjärn och dylikt), samt huvudtravers med transformator, förutsatt att RIC med stickprovsvisa kontrollmätningar bekräftar att den radioaktiva föroreningen understiger 20 kilobecquerel per kvadratmeter (kbq/m 2 ). Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (10) För material som transporteras bort från anläggningen ges dispens från kärntekniklagen efter lastning på transportfordon. Dispens från strålskyddslagen ges då materialet efter genomförd transport överlåts för omhändertagande. Villkor SSM beslutar om följande villkor för hantering och kontrollmätning av traversen: RIC ska vidta åtgärder för att undvika spridning av eventuell kvarvarande radioaktiv förorening vid nedmontering av traversen. Inför friklassning av huvudtravers med transformator ska den radioaktiva föroreningen kontrolleras och dokumenteras i enlighet med 7 10 och 17 SSM:s föreskrifter (SSMFS 2011:2) om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning. SSM beslutar om följande villkor gällande rapportering till SSM: RIC ska snarast möjligt, dock senast inom 24 timmar rapportera större händelser av betydelse för säkerhet eller strålskydd, RIC ska varje månad rapportera hur rivningsverksamheten vid sovringsverket fortskrider, inklusive eventuella brister med hänsyn till säkerhet eller strålskydd, samt senast den 31 mars lämna en samlad redovisning av verksamheten vid sovringsverket (i årsrapport). Ärendet Sovringsverket i Ranstad är en kärnteknisk anläggning som tidigare använts för krossning och sovring (dvs. separation av malm från övriga mineraler) av uranmalm i form av alunskiffer för att möjliggöra utvinning av uran. Även lagring av uranhaltigt avfall har förekommit i anläggningen, liksom diverse verksamheter som inte omfattas av strålskyddslagen eller kärntekniklagen (t.ex. båttillverkning och lagring av varor). Till följd av den verksamhet som bedrivits förväntas sovringsverket radiologiskt främst vara förorenat med skifferrester. Avvecklingen av Ranstadsverket har formellt pågått sedan 1985 och sedan dess har också rivningsarbeten och andra åtgärder utförts för efterbehandling och återställning på industriområdet. Den nu aktuella fasen av avvecklingen med nedmontering och rivning av sovringsverk och lakverk som kärntekniska anläggningar påbörjades SSM har kontinuerligt utövat tillsyn över avvecklingsprojektet (SSM dnr 2010/46, , och ). RIC inkom den 8 juni 2012 med ansökan om dispens som medger villkorad friklassning av sovringsverket [1]. Som underlag till bolagets ansökan fanns bifogat dels ett förslag till regelverk för villkorad friklassning [2], dels en rapport om beräkning av doskonsekvenser vid återanvändning av rivningsmassor för anläggningsändamål i Ranstad [senare ersatt av 3] samt en rapport över beräknade persondoser vid rivning av sovringsverket [4]. Ansökan kompletterades den 21 juni 2012 med underlag som beskrev kartläggningen av aktivitet i sovringsverket inklusive sammanställning av mätresultat [senare ersatt av 5], en statistisk analys av mätvärden [6] samt en modellbeskrivning för beräkningar av doskonsekvenser vid deponering av material från rivningar i Ranstad [7]. Rapporten med sammanställning av mätresultat reviderades och kompletterades efter frågor och synpunkter från SSM. Uppdaterade versioner inkom i flera omgångar till SSM, den slutliga versionen inkom den 22 januari 2013 [5]. Även rapporten om doskonsekvenser

3 Sida 3 (10) vid återanvändning av rivningsmassor för anläggningsändamål i Ranstad reviderades och en ny version inkom till SSM den 28 december 2012 [3]. Den 30 augusti 2012 kompletterades ansökan med inledande beräkningar av doskonsekvenser till följd av planerad deponering av rivningsmassor och annat material vid SAKAB:s anläggning i Kumla. Rapporten ersattes den 13 november 2012 av en ny version [8]. Efter frågor från SSM meddelade RIC den 24 september 2012 att kompletterande mätningar skulle göras i sovringsverket [9]. Den 21 november 2012 gjorde SSM en verksamhetsbevakning vid sovringsverket, varvid SSM även tog ett antal stickprover för analys vid SSM:s laboratorium [10]. Den 18 december 2012 hölls ett telefonmöte, varvid RIC och entreprenörer redovisade resultat av kompletterande beräkningar som efterfrågats av SSM [11]. RIC:s ansökan gäller dels dispens från vissa av kärntekniklagens och strålskyddslagens bestämmelser och från vissa föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagars respektive förordningar, dels medgivande att sovringsverket rivs och att material, föremål och rivningsmassor kan omhändertas på det sätt som anges i ansökan. RIC avser enligt ansökan att riva sovringsverket och omhänderta rivningsavfall på följande sätt: byggnadsmaterial (rivningsmassor, ca ton) krossas och används för anläggningsändamål inom Ranstadsverkets industriområde (främst som utfyllnad av lågvattenreservoaren, armeringsjärn, fasadbeklädnad och liknande metalldelar sorteras ut för återvinning), bottenplattan, ca ton, lämnas kvar som fundament till en planerad ny byggnad. Utrymmen under bottenplattan återfylls med rivningsmassor, varefter RIC planerar att gjuta över bottenplattan med ett betonglager, asbest och annat farligt avfall sorteras ut för deponering på deponi för farligt avfall, metallföremål och elutrustning som konstaterats vara svagt radioaktivt förorenade sorteras ut för deponering på deponi för farligt avfall (SAKAB), samt metallföremål och elutrustning med ingen eller mycket begränsad radioaktiv förorening sorteras ut för omhändertagande som konventionellt liknande avfall (återvinning eller återanvändning), i något fall efter kompletterande kontrollmätning. RIC anför följande skäl för sin ansökan: kostnaderna för att avlägsna urankontaminationen så att material och byggnader kan friklassas i enlighet med kraven i SSM:s föreskrifter står inte i rimlig proportion till den resulterande blygsamma minskningen av mängden uran som finns i eller omsätts inom berörda naturområden, möjlighet till återvinning av uranet saknas, det urankontaminerade avfallet är snarlikt det naturligt förekommande radioaktiva material som förekommer i eller omsätts i omgivningen av anläggningen i Ranstad, samt enligt IAEA:s vägledning till nationella tillsynsmyndigheter kan en avsevärt högre friklassningsnivå för uran tillåtas än den som framgår av SSM:s föreskrifter.

4 Sida 4 (10) Skälen för beslutet SSM kan, efter att ha granskat RIC:s ansökan och gjort besiktningar av sovringsverket, konstatera att RIC och dess uppdragstagare genomfört ett omfattande och noggrant arbete med att städa upp, sanera och kartlägga den kvarvarande radioaktiva föroreningen i sovringsverket. Genomförande och resultat av den radiologiska kartläggningen sammanfattas i bilaga 1 till detta beslut. SSM bedömer att kartläggning gjorts i tillräcklig omfattning och med adekvata metoder. Mätresultaten visar att det finns kvar låga nivåer av radioaktiv förorening i de delar av anläggningen som exponerats för skifferdamm under drifttiden, vilket även bekräftas av SSM:s stickprover från sovringsverket. Nivåerna överstiger de friklassningsnivåer för lokaler och byggnader som anges i SSM:s föreskrifter om friklassning (SSMFS 2011:2) 1 men enligt vad som framgår nedan kan dispens från kärntekniklagen och strålskyddslagen ändå medges utan att syftet med dessa lagar åsidosätts. SSM har vid prövningen av denna dispens endast beaktat den radioaktiva förorening som finns kvar till följd av kärnteknisk verksamhet. SSM konstaterar dock att innehållet av naturligt förekommande radioaktiva ämnen i byggnadsstrukturerna (upp till ca 2 ppm 2 uran och 7 ppm torium) inte utgör något hinder för den av RIC planerade hanteringen av rivningsavfallet, eftersom detta material omfattas av undantag enligt SSM:s föreskrifter (SSMFS 2011:4) om naturligt förekommande radioaktivt material. Det i ansökan beskrivna omhändertagandet av rivningsavfallet överensstämmer i allt väsentligt med den avfallsplan som RIC anmält den 25 januari 2013 och som godkändes av SSM den 7 mars 2013 (SSM ). Doskonsekvenser till följd av användning av rivningsmassor för anläggningsändamål De beräkningar som RIC låtit göra av doskonsekvenser till följd av användning av rivningsmassor för anläggningsändamål inom Ranstadsverkets industriområde resulterar i en maximalt beräknad dos till allmänheten på ca 0,4 mikrosievert per år (efter ca år). Dosen vid ett tänkt framtida ingrepp i marken (vid boende eller anläggningsarbete) har beräknats till mindre än ca 0,8 mikrosievert per år. SSM bedömer att beräkningarna gjorts på ett omsorgsfullt sätt, att relevanta exponeringsvägar inkluderats och att beräkningsresultaten är rimliga. SSM konstaterar även att beräkningsresultaten stämmer överens med liknande beräkningar för förorenade markområden som SSM låtit göra (dnr SSM 2008/275). SSM konstaterar att de beräknade doserna är lägre eller i nivå med internationellt rekommenderade kriterier för friklassning av material. SSM bedömer doserna som försumbara både ur ett strålskyddsperspektiv och i förhållande till doser till följd av naturlig bakgrundsstrålning. Doskonsekvenser till följd av deponering på deponi för farligt avfall De beräkningar som RIC låtit göra av doskonsekvenser till följd av deponering på deponi för farligt avfall resulterar i en maximalt beräknad dos på ca 10 mikrosievert per år till arbetare och ca 0,3 mikrosievert per år till allmänheten (efter ca år). Dosen vid ett tänkt framtida ingrepp i marken (vid boende eller anläggningsarbete) har beräknats till mindre än ca 10 mikrosievert per år. I beräkningarna inkluderas avfall från både sovringsverket och lakverket, varvid den huvudsakliga radioaktiva föroreningen uppskattas förekomma i avfall från lakverket. På SSM:s begäran har RIC låtit göra beräkningar även för det fall att tätskiktet på deponin skulle sluta att fungera. Beräkningarna visar att endast dosen till följd av naturligt förekommande kalium-40 påverkas. 1 Dessa nivåer är i enlighet med bland annat Europeiska Kommissionens rekommendation RP 122 del 1. I rekommendationen anges särskilt att för naturligt förekommande radionuklider som uranoch toriumisotoper med dotternuklider bör bedömningar göras från fall till fall. 2 miljondelar (parts per million)

5 Sida 5 (10) SSM bedömer att beräkningarna gjorts på ett för avfallet från sovringsverket tillräckligt omsorgsfullt sätt, att relevanta exponeringsvägar inkluderats och att beräkningsresultaten är rimliga. SSM konstaterar även att beräkningsresultaten stämmer överens med liknande beräkningar för förorenade markområden som SSM låtit göra (dnr SSM 2008/275). SSM konstaterar att de beräknade doserna är lägre eller i nivå med internationellt rekommenderade kriterier för friklassning av material. SSM bedömer doserna som försumbara både ur ett strålskyddsperspektiv och i förhållande till doser till följd av naturlig bakgrundsstrålning. Metallföremål och elutrustning med liten bedömd risk för radioaktiv förorening RIC ansöker om friklassning för fri användning av följande anläggningsdelar: Huvudtravers med transformator, cirka 23 ton (systemidentitet SV.10.4) Transformator på bottenplanet, cirka 2 ton (SV.9.1) Skåp och annan elutrustning i elcentraler, cirka 37 ton (SV.9.1) Värmepumpar installerade för 3 4 år sedan (SV.11) Yttre portar som installerats efter det att driften upphörde, cirka 8 ton (SV.12) Totalt handlar det enligt RIC om ca 30 ton metallföremål och ca 40 ton elutrustning. Graden av kontamination har bestämts med scintillationsmätningar och strykprov. Mätresultaten sammanfattas i bilaga 1 till detta beslut. Förutom för traversen bedömer SSM att RIC har gjort kontrollmätningar i tillräcklig omfattning. SSM konstaterar att mätningarna bekräftar antagandet att den radioaktiva föroreningen är liten i dessa delar av anläggningen. Mätresultaten ligger väl under gällande gränser för beta- och gammastrålande nuklider (jfr 11 SSMFS 2011:2) men överskrider i några fall gällande gränser med alfastrålande nuklider med upp till ca en faktor 2. SSM bedömer att detta kan accepteras eftersom nivåerna generellt är mycket låga och det handlar om fläckvis förekommande förorening med små mängder naturligt förekommande skiffer, vilket inte förväntas leda till några oacceptabla doskonsekvenser. För traversen bedömer SSM att även den kan friklassas för fri användning om RIC genomför kontrollmätningar som på ett liknande sätt bekräftar att den radioaktiva föroreningen understiger 20 kbq/m 2. Dispenser från säkerhetskrav RIC har enligt ovan på ett godtagbart sätt visat att den kvarvarande radioaktiva föroreningen i sovringsverket är mycket liten. RIC har även gjort beräkningar av de förväntade stråldoserna till rivningspersonal. Mot bakgrund av detta bedömer SSM att de radiologiska riskerna med den planerade rivningsverksamheten är så små att det finns skäl att ge dispens från ett flertal av de krav som gäller kärnteknisk verksamhet. De krav som även fortsättningsvis ska gälla framgår av detta beslut. Tillämpningen av dessa krav bör dock ske med hänsyn till de små radiologiska riskerna. Av samma orsak kan dispens även ges från kärntekniklagens krav gällande anlitande av uppdragstagare. RIC:s ansvar som tillståndshavare gäller dock oförändrat och omfattar även den verksamhet som uppdragstagare bedriver på anläggningen. Sammanfattande bedömning RIC har vidtagit omfattande åtgärder för att sanera och kontrollmäta sovringsverket. SSM bedömer att saneringsåtgärderna är tillräckliga med tanke på den lokala, naturliga förekomsten av uran och det planerade omhändertagandet av avfall från saneringen. Den kvarvarande radioaktiva föroreningen i sovringsverket är enligt SSM:s bedömning så liten att det, efter planerat omhändertagande, inte längre är motiverat att reglera och kontrollera det avfall som uppkommer vid rivningen från säkerhets- eller strålskyddssynpunkt. Det finns därmed skäl att ge dispenser från tillämpning av krav enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen.

6 Sida 6 (10) RIC har även visat att den kvarvarande radioaktiva föroreningen inte förväntas leda till annat än försumbara doser till arbetare och allmänhet vid rivning av sovringsverket och omhändertagande av rivningsavfallet på det sätt som framgår av ansökan. Doserna är även små jämfört med eventuella doser till följd av materialets innehåll av naturligt förekommande radionuklider. Dispenserna kan därmed ges utan att syftena med kärntekniklagen och strålskyddslagen åsidosätts. Med stöd av 4 strålskyddsförordningen (1988:293) får SSM ge dispens från strålskyddslagen om inte syftet med lagen åsidosätts. Som framgår av redovisningen ovan är den radioaktiva föroreningen så liten att det inte behövs några strålskyddsåtgärder efter det att avfallet omhändertagits på det sätt som framgår av detta beslut. Med stöd av 15 a förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet får SSM i fråga om kärnavfall ge dispens från lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om det finns särskilda skäl och om inte syftet med lagen åsidosätts. SSM bedömer att den radioaktiva föroreningen i det avfall som uppkommer vid rivningen är så låg att det finns särskilda skäl att medge dispens och att det kan ske utan att syftet med kärntekniklagen åsidosätts. Med stöd av 10 kap 1 SSMFS 2008:1 får SSM medge dispens från samma föreskrifter om det finns särskilda skäl och om inte syftet med föreskrifterna åsidosätts. Som framgår ovan bedömer att den radioaktiva föroreningen i sovringsverket är så liten att det finns särskilda skäl att medge dispens från stora delar av SSMFS 2008:1och att det kan ske utan att syftet med föreskrifterna åsidosätts. Med stöd av 8 kärntekniklagen respektive 27 strålskyddslagen får SSM besluta om de villkor som behövs med hänsyn till säkerheten respektive strålskyddet. De villkor som framgår av detta beslut innebär dels att traversen friklassas enligt de rutiner som gäller för övrig friklassning av material och dels att SSM får nödvändig information om hur arbetena fortskrider. Hur ett beslut överklagas Hur beslutet överklagas, se bilaga 2. I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Utredaren Henrik Efraimsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan Anderberg, miljörättsexperten Tomas Löfgren, enhetschefen Svante Ernberg, utredaren Heléne Wijk och utredaren Stig Wingefors deltagit. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Mats Persson Henrik Efraimsson Kopia: Skövde kommun Länsstyrelsen i Västra Götaland SAKAB AB SVAFO

7 Sida 7 (10) Referenser: 1. Ansökan om dispens som medger villkorad friklassning av sovringsverket, RICKU12-037, Anläggningen i Ranstad - Avveckling och rivning av sovringsverket - Förslag till regelverk för villkorad friklassning, OVKON rev 0, Beräkning av doskonsekvens vid bortskaffning av uranhaltigt avfall från rivning av sovringsverket i Ranstad, Kemakta AR , december Demolition of sovringsverket at Ranstad Inhalation dose estimates for demolition workers, Kemakta AR , juni Ranstad Aktivitetsinventering inför rivning av sovringsverket, Dok R rev 3, Analys av osäkerheter i uppmätta medelaktiviteter e dyl i sovringsverket, Tommy Norberg, Modell för beräkning av doskonsekvens vid återvinning och deponering av radioaktivt avfall Modelldokumentation DOS2U Version 3, Kemakta AR , juni Beräkning av doskonsekvens från uranhaltigt avfall från rivning i Ranstad vid deponering på SAKAB, Kemakta AR , november Information om kompletterande mätningar i sovringsverket, Tjänsteanteckning SSM , Verksamhetsbevakning av sovringsverket den 21 nov 2012, Tillsynsrapport SSM , Anteckningar från telefonmöte den 18 dec 2012, Mötesanteckning SSM ,

8 Sida 8 (10) Bilaga 1 Genomförande och resultat av den radiologiska kartläggningen av sovringsverket Vid kartläggningen har sovringsverket delats in i ett antal systemidentiteter med förväntat likartad förorening. Redovisningen av mätresultat har gjorts utifrån denna uppdelning, se tabell 1.1 nedan. Kartläggningen har främst gjorts genom avsökning med handinstrument av slumpvis valda rutor med storleken 0,25 m 2, varvid förekomsten av betastrålande nuklider registrerats. Även strykprover har tagits för att kontrollera förekomsten av lös kontamination. Dessutom har materialprover tagits för analys vid laboratorium, huvudsakligen gammaspektrometriska men i några fall även alfaspektrometriska. Laboratorieanalyserna bekräftar antagandet att den radioaktiva föroreningen i sovringsverket utgörs av skiffer eller annat material med naturligt förekommande uran, torium och kalium-40. RIC har även låtit göra gammaspektroskopiska mätningar med ISOCS-utrustning på ett antal platser i sovringsverket. Resultatet av mätningarna indikerar att huvuddelen av den uppmätta aktiviteten utgörs av naturligt förekommande radionuklider i byggnadsmaterialet (främst kalium-40 men även nuklider i torium- och urankedjorna). Mätningar på borrprover från sovringsverket visar enligt underlaget till ansökan på en naturlig uranhalt i byggnadsmaterialet på upp till ca 2 ppm och en toriumhalt på ca 7 ppm. I delar av byggnaden förekommer även blåbetong med högre halt av naturligt förekommande radioaktiva ämnen. SSM har vid prövningen av denna dispens endast beaktat den radioaktiva förorening (kontamination) som finns kvar till följd av kärnteknisk verksamhet. Bestämningen av sådana föroreningar baseras främst på mätresultaten vid avsökning med handinstrument, med hänsyn tagen till bakgrundsnivån och instrumentets respons vid den aktuella nuklidsammansättningen. Statistisk analys har gjorts för att aktiviteten vid en enskild mätning ska vara bestämd med 95 % konfidensnivå. Resultaten av samtliga mätningar på respektive systemidentitet har därefter utvärderats statistiskt för att med 95 % konfidensnivå bestämma ett medelvärde för förekomsten av aktivitet på systemidentiteten. Detta värde har sedan använts för att beräkna doskonsekvenserna av den föreslagna hanteringen av materialet. Även högsta förväntade enskilda mätresultat vid en ytterligare hypotetisk mätning har bestämts med 95 % konfidensnivå. Enligt underlaget till ansökan understiger kontaminationen i sovringsverket med 95 % konfidensnivå de värden som anges i tabell 1.1 nedan. Kontaminationen utgörs enligt underlaget till ansökan av naturligt förekommande radionuklider i alunskiffer med 300 ppm uran, 12 ppm torium och 4 % kalium.

9 Tabell 1.1. Uppmätt kontamination och sammanställning av data för systemidentiteter i sovringsverket. Uppmätt Beräknad System- Beskrivning kontamination Antal mätningar Area Volym Vikt urankontamination identitet (kbq/m 2 ) (m 2 ) (m 3 ) (ton) (g) (ppm*) SV.1.1 Betonggolv-markyta, ej bandtunnlar 29,4 277 mätrutor ,17 SV.1.2 Betonggolv-plan ovan markyta 18,3 470 mätrutor ,24 SV.2 Väggar och pelare, ej blåbetong 8,5 201 mätrutor ,22 SV.3 Innertak 12,5 10 mätrutor ,39 SV.4.1 Golv i bandtunnel-södra kulverten Golv 62,4 13 mätrutor ,69 SV.4.2 Golv i bandtunnel-norra kulverten Golv 26,6 19 mätrutor ,29 SV.4.3 Vägg i bandtunnel-södra kulverten 47,0 5 mätrutor ,88 SV.4.4 Vägg i bandtunnel-norra kulverten 14,6 8 mätrutor ,28 SV.5 Väggar, blåbetong max 0,9 9 strykprov SV.6 Asbestinklädda rörkrökar i processhallen 10,0 21 mätningar ,5 8,8 5,9 SV.8.1 Ventilationsutrustning ingående (på taket) 4 (max 5) 10 mätningar ,9 SV.8.2 Ventilationsutrustning utgående (under plan 1) 5 (max 25) 7 mätrutor ,1 SV.9.1 Elutrustning i slutna utrymmen bakgrund (max 12) 99 mätningar SV.9.2 Elutrustning i processhallen 39 (max 80) 20 mätningar 349-2, SV.10.1 Metallföremål, mindre 7 (max 33) 250 mätningar ,1 SV.10.2 Metallföremål, Fickan 18,0 520 mätningar 7 1 5,0 1,3 0,26 SV.10.3 Metallföremål, Silos 20,0 336 mätningar ,28 SV.10.4 Metallföremål, Travers 3 (max 2) 4 mätningar SV.11 Luftvärmepumpar bakgrund 8 mätningar 4-0, SV.12 Portar bakgrund (max 12) 240 mätningar ,5 - - * räknad som medelvärde över systemidentitetens vikt ton 5383 g Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

10 Bilaga 2 Hur ett beslut överklagas Strålsäkerhetsmyndighetens beslut, i de delar som grundas på kärntekniklagen, kan överklagas hos regeringen. De delar i detta beslut som grundas på strålskyddslagen kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt och inges till Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm. Besöksadress: Solna strandväg 96, Stockholm. Ange i skrivelsen beslutets diarienummer, vilken ändring ni vill ha i beslutet samt skälen till ändringen. Överklagandet ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Strålsäkerhetsmyndigheten sänder överklagandet vidare till regeringen/förvaltningsrätten för prövning om inte Strålsäkerhetsmyndigheten själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

Dispens avseende deponering av lösa föremål och löst material från Ranstadsverket på Sakabs deponi för farligt avfall

Dispens avseende deponering av lösa föremål och löst material från Ranstadsverket på Sakabs deponi för farligt avfall Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket 521 64 Stenstorp Beslut Vårt datum: 2014-03-06 Er referens: RICKU13-091 Diarienr: SSM2013-5617 Handläggare: Catharina Nästrén Telefon: +46 8 799 4189 Dispens

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Westinghouse Electric Sweden AB 72 63 Västerås Beslut Vårt datum: 206-02- Er referens: ES 4-337 Diarienr: SSM204-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 484 Beslut om förlängd giltighetstid

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Dokumentstatus: Godkänt Westinghouse Electric Sweden AB 721 63 Västerås Beslut Vårt datum: 2016-05-26 Er referens: 16-046 Diarienr: SSM2014-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 4184

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Friklassning av urankontaminerat avfall för förbränning vid Ekokem

Friklassning av urankontaminerat avfall för förbränning vid Ekokem Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket 521 64 Stenstorp Beslut Vårt datum: 2016-03-17 Er referens: RICKU15-082 Diarienr: SSM2015-5514 Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: +46 8 799 42 88 Friklassning

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utförsel av gods och olja från

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område SSI FS 1996:2 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar; beslutade den 25 september 1996. Statens strålskyddsinstitut föreskriver

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2017-06-29 Diarienr: SSM2017-2290 Handläggare: Martin Amft Telefon: +46 8 799 40 23 Beslut om tillståndsvillkor för avveckling

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till Föreskrifter och allmänna råd om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning Bakgrund och kommentarer Extern remiss

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: REMISS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor;

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå BESLUT 2011-02-08 Åklagarkammaren i Umeå Box 3003 903 02 Umeå Handläggare: Johan Strandman Telefon: 08-7994185 Vår referens: SSM 2011-533 Anmälan om brott mot strålskyddslagen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet; SFS 2008:456 Utkom från trycket den 16 juni 2008 Omtryck utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB BESLUT 2011-06-17 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 799 4320 Sjukhusdirektören Danderyds sjukhus AB Vår referens: SSM 2011-555 182 88 Stockholm Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Granskningsrapport FKA:s avvecklingsplan

Granskningsrapport FKA:s avvecklingsplan Tillsynsrapport Datum: 2014-05-19 Er referens: FQ-2013-0573 Diarienr: SSM2013-3580 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB F1-3 Ansvarig handläggare: Mathias Leisvik Samråd: Markus Forsberg Godkänt av:

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Miljöbalken (1998:808) - förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - förordning (1998:905)

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd för skolor att inneha

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl BESLUT 2012-08-24 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Richard Sundberg Telefon: +46 8 799 4488 Vår referens: Er referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2012:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av kontaminerad aska Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om hantering

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 1. Uppföljning av hantering av icke-kärntekniskt avfall Strålsäkerhetsmyndigheten ska identifiera och sammanställa brister i hanteringen av ickekärntekniskt

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^/^A/T U\JNL Mål nr 7107-10 Avdelnings 2011-01-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Pelle Zettersten Sveriges Radio AB Box 500 601 07 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter om rökdetektorer som innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2013:1130 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december

Läs mer

Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [6141] I denna förordning avses med naturligt uran: uran som innehåller den i naturen förekommande blandningen av isotoper,

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor; SSI FS 2000:9 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor; beslutade den 26 maj 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och 8, strålskyddsförordningen

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1

Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1 Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1 Till ansökan bifogas: (För att saluföra brandvarnare enligt SSMFS2008:47 och rökdetektorer enligt SSMFS2008:44

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2016:8 Utkom från trycket den 26 januari 2016 utfärdad den 14 januari 2016.

Läs mer

RIVNINGSPLAN (EB.3:3)

RIVNINGSPLAN (EB.3:3) RIVNINGSPLAN (EB.3:3) 1(6) Datum Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Diarienummer Anmälan inlämnad Lov sökt Lov beviljat Anmälan avser Rivning Ändring/ombyggnad Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Bilaga 1 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson SSMFS 2008:23 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp

Läs mer

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-06-05 Handläggare Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om införande

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

R-11-15. Kärntekniska industrins praxis för friklassning av material, lokaler och byggnader samt mark. Handledning. Svensk Kärnbränslehantering AB

R-11-15. Kärntekniska industrins praxis för friklassning av material, lokaler och byggnader samt mark. Handledning. Svensk Kärnbränslehantering AB R-11-15 Kärntekniska industrins praxis för friklassning av material, lokaler och byggnader samt mark Handledning Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2011 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-02-06 Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: +46 8 799 4269 Vår referens: SSM2011-3358 Objekt: Blekinge sjukhus Föreläggande efter inspektion

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg BESLUT Diarienummer Sida 2014-12-12 562-42076-2014 1{2) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl 010-2245431 Baneservice Skandinavia AB Stilla Havet 1 41834 Göteborg Tillstånd

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om verksamhet med acceleratorer

Läs mer

Strålskyddsförordning (1988:293)

Strålskyddsförordning (1988:293) Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Inledande bestämmelse 1 [6211] Denna förordning är meddelad med stöd av 3 strålskyddslagen (1988:220) i fråga om 2 4, 12 strålskyddslagen i fråga

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

12 kap. Strålsäkerhet

12 kap. Strålsäkerhet BILAGA 3 Sida: 1/10 Inledande bestämmelser 12 kap. Strålsäkerhet 1 (1 ) Syftet med bestämmelserna i detta kapitel är att skydda människor och miljön mot skadlig verkan av strålning. 2 (2 ) I detta kapitel

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

8 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig och vad regleringen innebär för verksamheternas administrativa kostnader

8 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig och vad regleringen innebär för verksamheternas administrativa kostnader Sida: 1/7 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Sida: 1/8 Landstinget Västmanland Landstingsdirektören Landstingshuset BESLUT Vårt datum: 2010-06-14 Vår referens: SSM 2009/4521 721 89 Västerås Föreläggande Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport

1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m.m. Med sådan verksamhet avses 1. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, 2. förvärv, innehav, överlåtelse, hantering,

Läs mer

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna Tillsynsrapport Datum: 2014-08-27 Er referens: - Diarienr: SSM2014-936 Förrättningsdatum: 2014-06-11 Inspektera / Forsmarks Kraftgrupp AB / Utsläppsmonitering Ansvarig handläggare: Charlotte Lager (KA)

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall

Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Nationell plan för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall Inledning Seminarium 2015-03-26 Johan Anderberg Vår vision och verksamhetsidé Vision Ett strålsäkert samhälle Verksamhetsidé Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Region Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Strålskyddshandbok Giltig fr.o.m: 2015-12-20 Faktaägare: Sara Olsson, Cheffysiker Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör Revisions nr:

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten 031-60 54 68 0736-60 54 68 KOMPLETTERING 2011-12-13 Diarienummer 575-22836-2011 1490-1161 Naturvårdsverket Att: Kristina Sjödin Enheten för förorenade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om personstrålskydd i verksamhet

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer