Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad"

Transkript

1 Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket Stenstorp Beslut Vårt datum: Er referens: RICKU Diarienr: SSM Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger Ranstad Industricentrum AB (RIC) dispens från tillämpningen av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och strålskyddslagen (1988:220) för rivningen av sovringsverket i Ranstad. Dispens från säkerhetskrav SSM ger RIC dispens från SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar, utom följande bestämmelser: 2 kap. 7 9, 4 kap. 3 och 5, 5 kap. 2 4, 6 kap. 1 5 och 7 10, 8 kap. 1 2, samt 9 kap. 1, 5 första och andra stycket, 8 och 10. SSM ger vidare RIC dispens från 5 andra stycket kärntekniklagen avseende krav på godkännande av ytterligare uppdragstagare som anlitas för rivning av sovringsverket eller hantering av avfall från rivningen. Dispens (friklassning) för material som lösgörs och byggnadsstrukturer som lämnas kvar För följande material från rivningen av sovringsverket och som hanteras i enlighet med ansökan, ges dispens från tillämpningen av kärntekniklagen och strålskyddslagen. byggnadsmaterial som krossas samt bottenplatta som återvinns eller återanvänds för anläggningsändamål inom Ranstadsverkets industriområde, asbest och annat farligt avfall som lämnas till deponi för farligt avfall, metallföremål och elutrustning som lämnas till deponi för farligt avfall (SAKAB), metallföremål och elutrustning som sorteras ut för omhändertagande som konventionellt liknande avfall (elutrustning i slutna utrymmen, transformator på bottenplanet, värmepumpar samt fasadbeklädnad, armeringsjärn och dylikt), samt huvudtravers med transformator, förutsatt att RIC med stickprovsvisa kontrollmätningar bekräftar att den radioaktiva föroreningen understiger 20 kilobecquerel per kvadratmeter (kbq/m 2 ). Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (10) För material som transporteras bort från anläggningen ges dispens från kärntekniklagen efter lastning på transportfordon. Dispens från strålskyddslagen ges då materialet efter genomförd transport överlåts för omhändertagande. Villkor SSM beslutar om följande villkor för hantering och kontrollmätning av traversen: RIC ska vidta åtgärder för att undvika spridning av eventuell kvarvarande radioaktiv förorening vid nedmontering av traversen. Inför friklassning av huvudtravers med transformator ska den radioaktiva föroreningen kontrolleras och dokumenteras i enlighet med 7 10 och 17 SSM:s föreskrifter (SSMFS 2011:2) om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning. SSM beslutar om följande villkor gällande rapportering till SSM: RIC ska snarast möjligt, dock senast inom 24 timmar rapportera större händelser av betydelse för säkerhet eller strålskydd, RIC ska varje månad rapportera hur rivningsverksamheten vid sovringsverket fortskrider, inklusive eventuella brister med hänsyn till säkerhet eller strålskydd, samt senast den 31 mars lämna en samlad redovisning av verksamheten vid sovringsverket (i årsrapport). Ärendet Sovringsverket i Ranstad är en kärnteknisk anläggning som tidigare använts för krossning och sovring (dvs. separation av malm från övriga mineraler) av uranmalm i form av alunskiffer för att möjliggöra utvinning av uran. Även lagring av uranhaltigt avfall har förekommit i anläggningen, liksom diverse verksamheter som inte omfattas av strålskyddslagen eller kärntekniklagen (t.ex. båttillverkning och lagring av varor). Till följd av den verksamhet som bedrivits förväntas sovringsverket radiologiskt främst vara förorenat med skifferrester. Avvecklingen av Ranstadsverket har formellt pågått sedan 1985 och sedan dess har också rivningsarbeten och andra åtgärder utförts för efterbehandling och återställning på industriområdet. Den nu aktuella fasen av avvecklingen med nedmontering och rivning av sovringsverk och lakverk som kärntekniska anläggningar påbörjades SSM har kontinuerligt utövat tillsyn över avvecklingsprojektet (SSM dnr 2010/46, , och ). RIC inkom den 8 juni 2012 med ansökan om dispens som medger villkorad friklassning av sovringsverket [1]. Som underlag till bolagets ansökan fanns bifogat dels ett förslag till regelverk för villkorad friklassning [2], dels en rapport om beräkning av doskonsekvenser vid återanvändning av rivningsmassor för anläggningsändamål i Ranstad [senare ersatt av 3] samt en rapport över beräknade persondoser vid rivning av sovringsverket [4]. Ansökan kompletterades den 21 juni 2012 med underlag som beskrev kartläggningen av aktivitet i sovringsverket inklusive sammanställning av mätresultat [senare ersatt av 5], en statistisk analys av mätvärden [6] samt en modellbeskrivning för beräkningar av doskonsekvenser vid deponering av material från rivningar i Ranstad [7]. Rapporten med sammanställning av mätresultat reviderades och kompletterades efter frågor och synpunkter från SSM. Uppdaterade versioner inkom i flera omgångar till SSM, den slutliga versionen inkom den 22 januari 2013 [5]. Även rapporten om doskonsekvenser

3 Sida 3 (10) vid återanvändning av rivningsmassor för anläggningsändamål i Ranstad reviderades och en ny version inkom till SSM den 28 december 2012 [3]. Den 30 augusti 2012 kompletterades ansökan med inledande beräkningar av doskonsekvenser till följd av planerad deponering av rivningsmassor och annat material vid SAKAB:s anläggning i Kumla. Rapporten ersattes den 13 november 2012 av en ny version [8]. Efter frågor från SSM meddelade RIC den 24 september 2012 att kompletterande mätningar skulle göras i sovringsverket [9]. Den 21 november 2012 gjorde SSM en verksamhetsbevakning vid sovringsverket, varvid SSM även tog ett antal stickprover för analys vid SSM:s laboratorium [10]. Den 18 december 2012 hölls ett telefonmöte, varvid RIC och entreprenörer redovisade resultat av kompletterande beräkningar som efterfrågats av SSM [11]. RIC:s ansökan gäller dels dispens från vissa av kärntekniklagens och strålskyddslagens bestämmelser och från vissa föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagars respektive förordningar, dels medgivande att sovringsverket rivs och att material, föremål och rivningsmassor kan omhändertas på det sätt som anges i ansökan. RIC avser enligt ansökan att riva sovringsverket och omhänderta rivningsavfall på följande sätt: byggnadsmaterial (rivningsmassor, ca ton) krossas och används för anläggningsändamål inom Ranstadsverkets industriområde (främst som utfyllnad av lågvattenreservoaren, armeringsjärn, fasadbeklädnad och liknande metalldelar sorteras ut för återvinning), bottenplattan, ca ton, lämnas kvar som fundament till en planerad ny byggnad. Utrymmen under bottenplattan återfylls med rivningsmassor, varefter RIC planerar att gjuta över bottenplattan med ett betonglager, asbest och annat farligt avfall sorteras ut för deponering på deponi för farligt avfall, metallföremål och elutrustning som konstaterats vara svagt radioaktivt förorenade sorteras ut för deponering på deponi för farligt avfall (SAKAB), samt metallföremål och elutrustning med ingen eller mycket begränsad radioaktiv förorening sorteras ut för omhändertagande som konventionellt liknande avfall (återvinning eller återanvändning), i något fall efter kompletterande kontrollmätning. RIC anför följande skäl för sin ansökan: kostnaderna för att avlägsna urankontaminationen så att material och byggnader kan friklassas i enlighet med kraven i SSM:s föreskrifter står inte i rimlig proportion till den resulterande blygsamma minskningen av mängden uran som finns i eller omsätts inom berörda naturområden, möjlighet till återvinning av uranet saknas, det urankontaminerade avfallet är snarlikt det naturligt förekommande radioaktiva material som förekommer i eller omsätts i omgivningen av anläggningen i Ranstad, samt enligt IAEA:s vägledning till nationella tillsynsmyndigheter kan en avsevärt högre friklassningsnivå för uran tillåtas än den som framgår av SSM:s föreskrifter.

4 Sida 4 (10) Skälen för beslutet SSM kan, efter att ha granskat RIC:s ansökan och gjort besiktningar av sovringsverket, konstatera att RIC och dess uppdragstagare genomfört ett omfattande och noggrant arbete med att städa upp, sanera och kartlägga den kvarvarande radioaktiva föroreningen i sovringsverket. Genomförande och resultat av den radiologiska kartläggningen sammanfattas i bilaga 1 till detta beslut. SSM bedömer att kartläggning gjorts i tillräcklig omfattning och med adekvata metoder. Mätresultaten visar att det finns kvar låga nivåer av radioaktiv förorening i de delar av anläggningen som exponerats för skifferdamm under drifttiden, vilket även bekräftas av SSM:s stickprover från sovringsverket. Nivåerna överstiger de friklassningsnivåer för lokaler och byggnader som anges i SSM:s föreskrifter om friklassning (SSMFS 2011:2) 1 men enligt vad som framgår nedan kan dispens från kärntekniklagen och strålskyddslagen ändå medges utan att syftet med dessa lagar åsidosätts. SSM har vid prövningen av denna dispens endast beaktat den radioaktiva förorening som finns kvar till följd av kärnteknisk verksamhet. SSM konstaterar dock att innehållet av naturligt förekommande radioaktiva ämnen i byggnadsstrukturerna (upp till ca 2 ppm 2 uran och 7 ppm torium) inte utgör något hinder för den av RIC planerade hanteringen av rivningsavfallet, eftersom detta material omfattas av undantag enligt SSM:s föreskrifter (SSMFS 2011:4) om naturligt förekommande radioaktivt material. Det i ansökan beskrivna omhändertagandet av rivningsavfallet överensstämmer i allt väsentligt med den avfallsplan som RIC anmält den 25 januari 2013 och som godkändes av SSM den 7 mars 2013 (SSM ). Doskonsekvenser till följd av användning av rivningsmassor för anläggningsändamål De beräkningar som RIC låtit göra av doskonsekvenser till följd av användning av rivningsmassor för anläggningsändamål inom Ranstadsverkets industriområde resulterar i en maximalt beräknad dos till allmänheten på ca 0,4 mikrosievert per år (efter ca år). Dosen vid ett tänkt framtida ingrepp i marken (vid boende eller anläggningsarbete) har beräknats till mindre än ca 0,8 mikrosievert per år. SSM bedömer att beräkningarna gjorts på ett omsorgsfullt sätt, att relevanta exponeringsvägar inkluderats och att beräkningsresultaten är rimliga. SSM konstaterar även att beräkningsresultaten stämmer överens med liknande beräkningar för förorenade markområden som SSM låtit göra (dnr SSM 2008/275). SSM konstaterar att de beräknade doserna är lägre eller i nivå med internationellt rekommenderade kriterier för friklassning av material. SSM bedömer doserna som försumbara både ur ett strålskyddsperspektiv och i förhållande till doser till följd av naturlig bakgrundsstrålning. Doskonsekvenser till följd av deponering på deponi för farligt avfall De beräkningar som RIC låtit göra av doskonsekvenser till följd av deponering på deponi för farligt avfall resulterar i en maximalt beräknad dos på ca 10 mikrosievert per år till arbetare och ca 0,3 mikrosievert per år till allmänheten (efter ca år). Dosen vid ett tänkt framtida ingrepp i marken (vid boende eller anläggningsarbete) har beräknats till mindre än ca 10 mikrosievert per år. I beräkningarna inkluderas avfall från både sovringsverket och lakverket, varvid den huvudsakliga radioaktiva föroreningen uppskattas förekomma i avfall från lakverket. På SSM:s begäran har RIC låtit göra beräkningar även för det fall att tätskiktet på deponin skulle sluta att fungera. Beräkningarna visar att endast dosen till följd av naturligt förekommande kalium-40 påverkas. 1 Dessa nivåer är i enlighet med bland annat Europeiska Kommissionens rekommendation RP 122 del 1. I rekommendationen anges särskilt att för naturligt förekommande radionuklider som uranoch toriumisotoper med dotternuklider bör bedömningar göras från fall till fall. 2 miljondelar (parts per million)

5 Sida 5 (10) SSM bedömer att beräkningarna gjorts på ett för avfallet från sovringsverket tillräckligt omsorgsfullt sätt, att relevanta exponeringsvägar inkluderats och att beräkningsresultaten är rimliga. SSM konstaterar även att beräkningsresultaten stämmer överens med liknande beräkningar för förorenade markområden som SSM låtit göra (dnr SSM 2008/275). SSM konstaterar att de beräknade doserna är lägre eller i nivå med internationellt rekommenderade kriterier för friklassning av material. SSM bedömer doserna som försumbara både ur ett strålskyddsperspektiv och i förhållande till doser till följd av naturlig bakgrundsstrålning. Metallföremål och elutrustning med liten bedömd risk för radioaktiv förorening RIC ansöker om friklassning för fri användning av följande anläggningsdelar: Huvudtravers med transformator, cirka 23 ton (systemidentitet SV.10.4) Transformator på bottenplanet, cirka 2 ton (SV.9.1) Skåp och annan elutrustning i elcentraler, cirka 37 ton (SV.9.1) Värmepumpar installerade för 3 4 år sedan (SV.11) Yttre portar som installerats efter det att driften upphörde, cirka 8 ton (SV.12) Totalt handlar det enligt RIC om ca 30 ton metallföremål och ca 40 ton elutrustning. Graden av kontamination har bestämts med scintillationsmätningar och strykprov. Mätresultaten sammanfattas i bilaga 1 till detta beslut. Förutom för traversen bedömer SSM att RIC har gjort kontrollmätningar i tillräcklig omfattning. SSM konstaterar att mätningarna bekräftar antagandet att den radioaktiva föroreningen är liten i dessa delar av anläggningen. Mätresultaten ligger väl under gällande gränser för beta- och gammastrålande nuklider (jfr 11 SSMFS 2011:2) men överskrider i några fall gällande gränser med alfastrålande nuklider med upp till ca en faktor 2. SSM bedömer att detta kan accepteras eftersom nivåerna generellt är mycket låga och det handlar om fläckvis förekommande förorening med små mängder naturligt förekommande skiffer, vilket inte förväntas leda till några oacceptabla doskonsekvenser. För traversen bedömer SSM att även den kan friklassas för fri användning om RIC genomför kontrollmätningar som på ett liknande sätt bekräftar att den radioaktiva föroreningen understiger 20 kbq/m 2. Dispenser från säkerhetskrav RIC har enligt ovan på ett godtagbart sätt visat att den kvarvarande radioaktiva föroreningen i sovringsverket är mycket liten. RIC har även gjort beräkningar av de förväntade stråldoserna till rivningspersonal. Mot bakgrund av detta bedömer SSM att de radiologiska riskerna med den planerade rivningsverksamheten är så små att det finns skäl att ge dispens från ett flertal av de krav som gäller kärnteknisk verksamhet. De krav som även fortsättningsvis ska gälla framgår av detta beslut. Tillämpningen av dessa krav bör dock ske med hänsyn till de små radiologiska riskerna. Av samma orsak kan dispens även ges från kärntekniklagens krav gällande anlitande av uppdragstagare. RIC:s ansvar som tillståndshavare gäller dock oförändrat och omfattar även den verksamhet som uppdragstagare bedriver på anläggningen. Sammanfattande bedömning RIC har vidtagit omfattande åtgärder för att sanera och kontrollmäta sovringsverket. SSM bedömer att saneringsåtgärderna är tillräckliga med tanke på den lokala, naturliga förekomsten av uran och det planerade omhändertagandet av avfall från saneringen. Den kvarvarande radioaktiva föroreningen i sovringsverket är enligt SSM:s bedömning så liten att det, efter planerat omhändertagande, inte längre är motiverat att reglera och kontrollera det avfall som uppkommer vid rivningen från säkerhets- eller strålskyddssynpunkt. Det finns därmed skäl att ge dispenser från tillämpning av krav enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen.

6 Sida 6 (10) RIC har även visat att den kvarvarande radioaktiva föroreningen inte förväntas leda till annat än försumbara doser till arbetare och allmänhet vid rivning av sovringsverket och omhändertagande av rivningsavfallet på det sätt som framgår av ansökan. Doserna är även små jämfört med eventuella doser till följd av materialets innehåll av naturligt förekommande radionuklider. Dispenserna kan därmed ges utan att syftena med kärntekniklagen och strålskyddslagen åsidosätts. Med stöd av 4 strålskyddsförordningen (1988:293) får SSM ge dispens från strålskyddslagen om inte syftet med lagen åsidosätts. Som framgår av redovisningen ovan är den radioaktiva föroreningen så liten att det inte behövs några strålskyddsåtgärder efter det att avfallet omhändertagits på det sätt som framgår av detta beslut. Med stöd av 15 a förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet får SSM i fråga om kärnavfall ge dispens från lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet om det finns särskilda skäl och om inte syftet med lagen åsidosätts. SSM bedömer att den radioaktiva föroreningen i det avfall som uppkommer vid rivningen är så låg att det finns särskilda skäl att medge dispens och att det kan ske utan att syftet med kärntekniklagen åsidosätts. Med stöd av 10 kap 1 SSMFS 2008:1 får SSM medge dispens från samma föreskrifter om det finns särskilda skäl och om inte syftet med föreskrifterna åsidosätts. Som framgår ovan bedömer att den radioaktiva föroreningen i sovringsverket är så liten att det finns särskilda skäl att medge dispens från stora delar av SSMFS 2008:1och att det kan ske utan att syftet med föreskrifterna åsidosätts. Med stöd av 8 kärntekniklagen respektive 27 strålskyddslagen får SSM besluta om de villkor som behövs med hänsyn till säkerheten respektive strålskyddet. De villkor som framgår av detta beslut innebär dels att traversen friklassas enligt de rutiner som gäller för övrig friklassning av material och dels att SSM får nödvändig information om hur arbetena fortskrider. Hur ett beslut överklagas Hur beslutet överklagas, se bilaga 2. I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Utredaren Henrik Efraimsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan Anderberg, miljörättsexperten Tomas Löfgren, enhetschefen Svante Ernberg, utredaren Heléne Wijk och utredaren Stig Wingefors deltagit. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Mats Persson Henrik Efraimsson Kopia: Skövde kommun Länsstyrelsen i Västra Götaland SAKAB AB SVAFO

7 Sida 7 (10) Referenser: 1. Ansökan om dispens som medger villkorad friklassning av sovringsverket, RICKU12-037, Anläggningen i Ranstad - Avveckling och rivning av sovringsverket - Förslag till regelverk för villkorad friklassning, OVKON rev 0, Beräkning av doskonsekvens vid bortskaffning av uranhaltigt avfall från rivning av sovringsverket i Ranstad, Kemakta AR , december Demolition of sovringsverket at Ranstad Inhalation dose estimates for demolition workers, Kemakta AR , juni Ranstad Aktivitetsinventering inför rivning av sovringsverket, Dok R rev 3, Analys av osäkerheter i uppmätta medelaktiviteter e dyl i sovringsverket, Tommy Norberg, Modell för beräkning av doskonsekvens vid återvinning och deponering av radioaktivt avfall Modelldokumentation DOS2U Version 3, Kemakta AR , juni Beräkning av doskonsekvens från uranhaltigt avfall från rivning i Ranstad vid deponering på SAKAB, Kemakta AR , november Information om kompletterande mätningar i sovringsverket, Tjänsteanteckning SSM , Verksamhetsbevakning av sovringsverket den 21 nov 2012, Tillsynsrapport SSM , Anteckningar från telefonmöte den 18 dec 2012, Mötesanteckning SSM ,

8 Sida 8 (10) Bilaga 1 Genomförande och resultat av den radiologiska kartläggningen av sovringsverket Vid kartläggningen har sovringsverket delats in i ett antal systemidentiteter med förväntat likartad förorening. Redovisningen av mätresultat har gjorts utifrån denna uppdelning, se tabell 1.1 nedan. Kartläggningen har främst gjorts genom avsökning med handinstrument av slumpvis valda rutor med storleken 0,25 m 2, varvid förekomsten av betastrålande nuklider registrerats. Även strykprover har tagits för att kontrollera förekomsten av lös kontamination. Dessutom har materialprover tagits för analys vid laboratorium, huvudsakligen gammaspektrometriska men i några fall även alfaspektrometriska. Laboratorieanalyserna bekräftar antagandet att den radioaktiva föroreningen i sovringsverket utgörs av skiffer eller annat material med naturligt förekommande uran, torium och kalium-40. RIC har även låtit göra gammaspektroskopiska mätningar med ISOCS-utrustning på ett antal platser i sovringsverket. Resultatet av mätningarna indikerar att huvuddelen av den uppmätta aktiviteten utgörs av naturligt förekommande radionuklider i byggnadsmaterialet (främst kalium-40 men även nuklider i torium- och urankedjorna). Mätningar på borrprover från sovringsverket visar enligt underlaget till ansökan på en naturlig uranhalt i byggnadsmaterialet på upp till ca 2 ppm och en toriumhalt på ca 7 ppm. I delar av byggnaden förekommer även blåbetong med högre halt av naturligt förekommande radioaktiva ämnen. SSM har vid prövningen av denna dispens endast beaktat den radioaktiva förorening (kontamination) som finns kvar till följd av kärnteknisk verksamhet. Bestämningen av sådana föroreningar baseras främst på mätresultaten vid avsökning med handinstrument, med hänsyn tagen till bakgrundsnivån och instrumentets respons vid den aktuella nuklidsammansättningen. Statistisk analys har gjorts för att aktiviteten vid en enskild mätning ska vara bestämd med 95 % konfidensnivå. Resultaten av samtliga mätningar på respektive systemidentitet har därefter utvärderats statistiskt för att med 95 % konfidensnivå bestämma ett medelvärde för förekomsten av aktivitet på systemidentiteten. Detta värde har sedan använts för att beräkna doskonsekvenserna av den föreslagna hanteringen av materialet. Även högsta förväntade enskilda mätresultat vid en ytterligare hypotetisk mätning har bestämts med 95 % konfidensnivå. Enligt underlaget till ansökan understiger kontaminationen i sovringsverket med 95 % konfidensnivå de värden som anges i tabell 1.1 nedan. Kontaminationen utgörs enligt underlaget till ansökan av naturligt förekommande radionuklider i alunskiffer med 300 ppm uran, 12 ppm torium och 4 % kalium.

9 Tabell 1.1. Uppmätt kontamination och sammanställning av data för systemidentiteter i sovringsverket. Uppmätt Beräknad System- Beskrivning kontamination Antal mätningar Area Volym Vikt urankontamination identitet (kbq/m 2 ) (m 2 ) (m 3 ) (ton) (g) (ppm*) SV.1.1 Betonggolv-markyta, ej bandtunnlar 29,4 277 mätrutor ,17 SV.1.2 Betonggolv-plan ovan markyta 18,3 470 mätrutor ,24 SV.2 Väggar och pelare, ej blåbetong 8,5 201 mätrutor ,22 SV.3 Innertak 12,5 10 mätrutor ,39 SV.4.1 Golv i bandtunnel-södra kulverten Golv 62,4 13 mätrutor ,69 SV.4.2 Golv i bandtunnel-norra kulverten Golv 26,6 19 mätrutor ,29 SV.4.3 Vägg i bandtunnel-södra kulverten 47,0 5 mätrutor ,88 SV.4.4 Vägg i bandtunnel-norra kulverten 14,6 8 mätrutor ,28 SV.5 Väggar, blåbetong max 0,9 9 strykprov SV.6 Asbestinklädda rörkrökar i processhallen 10,0 21 mätningar ,5 8,8 5,9 SV.8.1 Ventilationsutrustning ingående (på taket) 4 (max 5) 10 mätningar ,9 SV.8.2 Ventilationsutrustning utgående (under plan 1) 5 (max 25) 7 mätrutor ,1 SV.9.1 Elutrustning i slutna utrymmen bakgrund (max 12) 99 mätningar SV.9.2 Elutrustning i processhallen 39 (max 80) 20 mätningar 349-2, SV.10.1 Metallföremål, mindre 7 (max 33) 250 mätningar ,1 SV.10.2 Metallföremål, Fickan 18,0 520 mätningar 7 1 5,0 1,3 0,26 SV.10.3 Metallföremål, Silos 20,0 336 mätningar ,28 SV.10.4 Metallföremål, Travers 3 (max 2) 4 mätningar SV.11 Luftvärmepumpar bakgrund 8 mätningar 4-0, SV.12 Portar bakgrund (max 12) 240 mätningar ,5 - - * räknad som medelvärde över systemidentitetens vikt ton 5383 g Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

10 Bilaga 2 Hur ett beslut överklagas Strålsäkerhetsmyndighetens beslut, i de delar som grundas på kärntekniklagen, kan överklagas hos regeringen. De delar i detta beslut som grundas på strålskyddslagen kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt och inges till Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm. Besöksadress: Solna strandväg 96, Stockholm. Ange i skrivelsen beslutets diarienummer, vilken ändring ni vill ha i beslutet samt skälen till ändringen. Överklagandet ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Strålsäkerhetsmyndigheten sänder överklagandet vidare till regeringen/förvaltningsrätten för prövning om inte Strålsäkerhetsmyndigheten själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

R-11-15. Kärntekniska industrins praxis för friklassning av material, lokaler och byggnader samt mark. Handledning. Svensk Kärnbränslehantering AB

R-11-15. Kärntekniska industrins praxis för friklassning av material, lokaler och byggnader samt mark. Handledning. Svensk Kärnbränslehantering AB R-11-15 Kärntekniska industrins praxis för friklassning av material, lokaler och byggnader samt mark Handledning Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2011 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten 031-60 54 68 0736-60 54 68 KOMPLETTERING 2011-12-13 Diarienummer 575-22836-2011 1490-1161 Naturvårdsverket Att: Kristina Sjödin Enheten för förorenade

Läs mer

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare:

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare: Författare: Camilla Larsson 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar Rapportnummer: 2015:14 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Att systematiskt följa

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Lokaler och avfall Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Laboratoriearbete (beredning och dispensering) SSMFS 2008:28, 2008:51 Administration och undersökning/behandling

Läs mer

Kostnadsberäkning för avveckling och rivning av vissa byggnader och anläggningar som tillhör Ranstad Industricentrum AB

Kostnadsberäkning för avveckling och rivning av vissa byggnader och anläggningar som tillhör Ranstad Industricentrum AB Kostnadsberäkning för avveckling och rivning av vissa byggnader och anläggningar som tillhör Ranstad Industricentrum AB SKB International Consultants Juni 2008 Box 1091, SE-101 39 Stockholm, Sweden Phone

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2012

Årsrapport strålskydd 2012 Medicinskt servicecentrum 2013-01-14 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2012 1 Inledning Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

2011:28. Utredning av ansvaret för Ranstadsverkets avveckling. Författare: Håkan Svensson Bertil Grundfelt Magnus Fröberg

2011:28. Utredning av ansvaret för Ranstadsverkets avveckling. Författare: Håkan Svensson Bertil Grundfelt Magnus Fröberg Författare: Håkan Svensson Bertil Grundfelt Magnus Fröberg 2011:28 Utredning av ansvaret för Ranstadsverkets avveckling Rapportnummer: 2011:28 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Läs mer

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Catarina Danestig Sjögren och Ann-Louis Söderman Strålsäkerhet vad är det? (1) Strålskydd Skydd mot skadlig verkan av strålning

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner. Annika Åström

Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner. Annika Åström Vår referens: SSM2013-434 Vårt datum: 2013-08-29 Dok nr: SSM2013-434-5 Författare: Fastställd Staffan Lindskog, Stefan Engqvist, John Eliasson, Andrea Siegers, Anna Millner Annika Åström Granskning av

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013 SSM:s roll och uppdrag Röntgenveckan Uppsala 2013 Om Strålsäkerhetsmyndigheten! Bildades juli 2008! Har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet! Sorterar under Miljödepartementet! Generaldirektör:

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

1 Förslag till ändring i miljöbalken

1 Förslag till ändring i miljöbalken BILAGA 2 Sida: 1/48 1 Förslag till ändring i miljöbalken 3 1 kap. SSM: Denna särlösning av regleringen av arbetsmiljöfrågor i miljöbalken vad avser strålsäkerhet är en mycket viktig förutsättning för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Granskningsrapport. Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Dokumentnr: SSM2014-215-9. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority

Granskningsrapport. Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Dokumentnr: SSM2014-215-9. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority Granskningsrapport Datum: 2014-06-19 Diarienr: SSM2014-215 Ansvarig handläggare: Andrea Siegers, Arbetsgrupp: Helena Laurella, Menzareta Kopic Lind, John Eliasson, Simon Carroll, Heléne Wijk, Catharina

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån

Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån 1 (5) 2013-03-25 M 2012-1313 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån Föreläggande med vite om att åtgärda fuktskador Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

Underlag till förslag om strålskyddsreglering av torvbrytning och hantering av torvaska

Underlag till förslag om strålskyddsreglering av torvbrytning och hantering av torvaska PROMEMORIA Datum: 2011-03-17 Dnr: SSM 2011/1133 Författare: Hans Möre Fastställd: Underlag till förslag om strålskyddsreglering av torvbrytning och hantering av torvaska Förslag ges till reglering av askhantering

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Första hjälpen vid RN-händelse Fakta om strålning och strålskydd Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Ett uppdrag för miljön

Ett uppdrag för miljön ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Sid Ett uppdrag för miljön 1 Vårt viktigaste projekt tar form 2 Ett fruktbart teamarbete 4 Avveckling av Studvikreaktorerna 6 Avveckling i fyra etapper 9 Avveckling av övriga anläggningar

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet

Föreläggande att upphöra med tillståndspliktig verksamhet 2015-10-12 BESLUT TrustBuddy AB FI Dnr 15-13913 Att. Styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Biblioteksgatan 9 111 46 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29

Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Miljööverdomstolen MÖD 2005:29 Målnummer: M3079-04 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2005-05-17 Rubrik: Föreläggande enligt miljöbalken att följa villkor i beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen-----ett

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1895-2014 Pay Solutions Sweden AB Kaserntorget 7 411 18 Göteborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Pay Solutions

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Enligt sändlista. Föreläggande vid vite avseende ersättningsboende, fastigheterna Kronodirektören 2 och 4-10 i Malmö

Enligt sändlista. Föreläggande vid vite avseende ersättningsboende, fastigheterna Kronodirektören 2 och 4-10 i Malmö Malmö stad Miljönämnden Beslut Datum 2009-07-07 Handläggare Miljöinspektör Johanna Jungevall Direkttelefon 040-34 20 44 Enligt sändlista Ärende: 543:05698-2008 Föreläggande vid vite avseende ersättningsboende,

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer