och plan för för Katrineholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och plan för 2009-20.1 0 för Katrineholms kommun"

Transkript

1 ~_cl Kristdemokraterna CENTERPARTIET Kommunstyrelsens handling nr 52/2007 KATRlNEHOLMS KOMMUN Kommunstyrtiaen c2mri: A h lt 0 Kommentarer och synpunkter til.. Overgripande planering med budget för 2008 och plan för för Katrineholms kommun.. ALLIANS FOR KATRINEHOLM Moderata samlingspartiet - Iiberalerna - Kristdemokraterna - Centerpartiet

2 Katrineholm kan bättre Katrneholm är en bra kommun bo oeh verka i. Men visst kan Katrneholm bli bättre. Vi vil bidra til en kommun som är raktiv för alla, såväl för invånare som för företag. Vår ambition är utveekla kommunen til ett samhälle oeh en bygd stanna i oeh som man gäma återvänder til. Katrineholm har ett eentralt läge, mitt i Mälardalen. Med välutveeklade kommunikationer är detta en star tilgång för de företag som är verksamma i Katrineholm idag oeh för de som vil etablera sig här. Läget gör oekså en omfande arbetsmarknad flnns inom pendlingsavstånd. Här behöver en enhetstaxa för kollektivtrafiken införas, så inte länsgränsen blir ett ekonomiskt hinder för miljövänlig pendling. Ä yen när det gäller boende kan Katrneholm erbjuda ännu fier raktiva lägen, exempelvis genom sjönära boende. Förutsättningama är alltså i grunden goda. Men det mångårga socialdemokratiska styret har s svåra spår. Kommunens kostnader är väsentligt högre än intäktema. Socialdemokratema har dessutom sett til Katrineholm toppar en ranknglista, nämligen den för länets högsta kommunalsk. "Katrneholm ligger i topp på en lista - den över länets högsta kommunalsk. Om vi istället hade länets lägsta sk skulle medel-katrneholmaren med kr i månadslön ha 230 kr mer kvar i plånboken varje månad eller 2800 kr per år. Den verkligt intressanta frågan är vad vi får för de extra skepengama? Resultaten i skolan oeh om sorgen om de äldre är inte bättre i Katrineholm - snarare tvärt om." Det långvarga socialdemokratiska maktinnehavet har bidragit til kommunen har så höga kostnader för verksamheten, det har helt enkelt inte funnit några drivande skäl til förändrng. Majoriteten har byggt vidare på det som andra kommuner för länge sedan övergivit. Vi ser det som avgörande för en nystar även Katrineholm kan erbjuda altemativ oeh valfrihet inom bamomsorg, skola, gymnasium oeh äldre- oeh handikappomsorg. Dessutom måste fier företag få möjlighet bidra til den kommunala servieen genom verksamheter läggs ut på entreprenad. Valfriet ger medborgaren möjligheter göra egna val samtidigt som altemativen höjer kvalitén oekså i den egna verksamheten. Sk Tilväxt oeh köpkraft är nyekelord för en god utveekling av kommunen. Vi anser ständiga skehöjningar inte är rätt väg skapa ett raktivt Katrineholm. Att höja sken, i stället för förändra kommunens verksamhet, är blunda för problemen oeh verkligheten. Vi har som mål effektivisera verksamheten oeh kunna erbjuda god service til en lägre kostnad oeh därgenom på sikt kunna sänka sken. På grund av majoritetens kostnadsökningar utanför kamverksamheten är detta inte möjligt nå ~Ä~ ~~. aßb Kriiiikmnki:"lin:~ Sid 2 av 18

3 Katrineholm - skolstaden Kommunen har tidigare gjort sig känd som "Katrneholm - skolstaden". Oeh i vision 2010 talas om en utveekling från skolstad til kompetenseentrm. För leva upp til detta krävs en förskola, grundskola oeh gymnasieskola av god kvalitet. Det handlar om pedagogik, miljö oeh valfrihet. En satsning på grndskolan måste därör ske, så fier elever lämnar den med fullständiga betyg oeh kan söka vidare til gymnasieskolan. Regeringens satsning "läsa, skrva, räka" -garantin, ska utnyttjas. Vi vil utveekla landsbygdsskoloma, eftersom de är en motor i landsbygdsutveeklingen. Dr ett bamperspektiv är oekså korta resor, vilket innebär kortare skoldagar, bättre. Ä yen gymnasieskolan måste ge en god grund för elevema, så de har möjlighet gå vidare til högre studier. Här ger regeringens lärlingssatsning goda möjligheter för de e1ever som tar til sig kunskaper på andra sätt än de rent teoretiska. Behovet av kunniga hantverkare kommer alltid flnnas. Viadidakt Högskoleeentrum har utveeklats i rätt riktning oeh ger möjligheter för kommuninvånama ta del av kvalifleerad utbildning på hemmaplan. Här flnns möjligheter til yterligare profllering. Den kvalifieerade yrkesutbildningen, KY, är även den en möjlighet återta Katrneholms position som skolstad. Det behövs en sammanhållande kraft för i samarbete med närngslivet hitta bristyrken oeh söka oeh genomföra KY -utbildningar. Flyktingmottagning Idag tar kommunen emot ett hundratal invandrare per år. Vi anser kommunen bör teekna avtal om fiyktingmottagning. Det är en solidartetsfråga, men även en ekonomisk fråga. Ett avtal innebär kommunen får drygt kronor i grundbidrag til mottagandet per år. Om ett avtal hade teeknats under 2007 hade dessutom ett extra stimulansbidrag på kronor per år 2007, 2008 oeh 2009 utgått. Merkostnadema tas idag från kommunens övriga verksamheter. KFAB Koneembildningen av KF AB oeh KIAB har ökat sammanblandningen av verksamheter oeh försvårat insynen. Ägaren, kommunen, har förs KF AB oeh KIAB i en komplieerad relation mellan ägare oeh bolag, hyresgäster, företagare, fastighetsägare oeh kommuninvånare. Det är olämpligt kombinera skeflnansierad verksamhet med kommersiell verksamhet. Vi vil renodla verksamheten. Vi anser därör koneemen KF AB ska sälja ut kommersiella fastigheter oeh låta intresserade hyresgäster köpa sina lägenheter. FOlkpartiet. érb m 'n\lik"kt.i~'m~ ~ Sid 3 av 18

4 Barn, unga och äldre De viktigaste framtidsfrågoma au planera för är: Arbete oeh närngsli v EkonomI i balans Valfrihet V ård, skola oeh omsorg. En god miljö au lämna över til våra barn. Attraktiva boendemiljöer God infnistuktur Katrineholm behöver dock nya tag oeh ett nytt ledarskap för au nå detta. Samarbetsklimatet måste förbättras! Våra parier vil visa Katrneholm kan bättre. Vi vil se ett Katrineholm som är öppet för förändringar, men som samtidigt präglas av sammanhållning oeh trygghet. Vi vil se ett Katrneholm, där man får lov "sticka ut", där det flnns gott om utryme för kreativa människor! Vår inrtning på våra satsningar är klar. Det är bam, ungdomar oeh äldre som behöver en större delay den gemensamma budgeten.. Därör satsar vi extra på skolan för kunna behålla oeh utveekla landsbygdsskoloma.. Därör satsar vi extra för förstärka förskolan.. Därör satsar vi extra på utsa bam. ~~l Ewa Callhammar Erik L' en antt Folkpariet liberalema Moderatema 1/. Därör satsar vi extra på omsorgen om våra äldre. Joha Frondelius Krstdemokratema tz ~- ~Fre~k~ c;~terpariet. aßb "ril!kmiikr'~ni' ~ Sid 4 av 18

5 Följande text är våra kommentarer och synpunkter til Övergripande planering med budget för 2008 och plan för Demografi Det underlag för befolkningens sammansättning som SCB presenterar oeh de siffror som kommunanalysen från Sveriges Kommuner oeh Landsting redovisar pekar samfållt på grndskolans elevunderlag fortsätter minska samt på en uppgång av elever på gymnasiet under planperioden. Konsekvensema av demografln blir en omfördelning av resursema. Vidare pekar uppgifter från samma källor på Katrneholms befolkning blir allt äldre. I Katrineholm lever man länge, längre än på andra hål!. Men det innebär oekså kostnadema för äldreomsorgen kommer öka, vilktt även det medför en omfördelning av resurser måste ske över tid. Samtlga kommuners önskan är växa befolkningsmässigt, eftersom det visar på framtidstro oeh leder til utveekling. Hur befolkingsutveeklingen kommer se ut avgörs om Katrneholm är en raktiv plats leva oeh bo på, en plats där det flnns goda möjligheter försörja sig. Närngslivets utveekling liksom goda kommunikationer oeh pendlingsmöjligheter är därör nyeklar til en positiv befolkningsutveekling. Ortsutveckli ngsperspektiv Katrineholm kan bättre. Förutsättningama är goda. Katrineholm har ett strategiskt läge i Sverige med närhet til fiera storstadsregioner. Katrneholmär fortfarande en järvägsknut med goda förbindelser. För behålla dessa krävs aktivt oeh omfande lobbyingarbete. A vgiftema för biljetter oeh månadskort behöver dock samordnas över länsgränsema. En förbättrad kollektivtraflk til rimligt pris vidgar framförallt kvinnors arbetsmarknad. Katrneholm ska även utöva påtryekningar, så Mälarunneln blir byggd. Vägnätet måste utveeklas mer för ge orten ytterligare raktionskraft. Inregias pekade redan 2005 i sin rapport på vikten av höja utbildningsnivån i Katrneholm för fömya oeh utveekla närngslivet oeh ortens raktionskraft. Allans för Katrneholm delar helt den uppfningen. Välutbildade ungdomar har dessutom en bättre ehans på arbetsmarknaden. En satsning behövs för skapa starka allianser mellan det offentliga oeh privata oeh oekså för au skapa en mer kraftfull oeh strkturerad marknadsföring av kommunens aktiviteter oeh satsningar. I planeringsförutsättningama konstateras det är viktigt Katrneholm är en aktiv par i Regionförbundet oeh andra sammanslutningar som har betydelse för utveeklingen. Vi delar helt den uppfningen. Katrneholm måste spela en aktiv roll i utveeklingen oeh inte nöja sig med passivt titta på eller ens avstå från delta. Katrneholm har inlett ett samarbete med andra kommuner om exempelvis ven oeh avlopp, avfallshantering etc. Det är en god början som kan följas av fier samarbeten inom andra områden. Exempelvis bör samarbetet utökas när det gäller upphandling av behandlingsplatser för vård av unga.. aßb Krimkmni...:i,."n. ~ Sid 5 av 18

6 Av betydelse för ortens utveekling är även samhällsservieen. Kullbergska sjukhuset har stor betydelse för tryggheten i samhället. Sjukhuset måste dock utveeklas för säka sin självklara plats i den sörmländska sjukvården. Kullbergska sjukhusgruppen har lagt förslag som visar på framtidstro oeh som kan stärka sjukhuset genom olika kompletterande verksamheter. Polisbemanningen är en trygghetsfaktor, som det finns skäl framhålla. Kommunen måste verka för statlga myndigheters verksamheter i Katrneholm utveeklas. Det är viktigt se til tingsrätten blir kvar. Närheten til flygplatsen Skavsta öppnar möjligheter på många plan. Katrneholm är plötsligt nåbar inom en halvdag för många städer i Europa. Katrineholm kan därör vara en väl så bra bostadsort för en företagare med verksamhet i Europa oeh ett rikt kontaktnät. Omvänt ger Skavsta möjligheter til en omfande åretom-tursm. Närngslivet har en betydande del i utveeklingen för en kommun. Resursema behöver samordnas i en organisation, där närngslivet är en aktiv par. Det kommande marknadsföringsbolaget är ett steg i rätt riktning. Medborgarperspektivet Vår uppfning är medborgaren ska sättas i centrum i kommunens verksamet. Det kan tyekas som en självklarhet, men måste genomsyra all verksamhet. Verksamheten har nämligen inget egenvärde i sig, verksamheten är til för den som behöver den. Alla Katrneholmare är inte lika. En del bor i stan, andra på landet. Alla har olika intressen oeh uppfningar. I dag har de små möjligheter välja efter egna intressen, när de möter kommunens utbud. Det flnns oftast endast ett altemativ välja mellan. Allans för Katrneholm vil därör stara fler altemativ til oeh i kommunens verksamhet, så medborgara själva kan välja. Samtidigt som altemativen ger invånara möjlighet välja, så skärer det kraven på kommunens egen verksamhet bli bättre. Därför anser vi kommunen aktivt bör uppmuntra til altemativ staras inom baromsorg/skola oeh äldreoeh handikappomsorg. Den så kallade Hedemoramodellen är ett alternativ, som visar barnomsorg kan organiseras i fier modeller än en. Vi vil oekså inför ett kommunalt vårdnadsbidrag för ge föräldrar mer tid med baren. Kommunens hemsida behöver förbättras för bli mer tilgänglig. Hemsidan är kommunens viktigaste ansikte mot omvärlden. Det är oekså viktigt förnya arbetsformema oeh hitta nya mötesplatser för förtroendevalda oeh medborgare. Biblioteken är mötesplatser som kan användas mer. Framtiden för fiialbiblioteken förutsätter samordningsvinster kan sökas, exempelvis genom föreningslivet tar ett större ansvar. Vi vil dessutom kommunstyrelsens sammanträden öppnas för allmäneten. FOlkpartiet. aßb Kri\ltkm\lki:r~fI3 ~ Sid 6 av 18

7 Ekonomiskt perspektiv Kommunallagen föreskrver kommunens ekonomi ska vara i balans över tiden. Dagens budgetprocess ger dock inte tid til eftertanke oeh analys. Bokslutet är ett viktigt dokument som förtjänar en grundlig analys. Därör behöver hela budgetproeessen göras om, så slutsatsema av bokslutet kan användas för göra den ekonomiska planeringen mer träffsäker oeh rättvisande. Kommunen bör budgetera med ett resultat som omfar minst två proeent av skeintäktema, för ha en reserv inför kommande år. Soliditeten är idag oroväekande låg oeh bör förstärkas. Arbetsmarknadsläget i Katrineholm har under en längre tid vart mörkt. Den nya regeringens främsta uppdrag är skapa jobb. Det har oekså lyekats. I Katrneholm är 200 fier i arbete jämfört med året innan oeh samtidigt har försörjningsstödet minskat med 35 hushåll, vilket har inneburit kostnadema för försörjningsstöd har minskat med ea två miljoner. Att få fier som arbetar, betalar sk oeh bidrar til samhället är av största vikt för hela kommunens utveekling. När utgiftema under den senaste mandatperioden skenade, möttes detta av sparaket oeh skehöjning. Majoritetens skehöjningar var inte den medicin kommunen behövde för komma i ekonomisk balans pekar på ett underskott om 7,5 miljoner, trots en skehöjning om 45 öre (23 miljoner), vilket visar kostnadsökningen fortsätter. De ekonomiska förutsättningara för 2008 är kära. Vi upprepar vår krav en analys av vad sparaketet från 2004 gay för resultat bör göras. Miljöperspektivet Vår mål är en god livsmiljö som vi med stolthet kan lämna över til våra barn. Vi måste därör arbeta för nå ett uthållgt samhälle med slutna kretslopp. Miljötänkandet måste vara en naturlig del i vardagen. Kommunen ska vara en förebild oeh pådrivare i arbetet spara energi samt minska koldioxidutsläpp oeh föroreningar. Vi delar tjänstemannaskrivningen Katrneholms kommun ska prioritera bland miljömålen, för kunna koneentrera insatsema. Klimatfrågan oeh venkvaliteten är bra miljömål börja med. Det är två frågor som berör alla kommuninvånare. När det gäller ven, så är det en fråga som anknyter til EU:s vendirektiv oeh som även av det skälet är prioriterat. Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMPEN, ger kommunen goda möjligheter öka kunskapema bland invånara om vad du oeh jag kan göra för minska vår påverkan på klimatet. Vägen til ett miljö- oeh klimatanpassat samhälle går över brett samarbete runt om i det svenska samhället. Allanser måste skapas över traditionella gränser: Mellan politiker oeh närngsliv samt mellan majoritet oeh opposition. Vägen til ett miljö- oeh klimatanpassat samhälle går oekså över utveekling av teknik, marknader oeh närngsliv, i riktning mot en global "låg-fossilenergi-ekonomi". Det globala börjar lokalt. Genom innovationer oeh ny teknik har vi människor löst stora uppgifter förr. Katrneholm kan gå i täten oeh genom goda exempel motivera företag oeh medborgare minska Katrineholms klimatpåverkan. En av de stora utmaningara är klimatanpassa trafiken. Många har svår klara sig utan bilen. Det är inte bilen som ska straffas ut, utan belastningen på klimat oeh miljö. Regeringens. aßb i.ri\t.j,k!'it"'~~ Sid7av18

8 miljöbilsbonus om kronor är ett steg i rätt riktning, liksom den satsningen som görs i kommunen på biogas. Personalperspektivet Katrneholms kommun ska vara en raktiv arbetsgivare. Personalen är en viktig resurs för få verksamheten fungera oeh svara mot medborgaras behov. Vad den enskilde anställde gör har betydelse för totalresultatet. Respekt, öppenhet, tydlighet oeh tilit ska prägla förhållandet mellan arbetsgivare, arbetsledning oeh anställda. Vi delar i stort de mål som ss upp av tjänstemännen i personalperspektivet. Vi ser dock ingen möjlighet just nu minska ehefemas personalspann. Verksamhetsperspektivet Verksamhetens framsta mål är svara för en så god service kommuninvånara uppskar kvaliteten oeh vil bo i kommunen. Kommunen är mer än något annat en produeent av tjänster som äldrevård, förskola, utbildning, underhåll av gator, parker med mera. Gemensamt för samtliga verksamheter är de ska arb eta för tilgodose medborgamas behov, direkt eller indirekt. Verksamhetsperspektivet är därör intimt förknippat med medborgarerspektivet. I medborgarerspektivet fokuseras medborgaras behov, krav oeh önskemål, i verksamhetsperspektivet handlar det om omsätta des sa til verklighet. Vi vil betona personalens insatser ska fokusera på den ordinare verksamheten. Därför måste stor restriktivitet råda när det gäller nya uppdrag oeh projekt. c~b vqj Kri,ftkmii""r" ~ Sid 8 av 18

9 Kommentarer til driftbudget samt uppdrag och yrkanden Allansen yrkar på följande förändringar oeh tilägg: Samtliga nämnder samtliga nämnders budgetar även ska omfa en treårsplan för verksamheten, samtliga namnder får i uppdrag prioritera tilgängligheten för funktionshindrade, marknadsföringen av kommunen samt de satsningar som görs för stärka turistnärngen inom kommunen sammanförs under en gemensam organisation, berörda nämnder får i uppdrag arbeta för ökad valfrihet oeh altemativ til kommunens egen verksamhet inom skola, baromsorg samt äldre- oeh handikappomsorg, den kommunala verksamheten konkurrensutsätts med undantag för myndighetsutövning, systematisera arbetet nå högre närngslivsranking genom altemativa driftsfoimer av kommunal verksamhet, lägga ut entreprenader oeh ta bort onödiga regler oeh förenkla krångliga, aha nämnder ska arbeta för år 2009 ska användandet av fossila bränslen i kommunens verksamheter ha minskat med 15% jämfört med år 2005, alla nämnder får i uppdrag se över vilka bidrag som ges til vuxna oeh en samordning sker. Prineipen ska vara omfördela til bar oeh ungdomar. Övergripande poliisk ledning Korrgering arvoden mot kommuneentrala poster Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Flytt av hyra til Överförmyndaren från KS Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT för Överförmyndaren Varav Kommunfullmäktige Varav Revisionen Varav Överförmyndaren Komments, och konsekvense, lj'tiule.'w3tjitulir fdr in.'wt13tl!j8r-'i1l 8fÙ Y-858r J( r re" i&iønen l;',iwl, r:it)l1iiliut Ji3 be.'iø';ey re&ut''8fdi'8tiir-'mitig... Obudgetel"tule.'w&tntukr... Jzr&Î8Jiiii'srluJ,.'uuuJi.'(,ii J Jpi,il 8e!if-81.'~!iiil38rÆil :25 7.$ 217 se över nämndstorlekara för minska kostnadema ALLlANSRAM Bildningsnämnden Ramförstärkning från Vård- 0 omsorg nämnden KF Hyresökning KFAB 2007 Minskat statsbidrag personal inom förskola. Medel är flyttat från generella statsbidrag til skeavräkningen Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år aßb "riinkl\kr,wl~ ~ Sid 9 av 18

10 Föreningsbidrag KF flytt til KoT Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT Ramförstärkning för bevara oeh utveekla landsbygdsskoloma Ramförstärkning för flyktingbarens undervisning Ramförstärkning til förskolan minska storleken på bargrppema inom förskolan ALLlANSRAM införa ett kommunalt vårdnadsbidrag införa fler altemativ til den kommunala baromsorgen, exempelvis genom Hedemoramodellen stärka undervisningen så fler elever lämnar grundskolan med godkända betyg oeh däred kan söka til gymnasiets ordinarie program införa "läsa-räka-skrva" -garanti satsa på gymnasieskolan, för öka skolomas konkurrenskraft införa lärlingsutbildning enligt regeringens förslag Byggnadsnämnden Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Mark oeh exploateringsehef överförs til NÄT, lön samt OH 20% Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT planarbetet för förbereda Kerstinbodaområdet för handels- oeh industrändamål starar, ta fram en ny översiktsplan ALLlANSRAM Gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker Hyresökning KF AB 2007 Minskat statsbidrag för vuxenutbildningen. Medel är flyttat från riktade statsbidrag til skeavräkingen Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT ALLlANSRAM Kommunstyrelsen Överhäng 2007 Hyresökning KF AB 2007 Mark oeh exploateringsehef överförs til NÄ T aßb I\nlf&mlilu:lltrla ~ Sid 10 av 18

11 Drift a': hll BtaUama Resterande hyresförändring, organisationsöversyn mm '7 ara ' JÇs~ftsksf Varav Kommuneentrala Varav Kommunledningsförvaltningen Varav Närngsliv oeh tilväxt Flytt a': iftyaiull.fbi lrag fiift k lmmüftssfttrala tin KsT Drift llv l lkbtall8fli, tilk llfat ls ms lsl far Bs':aliniftg Ytterligare begäran hyresökning til KFAB Flytt av hyra til Överförmyndaren Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT til förvaltningara. Netto Investering licenser är flyttat från investering til drift 1 é é Kommungemensam ökade kostnader för tågtraflken genom ägardirektiv minska kommunens totala fastighetsbestånd minska kostnadema med 750 arodeskommittén återinrättas. Kommunledningsförvaltningen samla marknadsföringen til en gemensam organisation för minimera dubbelarbete sant senarelägga förstärkning med informationsehef, 750 tjänsten som planeringsstrateg utgår, 750 minska kostnadema med 750 Näringsliv och tilväxt se över mål oeh uppdrag för förvaltningen vid bildandet av nytt marknadsföringsbolag kommunens hemsida ska visa upp "månadens företagare", en man oeh en kvinna med tyngdpunkt på småföretagen, minska ramara för näringslivsförvaltningen med ALLlANSRAM Varav Kommuneentrala Varav Kommunledningsförvaltningen Varav Närngsliv oeh tilväxt Kultur- och turismnämnden Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Föreningsbidrag KF flytt från BN flytt Ii': ift':aftdmrbi kag fiift lismmüftssfttfala til JÇsT Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT Palladium drivs vidare som Ungdomens hus utveekla formerna för fllialbiblioteken exempelvis genom samverkan med föreningslivet ALLlANSRAM e%b Kri\u"'muki:i~,ii. ~ Sid 11 av 18

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hyresökning KFAB 2007 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 \ Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT ALLlANSRAM Socialnämnden Hyresminskning KFAB 2007 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT ramjustera för ökade kostnader inom familjehemsplaeeringar oeh institutions- plaeeringar intensifiera åtgärdema för minska grppen ungas beroende av försöijningsstöd införa "jobbgaranti" som motprestation til försörjningsstöd satsa ytterligare på stödet til utsa bar, ALLlANSRAM Service- och tekniknämnden Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Felaktig ramminskning 2007 för grön el Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT Driftkostnad för konstgräsplan helår ~ 4~ Service oeh tekniknamnden måste effektivisera sin verksamhet oeh lägga ut delar av verksameten på entreprenad. Vi ger nämnden ett besparngskrav ALLlANSRAM Vård- och omsorgsnämnden Ramjustering av lönekompensation oeh 1önekarläggning för år 2007 Hyresökning KFAB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Korr återlägg av förändring pre!. ram KF mellan 2006 oeh 2007 Ramförstärkning til Bildningsnämnden KF A vdrag dubbelräknade hyror med KF AB för Igelkotten Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT folkhälsoenhetens budget minskas med 1 mkr oeh satsas istället på öka personaltätheten på våra äldreboenden l7%b "riiiikmiikiiciii'~ Sid 12 av 18

13 ALLlANSRAM förvaltningsadministrationen på vilken det idag flnns ea 60 anställda får ett besparngskrav på tkr oeh även dessa pengar satsas på öka personaltätheten på våra äldreboenden 2000 nämnden får i uppdrag ta fram nya platser inom äldreboende så Katrineholm klarar följa Soeialstyrelsens rekommendation om boende efter 3 månader. Vi ser även gama dessa läggs ut i annan drft. införa kundval - äldreomsorgspeng avstyrka utökningen av antal områdesehefer, 2 tjänster förstärka pallativa vården på Lövåsen med två tjänster, -860 förstärka med ett korttidsboende på Furliden, inkl n,4,8 tjänst dag, öka personalstyrkan vid äldreboenden med totalt åtta tjänster, Igelkotten behålls som servieeboende, äldreboendet Åsgården i Bie byggs ut med åtta platser, anhörighetsstödet ska stärkas, ansöka om "kvalitetsmiljonema" til äldreomsorgen Räddningstjänsten VSR (är 82,4% av VSR:s budget) Sotningsverksamhet ALLlANSRAM Kompensation för löneuppräkning mm år 2007 Hittils utlagt på nämndema ALLlANSRAM FINANSIERING Til kommunstyrelsens fönogande Minskad ram ALLIANSBELOPP Löneuppräkning inkl. överhäng och lönekartläggning Korrgering efter nya avtal '.T aft : Hhiel arläggning ~QQ ALLIANSBELOPP Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld Korrgering efter nya löneavtal ALLIANSBELOPP Folkprtiet. Ð%B "riinkmnk.i"'''3 ~ Sid 13 av 18

14 Pensioner Korrgering utifrån KPA's pensionsprognos ALLIANSBELOPP Intäkter från Vingåker för Gemensam nämnd för vuxen-utbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker Korrgering ram VIAN flyktingverksamhet (44307 * 22,1 % = 9 792) Förändring ALLIANSBELOPP Kapitalkostnader Kapitalkostnader belastar vare förvaltning oeh motsvarande summa blir en intäkt under flnansiella poster. Inför 2008 korrgeras intäktema mot den preliminära ramen med Intäkt pga minskade investeringar ALLIANSBELOPP Avskrivningar För beräkna avskrvningar måste hänsyn tas til flera faktorer såsom: 2007 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda. Investeringar som skett under tidigare år kommer vara avskrvna oeh klara under år För de investeringar som nämndema beslutat om avseende år 2008, så påverkas avskrvningstakten beroende på när investeringara tas i bruk. Förslaget bygger dessutom på investeringara kan fördelas ut över året oeh på det sättet sprida avskrvningskostnadema. Ökade avskrvningar Österleden där 50% belastas som investering Allansen minskade investeringar ALLIANSBELOPP Sker och statsbidrag Riktat statsbidrag för personal inom förskola oeh vuxen utbildning ingår i generella statsbidrag Högre tilväxt i landet Förändringen mot fullmäktiges preliminära ram avser även en ökning för LSS utjämning Skeprognosen bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner oeh Landsting (SKL) den 28 augusti K valitetshöjande satsning til Äldreomsorgen ALLIANSBELOPP v~ ~~B "riliilcmllki:rwj~ ~ Sid 14 av 18

15 Finansiering, utdelningar m.m. Denna rubrik består av följande poster; Ränteintäkter motkunder. Momsersättning för äldreboenden. Justerad nettohyra mot KFAB. Räntekostnader oeh ränteintäkter. Ökade räntekostnader KF anslag ~ lösa bankånet åt Björkviks bygdegårdsförening ALLIANSBELOPP, ,."..., ". Exploateringsintaker Beräkade exploateringsintäkter 1500 ALLIANSBELOPP Jobbcentrum och flyktingschablon Under förvaltningen (VIAN) ingår jobbeentrm. Verksamheten bedrivs inte tilsammans med Vingåkers kommun. Jobbeentrm (-900 tk) Så länge den fortsa utredningen pågår om hur arbetet med flyktingmottagning ska utformas oeh finansieras ligger posten bland kommunens finansiella delar ( tkr) Intäkt i samband med flyktingavtal teeknas Om vi teeknar avtal innan 2008 utfaller ett extra bidrag på 10 OOO/individ vilket för Katrneholms del skulle bli med 75 individer Vid avtal oekså ett extra stimulansbidrag til få flyktingara godkända i SF! på 20000/individ oeh 30 per år ALLIANSBELOPP God ekonomisk hushållning I beräkningarna är målet ha ett resultat som är 2% av skeintälúema ALLIANSBELOPP Resultat Resultat som används för återställa soliditeten 2475 Kommentarer och konsekvenser För kommande år ökar målavvikelsen på ett myeket negativ sätt, vilket i förlängningen kommer urholka kommunens egna kapital. Därör behövs positiva resultat.. aßb Kri\nlcnl,,"\"ICI1I"~ Sid 15 av 18

16 Förändringar i investeringsbudgeten Följande investeringar tar Allansen bort oeh skjuter på framtiden: På Service oeh Teknik: - Trädgårdsgatan-Floragatan - Rundvägen - Bondegatan - Fredsgatan - Nollvisionsåtgärder - Hastighetssäkngar inom 30-zoner - Sammanslagning av Gröna kulle oeh Stadsparken - Maskiner Kultur oeh turismnämnden - Utrstning til Palladium Kommunstyrelsen - Kompetensplaneringssystem - PC-arbetsplatser minskad investeringsmedel Summa Minskade investeringar på ea 10 mkr minskar avskrvningskostnaderna oeh kapitalkostnadema med ea 500 tk vardera &%B "n\lilm"k~i,.ri~ ~ Sid 16 av 18

17 ,'iii Över2ripande driftsbud2et 2008 med plan Aiiiansrörsla~ Namndistyrelse Budget Planerings Tjänsteman Majoriets- Allansens SkilnaCl Allans Allans förutsätt underlag budget budaet maior. Dlan 2009 Dlan budgel Övereripande politisk lednine Bildnine:snamnden Bve:e:nadsnämnden Gemensamma namnden (VIAN) Kommunstyrelsen varav KommuFlehef _mnn Förd til kommunledningsförvaltningen um varav Kommuneentrala varav Kommunledningsförv varav Näringsliv oeh tilväxt i Kultur- och turismnamnden Milö- och hälsoskyddsnämnden Socialnamnden Service- och tekniknamnden Ylrd~~~h_ ~n:s-lj:gs!l_ii_l-_i!(je-i _ i n -....~_u.,._,_._._.._,----_._ i - _.._- ou._ _ _._-. Raddninestiansten VSR Komp. för löneuppräknine: mid Summa namnder ~~Il ~ Ci~. c,(jll "",km,,'m,m, "fq,,,, Sid 17 av 18

18 I! II Budget Planerings Tjänsteman Majoritets- Aliansens Skillnad Allans Allans jörutsätt underlag budget budl1e~ maior budget Dlan 2009 Dlan 201CJ Til kommunstyrelsens förfogande Löneuppräkning Ofördelade löner överhänl! Ofördelade löner inför lönekart Personalomkost. 0 sem.1öneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnader A vskrvningar Sker oeh statsbidrag Finansiering, utdelningar mm Översiktsplan HHH~ H nnnhhh. Hn ~ H _n~ H_ HH H _ _..._-_. _._-,. _. -_ _._ _._....- u, H H_~ H_ Intitter e)(pl()_a!~~l!ar _._ 3000 i 500 i 500 i _ -_..-_.---,-_._-_.. --_ n no.. _.-----_._~ _ -- _ u Jobbeentrum, flyktingsehablon Aterställning balanskrav från Summa finansierine ~ TOTALT I GOD EKONOMISK HUSHALLNING 1,14% 2,16% 2,13% 2,44% H....._--,-.. --"--'-'-' _.. -_._._-- c. n ". u.... _._.._ :2 %. av skeintäkterriaavsäüsföi-nframtida brui( H_...-_ _ Resultat som avsätts för återställa soliditeten ~AIl ~~.~B "'Ti~,I4.!;ICJl.i~ m Sid 18 av 18

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

för I(atrineholms kommun

för I(atrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 18/2010 /..~.', miljöpartiet de gröna (',.) rkàiríñëhõcmwómmuñ~ "-,.- Ko m Iil tif'lf-tyrf:lrh!jh ~ 211'l 'D4~ l lì H jidíigaìiûñìrmr-'jit~(m 'i.îim=-- tsylq~d2.1 ~,,~'".~,

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

för Katrineholms kommun

för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 19/2011 miljöpartiet de sröna I~: MILJÖPARTIET DE GRÖNAS.. DIREKTIVFORSLAG för 2012 för Katrineholms kommun Miljöpartiet de gröna lägger en mycket kort dokument med våra planeringsdirektiv

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-11-12 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16 1.

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Uppdrag till samtliga nämnder. Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev styrdokument. KS/KF Uppföljning. kommentar

Uppdrag till samtliga nämnder. Beskrivning av uppdraget, hänvisning till ev styrdokument. KS/KF Uppföljning. kommentar Kultur- och turismnämndens handling nr 9/2009 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-09-15 28. Bilaga till 2009:96 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642 Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1. Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009

Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1. Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009 Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1 Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Katrineholms övergripande plan med budget

Katrineholms övergripande plan med budget Katrineholm 20141027 Katrineholms övergripande plan med budget 2015-2017 Hur ser Noomis framtid ut i Katrineholm? Inledning Vi befinner oss idag i ett ekonomiskt utsatt läge som sätter alla beslutsfattare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer