och plan för för Katrineholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och plan för 2009-20.1 0 för Katrineholms kommun"

Transkript

1 ~_cl Kristdemokraterna CENTERPARTIET Kommunstyrelsens handling nr 52/2007 KATRlNEHOLMS KOMMUN Kommunstyrtiaen c2mri: A h lt 0 Kommentarer och synpunkter til.. Overgripande planering med budget för 2008 och plan för för Katrineholms kommun.. ALLIANS FOR KATRINEHOLM Moderata samlingspartiet - Iiberalerna - Kristdemokraterna - Centerpartiet

2 Katrineholm kan bättre Katrneholm är en bra kommun bo oeh verka i. Men visst kan Katrneholm bli bättre. Vi vil bidra til en kommun som är raktiv för alla, såväl för invånare som för företag. Vår ambition är utveekla kommunen til ett samhälle oeh en bygd stanna i oeh som man gäma återvänder til. Katrineholm har ett eentralt läge, mitt i Mälardalen. Med välutveeklade kommunikationer är detta en star tilgång för de företag som är verksamma i Katrineholm idag oeh för de som vil etablera sig här. Läget gör oekså en omfande arbetsmarknad flnns inom pendlingsavstånd. Här behöver en enhetstaxa för kollektivtrafiken införas, så inte länsgränsen blir ett ekonomiskt hinder för miljövänlig pendling. Ä yen när det gäller boende kan Katrneholm erbjuda ännu fier raktiva lägen, exempelvis genom sjönära boende. Förutsättningama är alltså i grunden goda. Men det mångårga socialdemokratiska styret har s svåra spår. Kommunens kostnader är väsentligt högre än intäktema. Socialdemokratema har dessutom sett til Katrineholm toppar en ranknglista, nämligen den för länets högsta kommunalsk. "Katrneholm ligger i topp på en lista - den över länets högsta kommunalsk. Om vi istället hade länets lägsta sk skulle medel-katrneholmaren med kr i månadslön ha 230 kr mer kvar i plånboken varje månad eller 2800 kr per år. Den verkligt intressanta frågan är vad vi får för de extra skepengama? Resultaten i skolan oeh om sorgen om de äldre är inte bättre i Katrineholm - snarare tvärt om." Det långvarga socialdemokratiska maktinnehavet har bidragit til kommunen har så höga kostnader för verksamheten, det har helt enkelt inte funnit några drivande skäl til förändrng. Majoriteten har byggt vidare på det som andra kommuner för länge sedan övergivit. Vi ser det som avgörande för en nystar även Katrineholm kan erbjuda altemativ oeh valfrihet inom bamomsorg, skola, gymnasium oeh äldre- oeh handikappomsorg. Dessutom måste fier företag få möjlighet bidra til den kommunala servieen genom verksamheter läggs ut på entreprenad. Valfriet ger medborgaren möjligheter göra egna val samtidigt som altemativen höjer kvalitén oekså i den egna verksamheten. Sk Tilväxt oeh köpkraft är nyekelord för en god utveekling av kommunen. Vi anser ständiga skehöjningar inte är rätt väg skapa ett raktivt Katrineholm. Att höja sken, i stället för förändra kommunens verksamhet, är blunda för problemen oeh verkligheten. Vi har som mål effektivisera verksamheten oeh kunna erbjuda god service til en lägre kostnad oeh därgenom på sikt kunna sänka sken. På grund av majoritetens kostnadsökningar utanför kamverksamheten är detta inte möjligt nå ~Ä~ ~~. aßb Kriiiikmnki:"lin:~ Sid 2 av 18

3 Katrineholm - skolstaden Kommunen har tidigare gjort sig känd som "Katrneholm - skolstaden". Oeh i vision 2010 talas om en utveekling från skolstad til kompetenseentrm. För leva upp til detta krävs en förskola, grundskola oeh gymnasieskola av god kvalitet. Det handlar om pedagogik, miljö oeh valfrihet. En satsning på grndskolan måste därör ske, så fier elever lämnar den med fullständiga betyg oeh kan söka vidare til gymnasieskolan. Regeringens satsning "läsa, skrva, räka" -garantin, ska utnyttjas. Vi vil utveekla landsbygdsskoloma, eftersom de är en motor i landsbygdsutveeklingen. Dr ett bamperspektiv är oekså korta resor, vilket innebär kortare skoldagar, bättre. Ä yen gymnasieskolan måste ge en god grund för elevema, så de har möjlighet gå vidare til högre studier. Här ger regeringens lärlingssatsning goda möjligheter för de e1ever som tar til sig kunskaper på andra sätt än de rent teoretiska. Behovet av kunniga hantverkare kommer alltid flnnas. Viadidakt Högskoleeentrum har utveeklats i rätt riktning oeh ger möjligheter för kommuninvånama ta del av kvalifleerad utbildning på hemmaplan. Här flnns möjligheter til yterligare profllering. Den kvalifieerade yrkesutbildningen, KY, är även den en möjlighet återta Katrneholms position som skolstad. Det behövs en sammanhållande kraft för i samarbete med närngslivet hitta bristyrken oeh söka oeh genomföra KY -utbildningar. Flyktingmottagning Idag tar kommunen emot ett hundratal invandrare per år. Vi anser kommunen bör teekna avtal om fiyktingmottagning. Det är en solidartetsfråga, men även en ekonomisk fråga. Ett avtal innebär kommunen får drygt kronor i grundbidrag til mottagandet per år. Om ett avtal hade teeknats under 2007 hade dessutom ett extra stimulansbidrag på kronor per år 2007, 2008 oeh 2009 utgått. Merkostnadema tas idag från kommunens övriga verksamheter. KFAB Koneembildningen av KF AB oeh KIAB har ökat sammanblandningen av verksamheter oeh försvårat insynen. Ägaren, kommunen, har förs KF AB oeh KIAB i en komplieerad relation mellan ägare oeh bolag, hyresgäster, företagare, fastighetsägare oeh kommuninvånare. Det är olämpligt kombinera skeflnansierad verksamhet med kommersiell verksamhet. Vi vil renodla verksamheten. Vi anser därör koneemen KF AB ska sälja ut kommersiella fastigheter oeh låta intresserade hyresgäster köpa sina lägenheter. FOlkpartiet. érb m 'n\lik"kt.i~'m~ ~ Sid 3 av 18

4 Barn, unga och äldre De viktigaste framtidsfrågoma au planera för är: Arbete oeh närngsli v EkonomI i balans Valfrihet V ård, skola oeh omsorg. En god miljö au lämna över til våra barn. Attraktiva boendemiljöer God infnistuktur Katrineholm behöver dock nya tag oeh ett nytt ledarskap för au nå detta. Samarbetsklimatet måste förbättras! Våra parier vil visa Katrneholm kan bättre. Vi vil se ett Katrineholm som är öppet för förändringar, men som samtidigt präglas av sammanhållning oeh trygghet. Vi vil se ett Katrneholm, där man får lov "sticka ut", där det flnns gott om utryme för kreativa människor! Vår inrtning på våra satsningar är klar. Det är bam, ungdomar oeh äldre som behöver en större delay den gemensamma budgeten.. Därör satsar vi extra på skolan för kunna behålla oeh utveekla landsbygdsskoloma.. Därör satsar vi extra för förstärka förskolan.. Därör satsar vi extra på utsa bam. ~~l Ewa Callhammar Erik L' en antt Folkpariet liberalema Moderatema 1/. Därör satsar vi extra på omsorgen om våra äldre. Joha Frondelius Krstdemokratema tz ~- ~Fre~k~ c;~terpariet. aßb "ril!kmiikr'~ni' ~ Sid 4 av 18

5 Följande text är våra kommentarer och synpunkter til Övergripande planering med budget för 2008 och plan för Demografi Det underlag för befolkningens sammansättning som SCB presenterar oeh de siffror som kommunanalysen från Sveriges Kommuner oeh Landsting redovisar pekar samfållt på grndskolans elevunderlag fortsätter minska samt på en uppgång av elever på gymnasiet under planperioden. Konsekvensema av demografln blir en omfördelning av resursema. Vidare pekar uppgifter från samma källor på Katrneholms befolkning blir allt äldre. I Katrineholm lever man länge, längre än på andra hål!. Men det innebär oekså kostnadema för äldreomsorgen kommer öka, vilktt även det medför en omfördelning av resurser måste ske över tid. Samtlga kommuners önskan är växa befolkningsmässigt, eftersom det visar på framtidstro oeh leder til utveekling. Hur befolkingsutveeklingen kommer se ut avgörs om Katrneholm är en raktiv plats leva oeh bo på, en plats där det flnns goda möjligheter försörja sig. Närngslivets utveekling liksom goda kommunikationer oeh pendlingsmöjligheter är därör nyeklar til en positiv befolkningsutveekling. Ortsutveckli ngsperspektiv Katrineholm kan bättre. Förutsättningama är goda. Katrineholm har ett strategiskt läge i Sverige med närhet til fiera storstadsregioner. Katrneholmär fortfarande en järvägsknut med goda förbindelser. För behålla dessa krävs aktivt oeh omfande lobbyingarbete. A vgiftema för biljetter oeh månadskort behöver dock samordnas över länsgränsema. En förbättrad kollektivtraflk til rimligt pris vidgar framförallt kvinnors arbetsmarknad. Katrneholm ska även utöva påtryekningar, så Mälarunneln blir byggd. Vägnätet måste utveeklas mer för ge orten ytterligare raktionskraft. Inregias pekade redan 2005 i sin rapport på vikten av höja utbildningsnivån i Katrneholm för fömya oeh utveekla närngslivet oeh ortens raktionskraft. Allans för Katrneholm delar helt den uppfningen. Välutbildade ungdomar har dessutom en bättre ehans på arbetsmarknaden. En satsning behövs för skapa starka allianser mellan det offentliga oeh privata oeh oekså för au skapa en mer kraftfull oeh strkturerad marknadsföring av kommunens aktiviteter oeh satsningar. I planeringsförutsättningama konstateras det är viktigt Katrneholm är en aktiv par i Regionförbundet oeh andra sammanslutningar som har betydelse för utveeklingen. Vi delar helt den uppfningen. Katrneholm måste spela en aktiv roll i utveeklingen oeh inte nöja sig med passivt titta på eller ens avstå från delta. Katrneholm har inlett ett samarbete med andra kommuner om exempelvis ven oeh avlopp, avfallshantering etc. Det är en god början som kan följas av fier samarbeten inom andra områden. Exempelvis bör samarbetet utökas när det gäller upphandling av behandlingsplatser för vård av unga.. aßb Krimkmni...:i,."n. ~ Sid 5 av 18

6 Av betydelse för ortens utveekling är även samhällsservieen. Kullbergska sjukhuset har stor betydelse för tryggheten i samhället. Sjukhuset måste dock utveeklas för säka sin självklara plats i den sörmländska sjukvården. Kullbergska sjukhusgruppen har lagt förslag som visar på framtidstro oeh som kan stärka sjukhuset genom olika kompletterande verksamheter. Polisbemanningen är en trygghetsfaktor, som det finns skäl framhålla. Kommunen måste verka för statlga myndigheters verksamheter i Katrneholm utveeklas. Det är viktigt se til tingsrätten blir kvar. Närheten til flygplatsen Skavsta öppnar möjligheter på många plan. Katrneholm är plötsligt nåbar inom en halvdag för många städer i Europa. Katrineholm kan därör vara en väl så bra bostadsort för en företagare med verksamhet i Europa oeh ett rikt kontaktnät. Omvänt ger Skavsta möjligheter til en omfande åretom-tursm. Närngslivet har en betydande del i utveeklingen för en kommun. Resursema behöver samordnas i en organisation, där närngslivet är en aktiv par. Det kommande marknadsföringsbolaget är ett steg i rätt riktning. Medborgarperspektivet Vår uppfning är medborgaren ska sättas i centrum i kommunens verksamet. Det kan tyekas som en självklarhet, men måste genomsyra all verksamhet. Verksamheten har nämligen inget egenvärde i sig, verksamheten är til för den som behöver den. Alla Katrneholmare är inte lika. En del bor i stan, andra på landet. Alla har olika intressen oeh uppfningar. I dag har de små möjligheter välja efter egna intressen, när de möter kommunens utbud. Det flnns oftast endast ett altemativ välja mellan. Allans för Katrneholm vil därör stara fler altemativ til oeh i kommunens verksamhet, så medborgara själva kan välja. Samtidigt som altemativen ger invånara möjlighet välja, så skärer det kraven på kommunens egen verksamhet bli bättre. Därför anser vi kommunen aktivt bör uppmuntra til altemativ staras inom baromsorg/skola oeh äldreoeh handikappomsorg. Den så kallade Hedemoramodellen är ett alternativ, som visar barnomsorg kan organiseras i fier modeller än en. Vi vil oekså inför ett kommunalt vårdnadsbidrag för ge föräldrar mer tid med baren. Kommunens hemsida behöver förbättras för bli mer tilgänglig. Hemsidan är kommunens viktigaste ansikte mot omvärlden. Det är oekså viktigt förnya arbetsformema oeh hitta nya mötesplatser för förtroendevalda oeh medborgare. Biblioteken är mötesplatser som kan användas mer. Framtiden för fiialbiblioteken förutsätter samordningsvinster kan sökas, exempelvis genom föreningslivet tar ett större ansvar. Vi vil dessutom kommunstyrelsens sammanträden öppnas för allmäneten. FOlkpartiet. aßb Kri\ltkm\lki:r~fI3 ~ Sid 6 av 18

7 Ekonomiskt perspektiv Kommunallagen föreskrver kommunens ekonomi ska vara i balans över tiden. Dagens budgetprocess ger dock inte tid til eftertanke oeh analys. Bokslutet är ett viktigt dokument som förtjänar en grundlig analys. Därör behöver hela budgetproeessen göras om, så slutsatsema av bokslutet kan användas för göra den ekonomiska planeringen mer träffsäker oeh rättvisande. Kommunen bör budgetera med ett resultat som omfar minst två proeent av skeintäktema, för ha en reserv inför kommande år. Soliditeten är idag oroväekande låg oeh bör förstärkas. Arbetsmarknadsläget i Katrineholm har under en längre tid vart mörkt. Den nya regeringens främsta uppdrag är skapa jobb. Det har oekså lyekats. I Katrneholm är 200 fier i arbete jämfört med året innan oeh samtidigt har försörjningsstödet minskat med 35 hushåll, vilket har inneburit kostnadema för försörjningsstöd har minskat med ea två miljoner. Att få fier som arbetar, betalar sk oeh bidrar til samhället är av största vikt för hela kommunens utveekling. När utgiftema under den senaste mandatperioden skenade, möttes detta av sparaket oeh skehöjning. Majoritetens skehöjningar var inte den medicin kommunen behövde för komma i ekonomisk balans pekar på ett underskott om 7,5 miljoner, trots en skehöjning om 45 öre (23 miljoner), vilket visar kostnadsökningen fortsätter. De ekonomiska förutsättningara för 2008 är kära. Vi upprepar vår krav en analys av vad sparaketet från 2004 gay för resultat bör göras. Miljöperspektivet Vår mål är en god livsmiljö som vi med stolthet kan lämna över til våra barn. Vi måste därör arbeta för nå ett uthållgt samhälle med slutna kretslopp. Miljötänkandet måste vara en naturlig del i vardagen. Kommunen ska vara en förebild oeh pådrivare i arbetet spara energi samt minska koldioxidutsläpp oeh föroreningar. Vi delar tjänstemannaskrivningen Katrneholms kommun ska prioritera bland miljömålen, för kunna koneentrera insatsema. Klimatfrågan oeh venkvaliteten är bra miljömål börja med. Det är två frågor som berör alla kommuninvånare. När det gäller ven, så är det en fråga som anknyter til EU:s vendirektiv oeh som även av det skälet är prioriterat. Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMPEN, ger kommunen goda möjligheter öka kunskapema bland invånara om vad du oeh jag kan göra för minska vår påverkan på klimatet. Vägen til ett miljö- oeh klimatanpassat samhälle går över brett samarbete runt om i det svenska samhället. Allanser måste skapas över traditionella gränser: Mellan politiker oeh närngsliv samt mellan majoritet oeh opposition. Vägen til ett miljö- oeh klimatanpassat samhälle går oekså över utveekling av teknik, marknader oeh närngsliv, i riktning mot en global "låg-fossilenergi-ekonomi". Det globala börjar lokalt. Genom innovationer oeh ny teknik har vi människor löst stora uppgifter förr. Katrneholm kan gå i täten oeh genom goda exempel motivera företag oeh medborgare minska Katrineholms klimatpåverkan. En av de stora utmaningara är klimatanpassa trafiken. Många har svår klara sig utan bilen. Det är inte bilen som ska straffas ut, utan belastningen på klimat oeh miljö. Regeringens. aßb i.ri\t.j,k!'it"'~~ Sid7av18

8 miljöbilsbonus om kronor är ett steg i rätt riktning, liksom den satsningen som görs i kommunen på biogas. Personalperspektivet Katrneholms kommun ska vara en raktiv arbetsgivare. Personalen är en viktig resurs för få verksamheten fungera oeh svara mot medborgaras behov. Vad den enskilde anställde gör har betydelse för totalresultatet. Respekt, öppenhet, tydlighet oeh tilit ska prägla förhållandet mellan arbetsgivare, arbetsledning oeh anställda. Vi delar i stort de mål som ss upp av tjänstemännen i personalperspektivet. Vi ser dock ingen möjlighet just nu minska ehefemas personalspann. Verksamhetsperspektivet Verksamhetens framsta mål är svara för en så god service kommuninvånara uppskar kvaliteten oeh vil bo i kommunen. Kommunen är mer än något annat en produeent av tjänster som äldrevård, förskola, utbildning, underhåll av gator, parker med mera. Gemensamt för samtliga verksamheter är de ska arb eta för tilgodose medborgamas behov, direkt eller indirekt. Verksamhetsperspektivet är därör intimt förknippat med medborgarerspektivet. I medborgarerspektivet fokuseras medborgaras behov, krav oeh önskemål, i verksamhetsperspektivet handlar det om omsätta des sa til verklighet. Vi vil betona personalens insatser ska fokusera på den ordinare verksamheten. Därför måste stor restriktivitet råda när det gäller nya uppdrag oeh projekt. c~b vqj Kri,ftkmii""r" ~ Sid 8 av 18

9 Kommentarer til driftbudget samt uppdrag och yrkanden Allansen yrkar på följande förändringar oeh tilägg: Samtliga nämnder samtliga nämnders budgetar även ska omfa en treårsplan för verksamheten, samtliga namnder får i uppdrag prioritera tilgängligheten för funktionshindrade, marknadsföringen av kommunen samt de satsningar som görs för stärka turistnärngen inom kommunen sammanförs under en gemensam organisation, berörda nämnder får i uppdrag arbeta för ökad valfrihet oeh altemativ til kommunens egen verksamhet inom skola, baromsorg samt äldre- oeh handikappomsorg, den kommunala verksamheten konkurrensutsätts med undantag för myndighetsutövning, systematisera arbetet nå högre närngslivsranking genom altemativa driftsfoimer av kommunal verksamhet, lägga ut entreprenader oeh ta bort onödiga regler oeh förenkla krångliga, aha nämnder ska arbeta för år 2009 ska användandet av fossila bränslen i kommunens verksamheter ha minskat med 15% jämfört med år 2005, alla nämnder får i uppdrag se över vilka bidrag som ges til vuxna oeh en samordning sker. Prineipen ska vara omfördela til bar oeh ungdomar. Övergripande poliisk ledning Korrgering arvoden mot kommuneentrala poster Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Flytt av hyra til Överförmyndaren från KS Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT för Överförmyndaren Varav Kommunfullmäktige Varav Revisionen Varav Överförmyndaren Komments, och konsekvense, lj'tiule.'w3tjitulir fdr in.'wt13tl!j8r-'i1l 8fÙ Y-858r J( r re" i&iønen l;',iwl, r:it)l1iiliut Ji3 be.'iø';ey re&ut''8fdi'8tiir-'mitig... Obudgetel"tule.'w&tntukr... Jzr&Î8Jiiii'srluJ,.'uuuJi.'(,ii J Jpi,il 8e!if-81.'~!iiil38rÆil :25 7.$ 217 se över nämndstorlekara för minska kostnadema ALLlANSRAM Bildningsnämnden Ramförstärkning från Vård- 0 omsorg nämnden KF Hyresökning KFAB 2007 Minskat statsbidrag personal inom förskola. Medel är flyttat från generella statsbidrag til skeavräkningen Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år aßb "riinkl\kr,wl~ ~ Sid 9 av 18

10 Föreningsbidrag KF flytt til KoT Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT Ramförstärkning för bevara oeh utveekla landsbygdsskoloma Ramförstärkning för flyktingbarens undervisning Ramförstärkning til förskolan minska storleken på bargrppema inom förskolan ALLlANSRAM införa ett kommunalt vårdnadsbidrag införa fler altemativ til den kommunala baromsorgen, exempelvis genom Hedemoramodellen stärka undervisningen så fler elever lämnar grundskolan med godkända betyg oeh däred kan söka til gymnasiets ordinarie program införa "läsa-räka-skrva" -garanti satsa på gymnasieskolan, för öka skolomas konkurrenskraft införa lärlingsutbildning enligt regeringens förslag Byggnadsnämnden Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Mark oeh exploateringsehef överförs til NÄT, lön samt OH 20% Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT planarbetet för förbereda Kerstinbodaområdet för handels- oeh industrändamål starar, ta fram en ny översiktsplan ALLlANSRAM Gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker Hyresökning KF AB 2007 Minskat statsbidrag för vuxenutbildningen. Medel är flyttat från riktade statsbidrag til skeavräkingen Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT ALLlANSRAM Kommunstyrelsen Överhäng 2007 Hyresökning KF AB 2007 Mark oeh exploateringsehef överförs til NÄ T aßb I\nlf&mlilu:lltrla ~ Sid 10 av 18

11 Drift a': hll BtaUama Resterande hyresförändring, organisationsöversyn mm '7 ara ' JÇs~ftsksf Varav Kommuneentrala Varav Kommunledningsförvaltningen Varav Närngsliv oeh tilväxt Flytt a': iftyaiull.fbi lrag fiift k lmmüftssfttrala tin KsT Drift llv l lkbtall8fli, tilk llfat ls ms lsl far Bs':aliniftg Ytterligare begäran hyresökning til KFAB Flytt av hyra til Överförmyndaren Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT til förvaltningara. Netto Investering licenser är flyttat från investering til drift 1 é é Kommungemensam ökade kostnader för tågtraflken genom ägardirektiv minska kommunens totala fastighetsbestånd minska kostnadema med 750 arodeskommittén återinrättas. Kommunledningsförvaltningen samla marknadsföringen til en gemensam organisation för minimera dubbelarbete sant senarelägga förstärkning med informationsehef, 750 tjänsten som planeringsstrateg utgår, 750 minska kostnadema med 750 Näringsliv och tilväxt se över mål oeh uppdrag för förvaltningen vid bildandet av nytt marknadsföringsbolag kommunens hemsida ska visa upp "månadens företagare", en man oeh en kvinna med tyngdpunkt på småföretagen, minska ramara för näringslivsförvaltningen med ALLlANSRAM Varav Kommuneentrala Varav Kommunledningsförvaltningen Varav Närngsliv oeh tilväxt Kultur- och turismnämnden Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Föreningsbidrag KF flytt från BN flytt Ii': ift':aftdmrbi kag fiift lismmüftssfttfala til JÇsT Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT Palladium drivs vidare som Ungdomens hus utveekla formerna för fllialbiblioteken exempelvis genom samverkan med föreningslivet ALLlANSRAM e%b Kri\u"'muki:i~,ii. ~ Sid 11 av 18

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hyresökning KFAB 2007 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 \ Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT ALLlANSRAM Socialnämnden Hyresminskning KFAB 2007 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT ramjustera för ökade kostnader inom familjehemsplaeeringar oeh institutions- plaeeringar intensifiera åtgärdema för minska grppen ungas beroende av försöijningsstöd införa "jobbgaranti" som motprestation til försörjningsstöd satsa ytterligare på stödet til utsa bar, ALLlANSRAM Service- och tekniknämnden Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Felaktig ramminskning 2007 för grön el Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT Driftkostnad för konstgräsplan helår ~ 4~ Service oeh tekniknamnden måste effektivisera sin verksamhet oeh lägga ut delar av verksameten på entreprenad. Vi ger nämnden ett besparngskrav ALLlANSRAM Vård- och omsorgsnämnden Ramjustering av lönekompensation oeh 1önekarläggning för år 2007 Hyresökning KFAB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Korr återlägg av förändring pre!. ram KF mellan 2006 oeh 2007 Ramförstärkning til Bildningsnämnden KF A vdrag dubbelräknade hyror med KF AB för Igelkotten Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT folkhälsoenhetens budget minskas med 1 mkr oeh satsas istället på öka personaltätheten på våra äldreboenden l7%b "riiiikmiikiiciii'~ Sid 12 av 18

13 ALLlANSRAM förvaltningsadministrationen på vilken det idag flnns ea 60 anställda får ett besparngskrav på tkr oeh även dessa pengar satsas på öka personaltätheten på våra äldreboenden 2000 nämnden får i uppdrag ta fram nya platser inom äldreboende så Katrineholm klarar följa Soeialstyrelsens rekommendation om boende efter 3 månader. Vi ser även gama dessa läggs ut i annan drft. införa kundval - äldreomsorgspeng avstyrka utökningen av antal områdesehefer, 2 tjänster förstärka pallativa vården på Lövåsen med två tjänster, -860 förstärka med ett korttidsboende på Furliden, inkl n,4,8 tjänst dag, öka personalstyrkan vid äldreboenden med totalt åtta tjänster, Igelkotten behålls som servieeboende, äldreboendet Åsgården i Bie byggs ut med åtta platser, anhörighetsstödet ska stärkas, ansöka om "kvalitetsmiljonema" til äldreomsorgen Räddningstjänsten VSR (är 82,4% av VSR:s budget) Sotningsverksamhet ALLlANSRAM Kompensation för löneuppräkning mm år 2007 Hittils utlagt på nämndema ALLlANSRAM FINANSIERING Til kommunstyrelsens fönogande Minskad ram ALLIANSBELOPP Löneuppräkning inkl. överhäng och lönekartläggning Korrgering efter nya avtal '.T aft : Hhiel arläggning ~QQ ALLIANSBELOPP Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld Korrgering efter nya löneavtal ALLIANSBELOPP Folkprtiet. Ð%B "riinkmnk.i"'''3 ~ Sid 13 av 18

14 Pensioner Korrgering utifrån KPA's pensionsprognos ALLIANSBELOPP Intäkter från Vingåker för Gemensam nämnd för vuxen-utbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker Korrgering ram VIAN flyktingverksamhet (44307 * 22,1 % = 9 792) Förändring ALLIANSBELOPP Kapitalkostnader Kapitalkostnader belastar vare förvaltning oeh motsvarande summa blir en intäkt under flnansiella poster. Inför 2008 korrgeras intäktema mot den preliminära ramen med Intäkt pga minskade investeringar ALLIANSBELOPP Avskrivningar För beräkna avskrvningar måste hänsyn tas til flera faktorer såsom: 2007 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda. Investeringar som skett under tidigare år kommer vara avskrvna oeh klara under år För de investeringar som nämndema beslutat om avseende år 2008, så påverkas avskrvningstakten beroende på när investeringara tas i bruk. Förslaget bygger dessutom på investeringara kan fördelas ut över året oeh på det sättet sprida avskrvningskostnadema. Ökade avskrvningar Österleden där 50% belastas som investering Allansen minskade investeringar ALLIANSBELOPP Sker och statsbidrag Riktat statsbidrag för personal inom förskola oeh vuxen utbildning ingår i generella statsbidrag Högre tilväxt i landet Förändringen mot fullmäktiges preliminära ram avser även en ökning för LSS utjämning Skeprognosen bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner oeh Landsting (SKL) den 28 augusti K valitetshöjande satsning til Äldreomsorgen ALLIANSBELOPP v~ ~~B "riliilcmllki:rwj~ ~ Sid 14 av 18

15 Finansiering, utdelningar m.m. Denna rubrik består av följande poster; Ränteintäkter motkunder. Momsersättning för äldreboenden. Justerad nettohyra mot KFAB. Räntekostnader oeh ränteintäkter. Ökade räntekostnader KF anslag ~ lösa bankånet åt Björkviks bygdegårdsförening ALLIANSBELOPP, ,."..., ". Exploateringsintaker Beräkade exploateringsintäkter 1500 ALLIANSBELOPP Jobbcentrum och flyktingschablon Under förvaltningen (VIAN) ingår jobbeentrm. Verksamheten bedrivs inte tilsammans med Vingåkers kommun. Jobbeentrm (-900 tk) Så länge den fortsa utredningen pågår om hur arbetet med flyktingmottagning ska utformas oeh finansieras ligger posten bland kommunens finansiella delar ( tkr) Intäkt i samband med flyktingavtal teeknas Om vi teeknar avtal innan 2008 utfaller ett extra bidrag på 10 OOO/individ vilket för Katrneholms del skulle bli med 75 individer Vid avtal oekså ett extra stimulansbidrag til få flyktingara godkända i SF! på 20000/individ oeh 30 per år ALLIANSBELOPP God ekonomisk hushållning I beräkningarna är målet ha ett resultat som är 2% av skeintälúema ALLIANSBELOPP Resultat Resultat som används för återställa soliditeten 2475 Kommentarer och konsekvenser För kommande år ökar målavvikelsen på ett myeket negativ sätt, vilket i förlängningen kommer urholka kommunens egna kapital. Därör behövs positiva resultat.. aßb Kri\nlcnl,,"\"ICI1I"~ Sid 15 av 18

16 Förändringar i investeringsbudgeten Följande investeringar tar Allansen bort oeh skjuter på framtiden: På Service oeh Teknik: - Trädgårdsgatan-Floragatan - Rundvägen - Bondegatan - Fredsgatan - Nollvisionsåtgärder - Hastighetssäkngar inom 30-zoner - Sammanslagning av Gröna kulle oeh Stadsparken - Maskiner Kultur oeh turismnämnden - Utrstning til Palladium Kommunstyrelsen - Kompetensplaneringssystem - PC-arbetsplatser minskad investeringsmedel Summa Minskade investeringar på ea 10 mkr minskar avskrvningskostnaderna oeh kapitalkostnadema med ea 500 tk vardera &%B "n\lilm"k~i,.ri~ ~ Sid 16 av 18

17 ,'iii Över2ripande driftsbud2et 2008 med plan Aiiiansrörsla~ Namndistyrelse Budget Planerings Tjänsteman Majoriets- Allansens SkilnaCl Allans Allans förutsätt underlag budget budaet maior. Dlan 2009 Dlan budgel Övereripande politisk lednine Bildnine:snamnden Bve:e:nadsnämnden Gemensamma namnden (VIAN) Kommunstyrelsen varav KommuFlehef _mnn Förd til kommunledningsförvaltningen um varav Kommuneentrala varav Kommunledningsförv varav Näringsliv oeh tilväxt i Kultur- och turismnamnden Milö- och hälsoskyddsnämnden Socialnamnden Service- och tekniknamnden Ylrd~~~h_ ~n:s-lj:gs!l_ii_l-_i!(je-i _ i n -....~_u.,._,_._._.._,----_._ i - _.._- ou._ _ _._-. Raddninestiansten VSR Komp. för löneuppräknine: mid Summa namnder ~~Il ~ Ci~. c,(jll "",km,,'m,m, "fq,,,, Sid 17 av 18

18 I! II Budget Planerings Tjänsteman Majoritets- Aliansens Skillnad Allans Allans jörutsätt underlag budget budl1e~ maior budget Dlan 2009 Dlan 201CJ Til kommunstyrelsens förfogande Löneuppräkning Ofördelade löner överhänl! Ofördelade löner inför lönekart Personalomkost. 0 sem.1öneskuld Pensioner Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnader A vskrvningar Sker oeh statsbidrag Finansiering, utdelningar mm Översiktsplan HHH~ H nnnhhh. Hn ~ H _n~ H_ HH H _ _..._-_. _._-,. _. -_ _._ _._....- u, H H_~ H_ Intitter e)(pl()_a!~~l!ar _._ 3000 i 500 i 500 i _ -_..-_.---,-_._-_.. --_ n no.. _.-----_._~ _ -- _ u Jobbeentrum, flyktingsehablon Aterställning balanskrav från Summa finansierine ~ TOTALT I GOD EKONOMISK HUSHALLNING 1,14% 2,16% 2,13% 2,44% H....._--,-.. --"--'-'-' _.. -_._._-- c. n ". u.... _._.._ :2 %. av skeintäkterriaavsäüsföi-nframtida brui( H_...-_ _ Resultat som avsätts för återställa soliditeten ~AIl ~~.~B "'Ti~,I4.!;ICJl.i~ m Sid 18 av 18

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer