och plan för för Katrineholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och plan för 2009-20.1 0 för Katrineholms kommun"

Transkript

1 ~_cl Kristdemokraterna CENTERPARTIET Kommunstyrelsens handling nr 52/2007 KATRlNEHOLMS KOMMUN Kommunstyrtiaen c2mri: A h lt 0 Kommentarer och synpunkter til.. Overgripande planering med budget för 2008 och plan för för Katrineholms kommun.. ALLIANS FOR KATRINEHOLM Moderata samlingspartiet - Iiberalerna - Kristdemokraterna - Centerpartiet

2 Katrineholm kan bättre Katrneholm är en bra kommun bo oeh verka i. Men visst kan Katrneholm bli bättre. Vi vil bidra til en kommun som är raktiv för alla, såväl för invånare som för företag. Vår ambition är utveekla kommunen til ett samhälle oeh en bygd stanna i oeh som man gäma återvänder til. Katrineholm har ett eentralt läge, mitt i Mälardalen. Med välutveeklade kommunikationer är detta en star tilgång för de företag som är verksamma i Katrineholm idag oeh för de som vil etablera sig här. Läget gör oekså en omfande arbetsmarknad flnns inom pendlingsavstånd. Här behöver en enhetstaxa för kollektivtrafiken införas, så inte länsgränsen blir ett ekonomiskt hinder för miljövänlig pendling. Ä yen när det gäller boende kan Katrneholm erbjuda ännu fier raktiva lägen, exempelvis genom sjönära boende. Förutsättningama är alltså i grunden goda. Men det mångårga socialdemokratiska styret har s svåra spår. Kommunens kostnader är väsentligt högre än intäktema. Socialdemokratema har dessutom sett til Katrineholm toppar en ranknglista, nämligen den för länets högsta kommunalsk. "Katrneholm ligger i topp på en lista - den över länets högsta kommunalsk. Om vi istället hade länets lägsta sk skulle medel-katrneholmaren med kr i månadslön ha 230 kr mer kvar i plånboken varje månad eller 2800 kr per år. Den verkligt intressanta frågan är vad vi får för de extra skepengama? Resultaten i skolan oeh om sorgen om de äldre är inte bättre i Katrineholm - snarare tvärt om." Det långvarga socialdemokratiska maktinnehavet har bidragit til kommunen har så höga kostnader för verksamheten, det har helt enkelt inte funnit några drivande skäl til förändrng. Majoriteten har byggt vidare på det som andra kommuner för länge sedan övergivit. Vi ser det som avgörande för en nystar även Katrineholm kan erbjuda altemativ oeh valfrihet inom bamomsorg, skola, gymnasium oeh äldre- oeh handikappomsorg. Dessutom måste fier företag få möjlighet bidra til den kommunala servieen genom verksamheter läggs ut på entreprenad. Valfriet ger medborgaren möjligheter göra egna val samtidigt som altemativen höjer kvalitén oekså i den egna verksamheten. Sk Tilväxt oeh köpkraft är nyekelord för en god utveekling av kommunen. Vi anser ständiga skehöjningar inte är rätt väg skapa ett raktivt Katrineholm. Att höja sken, i stället för förändra kommunens verksamhet, är blunda för problemen oeh verkligheten. Vi har som mål effektivisera verksamheten oeh kunna erbjuda god service til en lägre kostnad oeh därgenom på sikt kunna sänka sken. På grund av majoritetens kostnadsökningar utanför kamverksamheten är detta inte möjligt nå ~Ä~ ~~. aßb Kriiiikmnki:"lin:~ Sid 2 av 18

3 Katrineholm - skolstaden Kommunen har tidigare gjort sig känd som "Katrneholm - skolstaden". Oeh i vision 2010 talas om en utveekling från skolstad til kompetenseentrm. För leva upp til detta krävs en förskola, grundskola oeh gymnasieskola av god kvalitet. Det handlar om pedagogik, miljö oeh valfrihet. En satsning på grndskolan måste därör ske, så fier elever lämnar den med fullständiga betyg oeh kan söka vidare til gymnasieskolan. Regeringens satsning "läsa, skrva, räka" -garantin, ska utnyttjas. Vi vil utveekla landsbygdsskoloma, eftersom de är en motor i landsbygdsutveeklingen. Dr ett bamperspektiv är oekså korta resor, vilket innebär kortare skoldagar, bättre. Ä yen gymnasieskolan måste ge en god grund för elevema, så de har möjlighet gå vidare til högre studier. Här ger regeringens lärlingssatsning goda möjligheter för de e1ever som tar til sig kunskaper på andra sätt än de rent teoretiska. Behovet av kunniga hantverkare kommer alltid flnnas. Viadidakt Högskoleeentrum har utveeklats i rätt riktning oeh ger möjligheter för kommuninvånama ta del av kvalifleerad utbildning på hemmaplan. Här flnns möjligheter til yterligare profllering. Den kvalifieerade yrkesutbildningen, KY, är även den en möjlighet återta Katrneholms position som skolstad. Det behövs en sammanhållande kraft för i samarbete med närngslivet hitta bristyrken oeh söka oeh genomföra KY -utbildningar. Flyktingmottagning Idag tar kommunen emot ett hundratal invandrare per år. Vi anser kommunen bör teekna avtal om fiyktingmottagning. Det är en solidartetsfråga, men även en ekonomisk fråga. Ett avtal innebär kommunen får drygt kronor i grundbidrag til mottagandet per år. Om ett avtal hade teeknats under 2007 hade dessutom ett extra stimulansbidrag på kronor per år 2007, 2008 oeh 2009 utgått. Merkostnadema tas idag från kommunens övriga verksamheter. KFAB Koneembildningen av KF AB oeh KIAB har ökat sammanblandningen av verksamheter oeh försvårat insynen. Ägaren, kommunen, har förs KF AB oeh KIAB i en komplieerad relation mellan ägare oeh bolag, hyresgäster, företagare, fastighetsägare oeh kommuninvånare. Det är olämpligt kombinera skeflnansierad verksamhet med kommersiell verksamhet. Vi vil renodla verksamheten. Vi anser därör koneemen KF AB ska sälja ut kommersiella fastigheter oeh låta intresserade hyresgäster köpa sina lägenheter. FOlkpartiet. érb m 'n\lik"kt.i~'m~ ~ Sid 3 av 18

4 Barn, unga och äldre De viktigaste framtidsfrågoma au planera för är: Arbete oeh närngsli v EkonomI i balans Valfrihet V ård, skola oeh omsorg. En god miljö au lämna över til våra barn. Attraktiva boendemiljöer God infnistuktur Katrineholm behöver dock nya tag oeh ett nytt ledarskap för au nå detta. Samarbetsklimatet måste förbättras! Våra parier vil visa Katrneholm kan bättre. Vi vil se ett Katrineholm som är öppet för förändringar, men som samtidigt präglas av sammanhållning oeh trygghet. Vi vil se ett Katrneholm, där man får lov "sticka ut", där det flnns gott om utryme för kreativa människor! Vår inrtning på våra satsningar är klar. Det är bam, ungdomar oeh äldre som behöver en större delay den gemensamma budgeten.. Därör satsar vi extra på skolan för kunna behålla oeh utveekla landsbygdsskoloma.. Därör satsar vi extra för förstärka förskolan.. Därör satsar vi extra på utsa bam. ~~l Ewa Callhammar Erik L' en antt Folkpariet liberalema Moderatema 1/. Därör satsar vi extra på omsorgen om våra äldre. Joha Frondelius Krstdemokratema tz ~- ~Fre~k~ c;~terpariet. aßb "ril!kmiikr'~ni' ~ Sid 4 av 18

5 Följande text är våra kommentarer och synpunkter til Övergripande planering med budget för 2008 och plan för Demografi Det underlag för befolkningens sammansättning som SCB presenterar oeh de siffror som kommunanalysen från Sveriges Kommuner oeh Landsting redovisar pekar samfållt på grndskolans elevunderlag fortsätter minska samt på en uppgång av elever på gymnasiet under planperioden. Konsekvensema av demografln blir en omfördelning av resursema. Vidare pekar uppgifter från samma källor på Katrneholms befolkning blir allt äldre. I Katrineholm lever man länge, längre än på andra hål!. Men det innebär oekså kostnadema för äldreomsorgen kommer öka, vilktt även det medför en omfördelning av resurser måste ske över tid. Samtlga kommuners önskan är växa befolkningsmässigt, eftersom det visar på framtidstro oeh leder til utveekling. Hur befolkingsutveeklingen kommer se ut avgörs om Katrneholm är en raktiv plats leva oeh bo på, en plats där det flnns goda möjligheter försörja sig. Närngslivets utveekling liksom goda kommunikationer oeh pendlingsmöjligheter är därör nyeklar til en positiv befolkningsutveekling. Ortsutveckli ngsperspektiv Katrineholm kan bättre. Förutsättningama är goda. Katrineholm har ett strategiskt läge i Sverige med närhet til fiera storstadsregioner. Katrneholmär fortfarande en järvägsknut med goda förbindelser. För behålla dessa krävs aktivt oeh omfande lobbyingarbete. A vgiftema för biljetter oeh månadskort behöver dock samordnas över länsgränsema. En förbättrad kollektivtraflk til rimligt pris vidgar framförallt kvinnors arbetsmarknad. Katrneholm ska även utöva påtryekningar, så Mälarunneln blir byggd. Vägnätet måste utveeklas mer för ge orten ytterligare raktionskraft. Inregias pekade redan 2005 i sin rapport på vikten av höja utbildningsnivån i Katrneholm för fömya oeh utveekla närngslivet oeh ortens raktionskraft. Allans för Katrneholm delar helt den uppfningen. Välutbildade ungdomar har dessutom en bättre ehans på arbetsmarknaden. En satsning behövs för skapa starka allianser mellan det offentliga oeh privata oeh oekså för au skapa en mer kraftfull oeh strkturerad marknadsföring av kommunens aktiviteter oeh satsningar. I planeringsförutsättningama konstateras det är viktigt Katrneholm är en aktiv par i Regionförbundet oeh andra sammanslutningar som har betydelse för utveeklingen. Vi delar helt den uppfningen. Katrneholm måste spela en aktiv roll i utveeklingen oeh inte nöja sig med passivt titta på eller ens avstå från delta. Katrneholm har inlett ett samarbete med andra kommuner om exempelvis ven oeh avlopp, avfallshantering etc. Det är en god början som kan följas av fier samarbeten inom andra områden. Exempelvis bör samarbetet utökas när det gäller upphandling av behandlingsplatser för vård av unga.. aßb Krimkmni...:i,."n. ~ Sid 5 av 18

6 Av betydelse för ortens utveekling är även samhällsservieen. Kullbergska sjukhuset har stor betydelse för tryggheten i samhället. Sjukhuset måste dock utveeklas för säka sin självklara plats i den sörmländska sjukvården. Kullbergska sjukhusgruppen har lagt förslag som visar på framtidstro oeh som kan stärka sjukhuset genom olika kompletterande verksamheter. Polisbemanningen är en trygghetsfaktor, som det finns skäl framhålla. Kommunen måste verka för statlga myndigheters verksamheter i Katrneholm utveeklas. Det är viktigt se til tingsrätten blir kvar. Närheten til flygplatsen Skavsta öppnar möjligheter på många plan. Katrneholm är plötsligt nåbar inom en halvdag för många städer i Europa. Katrineholm kan därör vara en väl så bra bostadsort för en företagare med verksamhet i Europa oeh ett rikt kontaktnät. Omvänt ger Skavsta möjligheter til en omfande åretom-tursm. Närngslivet har en betydande del i utveeklingen för en kommun. Resursema behöver samordnas i en organisation, där närngslivet är en aktiv par. Det kommande marknadsföringsbolaget är ett steg i rätt riktning. Medborgarperspektivet Vår uppfning är medborgaren ska sättas i centrum i kommunens verksamet. Det kan tyekas som en självklarhet, men måste genomsyra all verksamhet. Verksamheten har nämligen inget egenvärde i sig, verksamheten är til för den som behöver den. Alla Katrneholmare är inte lika. En del bor i stan, andra på landet. Alla har olika intressen oeh uppfningar. I dag har de små möjligheter välja efter egna intressen, när de möter kommunens utbud. Det flnns oftast endast ett altemativ välja mellan. Allans för Katrneholm vil därör stara fler altemativ til oeh i kommunens verksamhet, så medborgara själva kan välja. Samtidigt som altemativen ger invånara möjlighet välja, så skärer det kraven på kommunens egen verksamhet bli bättre. Därför anser vi kommunen aktivt bör uppmuntra til altemativ staras inom baromsorg/skola oeh äldreoeh handikappomsorg. Den så kallade Hedemoramodellen är ett alternativ, som visar barnomsorg kan organiseras i fier modeller än en. Vi vil oekså inför ett kommunalt vårdnadsbidrag för ge föräldrar mer tid med baren. Kommunens hemsida behöver förbättras för bli mer tilgänglig. Hemsidan är kommunens viktigaste ansikte mot omvärlden. Det är oekså viktigt förnya arbetsformema oeh hitta nya mötesplatser för förtroendevalda oeh medborgare. Biblioteken är mötesplatser som kan användas mer. Framtiden för fiialbiblioteken förutsätter samordningsvinster kan sökas, exempelvis genom föreningslivet tar ett större ansvar. Vi vil dessutom kommunstyrelsens sammanträden öppnas för allmäneten. FOlkpartiet. aßb Kri\ltkm\lki:r~fI3 ~ Sid 6 av 18

7 Ekonomiskt perspektiv Kommunallagen föreskrver kommunens ekonomi ska vara i balans över tiden. Dagens budgetprocess ger dock inte tid til eftertanke oeh analys. Bokslutet är ett viktigt dokument som förtjänar en grundlig analys. Därör behöver hela budgetproeessen göras om, så slutsatsema av bokslutet kan användas för göra den ekonomiska planeringen mer träffsäker oeh rättvisande. Kommunen bör budgetera med ett resultat som omfar minst två proeent av skeintäktema, för ha en reserv inför kommande år. Soliditeten är idag oroväekande låg oeh bör förstärkas. Arbetsmarknadsläget i Katrineholm har under en längre tid vart mörkt. Den nya regeringens främsta uppdrag är skapa jobb. Det har oekså lyekats. I Katrneholm är 200 fier i arbete jämfört med året innan oeh samtidigt har försörjningsstödet minskat med 35 hushåll, vilket har inneburit kostnadema för försörjningsstöd har minskat med ea två miljoner. Att få fier som arbetar, betalar sk oeh bidrar til samhället är av största vikt för hela kommunens utveekling. När utgiftema under den senaste mandatperioden skenade, möttes detta av sparaket oeh skehöjning. Majoritetens skehöjningar var inte den medicin kommunen behövde för komma i ekonomisk balans pekar på ett underskott om 7,5 miljoner, trots en skehöjning om 45 öre (23 miljoner), vilket visar kostnadsökningen fortsätter. De ekonomiska förutsättningara för 2008 är kära. Vi upprepar vår krav en analys av vad sparaketet från 2004 gay för resultat bör göras. Miljöperspektivet Vår mål är en god livsmiljö som vi med stolthet kan lämna över til våra barn. Vi måste därör arbeta för nå ett uthållgt samhälle med slutna kretslopp. Miljötänkandet måste vara en naturlig del i vardagen. Kommunen ska vara en förebild oeh pådrivare i arbetet spara energi samt minska koldioxidutsläpp oeh föroreningar. Vi delar tjänstemannaskrivningen Katrneholms kommun ska prioritera bland miljömålen, för kunna koneentrera insatsema. Klimatfrågan oeh venkvaliteten är bra miljömål börja med. Det är två frågor som berör alla kommuninvånare. När det gäller ven, så är det en fråga som anknyter til EU:s vendirektiv oeh som även av det skälet är prioriterat. Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMPEN, ger kommunen goda möjligheter öka kunskapema bland invånara om vad du oeh jag kan göra för minska vår påverkan på klimatet. Vägen til ett miljö- oeh klimatanpassat samhälle går över brett samarbete runt om i det svenska samhället. Allanser måste skapas över traditionella gränser: Mellan politiker oeh närngsliv samt mellan majoritet oeh opposition. Vägen til ett miljö- oeh klimatanpassat samhälle går oekså över utveekling av teknik, marknader oeh närngsliv, i riktning mot en global "låg-fossilenergi-ekonomi". Det globala börjar lokalt. Genom innovationer oeh ny teknik har vi människor löst stora uppgifter förr. Katrneholm kan gå i täten oeh genom goda exempel motivera företag oeh medborgare minska Katrineholms klimatpåverkan. En av de stora utmaningara är klimatanpassa trafiken. Många har svår klara sig utan bilen. Det är inte bilen som ska straffas ut, utan belastningen på klimat oeh miljö. Regeringens. aßb i.ri\t.j,k!'it"'~~ Sid7av18

8 miljöbilsbonus om kronor är ett steg i rätt riktning, liksom den satsningen som görs i kommunen på biogas. Personalperspektivet Katrneholms kommun ska vara en raktiv arbetsgivare. Personalen är en viktig resurs för få verksamheten fungera oeh svara mot medborgaras behov. Vad den enskilde anställde gör har betydelse för totalresultatet. Respekt, öppenhet, tydlighet oeh tilit ska prägla förhållandet mellan arbetsgivare, arbetsledning oeh anställda. Vi delar i stort de mål som ss upp av tjänstemännen i personalperspektivet. Vi ser dock ingen möjlighet just nu minska ehefemas personalspann. Verksamhetsperspektivet Verksamhetens framsta mål är svara för en så god service kommuninvånara uppskar kvaliteten oeh vil bo i kommunen. Kommunen är mer än något annat en produeent av tjänster som äldrevård, förskola, utbildning, underhåll av gator, parker med mera. Gemensamt för samtliga verksamheter är de ska arb eta för tilgodose medborgamas behov, direkt eller indirekt. Verksamhetsperspektivet är därör intimt förknippat med medborgarerspektivet. I medborgarerspektivet fokuseras medborgaras behov, krav oeh önskemål, i verksamhetsperspektivet handlar det om omsätta des sa til verklighet. Vi vil betona personalens insatser ska fokusera på den ordinare verksamheten. Därför måste stor restriktivitet råda när det gäller nya uppdrag oeh projekt. c~b vqj Kri,ftkmii""r" ~ Sid 8 av 18

9 Kommentarer til driftbudget samt uppdrag och yrkanden Allansen yrkar på följande förändringar oeh tilägg: Samtliga nämnder samtliga nämnders budgetar även ska omfa en treårsplan för verksamheten, samtliga namnder får i uppdrag prioritera tilgängligheten för funktionshindrade, marknadsföringen av kommunen samt de satsningar som görs för stärka turistnärngen inom kommunen sammanförs under en gemensam organisation, berörda nämnder får i uppdrag arbeta för ökad valfrihet oeh altemativ til kommunens egen verksamhet inom skola, baromsorg samt äldre- oeh handikappomsorg, den kommunala verksamheten konkurrensutsätts med undantag för myndighetsutövning, systematisera arbetet nå högre närngslivsranking genom altemativa driftsfoimer av kommunal verksamhet, lägga ut entreprenader oeh ta bort onödiga regler oeh förenkla krångliga, aha nämnder ska arbeta för år 2009 ska användandet av fossila bränslen i kommunens verksamheter ha minskat med 15% jämfört med år 2005, alla nämnder får i uppdrag se över vilka bidrag som ges til vuxna oeh en samordning sker. Prineipen ska vara omfördela til bar oeh ungdomar. Övergripande poliisk ledning Korrgering arvoden mot kommuneentrala poster Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Flytt av hyra til Överförmyndaren från KS Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT för Överförmyndaren Varav Kommunfullmäktige Varav Revisionen Varav Överförmyndaren Komments, och konsekvense, lj'tiule.'w3tjitulir fdr in.'wt13tl!j8r-'i1l 8fÙ Y-858r J( r re" i&iønen l;',iwl, r:it)l1iiliut Ji3 be.'iø';ey re&ut''8fdi'8tiir-'mitig... Obudgetel"tule.'w&tntukr... Jzr&Î8Jiiii'srluJ,.'uuuJi.'(,ii J Jpi,il 8e!if-81.'~!iiil38rÆil :25 7.$ 217 se över nämndstorlekara för minska kostnadema ALLlANSRAM Bildningsnämnden Ramförstärkning från Vård- 0 omsorg nämnden KF Hyresökning KFAB 2007 Minskat statsbidrag personal inom förskola. Medel är flyttat från generella statsbidrag til skeavräkningen Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år aßb "riinkl\kr,wl~ ~ Sid 9 av 18

10 Föreningsbidrag KF flytt til KoT Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT Ramförstärkning för bevara oeh utveekla landsbygdsskoloma Ramförstärkning för flyktingbarens undervisning Ramförstärkning til förskolan minska storleken på bargrppema inom förskolan ALLlANSRAM införa ett kommunalt vårdnadsbidrag införa fler altemativ til den kommunala baromsorgen, exempelvis genom Hedemoramodellen stärka undervisningen så fler elever lämnar grundskolan med godkända betyg oeh däred kan söka til gymnasiets ordinarie program införa "läsa-räka-skrva" -garanti satsa på gymnasieskolan, för öka skolomas konkurrenskraft införa lärlingsutbildning enligt regeringens förslag Byggnadsnämnden Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Mark oeh exploateringsehef överförs til NÄT, lön samt OH 20% Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT planarbetet för förbereda Kerstinbodaområdet för handels- oeh industrändamål starar, ta fram en ny översiktsplan ALLlANSRAM Gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker Hyresökning KF AB 2007 Minskat statsbidrag för vuxenutbildningen. Medel är flyttat från riktade statsbidrag til skeavräkingen Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT ALLlANSRAM Kommunstyrelsen Överhäng 2007 Hyresökning KF AB 2007 Mark oeh exploateringsehef överförs til NÄ T aßb I\nlf&mlilu:lltrla ~ Sid 10 av 18

11 Drift a': hll BtaUama Resterande hyresförändring, organisationsöversyn mm '7 ara ' JÇs~ftsksf Varav Kommuneentrala Varav Kommunledningsförvaltningen Varav Närngsliv oeh tilväxt Flytt a': iftyaiull.fbi lrag fiift k lmmüftssfttrala tin KsT Drift llv l lkbtall8fli, tilk llfat ls ms lsl far Bs':aliniftg Ytterligare begäran hyresökning til KFAB Flytt av hyra til Överförmyndaren Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT til förvaltningara. Netto Investering licenser är flyttat från investering til drift 1 é é Kommungemensam ökade kostnader för tågtraflken genom ägardirektiv minska kommunens totala fastighetsbestånd minska kostnadema med 750 arodeskommittén återinrättas. Kommunledningsförvaltningen samla marknadsföringen til en gemensam organisation för minimera dubbelarbete sant senarelägga förstärkning med informationsehef, 750 tjänsten som planeringsstrateg utgår, 750 minska kostnadema med 750 Näringsliv och tilväxt se över mål oeh uppdrag för förvaltningen vid bildandet av nytt marknadsföringsbolag kommunens hemsida ska visa upp "månadens företagare", en man oeh en kvinna med tyngdpunkt på småföretagen, minska ramara för näringslivsförvaltningen med ALLlANSRAM Varav Kommuneentrala Varav Kommunledningsförvaltningen Varav Närngsliv oeh tilväxt Kultur- och turismnämnden Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Föreningsbidrag KF flytt från BN flytt Ii': ift':aftdmrbi kag fiift lismmüftssfttfala til JÇsT Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT Palladium drivs vidare som Ungdomens hus utveekla formerna för fllialbiblioteken exempelvis genom samverkan med föreningslivet ALLlANSRAM e%b Kri\u"'muki:i~,ii. ~ Sid 11 av 18

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hyresökning KFAB 2007 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 \ Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT ALLlANSRAM Socialnämnden Hyresminskning KFAB 2007 Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT ramjustera för ökade kostnader inom familjehemsplaeeringar oeh institutions- plaeeringar intensifiera åtgärdema för minska grppen ungas beroende av försöijningsstöd införa "jobbgaranti" som motprestation til försörjningsstöd satsa ytterligare på stödet til utsa bar, ALLlANSRAM Service- och tekniknämnden Ramjustering av lönekompensation oeh lönekarläggning för år 2007 Hyresökning KF AB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Felaktig ramminskning 2007 för grön el Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT Driftkostnad för konstgräsplan helår ~ 4~ Service oeh tekniknamnden måste effektivisera sin verksamhet oeh lägga ut delar av verksameten på entreprenad. Vi ger nämnden ett besparngskrav ALLlANSRAM Vård- och omsorgsnämnden Ramjustering av lönekompensation oeh 1önekarläggning för år 2007 Hyresökning KFAB 2007 Korrgering av kapitalkostnader mellan åren 2007 oeh 2008 Korr återlägg av förändring pre!. ram KF mellan 2006 oeh 2007 Ramförstärkning til Bildningsnämnden KF A vdrag dubbelräknade hyror med KF AB för Igelkotten Justering av budgetramar med anledning av överfyttning av IT folkhälsoenhetens budget minskas med 1 mkr oeh satsas istället på öka personaltätheten på våra äldreboenden l7%b "riiiikmiikiiciii'~ Sid 12 av 18

13 ALLlANSRAM förvaltningsadministrationen på vilken det idag flnns ea 60 anställda får ett besparngskrav på tkr oeh även dessa pengar satsas på öka personaltätheten på våra äldreboenden 2000 nämnden får i uppdrag ta fram nya platser inom äldreboende så Katrineholm klarar följa Soeialstyrelsens rekommendation om boende efter 3 månader. Vi ser även gama dessa läggs ut i annan drft. införa kundval - äldreomsorgspeng avstyrka utökningen av antal områdesehefer, 2 tjänster förstärka pallativa vården på Lövåsen med två tjänster, -860 förstärka med ett korttidsboende på Furliden, inkl n,4,8 tjänst dag, öka personalstyrkan vid äldreboenden med totalt åtta tjänster, Igelkotten behålls som servieeboende, äldreboendet Åsgården i Bie byggs ut med åtta platser, anhörighetsstödet ska stärkas, ansöka om "kvalitetsmiljonema" til äldreomsorgen Räddningstjänsten VSR (är 82,4% av VSR:s budget) Sotningsverksamhet ALLlANSRAM Kompensation för löneuppräkning mm år 2007 Hittils utlagt på nämndema ALLlANSRAM FINANSIERING Til kommunstyrelsens fönogande Minskad ram ALLIANSBELOPP Löneuppräkning inkl. överhäng och lönekartläggning Korrgering efter nya avtal '.T aft : Hhiel arläggning ~QQ ALLIANSBELOPP Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld Korrgering efter nya löneavtal ALLIANSBELOPP Folkprtiet. Ð%B "riinkmnk.i"'''3 ~ Sid 13 av 18

14 Pensioner Korrgering utifrån KPA's pensionsprognos ALLIANSBELOPP Intäkter från Vingåker för Gemensam nämnd för vuxen-utbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker Korrgering ram VIAN flyktingverksamhet (44307 * 22,1 % = 9 792) Förändring ALLIANSBELOPP Kapitalkostnader Kapitalkostnader belastar vare förvaltning oeh motsvarande summa blir en intäkt under flnansiella poster. Inför 2008 korrgeras intäktema mot den preliminära ramen med Intäkt pga minskade investeringar ALLIANSBELOPP Avskrivningar För beräkna avskrvningar måste hänsyn tas til flera faktorer såsom: 2007 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda. Investeringar som skett under tidigare år kommer vara avskrvna oeh klara under år För de investeringar som nämndema beslutat om avseende år 2008, så påverkas avskrvningstakten beroende på när investeringara tas i bruk. Förslaget bygger dessutom på investeringara kan fördelas ut över året oeh på det sättet sprida avskrvningskostnadema. Ökade avskrvningar Österleden där 50% belastas som investering Allansen minskade investeringar ALLIANSBELOPP Sker och statsbidrag Riktat statsbidrag för personal inom förskola oeh vuxen utbildning ingår i generella statsbidrag Högre tilväxt i landet Förändringen mot fullmäktiges preliminära ram avser även en ökning för LSS utjämning Skeprognosen bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner oeh Landsting (SKL) den 28 augusti K valitetshöjande satsning til Äldreomsorgen ALLIANSBELOPP v~ ~~B "riliilcmllki:rwj~ ~ Sid 14 av 18

15 Finansiering, utdelningar m.m. Denna rubrik består av följande poster; Ränteintäkter motkunder. Momsersättning för äldreboenden. Justerad nettohyra mot KFAB. Räntekostnader oeh ränteintäkter. Ökade räntekostnader KF anslag ~ lösa bankånet åt Björkviks bygdegårdsförening ALLIANSBELOPP, ,."..., ". Exploateringsintaker Beräkade exploateringsintäkter 1500 ALLIANSBELOPP Jobbcentrum och flyktingschablon Under förvaltningen (VIAN) ingår jobbeentrm. Verksamheten bedrivs inte tilsammans med Vingåkers kommun. Jobbeentrm (-900 tk) Så länge den fortsa utredningen pågår om hur arbetet med flyktingmottagning ska utformas oeh finansieras ligger posten bland kommunens finansiella delar ( tkr) Intäkt i samband med flyktingavtal teeknas Om vi teeknar avtal innan 2008 utfaller ett extra bidrag på 10 OOO/individ vilket för Katrneholms del skulle bli med 75 individer Vid avtal oekså ett extra stimulansbidrag til få flyktingara godkända i SF! på 20000/individ oeh 30 per år ALLIANSBELOPP God ekonomisk hushållning I beräkningarna är målet ha ett resultat som är 2% av skeintälúema ALLIANSBELOPP Resultat Resultat som används för återställa soliditeten 2475 Kommentarer och konsekvenser För kommande år ökar målavvikelsen på ett myeket negativ sätt, vilket i förlängningen kommer urholka kommunens egna kapital. Därör behövs positiva resultat.. aßb Kri\nlcnl,,"\"ICI1I"~ Sid 15 av 18

16 Förändringar i investeringsbudgeten Följande investeringar tar Allansen bort oeh skjuter på framtiden: På Service oeh Teknik: - Trädgårdsgatan-Floragatan - Rundvägen - Bondegatan - Fredsgatan - Nollvisionsåtgärder - Hastighetssäkngar inom 30-zoner - Sammanslagning av Gröna kulle oeh Stadsparken - Maskiner Kultur oeh turismnämnden - Utrstning til Palladium Kommunstyrelsen - Kompetensplaneringssystem - PC-arbetsplatser minskad investeringsmedel Summa Minskade investeringar på ea 10 mkr minskar avskrvningskostnaderna oeh kapitalkostnadema med ea 500 tk vardera &%B "n\lilm"k~i,.ri~ ~ Sid 16 av 18

17 ,'iii Över2ripande driftsbud2et 2008 med plan Aiiiansrörsla~ Namndistyrelse Budget Planerings Tjänsteman Majoriets- Allansens SkilnaCl Allans Allans förutsätt underlag budget budaet maior. Dlan 2009 Dlan budgel Övereripande politisk lednine Bildnine:snamnden Bve:e:nadsnämnden Gemensamma namnden (VIAN) Kommunstyrelsen varav KommuFlehef _mnn Förd til kommunledningsförvaltningen um varav Kommuneentrala varav Kommunledningsförv varav Näringsliv oeh tilväxt i Kultur- och turismnamnden Milö- och hälsoskyddsnämnden Socialnamnden Service- och tekniknamnden Ylrd~~~h_ ~n:s-lj:gs!l_ii_l-_i!(je-i _ i n -....~_u.,._,_._._.._,----_._ i - _.._- ou._ _ _._-. Raddninestiansten VSR Komp. för löneuppräknine: mid Summa namnder ~~Il ~ Ci~. c,(jll "",km,,'m,m, "fq,,,, Sid 17 av 18

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer