Budget Verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2009. Verksamheten"

Transkript

1 Budget 2009 Verksamheten

2 Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas bör vi ha en levande dialog mellan kommunen, invånarna och företagen. Flens kommun bör fortlöpande skaffa sig kunskap om vad invånarna tycker om att leva och bo i kommunen, vad som är viktigt och hur de upplever den service kommunen erbjuder. Detta ska leda till förbättringar så att kommunens invånare vill bo och stanna kvar på orten samt att våra besökare gärna återkommer och de som aldrig varit på orten funderar nyfiket på att uppleva vår kommun. Våra prioriteringar våra kommunanställda och kommuninvånare ska känna stolthet över kommunen och på så sätt vara goda ambassadörer för vår bygd. Kommunens verksamhet ska vara tillgänglig och ha ett bra innehåll. Det ska finnas ett brett utbud av bostäder som möter upp efterfrågan på olika boendealternativ. Det ska finnas tillgång till bra, billiga och miljövänliga kommunikationer. Det ska vara tryggt både att växa upp, utvecklas och åldras i kommunen.

3 Mål 1 Bredare utbud och högre kvalité i boendet Flens kommun ska ta till vara och utveckla de fantastiska möjligheter som finns till ett varierat boende med kvalité i både befintliga och nya bostadsområden. De hyreslägenheter som inte attraherar till inflyttning ska åtgärdas på olika sätt, tex genom marknadsföring, rivning, omvandling till andra användningsområden, sammanslagning och ombyggnad. Boendeutbudet ska vara varierat och ge utrymme för valfrihet. Våra prioriteringar På sikt ska det vara balans i utbud och efterfrågan på hyreslägenheter i kommunen. Det ska finnas ett utbud av olika typer av boenden och fler aktörer som verkar på bostadsmarknaden. Kommunen ska ha en hög mark- och planberedskap.

4 Mål 2 Bättre kommunikationer Flens kommun är en del av Europa och påverkas av den regionalisering som pågår. Kommunikation är därför av betydelse för våra möjligheter att mötas och för att kunna transportera varor och tjänster. Goda kommunikationer är även viktiga för en förändrad och utvidgad arbetsmarknad inom Stockholms- och Mälardalsregionen. Dessutom innebär regionförstoringen ett större utbud av utbildning, kultur och nöjen. Framväxten av IT tillför nya dimensioner till begreppet kommunikation. Ett rikligt och brett utbud av väl fungerande, billiga och miljövänligare kommunikationer är viktiga för oss som bor i Flens kommun. Våra prioriteringar Reseutbudet ska utvecklas. Det ska bli lättare att pendla till arbete eller studier för de som bor i Flens kommun. Antalet resande i kollektivtrafiken ska öka för att miljöbelastningen ska minska. Kommunikationen mellan kommunens tätorter ska stärkas både vad avser trafikförbindelser och IT.

5 Mål 3 Bättre kommunal service Bra kommunal service i livets alla skeden är av stor betydelse. Flens kommun ska över tiden tillhandahålla en ändamålsenlig verksamhet av god kvalité. Syftet ska hela tiden vara att förbättra, anpassa och utveckla den kommunala servicen i linje med medborgarnas önskemål och behov. Våra prioriteringar Personalen ska vara kompetent och serviceinriktad samt ge ett positivt bemötande. Det ska vara enkelt för kommuninvånare och andra att få uppgift om vilka tjänster kommunen tillhandahåller. Den kommunala servicen ska förbättras genom att ta till vara synpunkter och önskemål.

6 Mål 4 Ökad tillväxt för företagande och arbetsmarknad Näringslivet är tillsammans med den offentliga verksamheten motorn i Flens utveckling. Kommunens ambition och ansvar är att bidra till att skapa förutsättningar för ortens företag att utvecklas och växa. Framgångar i näringslivsfrågorna beror till stor del på hur kommunen lyckas utveckla bra kommunal verksamhet, service och infrastruktur för de som bor och verkar i kommunen. Med ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen, med gemensamma mötesplatser och med kontinuerlig dialog skapas ett positivt företagsklimat som bidrar till företagens och ortens utveckling. Tillväxten sker på ett långsiktigt hållbart sätt, utifrån ekologisk och social hänsyn. Våra prioriteringar Att skapa förutsättningar för redan etablerade och nya företag att utvecklas i kommunen. Förbättrat företagsklimat. Förbättra utbildningsutbudet genom att öka samarbetet med lokala företag för att bättre matcha behoven av arbetskraft.

7 Mål 5 Mångfald en resurs som ska tas tillvara bättre I kommunen, både som arbetsplats och geografiskt område, är integration och mångfaldsutveckling en viktig grund som berör alla medborgare i kommunen. Integration handlar till stor del om att ta till vara människors olikheter, sätta igång processer och skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling och förändring. För att kunna möta alla kommuninvånares behov av kommunal service ökar kraven på att ta tillvara olika kompetens och erfarenheter. I alla lägen måste diskriminering, främlingsfientlighet och rasism motverkas och förebyggas. Mångfaldsarbetet ska bidra till att samhällsmedborgarna bejakar mångfald och ömsesidig tolerans för varandras olikheter; etnicitet, kultur, språk, religion, livserfarenhet, kön och sexuell läggning. Våra prioriteringar Kommunen ska i all kommunal verksamhet vara en förebild och ett föredöme i mångfaldsarbetet. Mångfald ska ses som en resurs i kommunen. Kommunen ska motverka rasism, segregation och utanförskap.

8 Mål 6 God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det ska vara både finansiella mål och verksamhetsmål. De finansiella målen kan ange exempelvis resultatnivån för kommunen samt hur investeringarna och framtida åtaganden ska finansieras. Verksamhetsmålen kan utformas med stor variation. Flens kommun har valt att formulera några få övergripande strategiska verksamhetsmål som har bärighet mot God ekonomisk hushållning och som är möjliga att tillämpa inom alla kommunala verksamhetsområden. Både de finansiella målen och verksamhetsmålen kommer att följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Verksamhetsmålen ska konkretiseras i förvaltningarnas egna verksamhetsplaner. Finansiella mål Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och utjämning senast år Investeringarna avseende exploateringsverksamhet får lånefinansieras övriga investeringar ska finansieras med egna medel. Hälften av justerat årsresultat (balanskravsresultatet) ska öronmärkas för framtida pensionsförpliktelser. Verksamhetsmål Effektivt nyttjande av anläggningstillgångar. Minska sjukfrånvaron. Verka för en god personalförsörjning på kort- och lång sikt. Öka samverkan med såväl interna som externa aktörer. Bättre folkhälsa.

9 Förutsättningar Skatteintäkter och utjämning mm enl senaste prognos Generell ökning av löner och övriga kostnader och intäkter Extra kompensation för ökade livsmedels- och energikostnader Va och renhållning nytt bolag 2009

10 Prioriteringar 2008 som förlängs 2009 Barn med särskilda behov 3 Mkr Barnomsorg kvällar- nätter och helger Skolstrukturbesparingar återlagda med 1,5 Mkr 2009 och 3 Mkr 2010

11 Flera prioriteringar som förlängs Äldreomsorg/särskilda boenden 3 Mkr Förstärkning av hemtjänst och nattpatrull 3 Mkr Missbruksenhet 1,5 Mkr

12 Förändringar från prel ramar i juni Skatteintäkter och utjämn 8,0 Mkr Sänkta arbetsgivaravgifter + 3,5 Mkr IT- tekniker till KLF och Soc Senareläggning av starten av allaktivitethuset C-körkort räddningstjänsten 0,5 byggnadslovshandläggare

13 Flera förändringar Ökad/nya anslag till: Försörjningsstöd Institutionsplaceringar Vårdform psykiatrin Planeringsverktyg, tjänster IFO mm

14 Antal invånare Belopp i tkr Cirk 2008:63 Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhetens kostnader Verksamhetens intäkter Avskrivningar Verksamh nettokostnader (fast pris) Nettoprisförändring Verksamh nettokostnader (löpande pris) Skatteintäkter Inkomstutjämning Regleringsbidrag/avgift Strukturbidrag Införandebidrag Kostnadsutjämning LSS-utjämning Kommunal fastighetsavg Finansiella kostn - intäkter RESULTAT Diff till God ek hushållning 1% God ekonomisk hushållning 1 % Diff till God ek hushållning 2% God ekonomisk hushållning 2 %

15 Kommunstyrelsen särskilda uppdrag Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån personalförsörjningsplanen utforma en handlingsplan för att trygga den framtida kompetensförsörjningen i kommunen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur verksamheternas behov av kost bäst och billigast ska tillgodoses. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att kommuntotalt utarbeta en enkel volymjusteringsmodell i syfte att synliggöra de största volymförändringarna. Modellen kan ligga till grund för resursfördelningen. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda för- och nackdelar med att kommunens fastighetsbestånd ägs och eller drivs i annan verksamhetsform, exempelvis kommunalt bolag.

16 Kommunstyrelsen övriga beslut Ramen har utökats med 900 tkr avseende turistbyrå med galleri i Hälleforsnäs. Utökning av ramen med 1,0 tjänst som IT tekniker som ska delas mellan kommunledningsförvaltningen/servicekontoret och socialförvaltningen. 100 tkr avseende pratikantersättningar kommuntotalt finansieras inom kommunstyrelsens/personalkontorets ram. 0,5 tjänst har tillförts kommunledningsförvaltningen/staben för arbetet med folkhälsofrågor. Utökningen av tjänsten finansieras inom kommunstyrelsens ram.

17 Mera övriga beslut 0,5 tjänst som projektledare flyttas från kommunstyrelsens ram till kultur- och fritidsnämndens ram. Kommunikationer till och från allaktivitetshuset Skjortan har har lagts in i planen för 2010 och 2011 med 300 tkr årligen. Anslag och ansvar avseende försäkringar har flyttats från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

18 Teknisk nämnd särskilda uppdrag Ett särskilt uppdrag har getts kommunledningsförvaltningen att utreda hur verksamheternas behov av kost bäst och billigast ska kunna tillgodoses. Teknisk nämnd övriga beslut Anslag och ansvar avseende försäkringar har flyttats från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Drift- och investeringsverksamheten avseende vatten- och avlopp samt renhållning övergår from 2009 till annan verksamhetsform.

19 Kultur och fritid övriga beslut Ramen har utökats med driftkostnader för allaktivitetshuset Skjortan med 0,3 Mkr 2009, 2,1 Mkr år 2010 och ,5 tjänst som projektledare har flyttas från kommunstyrelsens ram till kultur- och fritidsnämndens ram. Investeringsmedel har beviljats till inventarier i allaktivitetshuset Skjortan med 1,4 Mkr och till handikappramp vid badet på Orrestaö 0,1 Mkr. Ansvaret för skolbarnomsorgen har enligt särskilt beslut flyttats från kultur- och fritidsnämnden till barn- och utbildningsnämnden. Ramjusteringen sker senare.

20 Socialnämnden särskilda uppdrag Socialnämnden ska varannan månad under 2009 rapportera utvecklingen avseende försörjningsstödet, institutionsplaceringarna och den nya vårdformen för psykiatrin (ekonomiskt och verksamhetsmässigt) till kommunstyrelsen. Socialnämnden övriga beslut Ramutökning har erhållits för försörjningstöd med 3,0 Mkr, institutionsplaceringar med 2,5 Mkr och 0,75 Mkr för ny vårdreform inom psykiatrin. Därutöver har 1,3 Mkr beviljats främst för driften av ett nytt planeringsverktyg, samt till utökade personalresurser. Utökning av kommunstyrelsens/servicekontorets ramen med 1,0 tjänst som IT tekniker. Tjänsten ska delas mellan kommunledningsförvaltningen/servicekontoret och socialförvaltningen. Investeringsanslag har beviljats med 0,1 Mkr för dator och skrivare till nytt planeringsverktyg och med 0,25 Mkr för utbyte av sängar.

21 BMR-nämnden övriga beslut Nämnden har beviljats anslag till räddningstjänsten för C- körkort Nämnden har också beviljats en utökning med 0,5 byggnadslovshandläggare. Under 2009 kommer miljöstrategen placerad på kommunledningsförvaltningen att vara en resurs även för BMR-nämnden. Investeringsanslag har beviljats med 400 tkr för utbyte av personal/materialtransportbil och med 50 tkr för kärra till terrängfyrhjuling.

22 Barn- och utbildningsnämnden övriga beslut i budget Den tidigare budgeterade strukturomvandlingen inom skolan har utgått och 1,5 Mkr har lagts tillbaka i ram 2009 och därefter ytterligare 1,5 Mkr i ram år Därmed har tidigare gjorda ramreduceringar återlagts i sin helhet. Behovet av barnomsorg kvällar, nätter och helger är osäkert. 100 tkr finns i ramen under planperioden resterande 230 tkr har lagts i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Ansvaret för skolbarnomsorgen har enligt särskilt beslut flytta från kultur- och fritidsnämnden till barn- och utbildningsnämnden. Ramjusteringen sker senare. Investeringsanslag har beviljats med 0,45 Mkr till undervisningsdatorer.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015

Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015 Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015 2 Strategisk plan 2015-2017 och budget 2015 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Finspångs kommun har förändrats såväl fysiskt som till attityden de senaste åren.

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015

Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015 den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande Strategisk plan 2015-2017 Budget 2015 Kommunstyrelsens förslag 2014-06-02

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2014 samt internbudget och verksamhetsplan

Budget 2014 samt internbudget och verksamhetsplan 2014 samt internbudget och verksamhetsplan 2015 2016 Kulturhuset Blohmé Överraskande Älmhult internationellt & nära Bokslut 2012 2013 2014 Årets resultat, mkr 6,9 7,4 18,5 Årets resultats andel av skatteintäkter,

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer!

Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016. Östra Göinge kan mer! Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016 Östra Göinge kan mer! Organisationsschema - 2 - Innehållsförteckning Förord... 4 Omvärld... 5 Vision... 6 Mål avseende fokus- och programområdena...

Läs mer

Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29

Mål- och resursplan MRP 2008-2010 Budget 2008 2008-2010. Kommunfullmäktige 2007-10-29 Mål och resursplan MRP 20082010 Budget 2008 20082010 Kommunfullmäktige 20071029 Vad är MRP? MRP är en förkortning för Mål och resursplan. MRP är jämte Programförklaringen kommunfullmäktiges viktigaste

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 Budget 2009 Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 I N N E H Å L L Beslut...4 Budget 2009. Norrköping växer...6 Sammanställning av driftbudget och driftplan...10 Sammanställning av budgetramar

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

Förslag till budget 2012 - med verksamhetsplan för 2013-2014

Förslag till budget 2012 - med verksamhetsplan för 2013-2014 Förslag till budget 2012 - med verksamhetsplan för 2013-2014 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet socialdemokraterna.se vvaxjo.se 1 Växjö kommuns budget 2012 Kommunfullmäktiges budget är Växjö kommuns

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02

Foto: Eddie Granlund. Budget 2014. Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Foto: Eddie Granlund Budget 2014 Budgetomslag_2014.indd 1 2014-02-14 14:02 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget för 2014 och plan för 2015-2016 Allt fler tecken tyder på att den djupa internationella

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer