Vad kostar? Skåne bygger: Faktaunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kostar? Skåne bygger: Faktaunderlag"

Transkript

1 Vad kostar? Skåne bygger: Faktaunderlag

2 Skåne bygger kort om projektet I en överväldigande majoritet av Skånes kommuner, 25 av 33, råder bostadsbrist. Samtidigt byggs det färre bostäder i regionen än på mycket länge. Det är inte en hållbar utveckling. I projektet Skåne bygger är det dags att bli konkreta frågan som står högst på dagordningen är: Hur kan vi som aktörer på bostadsmarknaden i Skåne tillsammans skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande? Mötesplatsen i projektet är en serie om tre seminarier under våren mars hölls det första seminariet, på tema Vem bygger vi för?, nästa äger rum den 13 april och har tema Vad kostar? och det sista den 18 maj med tema Var bygger vi vad? För att ge deltagarna en gemensam ingång i diskussionerna vid seminarierna distribueras ett faktaunderlag som detta innan varje seminarium. (Det första faktaunderlaget finns nu på projektets webbplats, se adress på sista sidan av detta). Syftet med seminarierna är att de ska landa i att deltagarna som alla representerar olika aktörer på bostadsmarknaden i Skåne ska enas kring ett antal konkreta, handlingsinriktade punkter om hur de tillsammans kan skapa förutsättningar för ett ökat byggande. Punkterna från de tre seminarierna samlas sedan i ett handlingsprogram. För det ska bli ett ärligt och slagkraftigt program krävs initierade diskussioner. Programförklaring Skåne bygger är ett tvärsektoriellt projekt vars syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Skåne. Deltagarna i projektet är aktörer på bostadsmarknaden i Skåne som vill utveckla en samverkan kring bostadsbyggnadsfrågor. Det gäller att hitta konkreta lösningar, med fokus på vad dessa aktörer kan börja göra redan nu. Skåne bygger arbetar för att det ska byggas fler bostäder i hela Skåne, både i alla typer av upplåtelseformer och som en utveckling av det befintliga beståndet. Länsstyrelsen i Skåne 2010 Notiserna i detta faktaunderlag är skrivna av Cecilia von Schéele, som också tagit alla foton.

3 Vad kostar? Faktaunderlag #2 I en diskussion om hur bostadsbyggandet ska fås att öka återkommer ständigt frågan om vad det kostar. Oavsett hur goda intentionerna är hos bostadsmarknadens aktörer kokar viljan att bygga bostäder förr eller senare ner till att vara en fråga om ekonomi. Därför är denna fråga viktig att vända ut och in på vad kostar det att bygga, vad har vi för föreställningar om vad det kostar och stämmer dessa överrens med verkligheten? Hur kan vi minska kostnaderna för en färdig bostad och behöver minskade kostnader innebära lägre boendekvalitet? I Skåne bygger ska vi inte uppfinna hjulet på nytt utan bygga på andras kunskap och vidareutveckla den, därför tar vi fram en serie faktaunderlag. Syftet är att lyfta fram exempel på och visa vad som tidigare har gjorts och ge lästips. Diskussionerna vid seminarierna kan nå högre höjd om seminariedeltagarna redan innan seminariet fått en bakgrund till temats problemformulering. i Gävle, som arrangeras av Institutet för bostads- och urbanforskning och som i år hålls april. På programmet står, bland annat, seminariet Aktuella bostadsfrågor ekonomiska perspektiv som kommer kommer att ta upp olika ekonomiska aspekter av frågor rörande bostadsmarknaden; bostadspriser, bostadsbyggande och olika gruppers boendesituation. Detta är det andra faktaunderlaget och har temat Vad kostar? precis som det kommande seminariet tisdagen den 13 april. Med ett brett angreppssätt tar faktaunderlaget upp olika ekonomiska aspekter av den process som leder från idé till färdig bostad. Läshänvisningar och länkar finns samlade i referenslistan längst bak i faktaunderlaget. (Sidhänvisningar i texten refererar alltid till den publikation det aktuella avsnittet behandlar). Använd faktaunderlaget som det passar dig bäst: som en snabb injektion av fakta för dig på språng eller som tips för vidare läsning om du har mer tid. Oavsett vilket, är vår förhoppning att det ska inspirera till livliga diskussioner vid kommande seminarier - närmast tisdagen den 13 april på S:t Gertrud i Malmö. Om du efter den 13 april vill ha mer kunskap av denna sort i seminarieform är ett hett tips att besöka Bostadsmötet Välkommen! Cecilia von Schéele projektledare Skåne bygger

4 Bostadsmarknadsläget i Skåne 2010 Precis som i förra faktaunderlaget publiceras här ett urval av färska siffrora från årets Bostadsmarknadsenkät. En analys av resultaten i sin helhet presenteras i Bostadsmarknadsanalysen för Skåne län som Länsstyrelsen utkommer med i juni. Tjugofyra av Skånes trettiotre kommuner har i årets enkät svarat att de önskar en högre utbyggnadstakt än den förväntade. För utvecklingen under det senaste decenniet, se figur Figur 1: Högre utbyggnadstakt än den förväntade är önskvärd I enkäten tillfrågas kommunerna om vad de anser är ett hinder för ett ökat bostadsbyggande. Knappt två tredjedelar av de skånska kommunerna menar att ett hinder just nu är höga produktionskostnader och en tredjedel att det handlar om svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor. Hur många kommuner som under de senaste tio åren angivit just dessa faktorer som hinder för bostadsbyggandet visas i figur 2. Antal kommuner År Vad är Bostadsmarknadsenkäten? Boverket har sedan 1989 på uppdrag av regeringen genomfört årliga undersökningar av bostadsmarknaden i landet. Enkäten som tagits fram i samverkan mellan Boverket, Länsstyrelserna och Svenska Kommunförbundet ska beskriva läget för bostadsmarknaden i landet vid årsskiftena samt försöka fånga upp utvecklingstendenser i aktuella frågor. Landets kommuner besvarar frågorna medan Länsstyrelsen sköter hantering och sammanställning. Antal kommuner Figur 2: Hinder för ökat bostadsbyggande År Höga produktionskostnader Svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor

5 Begreppsförvirring? Några viktiga begrepp Figur 3 Produktionskostnad, Figur 4 varav byggkostnad Källa: SCB 2007 och HELHETs-projektet Vid seminariet den 13 april kommer diskussionen att handla om hur aktörerna på bostadsmarknaden i Skåne tillsammans kan minska kostnaderna för en färdig bostad. Som seminariedeltagare kommer många att ha olika bakgrund och erfarenhet och därmed också olika kunskap om de olika termer och begrepp som berör bostadsbyggnadsprocessen, från idé till färdig bostad. I en bra diskussion är missförstånden så få som möjligt och finns en tydlighet med hur olika fenomen benämns minskar risken för missförstånd. I figurerna här intill ges förklaring till några av alla av de begrepp som kan tänkas komma upp vid seminariet. Ytterligare introduktion i korthet kommer att ges av seminariet. I figur nr 3 visar den vänstra stapeln de olika delar som utgör produktionskostnaden för att bygga bostäder. Den utgörs till ca 67% av byggkostnaden, som visas med dess beståndsdelar i den högra stapeln. BOA = Bostadsarea LOA = Lokalarea HYA = Hyrbar area BIA = Biarea (t.ex. lägenhetsförråd) ÖVA = Övrigt utrymme (t.ex. tvättstuga, trappor) BRA = Bruksarea OKA = Omslutande konstruktionsarea BTA = Bruttoarea, inkl. yttervägg Källa: Prolog bygglogistik Förkortningarna är många, BOA LOA BTA vad betyder de? Figur 4 visar hur de olika begreppen förhåller sig till varandra och vad förkortningarna står för.

6 Markens pris Hur stor del av den totala kostnaden för produktionen av en bostad utgörs av priset för marken? Frågan får olika svar beroende på i vilken kommun den ställs. Kommuner med högt exploateringstryck och mycket egen mark har större möjligheter både att ta ut högre kostnader för marken och i avtal utöva inflytande över den än kommuner där efterfrågan från exploatörer är mindre. Region Skåne om markanvändning I Markanvändning i Skåne belyser Region Skåne fenomenet hur den kommunala försäljningen av exploateringsmark går till varierar mellan de olika skånska kommunerna. Kommunerna i Skåne har vitt skilda förutsättningar vad avser till exempel geografi, befolkningstillväxt, näringslivsstruktur, pris- och hyresnivåer. Kommunens syn på sin egen roll varierar också kraftigt. För en exploatör som är verksam i flera olika kommuner varierar förutsättningarna för ett projekt beroende på hur respektive kommun ser på sin roll (s. 26). I rapporten, som publicerades 2009, finns avsnittet Markhushållning som behandlar fastighetsekonomiska aspekter kring markanvändning, markens värdeutveckling och de aktörer som påverkar exploateringsprocessen. Kommuner med stark utveckling kan ställa krav medan kommuner med svag efterfrågan kanske tvingas tillåta mindre önskvärda exploateringar (s. 30). Boverket om markpolitik Boverket publicerade 2005 rapporten Markpolitik och kommunala markpriser - en undersökning av hur 13 kommuner arbetar med markprissättning och markanvisning vid överlåtelse av mark för bostadsändamål vars syfte var att öka kunskapen kring prisbildning på kommunal mark för bostadsändamål och att beskriva markförsäljningsprocessen i ett urval av kommuner (s. 21). Hur stor betydelse har markprisets storlek för en exploatörs beslut att bygga bostäder eller inte? I Markpolitik och kommunala markpriser hänvisas till tidigare studier som visat att det är förknippat med stora svårigheter att producera bostäder för hushåll med vanliga inkomster om det ingående markpriset väsentligt överstiger nivån kr/kvm BOA (s. 18). Markpriserna i de 13 kommuner som studeras i Boverkets rapport ligger på mellan och kr kvm BTA och man konstaterar att en viktig förklaring till varför det byggs för lite hyresbostäder i flera av de större tillväxtkommunerna måste då vara att markpriserna i många fall är för höga för att möjliggöra en hyresrättsproduktion i tillräcklig omfattning (s. 18).

7 Statens bostadskreditnämnd Statens bostadskreditnämnd (BKN) i Karlskrona har regeringens uppdrag att redovisa utvecklingen på kredit- och kapitalmarknaderna samt olika kundgruppers tillgång till kredit. BKN ska också underlätta bostadsbyggandet genom att lämna statliga kreditgarantier, en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- eller ombyggnad av bostäder. På BKNs hemsida finns en mängd läsvärda rapporter de publicerat att ladda ner. Nedan presenteras ett urval. Marknadsrapporter Tre gånger per år, i februari, maj och oktober, ger BKN ut marknadsrapporter, vars syfte är att öka förståelsen för hur prissättningen och kreditgivningen fungerar på bostadsmarknaden. De hittills utkomna har haft titlar som Bostaden - en riskfylld tillgång, Varifrån kommer pengarna? och Vad bestämmer priset på bostäder? för en väl fungerande finansiering inom bostadssektorn (2009). Finanskrisen har satt fokus på de finansiella marknaderna och deras brister och i det sammanhanget fokuserar BKN bland annat på bolånemarknadernas funktionssätt i kopplingen till bygg- och bostadsmarknaderna. I Vad bestämmer priset på bostäder? förs ett resonemang kring huruvida dagens värderingar är rimliga och om en prognostisering av prisutvecklingen är möjlig. Definitionsmässigt, skriver BKN bestäms bostadsens pris av det framtida värdet av att bo, dvs. av priset på den framtida bostadskonsumtionen omräknat [...] till nuvärde (s. 5). Den fråga man måste ställa sig för att förstå varför dagens bostadspris är högt jämfört med tidigare är om bostadspriset är högt därför att kostnaden för att bo förväntas vara hög i framtiden; eller om bostadspriset är högt idag därför att vi värderar den framtida bostadskonsumtionen högt (s. 5). BKNs marknadsrapporter ger i kortformat förklaringar på bostadsmarknadsfrågor med hjälp av ekonomisk teori. Om åtgärder på lång sikt Skåne bygger fokuserar vid konkreta lösningar som på kort sikt kan skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Skåne. I ett bredare perspektiv är det självklart även viktigt att se vilka förändringar som kan förbättra bostadsmarknaden på lång sikt. BKNs har som svar på ett regeringsuppdrag tagit fram rapporten Om åtgärder på längre sikt

8 Sega gubbar? Statskontoret gjorde 2009 en uppföljning av Byggkommissionens betänkande Skärpning gubbar! (SOU 2002:115) som svar på ett regeringsuppdrag att göra en nulägesbeskrivning av byggsektorn. Statskontorets rapport fick titeln Sega gubbar? och visar att flera av de brister inom byggsektorn som Byggkommissionen påvisade 2002 fortfarande kvarstår, sju år senare. Sega gubbar? utgörs av en uppföljning men också av en nulägesbeskrivning av byggsektorn. I uppföljningen av Byggkommissionens förslag konstaterar Statskontoret att byggsektorn är fragmenterad i olika byggled och organisationer och att [d]e flesta åtgärder som vidtagits för att förbättra sektorn handlar, med några undantag, om punktvisa insatser (s. 12). Det är nedslående att läsa att [i] nget av de förslag som lämnades av Byggkommissionen har lett till någon större förändring av sektorns arbetssätt och attityder (s. 12). Nuläget sammanfattar Statskontoret som följande: Branschen har nu gått in i en djup lågkonjunktur. Detta kommer att påverka hela sektorns arbetssätt och metoder, men inte nödvändigtvis till det bättre. Omvandlingstrycket bedöms vara lågt även under, eller till följd av, lågkonjunktur (s. 16). Statskontoret bedömer dock att det trots en stark påverkan av externa faktorer såsom konjunkturläget och regleringar [ ] [ändå] finns en förbättringspotential i sektorn i fråga om effektivitet och kvalitet (s. 20). I sin sammanfattade bedömning tar Statskontoret upp vilka problem som fortfarande finns i byggsektorn och vem som äger frågan (byggherren, byggbranschen, arbetsmarknadens parter och/eller stat och kommun). För vidare läsning hänvisas till rapporten, vars välstrukturerade sammanfattning kan rekommenderas för den som inte hittar tid att läsa hela.

9 Skärpning på gång En bok om Byggkostnadsforum Om Statskontorets rapport Sega gubbar? främst visar på byggsektorns brister, är Skärpning på gång i byggsektorn! en rapport som framhåller den utvecklingspotential som finns i sektorn. Det handlar om att lära av goda exempel. I Skärpning på gång i byggsektorn!, utgiven av Boverket 2009, har författaren Fredrik von Platen plockat fram guldkornen ur de rapporter som Boverkets Byggkostnadsforum publicerade under sina verksamma år. Byggkostnadsforum existerade mellan 2001 och 2007 och stöttade drygt 100 pilotprojekt med drygt 100 miljoner kronor. Syftet med pilotprojekten var att se hur byggkostnaderna kan sänkas och samtidigt behålla eller höja kvaliteten i byggandet och några av dem lyfts alltså fram i Skärpning på gång i byggsektorn! Byggsektorn är konservativ på gott och ont. Många av de förbättringsförslag som författaren vaskat fram ur Byggkostnadsforums rapporter är faktiskt branschens egna erfarenheter eller idéer. Man kan emellertid i andanom tänka sig reaktionerna från byggsektorns företrädare: det går inte, det prövade vi Tider och förutsättningar förändras emellertid. Vi kan vara mera mottagliga nu. Marknadens beredskap för nytänkande kan ha ökat. Krismedvetandet i branschen är utan tvivel i tilltagande (Boverkets förord till rapporten). Det är viktigt att kunskap kommuniceras, annars tappar den sitt värde. Skärpning på gång i byggsektorn! samlar en stor mängd kunskap och gör den lättillgänglig.

10 Liten eller stor byggherre Kan den mindre hävda sig? Kurt Psilander, forskare vid institutionen för Fastigheter och Byggande vid KTH publicerade 2008 resultatet av sin studie Kostnader i bostadsbyggandet. Jämförelse mellan en liten och stor byggherre. Studiens bakgrund är att dominansen inom bostadsbyggandet som finns i Sverige och som utgörs av fyra stora aktörer ofta väcker frågor om huruvida detta gynnar konsumenter och samhället i sin helhet. Ingen tidigare studie har klarlagt om det är så att en liten byggherre kan mäta sig med en stor byggherre i effektivitet. Syftet med studien var att utreda om ett litet byggherreföretag kan mäta sig med ett stort professionellt företags erfarentheter vad gäller [...] kostnader och kvalitet (s. 9). Psilander genomförde en fallstudie och hypotesen som formulerades var att om en enda liten byggherre visar sig kunna mäta sig med en stor kan resultaten generaliseras. Om den utvalde byggherren inte kan mäta sig med den stora bygggherren är reslutatet ovisst och några generealiseringar kan ej göras eftersom det skulle kunna finnas en liten byggherre som är effektivare än den som valts (s. 4). Psilanders fallstudie visar att den mindre byggherren redovisar lägre kostnader och att dessa inte kan förklaras av att kvaliteten eller standarden är lägre. Psilander drar slutsatsen att anledningen till skillnaderna i kostnader bör sökas i organisationen och att den lilla byggherren har större möjligheter till flexibelt agerande. Med detta resultat i ryggen frågar sig Psilander varför de små byggherrarna är så få till antalet och drar avslutningsvis konstruktiva slutsatser kring vad som skulle kunna öka antalet små byggherrar på den svenska bostadsmarknaden.

11 Bostad på olika villkor Ny rapport Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO publicerade i mars 2010 rapporten Balanserade ekonomiska villkor - en skattereform för hyresrätten. Utgångspunkten för de tre olika aktörerna, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO att gå ihop om en gemensam rapport är deras gemensamma mål att utveckla hyresrätten till en än mer attraktiv boendeform (s. 3). Syftet med rapporten är att belysa och analysera obalansen mellan de olika upplåtelseformerna i regleverken för skatter och subventioner (s. 3). I rapportens inledning poängteras att frågan om balans i det aktuella sammanhanget handlar om att delar av skattesystemet gynnar eget ägande av sin bostad framför att hyra sin bostad (s. 6). Huvudpoängen är att hyresrätten, enligt aktörerna bakom rapporten, är ekonomiskt missgynnad av skatte- och subventionssystemen jämfört med boende i småhus och bostadsrätt (s. 7). Slutsatsen dras efter jämförande av hur olika betalningsflödena ser ut mellan de olika upplåtesleformerna och analyser av skatteutfall. Analyserna är pedagogiskt illusterade av exempel som gör begreppen begripliga även för den som inte känner sig hemma med ekonomiska termer. Förslagen som lämnas i rapporten är följande: 1. En låg moms läggs på bostadshyror 2. Fastighetsskatten på hyresrätter avskaffas. 3. Skattereglerna ändras för att underlätta underhåll av bostadshyreshus.

12 Utblickar Svenska bopriser i jämförelse När ett hus är byggt ska det bebos och slutpriset sättas. Frågan med störst allmänintresse i en diskussion om vad det kostar att bygga bostäder är förmodligen vad det kostar att bo. För att få perspektiv kan det vara intressant att sätta svenska bopriser i relation till andra länders. Öresundsregionen Inregia gjorde i september 2004 på uppdrag av Örestat och Öresundskommittén rapporten Modell för mätning av priser för boende i Öresundsområdet. Syftet med rapporten är dubbelt. Dels är information om bostadspriser en viktig service till invånarna i Öresundsregionen. Dels är boendeprisutvecklingen i regionen en indikator på integrationen i regionen och utgör därmed viktig kunskap för planerare och andra aktörer som verkar för integrationen av Öresundsregionen (s. 7). Modellen som utvecklats innehåller jämförande infor mation och både prisnivåer och prisutveckling. Jämförelsen sker över Öresund mellan samma typ av upplåtelseform, medan en jämförelse av bostadskostnaderna mellan olika upplåtelseformer inte görs. Inregias rapport är idag snart sex år gammal, siffrorna är inte längre aktuella men eftersom syftet med rapporten är att skapa en modell för mätning förs ett generellt resonemang om hur man kan jämföra boendekostnader över Öresund, vilket fortfarande har ett intresse. Europeiska unionen Figur 5 (nästa sida), hämtat från Eurostat, visar hur boendekostnad i förhållande till disponibel inkomst (medianvärde) varierar mellan länderna i EU, från 6% (Malta) till 27% (Nederländerna). Siffrorna är från Det svenska värdet är 14%, vilket betyder att här i Sverige har 50% av invånarna en boendekostnad som utgör i snitt 14% av den disponibla inkomsten. Det är lägre än medianvärdet för EU sammanräknat, 18%, som stapeln EU27 visar. Europakommissionens Eurostat driver webbplatsen Statistics Explained där det finns statistik för en stor mängd olika ämnen, däribland boendefrågor, gällande EUs medlemsstater. Syftet med webbplatsen är utöver att tillhandahålla statistik även att förklara den, vilket gör informationen lättillgänglig. I rapporten Housing statistics in the European Union 2005/2006 finns ytterligare bostadsstatistik som täcker (dåvarande) hela EU. Där används ett annat sätt att jämföra boendekostnader mellan länderna i EU än det hämtat från Eurostat Statistics Explained. Figur 6 (nästa sida) visar boendekostnad som andel av hushållens totala konsumtion. Med denna jämförelse ligger de svenska boendekostnaderna näst högst i EU (efter Danmark).

13 Forts. Utblickar Diagram Figur 5: Boendekostnad som andel av den disponibla inkomsten (%) 2007 Källa: EU-SILC 2007 (inga uppgifter för Bulgarien) Figur 6: Boendekostnad som andel av den totala hushållskonsumtionen (%) 2004 Källa: Housing Statistics in the European Union 2005/2006

14 Referenser Publikationer Boverket, Markpolitik och kommunala markpriser. En undersökning av hur 13 kommuner arbetar med markprissättning och markanvisning vid överlåtelse av mark för bostadsändamål. Länk: Boverket, Skärpning på gång i byggsektorn! Länk: Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, SABO, Balanserade ekonomiska villkor. En skattereform för hyresrätten. Länk: Federcasa, Italian Housing Federation (red.) Housing Statistics in the European Union 2005/2006. Länk: Inregia (Olle Löfgren), Modell för mätning av priser för boende i Öresundsområdet. Psilander, Kurt, Kostnader i bostadsbyggandet. Jämförelse mellan en liten och stor byggherre. Uppsats nr 47, Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH, Stockholm. Region Skåne, Markanvändning i Skåne. Länk: Statens bostadskreditnämnd, Bostaden - en riskfylld tillgång. Marknadsrapport december Länk: Statens bostadskreditnämnd, Vad bestämmer priset på bostäder? Marknadsrapport oktober Länk: Statens bostadskreditnämnd, Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport maj Länk: Statens bostadskreditnämnd, Om åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering inom bostadssektorn. Länk: Statskontoret, Sega gubbar? En uppföljning av Byggkommissionens betänkande Skärpning gubbar! Länk: Webb Eurostat, Statistics Explained, Housing Statistics. Länk:

15 Kontakt Projektledare Cecilia von Schéele projektets webbplats: Skåne bygger är ett projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Skåne. Det drivs av Länsstyrelsen i Skåne län under våren 2010 i samarbete med följande aktörer:

Vem bygger vi för? Skåne bygger: Faktaunderlag

Vem bygger vi för? Skåne bygger: Faktaunderlag Vem bygger vi för? Skåne bygger: Faktaunderlag Premiär: faktaunderlag i Skåne bygger vad har hänt de senaste 10 åren och hur ser dagsläget ut? Det här är det första av tre faktaunderlag i projektet Skåne

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper?

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA Bostadssakkunnig SPF seniorerna FD. tf. generaldirektör BOVERKET Bostadsbyggande,

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv

Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Byggkostnader i ett internationellt perspektiv Den låga nybyggnadsnivån, och den därmed växande bostadsbristen, har tillsammans med diskussionen om höga byggkostnader, medfört att debatten om bygg- och

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Miljonprogrammet 2015

Miljonprogrammet 2015 Juli 2011 Miljonprogrammet 2015 Hur löser vi den nya bostadskrisen? Förord En tredjedel av Sveriges kommuner uppger idag att de har brist på bostäder. Under 2010 byggdes det knappt 20 000 nya bostäder

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna Regeringsbeslut III 1 2017-07-06 N2017/04673/PBB Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Bengt Hansson. Professor, fd avdelningschef, Construction Management Byggledare, kvalitetsansvarig under många år. Construction Management

Bengt Hansson. Professor, fd avdelningschef, Construction Management Byggledare, kvalitetsansvarig under många år. Construction Management Myter och sanningar i byggbranschen! Bengt Hansson Professor, fd avdelningschef, Byggledare, kvalitetsansvarig under många år Byggnadsekonomi Samverkan mot en hållbar byggd miljö Construction management

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

Rapport 2012:18 REGERINGSUPPDRAG. Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv

Rapport 2012:18 REGERINGSUPPDRAG. Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv Rapport 2012:18 REGERINGSUPPDRAG Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv Boverket november 2012 Titel: Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv Rapport: 2012:18

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03

Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03 Är hushållens förväntningar på bostadsmarknaden orealistiska? 2014-09-03 1 Har hushållen realistiska förväntningar på bostadsmarknaden? Ekonomipristagaren Robert Shiller: Jag tror att människor här i Sverige

Läs mer

Vi bygger ut Sverige. Peter Eriksson. Bostads- och digitaliseringsminister. Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016

Vi bygger ut Sverige. Peter Eriksson. Bostads- och digitaliseringsminister. Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016 Foto: Mats samuelsson/midroc Vi bygger ut Sverige Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsminister Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 23 sep 2016 Foto: Martin von Brömssen/Folio

Läs mer

Produktdagar. 17 november 2011, Borås

Produktdagar. 17 november 2011, Borås Produktdagar 17 november 2011, Borås Välkommen till 2011 års produktdagar i Borås PAGE 2 Produktdagar 2011-11-17 Finns det en framtid för småhusbranschen? Ja! Det råder bostadsbrist i Sverige PAGE 3 Produktdagar

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002

Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002 2002-04-23 Det talade ordet gäller! Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002 Byggherren måste ta plats i byggprocessen! Jag får ofta

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Affordable housing Bostadsbidragen stått stilla sedan 1990-talet Större klyftor Vi vill erbjuda de ekonomiskt svaga samma chans Sänker byggkostnaderna

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Västmanland Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi

Bostadsmarknadsanalys Västmanland Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmarknadsanalys Västmanland 213-11-1 Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Efter 199 växer befolkningen i Västmanland det är framför allt som bidrar till tillväxten Antal invånare 16 Befolkningsutveckling

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationen stiger men behöver stöd i en osäker omvärld Återhämtningen

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Branschkritik sprids i sociala medier

Branschkritik sprids i sociala medier Branschkritik sprids i sociala medier 1 av 5 Hem Redaktionsbloggen GOD FORTSÄTTNING MED NY SAJT! Branschkritik sprids i sociala medier Marie Bergström 22 Aug 2013 I ett debattinlägg på Byggvärlden går

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26 Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 216 4 26 SKL 216-4-26 1 Innehåll Vad bestämmer bostadsefterfrågan i olika kommuner? Varför varierar bostadsbyggandet

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer