Vad kostar? Skåne bygger: Faktaunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kostar? Skåne bygger: Faktaunderlag"

Transkript

1 Vad kostar? Skåne bygger: Faktaunderlag

2 Skåne bygger kort om projektet I en överväldigande majoritet av Skånes kommuner, 25 av 33, råder bostadsbrist. Samtidigt byggs det färre bostäder i regionen än på mycket länge. Det är inte en hållbar utveckling. I projektet Skåne bygger är det dags att bli konkreta frågan som står högst på dagordningen är: Hur kan vi som aktörer på bostadsmarknaden i Skåne tillsammans skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande? Mötesplatsen i projektet är en serie om tre seminarier under våren mars hölls det första seminariet, på tema Vem bygger vi för?, nästa äger rum den 13 april och har tema Vad kostar? och det sista den 18 maj med tema Var bygger vi vad? För att ge deltagarna en gemensam ingång i diskussionerna vid seminarierna distribueras ett faktaunderlag som detta innan varje seminarium. (Det första faktaunderlaget finns nu på projektets webbplats, se adress på sista sidan av detta). Syftet med seminarierna är att de ska landa i att deltagarna som alla representerar olika aktörer på bostadsmarknaden i Skåne ska enas kring ett antal konkreta, handlingsinriktade punkter om hur de tillsammans kan skapa förutsättningar för ett ökat byggande. Punkterna från de tre seminarierna samlas sedan i ett handlingsprogram. För det ska bli ett ärligt och slagkraftigt program krävs initierade diskussioner. Programförklaring Skåne bygger är ett tvärsektoriellt projekt vars syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Skåne. Deltagarna i projektet är aktörer på bostadsmarknaden i Skåne som vill utveckla en samverkan kring bostadsbyggnadsfrågor. Det gäller att hitta konkreta lösningar, med fokus på vad dessa aktörer kan börja göra redan nu. Skåne bygger arbetar för att det ska byggas fler bostäder i hela Skåne, både i alla typer av upplåtelseformer och som en utveckling av det befintliga beståndet. Länsstyrelsen i Skåne 2010 Notiserna i detta faktaunderlag är skrivna av Cecilia von Schéele, som också tagit alla foton.

3 Vad kostar? Faktaunderlag #2 I en diskussion om hur bostadsbyggandet ska fås att öka återkommer ständigt frågan om vad det kostar. Oavsett hur goda intentionerna är hos bostadsmarknadens aktörer kokar viljan att bygga bostäder förr eller senare ner till att vara en fråga om ekonomi. Därför är denna fråga viktig att vända ut och in på vad kostar det att bygga, vad har vi för föreställningar om vad det kostar och stämmer dessa överrens med verkligheten? Hur kan vi minska kostnaderna för en färdig bostad och behöver minskade kostnader innebära lägre boendekvalitet? I Skåne bygger ska vi inte uppfinna hjulet på nytt utan bygga på andras kunskap och vidareutveckla den, därför tar vi fram en serie faktaunderlag. Syftet är att lyfta fram exempel på och visa vad som tidigare har gjorts och ge lästips. Diskussionerna vid seminarierna kan nå högre höjd om seminariedeltagarna redan innan seminariet fått en bakgrund till temats problemformulering. i Gävle, som arrangeras av Institutet för bostads- och urbanforskning och som i år hålls april. På programmet står, bland annat, seminariet Aktuella bostadsfrågor ekonomiska perspektiv som kommer kommer att ta upp olika ekonomiska aspekter av frågor rörande bostadsmarknaden; bostadspriser, bostadsbyggande och olika gruppers boendesituation. Detta är det andra faktaunderlaget och har temat Vad kostar? precis som det kommande seminariet tisdagen den 13 april. Med ett brett angreppssätt tar faktaunderlaget upp olika ekonomiska aspekter av den process som leder från idé till färdig bostad. Läshänvisningar och länkar finns samlade i referenslistan längst bak i faktaunderlaget. (Sidhänvisningar i texten refererar alltid till den publikation det aktuella avsnittet behandlar). Använd faktaunderlaget som det passar dig bäst: som en snabb injektion av fakta för dig på språng eller som tips för vidare läsning om du har mer tid. Oavsett vilket, är vår förhoppning att det ska inspirera till livliga diskussioner vid kommande seminarier - närmast tisdagen den 13 april på S:t Gertrud i Malmö. Om du efter den 13 april vill ha mer kunskap av denna sort i seminarieform är ett hett tips att besöka Bostadsmötet Välkommen! Cecilia von Schéele projektledare Skåne bygger

4 Bostadsmarknadsläget i Skåne 2010 Precis som i förra faktaunderlaget publiceras här ett urval av färska siffrora från årets Bostadsmarknadsenkät. En analys av resultaten i sin helhet presenteras i Bostadsmarknadsanalysen för Skåne län som Länsstyrelsen utkommer med i juni. Tjugofyra av Skånes trettiotre kommuner har i årets enkät svarat att de önskar en högre utbyggnadstakt än den förväntade. För utvecklingen under det senaste decenniet, se figur Figur 1: Högre utbyggnadstakt än den förväntade är önskvärd I enkäten tillfrågas kommunerna om vad de anser är ett hinder för ett ökat bostadsbyggande. Knappt två tredjedelar av de skånska kommunerna menar att ett hinder just nu är höga produktionskostnader och en tredjedel att det handlar om svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor. Hur många kommuner som under de senaste tio åren angivit just dessa faktorer som hinder för bostadsbyggandet visas i figur 2. Antal kommuner År Vad är Bostadsmarknadsenkäten? Boverket har sedan 1989 på uppdrag av regeringen genomfört årliga undersökningar av bostadsmarknaden i landet. Enkäten som tagits fram i samverkan mellan Boverket, Länsstyrelserna och Svenska Kommunförbundet ska beskriva läget för bostadsmarknaden i landet vid årsskiftena samt försöka fånga upp utvecklingstendenser i aktuella frågor. Landets kommuner besvarar frågorna medan Länsstyrelsen sköter hantering och sammanställning. Antal kommuner Figur 2: Hinder för ökat bostadsbyggande År Höga produktionskostnader Svårigheter att få långivare/hårda lånevillkor

5 Begreppsförvirring? Några viktiga begrepp Figur 3 Produktionskostnad, Figur 4 varav byggkostnad Källa: SCB 2007 och HELHETs-projektet Vid seminariet den 13 april kommer diskussionen att handla om hur aktörerna på bostadsmarknaden i Skåne tillsammans kan minska kostnaderna för en färdig bostad. Som seminariedeltagare kommer många att ha olika bakgrund och erfarenhet och därmed också olika kunskap om de olika termer och begrepp som berör bostadsbyggnadsprocessen, från idé till färdig bostad. I en bra diskussion är missförstånden så få som möjligt och finns en tydlighet med hur olika fenomen benämns minskar risken för missförstånd. I figurerna här intill ges förklaring till några av alla av de begrepp som kan tänkas komma upp vid seminariet. Ytterligare introduktion i korthet kommer att ges av seminariet. I figur nr 3 visar den vänstra stapeln de olika delar som utgör produktionskostnaden för att bygga bostäder. Den utgörs till ca 67% av byggkostnaden, som visas med dess beståndsdelar i den högra stapeln. BOA = Bostadsarea LOA = Lokalarea HYA = Hyrbar area BIA = Biarea (t.ex. lägenhetsförråd) ÖVA = Övrigt utrymme (t.ex. tvättstuga, trappor) BRA = Bruksarea OKA = Omslutande konstruktionsarea BTA = Bruttoarea, inkl. yttervägg Källa: Prolog bygglogistik Förkortningarna är många, BOA LOA BTA vad betyder de? Figur 4 visar hur de olika begreppen förhåller sig till varandra och vad förkortningarna står för.

6 Markens pris Hur stor del av den totala kostnaden för produktionen av en bostad utgörs av priset för marken? Frågan får olika svar beroende på i vilken kommun den ställs. Kommuner med högt exploateringstryck och mycket egen mark har större möjligheter både att ta ut högre kostnader för marken och i avtal utöva inflytande över den än kommuner där efterfrågan från exploatörer är mindre. Region Skåne om markanvändning I Markanvändning i Skåne belyser Region Skåne fenomenet hur den kommunala försäljningen av exploateringsmark går till varierar mellan de olika skånska kommunerna. Kommunerna i Skåne har vitt skilda förutsättningar vad avser till exempel geografi, befolkningstillväxt, näringslivsstruktur, pris- och hyresnivåer. Kommunens syn på sin egen roll varierar också kraftigt. För en exploatör som är verksam i flera olika kommuner varierar förutsättningarna för ett projekt beroende på hur respektive kommun ser på sin roll (s. 26). I rapporten, som publicerades 2009, finns avsnittet Markhushållning som behandlar fastighetsekonomiska aspekter kring markanvändning, markens värdeutveckling och de aktörer som påverkar exploateringsprocessen. Kommuner med stark utveckling kan ställa krav medan kommuner med svag efterfrågan kanske tvingas tillåta mindre önskvärda exploateringar (s. 30). Boverket om markpolitik Boverket publicerade 2005 rapporten Markpolitik och kommunala markpriser - en undersökning av hur 13 kommuner arbetar med markprissättning och markanvisning vid överlåtelse av mark för bostadsändamål vars syfte var att öka kunskapen kring prisbildning på kommunal mark för bostadsändamål och att beskriva markförsäljningsprocessen i ett urval av kommuner (s. 21). Hur stor betydelse har markprisets storlek för en exploatörs beslut att bygga bostäder eller inte? I Markpolitik och kommunala markpriser hänvisas till tidigare studier som visat att det är förknippat med stora svårigheter att producera bostäder för hushåll med vanliga inkomster om det ingående markpriset väsentligt överstiger nivån kr/kvm BOA (s. 18). Markpriserna i de 13 kommuner som studeras i Boverkets rapport ligger på mellan och kr kvm BTA och man konstaterar att en viktig förklaring till varför det byggs för lite hyresbostäder i flera av de större tillväxtkommunerna måste då vara att markpriserna i många fall är för höga för att möjliggöra en hyresrättsproduktion i tillräcklig omfattning (s. 18).

7 Statens bostadskreditnämnd Statens bostadskreditnämnd (BKN) i Karlskrona har regeringens uppdrag att redovisa utvecklingen på kredit- och kapitalmarknaderna samt olika kundgruppers tillgång till kredit. BKN ska också underlätta bostadsbyggandet genom att lämna statliga kreditgarantier, en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- eller ombyggnad av bostäder. På BKNs hemsida finns en mängd läsvärda rapporter de publicerat att ladda ner. Nedan presenteras ett urval. Marknadsrapporter Tre gånger per år, i februari, maj och oktober, ger BKN ut marknadsrapporter, vars syfte är att öka förståelsen för hur prissättningen och kreditgivningen fungerar på bostadsmarknaden. De hittills utkomna har haft titlar som Bostaden - en riskfylld tillgång, Varifrån kommer pengarna? och Vad bestämmer priset på bostäder? för en väl fungerande finansiering inom bostadssektorn (2009). Finanskrisen har satt fokus på de finansiella marknaderna och deras brister och i det sammanhanget fokuserar BKN bland annat på bolånemarknadernas funktionssätt i kopplingen till bygg- och bostadsmarknaderna. I Vad bestämmer priset på bostäder? förs ett resonemang kring huruvida dagens värderingar är rimliga och om en prognostisering av prisutvecklingen är möjlig. Definitionsmässigt, skriver BKN bestäms bostadsens pris av det framtida värdet av att bo, dvs. av priset på den framtida bostadskonsumtionen omräknat [...] till nuvärde (s. 5). Den fråga man måste ställa sig för att förstå varför dagens bostadspris är högt jämfört med tidigare är om bostadspriset är högt därför att kostnaden för att bo förväntas vara hög i framtiden; eller om bostadspriset är högt idag därför att vi värderar den framtida bostadskonsumtionen högt (s. 5). BKNs marknadsrapporter ger i kortformat förklaringar på bostadsmarknadsfrågor med hjälp av ekonomisk teori. Om åtgärder på lång sikt Skåne bygger fokuserar vid konkreta lösningar som på kort sikt kan skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Skåne. I ett bredare perspektiv är det självklart även viktigt att se vilka förändringar som kan förbättra bostadsmarknaden på lång sikt. BKNs har som svar på ett regeringsuppdrag tagit fram rapporten Om åtgärder på längre sikt

8 Sega gubbar? Statskontoret gjorde 2009 en uppföljning av Byggkommissionens betänkande Skärpning gubbar! (SOU 2002:115) som svar på ett regeringsuppdrag att göra en nulägesbeskrivning av byggsektorn. Statskontorets rapport fick titeln Sega gubbar? och visar att flera av de brister inom byggsektorn som Byggkommissionen påvisade 2002 fortfarande kvarstår, sju år senare. Sega gubbar? utgörs av en uppföljning men också av en nulägesbeskrivning av byggsektorn. I uppföljningen av Byggkommissionens förslag konstaterar Statskontoret att byggsektorn är fragmenterad i olika byggled och organisationer och att [d]e flesta åtgärder som vidtagits för att förbättra sektorn handlar, med några undantag, om punktvisa insatser (s. 12). Det är nedslående att läsa att [i] nget av de förslag som lämnades av Byggkommissionen har lett till någon större förändring av sektorns arbetssätt och attityder (s. 12). Nuläget sammanfattar Statskontoret som följande: Branschen har nu gått in i en djup lågkonjunktur. Detta kommer att påverka hela sektorns arbetssätt och metoder, men inte nödvändigtvis till det bättre. Omvandlingstrycket bedöms vara lågt även under, eller till följd av, lågkonjunktur (s. 16). Statskontoret bedömer dock att det trots en stark påverkan av externa faktorer såsom konjunkturläget och regleringar [ ] [ändå] finns en förbättringspotential i sektorn i fråga om effektivitet och kvalitet (s. 20). I sin sammanfattade bedömning tar Statskontoret upp vilka problem som fortfarande finns i byggsektorn och vem som äger frågan (byggherren, byggbranschen, arbetsmarknadens parter och/eller stat och kommun). För vidare läsning hänvisas till rapporten, vars välstrukturerade sammanfattning kan rekommenderas för den som inte hittar tid att läsa hela.

9 Skärpning på gång En bok om Byggkostnadsforum Om Statskontorets rapport Sega gubbar? främst visar på byggsektorns brister, är Skärpning på gång i byggsektorn! en rapport som framhåller den utvecklingspotential som finns i sektorn. Det handlar om att lära av goda exempel. I Skärpning på gång i byggsektorn!, utgiven av Boverket 2009, har författaren Fredrik von Platen plockat fram guldkornen ur de rapporter som Boverkets Byggkostnadsforum publicerade under sina verksamma år. Byggkostnadsforum existerade mellan 2001 och 2007 och stöttade drygt 100 pilotprojekt med drygt 100 miljoner kronor. Syftet med pilotprojekten var att se hur byggkostnaderna kan sänkas och samtidigt behålla eller höja kvaliteten i byggandet och några av dem lyfts alltså fram i Skärpning på gång i byggsektorn! Byggsektorn är konservativ på gott och ont. Många av de förbättringsförslag som författaren vaskat fram ur Byggkostnadsforums rapporter är faktiskt branschens egna erfarenheter eller idéer. Man kan emellertid i andanom tänka sig reaktionerna från byggsektorns företrädare: det går inte, det prövade vi Tider och förutsättningar förändras emellertid. Vi kan vara mera mottagliga nu. Marknadens beredskap för nytänkande kan ha ökat. Krismedvetandet i branschen är utan tvivel i tilltagande (Boverkets förord till rapporten). Det är viktigt att kunskap kommuniceras, annars tappar den sitt värde. Skärpning på gång i byggsektorn! samlar en stor mängd kunskap och gör den lättillgänglig.

10 Liten eller stor byggherre Kan den mindre hävda sig? Kurt Psilander, forskare vid institutionen för Fastigheter och Byggande vid KTH publicerade 2008 resultatet av sin studie Kostnader i bostadsbyggandet. Jämförelse mellan en liten och stor byggherre. Studiens bakgrund är att dominansen inom bostadsbyggandet som finns i Sverige och som utgörs av fyra stora aktörer ofta väcker frågor om huruvida detta gynnar konsumenter och samhället i sin helhet. Ingen tidigare studie har klarlagt om det är så att en liten byggherre kan mäta sig med en stor byggherre i effektivitet. Syftet med studien var att utreda om ett litet byggherreföretag kan mäta sig med ett stort professionellt företags erfarentheter vad gäller [...] kostnader och kvalitet (s. 9). Psilander genomförde en fallstudie och hypotesen som formulerades var att om en enda liten byggherre visar sig kunna mäta sig med en stor kan resultaten generaliseras. Om den utvalde byggherren inte kan mäta sig med den stora bygggherren är reslutatet ovisst och några generealiseringar kan ej göras eftersom det skulle kunna finnas en liten byggherre som är effektivare än den som valts (s. 4). Psilanders fallstudie visar att den mindre byggherren redovisar lägre kostnader och att dessa inte kan förklaras av att kvaliteten eller standarden är lägre. Psilander drar slutsatsen att anledningen till skillnaderna i kostnader bör sökas i organisationen och att den lilla byggherren har större möjligheter till flexibelt agerande. Med detta resultat i ryggen frågar sig Psilander varför de små byggherrarna är så få till antalet och drar avslutningsvis konstruktiva slutsatser kring vad som skulle kunna öka antalet små byggherrar på den svenska bostadsmarknaden.

11 Bostad på olika villkor Ny rapport Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO publicerade i mars 2010 rapporten Balanserade ekonomiska villkor - en skattereform för hyresrätten. Utgångspunkten för de tre olika aktörerna, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO att gå ihop om en gemensam rapport är deras gemensamma mål att utveckla hyresrätten till en än mer attraktiv boendeform (s. 3). Syftet med rapporten är att belysa och analysera obalansen mellan de olika upplåtelseformerna i regleverken för skatter och subventioner (s. 3). I rapportens inledning poängteras att frågan om balans i det aktuella sammanhanget handlar om att delar av skattesystemet gynnar eget ägande av sin bostad framför att hyra sin bostad (s. 6). Huvudpoängen är att hyresrätten, enligt aktörerna bakom rapporten, är ekonomiskt missgynnad av skatte- och subventionssystemen jämfört med boende i småhus och bostadsrätt (s. 7). Slutsatsen dras efter jämförande av hur olika betalningsflödena ser ut mellan de olika upplåtesleformerna och analyser av skatteutfall. Analyserna är pedagogiskt illusterade av exempel som gör begreppen begripliga även för den som inte känner sig hemma med ekonomiska termer. Förslagen som lämnas i rapporten är följande: 1. En låg moms läggs på bostadshyror 2. Fastighetsskatten på hyresrätter avskaffas. 3. Skattereglerna ändras för att underlätta underhåll av bostadshyreshus.

12 Utblickar Svenska bopriser i jämförelse När ett hus är byggt ska det bebos och slutpriset sättas. Frågan med störst allmänintresse i en diskussion om vad det kostar att bygga bostäder är förmodligen vad det kostar att bo. För att få perspektiv kan det vara intressant att sätta svenska bopriser i relation till andra länders. Öresundsregionen Inregia gjorde i september 2004 på uppdrag av Örestat och Öresundskommittén rapporten Modell för mätning av priser för boende i Öresundsområdet. Syftet med rapporten är dubbelt. Dels är information om bostadspriser en viktig service till invånarna i Öresundsregionen. Dels är boendeprisutvecklingen i regionen en indikator på integrationen i regionen och utgör därmed viktig kunskap för planerare och andra aktörer som verkar för integrationen av Öresundsregionen (s. 7). Modellen som utvecklats innehåller jämförande infor mation och både prisnivåer och prisutveckling. Jämförelsen sker över Öresund mellan samma typ av upplåtelseform, medan en jämförelse av bostadskostnaderna mellan olika upplåtelseformer inte görs. Inregias rapport är idag snart sex år gammal, siffrorna är inte längre aktuella men eftersom syftet med rapporten är att skapa en modell för mätning förs ett generellt resonemang om hur man kan jämföra boendekostnader över Öresund, vilket fortfarande har ett intresse. Europeiska unionen Figur 5 (nästa sida), hämtat från Eurostat, visar hur boendekostnad i förhållande till disponibel inkomst (medianvärde) varierar mellan länderna i EU, från 6% (Malta) till 27% (Nederländerna). Siffrorna är från Det svenska värdet är 14%, vilket betyder att här i Sverige har 50% av invånarna en boendekostnad som utgör i snitt 14% av den disponibla inkomsten. Det är lägre än medianvärdet för EU sammanräknat, 18%, som stapeln EU27 visar. Europakommissionens Eurostat driver webbplatsen Statistics Explained där det finns statistik för en stor mängd olika ämnen, däribland boendefrågor, gällande EUs medlemsstater. Syftet med webbplatsen är utöver att tillhandahålla statistik även att förklara den, vilket gör informationen lättillgänglig. I rapporten Housing statistics in the European Union 2005/2006 finns ytterligare bostadsstatistik som täcker (dåvarande) hela EU. Där används ett annat sätt att jämföra boendekostnader mellan länderna i EU än det hämtat från Eurostat Statistics Explained. Figur 6 (nästa sida) visar boendekostnad som andel av hushållens totala konsumtion. Med denna jämförelse ligger de svenska boendekostnaderna näst högst i EU (efter Danmark).

13 Forts. Utblickar Diagram Figur 5: Boendekostnad som andel av den disponibla inkomsten (%) 2007 Källa: EU-SILC 2007 (inga uppgifter för Bulgarien) Figur 6: Boendekostnad som andel av den totala hushållskonsumtionen (%) 2004 Källa: Housing Statistics in the European Union 2005/2006

14 Referenser Publikationer Boverket, Markpolitik och kommunala markpriser. En undersökning av hur 13 kommuner arbetar med markprissättning och markanvisning vid överlåtelse av mark för bostadsändamål. Länk: Boverket, Skärpning på gång i byggsektorn! Länk: Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, SABO, Balanserade ekonomiska villkor. En skattereform för hyresrätten. Länk: Federcasa, Italian Housing Federation (red.) Housing Statistics in the European Union 2005/2006. Länk: Inregia (Olle Löfgren), Modell för mätning av priser för boende i Öresundsområdet. Psilander, Kurt, Kostnader i bostadsbyggandet. Jämförelse mellan en liten och stor byggherre. Uppsats nr 47, Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH, Stockholm. Region Skåne, Markanvändning i Skåne. Länk: Statens bostadskreditnämnd, Bostaden - en riskfylld tillgång. Marknadsrapport december Länk: Statens bostadskreditnämnd, Vad bestämmer priset på bostäder? Marknadsrapport oktober Länk: Statens bostadskreditnämnd, Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport maj Länk: Statens bostadskreditnämnd, Om åtgärder på längre sikt för en väl fungerande finansiering inom bostadssektorn. Länk: Statskontoret, Sega gubbar? En uppföljning av Byggkommissionens betänkande Skärpning gubbar! Länk: Webb Eurostat, Statistics Explained, Housing Statistics. Länk:

15 Kontakt Projektledare Cecilia von Schéele projektets webbplats: Skåne bygger är ett projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i Skåne. Det drivs av Länsstyrelsen i Skåne län under våren 2010 i samarbete med följande aktörer:

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Bengt Hansson. Professor, fd avdelningschef, Construction Management Byggledare, kvalitetsansvarig under många år. Construction Management

Bengt Hansson. Professor, fd avdelningschef, Construction Management Byggledare, kvalitetsansvarig under många år. Construction Management Myter och sanningar i byggbranschen! Bengt Hansson Professor, fd avdelningschef, Byggledare, kvalitetsansvarig under många år Byggnadsekonomi Samverkan mot en hållbar byggd miljö Construction management

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002

Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002 2002-04-23 Det talade ordet gäller! Anförande av Lars-Erik Lövdén vid seminarium om Byggherrens betydelse Chalmers i Göteborg, den 23 april 2002 Byggherren måste ta plats i byggprocessen! Jag får ofta

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd

State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Till Europeiska kommissionen State Aid Reform synpunkter från SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) på samrådsdokumentet rörande Handlingsplan för statligt stöd Kommissionen välkomnar synpunkter

Läs mer

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter 0 (11) Presumtionshyror Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter En utvärdering av systemet med presumtionshyror och förslag till stimulanspaket för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Produktdagar. 17 november 2011, Borås

Produktdagar. 17 november 2011, Borås Produktdagar 17 november 2011, Borås Välkommen till 2011 års produktdagar i Borås PAGE 2 Produktdagar 2011-11-17 Finns det en framtid för småhusbranschen? Ja! Det råder bostadsbrist i Sverige PAGE 3 Produktdagar

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21

Länsstyrelsen i Örebro län. Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014. Publ nr: 2014:21 Länsstyrelsen i Örebro län Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2014 Publ nr: 2014:21 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2014:21 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader.

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader. 1 Sammanfattning 1.1 Bakgrund och syfte Efterfrågan på bostäder ökade kraftigt i ett antal regioner i Sverige under andra hälften av 1990-talet. Det ledde till att priserna på bostadsrätter och småhus

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76

Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76 Kontaktpersoner på SCB: Kontaktperson på Boverket Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76 Enkät om byggkostnadsstatistik

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

SmåKoms förslag till bostadspolitik för Sverige 2015-03-13 fastställt av styrelsen i mars 2015

SmåKoms förslag till bostadspolitik för Sverige 2015-03-13 fastställt av styrelsen i mars 2015 SmåKoms förslag till bostadspolitik för Sverige 2015-03-13 fastställt av styrelsen i mars 2015 Sammanfattning 1) SmåKom föreslår regering och riksdag att skapa en sammanhållen och helhetsinriktad bostadspolitik

Läs mer

Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag

Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag 23 januari 2009 Titel: Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s

Läs mer

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti. möjlighet till eget boende Kommunal hyresgaranti möjlighet till eget boende 2 För dig som hyresgäst Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men ändå saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti.

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015

Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Foto: Mostphotos LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2015 Publ.nr: 2015:24 Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2015 Länsstyrelsen i Örebro län Publikationsnummer: 2015:24

Läs mer

Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD

Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD REGION NORD Entreprenörskap Den fjärde upplåtelseformen Notholmen Hur vill du bo? ENTREPRENÖRSKAP Arbetsprocess

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012

Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012. Bostadsmarknaden. i Gävleborgs 2012 Bostadsmarknaden Bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2012 - bostäder för nyanlända i Gävleborgs 2012 Rapport 2012:5 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Till Regionplane- och trafikkontoret

Till Regionplane- och trafikkontoret 2008-11-26 1(5). Till Regionplane- och trafikkontoret Yttrande över förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, NHB, arbetar med boendefrågor.

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys

FöreningsSparbanken Analys FöreningsSparbanken Analys Nr 9 6 mars 2001 Varför bostadsbyggandet måste öka i tillväxtområdena Trots flera år av högkonjunktur har bostadsbyggandet inte ökat nämnvärt. Hyresregleringar i kombination

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

rapport 2014:35 REGERINGSUPPDRAG Regionala bostadsmarknadsanalyser 2014

rapport 2014:35 REGERINGSUPPDRAG Regionala bostadsmarknadsanalyser 2014 rapport 2014:35 REGERINGSUPPDRAG Regionala bostadsmarknadsanalyser 2014 Regionala bostadsmarknadsanalyser 2014 Boverkets stöd till länsstyrelserna Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser

Läs mer