FÖRENINGSSTÄMMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSSTÄMMA 2015"

Transkript

1 HSB SYDOST FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Ombuden i HSB Sydost föreningsfullmäktige kallas till ordinarie föreningstämma TID Lördagen den 9 maj, kl Vi bjuder på enklare frukost från kl 9.30 och avslutar med gemensam lunch. PLATS ANMÄLAN FÖRHINDER PM Fest & Konferens, Västergatan 10, Växjö Då vi bjuder på lunch vill vi gärna ha in din anmälan senast tisdagen den 28 april. Din anmälan gör du via utskickad anmälningslänk, samtliga handlingar inför stämman finns att tillgå digitalt via vår hemsida. Får du problem med att anmäla dig via länken eller att läsa handlingarna är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst alternativt skickar du e-post till Vid förhinder är det viktigt att du överlämnar handlingarna till din ersättare. Åk buss med HSB Sydost till stämman, se tidtabell nedan: Västervik, Resecentrum kl 6.45 Oskarshamn, Resecentrum kl 7.40 Karlskrona, Kyrkogatan vid Flygbussarnas hållplats kl 6.50 Kalmar, Verkstadsgatan 38B kl 8.00 Nybro, Järnvägsstationen kl 8.30 Sölvesborg, Blekingeporten kl 7.55 Karlshamn, Vekerumsv. 1 kl 8.20 Återresa Bussarna väntar till stämman är slut!

2 (1) FÖRSLAG TILL DAGORDNING HSB Sydost ek.för. ordinarie föreningsstämma Stämmans öppnande 2. Beslut om stämman är öppen för fler än medlemmar 3. Val av ordförande vid stämman, förslag Pernilla Bonde HSB Riksförbund 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare, förslag Sofia Karmenstad HSB Sydost 5. Godkännande av röstlängd 6. Godkännande av dagordning 7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 8. Val av minst fyra personer att utgöra rösträknare 9. Fråga om kallelse behörigen skett 10. Styrelsens rapport (föreningsstyrningsrapport) om efterlevnad av stadgar och av HSBrörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma 11. Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning 12. Revisorernas berättelse och koncernens revisionsberättelse 13. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 14. Beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 15. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda resultaträkningen 16. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 17. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering 18. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna 19. Fastställande av valberedningsinstruktion 20. Beslut om grundtal 21. Fastställande av distriktsindelning av bospargruppen 22. Rapporter från: a) Förtroenderådet (föredras muntligen) b) Medlemsutskottet (föredras muntligen) 23. Fastställande av medlemsavgift för år Beslut om antal ledamöter i styrelsen, valberedning samt antal revisorer 25. Bestämmande av arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till styrelse, revisorer, valberedning 26. Val av: a) Ordförande b) Styrelseledamöter c) Revisorer d) Valberedning och ledamöter samt ordförande för valberedning e) Ombud till HSB Riksförbunds stämma f) Förtroenderåd g) Medlemsutskott 27. Motioner 28. Stämmans avslutande HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: , hsb.se/sydost

3 (2) Bilaga punkt 3, 7, 8, 24, 25, 26 på dagordningen VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Redogörelse för valberedningens arbete 2014/2015 Under verksamhetsåret har valberedningen hållit 8 protokollförda möten fram till maj månad Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och därefter haft enskilda möten med samtliga stämmovalda styrelseledamöter under januari Uppgifter om valberedningens sammansättning, nomineringstid med mera har meddelats på HSB Sydosts hemsida. Förslag till val har tagits fram i tid för att detta förslag ska kunna presenteras på det vis som Koden föreskriver. Samtliga ledamöter har tagit del av valberedningens arbete. Valberedningens policy för att föreslå kandidater till förtroendeuppdrag är: 1. Övergripande huvudkrav är personliga kvalifikationer 2. Åldersspridning 3. Geografisk spridning 4. Jämn könsfördelning 1. Val av ordförande för stämman Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund 2. Val av två protokolljusterare Torgny Skareteg, HSB brf Rimsmeden, Kalmar Ingrid Holmberg Persson, HSB brf Fagrabäck, Växjö 3. Val av rösträknare Bengt Persson, HSB brf Opalen, Kalmar Karin Markström, HSB brf Mistluren, Västervik Bertil Ivarsson, HSB brf Fenix, Karlskrona Torsten Linné, HSB brf Näktergalen, Karlshamn 4. Beslut om antal styrelseledamöter, valberedning och revisorer Styrelsen består idag av sju (7) stämmovalda styrelseledamöter, fem (5) i valberedningen och två (2) revisorer. Valberedningen föreslår oförändrat antal styrelseledamöter, valberedare och revisorer. 5. Arvode, bilaga punkt 25 dagordningen Valberedningens uppdrag är även att ta fram tydliga riktlinjer för arvoden och ekonomiska ersättningar för de förtroendevalda som beslutats av årsstämman. Valberedningens förslag till arvodesreglemente för HSB Sydost presenteras i arvodesreglemente Val av styrelsens ordförande, bilaga punkt 25 på dagordningen Valberedningen föreslår, Sebastian Lindroth som styrelsens ordförande med en mandattid på ett (1) år. HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Vxl: ,

4 2 (2) 7. Val av styrelse, bilaga punkt 25 på dagordningen Valberedningen gör den bedömningen att styrelsen har en bra sammansättning, i första hand har valberedningen tagit hänsyn till det övergripande huvudkravet om personliga kvalifikationer. Inför årets stämma har Göran Ågren meddelat att han vill lämna sitt styrelseuppdrag. I tur att avgå bland ordinarie ledamöter är Monica Widnemark, Göran Ågren, Per Renud och Githa Fiorino. Valberedningen föreslår omval av Monica Widnemark, Per Renud och Githa Fiorino med en mandattid på två (2) år. Valberedningen föreslår nyval av Mikael Gunnarsson med en mandattid på två (2) år. 8. Val av revisor, bilaga punkt 25 på dagordningen De föreningsvalda revisorerna har meddelat att de vill lämna sina uppdrag. Valberedningen föreslår nyval av Arne Stenström och Magnus Andersson. 9. Val av ledamöter till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2015 Valberedningen föreslår att val av ledamöter till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2014 görs av styrelsen. 10. Val av Förtroenderåd, bilaga 21a) på dagordningen Enligt redovisad bilaga. 11. Val av Medlemsutskott Valberedningen föreslår att styrelsen får i uppdrag att se över Medlemsutskottets uppdrag. Växjö den HSB Sydosts valberedning Rolf Nicklasson Siv Elofsson Torbjörn Aldebert Birgitta Johansson Anders Carming

5 (3) Bilaga punkt 18 på dagordningen HSB LEDAMOTSVERKSAMHETEN I HSB SYDOST HSB-ledamotens övergripande uppdrag är att värna om bostadsrättsföreningens och dess medlemmars intressen, vara ett stöd i bostadsrättsföreningarnas styrelsearbete samt en länk mellan bostadsrättsföreningen och HSB Sydost. I affärsplanen för HSB Sydost sägs att HSB ledamoten betraktas som en av HSBs medarbetare och därmed en strategiskt viktig resurs för att nå framgång. HSB-ledamoten ska verka för ett effektivt och gott styrelsearbete genom: 1. Att vara en resursperson för brf-styrelsen och ett stöd i styrelsearbetet. Särskild vikt ska läggas vid att se till att föreningens stadgar följs i de beslut styrelsen fattar. L har juridiskt sett lika sysslomannaansvar som övriga ledamöter i styrelsen. L ska inte åta sig uppdrag som ordförande, sekreterare eller annan ansvarspost i föreningen. 2. Att ha ett gott omdöme och kunna hantera det faktum att uppdraget innebär lojalitet med såväl brf som HSB Sydost. Lojalitetsplikt för HSB Sydost är enligt kollektivavtal som gäller för anställda tjänstemän i HSB Sydost. L har tillräckliga kunskaper för att agera korrekt då risk för jäv kan förekomma. 3. Att företräda, liksom övriga styrelseledamöter, samtliga medlemmar i brf. L verkar ur ett medlemsperspektiv och för att alla medlemmar i brf behandlas lika. 4. Att främja god ordning i styrelsearbetet och i föreningens övriga verksamhet. L är orienterad i mötesteknik. 5. Att vid behov vara en stödjande samtalspart vid samarbetsproblem i styrelsen. HSB-ledamoten ska verka för ett långsiktigt och hållbart fastighetsägande genom: 6. Att ha kompetens för att kunna bedöma: - om styrelsen känner till rekommendationer från HSB Sydost och HSB Riksförbund - om styrelsen lämnar tillräcklig information till medlemmarna - om brf:s ekonomi är sund - om brf har en underhållsplan som revideras årligen. 7. Att delge kunskaper kring fastighetsägarens ansvar. 8. Att förse HSB Sydost med den information som krävs för att leverans av avtalade tjänster ska vara möjlig samt ta ansvar för att blanketter från t.ex. finansinspektionen kommer in i tid. HSB-ledamoten ska verka för HSB:s grundläggande värderingar genom: 9. Att dela HSB:s kärnvärderingar så de är uttryckt i ETHOS och de kooperativa principerna samt aktuella styrdokument, f n HSB Kompassen, Varumärkesrekommendationer för bostadsrättsföreningar samt HSB Kod för bostadsrättsföreningar.

6 2 (3) 10. Att aktivt söka och ta del av den information HSB Sydost lämnar och deltar aktivt på dess träffar och utbildningar. L fungerar som en bärare av information mellan brf och HSB Sydost. L ska även framföra brf:s synpunkter på medlem och tjänster inom HSB Sydost. 11. Att ha kännedom om HSB Sydosts mål, affärsplan, organisation och historia. L håller brf:s styrelse informerad om det tjänsteutbud och den kurs- och konferensverksamhet HSB Sydost erbjuder samt andra möjligheter som följer av medlemskapet i HSB Sydost samt motivera och stimulera brf styrelse att delta på kurser och konferenser. 12. Att agera omgående när styrelsens beslut strider mot stadgar och gällande regelverk samt då beslut och handlingar avviker mot HSB:s värderingsgrunder. I dessa fall kontaktar L sin uppdragsgivare eller kontaktperson. Uppdragsavtal med riktlinjer infördes 2014 för att förtydliga uppdraget och den roll som HSBledamoten har i bostadsrättsföreningen. HSB Sydosts styrelse utser vilka personer som ska vara HSB-ledamöter. Placeringen av HSBledamöter i bostadsrättsföreningarna ansvarar HSB Sydosts vd för. HSB-ledamotens kontaktperson i HSB Sydost är driftledarna för administrativ/ekonomisk förvaltning. (Införs från maj 2014) Denna förändring genomförs för att tydligare knyta samman HSB ledamotsverksamheten med främst administrativ/ekonomisk förvaltning och den kundansvarsorganisation som kommer att genomföras under fanns det 105 HSB-ledamöter i HSB Sydost. Förtroendevalda Anställda Kvinnor Män ,8 % 28,2 % 40,0 % 60,0 % ,5 % 35,5 % 39,0 % 61,0 % ,9 % 38,1 % 42,9 % 57,1 % HSB Sydosts styrelse framtidstankar Styrelsen i HSB Sydost vill att: - Andelen anställda ska öka och på sikt upp gå till minst 80 procent av HSB-ledamöterna, - Jämnare könsfördelning 50/50. - Anställda i HSB Sydost minst ett uppdrag. - Två uppdrag per HSB-ledamot ska eftersträvas - HSB-ledamoten väljs på ett eller två år. Perioden i en och samma förening bör inte förlängas mer än tre perioder om två för innan det är dags att byta förening. - En föryngring av HSB ledamöterna eftersträvas. - HSB-ledamotens roll definieras uppdelat på fyra områden: 1. Professionellt styrelsearbete i ett fastighetsbolag Leda, vara rådgivande och utbilda

7 3 (3) övriga styrelseledamöter. 2. Informationsbärare Säkerställa att information, ömsesidigt, kommer fram. 3. Värderingsbärare Säkerställa att HSBs värderingar genomsyrar styrelsearbetet. 4. Affärsmässighet Verka för att alla företag får lämna offerter på samma villkor samt att HSB får möjlighet att vara med och lämna offert på de tjänster vi kan leverera. - Som HSB-ledamot får man inte bedriva konkurrerande verksamhet till HSB Sydost (konsulttjänster, RUT/ROT-tjänster, förvaltningsverksamhet etc.). Man får heller inte ha några betalningsanmärkningar eller skuld till HSB Sydost eller HSB bostadsrättsförening eller rättsliga tvister med HSB Sydost eller HSB bostadsrättsföreningar. - Arvodet för uppdraget ska delas i en fast del och en rörlig del styrelsen fastställer beloppen och tillämpningsregler. - HSB-ledamöterna ska vara diplomerade HSB-ledamöter med en kompetensutveckling i tre steg som kopplas med kunskapsprov. Diplomeringen beräknas att påbörjas under HSB-ledamoten ska eftersträva i alla lägen ett agerande under styrelsearbetet och vid styrelse-beslut som tillvaratar medlemmarnas intressen och som uppfyller lagstiftning och andra regelverk för bostadsrättsföreningarna bland annat i dess egenskap som fastighetsägare. - HSB ledamoten är en viktig länk mellan våra medlemmar/kunder och affärsverksamheten och ska aktivt informera om HSB:s tjänsteutbud samt till affärsverksamheten rapportera om behov av tjänster och service, såväl bland befintliga erbjudande som utvecklingsbehov, som man fångar upp hos respektive bostadsrättsförening.

8 (3) Bilaga punkt 19 på dagordningen VALBEREDNINGSINSTRUKTION Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparant process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. 1. Tillsättande av valberedning Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar inkluderade bospargruppen. Valberedningen ska ha en jämn könsfördelning samt åldersspridning. I valberedningen bör inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet. Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande Styrelseledamöter eller revisorer i HSB Sydost eller vd ska inte vara ledamot av valberedningen, eller delta i valberedningens överläggningar. Enligt stadgarna ska valberedningen ha minst tre ledamöter och en suppleant. En extra stämma ska hållas om antalet valberedare understiger tre, och att ett fyllnadsval då ska göras. Styrelsen har ansvar att kalla till sådan stämma. Valberedningen kan knyta en administrativ resurs till sig från HSB Sydost. Denne får dock inte vara vd eller annan person i ledande befattning. Mandattiden för valberedare är ett år. 2. Valberedningens arbetsuppgifter 2.1 Allmänt Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningen ska i sitt arbete med nominering till styrelse och revisor tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning. 2.2 Arbetsordning och uppdrag Valberedningen ska vid sitt första möte anta en arbetsplan för sitt kommande arbete. Detta möte ska hållas senast tre månader efter ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Vid sitt avslutande möte ska valberedningen utvärdera sitt arbete, vilken redovisas vid kommande stämma. Valberedningen bedriver sitt arbete under hela året från stämma till stämman. Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas. Valberedningens möten ska protokollföras. Protokollen är inte offentliga utan ett internt material för valberedningen. HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: , hsb.se/sydost

9 2 (3) Valberedningen ska informera medlemmarna möjligheten om att nominera personer till olika uppdrag genom brev, i medlemstidningen, på hemsidan samt på andra lämpliga sätt. Valberedningen ska ta del av HSB Sydosts affärsplan, strategier m.fl. dokument samt genom intervjuer med styrelseledamöterna och vd för HSB Sydost bilda sig en uppfattning om HSB Sydosts framtida verksamhet och kommande utmaningar för att få en samlad bild av den kompetens som styrelsen tillsammans bör besitta. Valberedningen ska även ges möjlighet att ta del av styrelsens egenutvärdering, för att bilda sig en uppfattning om hur väl styrelsens arbete fungerar. Detta ska sedan tjäna som vägledning i valberedningens arbete med att ta fram förslag till personer till olika uppdrag som svarar mot den gemensamma kompetensbild valberedningen fångat. När valberedningen lämnar sina förslag ska även hänsyn till spridning av ålder och kön ha tagits i de organ förslagen avser (styrelse, revisorer, medlemsutskott, förtroenderåd etc.). Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens hemsida samt i så många av föreningens informationskanaler som möjligt. Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Valberedningen ska vidare förteckna samtliga personer som nominerats till olika uppdrag samt redovisa förteckningen till stämman inom samma tidsramar som gäller för annan information till stämman. 2.3 Förslag till styrelse Valberedningen ska lämna förslag på antal ledamöter samt personer till styrelseledamöter och styrelseordföranden. Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter. Valberedningen ska också lämna förslag på övriga arvoden/ersättningar. Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval. Av uppgifter bör minst följande framgå: Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet Övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende 2.4 Förslag till revisor Valberedningen ska lämna förslag till tillsättning av revisor. Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende.

10 3 (3) 2.5 Förslag till stämmoordförande Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämmoordförande. 2.6 Förslag till andra uppdrag Valberedningen ska lämna förslag till andra uppdrag inom HSB Sydost som framgår av stadgar och som beslutas vid föreningsstämma. Valberedningen ska även lämna förslag till eventuellt arvode. Förslaget ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan tas med i kallelsen. 3. Sekretess Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen. HSB Sydost har valt att teckna en sådan sekretessförbindelse för valberedningen. 4. Arvode Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämman, inom ramen för arvodesreglementet. 5. Ändring av instruktion Valberedningen ska löpande utvärdera sitt arbete och till föreningsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. Instruktionen fastställs av föreningsstämman.

11 (1) Bilaga punkt 20 dagordningen FÖRSLAG TILL GRUNDTAL FÖR VAL AV FULLMÄKTIGE TILL HSB SYDOST Följande gäller för närvarande vid val av fullmäktige och ersättare till HSB Sydost: Varje bostadsrättsförening som är medlem i HSB Sydost väljer på sin ordinarie stämma en fullmäktig och en ersättare för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen. Detsamma gäller för bospargruppen. I grundtal beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter som innehas av medlemmar i HSB-föreningen per den 31 december året valet av fullmäktige. Grundtalet är idag fastställt till 100. Styrelsens förslag till grundtal Styrelsen föreslår oförändrat grundtal att gälla intill nästa ordinarie stämma Bilaga punkt 21 dagordningen BOSPARARNAS DISTRIKTSINDELNING FÖR VAL AV FULLMÄKTIGE Enligt de stadgar som antogs vid föregående stämma ska distriktindelning ske för val av fullmäktige som ska representera bospargruppen. Styrelsens förslag till distriktsindelning: Distrikt A Kronobergs och Blekinge län Distrikt B Kalmar län Styrelsens förslag till distriktsindelning för val av fullmäktige HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: , hsb.se/sydost

12 (2) Bilaga punkt 22 a) på dagordningen RAPPORT FRÅN HSB SYDOSTS FÖRTROENDERÅD Medlemmar: Leif Ketzénius, Karlskrona Torsten Linnè, Karlshamn Gunilla Ståål, Sölvesborg Martina Andersson, Nybro Torgny Skareteg, Kalmar Katharina Bilje, Borgholm Leif Jonsson, Oskarshamn Karin Markström, Västervik Ingrid Holmberg-Persson, Växjö Tomas Karlsson, HSB Sydost Lisa Österbladh, HSB Sydost Träffar 16 oktober hos HSB Brf Näktergalen i Karlshamn januari i Kalmar med studiebesök på HSB Brf Rimsmeden i Kalmar Kommande träff 6 maj hos HSB Brf Tomaten i Borgholm Sammanfattning av förtroenderådet verksamhet 2014/15 Förtroenderådet har under året haft fokus på - Förbättringsarbete tjänsteutveckling - Att göra förtroenderådet mer känt - Framtida mål för rådet Förbättringsarbete Förtroenderådet har tidigare haft synpunkter på att HSB Sydost bör arbeta fram tydligare anbud. Dessutom att lämnade anbud måste visa på hållbar miljö och personalpolitik. I samråd med Marknad/Medlem och Förvaltningens olika ben har nu nya anbudsformulär arbetats fram där hänsyn är tagna till Förtroenderådets synpunkter. HSB Sydosts nyhetsbrev har under åren varit skiftande i kvalitet och skickats ut vid oregelbundna tider. Förtroenderådet har lämnat synpunkter på att Nyhetsbrevet ska skickas ut regelbundet och vid fasta tidpunkter, vilket nu är gällande. Kunder och medlemmar får i och med detta uppdaterad information kontinuerligt vilket spås leda till ökad läsfrekvens. Efter förslag från Förtroenderådet har ordförandekonferenser hållits inom regionen. Dessa har syftat till att öka förståelsen om ordförandens roll och funktion i en styrelse och har haft en HSB SYDOST EK FÖR Postadress: Box 52, Växjö, Vxl: , Styrelsens säte: Växjö

13 2 (2) positiv utgång. Från dessa ordförandekonferenser hördes röster om att kontinuerligt anordna liknande träffar med jämna intervall vilket förtroenderådet ställer sig positiva till. Dessa konferenser har dessutom lett till att göra förtroenderådet mer känt i organisationen. Förtroenderådet har diskuterat det sviktande deltagarantalet på kurser för brf-styrelser. I samråd med Kursansvarig på HSB Sydost har synpunkter lämnats gällande två förbättringsförslag: 1. Att skicka inbjudningar via mail/sms 2. Att satsa mer på styrelsespecifika utbildningar Under 2015 finns dessa två inriktningar med i HSB Sydosts utvecklingsarbete gällande kurser. Rådet har även noterat att HSB Sydost arbetar intensivt med digitala utbildningar vilket stöttas till fullo. Urval av övriga ämnen som diskuterats i Förtroenderådet Drifttekniker hjälpa föreningarna med driftoptimering. Ramavtal på vitvaror då rådet anser HSB:s erbjudande alldeles för dyra. Jour Rådet vill att detta erbjuds på så många orter som möjligt även om det innebär att HSB Sydost får köpa tjänsten externt på vissa orter. Lekplatsbesiktning - Lansera tjänsten tydligare då HSB Sydost har auktoriserad personal. Samla alla västerviksföreningar enligt önskemål och diskutera vilket underlag det krävs för etablering av fastighetsservice på orten. Syfte och mål med Förtroenderådet Vara en länk mellan föreningarna och HSB Vara ett förbättringsråd Vara ett bollplank vid verksamhetsutveckling Metoder för att motsvara syfte och mål Träffarna inleds med studiebesök på någon av rådets föreningar vilket vi anser är viktigt för erfarenhetsutbyte och för att få förståelse för varandras verksamhet. Under året har en av träffarna hållits över två dagar med internat. Till detta möte bjöds representanter från HSB Sydosts förvaltning och medlemsområde till samrådsdiskussioner. Förtroenderådets medlemmar har aktivt varit med på så många konferenser och utbildningar som erbjudits för att följa upp arbetet och göra rådet samt dess medlemmar mer känt. Förtroenderådet önskemål är att även bli inbjudna och presenterade på HSB Sydost stämma. Framtida mål Förtroenderådet kommer aktivt under år 2015/2016 uppsöka föreningarna för att kunna möta medlemmars och kundernas framtida utvecklingsbehov / Lisa Österbladh och Tomas Karlsson

14 (2) RAPPORT FRÅN HSB SYDOSTS MEDLEMSUTSKOTT - Till HSB Sydosts styrelsemöte Medlemmar: Annie Hellman, Västervik Torgny Skareteg, Kalmar Anders Högelius, HSB Sydost Träffar Hösten 2014 Via mail och telefon Våren 2015 Via video och mail Kommande fysisk träff 14 april i Oskarshamn Sammanfattning av Medlemsutskottets verksamhet 2014/15 Medlemsutskottet har under året haft fokus på digital kommunikation i form av: - HSB Portalen - Mina sidor - Medlemsapp - Nyhetsbrev Under kommande träff, 14 april, träffas gruppen nästa gång och kommer då sammanställa resultatet av sitt arbete inför stämman. HSB SYDOST EK FÖR Postadress: Box 52, Växjö, Vxl: , Styrelsens säte: Växjö

15 2 (2) Inledningsvis var det svårt att locka medlemmar till medlemsutskottet efter förra årets stämma. Den tidigare gruppen, men deltagare från fler orter, nådde sitt mål med att definiera och lämna förslag på nya medlemsnyttor inom HSB Sydost och valde att, delvis, lämna sina platser till andra deltagare. Torgny Skareteg valde dock att fortsätta tillsammans med Annie Hellman och såsom uppgiften andas har vi hållit kontakt via digitala kanaler. Flera av gruppens diskussioner har legat som underlag till vårt deltagande i Medlemsnätverket, både i konkreta inriktningsbeslut och i workshops angående utveckling av medlemskapet. En utstående punkt som även definierats av tidigare medlemsutskott är avsaknaden av forum, digitala såsom fysiska. HSB Sydost har arbetat fram nyttiga digitala hjälpmedel, men skulle komma än närmre sina medlemmar genom att erbjuda forum för diskussion. Detta medel skulle enligt gruppen göra att vi även bidrar till att berätta och utbilda angående det goda boendet. Utskottet ser i framtiden att kursverksamheten kommer att ske mer via internet och då vore det naturligt att kunna diskutera och ställa frågor även den vägen. Inför kommande utskottsår ser gruppen avslutningsvis gärna en utökning av antalet deltagare eller en tydligare målbild dit experter eller nyfikna i sak söker sig Anders Högelius

16 (1) Bilaga punkt 23 dagordningen HSB SYDOSTS MEDLEMSAVGIFT 2016 Styrelsen menar att medlemsavgifterna till HSB Sydost i första hand ska täcka föreningens kostnader för HSB-ledamoten, tidningarna Hemma i HSB och Uppdraget, HSB Sydosts medlemsavgifter till HSB Riksförbund (som bl. a. täcker rådgivning till förbundsjurist) samt delar av kursverksamheten och information via hemsida. Dagens medlemsavgifter täcker inte dessa kostnader. Styrelsens förslag till medlemsavgifter: Bostadsrättsföreningar Grundavgift för bostadsrättsföreningar 10,75% av prisbasbeloppet (avrundat till närmaste tiotal kronor) (År 2015 var grundavgiften 10,50%.) Bostadsrättshavare 0,68% av prisbasbeloppet. (År 2015 var avgiften 0,65% av prisbeloppet.) Bosparande medlemmar 300 kr för helår samt 175 kr för medlemmar som påbörjar medlemskap efter 1 juli. Prisbasbeloppet uppgår 2015 till kr. HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: , hsb.se/sydost

17 (3) Bilaga punkt 25 på dagordningen ARVODESREGLEMENTE FÖR HSB SYDOST Principer som är vägledande för reglementet HSB Sydost Ek. För. är en kooperativ organisation. Detta innebär bl. a att: - Våra förtroendevalda ska i första hand inte se uppdragen som ekonomiskt attraktiva, men samtidigt måste viljan att ta ansvar uppmuntras. - Våra förtroendevalda ska inte förlora ekonomiskt, därför erhålls ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättning och ev. andra utlägg - Skapa rättvisa mellan förtroendevalda med anställning, egna företagare och pensionärer genom att ersätta förlorad arbetsinkomst inkluderande pensionsinbetalningar. - Arvodet, bortsett från ersättning för förlorad arbetsinkomst och utlägg, ska vara rimligt med hänsyn till det allmänna löneläget bland fullmäktige och medlemmar. - Alla förtroendevalda, oavsett uppdrag, ska i huvudsak ersättas med hänsyn tagen till nedlagd tid, och ansvar som är förknippat med uppdragen. Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Sydost ek. för. Arvoden baseras på inkomstbasbelopp (ibb)som årligen justeras den 1 januari. Innehåll 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet 2. Ekonomiska ersättningar 3. Årsarvode 4. Sammanträdesarvode 5. Arvode för övriga möten 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma 7. Förlorad arbetsinkomst 8. Kostnad och reseersättning 9. Särskilda regler HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: , hsb.se/sydost

18 2 (3) 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet Detta reglemente gäller för förtroendevald som är vald på föreningsstämma enligt stadgar för HSB Sydost Ek. För. Förtroendevald innebär styrelsen, ledamöter i utskott tillsatta av stämman, revisorer med suppleanter, valberedning. (HSB ledamöter ingår ej) Det äger också tillämpning på fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma samt de arbetsgrupper som tillsätts av styrelsen för HSB Sydost Ek. För 2. Ekonomiska ersättningar Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå: a) Årsarvode enligt p 3 b) Sammanträdesarvode p 4 c) Arvoden för övriga möten p 5 d) Arvode fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma enligt p 6 e) Förlorad arbetsinkomst enligt p 7 f) Kostnadsersättningar enligt p 8 g) Reseersättning enligt p 9 3. Årsarvode HSB Sydost styrelse Årsarvode utgår enligt följande: a) ordförande tillika styrelseledamot 2,2 ibb ( kr) b) vice ordförande tillika styrelseledamot 1,4 ibb ( kr) c) övriga styrelseledamöter 0,45 ibb ( kr) d) revisorer 0,6 ibb att fördela fritt inom sig ( kr) e) valberedning 1,0 ibb ( kr) att fördela fritt inom sig (vid 5 ledamöter, därutöver 0,2 ibb ( kr) per tillkommande ledamot) Årsarvodet utgör ersättning ansvar som är förknippat med uppdragen, och svårigheten att beräkna nedlagd tid utöver protokollförda möten. I årsarvodet inkluderar även ersättning för: - bredbandsuppkoppling. HSB Sydost tillhandahåller lämplig IT hårdvara (I-pad eller motsvarande) åt styrelseledamöter. - Utbildningstillfällen (ingen sammanträds- eller mötesersättning utgår) 4. Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode utgår med; 1,5 % av ibb (870 kr) på sammanträde upp till 5 timmar (exkl. lunch). Sammanträde 5 timmar eller över 2 % av ibb (1160 kr) avrundas till närmast jämna 10- tal kronor per person och dag a. För styrelsens protokollförda sammanträden, egna strategidagar och föreningsstämma b. Revisorer - vid revisionsmöten och föreningsstämma c. Valberedning - vid valberedningsmöten samt intervjuer med nominerade och styrelseledamöter och föreningsstämma. d. Övriga uppdrag - protokollförda möten (exempelvis förtroenderåd) Högst sammantagna ersättning enligt p 2 b och c ovan för olika uppdrag för samma dag får uppgå till 2 % av ibb (1160 kr)

19 3 (3) 5. Arvoden för övriga möten Arvoden utgår för styrelseledamöternas deltagande i olika arrangemang som HSB Sydost bjuder in till exempelvis bostadsdagar, möte med HSB ledamöter, höstkonferenser, framtidsmöte m.fl. samt arrangemang av olika slag som HSB Riksförbund eller motsvarande organisation inbjuder till. Arvode utgår med 0, 75 % av ibb (440 kr) för sammanträde under 5 timmar. Sammanträde 5 timmar eller över ersätts med 1 % av ibb (580 kr) per sammankomst (dag) och person. 6. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma Arvode utgår per dag med ett sammanträdesarvode per person enligt p Förlorad arbetsinkomst Ersättning utgår för dokumenterad mötes- sammanträdestid samt för restid. Ersättning utgår också vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande som sammanhänger med uppdraget. Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger arbetsinkomst, utgår ersättning dock endast för tid som infaller mellan och Ersättningen grundas på föregående års självdeklaration, dock med samma begränsning som ovan. För att ersättning ska utgå krävs kopia av självdeklaration eller intyg från revisor. Förtroendevald med anställning styrker sin rätt till ersättning genom lönespecifikation eller intyg från arbetsgivaren om avdragets storlek. 8. Kostnad och reseersättning Resa ska företas i första hand med så klimatvänligt transportmedel som möjligt. Styrkta resekostnader inklusive parkeringsavgifter ersätts. Ersättning utgår för resa från och åter ordinarie bostad. Ersättning för resa med eget fordon utgår enligt det tjänstemannavtal som gäller för anställda inom HSB Sydost. Reseräkning för bilkörning respektive biljetter och parkeringskvitton ska uppvisas för att ersättning ska betalas ut. Ersättning för restid utgår om resvägen enkel resa överstiger 3 mil från ordinarie bostad till sammanträdesorten. Restidsersättning betalas ut med 0,11 % av ibb (65 kr) per påbörjad halvtimme, dock högst för tre timmars enkel resa. Övriga utlägg som exempelvis kost under resa i anslutning till sammanträde mm (under punkterna 4,5 och 6) utgår ej. 9. Särskilda regler Följande särskilda regler gäller för detta reglemente: - att det förts protokoll, mötesanteckningar eller liknande, med mötestider angivna för att erhålla arvoden och ersättningar - att den förtroendevalde själv ansvarar för att rapportera underlag för arvodesberäkning samt att styrka sin rätt till ersättningar - att föreningsstämmans beslut avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Sydost Ek. För. och reglementet ska översändas årligen till HSB Riksförbund

20 (2) Bilaga till valberedningens förslag punkt 26 a, b, e PRESENTATION AV FÖRESLAGEN ORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER TILL HSB SYDOST STYRELSE 2015 Ordförande: Sebastian Lindroth född 1983 och bor i Växjö och är medlem sedan Huvudsaklig utbildning: Juristexamen, Lunds universitet. Kandidatexamen i företagsekonomi, Linnéuniversitetet. Arbetslivserfarenhet: Arbetar idag som tingsnotarie på Växjö Tingsrätt. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i HSB Riksförbund och styrelseledamot HSB Projektpartner AB. Ordförande i HSB brf Nybygget i Växjö. Styrelseledamöter: Monika Widnemark född 1951 och bor i Kosta och är medlem återigen sedan januari Hon blev invald i HSB Sydost styrelse 2011 och blev vald till ordförande Huvudsaklig utbildning: Har grundskoleexamen och kontoristutbildning samt en gedigen politisk utbildning. Arbetslivserfarenhet: Arbetar idag som kommunalråd i Lessebo kommun. Har mellan åren varit riksdagsledamot för Kronobergs läns valkrets. Monica har tidigare varit socialnämndens ordförande i kommunen. Hon har även arbetat på Sea Glasbruk med administrativa frågor och försäljningsverksamhet. Andra väsentliga uppdrag: Har varit medlem och ordförande i regionala sparbanksföreningar. Ordförande i VoB Kronoberg, ordförande i Boverkets samlingslokaldelegation. Ordförande i Fastighetsbolaget Kosta Köpmanhus AB. Ledamot av Regionförbundets styrelse och dess trafikutskott samt ordförande i Glasriket AB. Har även erfarenhet av Konsumentkooperationen genom ordförandeskap i Konsum i Kosta. Githa Fiorino född 1966 och bor i HSB brf Tallhagen i Kalmar och är medlem sedan Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning. Barnskötarutbildning. Fastighetsutbildning inom Svenska Kyrkan. Arbetslivserfarenhet: Barnsköterska. Kassabiträde inom dagligvaruhandeln. Receptionist på Sveriges Radio. Fastighetsförvaltning Svenska Kyrkan. Uppdrag i HSB: Vicevärd i HSB brf Tallhagen och HSB Sydost förtroenderåd. Övriga uppdrag: Varit aktiv inom hyresgäströrelsen. Ledamot Scenkonst i Kalmar och arbetar även som god man. Per Renud född 1965 och bor i Lyckeby, Karlskrona och är medlem i HSB sedan Huvudsaklig utbildning: Är utbildad inom ekonomi och IT med inriktning på nätverk, test och UNIX systemadministration. Arbetslivserfarenhet: Arbetar idag på IT-konsultföretaget Contribe i Karlskrona. Andra väsentliga uppdrag: Är kontaktperson för förståndshandikappade sedan Uppdrag i HSB: Per är ordförande samt administrativ vicevärd i HSB brf Orkanen, Karlskrona och HSB-ledamot i HSB brf Palmqvist och HSB brf Tersmeden, Karlskrona. HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: , hsb.se/sydost

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Förslag reglemente 2011 Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Principer som är vägledande för detta reglemente HSB Malmö Ek. För. är en

Läs mer

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för.

Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. Arvodeskommitténs förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda inom HSB Malmö ek. för. Arvodeskommittén föreslår fullmäktige för HSB Malmö ek. för. att fastställa arvodeskommitténs förslag till

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I HSB ÖSTERGÖTLAND INLEDNING Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process,

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 2016-03-31 1(1) FÖRSLAG TILL DAGORDNING HSB Sydost ek. för. ordinarie föreningsstämma 2016-04-23 1. Stämmans öppnande 2. Beslut om stämman är öppen för fler än medlemmar 3. Val av ordförande vid stämman,

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Kallelse Föreningsstämma

Kallelse Föreningsstämma Kallelse Föreningsstämma HÄRMED KALLAS DU TILL HSB UMEÅ EK FÖR ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen den 16 maj 2016 kl 18.30 Lokal: Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Peterson-Berger salen Ingång från stora

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande llhälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande llhälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Malmö ek. för. lördagen den 24 april 2010 med början kl. 09.00 på Swedbank Stadion i Malmö. 1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 1 INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) ska bolag som omfattas av Koden ha en valberedning. Valberedningen

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse VIRSERUMS SPARBANK Policy för valberedning och tillsättning av styrelse Fastställd av sparbanksstämman 2017-04-28 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Huvudmän... 3 3. Valberedningens ansvar och uppdrag... 4 3.1

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

s. 7 Svar angående motion 2013 från Annacarin Wallin angående inrättande av motionsrum s. 8 Fullmakt för de som inte kan närvara vid stämman

s. 7 Svar angående motion 2013 från Annacarin Wallin angående inrättande av motionsrum s. 8 Fullmakt för de som inte kan närvara vid stämman HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19.00 i Ulfåsasalen med efterföljande frågestund till styrelsen samt information från Posten Insläpp

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Eslöv Jens Hansen Ystad Camilla Rosenqvist Den av

Läs mer

Valberedningen har följande förslag till HSB Nordvästra Skånes ordinarie föreningsstämma den 8 december 2015.

Valberedningen har följande förslag till HSB Nordvästra Skånes ordinarie föreningsstämma den 8 december 2015. PM Författare: Valberedningen & styrelsen Datum: 2015-09-04 Plats: Ramlösa Brunnshotell Ärende: Fullmäktigesammanträde 2015 Delges: Stämmoombud m.fl. Förslag till val Valberedningens förslag Valberedningens

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2017

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2017 Sida 1 av 5 VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2017 I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Jens Hansen Ystad Carina Masth Thelander

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 2016-03-14 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

Läs mer

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR ETT HJÄLPMEDEL FÖR STYRELSE OCH VALBEREDNING STARKARE TILLSAMMANS HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar och vårt uppdrag är att

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2014-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2013-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2004-06-01 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Sala Sparbank. Valberedningspolicy

Sala Sparbank. Valberedningspolicy Sala Sparbank Valberedningspolicy 1Dokumentnamn Valberedningspolicy Ägare Sparbanksstämman Datum för fastställelse 20160413 Sidan 1 Innehåll 1. Externa regelverk... 2 1.1.. Finansinspektionen... 2 1.2.

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

s. 3-5 Valberedningens förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter

s. 3-5 Valberedningens förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 21 maj 2013 kl. 19.00 i Ulfåsasalen med efterföljande frågestund till styrelsen Insläpp genom Birgittakyrkans sidoentré

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9)

Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9) Stadgar för HSB Stockholm ek.för. sid 1(9) Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Stockholm ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

17.2 Valberedningspolicy (ersätter ) Huvudmännen Westra Wermlands Sparbank Innehållsförteckning

17.2 Valberedningspolicy (ersätter ) Huvudmännen Westra Wermlands Sparbank Innehållsförteckning 17.2 Valberedningspolicy 2017-05-05 (ersätter 2016-05-13) Huvudmännen Westra Wermlands Sparbank Innehållsförteckning Externa regelverk Interna regelverk 1. Syfte 2. Process 3. Huvudmän 4. Valberedningens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

2. Till ordförande utses Sören Liljebrand att leda kvällens förhandlingar.

2. Till ordförande utses Sören Liljebrand att leda kvällens förhandlingar. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening.hemskogen Datum: 2014-05-20 1. Öppnande Stämman öppnas av.sören Liljebrand 2. Val av stämmoordförande Till ordförande utses Sören

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Process... 2 3. Huvudmän... 2 4. Valberedningens ansvar och uppdrag... 3 4.1 Förslag på huvudmän...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Kallkällan i Göteborg Tid: 2016-11-15 kl. 18.30 21.50 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: 78 personer, varav 63 röstberättigade inklusive

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

HSB Umeå Ekonomisk Förening Org nr 794000-1022

HSB Umeå Ekonomisk Förening Org nr 794000-1022 1 HSB Umeå Ekonomisk Förening Org nr 794000-1022 OM FÖRENINGEN... 3 1 Föreningens firma och säte... 3 2 Föreningens ändamål... 3 3 Samverkan... 3 4 Gemensamma styrdokument... 4 5 Bosparregler... 4 MEDLEMSKAP,

Läs mer

STADGAR FÖR HSB STOCKHOLM

STADGAR FÖR HSB STOCKHOLM STADGAR FÖR HSB STOCKHOLM FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är HSB Stockholm ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - verka för bostadskooperation

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Svensk Turism AB Box 3546 103 69 Stockholm Kallelse till årsstämma i

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 5 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.30 1 Föreningsstämmans

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Datum Tid Plats Folkets Hus Göteborg, lokal Ellös. Närvarande Se bilaga närvarolista och röstlängd

Datum Tid Plats Folkets Hus Göteborg, lokal Ellös. Närvarande Se bilaga närvarolista och röstlängd 1(6) PROTOKOLL Datum 2010-05-26 Tid 19.00 21.00 Plats Folkets Hus Göteborg, lokal Ellös Närvarande Se bilaga närvarolista och röstlängd Föreningsstämma, Brf ADA 1 Stämmans öppnande Föreningsstämman öppnades.

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 november 2016 stadfäst av Finansinspektionen den 11 januari 2017 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Stockholm,

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 17 maj 2016 kl i Ulvåsasalen

HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 17 maj 2016 kl i Ulvåsasalen Sida 1 (17) HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 17 maj 2016 kl. 19.00 i Ulvåsasalen Insläpp genom Birgittakyrkans sidoentré från kl. 18.00. Tänk på att

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer