Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2007"

Transkript

1 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) , Fax (09) Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2007 Ert svar skall gälla det företag som anges på blanketten. Koncerner svarar per företag, inte gällande hela koncernen. Med denna undersökning samlas uppgifter in om hur företagen använder datateknik och bedriver elektronisk handel. Enkäten gäller alla de företag som fått blanketten, även om företaget inte använder datateknik eller bedriver elektronisk handel. Anvisningar Enkäten har skickats till företag av mycket olika storlek och inom olika näringsgrenar. Alla frågor gäller därför inte på samma sätt alla företag. Svara dock alltid enligt de alternativ som finns i frågorna. Då styrs Ni också förbi onödiga frågor. Ert svar skall gälla ovannämnda företag. Koncerner kan få flera blanketter gällande de olika företagen i koncernen. Svaren skall ges skilt för varje företag. Var god och följ också anvisningarna nedan:! Besvara varje fråga, lämna inte någon fråga helt tom. Svara i /-frågorna på varje punkt antingen eller.! På basis av Ert svar kan Ni dock ofta styras förbi efterfölnde frågor, som Ni inte behöver besvara.! Fyll också i kontaktinformationen.! Vänligen läs definitionerna och anvisningarna på blanketten.! Ni kan kommentera frågorna eller ge ytterligare upplysningar i det utrymme som reserverats på blankettens sista sida. Numrera Era förklaringar med numret på frågan. Besvarande av enkäten Ni kan sända uppgifterna på blanketten antingen elektroniskt eller på den här pappersblanketten. Svaren kan fyllas i elektroniskt på adressen Ni behöver då bifogade användaridentifikation och lösenord. Återsänds senast Användar-ID Lösenord Bakgrundsuppgifter och kontaktinformation Omsättning år 2006 (eller en uppskattning) euro Kontaktpersonen i företaget Kontaktpersonens ställning i företaget Telefonnummer E-postadress

2 1. Användning av datateknik 1.1 Används det datorer i Ert företag? kan Ni sluta här och återsända blanketten 1.2 Hur stor andel av företagets anställda använder datorer i sitt arbete? % 1.3 Finns det i Ert företag a. ett traditionellt fast lokalnät LAN. Ett system som med kabel förenar Ert företags arbetsstationer, servrar och kringutrustning med varandra. Via lokalnät kan enskilda arbetsstationer använda varandras eller servrars resurser (skivenheter, skrivare och program) och byta data. b. ett trådlöst lokalnät WLAN. Ett system som trådlöst förenar Ert företags arbetsstationer, servrar och kringutrustning med varandra. Via lokalnät kan enskilda arbetsstationer använda varandras eller servrars resurser (skivenheter, skrivare och program) och byta data. c. Intranet En nättjänst som utnyttr internetteknologi och som begränsats och skyddats för företagets anställda. d. Extranet En sluten nättjänst som utnyttr internetteknologi och som fungerar mellan företaget och kunden eller samarbetsparten. 1.4 Används det något operativsystem med öppen källkod (open source) i Ert företag (t.ex. Linux)? 1.5 Används det en digital signatur i meddelanden som företaget sänder? Med digital signatur avses en verfiering i samband med ett elektroniskt meddelande, som garanterar avsändarens identitet och att meddelandet inte förvanskats. 1.6 Har Ert företag program för att administrera kunduppgifter (s.k. CRM) så att det är möjligt att a. Skaffa, spara och använda kunduppgifter på annat håll i Ert företag?. b. Analysera kunduppgifterna för marknadsföringsändamål (fastställa pris, främ försäljningen, väl distributionskanaler osv.)? Datatekniska färdigheter och rekrytering 2 A IT-proffs Med IT-proffs avses en person som har förmåga att definiera, planera, utveckla, installera, använda, stöda, upprätthålla, administrera, uppskatta och undersöka datateknik eller datasystem. Datateknik är deras huvudarbete. 2.1 Har Ert företag IT-proffs bland sina anställda? punkt Hur många IT-proffs är anställda i Ert företag? personer 2.3 Rekryterade eller försökte Ert företag år 2006 rekrytera anställda för arbeten där det behövs professionella färdigheter i datateknik? punkt 2.6

3 2.4 Fanns det år 2006 i Ert företag någon ledig arbetsplats för ett IT-proffs, som det var svårt att besätta? punkt Vilka var de huvudsakliga orsakerna till att det var svårt att besätta arbetsplatser för IT-proffs? a. Det saknades yrkeskunniga sökanden eller deras antal var för litet. b. Otillräcklig utbildning inom datateknikbranschen... c. Brist på arbetserfarenhet inom datateknikbranschen d. IT-proffsens höga löneanspråk... e. Annat 2.6 Lät Ni extern arbetskraft utföra något sådant arbete i Ert företag (helt eller delvis) som kräver professionella färdigheter i datateknik år 2006? Anställda vid Ert företags dotterbolag betraktas här som egen arbetskraft, inte som extern arbetskraft. 2.7 Lät Ni extern arbetskraft utföra något sådant arbete i Ert företag utomlands (helt eller delvis) som kräver professionella färdigheter i datateknik år 2006? Också alla anställda vid andra företag inom samma koncern betraktas här som extern arbetskraft. a. Av företagets eget utländska dotterbolag..... b. Av något annat utländskt företag om Ni svarar på båda, gå till punkt I vilka länder lät Ert företag externa arbetstagare utföra arbeten som kräver professionella färdigheter i datateknik? a. I andra EU-länder..... b. I Förenta staterna (USA).. c. I andra länder... 2 B Användare av datateknik Med färdigheter att använda datateknik avses förmåga att effektivt använda de program som ställts till förfogande (t.ex. officeprogram eller andra program som behövs för arbetet). Med arbete som kräver färdigheter att använda datateknik avses ett sådant arbete, där datatekniken är ett viktigt arbetsredskap som används intensivt i det dagliga arbetet. 2.9 Rekryterade eller försökte Ert företag år 2006 rekrytera anställda till ett arbete där det behövs färdigheter att använda datateknik? punkt Hade Ert företag år 2006 en ledig arbetsplats där det krävs färdigheter att använda datateknik och var det svårt att hitta arbetstagare på grund av att sökandena inte hade tilräckliga färdigheter att använda datateknik? 2 C Datateknikutbildning 2.11 Erbjöd Ert företag år 2006 utbildning för utveckling av sina anställdas datatekniska färdigheter? a. Utbildning för IT-proffs? (jfr definition i punkt 2-A) b. Utbildning för användare av datateknik? (jfr definition i punkt 2 B)

4 3. Användning av internet 3.1 Har Ert företag internetanslutning? 3.2 Hur stor andel av företagets anställda använder en internetansluten dator i sitt arbete? % avsnitt Används internet i Ert företag i arbetsuppdrag för fölnde ändamål? a. användning av bank- eller finansieringstjänster.. b. utbildning c. uppföljning av marknaden (t.ex. priser).... d. användning som kund av tjänster efter försäljning Använde Ert företag internet i myndighetskontakter för fölnde ändamål år 2006? a. anskaffning av information av myndigheter. b. anskaffning av blanketter av myndigheter... c. återsändning av ifyllda blanketter till myndigheter.. d. vårt företag besökte en elektronisk anslagstavla för offentlig upphandling (HILMA, JULMA, CREDITA).... e. vårt företag lämnade en offert på basis av en annons på en elektronisk anslagstavla för offentlig upphandling (HILMA, JULMA, CREDITA) 3.5 Använder Ert företag fölnde anslutningar i sina internetkontakter? Besvara varje punkt med antingen eller. a. modem (analogt, traditionellt telefonmodem)... b. ISDN... c. DSL (t.ex. ADSL, SDSL osv.)... d. via bredbandsförbindelse (t.ex. kabelmodem).... e. via mobiltelefonnät Hur snabb är Ert företags snabbaste internetanslutning? Besvara enligt anslutningens teoretiska maximimihastighet. Besvara bara en av punkterna a d. a. mindre än 256 kbit/s b. minst 256 kbit/s men mindre än 2 Mbit/s. c. minst 2 Mbit/s men mindre än 8 Mbit/s... d. minst 8 Mbit/s Har Ert företag webbsidor? Med webbsidor avses här Ert företags helt egna webbsidor eller dess egna delar av företagsgruppens webbsidor. Med webbsidor avses t.ex. inte publiceringen av företagets kontaktinformation på olika företags- och adresslistor. om inte avsnitt Använder Ni Era webbsidor för fölnde ändamål? a. marknadsföring av produkter..... b. produkt- eller prislistor tillgängliga på webbsidorna... c. tjänster efter försäljning.

5 4. Elektronisk handel Med elektronisk handel avses beställning av varor och tjänster via datornät. Betal- och leveranssätten är inte av betydelse. Elektronisk handel drivs t.ex. via webbsidor (här punkt 4 A) eller som elektronisk dataöverföring mellan företag (EDI, punkt 4 B). Besvara så att det inte uppstår dubbel räkning i frågor som gäller värdet på den elektroniska handeln i internetoch EDI-handeln. 4 A Internethandel Internethandel är kommunikation mellan människa och datasystem. En beställning som ifyllts och sänts på en färdig elektronisk blankett på internet och egentlig näthandel är den elektroniska handel som här avses. Beställningar som gjorts med normalt e-postmeddelande är inte elektronisk handel. Också handel i Extranet räknas som internethandel med samma kriterier. 4 A 1 Internethandel i försäljning via Ert företags webbsidor eller separat nätbutik 4.1 Tog Ert företag år 2006 emot beställningar av varor eller tjänster via internet? Beställningar som gjorts med normala e-postmeddelanden är inte elektronisk handel. om inte gå till punkt Hur stor var andelen internetbeställningar av omsättningen år 2006? Svara antingen på a eller b a. internethandelns värde år 2006 euro ELLER b. uppskattad andel av omsättningen. % 4.3 Uppskatta andelen beställningar som Ert företag fick via internet av olika kundgrupper i förhållande till totalvärdet av de internetbeställningar företaget fick år a. företag och den offentliga sektorn.. % b. hushåll.... % Totalt = 100 % 4.4 Tog Ert företag år 2006 emot on-line betalningar för de varor eller tjänster som Ni sålde på internet? Betalningar t.ex. med kreditkort eller i nätbanken i samband med internetbeställningen 4.5 Använde Ert företag år 2006 krypteringsprotokoll (t.ex. SSL eller TLS) vid mottagande av internetbeställningar? 4 A 2 Internethandel i Ert företags anskaffningar 4.6 Beställde Ert företag varor eller tjänster via internet år 2006? kan inte säga om inte eller om Ni inte kan säga avsnitt 4-B 4.7 Hur stort var värdet av den andel beställningar som företaget gjorde via internet av värdet på företagets alla inköp år 2006? a. ringa värde b. under 1% c. 1-4 % d. 5-9 % e % f % g. över 50 % h. kan inte säga

6 4 - B Elektronisk dataöverföring, dvs. EDI Elektronisk dataöverföring, dvs. EDI (Electronic Data Interchange) är en metod där dokumentet ersätts med ett formbundet informationsflöde som producerats på basis av uppgifterna i företagets datasystem och som förmedlas elektroniskt till den mottagande organisationen, där det automatiskt kan vidarebehandlas, t.ex. beställning, faktura, tulldokument eller fraktsedel. I Finland används ofta termen EDI/OVT. Exempel på EDI: EDIFACT, ODETTE, XML/EDI. EDIFACT är FN:s meddelandestandard. Med XML/EDI avses användning av XML-standard för överföring av data till en annan organisation i företagens affärsverksamhet, t.ex. xcbl, RosettaNet, PapiNet, ebxml. 4.8 Använde Ert företag EDI år 2006? T.ex.. EDI/OVT, EDIFACT, ODETTE, xml/edi avsnitt 5 4 B 1 EDI i företagets försäljning 4.9 Tog Ert företag år 2006 emot beställningar med EDI? (Företagets försäljningsbeställningar). punkt Hur stor var andelen beställningar via EDI av omsättningen år 2006? Svara antingen på a eller b a. EDI-handels värde euro ELLER b. uppskattad andel av omsättningen. % 4.11 Via vilka kanaler tog Ni emot EDI-beställningar år 2006? Uppskatta andelen kanaler av den omsättning Ni fick via EDI. andel av EDIomsättningen a. via internet (TCP/IP ) inkl. VPN (Virtual Private Network). % b. via annan datakommunikationsförbindelse än internet.... % c. kan inte säga... Totalt = 100 % 4 B 2 EDI i företagets inköp 4.12 Gjorde Ert företag beställningar via EDI år 2006? (Företagets inköpsbeställningar). avsnitt Hur stort var värdet av den andel inköpsbeställningar som Ert företag gjorde via EDI av värdet av företagets alla inköp år 2006? Besvara en av punkterna a f a. under 1% d % b. 1-9 % e % c % f. över 75 % 4.14 Via vilka kanaler skickade Ni de EDI-inköpsbeställningar Ni gjorde år 2006? Uppskatta kanalernas andel av Era inköpsbeställningar via EDI. andel av EDI-inköp a. via internet (TCP/IP ) inkl. VPN (Virtual Private Network)... % b. via annan datakommunikationsförbindelse än internet.... % c. kan inte säga... Totalt = 100 %

7 5. Hantering av inköps- eller försäljningsbeställningar och systemintegrering 5.1 Har Ert företag ett datorprogram för hantering av mottagna beställningar eller gjorda inköp? punkt Har Ert datorprogram för hantering av inköps- eller försäljningsbeställningar automatiserad kontakt med fölnde andra datasystem a. internt ordersystem b. fakturerings- eller betalningssystem c. system för produktionsstyrning (inkl. tjänster och logistik). d. Era varuleverantörers dataystem (utanför koncernen) e. Era kunders datasystem (utanför koncernen) Har Ert företag ERP-program för att dela information om försäljning och inköp med andra interna funktioner? kan inte säga 6. Information i leveranskedn 6.1 Använde Ert företag datornät (inkl. internet) för att regelbundet dela information med Era varuleverantörer eller kunder för hantering av leveranskedn? avsnitt Använder Ert företag datornät (inkl. internet) för att regelbundet dela information med varuleverantörerna när det gäller fölnde uppgifter a. Efterfrågeprognoser.. b. Lagernivåer. c. Produktionsplaner. d. Leveransernas fortskridande... e. Produktplaneringen (t.ex. komponentförteckningar, ritningar) Använder Ert företag datornät (inkl. internet) för att regelbundet dela information med kunderna när det gäller fölnde uppgifter a. Efterfrågeprognoser. b. Lagernivåer. c. Produktionsplaner... d. Leveransernas fortskridande.. e. Produktplaneringen (t.ex. komponentförteckningar, ritningar). 6.4 Använde Ni fölnde sätt för att dela den information Ni angav? a. Webbportal (accessen begränsad till vissa kunder eller levantörer) b. Automatiskt utbyte av information (t.ex. EDI/OVT, EDIFACT, XML/EDI, se definitionen i punkt 4 B). c. Annat, t.ex. e-post.

8 7. Elektronisk faktura Med elektronisk faktura avses en faktura, som förmedlas i elektronisk form: EDI-faktura, e-faktura, e-postfaktura eller annan elektronisk faktura. Med en elektronisk faktura avses inte betalningar som man själv skriver in i webbanken eller direktdebitering. E-faktura är en elektronisk faktura som utarbetats enligt allmänt använd meddelandebeskrivning, där uppgifterna kan automatiskt behandlas eller tolkas. E-fakturorna sänds via en serviceoperatör eller bank. T.ex. Finvoice, einvoice, TEAPPSXML, PostiXML. EDI-faktura är en elektronisk faktura på maskinspråk enligt EDI-strukturbeskrivning. EDI-fakturorna sänds ofta via en serviceoperatör. E-postfaktura är en faktura, som sänds som bilaga till e-post, t.ex. en faktura i pdf-format. 7.1 Mottagning av elektroniska fakturor år 2006 a. Har Ert företag tagit emot e-fakturor?.. b. Har Ert företag tagit emot EDI-fakturor?.. c. Har Ert företag tagit emot andra elektroniska fakturor, t.ex. e-postfakturor?. 7.2 Sändning av elektroniska fakturor år 2006 a. Har Ert företag sänt e-fakturor?.... b. Har Ert företag sänt EDI-fakturor?.... c. Har Ert företag sänt andra elektroniska fakturor, t.ex. e-postfakturor? Tillverkning av datorprogram för eget bruk Avsikten med den här frågan är att producera en del av mätningen av företagens datateknikinvesteringar på samhällsekonomisk nivå. Det är meningen att bara mäta de datateknikinvesteringar som uppstår av kostnaderna för det utvecklings- eller tillverkningsarbete som de egna anställda utfört för tillverkning av datorprogram för eget bruk. Räkna med bara det arbete som de anställda vid Ert eget företag gjort. Den del av arbete som utlokaliserats eller som utförts av koncernens andra företag, räknas inte med här. Det arbete som Ert företags koncern utfört för andra företag räknas med här till de delar arbetet gjorts avgiftsfritt. 8.1 Hade Ert företag egna anställda som utvecklat eller tillverkat datorprogram för företagets eget bruk år 2006? lämna frågan 8.2 obesvarad 8.2 Uppskatta det antal årsverken som företagets egna anställda använt för utveckling och tillverkning av program för företagets eget bruk år Ett årsverke motsvarar arbetstiden för en heltidsanställd under ett år. årsverken Uppge antalet årsverken med en decimals noggrannhet. 9. Kommentarer I det här fältet kan Ni kommentera blanketten och frågorna eller ge ytterligare information eller förklaringar. Var god och precisera kommentarerna, informationen eller förklaringarna i anslutning till frågorna med numret på frågan. Tack för Er medverkan!

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013 Datainsamling Företags- och miljömaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 09 17341, Fax 09 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella.

Läs mer

Datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2015

Datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2015 Datainsamling Företags- och miljödata 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella. Datateknik och

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 40-42

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 35-37

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

Företagens användning av it 2012

Företagens användning av it 2012 mling avs Företagens användning av it 2012 Företagens användning av it 2012 Statistiska centralbyrån 2013 ICT usage in enterprises 2012 Statistics Sweden 2013 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Elektronisk fakturering i mikroföretag

Elektronisk fakturering i mikroföretag Elektronisk fakturering i mikroföretag Mario Kronman Examensarbete Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2013 Examensarbete Författare: Mario Kronman Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer

1. Fyll i din kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Tjänst eller befattning. E-post. Kommun

1. Fyll i din kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Tjänst eller befattning. E-post. Kommun IT i kommunerna 2013 Enkäten IT i kommunerna 2013 är Kommunförbundets utredning om IT och informationsförvaltning i kommunerna och samkommunerna. Enkäten tar fram jämförande uppgifter för Kommunförbundets

Läs mer

WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING

WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING Konsumenträttsliga riktlinjer WEBBHANDEL OCH ÖVRIG DISTANSFÖRSÄLJNING 1 Utgångspunkter för riktlinjerna... 2 2 Tillämpning av bestämmelserna om distansförsäljning och bestämmelsernas disposivitet... 2

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Innehållsförteckning Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation... 3 Tillförlitlighet, integritet och tillgänglighet... 4 Goda praxis... 6 Att välja

Läs mer

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Företagsekonomi och turism 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jonas Grönroos

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006

Företagens innovationsverksamhet 2004 2006 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax(09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Läs mer

Införandet av elektroniska fakturor vid Vasabygdens Lokalförsäkring

Införandet av elektroniska fakturor vid Vasabygdens Lokalförsäkring Malin Hoxell Införandet av elektroniska fakturor vid Vasabygdens Lokalförsäkring Företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Malin

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Peter Fredholm Elektroniska affärer Status och trender 2006 Utgiven av NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, maj 2006 Boken kan köpas i din bokhandel, alternativt beställas direkt från: booksondemand.e-butik.se.

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Handla via internet Av Ewa Laczo Lärare Staffan Romberger KTH 17 maj 2002

Handla via internet Av Ewa Laczo Lärare Staffan Romberger KTH 17 maj 2002 Handla via internet Av Ewa Laczo Lärare Staffan Romberger KTH 17 maj 2002 Handla via internt 2 Innehållsförteckning Introduktion 1 Disposition Fördelar Nackdelar 2 Förebyggande åtgärder Om problem uppstår

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008 Statistik över regional ekonomi PB 6C, 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, fax (09) 1734 3662 E-postadress: Kommuner: kuntien.talous@stat.fi, samkommuner: ky.talous@stat.fi E-postadress till olika

Läs mer