Företagens användning av IT 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens användning av IT 2007"

Transkript

1 Företagens användning av IT 2007

2

3 Företagens användning av IT 2007 Statistiska centralbyrån 2007

4 Use of ICT in Swedish enterprises 2007 Statistics Sweden 2007 Tidigare publicering Previous publication Producent Producer IT i hem och företag Företagens användning av datorer och Internet 2001 Företagens användning av datorer och Internet 2002 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2004 Företagens användning av datorer och Internet 2005 Företagens användning av IT 2006 Use of ICT in Swedish homes and enterprises Use of ICT in Swedish enterprises 2001 Use of ICT in Swedish enterprises 2002 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Use of ICT in Swedish enterprises 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2005 Use of ICT in Swedish enterprises 2006 SCB, enheten för investeringar, FoU och IT Statistics Sweden, Investments, R&D and IT Unit Box 24300, SE Stockholm Förfrågningar Ingrid Persson, tfn: Inquiries Clara Ferdman, tfn: Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Företagens användning av IT 2007 It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Use of ICT in Swedish enterprises 2007 Omslag/Cover Ateljén, SCB ISSN URN:NBN:SE:SCB-2007-IT02BR0701_pdf (pdf) Denna publikation finns enbart i elektronisk form på This publication is only available in electronic form on

5 Företagens användning av IT 2007 Förord Förord Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av EU:s statistikorgan Eurostat och Näringsdepartementet genomfört denna undersökning som syftar till att belysa utvecklingen av informationssamhället med fokus på IT-användning i svenska företag. Uppgifterna har samlats in genom postenkäter riktade till ett urval av svenska företag med tio anställda eller fler. I denna rapport ges en statistisk beskrivning av användningen av och tillgången till informationsteknik i svenska företag. Bland annat belyses företagens tillgång till olika typer av nätverk och anslutningar till Internet samt användning av Internet. Undersökningen belyser också tillgång till ITapplikationer som automatiserar olika affärsprocesser. I 2007 års undersökning fokuseras även särskilt på rekrytering och anlitande av IT-kompetens. Publikationen blev möjlig genom stöd från.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)..SE är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Läs mer på Statistiska centralbyrån i december 2007 Lars Melin Birgitta Mannfelt SCB tackar Tack vare våra uppgiftslämnare privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov.

6

7 Företagens användning av IT 2007 Innehåll Innehåll A separate text in English is provided at the end of the publication, on page 99. Förord...3 Sammanfattning...7 Fortsatt ökning av Internetanslutning via mobilnätet...7 Ett av fyra företag tar emot beställningar via Internet...7 Tre av tio företag använder ett affärssystem...7 Vart fjärde företag har anställda IT-specialister...7 Sverige ligger långt fram vid en Europeisk jämförelse...7 Teckenförklaringar och förkortningar... 8 Tillgång till datorer och nätverk...9 Nästan alla företag använder datorer...9 Viss ökning av intranät och extranät...10 Allt vanligare med trådlösa lokala nätverk (WLAN)...11 Många använder Internetanslutna datorer i arbetet...12 Fortsatt ökning av Internetanslutning via mobilnätet...14 Användning av Internet...17 Sju av tio företag använder Internet för att bevaka marknaden...17 Ett av två företag skickar ifyllda blanketter till myndigheter elektroniskt...18 Ingen ökning av företag som har en webbplats...20 Fortsatt ökning av företag som erbjuder kundservice och support på webbplatsen...21 Elektronisk handel...23 Drygt 70 procent av företagen beställer via Internet...23 Ett av fyra företag tar emot beställningar via Internet...25 Ett av tio företag använder säkra protokoll vid mottagande av beställningar via Internet...26 Försäljning via andra datornätverk än Internet dominerar e-handeln...27 Tillgång till IT-system/applikationer...29 Fyra av tio företag har order- /inköpssystem...29 Tre av tio företag använder ett affärssystem...30 Vart femte företag gör marknadsanalyser utifrån information i ett CRM-system...31 Många företag i kommunikationssektorn använder öppen källkod...31 Elektronisk fakturering, digital signatur...33 e-fakturor vanligast i energisektorn...33 Digital signatur används av vart fjärde företag...34 IT-kompetens...35 Vart fjärde företag har anställda IT-specialister...35 Vart tredje företag tillhandahöll IT-utbildning...38 Nästan alla stora företag anlitar externa IT-leverantörer...39 Ett av tio företag anlitar IT-leverantörer i utlandet...40 Programvaruutveckling...43 Stora företag har ofta egna programvaruutvecklare...43 Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Företagens användning av IT 2007 Internationella jämförelser...47 Finland i topp när det gäller mobil Internetanslutning...47 De flesta företagen i norden har en hemsida...48 I Danmark och Sverige använder många affärssystem...49 Off-shoring vanligast i Litauen och Luxmburg...50 Tabellförteckning...53 Fakta om statistiken...83 Detta omfattar statistiken...83 Objekt och population Statistiska mått Redovisningsgrupper Referenstider Definitioner och förklaringar...84 Definitioner Så görs statistiken...85 Urvalsram och urvalsförfarande Insamling Bearbetning Aktualitet och frekvens Statistikens tillförlitlighet...86 Tillförlitlighet totalt Bra att veta...88 Jämförbarhet Tillgänglighet Bilagor...91 In English...99 Summary...99 Continued increase in mobile connections to the Internet One out of four enterprises receive orders via the Internet Three out of ten enterprises use an ERP software package Every fourth enterprise employs IT specialists Sweden ranks high in a European comparison List of tables List of terms Explanatory symbols and abbreviations Statistiska centralbyrån

9 Företagens användning av IT 2007 Sammanfattning Sammanfattning Fortsatt ökning av Internetanslutning via mobilnätet De flesta företagen i Sverige har tillgång till Internet och andelen företag som kopplar upp sig via mobiltelefonnätet fortsätter att öka. I januari 2007 hade 33 procent av företagen en sådan anslutning att jämföras med 30 procent föregående år. Ökningen är större bland de stora företagen. Bland företag med 500 anställda eller fler är det 80 procent som nu har Internetanslutning via mobiltelefonnätet, vilket kan jämföras med 68 procent Ett av fyra företag tar emot beställningar via Internet Under 2006 tog 25 procent av företagen med tio anställda eller fler emot beställningar via Internet motsvarande minst en procent av omsättningen. Bland de stora företagen är det en större andel än bland de små. Av företagen med 500 anställda eller fler är det närmare 40 procent av företagen som tog emot beställningar via Internet under 2006 jämfört med drygt 20 procent av företagen med anställda. Tre av tio företag använder ett affärssystem Företagen har också tillfrågats om de använder ett affärssystem som gör försäljnings- och inköpsinformation tillgänglig för andra interna funktioner, t.ex. planering, marknadsföring, ekonomi. Totalt sett bland företag med tio anställda eller fler använder 31 procent av företagen ett sådant affärssystem. Vart fjärde företag har anställda IT-specialister Ungefär vart fjärde företag bland företag med 10 anställda eller fler har någon eller några IT-specialister anställda. Med IT-specialist avses här personer som utför; kravspecificering, design, utveckling, installation, drift, support, underhåll, styrning, utvärdering eller forskning avseende IT och IT-system och där IT är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Andelen företag som har IT-specialister anställda ökar relativt företagens storlek. Inom den finansiella sektorn och i energisektorn har över hälften av företagen anställda IT-specialister. Sverige ligger långt fram vid en Europeisk jämförelse Sverige och de övriga nordiska länderna ligger långt fram när det gäller användningen av ny teknik på IT-området. Som ett exempel är det företagen i Finland som i högst utsträckning sett till andel företag använder mobil uppkoppling till Internet och Sverige ligger på en tredjeplats vid en europeisk jämförelse. Det är också de nordiska länderna som har högst andel företag som har en hemsida. Danmark och Sverige ligger också i topp när det gäller användningen av affärssystem. Statistiska centralbyrån 7

10 Sammanfattning Företagens användning av IT 2007 Teckenförklaringar och förkortningar.. Skattningen alltför osäker för att redovisas. Skattningar med felmarginaler som (avrundat) är 10 procentenheter eller större. - Frågan inte ställd till aktuell bransch (gäller finansiella företag) 8 Statistiska centralbyrån

11 Företagens användning av IT 2007 Tillgång till datorer och nätverk Tillgång till datorer och nätverk Nästan alla företag använder datorer Nästan alla företag i Sverige, 96 procent bland företag med tio anställda eller fler använder datorer. Med datorer avser vi här persondatorer, arbetsstationer och terminaler. Andelen har varit stabil under de senaste åren. Bland företag med 100 anställda eller fler använder samtliga företag datorer, medan datoranvändningen i företag med mellan 10 och 19 anställda är 95 procent. I den finansiella sektorn använder samtliga företag datorer. Datoranvändningen är lägst i branscher som byggsektorn, transportsektorn och sektorn för film-, video-, radio- och TV-verksamhet, annan serviceverksamhet. Se diagram 1 och tabell 1 i tabellbilagan. Diagram 1 Andel företag som använder datorer efter storleksklass och bransch, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93) Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, annan Omkring 65 procent av företagens sysselsatta använder regelbundet datorer som arbetsredskap. I de små företagen är det en lägre andel jämfört med i de större företagen. Bland företag i storleksklassen anställda är det 54 procent av företagens sysselsatta som regelbundet använder datorer medan motsvarande siffra bland de större företagen med 100 anställda eller fler är ca 70 procent. Det förekommer stora skillnader mellan branscherna. I den finansiella sektorn använder nästan samtliga sysselsatta Statistiska centralbyrån 9

12 Tillgång till datorer och nätverk Företagens användning av IT 2007 datorer. Lägst andelar noteras i byggsektorn, 28 procent, och i kommunikationssektorn, 48 procent. Se diagram 2 och tabell 2 i tabellbilagan. Diagram 2 Andel av företagens sysselsatta som regelbundet använder datorer i arbetet efter storleksklass och bransch, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) * Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93) Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, annan serviceverksamhet (SNI samt 93) * Uppgiften alltför osäker för att redovisas. Viss ökning av intranät och extranät Genom ett intranät kan företaget snabbt och effektivt sprida information internt. Av företag med tio anställda eller fler är det 48 procent som har en sådan infrastruktur. Andelen företag som har ett intranät har ökat något sedan föregående år var det ca 43 procent av företagen som hade ett intranät. Liksom tidigare år är det betydande skillnader om vi ser till storleksklass och bransch. Bland de största företagen, de med 500 anställda eller fler, är det 96 procent av företagen som har ett intranät, medan det bland småföretagen, med anställda, är 37 procent. Inom byggsektorn är intranät relativt ovanligt, endast 21 procent av företagen har ett intranät. Inom den finansiella sektorn har över 80 procent av företagen ett intranät och i energisektorn och kommunikationssektorn är andelen över 70 procent. En del företag med intranät har också ett extranät. Ett extranät är en del av företagets intranät som är tillgängligt endast för en begränsad grupp användare, t.ex. underleverantörer eller kunder. Tillträde till extranätet sker vanligen via lösenord eller liknande tekniska lösningar. 10 Statistiska centralbyrån

13 Företagens användning av IT 2007 Tillgång till datorer och nätverk Även andelen företag som har ett extranät har ökat något sedan föregående år. Totalt sett är det 24 procent av företagen som har ett extranät, jämfört med 19 procent Bland stora företag är det betydligt vanligare med extranät än bland små. Extranät är vanligast i kommunikationssektorn (51 procent) och i den finansiella sektorn (47 procent). I byggsektorn används extranät endast av 9 procent av företagen. Se diagram 3 och tabellerna 3 och 4 i tabellbilagan. Diagram 3 Andel företag som har intranät respektive extranät efter storleksklass och bransch, åren , 10 anställda eller fler, procent intranät ex tranät Allt vanligare med trådlösa lokala nätverk (WLAN) Lokala nätverk (Local Area Networks, LAN) är datornätverk som täcker relativt begränsade geografiska områden. De flesta finns i en byggnad eller ett fåtal näraliggande byggnader inom ett enda företag. I sådana nätverk sker överföringen av nätverkssignaler antingen via kabel eller trådlöst, här kallade LAN via kabel respektive WLAN (Wireless Local Area Networks). Totalt är det 79 procent av företagen med tio anställda eller fler som har LAN via kabel och 34 procent som har WLAN. Jämfört med 2006 innebär det att företag med LAN via kabel ökat något (från 74 procent 2006) och förekomsten av trådlösa lokala nätverk ökat (från 30 procent 2006) var andelen företag med WLAN endast 12 procent. Såväl LAN via kabel som WLAN är mycket vanliga bland de stora företagen, de med 500 anställda eller fler. Bland dessa har 100 procent LAN via kabel och 71 procent WLAN. Bland företag med anställda är förekomsten av sådana nätverk mindre, 73 procent har LAN via kabel och 27 procent har WLAN. Se diagram 4 nedan och tabell 5 i tabellbilagan. Statistiska centralbyrån 11

14 Tillgång till datorer och nätverk Företagens användning av IT 2007 I diagram 4 illustreras förändringen över tid av andelen företag med LAN respektive WLAN. Tillgång till LAN via kabel är dock inte undersökt år I de undersökningarna ställdes inte frågan om LAN via kabel utan om LAN generellt, och specifikt endast avseende WLAN Diagram 4 Andel företag som har LAN via kabel respektive WLAN, åren , 10 anställda eller fler, procent LAN WLAN Många använder Internetanslutna datorer i arbetet De flesta svenska företag med tio anställda eller fler har idag tillgång till Internet. Bland företag med 100 anställda eller fler har i princip samtliga företag tillgång till Internet. Internettillgången bland de mindre företagen, de med anställda, är lägre. Av dessa har 92 procent tillgång till Internet. I samtliga undersökta branscher, förutom transportsektorn, ligger Internet-tillgången på över 90 procent. I transportsektorn är det ca 88 procent av företagen som har tillgång till Internet. I den finansiella sektorn har i stort sett samtliga företag, 99 procent, tillgång till Internet. Se diagram 5 och tabell 6 i tabellbilagan. 12 Statistiska centralbyrån

15 Företagens användning av IT 2007 Tillgång till datorer och nätverk Diagram 5 Andel företag med tillgång till Internet efter storleksklass och bransch, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93) Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, annan serviceverksamhet (SNI samt 93) Omkring 54 procent av de sysselsatta i företag med tio anställda eller fler använder regelbundet Internetanslutna datorer i arbetet. Andelen är något högre i de större företagen. I företag med 200 anställda eller fler använder ca 60 procent av medarbetarna regelbundet Internetanslutna datorer medan andelen i de mindre företagen, med färre än 50 anställda, är ca 50 procent. Andelen sysselsatta som använder Internetanslutna datorer varierar betydligt mellan de olika branscherna. Lägst andel finner vi i byggsektorn 26 procent medan den högsta andelen återfinns i den finansiella sektorn där 95 procent av företagens sysselsatta regelbundet använder Internetanslutna datorer i arbetet. Se diagram 6 på nästa sida och tabell 7 i tabellbilagan. Statistiska centralbyrån 13

16 Tillgång till datorer och nätverk Företagens användning av IT 2007 Diagram 6 Andel av företagens sysselsatta som i arbetet regelbundet använder Internetanslutna datorer efter storleksklass och bransch, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) * Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93) Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, annan serviceverksamhet (SNI samt 93) * Uppgiften alltför osäker för att redovisas. Fortsatt ökning av Internetanslutning via mobilnätet Som vi såg ovan har de flesta företagen i Sverige tillgång till Internet och andelen företag som kopplar upp sig via mobiltelefonnätet fortsätter att öka. I januari 2007 hade 33 procent av företagen en sådan anslutning att jämföras med 30 procent föregående år. Ökningen är större bland de stora företagen. Bland företag med 500 anställda eller fler är det 80 procent som nu har Internetanslutning via mobiltelefonnätet, vilket kan jämföras med 68 procent Bland de minsta företagen med anställda har 24 procent anslutning till Internet via mobiltelefonnätet. En branschvis jämförelse visar att den finansiella sektorn har mobil uppkoppling i störst utsträckning. Där har 57 procent av företagen en sådan uppkoppling jämfört med 23 procent i byggsektorn som är den bransch som har mobil uppkoppling i lägst utsträckning. Observera att kommunikationssektorn i detta fall inte redovisas p.g.a. alltför osäkert resultat. Ingen ökning har dock skett sedan föregående år när det gäller andelen företag som använder höghastighetsanslutningar 1 vid uppkoppling till Internet. Totalt har 87 procent av företagen en sådan snabb anslutning, vilket kan jämföras med 88 procent Jämfört med 2001 har andelen företag som har höghastighetsanslutningar dock fördubblats. Företag med fler än 50 anställda har i de allra flesta fall höghastighetsanslutningar 1 Med höghastighetsanslutningar avses DSL-anslutningar (ADSL, SDSL och liknande) samt andra fasta anslutningar, t.ex. fiber eller radiolänk. 14 Statistiska centralbyrån

17 Företagens användning av IT 2007 Tillgång till datorer och nätverk 96 procent eller fler i storleksgrupperna 50 anställda eller fler har det. De minsta företagen har höghastighetsanslutningar i lägst utsträckning. I storleksgruppen anställda har 82 procent av företagen en sådan anslutning. När det gäller de långsammare uppringda anslutningarna så fortsätter anslutningar via analogt modem att minska i omfattning. Fortfarande har dock 11 procent av företagen en sådan uppkoppling. När det gäller ISDN så har ingen minskning skett jämfört med föregående år, 17 procent av företagen använder en sådan anslutning. I diagram 6 illustreras förändringen över tid av andelen företag med olika anslutningsalternativ till Internet. Notera att företagen har kunnat ange flera anslutningsalternativ i den fråga som ställdes. Ett företag kan, av olika skäl, välja att behålla en långsammare anslutning trots att de har en höghastighetsanslutning. Diagram 7 Andel företag med tillgång till olika anslutningsalternativ till Internet, åren , 10 anställda eller fler, procent Traditionellt modem (analogt modem och v anlig telefonlinje) ISDN Mobiltelefonnätet Höghastighetsanslutningar Se tabell 8 i tabellbilagan för en redovisning av de olika anslutningsalternativen Statistiska centralbyrån 15

18 16 Statistiska centralbyrån

19 Företagens användning av IT 2007 Användning av Internet Användning av Internet Sju av tio företag använder Internet för att bevaka marknaden När det gäller hur företagen använder Internet som konsument av olika tjänster och information på nätet så har vi här undersökt tre olika användningsområden. Vi har frågat om företaget använder Internetbank eller andra finansiella tjänster, om företaget använder Internet för att lära upp och utbilda personalen samt om företaget använder Internet för att bevaka marknaden. Totalt använder 90 procent av företagen Internetbank eller andra finansiella tjänster på Internet. Mellanstora företag använder sådana tjänster i större utsträckning än både de största och de minsta företagen. I storleksklassen anställda som är den storleksgrupp som använder sådana tjänster i störst utsträckning är andelen 95 procent jämfört med 82 procent av företagen i storleksklassen 500 eller fler anställda. I den minsta storleksklassen som undersöks här anställda använder 88 procent Internetbank. Samtliga branscher använder sådana tjänster i relativt hög utsträckning; mellan 78 procent (i kommunikationssektorn) och 94 procent (i den finansiella sektorn). När det gäller användningsområdet utbildning via Internet så använder totalt sett 27 procent av företagen Internet för detta ändamål. Det är främst de stora företagen som utnyttjar Internet för att lära upp och utbilda personalen. Bland företag med 500 anställda eller fler är andelen 66 procent, jämfört med 20 procent av företagen med anställda. Den finansiella sektorn är den bransch som använder Internet för att utbilda personalen i störst utsträckning (55 procent) medan motsvarande siffra i byggsektorn som använder Internet för detta i lägst utsträckning är 7 procent. Det sista användningsområdet som vi undersökt är om företagen använder Internet för att bevaka marknaden (t.ex. konkurrenter, priser m.m.). Knappt 70 procent av företagen med tio anställda eller fler utnyttjar Internet för detta ändamål. Att använda Internet för marknadsbevakning är vanligare ju större företaget är. Bland företag med 500 anställda eller fler använder 90 procent Internet för detta ändamål medan andelen bland de små företagen med anställda är 63 procent. En branschvis jämförelse visar att företag i den finansiella sektorn använder Internet för att bevaka marknaden i högst utsträckning (90 procent). Transportsektorn är den bransch som i lägst utsträckning använder Internet för att bevaka marknaden (49 procent). Statistiska centralbyrån 17

20 Användning av Internet Företagens användning av IT 2007 Se diagram 8 nedan och tabell 9 i tabellbilagan. Diagram 8 Andel företag som använder Internet för olika generella användningsområden, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Internetbank/finansiella tjänster Lära upp och utbilda personalen Bev aka marknaden Ett av två företag skickar ifyllda blanketter till myndigheter elektroniskt Internet gör det möjligt för myndigheter att erbjuda bättre service och ökad tillgänglighet. Med hjälp av modern teknik kan förenklade processer skapas som effektiviserar myndighetens verksamhet och som också underlättar för såväl företag som privatpersoner vid kontakter med myndigheter. Vi har i den här undersökningen frågat företagen om de använt Internet vid kontakter med myndigheter, kommuner eller landsting under 2006 samt om vissa specifika användningsområden: om de använt Internet för att söka information, hämta blanketter, returnera ifyllda blanketter, fullständig elektronisk ärendehantering eller för att lämna anbud i elektroniska upphandlingssystem. Totalt sett har ca 80 procent av företagen använt Internet vid kontakter med myndigheter under år De mellanstora företagen i storleksklasserna samt anställda har i störst utsträckning använt Internet vid kontakter med myndigheter. Knappt 90 procent av företagen i dessa storleksklasser gjorde det under Även i övriga storleksklasser är andelen relativt hög, 75 procent av de små företagen med anställda - och 85 procent av de stora företagen med 500 anställda eller fler- använde Internet vid kontakter med myndigheter Se tabell 10 i tabellbilagan. Drygt tre av fyra företag med tio anställda eller fler använde Internet för att söka information och hämta blanketter från myndigheter under Företag i storleksklassen anställda använde Internet för 18 Statistiska centralbyrån

21 Företagens användning av IT 2007 Användning av Internet dessa ändamål i störst utsträckning. Nära nio av tio företag i den storleksgruppen använde Internet för att söka information och hämta blanketter från myndigheter Bland de mindre företagen med anställda var andelen drygt sju av tio. Ett fördjupat användande av Internet i kontakten med myndigheter är att returnera ifyllda blanketter. Drygt hälften, 54 procent av företagen med tio anställda eller fler gjorde det under år Att företagen returnerat ifyllda blanketter till myndigheter är vanligare bland de lite större företagen än bland de minsta. Sett branschvis är det företag i energisektorn och den finansiella sektorn returnerade ifyllda blanketter i störst utsträckning (69 procent) och transportsektorn den bransch som gjorde detta i lägst utsträckning (45 procent). Ytterligare steg i fördjupningen av kontakterna med myndigheter är fullständig elektronisk ärendehantering. Med detta avses att företaget med hjälp av inloggningsförfaranden kan initiera, komplettera, följa eller ta del av information och händelser avseende ärenden hos myndigheter. Drygt en fjärdedel av företagen med tio anställda eller fler genomförde ärenden helt elektroniskt på detta sätt under De mindre företagen med anställda använde fullständig elektronisk ärendehantering i något mindre utsträckning än de större företagen. Energisektorn är den bransch där fullständig elektronisk ärendehantering var vanligast förekommande procent av företagen fullföljde ärenden helt elektroniskt i den branschen. Företag som vill leverera varor och tjänster till myndigheter har möjlighet att lämna in anbud i elektroniska upphandlingssystem. Drygt vart tionde företag med tio anställda eller fler uppger att de utnyttjade den möjligheten under år De stora företagen har lämnat anbud elektroniskt i större utsträckning än de små 27 procent bland företag med 500 anställda eller fler jämfört med 9 procent bland företag med anställda. En branschvis jämförelse visar att företag i energisektorn lämnat anbud i elektroniska upphandlingssystem i störst utsträckning (16 procent). Statistiska centralbyrån 19

22 Användning av Internet Företagens användning av IT 2007 Se diagram 9 nedan och tabell 11 i tabellbilagan. Diagram 9 Andel företag som använder Internet vid kontakter med myndigheter, kommuner eller landsting, för olika ändamål, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Söka information Hämta blanketter Returnera ify llda blanketter Fullsändig elektronisk ärendehantering Anbud i elektroniska upphandlingssy stem Ingen ökning av företag som har en webbplats Hemsidan/webbplatsen på Internet är företagets ansikte utåt. Där informerar företaget om sin verksamhet och marknadsför sina varor och tjänster. I resultaten som presenteras här ingår de företag som har en egen hemsida, men också företag som tillhör en koncern eller en företagsgrupp med en gemensam hemsida/webbplats. Andelen företag med tio anställda eller fler som har en hemsida/webbplats är 85 procent. Detta innebär att andelen i stort sett ligger kvar på samma nivå som 2006 (86 procent) och 2005 (85 procent). Sedan år 2003 har andelen ökat från 79 procent. Bland de små företagen, de med anställda, är det knappt 80 procent som har en hemsida/webbplats och sedan stiger andelen med storleken på företaget, mätt i antal anställda. Bland de största företagen, de med 500 anställda eller fler, har så gott som samtliga (99 procent) en hemsida/webbplats. Sett till bransch är det vanligast med hemsida/webbplats i energisektorn (97 procent) och i den finansiella sektorn (97 procent). I transportsektorn och i byggsektorn är det mindre vanligt här är det 66 respektive 70 procent av företagen som har en hemsida/webbplats. 20 Statistiska centralbyrån

Företagens användning av it 2012

Företagens användning av it 2012 mling avs Företagens användning av it 2012 Företagens användning av it 2012 Statistiska centralbyrån 2013 ICT usage in enterprises 2012 Statistics Sweden 2013 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2013 Företagens användning av it 2013 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2014 Introduktion Företagens användning av it 2014 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2004

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 INFORMATION OM UTBILDNING

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Statistiska centralbyrån 2014 Use of computers and

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2010

Omförhandling och byten av elavtal 2010 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2010 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2010 Statistiska centralbyrån 2011 Renegotiations and changes of

Läs mer

Olika familjer lever på olika sätt

Olika familjer lever på olika sätt DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Olika familjer lever på olika sätt om barns boende och försörjning efter en separation Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2008

Omförhandling och byten av elavtal 2008 Omförhandling och byten av elavtal 2008 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2008 Official

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Peter Fredholm Elektroniska affärer Status och trender 2006 Utgiven av NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, maj 2006 Boken kan köpas i din bokhandel, alternativt beställas direkt från: booksondemand.e-butik.se.

Läs mer

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag Rapport 2010:11 IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag Tillgång till och användning av elektronisk kommunikation är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Väl utbyggd

Läs mer

En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11

En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 123 Nu för tiden Statistiska centralbyrån Statistics Sweden En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11 I serien levnadsförhållanden har följande rapporter

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2012

Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Omförhandling och byten av elavtal 2012 Energi Omförhandling och byten av elavtal 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Renegotiations and changes of contract with

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2003

Läs mer

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014

sveriges officiella statistik årlig rapport för 2014 Rådet för den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Rådet har till uppgift att bistå de statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor om den officiella statistikens tillgänglighet,

Läs mer

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster

Utrikeshandel med IT- och företagstjänster Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Näringsverksamhet Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Statistiska centralbyrån 2006 Foreign trade in IT and business services 2005 Statistics

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:3 Adult participation

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer