Företagens användning av IT 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens användning av IT 2007"

Transkript

1 Företagens användning av IT 2007

2

3 Företagens användning av IT 2007 Statistiska centralbyrån 2007

4 Use of ICT in Swedish enterprises 2007 Statistics Sweden 2007 Tidigare publicering Previous publication Producent Producer IT i hem och företag Företagens användning av datorer och Internet 2001 Företagens användning av datorer och Internet 2002 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2004 Företagens användning av datorer och Internet 2005 Företagens användning av IT 2006 Use of ICT in Swedish homes and enterprises Use of ICT in Swedish enterprises 2001 Use of ICT in Swedish enterprises 2002 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Use of ICT in Swedish enterprises 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2005 Use of ICT in Swedish enterprises 2006 SCB, enheten för investeringar, FoU och IT Statistics Sweden, Investments, R&D and IT Unit Box 24300, SE Stockholm Förfrågningar Ingrid Persson, tfn: Inquiries Clara Ferdman, tfn: Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Företagens användning av IT 2007 It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Use of ICT in Swedish enterprises 2007 Omslag/Cover Ateljén, SCB ISSN URN:NBN:SE:SCB-2007-IT02BR0701_pdf (pdf) Denna publikation finns enbart i elektronisk form på This publication is only available in electronic form on

5 Företagens användning av IT 2007 Förord Förord Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av EU:s statistikorgan Eurostat och Näringsdepartementet genomfört denna undersökning som syftar till att belysa utvecklingen av informationssamhället med fokus på IT-användning i svenska företag. Uppgifterna har samlats in genom postenkäter riktade till ett urval av svenska företag med tio anställda eller fler. I denna rapport ges en statistisk beskrivning av användningen av och tillgången till informationsteknik i svenska företag. Bland annat belyses företagens tillgång till olika typer av nätverk och anslutningar till Internet samt användning av Internet. Undersökningen belyser också tillgång till ITapplikationer som automatiserar olika affärsprocesser. I 2007 års undersökning fokuseras även särskilt på rekrytering och anlitande av IT-kompetens. Publikationen blev möjlig genom stöd från.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)..SE är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Läs mer på Statistiska centralbyrån i december 2007 Lars Melin Birgitta Mannfelt SCB tackar Tack vare våra uppgiftslämnare privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov.

6

7 Företagens användning av IT 2007 Innehåll Innehåll A separate text in English is provided at the end of the publication, on page 99. Förord...3 Sammanfattning...7 Fortsatt ökning av Internetanslutning via mobilnätet...7 Ett av fyra företag tar emot beställningar via Internet...7 Tre av tio företag använder ett affärssystem...7 Vart fjärde företag har anställda IT-specialister...7 Sverige ligger långt fram vid en Europeisk jämförelse...7 Teckenförklaringar och förkortningar... 8 Tillgång till datorer och nätverk...9 Nästan alla företag använder datorer...9 Viss ökning av intranät och extranät...10 Allt vanligare med trådlösa lokala nätverk (WLAN)...11 Många använder Internetanslutna datorer i arbetet...12 Fortsatt ökning av Internetanslutning via mobilnätet...14 Användning av Internet...17 Sju av tio företag använder Internet för att bevaka marknaden...17 Ett av två företag skickar ifyllda blanketter till myndigheter elektroniskt...18 Ingen ökning av företag som har en webbplats...20 Fortsatt ökning av företag som erbjuder kundservice och support på webbplatsen...21 Elektronisk handel...23 Drygt 70 procent av företagen beställer via Internet...23 Ett av fyra företag tar emot beställningar via Internet...25 Ett av tio företag använder säkra protokoll vid mottagande av beställningar via Internet...26 Försäljning via andra datornätverk än Internet dominerar e-handeln...27 Tillgång till IT-system/applikationer...29 Fyra av tio företag har order- /inköpssystem...29 Tre av tio företag använder ett affärssystem...30 Vart femte företag gör marknadsanalyser utifrån information i ett CRM-system...31 Många företag i kommunikationssektorn använder öppen källkod...31 Elektronisk fakturering, digital signatur...33 e-fakturor vanligast i energisektorn...33 Digital signatur används av vart fjärde företag...34 IT-kompetens...35 Vart fjärde företag har anställda IT-specialister...35 Vart tredje företag tillhandahöll IT-utbildning...38 Nästan alla stora företag anlitar externa IT-leverantörer...39 Ett av tio företag anlitar IT-leverantörer i utlandet...40 Programvaruutveckling...43 Stora företag har ofta egna programvaruutvecklare...43 Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Företagens användning av IT 2007 Internationella jämförelser...47 Finland i topp när det gäller mobil Internetanslutning...47 De flesta företagen i norden har en hemsida...48 I Danmark och Sverige använder många affärssystem...49 Off-shoring vanligast i Litauen och Luxmburg...50 Tabellförteckning...53 Fakta om statistiken...83 Detta omfattar statistiken...83 Objekt och population Statistiska mått Redovisningsgrupper Referenstider Definitioner och förklaringar...84 Definitioner Så görs statistiken...85 Urvalsram och urvalsförfarande Insamling Bearbetning Aktualitet och frekvens Statistikens tillförlitlighet...86 Tillförlitlighet totalt Bra att veta...88 Jämförbarhet Tillgänglighet Bilagor...91 In English...99 Summary...99 Continued increase in mobile connections to the Internet One out of four enterprises receive orders via the Internet Three out of ten enterprises use an ERP software package Every fourth enterprise employs IT specialists Sweden ranks high in a European comparison List of tables List of terms Explanatory symbols and abbreviations Statistiska centralbyrån

9 Företagens användning av IT 2007 Sammanfattning Sammanfattning Fortsatt ökning av Internetanslutning via mobilnätet De flesta företagen i Sverige har tillgång till Internet och andelen företag som kopplar upp sig via mobiltelefonnätet fortsätter att öka. I januari 2007 hade 33 procent av företagen en sådan anslutning att jämföras med 30 procent föregående år. Ökningen är större bland de stora företagen. Bland företag med 500 anställda eller fler är det 80 procent som nu har Internetanslutning via mobiltelefonnätet, vilket kan jämföras med 68 procent Ett av fyra företag tar emot beställningar via Internet Under 2006 tog 25 procent av företagen med tio anställda eller fler emot beställningar via Internet motsvarande minst en procent av omsättningen. Bland de stora företagen är det en större andel än bland de små. Av företagen med 500 anställda eller fler är det närmare 40 procent av företagen som tog emot beställningar via Internet under 2006 jämfört med drygt 20 procent av företagen med anställda. Tre av tio företag använder ett affärssystem Företagen har också tillfrågats om de använder ett affärssystem som gör försäljnings- och inköpsinformation tillgänglig för andra interna funktioner, t.ex. planering, marknadsföring, ekonomi. Totalt sett bland företag med tio anställda eller fler använder 31 procent av företagen ett sådant affärssystem. Vart fjärde företag har anställda IT-specialister Ungefär vart fjärde företag bland företag med 10 anställda eller fler har någon eller några IT-specialister anställda. Med IT-specialist avses här personer som utför; kravspecificering, design, utveckling, installation, drift, support, underhåll, styrning, utvärdering eller forskning avseende IT och IT-system och där IT är den huvudsakliga arbetsuppgiften. Andelen företag som har IT-specialister anställda ökar relativt företagens storlek. Inom den finansiella sektorn och i energisektorn har över hälften av företagen anställda IT-specialister. Sverige ligger långt fram vid en Europeisk jämförelse Sverige och de övriga nordiska länderna ligger långt fram när det gäller användningen av ny teknik på IT-området. Som ett exempel är det företagen i Finland som i högst utsträckning sett till andel företag använder mobil uppkoppling till Internet och Sverige ligger på en tredjeplats vid en europeisk jämförelse. Det är också de nordiska länderna som har högst andel företag som har en hemsida. Danmark och Sverige ligger också i topp när det gäller användningen av affärssystem. Statistiska centralbyrån 7

10 Sammanfattning Företagens användning av IT 2007 Teckenförklaringar och förkortningar.. Skattningen alltför osäker för att redovisas. Skattningar med felmarginaler som (avrundat) är 10 procentenheter eller större. - Frågan inte ställd till aktuell bransch (gäller finansiella företag) 8 Statistiska centralbyrån

11 Företagens användning av IT 2007 Tillgång till datorer och nätverk Tillgång till datorer och nätverk Nästan alla företag använder datorer Nästan alla företag i Sverige, 96 procent bland företag med tio anställda eller fler använder datorer. Med datorer avser vi här persondatorer, arbetsstationer och terminaler. Andelen har varit stabil under de senaste åren. Bland företag med 100 anställda eller fler använder samtliga företag datorer, medan datoranvändningen i företag med mellan 10 och 19 anställda är 95 procent. I den finansiella sektorn använder samtliga företag datorer. Datoranvändningen är lägst i branscher som byggsektorn, transportsektorn och sektorn för film-, video-, radio- och TV-verksamhet, annan serviceverksamhet. Se diagram 1 och tabell 1 i tabellbilagan. Diagram 1 Andel företag som använder datorer efter storleksklass och bransch, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93) Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, annan Omkring 65 procent av företagens sysselsatta använder regelbundet datorer som arbetsredskap. I de små företagen är det en lägre andel jämfört med i de större företagen. Bland företag i storleksklassen anställda är det 54 procent av företagens sysselsatta som regelbundet använder datorer medan motsvarande siffra bland de större företagen med 100 anställda eller fler är ca 70 procent. Det förekommer stora skillnader mellan branscherna. I den finansiella sektorn använder nästan samtliga sysselsatta Statistiska centralbyrån 9

12 Tillgång till datorer och nätverk Företagens användning av IT 2007 datorer. Lägst andelar noteras i byggsektorn, 28 procent, och i kommunikationssektorn, 48 procent. Se diagram 2 och tabell 2 i tabellbilagan. Diagram 2 Andel av företagens sysselsatta som regelbundet använder datorer i arbetet efter storleksklass och bransch, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) * Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93) Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, annan serviceverksamhet (SNI samt 93) * Uppgiften alltför osäker för att redovisas. Viss ökning av intranät och extranät Genom ett intranät kan företaget snabbt och effektivt sprida information internt. Av företag med tio anställda eller fler är det 48 procent som har en sådan infrastruktur. Andelen företag som har ett intranät har ökat något sedan föregående år var det ca 43 procent av företagen som hade ett intranät. Liksom tidigare år är det betydande skillnader om vi ser till storleksklass och bransch. Bland de största företagen, de med 500 anställda eller fler, är det 96 procent av företagen som har ett intranät, medan det bland småföretagen, med anställda, är 37 procent. Inom byggsektorn är intranät relativt ovanligt, endast 21 procent av företagen har ett intranät. Inom den finansiella sektorn har över 80 procent av företagen ett intranät och i energisektorn och kommunikationssektorn är andelen över 70 procent. En del företag med intranät har också ett extranät. Ett extranät är en del av företagets intranät som är tillgängligt endast för en begränsad grupp användare, t.ex. underleverantörer eller kunder. Tillträde till extranätet sker vanligen via lösenord eller liknande tekniska lösningar. 10 Statistiska centralbyrån

13 Företagens användning av IT 2007 Tillgång till datorer och nätverk Även andelen företag som har ett extranät har ökat något sedan föregående år. Totalt sett är det 24 procent av företagen som har ett extranät, jämfört med 19 procent Bland stora företag är det betydligt vanligare med extranät än bland små. Extranät är vanligast i kommunikationssektorn (51 procent) och i den finansiella sektorn (47 procent). I byggsektorn används extranät endast av 9 procent av företagen. Se diagram 3 och tabellerna 3 och 4 i tabellbilagan. Diagram 3 Andel företag som har intranät respektive extranät efter storleksklass och bransch, åren , 10 anställda eller fler, procent intranät ex tranät Allt vanligare med trådlösa lokala nätverk (WLAN) Lokala nätverk (Local Area Networks, LAN) är datornätverk som täcker relativt begränsade geografiska områden. De flesta finns i en byggnad eller ett fåtal näraliggande byggnader inom ett enda företag. I sådana nätverk sker överföringen av nätverkssignaler antingen via kabel eller trådlöst, här kallade LAN via kabel respektive WLAN (Wireless Local Area Networks). Totalt är det 79 procent av företagen med tio anställda eller fler som har LAN via kabel och 34 procent som har WLAN. Jämfört med 2006 innebär det att företag med LAN via kabel ökat något (från 74 procent 2006) och förekomsten av trådlösa lokala nätverk ökat (från 30 procent 2006) var andelen företag med WLAN endast 12 procent. Såväl LAN via kabel som WLAN är mycket vanliga bland de stora företagen, de med 500 anställda eller fler. Bland dessa har 100 procent LAN via kabel och 71 procent WLAN. Bland företag med anställda är förekomsten av sådana nätverk mindre, 73 procent har LAN via kabel och 27 procent har WLAN. Se diagram 4 nedan och tabell 5 i tabellbilagan. Statistiska centralbyrån 11

14 Tillgång till datorer och nätverk Företagens användning av IT 2007 I diagram 4 illustreras förändringen över tid av andelen företag med LAN respektive WLAN. Tillgång till LAN via kabel är dock inte undersökt år I de undersökningarna ställdes inte frågan om LAN via kabel utan om LAN generellt, och specifikt endast avseende WLAN Diagram 4 Andel företag som har LAN via kabel respektive WLAN, åren , 10 anställda eller fler, procent LAN WLAN Många använder Internetanslutna datorer i arbetet De flesta svenska företag med tio anställda eller fler har idag tillgång till Internet. Bland företag med 100 anställda eller fler har i princip samtliga företag tillgång till Internet. Internettillgången bland de mindre företagen, de med anställda, är lägre. Av dessa har 92 procent tillgång till Internet. I samtliga undersökta branscher, förutom transportsektorn, ligger Internet-tillgången på över 90 procent. I transportsektorn är det ca 88 procent av företagen som har tillgång till Internet. I den finansiella sektorn har i stort sett samtliga företag, 99 procent, tillgång till Internet. Se diagram 5 och tabell 6 i tabellbilagan. 12 Statistiska centralbyrån

15 Företagens användning av IT 2007 Tillgång till datorer och nätverk Diagram 5 Andel företag med tillgång till Internet efter storleksklass och bransch, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93) Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, annan serviceverksamhet (SNI samt 93) Omkring 54 procent av de sysselsatta i företag med tio anställda eller fler använder regelbundet Internetanslutna datorer i arbetet. Andelen är något högre i de större företagen. I företag med 200 anställda eller fler använder ca 60 procent av medarbetarna regelbundet Internetanslutna datorer medan andelen i de mindre företagen, med färre än 50 anställda, är ca 50 procent. Andelen sysselsatta som använder Internetanslutna datorer varierar betydligt mellan de olika branscherna. Lägst andel finner vi i byggsektorn 26 procent medan den högsta andelen återfinns i den finansiella sektorn där 95 procent av företagens sysselsatta regelbundet använder Internetanslutna datorer i arbetet. Se diagram 6 på nästa sida och tabell 7 i tabellbilagan. Statistiska centralbyrån 13

16 Tillgång till datorer och nätverk Företagens användning av IT 2007 Diagram 6 Andel av företagens sysselsatta som i arbetet regelbundet använder Internetanslutna datorer efter storleksklass och bransch, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Redovisningsgrupper Totalt (SNI 15-93) anställda anställda anställda anställda anställda 500 eller fler anställda Tillverkningsindustrin (SNI 15-37) Energisektorn (SNI 40-41) * Byggsektorn (SNI 45) Tjänstesektorn (SNI 50-93) Handel, hotell och restaurang (SNI 50-55) Transportsektorn (SNI 60-63) Kommunikationssektorn (SNI 64) Finansiella sektorn (SNI 65-67) Företagstjänster (SNI 70-74) Film-, video-, radio- och TV-verksamhet, annan serviceverksamhet (SNI samt 93) * Uppgiften alltför osäker för att redovisas. Fortsatt ökning av Internetanslutning via mobilnätet Som vi såg ovan har de flesta företagen i Sverige tillgång till Internet och andelen företag som kopplar upp sig via mobiltelefonnätet fortsätter att öka. I januari 2007 hade 33 procent av företagen en sådan anslutning att jämföras med 30 procent föregående år. Ökningen är större bland de stora företagen. Bland företag med 500 anställda eller fler är det 80 procent som nu har Internetanslutning via mobiltelefonnätet, vilket kan jämföras med 68 procent Bland de minsta företagen med anställda har 24 procent anslutning till Internet via mobiltelefonnätet. En branschvis jämförelse visar att den finansiella sektorn har mobil uppkoppling i störst utsträckning. Där har 57 procent av företagen en sådan uppkoppling jämfört med 23 procent i byggsektorn som är den bransch som har mobil uppkoppling i lägst utsträckning. Observera att kommunikationssektorn i detta fall inte redovisas p.g.a. alltför osäkert resultat. Ingen ökning har dock skett sedan föregående år när det gäller andelen företag som använder höghastighetsanslutningar 1 vid uppkoppling till Internet. Totalt har 87 procent av företagen en sådan snabb anslutning, vilket kan jämföras med 88 procent Jämfört med 2001 har andelen företag som har höghastighetsanslutningar dock fördubblats. Företag med fler än 50 anställda har i de allra flesta fall höghastighetsanslutningar 1 Med höghastighetsanslutningar avses DSL-anslutningar (ADSL, SDSL och liknande) samt andra fasta anslutningar, t.ex. fiber eller radiolänk. 14 Statistiska centralbyrån

17 Företagens användning av IT 2007 Tillgång till datorer och nätverk 96 procent eller fler i storleksgrupperna 50 anställda eller fler har det. De minsta företagen har höghastighetsanslutningar i lägst utsträckning. I storleksgruppen anställda har 82 procent av företagen en sådan anslutning. När det gäller de långsammare uppringda anslutningarna så fortsätter anslutningar via analogt modem att minska i omfattning. Fortfarande har dock 11 procent av företagen en sådan uppkoppling. När det gäller ISDN så har ingen minskning skett jämfört med föregående år, 17 procent av företagen använder en sådan anslutning. I diagram 6 illustreras förändringen över tid av andelen företag med olika anslutningsalternativ till Internet. Notera att företagen har kunnat ange flera anslutningsalternativ i den fråga som ställdes. Ett företag kan, av olika skäl, välja att behålla en långsammare anslutning trots att de har en höghastighetsanslutning. Diagram 7 Andel företag med tillgång till olika anslutningsalternativ till Internet, åren , 10 anställda eller fler, procent Traditionellt modem (analogt modem och v anlig telefonlinje) ISDN Mobiltelefonnätet Höghastighetsanslutningar Se tabell 8 i tabellbilagan för en redovisning av de olika anslutningsalternativen Statistiska centralbyrån 15

18 16 Statistiska centralbyrån

19 Företagens användning av IT 2007 Användning av Internet Användning av Internet Sju av tio företag använder Internet för att bevaka marknaden När det gäller hur företagen använder Internet som konsument av olika tjänster och information på nätet så har vi här undersökt tre olika användningsområden. Vi har frågat om företaget använder Internetbank eller andra finansiella tjänster, om företaget använder Internet för att lära upp och utbilda personalen samt om företaget använder Internet för att bevaka marknaden. Totalt använder 90 procent av företagen Internetbank eller andra finansiella tjänster på Internet. Mellanstora företag använder sådana tjänster i större utsträckning än både de största och de minsta företagen. I storleksklassen anställda som är den storleksgrupp som använder sådana tjänster i störst utsträckning är andelen 95 procent jämfört med 82 procent av företagen i storleksklassen 500 eller fler anställda. I den minsta storleksklassen som undersöks här anställda använder 88 procent Internetbank. Samtliga branscher använder sådana tjänster i relativt hög utsträckning; mellan 78 procent (i kommunikationssektorn) och 94 procent (i den finansiella sektorn). När det gäller användningsområdet utbildning via Internet så använder totalt sett 27 procent av företagen Internet för detta ändamål. Det är främst de stora företagen som utnyttjar Internet för att lära upp och utbilda personalen. Bland företag med 500 anställda eller fler är andelen 66 procent, jämfört med 20 procent av företagen med anställda. Den finansiella sektorn är den bransch som använder Internet för att utbilda personalen i störst utsträckning (55 procent) medan motsvarande siffra i byggsektorn som använder Internet för detta i lägst utsträckning är 7 procent. Det sista användningsområdet som vi undersökt är om företagen använder Internet för att bevaka marknaden (t.ex. konkurrenter, priser m.m.). Knappt 70 procent av företagen med tio anställda eller fler utnyttjar Internet för detta ändamål. Att använda Internet för marknadsbevakning är vanligare ju större företaget är. Bland företag med 500 anställda eller fler använder 90 procent Internet för detta ändamål medan andelen bland de små företagen med anställda är 63 procent. En branschvis jämförelse visar att företag i den finansiella sektorn använder Internet för att bevaka marknaden i högst utsträckning (90 procent). Transportsektorn är den bransch som i lägst utsträckning använder Internet för att bevaka marknaden (49 procent). Statistiska centralbyrån 17

20 Användning av Internet Företagens användning av IT 2007 Se diagram 8 nedan och tabell 9 i tabellbilagan. Diagram 8 Andel företag som använder Internet för olika generella användningsområden, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Internetbank/finansiella tjänster Lära upp och utbilda personalen Bev aka marknaden Ett av två företag skickar ifyllda blanketter till myndigheter elektroniskt Internet gör det möjligt för myndigheter att erbjuda bättre service och ökad tillgänglighet. Med hjälp av modern teknik kan förenklade processer skapas som effektiviserar myndighetens verksamhet och som också underlättar för såväl företag som privatpersoner vid kontakter med myndigheter. Vi har i den här undersökningen frågat företagen om de använt Internet vid kontakter med myndigheter, kommuner eller landsting under 2006 samt om vissa specifika användningsområden: om de använt Internet för att söka information, hämta blanketter, returnera ifyllda blanketter, fullständig elektronisk ärendehantering eller för att lämna anbud i elektroniska upphandlingssystem. Totalt sett har ca 80 procent av företagen använt Internet vid kontakter med myndigheter under år De mellanstora företagen i storleksklasserna samt anställda har i störst utsträckning använt Internet vid kontakter med myndigheter. Knappt 90 procent av företagen i dessa storleksklasser gjorde det under Även i övriga storleksklasser är andelen relativt hög, 75 procent av de små företagen med anställda - och 85 procent av de stora företagen med 500 anställda eller fler- använde Internet vid kontakter med myndigheter Se tabell 10 i tabellbilagan. Drygt tre av fyra företag med tio anställda eller fler använde Internet för att söka information och hämta blanketter från myndigheter under Företag i storleksklassen anställda använde Internet för 18 Statistiska centralbyrån

21 Företagens användning av IT 2007 Användning av Internet dessa ändamål i störst utsträckning. Nära nio av tio företag i den storleksgruppen använde Internet för att söka information och hämta blanketter från myndigheter Bland de mindre företagen med anställda var andelen drygt sju av tio. Ett fördjupat användande av Internet i kontakten med myndigheter är att returnera ifyllda blanketter. Drygt hälften, 54 procent av företagen med tio anställda eller fler gjorde det under år Att företagen returnerat ifyllda blanketter till myndigheter är vanligare bland de lite större företagen än bland de minsta. Sett branschvis är det företag i energisektorn och den finansiella sektorn returnerade ifyllda blanketter i störst utsträckning (69 procent) och transportsektorn den bransch som gjorde detta i lägst utsträckning (45 procent). Ytterligare steg i fördjupningen av kontakterna med myndigheter är fullständig elektronisk ärendehantering. Med detta avses att företaget med hjälp av inloggningsförfaranden kan initiera, komplettera, följa eller ta del av information och händelser avseende ärenden hos myndigheter. Drygt en fjärdedel av företagen med tio anställda eller fler genomförde ärenden helt elektroniskt på detta sätt under De mindre företagen med anställda använde fullständig elektronisk ärendehantering i något mindre utsträckning än de större företagen. Energisektorn är den bransch där fullständig elektronisk ärendehantering var vanligast förekommande procent av företagen fullföljde ärenden helt elektroniskt i den branschen. Företag som vill leverera varor och tjänster till myndigheter har möjlighet att lämna in anbud i elektroniska upphandlingssystem. Drygt vart tionde företag med tio anställda eller fler uppger att de utnyttjade den möjligheten under år De stora företagen har lämnat anbud elektroniskt i större utsträckning än de små 27 procent bland företag med 500 anställda eller fler jämfört med 9 procent bland företag med anställda. En branschvis jämförelse visar att företag i energisektorn lämnat anbud i elektroniska upphandlingssystem i störst utsträckning (16 procent). Statistiska centralbyrån 19

22 Användning av Internet Företagens användning av IT 2007 Se diagram 9 nedan och tabell 11 i tabellbilagan. Diagram 9 Andel företag som använder Internet vid kontakter med myndigheter, kommuner eller landsting, för olika ändamål, år 2007, 10 anställda eller fler, procent Söka information Hämta blanketter Returnera ify llda blanketter Fullsändig elektronisk ärendehantering Anbud i elektroniska upphandlingssy stem Ingen ökning av företag som har en webbplats Hemsidan/webbplatsen på Internet är företagets ansikte utåt. Där informerar företaget om sin verksamhet och marknadsför sina varor och tjänster. I resultaten som presenteras här ingår de företag som har en egen hemsida, men också företag som tillhör en koncern eller en företagsgrupp med en gemensam hemsida/webbplats. Andelen företag med tio anställda eller fler som har en hemsida/webbplats är 85 procent. Detta innebär att andelen i stort sett ligger kvar på samma nivå som 2006 (86 procent) och 2005 (85 procent). Sedan år 2003 har andelen ökat från 79 procent. Bland de små företagen, de med anställda, är det knappt 80 procent som har en hemsida/webbplats och sedan stiger andelen med storleken på företaget, mätt i antal anställda. Bland de största företagen, de med 500 anställda eller fler, har så gott som samtliga (99 procent) en hemsida/webbplats. Sett till bransch är det vanligast med hemsida/webbplats i energisektorn (97 procent) och i den finansiella sektorn (97 procent). I transportsektorn och i byggsektorn är det mindre vanligt här är det 66 respektive 70 procent av företagen som har en hemsida/webbplats. 20 Statistiska centralbyrån

Företagens användning av IT

Företagens användning av IT mling avs Företagens användning av IT 2008 Företagens användning av IT 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of ICT in Swedish enterprises 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering IT i hem och

Läs mer

Företagens användning av IT

Företagens användning av IT mling avs Företagens användning av IT 2008 K Företagens användning av IT 2008 Korrigerad version Statistiska centralbyrån 2008 Use of ICT in Swedish enterprises 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering

Läs mer

Företagens användning av it 2012

Företagens användning av it 2012 mling avs Företagens användning av it 2012 Företagens användning av it 2012 Statistiska centralbyrån 2013 ICT usage in enterprises 2012 Statistics Sweden 2013 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Företagens användning av IT 2010

Företagens användning av IT 2010 mling avs Företagens användning av IT 2010 Företagens användning av IT 2010 Statistiska centralbyrån 2011 Use of ICT in Swedish enterprises 2010 Statistics Sweden 2011 Tidigare publicering Företagens

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Företagens användning av IT 2009

Företagens användning av IT 2009 Företagens användning av IT 2009 Företagens användning av IT 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of ICT in Swedish enterprises 2009 Statistics Sweden 2010 Tidigare publicering IT i hem och företag

Läs mer

DFO/IF. Lösenord: IT-användning i företag Uppgifterna som lämnas ska endast avse den företagsenhet vars namn och organisationsnummer

DFO/IF. Lösenord: IT-användning i företag Uppgifterna som lämnas ska endast avse den företagsenhet vars namn och organisationsnummer Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Samråd har skett

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2013 Företagens användning av it 2013 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 35-37

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet 2001

Företagens användning av datorer och Internet 2001 Företagens användning av datorer och Internet 2001 Rapport 2002-01-29 Alexandra Kopf Avdelningen för ekonomisk statistik Programmet för forskning och informationsteknik 1 Innehållsförteckning INLEDNING

Läs mer

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116 IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV06 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2014 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 40-42

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2007

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2007 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Använder ej internet

Använder ej internet Rapport från Företagarna Bakgrund... 2 Så gjordes undersökningen... 2 Internetanvändning... 3 Försäljning via internet... 6 Betalningar via internet...8 Uppgiftslämnande och regel-värk... 9 Behövs mer

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

IT i företag 2012 (vissa frågor avser 2011) NV0116

IT i företag 2012 (vissa frågor avser 2011) NV0116 IT i företag 2012 (vissa frågor avser 2011) NV0116 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2012

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2012 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2013 Datainsamling Företags- och miljömaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 09 17341, Fax 09 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella.

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2008 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2014 Introduktion Företagens användning av it 2014 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of computers and the Internet by private persons in 2009

Läs mer

IT-användning i företag 2011 (vissa frågor avser 2010)

IT-användning i företag 2011 (vissa frågor avser 2010) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(50) IT-användning i företag 2011 (vissa frågor avser 2010) NV 0116 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

IT i företag 2014 NV0116

IT i företag 2014 NV0116 ES/IFI 2014-12-03 1(11) IT i företag 2014 NV0116 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2015

Datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2015 Datainsamling Företags- och miljödata 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella. Datateknik och

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden

Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Sten Lindgren, Odette Sweden Krav på avtalsreglering som följd av ny faktureringslagstiftning Elektronisk fakturering En regel förs in i mervärdesskattelagen som

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Statistiska centralbyrån 2014 Use of computers and

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Statistiska centralbyrån 2005 Use of computers and the Internet by private persons in 2005

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2011

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2011 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2004

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2014

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2014 Datainsamling Företags- och miljöstatistik 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 09 17341, Fax 09 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på denna blankett konfidentiella.

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Elektroniska affärer Status och trender 2006 NEA, 12 juni 2006 Agenda Om rapporten Status Branschjämförelse Sverige Drivkrafter och hinder Trender Infrastruktur Nästa steg - diskussion Om rapporten Bakgrund

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 SO0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Stöd och service till funktionshindrade. A.3 Statistikprodukten ingår i

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Temperaturmätning efaktura Sverige

Temperaturmätning efaktura Sverige mars2012 Temperaturmätning efaktura Sverige SAMMANFATTNING Undersökningen syftar till att ge en temperaturmätning om hur långt företag och organisationer har kommit med elektronisk fakturering i Sverige.

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel idag Organisation Individer som har något gemensamt tex arbetar för att uppnå ett gemensamt mål ( obs! ett

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Faktura direktiven ur ett utvecklingsverktygs och en infrastrukturprogramvaras synvinkel! Copyright 2003 icore Solutions AB. All rights reserved.

Faktura direktiven ur ett utvecklingsverktygs och en infrastrukturprogramvaras synvinkel! Copyright 2003 icore Solutions AB. All rights reserved. Faktura direktiven ur ett utvecklingsverktygs och en infrastrukturprogramvaras synvinkel! Produktbolaget icore Solutions! Målmarknaden eai: intern applikationsintegration och samverkan med affärspartners

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer