LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE"

Transkript

1 LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

2 Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen 11 A, Helsingfors Växel (09) Fax (09) Internet > På svenska > Läroavtalsutbildningen Allmän e-post

3 Innehåll Läroavtalsutbildningen i ett nötskal 2 Varför läroavtalsutbildning? 2 Läroavtalsutbildning för företagare 3 Företagaren har över 350 utbildningsmöjligheter 4 En mentor stödjer företagaren och utvärderar utvecklingen i arbetet 6 Personlig studieplan 7 Perioder utomlands 8 Praktiska frågor kring läroavtalsutbildningen för företagare 9 Finansiering 9 Kostnader för den teoretiska utbildningen 9 Under den teoretiska utbildningen får företagaren 9 Ersättning för mentorsarbete (utbildningsersättning) 10 Så här ingår du ett läroavtal 11 Läroavtalsändringar 12 När läroavtalet upphör 13 Blanketter som behövs inom läroavtalsutbildningen 14 Ytterligare information 15 Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå 15 Användbara länkar 15

4 sagt Läroavtalsutbildningen i ett nötskal Anitta Järvenpää från Uleåborg ville avlägga yrkesexamen för företagare för att utvidga företagarverksamheten till en ny bransch. (Tidskriften Osaaja 1/2004) Päivi Tikkanen på företaget Elävä Kieli sade att hon deltog i läroavtalsutbildningen eftersom den lämpar sig bra för en företagare. Alla studier bedrivs då på det egna företaget. (Tidskriften Osaaja 2/2005) Varför läroavtalsutbildning? Läroavtalsutbildningen är ett bra alternativ för en företagare när du vill utvidga eller uppdatera din yrkesmässiga kompetens när du saknar yrkesutbildning eller vill fortsätta dina studier genom att avlägga yrkesexamen när du är nyföretagare och vill utveckla affärsverksamheten när du redan är en erfaren företagare och vill utveckla din strategiska kompetens när du vill skapa nätverk med andra företagare när du vill studera flexibelt vid sidan av arbetet vid generationsväxling eftersom du får stöd och handledning i studierna av en mentor. 4

5 Läroavtalsutbildning för företagare sagt Hippi Hovi från Oy Radio Vaasa Ab inledde studier för yrkesexamen för företagare med läroavtalet. Hovi säger att han främst har gjort saker och ting med hjälp av instinkt och tur. Han ville också skaffa sig ett gott kunskapsunderlag. Hovi var säker på att läroavtalsutbildningen skulle ge honom idéer som är till nytta både inom företagsverksamheten och i arbetet som journalist. (Tidskriften Osaaja 1/2004) Läroavtalsutbildningen för företagare kan arrangeras på företagarens eget företag. Läroavtalet bygger på ett avtal mellan företagaren och Helsingfors läroavtalsbyrå. I utbildningen tillämpas samma mål och innehåll som i den övriga läroavtalsutbildningen. Utbildningen innehåller inlärning i arbetet på ett företag i enlighet med den personliga studieplanen. Inlärningen i arbetet kompletteras med teoretiska studier i en läroanstalt. Man kan också avtala med Helsingfors läroavtalsbyrå om att ett annat företag (en mentor) handleder företagaren. Det handledande företaget får då en ersättning för mentorsarbetet. Om ersättningen avtalas separat och dess belopp varierar utifrån examen och utbildningsområde. Läroavtalet för företagare kan ingås om företagaren har inlett företagsverksamhet, dvs. denne har ett FO-nummer. 5

6 Företagaren har över 350 utbildningsmöjligheter sagt Enligt Anitta Järvenpää ger yrkesexamen för företagare en god grund för affärsverksamheten. Till exempel marknadsföring och reklam gav konkreta idéer för den egna affärsverksamheten, säger hon. (Tidskriften Osaaja 1/2004) Företagaren kan avlägga alla fristående examina enligt det officiella utbildningssystemet. Man kan välja över 350 examina beroende på om företagaren har behov att utveckla sin yrkesmässiga kompetens eller affärsverksamhetskompetens. Det finns mångsidiga möjligheter att utveckla yrkeskunnigheten med hjälp av grundexamina, yrkesexamina eller specialyrkesexamina inom olika branscher. Företagarens affärsverksamhetskompetens kan utvecklas genom yrkes- eller specialyrkesexamen för företagare, vilka är de populäraste examina bland företagarna. Yrkesexamen för företagare ger färdigheter att inleda egen företagsverksamhet och specialyrkesexamen för företagare förbättrar företagararbetet och utvecklar företagarens strategiska kompetens. De utbildningar som förbereder för examen pågår 1 3 år beroende på examen, tidigare utbildning och kompetens. Beskrivningar av examina och grunderna för examen finns på Utbildningsstyrelsens webbplats: > Fortbildning > Examen i undervisningsförvaltning > Grunderna för examen i undervisningsförvaltning. Företagaren kan också delta i en icke-examensinriktad utbildning. Den icke-examensinriktade utbildningen kan vara kortare och omfatta ett visst specialämne (t.ex. ekonomi, personalförvaltning, marknadsföring). 6

7 Examensstruktur i Finland Universitet och högskolor Licentiat- och doktorsexamina Lägre och högre högskoleexamen Yrkeshögskoleexamina Arbetslivets fristående examina Yrkeshögskolor Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna Specialyrkesexamina Yrkesexamina Gymnasium/ studentexamen Yrkesinriktade grundexamina Grundskola Förskolundervisning Examina som är märkta med rött är möjliga att avlägga som läroavtalsutbildning. 7

8 En mentor stödjer företagaren och utvärderar utvecklingen i arbetet sagt Olof Snellman, som har avlagt specialyrkesexamen för företagare i Jakobstad, säger att företagaren ofta är ganska ensam. Då är det bra om man har en stödperson som man kan tala med. Jag har fått mycket hjälp av min mentor som jag har kunnat testa mina egna idéer med. (Tidskriften Osaaja 2/2006) Företagaren får stöd av en mentor. Mentorn är vanligen en erfaren företagare som finns i företagarens eget nätverk. Helsingfors läroavtalsbyrå kan vid behov hjälpa till med att hitta en mentor. Mentorn har till uppgift att ge stöd, handleda studierna och fungera som sparrare under utbildningen. Mentorn kan också ge värdefulla råd för att utveckla företagsverksamheten. 8

9 En viktig del av läroavtalsutbildningen är inlärningen i arbetet. De teoretiska kunskaperna tillämpas i praktiken på det egna arbetet. Man för ett utvärderingssamtal med mentorn minst två gånger om året. I utvärderingssamtalet fäster man uppmärksamhet vid den gångna studieperioden och dess mål. Därutöver utvärderar man hur studeranden utvecklats som företagare och planerar man målen för nästa period. Utvärderingssamtalet är ett interaktivt samtal där båda parterna lär sig av varandra. Personlig studieplan sagt Pia Hyppönen från Björneborg deltog i yrkesexamen för företagare och anser att utbildningen är flexibel. Pia behövde inte delta i till exempel studierna i ekonomiförvaltning. (Tidskriften Osaaja 1/2006) Inom läroavtalsutbildningen utarbetas studieplanen utifrån företagets och företagarens behov. Man kartlägger vilka behov studeranden har och dessutom fastsälls en lämplig examen/utbildning och på vilket sätt utbildningen ordnas. Studieplanen grundar sig på studerandens behov och utgångsnivå (tidigare utbildning, arbetserfarenhet och övriga kunskaper) samt grunderna för den examen som avläggs. I studieplanen fastställs de centrala målen för yrkeskompetensen och för utbildningen. I planen ingår också inlärningen i arbetet, de teoretiska studierna, mentorn och övriga frågor i anslutning till studiearrangemangen. Studieprogrammet utarbetas tillsammans av företagaren, mentorn, företrädaren för läroanstalten och utbildningsinspektören. 9

10 Perioder utomlands sagt Päivi Tikkanen på företaget Elävä Kieli deltog i en två veckor lång utbildningsperiod i Haag. Genom perioden utomlands försökte hon få information om hur hon som företagare skulle kunna utveckla sina tjänster så att hon även kan erbjuda dem utomlands. (Tidskriften Osaaja 2/2005) Inom läroavtalsutbildningen kan en viss del av studierna bedrivas utomlands. När man studerar i ett annat EU- eller EES-land använder man ett Europass, vilket innebär att utlandsstudierna kan godkännas som en del av den utbildning som förbereder för en finländsk examen. Företagaren kan under perioden utomlands till exempel bekanta sig med företagarorganisationer i ett annat land, delta i seminarier, bedriva studier i ett visst ämne i en utländsk läroanstalt, dvs. verksamhet som stödjer företagandet. Utlandsperioden planeras separat tillsammans med utbildningsinspektören. För genomförandet av den europeiska u-t bildningsperioden ansvarar två partnerorganisationer, den ena är Helsingfors läroavtalsbyrå och den andra organisationen i värdlandet. Värdorganisationen kan till exempel vara en företagarorganisation, ett företag, en högskola eller en läroanstalt. En lämplig period utomlands är minst två veckor. Läroavtalsbyrån kan bidra med understöd för att täcka resekostnaderna. Mer information om Europasset på webben: > svenska. EUROPASS 10

11 Praktiska frågor kring läroavtalsutbildningen för företagare Finansiering Läroavtalsutbildningen bekostas med statliga medel. Helsingfors läroavtalsbyrå ansvarar för de praktiska frågorna kring finansieringen, vilket gör att finansieringen är enkel för företagaren. Kostnader för den teoretiska utbildningen Den läroanstalt eller det samfund som arrangerar den teoretiska utbildningen fakturerar läroavtalsbyrån för utbildningskostnaderna. Den teoretiska utbildningen är avgiftsfri för före tagaren och han eller hon behöver inte tänka på utbildningskostnaderna. För de utbildningar som förbereder för fristående examen behöver företagaren betala endast examensavgiften. Den läroanstalt som ordnar den fristående examen fakturerar examensavgiften av företagaren. Examensavgiften är 50,50 euro och den täcker examenskommissionens kostnader. Under den teoretiska utbildningen får företagaren dagpenning för närundervisningsdagarna, om företagaren inte får lön under närstudiedagarna. 11

12 familjebidrag för närundervisningsdagarna, om företagaren har barn under 18 år att försörja och företagaren inte får lön under närstudiedagarna ersättning för resekostnader från hem- eller arbetsorten till närundervisningsorten samt tillbaka enligt det billigaste färdsättet ersättning för inkvartering under närundervisningsdagarna, om närundervisningsdagarna ordnas utanför studerandens hem- eller arbetsort. Om ovannämnda förmåner och deras storlek stadgas i undervisningsministeriets förordning. Företagarens behov av dessa förmåner kartläggs när ett läroavtal ingås. Studeranden ansöker om förmånerna hos Helsingfors läroavtalsbyrå. Blanketter för dessa förmåner finns på Helsingfors läroavtalsbyrås webbplats: > På svenska > Läroavtalsutbildningen > Avtalsblanketterna. Förmånerna är skattefria. Ersättning för mentorsarbete (utbildningsersättning) En mentor får ersättning för att stödja företagaren. Ersättningsbeloppet varierar utifrån utbildningsområde och kostnader för den examen som avläggs. Man avtalar alltid om ersättningen med utbildningsinspektören när ett läroavtalingås. Mentorn söker ersättning två gånger om året i anslutning till utvärderingssamtalen på följande sätt: period 1 ( ) period 2 ( ) Blanketterna för detta finns på Helsingfors läroavtalsbyrås webbplats: > På svenska > Läroavtalsutbildningen > Avtalsblanketterna. 12

13 Så här ingår du ett läroavtal Om ett läroavtal är ett lämpligt studiealternativ för dig, kontakta den närmaste läroavtalsbyrån. Helsingfors läroavtalsbyrå betjänar Helsingforsbor och företag registrerade i Helsingfors. Den närmaste läroavtalsbyrån hittar du på adressen: När du kontaktar byrån ska du lämna uppgifter om din tidigare utbildning och arbetserfarenhet och samtidigt kartläggs preliminärt en lämplig examen. Därefter kommer utbildningsinspektören överens med dig om ett möte, där en närmare plan för målen och innehållet i din utbildning samt en personlig studieplan görs upp. En mentor kan redan då vara med på mötet, om en sådan är enkel att hitta inom den närmaste kretsen. På mötet ingås ett läroavtal mellan företagaren och Helsingfors läroavtalsbyrå. Samtidigt fastställs den läroanstalt som ger den teoretiska undervisningen. Läroavtalet omfattar även de studiesociala förmånerna och den utbildningsersättning som betalas till mentorn. Utbildningsinspektören lämnar uppgifterna om företagaren till läroanstalten, som sedan kallar studeranden till den teoretiska utbildningen. 13

14 Läroavtalsändringar Ändringar som gäller läroavtalet, studieplanen, byte av mentor, kontaktuppgifterna etc. skall omedelbart meddelas Helsingfors läroavtalsbyrå. Om man vill förlänga, förkorta, avbryta eller avsluta studietiden skall man alltid först diskutera det med utbildningsinspektören. Helsingfors läroavtalsbyrå önskar få synpunkter och kommentarer och ser gärna att studeranden tar kontakt när det finns behov eller när studierna inte går framåt enligt studieplanen. Utbildningsinspektören finns till för studerandena! Alla ändringar skall anmälas på en separat blankett. Blanketten för ändringsanmälan finns på Helsingfors läroavtalsbyrås webbplats: > På svenska > Läroavtalsutbildningen > Avtalsblanketterna. 14

15 O P P När läroavtalet upphör När läroavtalet upphör ger mentorn en slutbedömning av studerandens yrkesmässiga kompetens. För varje del eller helhet i examen, bedöms inlärningen i arbetet enligt en skala på 1 5 (nöjaktig-berömlig). Bedömningsblanketten i original ges till studeranden och en kopia av slutbedömningen lämnas till utbildningsinspektören på Helsingfors läroavtalsbyrå. Slutbedömningen skickas till företagaren strax innan läroavtalsperioden slutar. Den läroanstalt som ordnar den teoretiska utbildningen ger studeranden en bedömning av den teoretiska utbildningen enligt en skala på 1 5 och lämnar en kopia av bedömningen till Helsingfors läroavtalsbyrå. Läroavtalsbyrån ger ett deltagarintyg över läroavtalsutbildningen, till vilket ovannämnda bedömningar fogas. Bedömningen ges enligt en skala på 1 5. När alla delar av examen har avlagts och godkänts, får studeranden ett examensbetyg som utfärdas av examenskommissionen för ifrågavarande examen. Studeranden får examensbetyget i original via den läroanstalt som ordnar den fristående examen. I M U S I S O P O P P I M U S I S O P I S O P O P P I M U S L Ä R O A V L Ä R O A V H e l s i n k i T A L L Ä R O A V H e l s i n k i T A L H e l s i n k i T A L 15

16 Blanketter som behövs inom läroavtals-utbildningen Blankett Var finns den/varifrån kan den fås? Hur ofta behövs den? Till vem lämnas den? Läroavtal för företagare Hos utbildningsinspektören När man ingår läroavtal Till utbildningsinspektören Personlig studieplan Hos utbildningsinspektören Uppdateras under utbildningen En kopia av den 1:a versionen till utbildningsinspektören Räkning Studiesociala förmåner > På svenska > Läroavtalsutbildningen > Avtalsblanketterna Med lämpliga intervaller Till utbildningsinspektören Ansökan om utbildningsersättning till mentorn fi > På svenska > Läroavtalsutbildningen > Avtalsblanketterna 2 gånger om året * i april * i oktober Till utbildningsinspektören Slutbedömning Skickas till företagaren av läroavtalsbyrån När utbildningen avslutas Till utbildningsinspektören Läroavtalsändringar > På svenska > Läroavtalsutbildningen > Avtalsblanketterna Utifrån situationen Till utbildningsinspektören Ansökan om utbildningsersättning till mentorn Läroavtalsändringar Läroavtal för företagare Betyg Personlig studieplan Räkning Studiesociala förmåner 16

17 R Ytterligare information Användbara länkar Helsingfors läroavtalsbyrå > På svenska > Läroavtalsutbildningen Huvudstadsregionens läroavtalsbyråer Alla läroavtalsbyråer Utbildningsstyrelsen Företagarna i Finland > På svenska Helsingfors Företagare Södra Finlands företagarförening r.f. Helsingforsregionens handelskammare Centralhandelskammaren, handelskamrarna Europass > Svenska Ä L V A O T A L S B Y R H e l s i n g f o r s Å N 50 år 0 17

18 18

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Guide för den som söker till CGR-revisor

Guide för den som söker till CGR-revisor Guide för den som söker till CGR-revisor Februari 2014 Revisionsnämnden Centralhandelskammaren Alexandersgatan 17, PB 1000, 00101 Helsingfors Tfn 09 4242 6200 www.revisionsnamnden.fi tila@chamber.fi 1

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND. Guider och handböcker 2010:2 ULKOMAISTEN ERKÄNNANDE AV TUTKINTOJEN UTLÄNDSKA TUNNUSTAMINEN EXAMINA I FINLAND SUOMESSA Guider Oppaat och handböcker ja käsikirjat 2010:2 2010:3 ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Guider och handböcker

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 FÖRESKRIFT 29/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen

Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande av ungdomsgarantin inom arbets- och näringsförvaltningen Närings-, trafik- och miljöcentralerna, ansvarsområdena för näringar Arbets- och näringsbyråerna 21.2.2013 TEM/2905/03.01.04/2012 Komplettering av arbets- och näringsministeriets riktlinjer för genomförande

Läs mer