Handlingsplan. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun"

Transkript

1 Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

2 LULEÅ KOMMUN (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Skolverkets lägesbedömning Bakgrund... 3 Skolinspektionens granskningar... 3 Ny lagstiftning... 4 Översyn Luleå kommun... 4 Barn- och utbildningsnämndens beslut... 5 Språk och kunskapsutveckling... 5 Luleå kommuns vision, mål och ambitioner... 6 Mål och strategier för mottagande och utbildning av nyanlända barn och elever... 6 Övergripande mål... 6 Strategier... 7 Flerspråkscentrum... 8 Organisation för mottagande av nyanlända barn och elever... 9 Förskola Förskoleklass Grundsärskola Gymnasium Gymnasiesärskolan Elevhälsa, stöd förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola Kost Referenser

3 LULEÅ KOMMUN (13) Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever Inledning Nedan presenteras handlingsplan för organisation avseende mottagande av nyanlända barn och elever i Luleås kommunala förskolor och skolor. I presentationen ingår en kort redovisning av nationell lägesbedömning tillsammans med en bakgrundsbeskrivning till organisationen. I bakgrundsbeskrivningen redogörs för nationell granskning av nyanländas mottagande samt förändringar i regelverket avseende nyanländas mottagande. Lokal översyn av nyanländas mottagande redovisas också, liksom beslut om organisation för mottagande av nyanlända i Luleå kommun. I presentationen av handlingsplanen redogörs även för lokala mål och strategier. Slutligen i handlingsplanen presenteras en översiktlig beskrivning av organisationen. Till handlingsplanen hör kommungemensamma rutiner, som presenteras i ett separat dokument. Skolverkets lägesbedömning 2015 I Skolverkets lägesbedömning 2015 konstateras att den svenska skolan har stora problem med fortsatt sjunkande kunskapsresultat. Lärarbristen beskrivs som alarmerande. Många elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Dessutom lämnar många elever gymnasieskolan i förtid utan att ha uppnått kunskapsmålen. Alla lärare behöver kunskaper i språkutvecklande arbetssätt och särskilt behövs lärare med kompetens i andraspråksinlärning. I grund- och gymnasieskolan saknar var tredje lärare behörighet i de ämnen de undervisar i. Svenska som andraspråk är ett av de ämnen som har lägsta andelen tjänstgörande lärare med behörighet. År 2014 var 90 procent av de elever som var födda i Sverige och fått slutbetyg från grundskolan behöriga till gymnasieskolan. För elever som var födda utomlands, invandrat före skolstart till Sverige och fått slutbetyg från grundskolan var 86 procent behöriga till gymnasieskolan. Bland de elever som invandrat efter ordinarie skolstart var det endast 52 procent av eleverna som uppnådde behörighet till gymnasieskolan Av de elever som kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare var 27 procent behöriga till gymnasieskolan. En ökad skolsegregation medför att elever med olika bakgrund i mindre utsträckning möts. Det konstateras också att det oroliga världsläget har medfört ett ökande antal nyanlända elever. En framgångsrik undervisning för de nyanlända eleverna kräver stora insatser. Skolpersonalens kompetens är betydelsefull för ett framgångsrikt mottagande. Hur verksamheten organiseras kring de nyanlända är också viktigt. Skolans personal behöver samverka kring mottagandet. 1 1 Skolverket (2015 a) Skolverkets lägesbedömning

4 LULEÅ KOMMUN (13) Bakgrund Skolinspektionens granskningar Många granskningar och inspektioner över tid har visat på brister i nyanlända elevers skolsituation. Skolinspektionens granskning år 2009, som är en av de granskningar som ligger till grund för Proposition 2014/15:45, menar att flertalet kommuner visar på brister i utbildningen. Bristerna innebär att eleverna inte ges likvärdiga möjligheter att nå skolans mål. De ämnes- och språkkunskaper som eleverna har med sig är viktiga men dessa tillgångar tas inte till vara. Skolinspektionen menar att mottagande skolor brister i kartläggningen av elevernas tidigare bakgrund och kunskaper. Undervisningen är ofta likartad och tar ingen hänsyn till elevernas individuella förutsättningar. I kommunerna saknas ofta gemensamma riktlinjer, kompetensutveckling och diskussioner avseende hur undervisningen ska organiseras och bedrivas. Ansvaret ligger på enskilda rektorer och lärare, och det är vanligt att rektor inte leder arbetet kring nyanlända elever. Utbildningen är ofta lärarstyrd och eleven får i dessa fall en utbildning som planeras och genomförs av entusiastiska eldsjälar vars verksamhet inte ingår i skolans kvalitetsarbete eller omfattas av rektors pedagogiska ledarskap. 2 Skolinspektionen konstaterar att bristande kunskaper om styrdokument medför att dessa inte tillämpas korrekt. 3 I en senare granskning pekar Skolinspektionen på rektors nödvändiga kompetens. För att leda och utveckla verksamheten mot högre måluppfyllelse krävs att rektor har kompetens i frågor kring undervisning, lärande och kunskapsutveckling. Med detta avses här att rektor har kunskap om, och förmåga att tolka, de nationella målen. Rektor ska kunna förstå och tolka målen på flera nivåer i skolsystemet, dels en övergripande nivå, dels för att kunna leda lärarna i deras arbete med undervisningen, samt utifrån hur målen förhåller sig till ett elevperspektiv. 4 Skolinspektionens granskning konstaterar bland annat att de flesta rektorer inte har någon kontakt med undervisning och lärarnas klassrumsarbete. Rektor behöver initiera och föra samtal om vad som skapar hög kvalitet i undervisningen. Rektor behöver tillsammans med lärarna analysera samband mellan skolans resultat, sätt att undervisa och elevers utveckling och lärande. Det finns ett behov av att rektor analyserar skolans utvecklingsbehov relaterat till lärarnas kompetens. Rektor behöver ha en allmän didaktisk och pedagogisk kunskap för att kunna skapa legitimitet i den professionella lärargruppen. De årliga medarbetarsamtalen är inte tillräckliga för att rektor ska få en insyn i undervisningen. Kompetensutveckling för 2 Skolinspektionen (2009:7) Utbildning för nyanlända elever rätten till god utbildning i en trygg miljö 3 Skolinspektionen (2009) 4 Skolinspektionen (2010:11) Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolan mot ökad måluppfyllelse 3

5 LULEÅ KOMMUN (13) lärare är i huvudsak huvudmannastyrd. Kompetensutvecklingen är sällan anpassad till den enskilda skolans behov och lärare saknar individuellt riktad kompetensutveckling. Kompetensutveckling förefaller ofta hanteras som ett slags quick-fix, där personalen skickas på kurs eller studiedagar, utan att rektorn sedan följer upp hur lärarna använder sig av sin nyvunna kunskap i sitt arbete./ /I övrigt ser Skolinspektionen i granskningen inte några tydliga exempel på spridningseffekter av kompetensutveckling mellan lärare som fått del av den och de som inte medverkat. Det är av största vikt att rektor tar ansvar för kompetensutvecklingsplaneringen utifrån skolans behov och också kommunicerar detta med huvudmannen. 5 Ny lagstiftning Mot bakgrund av bland annat Skolinspektionens granskningar har en översyn av det nationella regelverket avseende mottagande och undervisning av nyanlända elever genomförts. 6 Översynen innehåller även förslag på hur regelverket bör revideras. Från 1 januari 2016 innehåller skollagen särskilda bestämmelser avseende nyanlända elever. Kortfattat innebär de nya reglerna att som nyanländ elev avses den elev som varit bosatt utomlands och som nu är bosatt i Sverige och påbörjat sin utbildning senare än höstterminens start det år hen fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige. Skolan genomför en kartläggning av elevens kunskaper och förmågor. Kartläggningen ligger till grund för bedömning. Rektor ansvarar för att nyanlända elevers kunskaper bedöms. Bedömningen ska göras inom två månader från att eleven har tagits emot i skolan. Elev som har bedömts placeras i den årskurs och undervisningsgrupp som är lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Elever som saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket får undervisas i förberedelseklass men då endast del av tiden och i högst två år. 7 Förberedelseklass bör såväl lokal- som verksamhetsmässigt äga rum i så nära anslutning till annan undervisning som möjligt. 8 Översyn Luleå kommun Under perioden februari 2012 till och med maj 2013 genomfördes en översyn av barn- och utbildningsförvaltningens undervisning av flerspråkiga barn och elever. 9 Översynen avser Luleå kommuns undervisning i modersmål, nationella minoritetsspråk, svenska som 5 Skolinspektionen (2010:32) 6 Promemoria, (2013) Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång (DS 2013:6), Proposition 2014/15:45 (2014) Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång 7 SFS 2010:800, Skollag 3 kap 12 a-f 8 SFS 2011:185 5 kap, Luleå kommun (2014) Översyn av barn- och utbildningsförvaltningens undervisning av flerspråkiga barn och elever (Dnr ) 4

6 LULEÅ KOMMUN (13) andraspråk samt studiehandledning på modersmål. Resultaten överensstämmer med Skolinspektionens resultat. 10 Barn- och utbildningsnämndens beslut I enlighet med ovanstående beskrivna nationella översyn och proposition beslutade Barnoch utbildningsnämnden om Revidering av mål och riktlinjer samt förslag till organisation gällande mottagande och undervisning av barn och elever med flerspråkig och mångkulturell bakgrund i Luleå kommun. 11 Som ett led i omorganisationen inrättades Flerspråkscentrum och nyanlända elever kom att direktplaceras i lämplig årskurs och undervisningsgrupp. Språk och kunskapsutveckling Språket har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling men språk och kommunikation är inte bara ett medel för utbildning utan själva grundvillkoret för att utbildning och tänkande skall kunna ske. Den intellektuella utvecklingen har sin uppkomst i språk som socialt fenomen. 12 Utbildning ska bland annat bidra till utveckling av kritiskt tänkande samhällsmedborgare, identitetsbildning, träning i att utveckla kreativa sidor och träning i att tillsammans med andra lösa olika problem. 13 Att utveckla kunskaper utan att förstå det språk som läraren talar eller det språk som läromedlen är skrivna på är svårt. Så länge elever med annat modersmål än svenska inte behärskar det svenska undervisningsspråket kommer de att ha sämre förutsättningar än elever med svenska som modersmål. För att de flerspråkiga eleverna ska ha förutsättningar att klara av utmaningen att parallellt utveckla kunskaper i det svenska språket och kunskaper i skolans olika ämnen krävs en genomtänkt språk- och kunskapsutvecklande undervisning. 14 Alla lärare måste, utöver sin kompetens i sitt undervisningsämne, ha kunskap i utbildningsspråkliga dimensioner och lärare som undervisar i svenska som andraspråk måste ha relevant utbildning med adekvat ämneskompetens för detta. 15 Att modersmålet har stor betydelse för andraspråksutvecklingen råder det enighet om inom forskningen. Satsningar på modersmålet har en positiv och avgörande betydelse för tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och allmänna skolframgång. Vi lär bäst på ett språk som vi förstår Skolinspektionen (2009) 11 Luleå kommun (Dnr ) 12 Vygotski (2001) Tänkande och språk 13 Selander, Kress (2010) Design för utbildning: Ett multimodalt perspektiv 14 Liberg, Hyltenstam, Myrberg med flera (2007) Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet 15 Hyltenstam, Lindberg (2013) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle 16 Thomas, Collier (2002) A National Study of School Effectiveness for Language Minority Students Long-Term Academic Achievement Final Report 5

7 LULEÅ KOMMUN (13) Luleå kommuns vision, mål och ambitioner Vision Luleå 2050 ger en bild av framtidens samhälle, ett samhälle som är attraktivt, växande och hållbart. Till den bilden hör att Luleå har en naturlighet, viljestyrka och öppenhet mot världen runt omkring och vi ger utrymme för nya idéer, för nya upplevelser och för nya människor. Här får det symbolisera ett interkulturellt förhållningssätt i den nya organisationen för mottagande och undervisning av nyanlända barn och elever. Mål och strategier för mottagande och utbildning av nyanlända barn och elever Luleå kommun arbetar systematiskt och långsiktigt med ett helhetsperspektiv i utbildning och mottagande av nyanlända barn i förskolan och elever i grundskola samt gymnasium. Övergripande mål Barn och elever med annat modersmål än svenska eller med ett nationellt minoritetsspråk, som är utlandsfödda eller födda i Sverige, får en likvärdig och rättssäker utbildning, samt inkludering i förskolan, i skolan och i det svenska samhället. I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan anges att andelen elever i kommunen som uppnår grundskolans mål ska öka med minst 2 procentenheter. Skolverkets allmänna råd är myndighetens rekommendationer till hur huvudmän, skolor och förskolor ska tillämpa det regelverk som finns. Råden ska följas om kraven i bestämmelserna inte uppfylls på något annat sätt. 17 I remissversionen av Allmänna råd med kommentarer Utbildning för nyanlända skrivs följande: Huvudmannen bör 2. regelbundet förvissa sig om att rektorn för en skolenhet har tillräckliga resurser för att leva upp till bestämmelserna om mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever och vid behov omfördela resurserna mellan skolenheterna, 3. ha en långsiktig planering för mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever, och 4. skapa rutiner för att, med utgångspunkt i den långsiktiga planeringen, följa upp att arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever fungerar på skolenheterna och i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder (hämtad ) 6

8 LULEÅ KOMMUN (13) Rektorn bör 5. rektor bör regelbundet informera huvudmannen om behovet av resurser för att ge de nyanlända eleverna förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål samt vilka ytterligare resurser som skolenheten behöver, 6. se till att det finns rutiner för hur kvalitetsarbetet kring mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever ska bedrivas på skolenheten, samt 7. analysera lärarnas och övrig skolpersonals behov av kompetensutveckling avseende mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever och ge möjligheter till sådan kompetensutveckling. 18 Strategier Luleå kommun når högre måluppfyllelse för flerspråkiga barn och elever genom: Ett processorienterat arbetssätt En förbättrad verksamhet nås genom ett processorienterat förhållningssätt där kontinuerlig analys lägger grund för utveckling. Detta förutsätter ett gemensamt arbete som involverar hela förvaltningen och präglas av gemensam och individuell reflektion. Vi ska lära och samverka inom och mellan kommunens verksamheter och även med andra aktörer. Kompetensutveckling Vår tids kunskapsområden utvecklas ständigt. Nya elever och medarbetare kommer idag till skola och arbetsplats med andra kunskaper och erfarenheter än vad man inom utbildningssystem och arbetsmarknad är vana vid. Befintliga arbetssätt behöver därför utvecklas och förändras. Detta kräver genomtänkt och riktad kompetensväxling samt kompetensutveckling som bygger på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Inom utbildningssystemet är behovet särskilt stort av lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och studiehandledare med adekvat ämneskompetens samt kompetens avseende språkutvecklande undervisning. Även skolledare är i behov av relevant kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen ska stärka individ, verksamhet och organisation. Huvudmannen ska se till att personalen vid skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling och har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för 18 Skolverket (2015:10 B) Skolverkets allmänna råd med kommentarer Utbildning för nyanlända elever (Dnr 2015:00597) 7

9 LULEÅ KOMMUN (13) skolväsendet. Rektorn har ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. 19 Engagerat ledarskap Ledarskapets uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta tillvara potentialen i medarbetarnas kunskaper, erfarenheter och olikheter, ge medarbetarna förutsättningar att genomföra sitt uppdrag och i dialog med dem identifiera utvecklingsbehov. Organisation Nyanlända elever direktplaceras på skolorna enligt närhetsprincipen alternativt eget val. Rektor ansvarar för att de kommungemensamma rutinerna för mottagande genomförs. Rektor ansvarar även för att skolan har en flexibel organisation med en tydlig och känd ansvarsfördelning samt att lärare i alla ämnen har relevant ämneskompetens och tillämpar ett språkutvecklande arbetssätt. Flerspråkscentrum stödjer kommunens skolor och förskolor i mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever med utgångspunkt i författningarnas krav. Flerspråkscentrum Flerspråkscentrum är en resurs för de kommunala förskolorna och skolorna i Luleå och består av Team modersmål och Team introduktion. Team modersmål arbetar med modersmålsundervisning och studiehandledning inom cirka 20 olika språk. 20 Bland dessa språk är fyra av de fem nationella minoritetsspråken representerade, finska, 21 meänkieli, samiska och romani chib. Inom Team modersmål organiseras, administreras och utvecklas modersmål och nationella minoritetsspråk i förskolan samt modersmålsundervisning, undervisning i nationella minoritetsspråk och studiehandledning i grund- och gymnasieskolan. I Team introduktion arbetar lärare med behörighet att undervisa äldre och yngre elever i olika ämnen, samt inkluderingspedagog med förskollärarkompetens. Samtliga inom Team introduktion har bred erfarenhet av mottagande av nyanlända barn och elever. Samtliga har också bred erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk. Under Team introduktions deltagande handledning implementeras kommungemensamma rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever. Team introduktion erbjuder kontinuerlig handledning och kompetensutveckling för skolornas och förskolornas arbete med flerspråkiga barn och elever med utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad 19 Skolverket (2015:13 b) 20 Antalet språk avser höstterminen Rekryteringar i olika språk pågår över tid. 21 Luleå kommun ingår i finskt förvaltningsområde vilket här innebär att tvåspråkig verksamhet inom förskolan och Flerspråkscentrum samarbetar (Handlingplan för förvaltningsområdet nationella minoritetsspråk 2015 med fokus på verksamhet förskola och i steg ett finska). 8

10 LULEÅ KOMMUN (13) erfarenhet. Team introduktion svarar för uppföljning och utvärdering av organisation och mottagningsprocess. Syftet med språkundervisning är att möjliggöra kommunikation bland människor och kulturer. The purpose of teaching second and foreign languages is to make communication among people and cultures possible. As teachers, we are privileged to participate in creating global understanding. Our classes are miniature copies of the contemporary world. In fact, they are more than reflections of this world and its multilingual relations; they are a part of this real world and therefore, as teachers, we do not merely prepare our students for functioning in real world situations but already live and function in a real world situation every class session. 22 Organisation för mottagande av nyanlända barn och elever Som nämnts ovan, definieras en nyanländ elev som en elev som varit bosatt utomlands och anlänt till Sverige samt påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det år hen fyller sju år. 23 Begreppet nyanländ omfattar följaktligen elev i grundskola och gymnasieskola men inte barn i förskola eller elev i förskoleklass. Skollagens skrivningar om insatser för nyanlända gäller de obligatoriska skolformerna. Luleå kommuns rutiner gäller även för elever i gymnasieskolan, elever i förskoleklass och barn i förskolan, med anpassning till respektive skolform. Hur detta ska genomföras i de olika skolformerna beskrivs nedan. De kommungemensamma rutinerna för mottagande av nyanlända barn och elever innebär mottagande, kartläggning, bedömning och dokumentation. Syftet är att säkerställa ett enhetligt, rättssäkert och likvärdigt mottagande samt att en organisation av utbildning för nyanlända genomförs inom samtliga skolformer i Luleå kommun. Rektor eller förskolechef, eller dennes ställföreträdare, ansvarar för att de kommungemensamma rutinerna för mottagande följs. Rutinerna grundar sig på Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 24 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång 25 samt Skollagen. 26 I de kommungemensamma rutinerna för mottagande av nyanlända ingår: 1. Planeringsmöte förbereder inskrivningssamtal och steg 1 i den kartläggning som ska genomföras med varje nyanländ elev. 2. Inskrivningssamtal är det tillfälle då rektor eller dennes ställföreträdare skriver in eleven i skolan och informerar vårdnadshavare och elev om svensk skola. 22 Marchenkova (2005: ) Language, Culture, and Self: The Bakhtin-Vygotsky Encounter. I Dialogue With Bakhtin on Second and Foreign Language Learning 23 SFS 2010:800 3 kap, 12 a 24 Skolverket (2008,) Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, Skolverkets allmänna råd med kommentarer (Dnr 2015:00597) 25 Proposition 2014/15:45 26 SFS 2010:800, kap 3, 12, 12 a-f 9

11 LULEÅ KOMMUN (13) Skolsköterska inhämtar uppgifter om elevens hälsa och vaccinationer. Ett nytt möte bokas med eleven om det finns behov av fördjupad medicinsk kunskap. 3. Kartläggning steg 1 kartlägger elevens bakgrund, erfarenheter, kunskaper och förmågor som eleven har utvecklat i eller utanför skolan. Kartläggningen är obligatorisk och ligger till grund för upprättande av individuell introduktionsplan (IIP). 4. IIP upprättas i anslutning till kartläggning steg 1 och avser elevens undervisning och grupplacering under de första två månaderna i skolan. Den utgör grund för kommande utvecklingssamtal som genomförs i uppföljning av IIP. 5. Kartläggning steg 2 avser elevens litteracitet och numeracitet. Kartläggning steg 2 är obligatorisk och genomförs på elevens modersmål eller starkaste språk. Med litteracitet avses elevens förmåga att läsa och skriva olika slags texter i såväl skola som vardag. Med numeracitet avses elevens användande av matematiskt tänkande. 6. Uppföljning av IIP genomförs som ett utvecklingssamtal men med den specifika inriktningen mot nyanlända elever. Uppföljningen innebär en bedömning som grundar sig på kartläggning steg 1 och steg 2 samt lärares observationer under introduktionsperioden. Bedömningen utgör, tillsammans med elevens och vårdnadshavarens erfarenheter, underlag för rektors beslut om vilken årskurs och undervisningsgrupp eleven ska placeras i. Rektor ska också besluta vilka resurser och insatser för nyanlända som eleven ska få tillgång till. En kartläggning steg 3 avseende elevens ämneskunskaper i varje ämne kan påbörjas inom de två första månaderna eller genomföras i ett senare skede. Den ger förutsättningar för lärarens bedömning av elevens kunskaper. Bedömningen ligger till grund för planering av ämnesundervisningen. Förskola Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 27 I Luleå kommun genomförs mottagandet av nyanlända barn i förskolan till viss del enligt kommungemensamma rutiner, vilket här innebär planeringsmöte samt ett introduktionssamtal. Introduktionssamtalet i förskolan motsvarar grundskolans inskrivningssamtal samt kartläggning steg 1. Förskoleklass Ett barn som fyller sex år det år hen anländer till Sverige omfattas inte av skollagens definition för nyanlända men ska, om det behövs, få ta del av åtgärder som nyanlända har 27 Skolverket (2011:8) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

12 LULEÅ KOMMUN (13) rätt till. 28 I Luleå kommun genomförs mottagandet av nyanlända elever i förskoleklass till viss del enligt kommungemensamma rutiner för mottagande i grundskolan vilket här innebär planeringsmöte, inskrivningssamtal och kartläggning motsvarande steg 1. Grundsärskola Elever tas emot i grundsärskolan enligt kommungemensamma rutiner efter utredning. 29 Gymnasium Mottagandet sker på gymnasieskolans mottagningsenhet och genomförs till viss del enligt kommungemensamma rutiner för mottagande i grundskolan vilket här innebär inskrivningssamtal tillsammans med kartläggning steg 1 och steg 2. Kartläggningen ligger till grund för bedömning för placering i undervisningsgrupp och upprättande av individuell studieplan. Gymnasiesärskolan Elever tas emot i gymnasiesärskolan enligt de rutiner som gäller grundsärskolan. Elevhälsa, stöd förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola Rektor ansvarar för att det lokala elevhälsoteamet tillsammans med pedagoger har goda rutiner att bemöta och omhänderta den nyanlände elevens behov. Ett mottagande som skapar trygghet där eleven känner sig delaktig och finns i ett sammanhang tillsammans med andra elever. I det lokala elevhälsoteamet finns tillgång till psykosocialt stöd av kurator, pedagogiskt stöd av specialpedagog och medicinskt stöd av skolsköterska. För ytterligare stöd finns den centrala elevhälsan. Där finns psykologiskt stöd av psykolog, specifikt pedagogiskt stöd av specialpedagoger med specifik kompetens, utökat medicinskt stöd av skolläkare. Elevhälsans medicinska insats har utarbetat egna rutiner för mottagandet av nyanlända och samverkar med Norrbottens läns landsting när det gäller hälsosamtal och vaccinationer. Den lokala elevhälsan bör delta i planeringsmöte och inskrivningssamtal så långt det är möjligt. Kost Måltiderna är en viktig del av barns och elevers dag i förskola och skola. Rutiner för kommunikation mellan de ansvariga för barnet eller eleven och måltidspersonalen behöver 28 Proposition 2014/15:45 29 SFS 2010:800 7 kap, 5 11

13 LULEÅ KOMMUN (13) finnas på varje enhet. I samarbete med Flerspråkscentrum utarbetar Måltidsservice kommungemensamma riktlinjer för skolrestaurangernas arbete med att inkludera nyanlända elever. 12

14 LULEÅ KOMMUN (13) Referenser Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger (red.) (2013) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle Liberg Caroline, Hyltenstam Kenneth, Myrberg Mats, Frykholm Clas-Uno, Hjort Madeleine, Nordström Gert Z, Wiklund Ulla & Persson Magnus (red.) (2007). Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling Luleå kommun (2014) Revidering av mål och riktlinjer samt förslag till organisation gällande mottagande och undervisning av barn och elever med flerspråkig och mångkulturell bakgrund i Luleå kommun (Dnr ) Luleå Kommun (2014) Översyn av barn- och utbildningsförvaltningens undervisning av flerspråkiga barn och elever (Dnr ) Marchenkova Ludmila (2005) Language, Culture, and Self: The Bakhtin-Vygotsky Encounter. I: Dialogue With Bakhtin on Second and Foreign Language Learning: New Perspectives, s Promemoria (2013) Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång (DS 2013:6) Proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Selander Staffan, Kress Gunther (2010) Design för utbildning: Ett multimodalt perspektiv Skolinspektionen, (2010) Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolan mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionen (2009) Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Skolverket (2015 b) Skolverkets allmänna råd med kommentarer Utbildning för nyanlända elever (Dnr 2015:00597) Skolverket (2015 a) Skolverkets lägesbedömning 2015 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolverket (2008) Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Svensk Författningssamling (SFS) 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Thomas W, Collier v (2002) A National Study of School Effectiveness for Language Minority Students Long-Term Academic Achievement Final Report: Project 1.1 Vygotski Lev S (2001) Tänkande och språk 13

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

- Det systematiska kvalitetsarbetet enligt kommande skollag och reviderade ( nya ) läroplaner.

- Det systematiska kvalitetsarbetet enligt kommande skollag och reviderade ( nya ) läroplaner. Systematiskt kvalitetsarbete i en reformerad skola Några perspektiv på: - Det systematiska kvalitetsarbetet enligt kommande skollag och reviderade ( nya ) läroplaner. - Sambandet mellan det lokala kvalitetsarbetet

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus Nyanlända elever i fokus Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-067-7 Beställningsnummer:

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER Reviderad 2012-04-11 STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola) Barn

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Utbildning för nyanlända elever Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola

Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola Beslut för förskoleklass, fritidshem och grundskola efter tillsyn av den fristående Hägernässkolan i Täby kommun Täby Friskola AB e-post: info@tabyfriskola.se Rektorn vid Hägernässkolan e-post: karstin.hultman@tabyfriskola.se

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-20 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid Jernvallsskolan F-3 christina.silfverberg@utb.sandviken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Jernvallsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Takk. Det er godt å være her sammen med dere

Takk. Det er godt å være her sammen med dere Takk Det er godt å være her sammen med dere Lust til å laere-muligheter til å lykkes Språklig og kulturelt mangfald i barnehage og skole 13 november 2012 Moss/Norge Borås Stad Folkmängd 2012 104000 personer,varav

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever

Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2018-06-19 63 Innehållsförteckning Inledning... 2 Bestämmelser om nyanlända elevers utbildning... 2

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-27 Vellinge kommun Rektorn vid Stora Hammars skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stora Hammars skola i Vellinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Skolinspektionens uppdrag 2012-05-29. Skolinspektionen granskar förskolan. Skolinspektionen

Skolinspektionens uppdrag 2012-05-29. Skolinspektionen granskar förskolan. Skolinspektionen Skolinspektionen granskar förskolan Presentation den 30 maj IngBeth Larsson, Fil.dr/projektledare 1 Skolinspektionen - En statlig tillsynsmyndighet 2 Skolinspektionens uppdrag Har varje barns och varje

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-09-10 Dnr 43-2011:5538 Skellefteå kommun Rektorn vid Vita skolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Vita skolan i Skellefteå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer