Utveckla kursämnen och kursämnesbeskrivningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla kursämnen och kursämnesbeskrivningar"

Transkript

1 Utveckla kursämnen och kursämnesbeskrivningar Rebecka Strandberg Karina Kight

2 Presentation och bakgrund 2

3 Bakgrund 3

4 Kursämnen under ST ett utvecklingsarbete Syftet är att skapa en struktur för kurser under ST som gör utbudet av kurser mer behovsstyrt både vad gäller innehåll och antal kursplatser. Målet är att tydliggöra mål och kvalitetskrav för kurser under ST. Metoden är att tillsammans med experter från samtliga specialiteter tydliggöra och beskriva vilka kompetenser ST-läkare bör utveckla i kursform. Detta görs genom att utveckla Kursämnesbeskrivningar med tydligt formulerade kompetensmål. 4

5 Kursämne definition och användningsområde Ett kursämne är ett ämne i vilket det är lämpligt att ge kurs eller kurser. Kursämnena ska tillsammans ringa in och beskriva den kompetens som STläkare förväntas förvärva i kursform. Kursämnena ska fungera som komplement till föreskriften och som stöd till de olika aktörer som involveras i läkarnas ST. 5

6 Önskade effekter av kursämnen: Tydliggöra mål och kvalitetskrav på kurser för både kursarrangörer och kursdeltagare. Öka möjligheten för ST-läkare att gå rätt kurs vid rätt tillfälle. Att kursarrangörer upplever tydliga förväntningar på kursers kvalitet och genomförande från Socialstyrelsen vid upphandling. Att ST-läkare, arbetsgivare och kursgivare upplever att kursutbudet är ändamålsenligt och tillgängligt. 6

7 Arbetsmetod och upplägg Förslag på kursämnen från respektive expertgrupp, dvs specialitet. Varje kursämne specificeras i en kursämnesbeskrivning. Kursämnena utvecklas i workshopform med experter från respektive specialitet. Tillsammans ska vi identifiera och beskriva vilken kompetens ST-läkare bör utveckla i kursform. Workshop 1 Gruppen identifierar vilken kompetens STläkare inom den aktuella specialiteten bör utveckla i kursform och formulera denna som kursämnen. Gruppen specificerar kursämnen i termer av konkreta kompetensmål. Hemuppgift Varje expert tar ansvar för ett antal kursämnen och utarbetar förslag på kompetensmål mm. Förslagen skickas på remiss till samtliga deltagare i expertgruppen. Workshop 2 Gruppens förslag på kursämnen och kursämnesbeskrivningar färdigställs. Avslutningsvis görs en helhetsbedömning av resultatet och hur detta svarar mot föreskriftens delmål. Särskilt läkemedelsinriktade kompetensmål och breda kursämnen identifieras. Vi kommer att använda pedagogiska verktyg för att konkret beskriva vilken kompetens STläkaren ska utveckla i kursform. 7

8 Vad händer sedan? Workshop 1 Hemuppgift Workshop 2 Nästa steg Expertgruppernas förslag kvalitetsgranskas av Socialstyrelsen. Under 2014 kommer även gemensamma delmål och breda kursämnen att identifieras och beskrivas. 8

9 Roller Experternas roll: Expertgrupperna ska säkerställa att innehållet överensstämmer med målbeskrivningarna i föreskriften samt svarar mot: samhällets behov hälso- och sjukvårdens behov medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet Processledarnas roll: Att processleda arbetet och ge expertgrupperna verktyg och stöd att komma i mål med uppdraget. 9

10 Målsättning workshop Syfte: Konkret beskriva vilken kompetens ST-läkare inom allmänmedicin bör utveckla i kursform. Mål: Färdigställa expertgruppens förslag på kursämnen och kursämnesbeskrivningar. En helhetsbedömning av resultatet. Hur kursämnena svarar mot föreskriftens delmål. Särskilt läkemedelsinriktade kompetensmål identifieras. Breda kursämnen identifieras. 10

11 Agenda Arbete med kursämnesbeskrivningar inkl. förmiddagsfika Lunch Arbete med kursämnesbeskrivningar Analys av helheten och koppling mot delmål inkl. eftermiddagsfika Summering och avslutning 11

12 Presentationsrunda? 1) Ditt namn och din roll 2) Nämn någonting som du tycker det är särskilt viktigt att vi processledare känner till om er specialitet 12

13 Pedagogiska verktyg för att ta fram kompetensmål 13

14 Vägen mot en kursämnesbeskrivning 1 Namn på kursämnet Kompetensmål för kursämnet Syfte Rekommenderat eller övrigt kursämne När i utbildningen? Tidigt, mitten eller sent? Vilka delmål svarar kursämnet mot? Identifiera breda kursämnen och särskilt läkemedelsinriktade kompetensmål Ett färdigt förslag till kursämnesbeskrivning 14

15 Blooms taxonomi och taxonomitabell för design av utbildning I arbetet med att formulera kompetensmål använder vi oss av de pedagogiska redskapen Blooms taxonomi och taxonomitabell Dessa verktyg ger förutsättningar för en samstämmighet/röd tråd genom: Mål/förväntat utfall (ex. kompetensmål) Utbildningsaktivitet (ex. kurs) Uppföljning/bedömning 15

16 Att formulera kompetensmål Kompetensmålen formuleras med aktiva verb, dvs. verb som anger vad deltagaren förväntas kunna göra efter genomgången kurs/utbildningsaktivitet, exempelvis: kategorisera, tolka, namnge. De aktiva verben uttrycker även hur STläkaren ska kunna visa upp att han/hon exempelvis kan eller behärskar någonting. Det finns olika former av kompetens, dessa uttrycks i figuren (se figur) Se Blooms taxonomi 16

17 Metakognitiv kunskap Begreppskunskap Procedurkunskap Faktakunskap - Lista - Beskriva - Namnge - Förklara - Sammanfatta - Exemplifiera - Klassificera - Använda - Implementera - Särskilja - Organisera - Jämföra - Kategorisera - Utvärdera - Bedöma - Kritisera - Designa - Producera - Generera Blooms reviderade taxonomitabell Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa (Andersson & Krathwohl, 2001) - Terminologi - Detaljer och delar - Klassificeringar och kategorier. - Principer och generaliseringar - Teorier, modeller och strukturer - Tekniker och metoder - Färdigheter och algoritmer - Kriterier för metoders tillämplighet - Strategier för kognition - Strategier för att kontrollera kognition - Strategier för olika kontexter/villkor Se Blooms taxonomitabell

18 Exempel på verb att använda Beskriva Analysera Problematisera Tillämpa Förutse Tolka Exemplifiera Bedöma Strukturera Organisera Redogöra för Kategorisera Diagnostisera Åtskilja Klassificera Integrera Värdera Jämföra Förklara Återge Identifiera Vad innebär det att ha kunskap om, ha kännedom om, behärska? 18

19 Exempel på kompetensmål Arbetsmaterial Beskriva noninvasiv och invasiv elektrofysiologisk undersökning Redogöra för elektrofysiologi och hjärtanatomi av betydelse för rytmbehandlande device. Värdera och prioritera mellan de olika metoderna arbetsprov, ekokardiografi, magnetresonanskamera (MR), datortomografi (CT) och nukleärmedicinsk bilddiagnostik. Anlägga aktuella perifera nervblockader och utföra ytlig procedursedering med bibehållen spontanandning. 19

20 Identifiera kompetens som bör utvecklas i kursform 20

21 Vilken kompetens bör en ST-läkare utveckla i kursform dvs på andra sätt än genom klinisk tjänstgöring? Här ska vi tänka fritt och utifrån behov!? Kontrollfrågor under arbetets gång: Är detta kompetens som ST-läkare bör utveckla i kursform? Är detta kompetens som läkaren ska ha som nybliven specialist? 21

22 Identifiera kursämnen 22

23 Hur kan den kompetens som ska utvecklas i kursform sorteras i ämnen? Gruppera den kompetens ni har identifierat i ämnesområden. Fungerar dessa som kursämnen? Ett kursämne är ett ämne i vilket det är lämpligt att ge kurs eller kurser. Det ska ringa in och beskriva ett kompetensområde.? 23

24 Lunch

25 Analys av helheten 25

26 Stämma av kursämnen mot delmål Delmål där kurs anges som lärmetod 1 Kursämnen R Ö Delmål som ingår i kursämnen X - anger delmål som kursämnet svarar mot i stort utsträckning x - anger delmål som kursämnet svarar mot till del eller till viss del 26

27 Analys av helheten Finns det kursämnen för alla delmål där kurs anges som lärmetod?? Hur tänker ni när ni ser helheten? Tycker ni att kursämnena motsvarar delmålen på ett ändamålsenligt sätt? 27

28 Summering och avslutning 28

29

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bedömning för lärande Varför BfL Fem strategier Förtydliga och förstå mål och kriterier Andreia Balan Utgångspunkter Förändrad kunskapssyn - lärande är en meningsskapande process och inte överföring av

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna Att sätta lön i det mindre företaget Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna 1. Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt

Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt SFAMs Studierektorskollegium Reviderat 110609 Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt Vid planering av kurserna bör SFAM:s kriterier och anvisningar

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer