Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord"

Transkript

1 Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Joacim Hammarberg Högskoleingenjörsprogrammet Energiteknik Umeå Universitet Examensarbete C-nivå

2 Sammanfattning Detta examensarbete innefattar en energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord 23 som ligger på Renmarkstorget i centrala Umeå. Eftersom fastigheten har höga energikostnader har syftet varit att ta fram effektiviseringsåtgärder och undersöka möjlig besparingspotential. En genomgång av driftkort och fläktrum har visat att alla ventilationsaggregat saknar värmeåtervinning. I fastigheten finns det 2 fläktrum med totalt 10 ventilationsaggregat och flera frånluftsfläktar. För att beräkna energiinnehållet i ventilationsförlusterna har mätningar av flöden och temperatur genomförts. Förslag på åtgärder har tagits fram i form av sänkta drifttider och installation av värmeåtervinning. Resultatet av denna utredning visar att i dagsläget uppgår ventilationsförlusterna till 950 MWh per år och det finns möjlighet att på årsbasis återvinna 740 MWh. Vilket innebär en halvering av dagens energianvändning. Alla investeringskostnader vid en installation av värmeåtervinning har undersökts, och en livscykelkostnadskalkyl visar att payoff-tiden för investeringen blir 5,4 år. 2

3 Abstract Title: Energy investigation of the ventilation in the real estate building Njord 23. This exam work includes an energy investigation off the ventilation in the real estate building Njord 23 situated on Renmarkstorget in the centre of Umeå. Since the energy costs are high the aim has been to suggest energy improvements and to estimate the potential for the energy savings. An investigation of the operation cards and fan room has shown that the ventilation facilities lacks heat recovery units. In order to determine the ventilation heat losses, measurements of flows and temperatures have been performed. Proposals are suggested to lower the operation times as well as installation of heat recovery units. The result of this study shows that ventilation heat losses are in the magnitude of 950 MWh/year and that it should be possible to recover an annual amount of 740 MWh. Which means a 50-percent reduction of the today energy usage. All investment costs have been examined and a life cycle cost calculation shows that payofftime for the investment becomes 5,4 years. 3

4 Förord Detta examensarbete är utfört åt TAC Svenska AB och ingår i den avslutade delen i min utbildning till Högskoleingenjör i Energiteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet är utfört på C-nivå och omfattar 10 poäng. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Lars Fjellström på TAC för framtagandet av projektet och för hjälp under examensarbetet, Ronny Östin vid Umeå Universitet för stöd och hjälp med rapporten. Andra jag skulle vilja tacka är fastighetssnabben för visning av fastigheten och för insamling av ritningar, Svante Johansson på Zebra projekt för hjälp vid mätning och tekniska tips. 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Avgränsning Metod Allmänt om ventilationssystem Principer Teknisk beskrivning av fastigheten Njord Fastigheten Ventilation Media användning Beräkningar Beräknat energibehov av till- och frånluft Beräkningar av tappvarmvatten Resultat Energibehovsanalys Tabeller över energiberäkningar av till- och frånluft Energifördelning fjärrvärme Åtgärder Drifttider Ventilationsflöden Återvinning Beräknad energibesparing baserad på föreslagna åtgärder Injustering av värmesystemet Energibehovsanalys baserad på föreslagna åtgärder Ekonomi Diskussion Slutsats Källförteckning Bilageförteckning Bilaga 1. Drifttider ventilationsaggregat Bilaga 2. Mätresultat luftflöden Bilaga 3. Luftflöden Bilaga 4. Fläktar Bilaga 5. Mätresultat temperaturer Bilaga 6. Driftkort aggregat 1 Bilaga 7. Driftkort aggregat 2 Bilaga 8. Driftkort aggregat 3 Bilaga 9. Driftkort aggregat 4 5

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund På uppdrag av TAC Sverige AB Umeå ska en inventering av uppvärmningsbehovet göras på fastigheten med beteckning Njord 23. Fastigheten ligger på Renmarkstorget 5 och förvaltare är Norrporten. Förhoppningen med denna inventering är att minska energi och driftkostnaden för uppvärmning. Norrportens strategier för sitt fastighetsbestånd är att ha en hög värdetillväxt genom bl.a. ett bra driftöverskott och deras miljöpolicy är att de ska äga och förvalta fastigheter med en långsiktig hänsyn för miljö och människor [1]. För att uppnå detta är energieffektivisering en viktig post då det leder till lägre driftkostnad och en bättre miljö. TAC Sverige AB är ett globalt marknadsledande företag som arbetar med utveckling, tillverkning och marknadsföring av reglersystem för fastigheter. De har över 3700 anställda i 75 länder över hela världen. TAC Sverige är ett helägt dotterbolag till TAC AB med ca 330 medarbetare [2]. Deras verksamhet delas in i fyra affärsområden: systemintegration, service, energilösningar och säkerhet. Dessa lösningar förbättrar inomhusmiljön, behörighetskontrollen, säkerheten och sänker driftskostnaderna. Uppvärmningen i fastigheten Njord 23 sker med fjärrvärme och distribueras i byggnaden via tilluft och radiatorer. Fastigheten har idag en väldigt hög energianvändning och Norrporten är därför intresserad av vad man kan göra för att sänka energibehovet. Energiförlusterna från fastigheten är väldigt stora eftersom alla ventilationsaggregat saknar återvinning. Det finns därför en stor potential att sänka energikostnaderna. 6

7 1.2 Syfte Eftersom fastigheten har höga energikostnader ska en undersökning av ventilationssystemet genomföras för att kartlägga besparingspotentialen. Denna ventilationskartläggning kommer att behandla följande delar: Besparingspotential Förslag till energieffektiviserande åtgärder Ekonomi 1.3 Avgränsning På grund av fastighetens storlek och begränsad tid har inventeringen avgränsats till att bara omfatta ventilationssystemet. Mätningar har gjorts under en begränsad tid, dvs. stickprovsmätningar, och de beräkningar som är genomförda är baserade på dessa mätningar. 1.4 Metod Genom att göra en energibehovsanalys har det undersökts om fastighetens har en hög energianvändning. För att se om ventilationsaggregaten har återvinning har studier av driftkort och en undersökning i fläktrummen genomförts. För att beräkna energibehovet för varje aggregat har det skett mätningar av temperatur och flöde. Dessa mätningar genomfördes i samarbete med Svante Johansson på Zebra projekt. Instrumentet som användes var av typen Prandt l rör fabrikatet är TSI, modell 8360-ECM, som mäter både temperatur och flöde. Vid mätning av flöde matades kanalens dimension in i instrumentet och flödet visas i l/s, därefter beräknar instrumentet ett medelvärde på utförda mätningar. Efter att storleken på energibehovet för varje aggregat fastställts har lösningsförslag tagits fram i form av drifttider, behovsstyrning och värmeåtervinning. En ekonomisk analys har tagits fram genom att översätta sparpotentialen från MWh till kostnader med hjälp av dagens fjärrvärmepriser. Därmed fås en uppskattning över hur mycket pengar som går att spara eller att investera. En livscykelkostnadskalkyl har genomförts för att se vad payoff-tiden blir med hänsyn till investeringskostnader, besparing och en kalkylränta på 6 %. De resultat som presenteras i denna rapport är baserade på litteraturstudier, mätningar, beräkningar och dialoger med branschfolk. 7

8 2. Allmänt om ventilationssystem Ett ventilationssystems huvudsakliga uppgift är att föra bort förorenad luft och byta ut den mot ren tempererad luft. En annan viktig uppgift är att skapa ett bra rumsklimat utan dragproblem. Det finns två olika luftbehandlingssystem där skillnaden är om luften både ska värmas och kylas. Reglering av luftens kylande effekt sker antingen genom att luftflödet hålls konstant eller att det varierar. De delas in i följande grupper: CAV-system, Constant Air Volume, som innebär att luftflödena i anläggningen är konstanta. VAV-system, Variable Air Volume, har ett variabelt luftflöde som i regel styrs via en rumstermostat. DCV-system, Demand Controlled Ventilation, har ett variabelt luftflöde och som styrs via en luftkvalitetsgivare. I CAV-system injusteras luftflödet så att det klarar av att transportera bort föroreningar och överskottsvärme under normala omständigheter. Om värme behöver tillföras sker det med radiatorer. CAV-systemet är det enklaste systemet för klimatisering vilket även leder till att energianvändningen blir relativt hög eftersom ventilationsflödet väljs efter den högsta föroreningsbelastningen. Systemet lämpar sig bäst för ventilationslösningar med låga luftflöden [3]. VAV-system fungerar på så sätt att tilluftsflödets temperatur är konstant och att till och frånluftsflödet varierar. Luftflödets variation är beroende på värmealstringen i lokalen. Minimiflödet ställs in efter det som anses vara normalt ventilationsbehov medan maximiflödet bestäms av det maximala behovet att bortföra värme och föroreningar. Regleringen av till och frånluftsflöden kan ske med spjäll, s.k. by-pass reglering, ledskenereglering eller varvtalsreglering. Ur energisynpunkt är varvtalsreglering det bästa alternativet med det betyder också den högsta investeringskostnaden [3]. I ett DCV-system styrs luftflödet via en luftkvalitets-givare. Givarna kan känna av temperatur, närvaro, koldioxidhalt och fukt. Detta system används när det förekommer stora variationer i föroreningsgraden eftersom det möjliggör för snabba förändringar av luftflödet. Ett DCVsystem kan antingen styras av ett reglersystem eller manuellt av användaren [4]. 2.1 Principer Det finns två olika luftföringsmetoder omblandande och deplacerande (undanträngande) ventilation. Omblandande ventilation är den vanligaste principen, vilket innebär att det tillförs en eller flera luftstrålar med hög hastighet. Den tillförda luften drar med sig inomhusluften och tillufthastighet och riktning avpassas så att tilluften och rumsluften blandas effektivt. Denna omblandning leder till att föroreningar späds ut och att rumstemperaturen blir relativt jämt fördelad i det ventilerade utrymmet. Fördelarna är att man klarar stora kyleffekter och får en stabil strömningsbild. Nackdelarna är att det är svårt att åstadkomma ett ventilationssystem med hög effektivitet och risk för problem med drag. Vid deplacerande ventilation fördelas den undertemperade tilluften ut över golvet med låg hastighet. Luften tillförs vid golvnivå och frånluften sugs ut vid taknivå. Fördelarna med denna metod är ett ventilationssystem med hög effektivitet, bra luftkvalitet, möjlighet att tillföra stora luftflöden med låg ljudalstring och att taket är fritt från tillufts-don. Nackdelarna är att man kan uppleva visst kallras och drag från öppna dörrar samt att tilluft-donen kräver en del golvutrymme. 8

9 3. Teknisk beskrivning av fastigheten Njord Fastigheten Fastigheten byggdes 1973 och har en total uppvärmd yta på 5872 m 2. Den har 4 våningar och ett källarplan. Hyresgästerna i bottenplanet av fastigheten är O Learys Bar & Restaurang, ICA-Gourmet, Frisör, Ur och Optik och Hemslöjd. Våning 1-3 består av lägenheter och kontor. Kontoren hyrs av Ekab, Delloite och Wasa Kredit. I fastigheten finns även ett parkeringshus i 4 plan. De största hyresgästerna är ICA med 2476 m 2, O Learys Bar & Restaurang 884 m 2, Ekab 721 m 2 och Delloite 400 m 2. All elanvändning bekostas av hyresgästerna själva medan värme, kyla och vatten bekostas av fastighetsägaren Norrporten. Skötsel och service av ventilationen handhas av fastighetssnabben. Eftersom det i fastigheten är en varierande verksamhet med olika krav på inomhusklimat ställs det höga krav på ventilationssystemet. Bild 1. Visar fastigheten Njord. 9

10 3.2 Ventilation Det finns totalt 10 ventilationsaggregat i fastigheten, 5 av dessa finns belägna i ett fläktrum på översta planet i parkeringshuset (fläktrum 401), 4 stycken finns i ett fläktrum på taket (fläktrum 411) och ett sitter under innertak utanför O Learys. Dessutom finns det 3 tilluftsfläktar och 20 frånluftsfläktar, de flesta av dessa är utspridda på taket. I fläktrum 401 sitter styrenheten till aggregaten och fläktarna i ett Siemens-skåp som regleras med ett Salota stc 6020 tidur i källaren. Styrenheten till aggregaterna och fläktarna i rum 411 sitter i ett Siemens-skåp och regleras med en Duc Staefa control system modell NBRN AS 1000 där drifttider och börvärden matas in. Alla ventilationsaggregat saknar värmeåtervinning men aggregatet som betjänar ICA använder sig till viss del av återluft. Återluft används för att man inte vill ha in fuktig luft vilket leder till nedisning i kyldiskar. Fyra ventilationsaggregat har möjlighet att leverera kyla under sommarperioden. Kylan framställs med kylmaskiner som sitter på taken till fläktrummen. Ventilationsaggregaten är av typen FT vilket innebär att uteluften tas in i aggregatet där den filtreras och värms till önskad tilluftstemperatur. En fläkt transporterar sedan ut luften i lokalerna. Frånluften bortförs via ett frånluftssystem med fläkt. Tilluftens temperatur projekteras normalt till ca 5 C under normal rumstemperatur och systemet utformas så att tilluftsflödet är % mindre än frånluftsflödet [3]. Det görs för att man ska få ett undertryck i byggnaden för att undvika att varm och fuktig luft trycks ut i konstruktionen och orsakar fuktskador. Ventilationssystemet fungerar enligt CAV-systemet vilket innebär, som tidigare nämnts, att luftflödena är konstant. Typ av ventilationslösning i fastigheten sker både med omblandande och deplacerande ventilation beroende på verksamhet. Det vanligaste principen är omblandande ventilation, bl.a. använder sig ICA av det. O Learys har deplacerande ventilation, eftersom deras verksamhet ställer höga krav på god ventilationseffektivitet. Lägenheterna har enbart frånluftsventilation, vilket innebär att luften tillförs via otätheter och befintliga springventiler och luften som kommer in därigenom är ouppvärmd och ej filtrerad. Aggregat TA11/FF24, tilluftsfläkt 20, 21 och frånluftsfläktarna 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 har inte några mätningar eller beräkningar genomförts. Det beror på att det är mycket svårt att komma åt att mäta flöden och att vissa av dem betjänar obetydligt små utrymmen. Frånluftsfläktarnas utspriddhet försvårar även möjligheterna att koppla in värmeväxlare pga. omfattande rördragning. Märkströmmarna på fläktarna har avlästs på skåpen för att se om det finns möjlighet att höja märkströmmen för att kunna varva upp dem vid ett högre tryckfall. Dessa är sammanställda i bilaga 4. 10

11 Tabell 1 visar vad varje aggregat betjänar, vilket fläktrum de är placerade och vilken typ av reglering som förekommer. Drifttider, flöden och märkeffekter på fläktar redovisas i bilagorna 1, 2 och 4. TA5, TA7, TA8, TA10 har möjlighet att leverera kyla sommartid. Aggregat TA5, som betjänar ICA använder sig till viss del av återluft och under mätningen upptäcktes det att aggregatet till största delen går med återluft. Tilluftsspjället visade sig vara helt stängt och det var endast ett läckflöde genom spjället. Tabell 1. Visar vad aggregaten betjänar, placering och reglering. Aggregat Betjänar Placering Reglering TA1/FF1 Utrymmen i källaren 411 DUC TA2/FF2 Utrymmen i källaren 401 Salota tidur + timer TA3/FF3 Lager i källaren 401 Salota tidur TA5/FF5 ICA-butikslokal 401 Salota tidur TA6/FF6:1 FF6:2 Lager i bottenplan Köksfläkt ICA Salota tidur Salota tidur TA7/FF7 3 butiker i bottenplan 411 DUC TA8/FF8:2 FF8:1 O Learys Köksfläkt DUC Timer i kök TA10/FF10 FF23 Kontor i 3 plan WC 411 DUC TA11/FF24 Wasa kredit Innertak utanför O Learys 11

12 Tabell 2 visar vilka till- och frånluftsfläktar som finns i fastigheten och vad de betjänar. Drifttider, flöden och märkeffekter finns att beskåda i bilagor 1, 3 och 4. Fläkarna är utspridda över fastighetens tak men FF11:1-11:7 är placerade på taket intill fläktrum 411. Tabell 2. Visar vad frånluftsfläktarna betjänar. Fläkt FF11:1-11:7 Betjänar 19 lägenheter i 3 plan FF14 Lastkaj 045 FF15 Hiss 1 och 2 FF16 Hiss 4 FF17 Hiss 5 FF8 Lastkaj 017 TF19/FF9 TF20/FF20 TF21/FF21 FF25 FF26 FF27 FF28 FF29 Kylmaskinrum 929 och 989 i källaren Kylkompressorrum 987 i källaren Kylkompressorrum 987 i källaren Kylt soprum Soprum Soprum EMB-rum Personalrum, kapprum, WC 3.3 Media användning Media användning är en benämning för värme, el och vatten, den visas i tabell 3. Fjärrvärmeanvändningen är normalårskorrigerad för Elenergianvändning och vattenförbrukning gäller för Elenergianvändning i fastigheten avser belysning i trapphus, fläktar och kylmaskiner. Tabell 3. Visar fastighetens media användning. Fjärrvärme (MWh) El (MWh) Vatten (m 3 )

13 4. Beräkningar 4.1 Beräknat energibehov av till- och frånluft I fastigheten finns, som tidigare nämnts, totalt 10 ventilationsaggregat som betjänar olika delar av fastigheten och på 9 av dessa har mätningar och beräkningar genomförts. Vid beräkning av energianvändning för att värma tilluften till önskad temperatur har ekvation 1 används. Drifttider, flöden och temperaturer framgår av bilagor 1, 2 och 5. Antalet gradtimmar har interpolerats fram med hänsyn till tilluftens temperatur och årets normaltemperatur som för Umeå är 2,7 C. En gradtimme är ett mått på det specifika värmeenergibehovet som är skillnaden mellan inne- och uteluft multiplicerat med den tid under vilken skillnad råder. Normaltemperaturen är ett medelvärde av temperaturen under en period på 30 år [5]. Vid beräkning av energiinnehållet i frånluften har även där ekvation 1 använts och här har temperaturer och flöden i frånluften använts. Även dessa finns sammanställda i bilagorna 1, 2 och 5. E = ρ c q d g G (ekv. 1) p vent t där = luftens densitet, 1,2 (kg/m 3 ) c p = luftens specifika värmekapacitet, 1005 (J/kgK) q vent = ventilations flöde (m 3 /s) d = relativ årsdriftstid, aggregatets drifttid 8760 (timmar) g = korrektionsfaktor, 1 (-) G t = antal gradtimmar, ( Ch) 4.2 Beräkningar av tappvarmvatten Fastigheten hade en totalförbrukning av vatten under 2005 på 5977 m 3. Av denna volym antas att 15 % går till tappvarmvatten som värms från 5 C till 60 C. Det totala energibehovet för att värma vattnet är 57,3 MWh, vilket har beräknats enligt: c p ( Tv Tk ) V Q = ρ (ekv. 2) 3600 där = Vattnets densitet (kg/m 3 ) c p = Vattnets specifika värmekapacitet (kj/(kg C) T v = Temperatur tappvarmvatten ( C) T k = Temperatur kallvatten ( C) V = Vattenvolym (m 3 ) 13

14 5. Resultat 5.1 Energibehovsanalys En energibehovsanalys har tagits fram över fastigheten med hjälp av ett datorprogram från Repab. Repab är ett företag som utvecklar programvara för fastighetsförvaltning och ekonomistyrning. Syftet med denna analys är att se hur fastighetens värmebehov i kwh/m 2 är i jämförelse med Repab:s riktvärden för en fastighet i samma ålder och placering. I programmet korrigeras värmekostnader med hänsyn till klimatzoner och temperaturavvikelser från normalår. Programmet omfattar 9 olika kategorier industrifastigheter, kontorsfastigheter, kulturfastigheter, äldreomsorgsfastigheter, barnomsorgslokaler, övriga förvaltningsbyggnader, skolfastigheter, bostadsfastigheter och övriga lokaler Förbrukad energi för uppvärmning kwh/m2 200 Medelvärde av låg övriga kategorier kwh Medelvärde av medel övriga kategorier Medelvärde av hög övriga kategorier 50 0 Figur 1. Visar fastighetens energianvändning och referensvärden från Repab i kwh/m 2 Vid framtagandet av analysen så förs fjärrvärmeanvändningen in i programmet därefter bestäms fastighetens övergripande ålder och klimatzon väljs, där Sverige delas in i fyra zoner. Vid val av kategori har övriga lokaler valts med hänsyn till att det är en varierad verksamhet i fastigheten och att det inte finns någon individuell mätning av värmen för respektive verksamhet. Kategorin övriga lokaler tar ett medeltal av alla kategorierna. Figur 1 visar att fastighetens fjärrvärmeanvändning är 250 kwh/m 2, vilket är en väldigt hög siffra i jämförelse med Repab:s referensvärden där högsta energianvändning är 180 kwh/m 2. En effektivisering kan därmed leda till en radikal sänkning av energianvändningen i fastigheten Njord

15 5.2 Tabeller över energiberäkningar av till- och frånluft Tabell 4 visar resultaten av energiberäkningarna för att värma tilluften. I tabellerna 4 och 5 visas resultaten av energiberäkningarna på frånluften. För aggregat 5 som, använder sig av återluft, har beräkningen skett på avluften. Frånluftsfläktarna i tabell 6 som betjänar bostäder har det antagits att frånluftstemperaturen är 18 C. Luftflödena från dessa fläktar har tagits från en mätning som är genomförd från år 2000 och redovisas i bilaga 3. För att beräkna alla resultat i tabellerna 4, 5 och 6 har ekvation 1 använts. Tabell 4. Visar hur mycket energi det går åt för att värma tilluften i de olika aggregaten Aggregat Värmeenergi (MWh/år) TA1 47,1 TA2 35,8 TA3 88,9 TA5 28,7 TA6 66,2 TA7 56,1 TA8 83,1 TA9 8,6 TA10 175,9 Totalt 590,4 15

16 Tabell 5. Visar hur mycket energi det går att återvinna. Fläkt Värmeenergi (MWh/år) FF1 62,0 FF2 44,8 FF3 109,6 5 Avluft 53,5 FF6:1 77,3 FF6:2 66,9 FF7 78,2 FF8:1 48,8 FF8:2 7,1 FF9 2,3 FF10 184,2 FF23 86,7 Totalt 821,4 Tabell 6. Visar hur mycket energi det går att återvinna. Fläkt Värmeenergi (MWh/år) FF11:1 21,2 FF11:2 17,7 FF11:3 17,9 FF11:4 18,1 FF11:5 16,3 FF11:6 19,5 FF11:7 19,5 Totalt 130,2 16

17 5.3 Energifördelning fjärrvärme Fastighetens totala energianvändning är i idag 1479 MWh, och en energifördelning har beräknats med hjälp av ekvationerna 1 och 2 för att uppskatta den totala fjärrvärmeanvändningens fördelning mellan radiatorvärme, ventilationsvärme och tappvarmvatten. Värmeenergin som används för att värma tilluften är 590 MWh. Det totala energibehovet för att värma tappvarmvattnet är 57 MWh och radiatorernas värmeenergi uppgår då till 832 MWh. Denna energifördelning gör det möjligt att se vad en injustering av radiatorerna kan bespara. Figuren visar att radiatorerna står för 53 %, ventilationen 43 % och tappvarmvattnet 4 %.. Tappvarmvatten Ventilation Radiatorer Figur 2. Visar energifördelning fjärrvärme Fi 17

18 5.4 Åtgärdsförslag De åtgärder som tagits fram för att sänka energianvändningen är att se över drifttider, flöden och värmeåtervinning. Energibehovsberäkningar baserat på dessa åtgärder har genomförts. En ytterligare åtgärd som har undersökts är vad en injustering av radiatorsystemet skulle kunna ge. Denna besparing har dock inte tagits med i den totala besparingen eftersom syftet var att undersöka ventilationssystemet. 5.5 Drifttider Vid en undersökning av verksamheternas öppettider har det konstaterats att vissa aggregat har väldigt höga drifttider. En del aggregat visar sig vara i drift i många timmar utöver tiden som verksamheten pågår. Det är i dessa fall en drifttidssänkning har föreslagits. Dessa förslag bör även ske i ett samråd med hyresgästen för att inte inneklimatet ska bli lidande. En sammanställning över förslag på sänkta drifttider för varje aggregat framgår av tabell 7. Tabell 7. Visar drifttid och föreslagen drifttid per år. Aggregat Drifttid år idag Ny drifttid TA3/FF TA6/FF6: FF6: TA8/FF8: TA9/FF TA10/FF I dagsläget går aggregaterna TA3, TA5, TA6 på samma kanal på tiduret. Det är inte särskilt bra ur drifttidssynpunkt. Ett byte av styrutrustning skulle däremot göra det möjligt att köra aggregaten på olika drifttider. För TA3 och TA6 föreslås en drifttidssänkning med 3 h per dag, vilket leder till en sänkning med 1092 h per år. FF6:2, som betjänar köksfläkt i ICA, körs idag på samma drifttider som TA6 och fläkten kan ej manövreras av personalen. Här föreslås en timer som personalen själv kan påverka när det behövs men även att den stängs av automatiskt på kvällen. På nuvarande drifttid föreslås en sänkning med 3 h per dag. TA8 går idag 19 h om dagen sex dagar i veckan och det är endast 3 dagar i veckan de har öppet till 02:00 här förslås en sänkning med 16 h per vecka vilket blir en årlig sänkning med 832 h. För TA9 och TA10 föreslås en sänkning med 1 h per dag vilket leder till en årlig sänkning med 364 respektive 260 h. Genomförs drifttidssänkning på de 5 aggregaten skulle man få en årlig besparing på 53,8 MWh. 18

19 5.6 Ventilationsflöden Då verksamheten i fastigheten är väldigt olika med varierande krav på ventilationsflöden är det svårt att säga hur mycket flödena kan sänkas utan att inomhusklimatet försämras. Dessutom saknas ventilationsritningar, vilket försvårar att bestämma hur stora ytor vissa av aggregaten försörjer. I tidigare OVK-protokoll finns ingen anmärkning om att det skulle förekomma för låga flöden. En jämförelse mellan aggregaten har genomförts med hänsyn till vad de försörjer och flödesmängder var med det kan konstateras att TA1 har ett högt flöde med tanke på att det bara betjänar skyddsrum, korridor och tvättstuga det vill säga där skulle en sänkning kunna ske. Ett bra sätt att minska luftflödet är att installera ett VAV-system där luftmängden varieras med hänsyn till värmealstringen eller ett DCV-system som känner av både temperatur, koldioxid halt och närvaro. Ett minskat luftflöde ger också en lägre elenergianvändning, men det har inte tagits med i denna rapport. 5.7 Återvinning Vid val av lämplig värmeåtervinning för ventilationsaggregaten har det konstateras att roterande värmeväxlare och batterivärmeväxlare är de bästa alternativen. Av de 9 undersökta aggregaten föreslås att man ersätter de befintliga med tre nya aggregat med roterande växlare och ett aggregat med batterivärmeväxlare. Frånluftsfläktarna från bostäder och grillen från O Learys förslås anslutas, till batterivärmeväxlare. En annan lösning som undersöktes var att koppla dessa till en roterande växlare med kolfilter, men det rekommenderades inte pga. kökskåpan från O Learys och att ett kolfilter, medför en större investering. Frånluftsfläkt 6:2, som betjänar köksfläkten i ICA, föreslås få en anslutning till en batterivärmeväxlare till TA5. Dimensioneringen av aggregaten och växlare har genomförts i samarbete med Stefan Landström från Swegon [8]. Programmet som användes för dimensionering av aggregaten var PMWIN, vilket distribueras av Swegon. Vid dimensioneringen användes flöden som har uppmäts. En genomgång av vad varje verksamhet kräver för flöde vore ett bättre alternativ vid dimensioneringen, för att säkerställa att rätt flöde tillämpas. Fläktrum 401, som idag har 5 aggregat, föreslås ersättas med 2 nya aggregat. För fläktrum 411, som har 4 aggregat, föreslås att de ersätts med 1 aggregat, som har roterande värmeväxlare, och ett aggregat med batterivärmeväxlare. Nedan ges en förklaring av de nya aggregatbeteckningarna och vilka gamla aggregat som ingår. Alla aggregat är försedda med TAC styr och reglerutrustning. Nya driftkort över aggregaten har utformats med hjälp av programmet TAC Design, vilka återges i bilagorna 6-9. TA1/FF1 Ersätter TA5/FF5 i fläktrum 401, som betjänar ICA. Vid val av aggregat har en jämförelse med andra livsmedelaffärer genomförts och då konstaterats att många livsmedelsbutiker använder sig av återluft och CO 2 givare. Valet blev därför ett aggregat med möjlighet att köra återluft, med en CO 2 givare, och med roterande värmeväxlare. 19

20 TA2/FF2 Ersätter TA2/FF2, TA3/FF3, TA6/FF6:1 och TA9/FF9 i fläktrum 401, som betjänar bordtennisrum, konferensrum och lagerutrymmen i bottenplanen och källaren. Aggregatet är försett med en roterande värmeväxlare och CO 2 givare. Eftersom TA2/FF2 kommer att betjäna en varierad verksamhet förslås att flödet delas av i form av spjäll, där spjäll 1 betjänar TA/FF2 och spjäll 2 betjänar lagerutrymmen. TA3/FF3 Ersätter TA7/FF7 i fläktrum 411, som betjänar butikerna: Frisör, Ur & Optik och Hemslöjd. Aggregatet är försett med batterivärmeväxlare och CO 2 -givare, vilket förslås pga. risk för luktöverföring från frisörsalongen. Frånluftsfläktarna från bostäderna och köksfläkten FF8:1 från O Learys förslås även att kopplas in på samma batterivärmeväxlare. TA4/FF4 Ersätter TA1/FF1, TA8/FF8:2 och TA10/FF10 FF23 i fläktrum 411 som betjänar skyddsrum, korridor och tvättstuga i källaren, O Learys och kontor. Aggregatet är försett med roterande värmeväxlare och CO 2 givare. Eftersom TA4/FF4 kommer att betjäna en varierandeverksamhet med olika krav på drifttider förslås att flödet delas av i form av spjäll, där spjäll 1 betjänar skyddsrum, korridor och tvättstuga i källaren, spjäll 2 betjänar O Learys och spjäll 3 betjänar kontor. Med denna lösning kan spjällen styras med olika drifttider. 5.8 Beräknad energibesparing baserad på föreslagna åtgärder Vid beräkning av det sparade energibehovet används ekvationen nedan. E ρ c q d g G η (ekv. 3) där = p vent t = luftens densitet, (kg/m 3 ) c = luftensvärmekapacitet, (J/kgK) q = ventilations flöde, (m 3 /s) d = relativ årsdriftstid, aggregatets drifttid (timmar) g = korrektionsfaktor, (-) G t = antal gradtimmar, ( Ch) η = verkningsgrad värmeväxlare, (-) 20

21 Tabell 8 visar den sparade årsvärmeenergin. Energimängden är beräknat med utgångspunkt från vad frånluftsfläktarna kräver med avseende på möjlig drifttidssänkning. Verkningsgraderna för aggregat ett blir 82 %, aggregat två 86 %, aggregat tre 73.5 % och aggregat fyra 74 %. Batterivärmeväxlaren som är ihopkopplad med aggregat ett får en verkningsgrad på 60 %. Samtliga verkningsgrader är baserade på uppmätta luftflöden. Tabell 8. Visar sparad energi per år. Aggregat Värmeenergi sparad (MWh/år) FF1 45,9 FF2 38,5 FF3 76,6 FF5 43,9 FF6:1 54,0 FF6:2 40,8 FF7 57,5 FF8:1 FF8:2 35,9 4,5 FF9 1,8 FF10 126,9 FF23 64,2 FF bostäder 95,7 Drifttidsbesparing 53,8 Totalt Injustering av värmesystemet Med en injustering av värmesystemet i fastigheten till erforderliga temperaturer och flöden kan en energibesparing på upptill 10 % uppnås [7]. Det skulle då ge en besparing på 77 MWh, men det förutsätter att ventilerna är justerbara och att systemet inte är injusterat. Vid en injustering ser man över ventilerna i systemet så att rätt flöden erhålls till radiatorerna. Ett dåligt injusterat system leder till att ventilationen får köras på en högre belastning än vad som krävs. 21

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1 Placering: Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen avviker från inställt värde under normaldrift.

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Bengt Dahlgren Göteborg AB

Bengt Dahlgren Göteborg AB Fastighet: Stampen 26:2 Fastighetsadress: Odinsgatan 9-11 Fastighetsägare: Stena Fastigheter AB Konsulter: S. Örjenfelt F. Olsson Bengt Dahlgren Göteborg AB Sammanfattning Val av energieffektiviserande

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

VENTILATION I SKOLOR. Miljöförvaltningen

VENTILATION I SKOLOR. Miljöförvaltningen VENTILATION I SKOLOR http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-miljobalken/inomhusmiljon-i-skolan/vagledningsmaterial/vagledning-for-inspektion-av-ventilation-i-skolan/

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB. Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt.

Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB. Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt. Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt Fastigheten Byggår 197, ombyggnadsår 21. Area A temp 17.2 m 2 Verksamhet Kontor

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Mari-Liis Maripuu CIT Energy Swegon Air Academy, 2010 11 Innehåll Inledning Begreppet Behovsstyrd Ventilation Tillämpning av behovsstyrning

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Fastigheten Blåklinten 1 Töreboda kommun Wermlandskonsult VVS & Energiteknik AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår: 1970 (tillbyggd

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

Energibesiktning. Brf Atmosfären 1 Stockholm 2007-02-02. Utförd av: Dan Andersson Leif Porres

Energibesiktning. Brf Atmosfären 1 Stockholm 2007-02-02. Utförd av: Dan Andersson Leif Porres Energibesiktning Brf Atmosfären 1 Stockholm 2007-02-02 Utförd av: Dan Andersson Leif Porres EnergiCenter Västerås Gjutjärnsgatan 8 021-30 90 09 1(16) Sammanfattning EnergiCenter har på uppdrag av Brf Atmosfären

Läs mer

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Vägen till energibesparing går genom motströmsvärmeväxlaren! REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Kalkylera med LCCenergi

Kalkylera med LCCenergi V-skrift 2003:1 Sid. 1 (9) Kalkylera med LCCenergi Riktlinjer för val av indata Luftbehandlingssystem V-skrift 2003:1 Sid. 2 (9) Förord Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1924 Area: 17 656 m² Atemp

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

Skolventilation energibesparing med textilkanaler och smarta sensorer

Skolventilation energibesparing med textilkanaler och smarta sensorer Skolventilation energibesparing med textilkanaler och smarta sensorer Text: Svante Lundbäck: Kyl och Ventilation Datasimuleringar: Börje Johansson Energianalys I en lektionssal kan energiförbrukningen

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Optivent flödesregulator. - visar luftflödet i realtid

Optivent flödesregulator. - visar luftflödet i realtid Optivent flödesregulator - visar luftflödet i realtid Luftflödet kan regleras t.ex. efter temperatur eller koldioxidhalt. Optivent är tryckoberoende och nu också rumsoberoende! För att åstadkomma ett bra

Läs mer

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning första året i drift. IG Passivhus Sverige 2013-05-28

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning första året i drift. IG Passivhus Sverige 2013-05-28 2013-05-28 RAPPORT Förskolan Trädgårdsstaden Uppföljning första året i drift IG Passivhus Sverige Tel: 0470-70 51 74 Fax: 0470-70 51 79 Mobil: 0709-123 096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Arborraren Göteborg 2008-12-18 Utförd av: Torkel Rosenberg Certifierad Energiexpert 1(11) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Arborraren utfört energideklarationer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn

Energianalys. Bilprovningen Söderhamn Energianalys Bilprovningen Söderhamn Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i mars 2009, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. 2 Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Byggnaden:... 3 Fördelning:... 3 Kylaggregat:... 3 Fläkt:... 3 Verkningsgrad:...

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal - Förenklad VAV lösning med full potential... Enkel projektering... Enkel driftsättning... Låg energiförbrukning... Nästa generations VAV-system Efterfrågan

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

SIGNALISTEN. En stiftelse ingen ägare. Ett evigt syfte bygga, förvalta och hyra ut. och liten miljöpåverkan

SIGNALISTEN. En stiftelse ingen ägare. Ett evigt syfte bygga, förvalta och hyra ut. och liten miljöpåverkan SIGNALISTEN En stiftelse ingen ägare Ett evigt syfte bygga, förvalta och hyra ut bostäder En målsättning ett bra boende med låg hyra och liten miljöpåverkan 1 Energifrågan från källaren till ledningens

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A108TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-15 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer