ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3"

Transkript

1 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi

2 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi minska energianvändningen och skapa ett hållbart samhälle. Sveriges riksdag antog i juni 2006, miljömålet att med utgångspunkt i 1995 års användning minska energianvändningen med 20 procent till 2020 och 50 procent till Genomförda åtgärder som föreslagits i energideklarationen är ett steg för att uppfylla dessa mål. Vilken nytta har styrelsen av en energideklaration? Energideklarationen ska hjälpa er i styrelsen att få en bild över föreningens energianvändning och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra den. Minskad energianvändning i er förening ger lägre driftkostnader. Åtgärdsförslagen ska vara ekonomiskt försvarbara och är inte på något sätt tvingande. Tillvägagångssätt Den energideklaration ni nu har i handen är ett resultat av flera personers arbete. På Riksbyggen i Umeå har 5 personer genomgått en utbildning. Två av oss (Johan Bergström och Peter Westberg) är s.k. kvalificerade personer och det är vi som har ansvarat för och samordnat arbetet. För att få utföra energideklarationen måste Riksbyggen som företag vara ackrediterat. Till vår hjälp har vi även ett dataprogram som Riksbyggen tillsammans med Energivision utvecklat. Ett flertal utbildningar har getts för att kunna tillämpa programmet på bästa sätt. I praktiken har tillvägagångssättet på era byggnader varit följande: 1. Vi har granskat och matat in uppgifter från ritningar och tekniska specifikationer (ytor, fönster, byggnadskonstruktion osv). Inmatningen görs i ett beräkningsprogram som är anpassat för fastighetsdata. 2. Uppgifterna kompletterades med en inventering på plats där vi kontrollerar och dokumenterar ventilation, vindsisolering, belysning, undercentraler, styrning osv. 3. Därefter har vi gjort stickprov i några lägenheter för att notera funktion på värme/ventilation och eventuellt andra brister i lägenheten. Vi får även en uppfattning om vad boende upplever är mindre bra i sin lägenhet. 4. En sammanställning har därefter jämfört det teoretiska energibehovet med den faktiska energianvändningen. Alternativa åtgärdsförslag bearbetas och de som är intressanta presenteras i rapporten. 5. Riksbyggen registrerar energideklarationen hos Boverket. Sammanfattning i form av denna rapport får ni som fastighetsägare. Ett tag efter registreringen får föreningen intyg från Boverket som ska anslås på området.

3 Rapport från inventeringen Byggnaderna De åtta husen är byggda 1985 i två våningsplan utan källare. Två separata vinkelbyggnader inrymmer bl.a. tvättstuga, förråd och kallgarage. Fasaden består av träpanel utan större synliga sprickor. Befintliga fönster är 3-glasfönster från husens byggnadsår. Byggnaderna har kallvind vars isolering består av tre isolerskivor med en total tjocklek på ca 35 cm. Bilden visar kallvinden och dess isolering Vid termografering i några slumpvis utvalda lägenheter upptäcktes inga problem förutom vissa kalla partier vid altan/balkong-dörrarna, vilket är en generell brist vid likartade hus. Bilden visar en balkongdörr. Siffran uppe i vänstra hörnet visar temperaturen vid markören. Ventilation Varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat (RDKR) med roterande värmeväxlare. Det finns tre driftlägen för ventilationsaggregaten. Normal-läget rekommenderas men vid längre perioder då ingen uppehåller sig i lägenheten kan aggregatet ställas i det lägre läget för att minska luftomsättningen och därmed energianvändningen. Vid hög personbelastning,

4 matlagning eller duschning bör det högre driftläget användas. Vid mätningar av eleffekten på dessa ventilationsaggregat fick vi följande resultat; Lägsta läget 38 W ger en ungefärlig årsförbrukning på ca 330 kwh Normal-läge 45-54W ger en ungefärlig årsförbrukning på ca 440 kwh Högsta läget W ger en ungefärlig årsförbrukning på ca 800 kwh Förbrukningarna varierar givetvis beroende på inställd tillufttemperatur som påverkar värmebatteriets drifttid. Detta har inte beaktats i denna redovisning. El allmänt Utrustningen i tvättstugorna är relativt modern och effektiv avseende el- och vattenförbrukning. Motorvärmarna är moderna med utetemperaturstyrning. Undercentral/Värme Komponenterna i undercentralen är moderna. Reglercentralen för värmen och varmvatten (Siemens RVD 135) har de nödvändiga funktionerna, bl.a. ett automatiskt pumpstopp för värmesystemet som aktiveras vid en utetemperatur över +17 C. Denna temperatur kan man nog justera till +15 C utan att komforten för boende påverkas. Cirkulationspumparna för värmesystemet är s.k. tvillingpumpar. Mätningar visade en effekt på 0,85 kw respektive 0,61 kw för de båda pumparna vilket är låga värden med avseende på ålder och typ. På den ena pumpen sitter en märkning som tyder på att det är ett sommarhjul monterat. Det kan förklara skillnaden i uppmätt eleffekt men innebär i så fall att kapaciteten blir mindre de två veckor per månad som fastighetsskötaren kör den pumpen. Bilden visar föreningens tvillingpumpar för värmesystemet En modern, varvtalsstyrd tvillingpump har bättre verkningsgrad och sparar energi genom att varva ned då inte full kapacitet behövs, dvs när termostaterna på radiatorerna stänger. Denna kombination leder till lägre elförbrukning och minskad risk för oljud i radiatorerna.

5 Våra mätningar har visat att en varvtalsstyrd pump för en motsvarande förening ligger på ca 0,45 kw vid en utetemperatur på 0 C. Effekten varierar beroende på hur pumpen reglerar under året. Baserat på information från Wilo (se bifogade sidor) uppskattar vi att den årliga besparingen blir ca kwh om föreningen väljer att byta ut befintlig tvillingpump. Investeringskostnad uppskattas till kr. I underhållsplanen finns kr avsatta för byte av pumparna år Under vintern 2007/08 utfördes en injustering av värmesystemet då man medvetet valde att avvakta med att byta ut termostaterna. En termostat reglerar värmen på radiatorn genom att automatiskt begränsa flödet om rumstemperaturen är för varm, på grund av t.ex. solinstrålning och elektrisk utrustning. Med tiden nöts dock dessa vilket leder till sämre reglerande förmåga. Att byta till nya, fräscha termostater innebär en energibesparing på uppskattningsvis 1-4%. Vid ett väl injusterat värmesystem blir termostaterna funktion av mindre betydelse men om nya varvtalsstyrda pumpar monteras (se text ovan) så kan det vara lämpligt att även byta termostaterna. Termostat som reglerar värmen på en radiator Varmvattnet är inställt på att hålla 59 C. Vi besöken i undercentralen konstaterades att temperaturen pendlade mellan 55 och 74 C. Detta leder till onödig nötning av ventilmotorn vilket kan förkorta livslängden. Orsaken till denna pendling kan vara att varmvattenventilen är överdimensionerad (kvs 6,3) eller att några parametrar i reglercentralen är felaktiga. Vid överlåtelsebesiktningen med Umeå Energi skulle denna temperatur loggas. Jag har dock inte fått ta del av resultatet. Effekten på VVC-pumpen uppmättes till 73 W vilket är lågt och bra. Expansionskärlet består av en behållare med vatten som med hjälp av en pump upprätthåller trycket i systemet och utjämnar volymförändringar som uppkommer då temperaturen i systemet ändras.

6 Expansionskärl med pump på golvet och tillhörande styrning (vita lådorna) Det som kan hända med denna utrustning är att pumpen eller styrningen till denna går sönder. I vissa fall går det inte att få tag i nya reservdelar vilket gör att det kan vara idé att ersätta denna utrustning med ett slutet expansionskärl. Ett sådant kräver varken någon styrenhet eller pump. På grund av den korta drifttiden och låga effekten (0,6 kw) för den befintliga pumpen är det dock inte ekonomiskt försvarbart att installera detta så länge befintlig utrustning fungerar. För år 2010 finns ca kr avsatta för byte av expansionskärl. Åtgärdsförslag Byte av tvillingpump. Investeringskostnad (arb + mtrl) ca kr exkl moms. Energibesparing ca kwh/år innebär en pay-off-tid på 10 år Byte till nya termostater. Investeringkostnad (arb + mtrl) ca kr exkl moms. Beräknad pay-off-tid om värmebesparingen blir 2%: 7,5 år Vatten Vattenflödet och varmvattentemperaturen har mätts i tvättstugor och några slumpvis valda lägenheter. Mätningarna visar att flödena är relativt låga och temperaturen blir över 50 C efter ca 10 sekunder. Flödena var l/min vilket är relativt normalt. Jämfört med andra föreningar är vattenförbrukningen också relativ normal men det kan finnas en besparingspotential att montera snålspolande pellatorer i lägenheterna. Åtgärdsförslag Montera snålspolande pellatorer. Investeringskostnad (arb. + mtrl) ca 400 kr/lägenhet. Pay-off-tid ca 1-3 år.

7 Sammanfattning Sammanfattningsvis kan man konstatera att föreningens energiprestanda är låg i jämförelse med likvärdiga fastigheter från samma byggnadstid. Föreningen är välskött och förnuftiga investeringar har gjorts. De åtgärdsförslag som presenterats i denna rapport är både små och stora men kan bidra till att minska energibehovet vilket gynnar både miljön och föreningens ekonomi. Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden Byggnadens energiprestanda Referensförbrukning Referensförbrukning undre intervall Referensförbrukning övre intervall Nybyggnad Om föreslagna åtgärder genomförs kwh/m 2,år Byggnadernas energiprestanda som rapporteras till Boverket är 136 kwh/m 2 vilket kommer att jämföras med referensförbrukningen som är kWh/m 2 för likartade byggnader. Då energideklarationen är registrerad hos Boverket kommer mer information som ska anslås på området. I bifogade utskrifter redovisas exempel från två olika byggnader i föreningen. Vid redovisningen till Boverket redovisas däremot varje byggnad.

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Nordmaling Hummelholm 8:2 Hummelholm 23

Energideklaration av fastigheten Nordmaling Hummelholm 8:2 Hummelholm 23 Energideklaration av fastigheten Nordmaling Hummelholm 8:2 Hummelholm 23 Datum 2015-09-10 Energiexpert Besiktningsdatum Linus Sandström 2015-09-10 Rapport: Villauppgifter Fastighet Nordmaling Hummelholm

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Datum 2015-04-21 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Vännäs Tallen 8 Kalkylerna grundas

Läs mer

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STORA MOSSEN 1

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STORA MOSSEN 1 Energideklaration med Åtgärdsförslag för: BRF STORA MOSSEN 1 Kund: Brf Stora Mossen 1 Adress: Enhörningsgränd 12 Postadress: 167 58 Bromma Er referens: Annette Riedel Vår referens: Maria Hyborn Olsen Besiktningsman:

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35

Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35 Energideklaration av fastigheten Umeå Ersmark 6:89 Månskensvägen 35 Datum 2015-04-10 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-10 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Ersmark 6:89 Kalkylerna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/9-14 Fastighetsbeteckning: Ärnabäckshult 14:6 Adress/ort: Vallgatan 1, Hyltebruk Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13

Energideklaration med. Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13 Energideklaration med Åtgärdsförslag för: BRF STOLMAKAREN 13 Kund: Brf Stolmakaren 13 Adress: Döbelnsgatan 67A Postadress: 113 52 Stockholm Er referens: Rikard Gustafsson Vår referens: Maria Hyborn Olsen

Läs mer

Individuell mätning Förstudie

Individuell mätning Förstudie Individuell mätning Förstudie - Bostadsbolaget Byggebo AB i Oskarshamn 2006-11-21 Magnus Tyrberg Energikontor Sydost 0491 880 68 magnus.tyrberg@energikontor-so.com Projektet delfinansieras av: Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Flerbostadshus SE-QE-Energi-SD-700, bil 3, Åtgärdsrapport, utg 6 2009-09-07 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 Byggnadens adress: Dellensvägen 29-37 120 58

Läs mer

Kvarteret Gärdsrået 1

Kvarteret Gärdsrået 1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik 2009-03-19 Kvarteret Gärdsrået 1 - energiöversikt och besparingspotential Erik Berglund Joakim Söderström Projektsarbete 7,5hp inom högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150

Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150 Energideklaration Riddarvägen 150 Sari Cederlöf Åkersberga 1 Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 3 Genomförande... 3 Besiktningsuppdrag: Uppvärmningssystem:... 3 Allmänt... 4 Beskrivning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Spelmansgården i Landskrona

Brf Spelmansgården i Landskrona 26 augusti 2008 1(8) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund

Läs mer

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Grötån 1:57, Uddevalla Grötån 162B, Ljungskile 2015-06-30 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 31/10-12. Fastighetsbeteckning: Landeryd 31:19. Södra Landeryd 2, Landeryd

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 31/10-12. Fastighetsbeteckning: Landeryd 31:19. Södra Landeryd 2, Landeryd ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 31/10-12 Fastighetsbeteckning: Landeryd 31:19 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Södra Landeryd 2, Landeryd Christian Jirefjord 1 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer