Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder"

Transkript

1 Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area 932 m 2 (A temp ) Verksamhet Förskola Fastigheten ligger på Nymilsgatan 8 i Västra Frölunda i Göteborg. Nymilsgatans Förskola består av en byggnad. Den största delen av byggnaden (ca 500 m 2 ) är byggd Några år senare byggdes en vinkel till. Förskolan har fem förskoleavdelningar med ca 100 barn totalt och 15 lärare. Antal barn per grupp varierar mellan Verksamheten i förskola pågår mellan 6:00 och 18:00. Varje förskoleavdelning inrymmer 2 större hemrum/lekrum, ett antal allrum och vilrum, våt-torkrum, och kapprum. I den nya delen av byggnaden finns också lokaler för personal och kök. Köket är inte matlagningskök, maten fås från ett annat storkök i området. Lite matlagning görs vid behov. Krav Inneklimatkrav Termiskt inneklimat LFs tekniska förutsättningar anger följande krav på lägsta dimensionerade rumstemperaturer: Klassrum, uppehållsrum, bibliotek i skolor 20 C Korridorer och kapprum i skolor 17 C Gymnastiksal 17 C Omklädningsrum 20 C Nattemperaturer i rum i skolor C Dagtemperatur vid start (morgon) i skolor 20 C Högsta inblåsningstemperaturen 18 C Maximal lufthastighet i vistelsezonen är 0,15 m/s. Luftkvalitet LF:s tekniska förutsättningar anger följande krav på maximal koldioxidhalt: Konferensrum 800 ppm Övriga lokaler ppm Det sistnämnda kravet gäller för skolsalar och innebär ett minsta uteluftsflöde på knappt 10 l/s per person. Ljud, ljus och belysning Inga specifika krav på ljud, ljus och belysning utöver myndighetskrav. 1 (5)

2 Byggnadens nuvarande klimatsystem Byggnad Byggnadens väggkonstruktionen utgörs av trä, ca. 17 cm mineralullsisolering. Den äldre delen av byggnaden har 1+1 kopplade fönster och den nya delen 2+1 kopplade fönster. Några fönster och dörrar i den äldre delen av byggnaden är utbytta till nya med 3-glas fönster. Byggnaden har kallvind med ca 10 cm lösull isolering ovanpå ca 20 cm mineralullmatta. Byggnaderna är grundlagda med platta av betong med 80 mm cellplast enligt ritningar. Innergolvet är upphöjt med en frånluftsventilerad spalt mot plattan. Värmesystem, värmeförsörjning Den äldre delen av byggnaden försörjs med direktel (elradiatorer och strålningsvärmare). Elradiatorer styrs efter zon-temperaturgivare. Hela styrutrustningen centralt för elvärme var utbytt Den nya delen har ett vattenburet system med elpanna (75 kw). Enligt driftsinstruktioner finns det också nattsänkning för framledningstemperatur i det vattenburna radiatorsystemet. Tappvarmvatten värms med en varmvattenberedare. Energi Energianvändning år 2009: Värme 173 kwh/(m 2. år) Atemp El 58 kwh/(m 2. år) Atemp Tillförd energi till Nymilsgatans Förskola består enbart av el. Det finns en gemensam mätning av el till värme och övrig el, som verksamhetsel och fastighetsel. Schablon används för övrig el och resten läggs som värme. Värdena för värmeanvändningen är normalårskorrigerade. Ventilation Hela byggnaden försörjs med två till- och frånluftssystem och ett antal frånluftsfläktar. Till- och frånluften för den största delen av byggnaden kommer från ett FTX aggregat med plattvärmeväxlare (LB1). Tre avdelningar i södra del av byggnaden får tilluften från separat tilluftsaggregat (LB2) och en av de tre avdelningar har separat frånluftsfläkt (LB2-FF1) för frånluft. Luftflödena enligt OVK-protokoll eller ventilationsritningar: LB1-TF daghem, personal, kök 1135 l/s LB1-FF1 daghem, personal 1380 l/s LB1-FF2 kök 400 l/s LB1-FF4 apparatrum 280 l/s LB2-TF äldre del av byggnaden 405 l/s LB2-FF1 äldre del av byggnaden 285 l/s Huset har också golvventilation via ett antal frånluftsfläktar, som suger ut rumsluften via don vid golvet i yttervägg. Systemet är i kontinuerlig drift. Alla fläktar, förutom några enstaka, är remdrivna. Ingen flödesstyrning finns. Ventilationssystemen är i drift från måndag till fredag mellan 6:30 och 18:00. Vattenburet värmesystem och alla ventilationssystem, förutom golvventilation, är kopplade till LFF övervakningssystem. Kyl- och frysanläggningar Det finns 2 små kylmaskiner från 1999, som försörjer kyl- och frysskåp i köket. Belysning Belysningssystemen utgörs av en blandning av runda och raka lysrör (T8, ej HF-don) och lågenergilampor. All belysning manövreras manuellt via vanliga brytare på vägg. 2 (5)

3 Fastighetens status före åtgärder Enstaka fönster med dåliga tätlister förekommer. De flesta utedörrar är original och i vissa fall i dåligt skick med synliga springor. Kopplingar i tappvarmvattensystemet innebär risk för temperaturpendling på utgående varmvatten och eventuellt risk för skållning (över 60 C). Personalen har dock ej påtalat något problem med detta. Radiatorerna har gamla termostatventiler med äldre typ av termostater. Enligt relationsritningar renoverades ventilationssystemen i början av 90-talet. Aggregatet LB01 är från Alla andra aggregat och fläktar antas vara mycket äldre, original från 1970-talet. Styrsystemet antas att vara från 90-talet Projekterade tilluftsflödena i förskoleavdelningar är mellan l/s per avdelning. Detta fördelas mellan ett antal hemrum/allrum och vilrum. Luftflödena per större allrum är ca l/s och i vilrum l/s, vilkrt motsvarar 2,5-3,5 l/s per person vid 20 personer i ett allrum. Detta innebär problem med luftkvalitén om dörrarna är stängda. Luftflödet per person bör vara kring 10 l/s och absolut inte underskrida 7 l/s. Om alla barn i en avdelning inte vistas i samma rum samtidigt utan är "jämnt utspridda" över avdelningen fås ca 10 l/s, person. Dock upplevs luftkvalitén inomhus vara relativt bra. Personalen nämnde inga problem med luftkvalitet, däremot är innetemperaturen olika i byggnadens nyare och äldre del. Identifierade åtgärder Två olika åtgärdspaket har tagits fram enligt internräntemetoden. Åtgärdspaket 1 baseras på Åtgärd 4A Byte av 2-glas fönster till nya energieffektiva 3-glas och Åtgärdspaket 2 baseras på Åtgärd 4B Tillägg av isolerruta på 2-glas fönster. Byte av fönster ger mer kostnadsbesparing men är också mycket dyrare jämfört med tillägg av isolerruta på befintliga fönster. Kostnadsbedömning för byte av fönster tar inte hänsyn de kostnader som kan räknas som underhåll och eventuellt kan kostnader minskas en del om sådant bedömning ska genomföras. I tabell 1 visas de åtgärder som ska vara med Åtgärdspaket 1 och i tabell 2 visas de åtgärder som ska vara med Åtgärdspaket 2. Tabellen baseras på rapporten Energiutredning, CIT Energy Management AB. Åtgärdsnummer i tabellerna härrör från denna rapport. I kostnadsbedömningar för Åtgärd 1B har utgåtts från att befintliga system ersätts med ett centralt FTX system. Dock har här endast tagits med merkostnader för att nå hög energieffektivitet: för införandet av värmeåtervinning, för effektiva fläktar mm. En hel del kostnader vid byte till ett centralt system har förutsatts ingå i det underhåll som krävs i vilket fall. Tabell 1. Åtgärdspaket 1 Sammanställning av energieffektiviserande åtgärder Energibesparingsåtgärder i Åtgärdspaket 1 Investeringskostnad (tkr) (tkr) Årlig besp. 3 Byte av termostater 8 3 1B Byte av LB1 och LB2 till ett centralt FTX system Installation av perlatorer 7 0,5 5 Byte av dörrar i alla hus A Byte av gamla 2-glas fönster till nya 3-glas fönster Summa (5)

4 Tabell 2. Åtgärdspaket 2 Sammanställning av lönsamma energieffektiviseringsåtgärder Energibesparingsåtgärder i Åtgärdspaket 2 Investeringskostnad (tkr) (tkr) Årlig besp. 3 Byte av termostater 8 3 1B Byte av LB1 och LB2 till ett centralt FTX system Installation av perlatorer 7 0,5 4B Tillägg av isolerruta på 2-glas fönster Byte av dörrar i alla hus B Tillägg av närvarostyrning till befintlig belysning i korridorer och kapprum Byte av lysrörarmaturer i kök 26 0,5 10 Byte av WC-stolar 36,5 0,2 Summa Resultatet sammanställt I figuren nedan jämförs Nymilgatas förskolas nuvarande energibehov med dess framtida (med klimatkorrigering). Elenergin omfattar både fastighets- och verksamhetsel. Byggnaden värms idag med el. Besparingarna nedan inkluderar inte eventuell övergång till annan värmeförsörjning. kwh/m2 (Atemp) Uppmätt idag (2009) Framtid med Paket 1 Figur 1. Energibehov kwh/(m 2. år) Atemp före- och efter genomfört Åtgärdspaket 1 respektive. Åtgärdspaket 2, El Värme Framtid med Paket 2 Tabell 2. Energibehov kwh/(m 2. år) Atemp före- och efter genomfört Åtgärdspaket 1 respektive Åtgärdspaket 2, Energibehov [kwh/m2 Atemp] Uppmätt idag (2009) Framtid med Paket 1 Framtid med Paket 2 Värme El Summa Totalt kan man med Åtgärdspaket 1minska energibehovet ca 11 % av driftel och ca 39 % av värme, f.n. elvärme. Förutsättningen är att Åtgärd 4A Byte av 2-glas fönster till nya energieffektiva 3-glas Hus A tas med. Vattenbesparingen kan bli upp till ca 3 % av dagens vattenanvändning. Med Åtgärdspaket 2 blir besparing ca 17 % av drift el behovet, ca 33 % av värmebehovet och ca 3 % av vattenanvändningen. 4 (5)

5 Lönsamheten för Åtgärdspaket 1 och Åtgärdspaket 2 enligt internräntemetoden visas i Figur 2 och Figur 3. Figur 2: Åtgärdsförslagen i Tabell 1 Åtgärdspaket 1 i internräntediagram (BELOK). Göteborgs Lokalförvaltnings räntekrav är 4 %. Figur 3: Åtgärdsförslag i Tabell 2 Åtgärdspaket 2 i internräntediagram (BELOK). Göteborgs Lokalförvaltnings räntekrav är 4 %. 5 (5)

6 6 (5) BELOK web augusti 2011

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Johannebergsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1952 Area 7002

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1-Segevångsskolan juni 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. CIT Energy Management AB

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1-Segevångsskolan juni 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. CIT Energy Management AB Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Segevångsskola Malmö Stad CIT Energy Management AB Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-tal samt 2006

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/9-14 Fastighetsbeteckning: Ärnabäckshult 14:6 Adress/ort: Vallgatan 1, Hyltebruk Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Utlysning för energieffektiv renovering

Utlysning för energieffektiv renovering Utlysning för energieffektiv renovering En förstudie i linje med Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Förstudierapport för Lövgatan 2 Brf Enerbacken

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Energianalys. Lassekrog

Energianalys. Lassekrog Energianalys Lassekrog Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter

Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012 Gävleborgs län Rapport 2012:16 Del 2 Projektledare: Sanne Godow Bratt Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Gävleborg E-post:

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka RAPPORT FITTJA GÅRD 1 2011-03-14 1 (35) Handläggare Oscar Sandberg Telefon: 010-505 40 33 Mobil: 070-206 67 18 oscar.sandberg@afconsult.com Datum 2011-03-14 Uppdragsnr SABO Fittja Gård 1, Botkyrka Utredning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Lid ÅTGÄRDSRAPPORT - Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-06-11 Fastighetsbeteckning: Eldsboda 1:33 Adress/ort: Lidbecksgatan 21, Hallstahammar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-04-08 Fastighetsbeteckning: Hanviken 22:1 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Stjärnvägen 21 / Tyresö Olle

Läs mer

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Simulering av energibesparande åtgärder i IDA Indoor Climate and Energy Jonas Lindmark Jonas Lindmark 2015 Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 31/10-12. Fastighetsbeteckning: Landeryd 31:19. Södra Landeryd 2, Landeryd

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 31/10-12. Fastighetsbeteckning: Landeryd 31:19. Södra Landeryd 2, Landeryd ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 31/10-12 Fastighetsbeteckning: Landeryd 31:19 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Södra Landeryd 2, Landeryd Christian Jirefjord 1 Sammanfattning

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Rapport Energikartläggning

Rapport Energikartläggning Rapport Energikartläggning Franssons Recycle Machines AB Utförd av Energi- och klimatrådgivarna i Västernorrlands kommuner, 2013-11-21 Innehållsförteckning RAPPORT ENERGIKARTLÄGGNING... 1 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Rapport för Energideklaration

Rapport för Energideklaration ! Rapport för Energideklaration Datum för besiktning: 2014-12-11 Fastighetsbeteckning: Växjö 7:31 Adress/ort: Besiktningsman på plats: Företag/ackreditering: Hagavik 18-19, Växjö Emil Deleuran Besiktningsbolaget

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 12/5-14 Fastighetsbeteckning: Stora Isie 8:19, Klagstorp Adress/ort: Stora Isie Byaväg 219-0, Klagstorp Byggnaden är besiktigad av: Caspar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Energibokslut 2011 Fastighet

Energibokslut 2011 Fastighet Energibokslut 2011 Fastighet Teknisk förvaltning Omslagsfoto: Infobyrån Förord Ansvarig för att upprätta våra Energibokslut de senaste åren har varit Ylva Anger. Det är hon som har utvecklat boksluten

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Rekorderlig renovering

Rekorderlig renovering Rekorderlig renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Slutrapport för Norrbacka Sigtunahem Norrbackavägen 21 efter åtgärd Utarbetad

Läs mer