Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB"

Transkript

1 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/ Anders Johnsson/ Reinhold Larsson/

2 2(17) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Allmänna uppgifter om uppdraget 7 3 Genomförande av uppdraget 7 4 Resultat och sammanställning av mätningar och fysisk genomgång av fastigheten 8 5 Analys och beräkningar 10 6 Åtgärder och rekommendationer 12 7 Ekonomiska kalkyler 16 8 Aktiviteter 17 Byggnad 12

3 3(17) 1 Sammanfattning Rapporten är skriven efter 3 utbildnings/analys tillfällen; 15/9, 20 21/9, 27-28/9 samt ytterligare besök 24-26/10, 7-8/11, 28-29/11 och 5-6/12. Byggnad 12 är en äldre byggnad uppförd en tillbyggnad genomfördes 1965 då ytterligare 2 våningar byggdes ovanpå den befintliga byggnaden. Värme ca MWh/år EL ca 781 MWh/år Byggnad 12 Transmission 858 MWh/år Ventilation 566 MWh/år Obalans 414 MWh/år Luftläckage 44 MWh/år Avlopp 55 MWh/år Nedan listas en sammanfattning av de åtgärdsförslag som presenteras i rapporten; Schakt tätas då stora läckage har detekterats. Till och frånluftsflöde injusteras så balans uppnås. Injustering av värmesystemet för att uppnå en jämnare temperatur i fastigheten. Drifttider för ventilationsaggregat som betjänar plan 1, 5 och 6 anpassas efter verksamhetens nyttjande. Eventuellt monteras spjäll på våningsplan inklusive frekvensstyrning på fläktar. Projektera om luftflödena och gör en ny total injustering som bättre speglar dagens verksamhet. Anpassning av tilluftstemperaturer på tillufts aggregat TF 5701, 5705, 5706, 5708, 5709 samt Ändra inblåsningstemperaturen till 18 C. Värmesystemets pumpar driftanpassas med sänkt pumpstopp från 17 till 15 grader. Energiinformation till brukarna genomförs.

4 Utfall av åtgärder 4(17) Energianvädning före och efter åtgärder i byggnad 12 MWh/år El verksamhet El belysning El ventilation El pumpar Varmvatten Ventilation värme Läckage Transmission Åtgärder Diagram 1 Fördelning av energianvändning före och efter olika åtgärder De olika funktionerna av staplarna i diagrammet kan beskrivas enligt följande Stapel 1 Visar den beräknade värmeenergianvändningen och elenergianvändningen i bygganden med nuvarande befintliga drift av byggnad 12. Stapel 2 I denna stapel har obalansen mellan till- och frånluftsflödena åtgärdats vilket kan åstadkomma en energireducering motsvarande ca 414 MWh/år på värmeenergianvändningen. Stapel 3 Här har åtgärder gjorts genom att man sänker till- och frånluftsflödena med ca 20 % samtidigt som tilluftstemperaturen minskas med ca 1 C. Den minskade värmeenergin uppgår till ca 156 MWh/år och den minskade elenergin med ca 120 MWh/år. Stapel 4 Information till all personal i byggnaden ger en beräknad energireducering motsvarande ca 5 MWh/år på varmvattenanvändningen, ca 33 MWh/år på belysningen och ca 17 MWh/år på annan verksamhets el. Stapel 5 Pumpstopp ändrats till att ske vid utetemperatur över 15 C. den beräknade minskade värmeenergin skulle därmed kunna uppgå till ca 10 MWh/år och den minskade elenergin till ca 5 MWh/år. Stapel 6 En redan planerad åtgärd är att radiatorsystemet skall injusteras. Denna energimängd motsvarar ca % vilket i dessa sammanhang skulle motsvara minst ca 80 MWh/år.

5 5(17) System Ekonomiska kalkyler Energipriser som har använts i kalkylen nedan är följande: Elpris : 600 kr / MWh Värmepris: 500 kr / MWh Besparing Värme [MWh/år] Besparing El [MWh/år] Total Besparing [kkr] Investering [kkr] Pay-off [år] Ventilation < 3 mån (stapel 2) Ventilation mån (stapel 3) Information mån till brukare Pumpstopp Direkt Injustering värme år Tabell 1 Sammanställning av reducerad energianvändning avseende olika genomfördande av åtgärder i byggnad Fastighetsdata till grund för beräkningar och antaganden. Fastighetens golv yta = m 2. o Förbrukning värme, ca MWh/år, eller ca 197 kwh/m 2 år o Förbrukning el, ca 781 MWh/år, eller ca 79 kwh/m 2 år o Vattenförbrukning bedöms vara ca m 3. I beräkningar antas att ca 20 % av kallvattenmängden är varmvatten. (Då mätdata saknas för b 12 har bedömningen gjorts baserats på byggnad 29 och fördelats per m 2 då liknande användning förutsätts för byggnad12). 1.2 Transmissionsförluster Byggnadsdel U- Värde (W/m 2 *K) Area (m 2 ) Temperaturdifferens (K) Energi (kwh/år) Yttervägg 1, Takbjälklag 0, Golv (Yttre r.) 0, Golv (inre r.) 0, Fönster Dörrar/portar Summering Tabell 2 Sammanställning och beräkning av transmissionsförluster i olika byggnadskonstruktioner för byggnad 12

6 1.3 Läckageförluster 6(17) P = 0,04 *φ* I * Cp * A * Δt Summa omslutnings area = m 2 Luftläckage = 2,7 l/s, m 2 Temperaturdifferens = 13 C P = W Q = * 8760 = ca 73 MWh/år 1.4 Ventilationsförluster P = q * ρ * C p * Δt * η Indata; q ta 5701(IA1) = l/s kwh/år q ta 5705 (IA5) = 664 l/s kwh/år q ta 5709 (IA9) = l/s kwh/år q ta 5706 (IA6) = l/s kwh/år q ta 5708 (IA8) = l/s kwh/år q ta 5713 (IA13) = Avstängd vid besiktningstillfället Beräknad elförbrukning kwh/år Summa ventilationsförluster på värmesidan ca 566 MWh/år Summa luftflöde = l/s i Tilluft Summa Frånluft enligt tabell nedan = l/s Det vill säga en obalans motsvarande l/s som kommer in i byggnaden genom infiltration helt utan värmeåtervinning och genererar ytterligare en ventilationsförlust om ca 414 MWh/år. 1.5 Förluster varmvatten Då mätdata saknas för b 12 har bedömningen gjorts baserats på byggnad 29 och fördelats per m 2 då liknande användning förutsätts för byggnad 12. Förbrukning totalt enligt UMAS = 40 l/m 2 och månad för byggnad 29 vilket motsvarande skulle ge m 3 /år för byggnad 12. Antagande att 20 % av denna mängd motsvarar varmvatten = 944 m 3 /år. 944 m 3 /år ger en värmeenergi per helår om ca 55 MWh/år om vi förutsätter en uppvärmning till ca 60 C från grundvattentemperaturen 10 C. 2 Allmänna uppgifter om uppdraget Uppdraget handlar om att analysera och finna åtgärder för att reducera energianvändningen inom regionfastigheter Skåne. Stigande energipriser samt det kommande energidirektivet gör att energi hamnat i fokus. Samtliga personal inom regionfastigheter Skåne som del-

7 tagit aktivt har varit mycket positiva och hjälpsamma till vårt gemensamma arbete. 7(17) Alla synpunkter och kommentarer som framkommit från driftpersonal och hyresgäster har vi försökt sammanställa till en helhetssyn i denna rapport. Personalens engagemang är mycket stort och de är väldigt engagerade och motiverade att hjälpa till i dessa frågor. Att ha en engagerad personal är otroligt viktigt i dessa sammanhang för att överhuvudtaget få till stånd en ändring av arbetssätt och logistik. De har flera goda idéer som inte av olika själ kommer upp till ytan och man ser en möjlighet när externa människor kommer in i organisationen att deras idéer skall finna gehör och uppskattning. Vår kontaktperson genom projektet har varit Peter Jansson Regionfastigheter i Lund samt Weste Eriksson på Regionfastigheter södra Skåne. Tidigare erfarenheter från liknande projekt har visat att det finns möjligheter att reducera den totala energianvändningen upp till % enbart genom att behovsanpassa driftstrategin. 3 Praktiskt genomförande av uppdraget Energikartläggningen av byggnad 12 genomförs i ett samarbete mellan driftpersonalen på Umas och ECiS AB, där ECiS AB även agerar utbildningspart inom utvecklingsprojektet. Mätningar och beräkningar genomförs gemensamt mellan ovan nämnda parter i syfte att utbilda driftpersonalen. Byggnad 12 saknar idag mätning av varmvattenförbrukningen. I beräkningar har antagandet gjorts att av den kallvattenmängd som byggnaden förbrukar antas ca 20 % vara varmvatten. Basen för beräkningen har varit byggnad 29 vattenförbrukning så som 40 l/m 2 och månad. 4 Resultat och sammanställning av mätningar och fysisk kartläggning av byggnaden 12 s energianvändning De olika tekniska installationerna på byggnad 12 har kartlagts genom inventeringar och mätningar av personalen i samarbetet med ECiS AB. Nedan följer en presentation av uppmätta värden för pumpar, ventilation, belysning mm.

8 Pumpar 8(17) Nedan presentas uppmätta drifteffekter, drifttider samt en beräkning av hur mycket elenergi som pumparna förbrukar enligt prognos för driftåret Pump Effekt Drifttid Års energi [kw] [h/år] [kwh] Pump Pump VB 0, Pump Pump VÅV Värme söder 0, Pump Pump VB 0, Pump , Pump , Pump 5722 VÅV 1, Pump VÅV 0, Pump VB 0, Pump N,Ö,V rad 0, Pump Söder rad. 0, Pump VB 0, Pump , Pump Ej dragna - Pump Ej dragna - Summa Tabell 3 Fördelning av elenergianvändning för pumpar i byggnad 12 Belysning Byggnad 12 har varierande belysningsinstallationer men mestadels består belysningen av traditionella lysrörsarmaturer och en mindre andel glödljus. Vid belysningsinventeringen den var det normal arbetsaktivitet i byggnaden. Den sammanlagda belysningseffekten som normalt används uppgår enligt bedömningar till ca 34 kwh/m 2, år. Vilket totalt ger en belysningseffekt om 335 MWh/år, räknat på ca 5500 timmars drifttid. Verksamhets el och belysning I byggnad 12 består verksamhets el och belysning till i huvudsak kontorsutrustning som t ex datorer, skrivare mm det finns även ett flertal TVapparater och viss medicinsk utrustning. Verksamhets el och belysningens eleffekt som används vid normal verksamhet uppgår 92,6 kw. Summa el för verksamhet och belysning blir per kvadratmeter ca 9,4 W/m 2. De 92,6 kw kommer ifrån momentan mätning dagtid då belastningen låg på ca 147 kw samt att ca 92 % av de 147 kw som momentant mättes kommer byggnad 12 tillgodo. Pumpar och fläktars effekt, 42,6 kw, räknas ifrån och kvar blir då ca 92,6 kw. Då belysningen står för ca 61 kw, (6,2 W/m 2 år), blir kvar till övriga verksamhets el ca 31 kw eller ca 3,2 w/m 2 år.

9 Fläktar 9(17) Ovan presentas uppmätta luftflöden, drifteffekter, drifttider, totala tryckuppsättningar samt en beräkning av hur mycket elenergi som allmänventilationens fläktar förbrukade samt hur mycket värmeförluster som orsaka för driftåret Märkning Luftflöde m 3 /s Totalt tryck (Pa) Eleffekt (kw) Drifttid (timmar) η system (%) η VÅV (%) kwh/år (Värme) kwh/år (El) Notering T inblåsning luft, C Frekvensstyrd ja/nej FF , , nej FF Avstängd nej TF , , nej TF , , Halvfart 21,8 nej FF , , Halvfart nej FF Avstängd nej FF , , nej FF , , nej FF , , nej TF , , ,6 nej FF , , nej FF Avstängd nej FF , , Halvfart nej TF , , ,7 nej TF , , ,9 nej TF , Kulvert ventilation nej FF ,296-0, Mindre källare nej Summor 38, nej Tabell 4 Fördelning av energi- och elanvändning för fläktar i byggnad 12 5 Analys och beräkningar Enligt energistatistiken prognos för driftåret 2005 förbrukar byggnad 12: Värme: MWh eller ca 197 W/m 2 El: 781 MWh eller ca 79 W/m 2

10 Vatten: m 3, (i beräkningar antas att ca 20% av kallvattnet värms till varmvatten). 10(17) 5.1 Energianvändning värme i byggnad användes MWh värme i byggnad 12, fördelningen mellan de olika värmeförbrukarna pressenteras nedan i diagrammet. MWh/år Varmvatten Ventilation Luftläckage Transmission Diagram 2 Energianvändningens fördelning i byggnad 12 1 Förbrukare Värmeförbrukning [MWh/år] [%] Transmission ,3% Luftläckage 44 2,3% Ventilation ,5% Varmvatten 55 2,9% Summa % Tabell 5 Fördelning av energianvändningen i byggnad 12 I diagram 1 och tabell 4 redovisas hur den beräknade värmebalansen ser ut. Byggnad 12 har en uppvärmd yta på ca m² vilket innebär att den förbrukade ca 197 kwh/m 2, år. Vid olika mättillfällen har inomhustemperaturen ca grader uppmätts i byggnaden vilket är normalt med tanke på alla internlaster som man har från människor, belysning mm. 5.2 Energianvändning el i byggnad 12 Enligt tillgänglig elenergistatistiken förbrukade byggnad 12 ca 781 MWh el.

11 11(17) MWh/å 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00-1 Övrig verksamhets El Belysning El Pumpar El Fläktar Diagram 3 Fördelning av elenergianvändningen i byggnad 12 Objekt Elförbrukning [MWh/år] Andel [%] El fläktar 240,8 31% Pumpar 30,2 4% Verksamhets el % Belysning ca 6,2 W/m 2 * % m 2 * ca 5500 h Summa % Tabell 6 Fördelning av elanvändningen i byggnad 12 I diagram 2 och tabell 5 pressenteras hur den beräknade elbalansen fördelar sig mellan de olika elförbrukarna i byggnad 12. Byggnad 12 har förbrukat el med ca 781 MWh 2004 vilket utslaget på ytan m² ca 79 kwh/år, m 2. I denna siffra är byggnadens totala elförbrukning inräknad. 6 Åtgärder och rekommendationer Det finns en rad olika åtgärder som kan genomföras för att väsentligt reducera den energianvändning som omsätts på Malmö Sjukhus byggnad 12. Den viktigaste energifaktorn är givetvis att anpassa driften till den verksamheten som förekommer inom sjukhuset. Andra faktorer som är viktiga är givetvis de specifika åtgärderna som driftpersonalen har genomfört på

12 12(17) sjukhuset samt möjligheterna att utveckla dessa ytterligare och även se potentialen att genomföra samma åtgärd på andra byggnader inom området. På ett sjukhus liknande byggnad 12 finns stora ytor som används sällan eller som transportpassager under mark. Det finns även andra områden som används mer eller mindre sällan. För att minska energianvändningen inom sjukhusmiljö kan man fundera över möjligheterna till behovsstyrd belysning. En behovsstyrd belysning kan starta på olika sätt och är med dagens teknik relativt snabb. Belysningen är inget område som studerats i detalj under utbildningens gång mer än att man kan konstatera att det är tänt på flera ställen där inga människor vistades under tiden för vår rundvandring. 6.1 Planerade redan beslutade åtgärder. Injustering av värmen Genom att värmesystemet injusteras vinner man inga direkta besparingar om man tänker sig att inte ändra förutsättningar och parametrar. En injustering av värmen ger dock indirekta besparingar i form av jämnare temperatur i fastigheten samt mindre vädring som i sig kan ge eventuellt en direkt besparing på radiatorvärme om den upphör. Den erfarenhetsmässiga energireducering som man åstadkommer med hjälp av en injustering av värmesystemet ligger kring % av energianvändningen för radiatorsystemet. I detta fall skulle detta motsvara ca 80 MWh/år 6.2 Åtgärder och Investeringar Ventilation Schakt tätas för att minska läckaget ut i fel lokal delar. För att säkerställa balans mellan lokal delar samt att säkerställa att rätt luftmängd når fram till tänkt område bör schakten tätas för att slippa överventilera för att få fram rätt luftmängd. I dagsläget får fläktarna transportera luft till dels luftläckaget i schakten samt den tänkta luftmängden till området som skall ventileras. Efter en tätning av schakten kan sannolikt luftflödena och därmed fläktenergi sänkas och indirekt även värme behovet sänkas i lokalen som avses Till och frånluftsflöden injusteras så att balans uppnås Till och frånluftsflödena i byggnad 12 har en kraftig obalans. Man blåser in idag ca 9 m 3 /s i tilluft och suger ut ca 16 m 3 /s i frånluft. Detta skapar ett underskott av luft om ca 7 m 3 /s som förses fastigheten via öppningar och springor i fönster, dörrar och fasader. Den luft som förses fastigheten på grund av ofrivillig ventilation är utomhustempererad luft och belastar vid uppvärmningssäsongen värmesystemet för att hålla rumstemperaturen på avsedd önskad nivå med ca 414 MWh/år. En balansering av till och frånluft tillsammans med eventuell tätning av öppningar och otätheter gör att stora delar av de 414 MWh/år elimineras och övergår till besparing.

13 6.2.3 Anpassning av tilluftstemperaturer för tilluftsaggregaten 5701, 5705, 5706, 5708, 5709, (17) Tilluftssystem Vid vår inventering upptäckte vi en ventil som hängt sig och konstaterade en inblåsningstemperatur om 24 C. Då ingen driftoptimering med tanke på temperaturer och luftflöde har hunnits med under vår inventering kan följande tabell på potentiella besparingar göras. Varje ruta är beräknad var för sig som en egen aktivitet. Om man väljer att sänka inblåsningstemperaturen med en grad samtidigt som man sänker luftflödet med 20 % får man således den sammanslagna besparingen för objektet. Dagens luftflöde m 3 /s Förändring av inblåsningstemperaturen med 1 C Förändring av luftmängden -20 % TF5701 (IA1) 1, kwh/år kwh/år TF5705 (IA5) 0, kwh/år kwh/år TF5706 (IA6) 3, kwh/år kwh/år TF5708 (IA8) 1, kwh/år kwh/år TF5709 (IA9) 3, kwh/år kwh/år Tabell 7 Minskad energianvändning med reducering av luftflöden och sänkning av tilluftstemperatur Tillufts system Anpassning av drifttider för ventilationssystem våning 1, 5 och 6 Om en drifttids anpassning genomförs på plan 1, 5 och 6 kan nedanstående teoretiska tabell göras på potentiell besparing under dagens drifts förutsättning och därmed kunna utläsa en potentiell tim besparing. Dagens drift tid enligt uppgift från driftpersonalen Förändring av drifttiden med 1 timma/dygn ger besparing på värme Förändring av drifttiden med 1 timma/dygn ger besparing på fläkt eleffekten TF 5701 (IA1) 5475 h/år kw/h kw/h TF 5705 (IA5) 8760 h/år kw/h 160 kw/h TF 5706 (IA6) 5475 h/år kw/h kw/h TF 5708 (IA8) 8760 h/år kw/h kw/h TF 5709 (IA9) 5475 h/år kw/h kw/h Tabell 8 Reducering av energianvändningen för ventilation om drifttiden ändras 1 h per dygn Värmesystemets pumpar driftanpassas med sänkt pumpstopp från 17 till 15 C. Tidigare kördes pumparna kontinuerligt året runt nu har man under senare tidigare in pumpstopp vid 17 C som dock utan vidare kan sänkas till ca 15 C. Detta innebär att elenergin skulle minska med ca 5 MWh/år för

14 pump energi och den minskade värmeenergin skulle motsvara ca 10 MWh/år. 14(17) Energiinformation till brukare Övriga system i fastigheten d v s varmvattensystemet och annan brukar el kan reduceras med hjälp av information. Detta kan dock vara en arbetsam process som ständigt måste pågå eftersom brukarna inte direkt har någon morot för att tänka på detta. Erfarenhetsmässigt har det dock visat sig att informationsflödet är en viktig bit. Genom att få människor att känna delaktighet i en process mot miljön så går det så småningom påverka så att en effekt erhålles på energianvändningen. En effekt motsvarande ca 10 % kan påvisas i andra sammanhang varför vi anser att det borde vara rimligt även i detta sammanhang. Detta skulle innebära ca 5 MWh/år på varmvattenförbrukningen och ca 33 MWh el till belysning per år samt ca 17 MWh/år för annan verksamhets el. 6.4 Utfall av åtgärder Det finns ett flertal åtgärder som kan göras i byggnaden som väsentligt reducerar energianvändningen och förbättrar inneklimatet. Åtgärderna kräver i och för sig handgripliga insatser antingen genom att fläktar varvas om eller att man investerar i t ex frekvensstyrning så att man där efter kan varva om. Nedan i diagrammet visas det beräknade utfallet av de olika åtgärdsförslagen. Energianvädning före och efter åtgärder i byggnad MWh/år El verksamhet El belysning El ventilation El pumpar Varmvatten Ventilation värme Läckage Transmission Åtgärder Diagram 4 Fördelning av energianvändning före och efter olika åtgärder De olika funktionerna av staplarna i diagrammet kan beskrivas enligt följande

15 Stapel 1 15(17) Visar den beräknade värmeenergianvändningen och elenergianvändningen i bygganden med nuvarande befintliga drift av byggnad 12. Observera dock att mindre åtgärder redan genomförts i anläggningarna som ej medräknats i diagrammet. Stapel 2 I denna stapel har obalansen mellan till- och frånluftsflödena åtgärdats vilket kan åstadkomma en energireducering motsvarande ca 414 MWh/år på värmeenergianvändningen. Den indirekta energireduceringen kommer sannolikt att bli ännu större eftersom dragproblemen minskar och därmed minskar också behovet av hög framledningstemperatur till radiatorerna. Denna indirekta energivinst har dock ej medräknats. Stapel 3 Här har åtgärder gjorts genom att man sänker till- och frånluftsflödena med ca 20 % samtidigt som tilluftstemperaturen minskas med ca 1 C. Den minskade värmeenergin uppgår till ca 156 MWh/år och den minskade elenergin med ca 120 MWh/år. Stapel 4 I denna stapel har enbart information getts till all personal i byggnaden vilket ger en beräknad energireducering (bygger delvis på erfarenheter från andra sjukhus) motsvarande ca 5 MWh/år på varmvattenanvändningen, ca 33 MWh/år på belysningen och ca 17 MWh/år på annan verksamhets el. Stapel 5 I denna stapel har pumpstopp ändrats till att ske vid utetemperatur över 15 C. den beräknade minskade värmeenergin skulle därmed kunna uppgå till ca 10 MWh/år och den minskade elenergin till ca 5 MWh/år. Stapel 6 En redan planerad åtgärd är att radiatorsystemet skall injusteras. Detta ger normalt ingen direkta energireducering om inte framledningstemperaturen totat kan sänkas. Dock sker oftast en indirekt energireducering i och med att temperaturnivåerna blir jämnare i byggnaden. Benägenheten att behöva vädra kommer att minska varför också det normalt blir en påverkan på energianvändningen för värmesystemet. Denna energimängd motsvarar ca % vilket i dessa sammanhang skulle motsvara minst ca 80 MWh/år.

16 16(17) Befintlig Balansering Minskade Information Pumpstopp Injustering drift luftflöden luftflöden till brukare av värmesystem och temperatur Åtgärd Transmission [MWh] Läckage [MWh] Vent värme [MWh] VV [MWh] El pumpar [MWh] El vent [MWh] El belysning [MWh] El verksamhet [MWh] Tabell 9 Sammanställningstabell över ovan beskrivna energireduceringar genom olika åtgärder 7 Ekonomiska kalkyler System De åtgärder som kan vara aktuella i sammanhanget och som redovisas med ekonomisk kalkyl är de åtgärder som kan förväntas ske inom närmaste tiden och ett år framåt. I tabellen nedan pressenteras de ekonomiska kalkylerna för de olika åtgärdsförslagen som presenteras i rapporten Total besparingspotential Energipriser som har använts i kalkylen nedan är följande: Elpris : 600 kr / MWh Värmepris: 500 kr / MWh Besparing Värme [MWh/år] Besparing El [MWh/år] Total Besparing [kkr] Investering [kkr] Pay-off [år] Ventilation < 3 mån (stapel 2) Ventilation mån (stapel 3) Information mån till brukare Pumpstopp Direkt Injustering värme år Tabell 10 Sammanställning av total energireducering samt investeringskostnader för olika genomförande av åtgärder.

17 17(17) 8 Aktiviteter 1 Behovsanpassa ventilationsflöden och tilluftstemperaturer 2 En genomgång av hur man placerat givare i rörsystemen. Har vi rätt värden i förhållande till önskvärt för att få ett korrekt beslutsunderlag i övervakningssystem. 3 Finns nödvändiga parametrar presenterade i styr- och övervakningsbilder 4 Genomgång av energimätare, mätning av kallvatten, varmvatten, värme samt total fastighets el bör kunna avläsas för att få en god uppföljning av fastighetens energiförbrukning. 5 En genomgång av belysningseffekter samt möjligheterna att styra dessa efter behov.

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Kv. Ankarstjernan 58 Karlskrona

Kv. Ankarstjernan 58 Karlskrona ENERGIKARTLÄGGNING SKEPPSGOSSEN Kv. Ankarstjernan 58 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Besparingspotential i miljonprogramhusen

Besparingspotential i miljonprogramhusen Besparingspotential i miljonprogramhusen Renovering till passivhusprestanda myt eller verklighet 23 okt 2007 Catarina Warfvinge Bitr Miljöchef Bengt Dahlgren AB Univ lekt vid Lunds Tekniska Högskola Den

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Specificerade åtgärdsförslag :

Specificerade åtgärdsförslag : Specificerade åtgärdsförslag 2016-03-17: Helsingborg, by01 Belysning - Förbättrad belysningstyrning i garage 100 5,1 20 21 800 Helsingborg, by01 Ventilation - Eliminera obalansen per aggregat samt driftoptimera

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av:

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08 Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: RAPPORT Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 Kund SABO Konsult WSP Systems 121

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-12-04 Objekt: 14-006 - Söderhagen 1:8 Utförd av: Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum:

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum: Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: 217 64 Ort: Malmö Datum: 2008-06-17 Sida 2 av 6 Nu är er energideklaration klar En energideklaration beskriver

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning.

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Valåsskolan Mölndals stad ÅF Infrastruktur Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1971 Area: 2 237 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå Mars 2007 Genomförandegrupp: Sven-Elis Fahlgren Anders Nordlund

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8244 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 2015-08-29 VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 SVERIGES VÄRMEMARKNAD (FJV) VART TAR VÄRMEN VÄGEN? Den största delen av energin för uppvärmning ventileras bort via frånluftssystemet. Fortfarande är få bostäder

Läs mer

Rapport för klimat och energiåtgärder på BRF Stigs Gård- Strömsbro

Rapport för klimat och energiåtgärder på BRF Stigs Gård- Strömsbro BRF Stigs Gård Laxgången 10-102 806 41 GÄVLE Namn Telefon Fax Biltelefon E-post Ert datum Vår ref. Datum Sören Larsson 026-12 77 90 026-12 87 90 soren.larsson@styrochstaller.se Sören Larsson 2011-04-11

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik

RAPPORT. Energikartläggning. Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan RAPPORT Energikartläggning Grangärdehallen AB, Livsmedelsbutik Datum 2012-12-21 TH Energiteknik, Trollhättan Daniel Hårdfelt Fredrik Hennström Tord Hedgren Nr 110 Energikartläggning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppföljning andra året (2013-2014) i drift

Uppföljning andra året (2013-2014) i drift 2014-10-30 RAPPORT Södra Climat Arena Uppföljning andra året (2013-2014) i drift IG Passivhus Sverige Tel: 0470-705174 Fax: 0470-705179 Mobil: 0709-123096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0

HÖGHUS ORRHOLMEN. Energibehovsberäkning. WSP Byggprojektering L:\2 M. all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 HÖGHUS ORRHOLMEN Energibehovsberäkning L:\2 M 435\10060708 Höghus Orrholmen\5_Beräkningar\Energibehovsberäkning.doc all: Rapport - 2003.dot ver 1.0 WSP Byggprojektering Uppdragsnr: 10060708 2 (6) Energibehovsberäkning

Läs mer

Byälvsvägen , Bagarmossen. - VVC-förluster.

Byälvsvägen , Bagarmossen. - VVC-förluster. Byälvsvägen 197-263, Bagarmossen. - VVC-förluster. Denna rapport redovisar resultat från mätningar av system för värme, varmvatten och VVC, för flerbostadshus med fjärrvärmeundercentral vid Byälvsvägen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Öjersjö 5:10

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Öjersjö 5:10 Utgåva 1:1 2015-05-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Öjersjö 5:10 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning första året i drift. IG Passivhus Sverige 2013-05-28

RAPPORT. Förskolan Trädgårdsstaden. IG Passivhus Sverige. Uppföljning första året i drift. IG Passivhus Sverige 2013-05-28 2013-05-28 RAPPORT Förskolan Trädgårdsstaden Uppföljning första året i drift IG Passivhus Sverige Tel: 0470-70 51 74 Fax: 0470-70 51 79 Mobil: 0709-123 096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björken 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RegionFastigheter en del av Region Skåne

RegionFastigheter en del av Region Skåne RegionFastigheter en del av Region Skåne Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm 1 UMAS Kvinnokliniken Investeringar CRC, Malmö P-hus, Helsingborg Hälsa och samhälle, Malmö DC, Malmö 2 Akutmottagning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13 Utgåva 1:1 2013-02-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Finneskog 21:13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer