Informations- och planeringsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informations- och planeringsärenden"

Transkript

1 Protokoll 1 (8) Teknikutskottet LK/ Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Erik Jansson (SIV) Åsa Johansson (S) ordförande vice ordförande ers för Aida Alvinius (M) 23 24, I tjänsten Särskilt inbjudna Justering Agnetha Jonsson, chef landstingsservice Lars Nilsson, chef landstingsfastigheter Susanne Jangentorp, sekreterare Henrik Erntsson, konsult 24 Miranda Fredriksson, miljösamordnare 30 Curt Monfelt, miljöchef 24 Peter Björklund, driftledare 25 Christer Dalberg, driftledare 25 Pär Lindström, lokalutvecklare 25 Jim Nilsson, projektledare utrustning 25 Torbjörn Nilsson, teknikförvaltare 25 Kenneth Nyman, projektledare 25 Anna-Carin Edström, bitr divisionschef/verksamhetsutv 27 Åsa Dahlström, avtalscontroller 27 Kjersti Marthinsen, enhetschef ledningsstöd 28 Eva Eriksson, utvecklingsledare 29 Utsågs Mats Sandström att jämte ordföranden justera dagens protokoll 23 Dagordning och övriga frågor Dagordningen godkändes och fastställdes. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Informations- och planeringsärenden 24 Strategisk miljöbedömning hus 60 Miljöchef Curt Monfelt inledde med att beskriva skillnaden mellan en miljökonsekvensbeskrivning och en strategisk miljöbedömning.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (8) En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra verksamheter som antas medföra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla Miljöförutsättningar i området Troliga miljökonsekvenser Åtgärder för att minska miljökonsekvenser Alternativ inklusive nollalternativ Irreversibla effekter Beskrivning av risker för människors hälsa eller miljö En strategisk miljöbedömning är en miljömässig bedömning av ett övergripande eller strategiskt beslut vilket innebär ett beslut som har konsekvenser i ett långt perspektiv. Exempelvis en utvärdering av en policy, en plan, ett program eller ett projekt. Enligt EU-direktiv (2001/42/EG). Som mall för att göra en strategisk miljöbedömning ingår Landstingets miljöpolitiska program Hållbar utveckling omfattande tre perspektiv (sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter) Miljökvalitetsnormer 16 miljömål Konsult Henric Erntsson beskrev den strategiska miljöbedömningen som genomförts för projektet hus 60. Projektet innefattar ny- och ombyggnad av lokaler till operation öst inom Centralsjukhusets område i Karlstad. Värmland lyfts fram som ett föredöme när det gäller miljöarbete kopplat till nybyggnationer. Curt Monfelt nämnde också att Landstinget i Värmland kom på andra plats i en stor undersökning om landstingens miljöarbete. 25 Verksamhetspresentation landstingsfastigheter Inledning Landstingsfastigheters chef inledde med att beskriva fastigheters uppdrag vilket omfattar att tillhandahålla färdigrustade lokaler med service till landstingets verksamheter. På marginalen upplåts lokaler som landstingets verksamheter inte har behov av till externa kunder som exempelvis Region Värmland, kommunerna, privata vårdgivare och enskilda företag. Småprojekt Lokalutvecklare Pär Lindström beskrev exempel på småprojekt som landstingsfastigheter genomför exempelvis byte av dörr, mindre lokalanpassningar och åtgärder vid dålig belysning. Det krävs minimal planering för den här typen av ärenden. Pengar är avsatta i fastigheters budget för underhåll. Ärenden anmäls till fastigheter via Serviceportalen.

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (8) Möbelrutiner Pär beskrev också rutiner för möbelhantering i landstinget. Fastigheters uppdrag att tillhandahålla färdigrustade lokaler innefattar även möbler och inredning för samtliga lokaler. I första hand används befintlig inredning det vill säga inredning som ägs av landstinget. Eventuella kompletteringar sker med inredning som kan integreras i en sådan miljö. I varje byggnadsobjekt ska finnas ett utrymme för korttidsförvaring av eventuella överblivna möbler för frekvent användning. Vid behov av kompletteringar inom en byggnad ska i första hand enheter ur detta förråd utnyttjas. Vid ombyggnadsprojekt inventerar landstingsfastigheter och berörd personal befintlig inredning. Allt som uppfyller funktionsbehov märks för återanvändning i de åtgärdade lokalerna. Vid behov av kompletteringar avropar landstingsfastigheter via avtalsdatabasen på verksamhetens bekostnad. Eventuell övrig befintlig inredning samlas i objektets förråd eller utrangeras beroende på skick. Förebyggande underhåll Driftledare Christer Dahlberg informerade om förebyggande underhåll. Drift inom fastigheter hanterar cirka arbetsorder per år. Av dessa arbetsorder genereras cirka med automatik, cirka är projektrelaterade varav cirka 950 stycken är åberopande av garanti. Driften inom fastigheter omfattar 50 personer. Husvis årsservice Genomförandet av husvis årsservice har pågått i cirka 6 7 år. Fastigheter skickar ut information till verksamheten när de kommer att genomföra servicen. Arbetet utförs av personal från olika orter i länet i samarbete. Det finns flera fördelar med att åka ut till varandra och genomföra servicen tillsammans. Det blir inte så sårbart när flera kan flera områden och man lär känna varandra. Servicen har lett till att antalet akuta fel har minskat. Trådbundna kommunikationssystem Projektledare Kenneth Nyman informerade om trådbundna kommunikationssystem som omfattar Telefoni Datakommunikation Driftlarm Kabel-TV Tidgivning Passage/inbrott Brandlarm Kallelsesignal Personsökaranläggning Personsökaranläggningen innefattar

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (8) Personsökning Akutlarm Medicinteknisk övervakning Kallelsesignal (tyst vårdmiljö) Patienttransportdirigering Överfallslarm Driftstart Projektledare Jim Nilsson redovisade hur arbetet går till i en driftstartsprocess. Träffar med verksamhetsföreträdarna sker i ett tidigt skede. 15 veckor innan färdigställande görs en avstämning av aktiviteter och tidplan. Exempel på aktiviteter i processen Personalbemanning Läkemedel Patient kost/mat Patientkallelse Plan B+C prioritera Skyltning Teknisk utrustning Datorer Telefoni Kraftförsörjning och jordning Lokalutvecklare Per-Erik Agneholm informerade om kraftförsörjning och jordning. En fråga har tidigare ställts i teknikutskottet om avbrott som varit i datanätet kan ha orsakats av problem kring jordning av elnät. Enligt de undersökningar som genomförts har aktuella störningar inget samband med jordning. Landstinget följer den standard som finns och besiktningar genomförs regelbundet. Parkering Lars Nilsson informerade att lösningen för parkeringsautomaterna att man ska kunna stämpla in och ut i olika betalningsautomater vid ett parkeringstillfälle ännu inte är löst. Det är problem med mjukvaran. Lars återkommer med information när problemet är löst. 26 Förtydligande av regelverket för anslutning till servicelinjerna Landstingsservice chef informerade om regelverket och tolkning av ersättning vid anslutning till kommunal linje vid särskilda skäl. Utgångspunkter Förslaget syftar till att erbjuda ersättning för sjukresa till patientgrupper med särskilda behov. Patienter med intyg för färdtjänst räknas med automatik till denna grupp. Resterande värmlänningar erbjuda resa med kollektivtrafik till en låg kostnad.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (8) Särskilda behov Särskilda behov delas in i medicinska- och transporttekniska skäl. Medicinska skäl: När patienten inte klarar av att åka med allmänna kommunikationer. Transporttekniska skäl: När allmänna kommunikationer saknas på hela eller delar av sträckan. En diskussion fördes i teknikutskottet. Agnetha Jonsson säkerställer att interna instruktioner innehåller rätt information. Återkoppling sker vid nästa teknikutskott. 27 Beställningsportalen Biträdande divisionschef Anna-Carin Edström lämnade en redogörelse om nuläget i upphandlingen. Ett överklagande är inlämnat till förvaltningsrätten. Pilotprojekt planeras starta inom folktandvården och operation under hösten 2013 och breddinförande under Överklagandet kan dock leda till att projektet försenas. En organisation kring beställningsportalen är tänkt att stödja hela flödet och vara gemensam support till användaren. Ansvar för uppföljning ska ingå där inköpsmönster, avtalstrohet och prisjusteringar följs upp. Det ska också finnas ett ansvar för utveckling och att ansluta nya produkter samt tjänster. Idag har landstinget leverantörer varav 600 finns i avtalsdatabasen. Avtalscontroller Åsa Dahlström beskrev vilka besparingar ett elektroniskt beställningsstöd medför. Besparingspotential enligt Ekonomistyrningsverket Billigare inköp, varor och tjänster kan köpas in till lägre priser, 0 till 4 procent av inköpsvolymen, vilket motsvarar miljoner kronor. Enklare inköp, effektivisering av interna processer, 5 till 10 minuter per beställning och 10 till 20 minuter per faktura 5 minuter per beställning = 1,2 miljoner kronor 10 minuter per faktura = 2,4 miljoner kronor Bättre inköp, ökad kvalitet och service. Det är stort värde men svårt att värdera i pengar. Besparingspotential avtalstrohet Landstingets inköp totalt per år motsvarar drygt 4 miljarder kronor varav 300 miljoner kronor är förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. Uppskattningsvis köps varor utanför avtal för 60 miljoner kronor. En besparing på 6 miljoner kronor bör vara möjlig. En total besparing beräknas bli 10,5 18 miljoner kronor.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (8) Realisering av besparingspotentialerna Ledning och styrning och IT-stöd för hela processen från upphandling till betald faktura är en förutsättning. Inköpsprocessen ska starta redan vid upphandling och antalet leverantörer och beställare ska minskas. Systematisk uppföljning och återkoppling till verksamheterna är också en viktig del. 28 Planeringsprocessen LP 2014 Enhetschef Kjersti Marthinsen presenterade det pågående arbetet med landstingsplanen Arbetet pågår med att skriva dokumentet. Som exempel nämndes målområdet miljö. För att minska miljöavtrycket fortgår arbetet enligt det miljöpolitiska programmet. Indikatorer är ekologiska och etiska livsmedel, utsläpp av växthusgaser från landstingets energianvändning, utsläpp av växthusgaser från tjänsteresor och avfallsmängd. Ärenden till landstingsstyrelsen den 23 april och 28 maj 29 LK/ Vårdgivardirektiv för medicintekniska produkter Utvecklingsledare Eva Eriksson informerade om vad ett vårdgivardirektiv är. En dialog fördes i teknikutskottet. Vårdgivardirektiv anger den politiska ledningens tolkning av hur landstinget ska uppfylla lagar, föreskrifter och andra författningar. Det tydliggör ansvar, säkerställer att resurser finns i organisationen och omfattar hela eller delar av landstingets verksamhet. Direktivet beskriver hur landstinget ska tillämpa bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Utskottets synpunkter till handläggaren: Utskottet lämnade förslaget utan synpunkter Paragrafen förklarades omedelbart justerad 30 LK/ Slutredovisning miljöpolitiska programmet Miljösamordnare Miranda Fredriksson redovisade slutredovisningen för det miljöpolitiska programmet Det övergripande målet är halverad klimatpåverkan jämfört med Fokusområden är fastigheter, transporter samt mat och måltider. Övriga arbetsområden är avfall, upphandling och läkemedel.

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (8) Fastigheter Klimatpåverkan har minskat med 70 procent genom ursprungsmärkt el från vind- och vattenkraft, bergvärme och värmepumpar samt optimerad energianvändning. Transporter Klimatpåverkan från landstingets resor med tjänstebil har minskat med en tredjedel genom färre verksamhetsanknutna bilar, övergång till etanolbilar, fler resor med buss och tåg samt ökad användning av video- och webbteknik. Mat och måltider Inköp av ekologisk mat har dubblerats, andelen vegetariska måltider har ökat, råkostmatsedeln har säsongsanpassats och ris har ersatts med bland annat matvete. Övriga arbetsområden Ett systematiskt arbetssätt har påbörjats kring upphandling. För läkemedel har en handlingsplan tagits fram. 31 LK/ VC Västerstrand Karlstad God närmiljö avseende kommunikation och tillgänglighet Landstingsstyrelsen beslutade att teckna hyresavtal avseende lokaler på Kolvgatan inom Våxnäs handelsområde i Karlstad för barn- och mödravårdsverksamhet. Samtidigt uppdrogs till landstingsdirektören att i samverkan med Karlstads kommun verka för förbättrade möjligheter till god närmiljö avseende kommunikation och tillgänglighet. Etableringen är väl lokaliserad med hänsyn till allmänna kommunikationer, med närmaste busshållplats cirka m från huvudentrén. Avståndet till det frekvent använda cykelvägsnätet är idag cirka 450 m men kommer efter kommunens planerade men ej tidssatta utbyggnad att reduceras till cirka 150 m. Det finns gångbanor från det centrala gång- och cykelvägnätet i stadsdelen fram till fastigheten. Inne på fastigheten finns såväl ytor för parkering för besökare/personal till verksamheter i området som för gångkommunikation. Fastighetsägaren analyserar möjligheterna till att förändra förhållandena i direkt anslutning till huvudentrén. 32 LK/ Strategiska investeringar 2013 Planerade investeringar 2013 Den relativt höga investeringsnivån som beskrivs i flerårsplanen och de ökade avskrivningarna innebär att landstinget under de närmaste åren har ett sparsamt utrymme för ytterligare nya investeringsprojekt. Inför 2013 har en prioritering av nyinvesteringar gjorts enligt nedan:

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (8) Investering Utgift MR till Torsby 19,0 Utodlingsrobot 2,0 Entré Barn- och ungdomspsykiatrin 5,2 C-båge, ortopeden 1,5 Multimedia projekt 2,0 Övervakning på akutmottagning Torsby 1,8 Folktandvården, Kristinehamn lokaler 23,9 Förbättrad materialförsörjning 2,1 System och utrustning för personalkläder 9,2 CT3 i Karlstad 5,8 Energiprojekt Torsby 14,0 Totalt 86,5 Utskottets synpunkter till landstingsstyrelsen: Utskottet lämnade förslaget utan synpunkter Paragrafen förklarades omedelbart justerad 33 Övriga frågor Inbjudningar Länsstyrelsen klimatdag, handlar om ett klimatneutralt Värmland, Stefan Edman deltar. Värmlandsstrategi i Sunne den 24 april. Information från seminarier Ordföranden har varit på miljöseminarium i Jönköping. Vid protokollet Susanne Jangentorp Justerat den / 20 Eva Hallström Mats Sandström

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C PROTOKOLL 1 (8) TEKNIKUTSKOTTET Plats Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C Beslutande Mats Sandström (S), ordförande ( 11, 12 punkt 1) Eva Hallström (MP), ordförande (från 12 punkt 2) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

MA-Skåne Staben 1 (35)

MA-Skåne Staben 1 (35) Staben 1 (35) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 MA-Skånes uppdrag och verksamhet 3 Verksamhetens mål en rationell upphandling är en känslig fråga med ett delat ansvar 3 Årets viktigaste händelser 4

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch

08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-03-19 LK/130491 Plats Landstingshuset, Karlstad 08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar - Landstingsplan

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer