Landstingshuset, sammanträdesrum 230 A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingshuset, sammanträdesrum 230 A"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (8) TEKNIKUTSKOTTET Plats Landstingshuset, sammanträdesrum 230 A Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Mats Sandström (S) vice ordförande Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Thomas Olsson ers för Malin Hall Ersättare I tjänsten Justering Marianne Utterdahl (SIV) Peter Furster, chef landstings-it Susanne Jangentorp, sekreterare Agnetha Jonsson, chef landstingsservice Lars Nilsson, chef landstingsfastigheter Utsågs vice ordföranden att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 42 Formalia Dagordningen godkändes. Aida Alvinius kommer att ersätta Malin Hall (M) i teknikutskottet från nästa möte. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 43 Rapporter Åtgärder för budget i balans, VP 2012 och flerårsplan 2013 Landstings-IT Peter F presenterade åtgärder och resultat inom landstings-it. Prognosen för 2011 pekar på ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Landstings-IT startade redan i våras en form av PlusNu-arbete föranlett av ett beslut i Cosmic. Då var underskottet 3,9 miljoner kronor vilket nu har minskat till -1,9 miljoner kronor. Övriga åtgärder PlusNU Följer sedan tidigare noggrant kostnadsutvecklingen på kontonivå.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 2 (8) Fortsatt stor återhållsamhet avseende resor, hotell, kurser och konferenser. Inställd planerad IT-dag. Övertagande av ansvar för mobilsynk med egen personal (LiV sparar 400 tkr). Alla tågresor beställs som icke avbokningsbara. Licenshanteringen ses över och målsättningen är att minska underskottet med ytterligare 0,5 miljoner kronor till årsskiftet. Verksamhetsplan 2012 Nedan följer ett axplock från handlingsplanen. Ett kontinuerligt arbete pågår med att stödja Pegasusprogrammet på ett optimalt sätt NPÖ är driftsatt med Landstinget i Värmland som såväl konsument som producent Vidareutveckling av Datalager med rapporter samt data från fler verksamhetssystem. Systemet Vania är avvecklat Genomföra första versionen av tjänsteorienterad IT Prioriterade processer inom ITIL är införda Ramverk för Landstings-IT:s arkitekturarbete etablerat Upprätta, underhålla och följa projektportfölj för pågående och planerade projekt inom Landstinget i Värmland vilka påverkar IT:s resursallokering Långtidsplanen Planen ska stämmas av så att den är i linje med IT-strategin. Fokusområden Medborgarperspektivet Sammanhållen vårdinformation, invånartjänster exempelvis 1177, regional ehälsa. Verksamhetsperspektivet Verksamhetsperspektivet omfattar samma fokusområden som medborgarperspektivet men ger effekt inne i verksamheten.

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 3 (8) Medarbetarperspektivet IT-styrnings och förvaltningsorganisation, implementerar förändringar från IT-utredningen. Kontrollerad sourcing. Ekonomiperspektivet Beslutsstöd och uppföljning innebär utveckling av datalager. Arbetsmetodik omfattar finansieringsmodell samt IT-styrning och förvaltning. Vårdtjänster och vårdsystem innebär sammanhållen vårdinformation. Landstingsservice Agnetha J informerade om landstingsservice arbete. Ekonomi Det ekonomiska utfallet till och med oktober är ett underskott på 3,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett underskott på cirka 5,7 miljoner kronor. Orsaken är framförallt att kostnaderna för patientresor har ökat och till viss del ökade portokostnader. Personalkostnaderna är i balans mot budget. Översyn pågår av det nya avtalet för patientresor som trädde i kraft 1 juli Antalet resor har minskat men resorna är dyrare. PlusNU- åtgärder för budget i balans- kortsiktiga lösningar Restriktivitet med vikarier vid frånvaro Inställda utvecklingsdagar inom städ och kundservice Restriktivitet vid tjänsteresor, utbildningar, konferenser Omprioritering av utvecklingsresurser till löpande drift Verksamhetsplan 2012 Det finns en röd tråd i verksamheterna. Arbetet med 2012 års verksamhetsplan påbörjades i juni års verksamhetsplan är en fortsättning på Fokusområden 2012 Införa kostprojektet vid halvårsskiftet Implementering av nytt teleavtal. Uppgradering av plattformen och införande av IP-telefoni.

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 4 (8) ABBA-projektet med förenklad anmälan, betalning och hantering av frikort 2012 och Genomslag för LEAN. Processorienterat arbetssätt. Förbättringsområden med patient- och kundfokus Fortsatt utveckling av ledarskap och medarbetarskap. Värdegrunder och förhållningssätt. Landstingsservice ledarskapssyn Fokusområden 2012 Spetsar till miljömålen. Alla verksamheter genomför minst ett förbättringsprojekt inom området Kompetensförsörjning. Framtidens servicemedarbetare. Ekonomiska förutsättningar 2012 Differens Hälsovalet Uppräkning 1,7 % Omställningsprogram Prognos ,6 miljoner kronor -1,5 miljoner kronor -1,4 miljoner kronor -5,7 miljoner kronor Obalanser inför 2012 är 10, 2 mnkr. Åtgärder Mindre engångskostnader Helårseffekt avtalspensioner (7 tjänster) Samordnad administration sjukresor Nya arbetssätt inom städ, serviceteam Nya avtal för port, telefoni, livsmedel Förslag om förändrat regelverk sjukresor och samordnad kostproduktion. Landstingsfastigheter Lars N informerade om resultat och åtgärder inom landstingsfastigheter Ekonomi PlusNU-arbetet började på sätt och vis redan i januari när landstingsfastigheter fick en budget som inte hade medel för att täcka underhåll.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 5 (8) Prognos för 2011 är ett underskott på 4 miljoner kronor. Resultatet styrs helt av att landstingsfastigheter inte fått kostnadstäckning för de av landstingsledningen beslutade åtgärderna för att täcka eftersatta underhållsbehov i lokalbeståndet för folkhögskoleverksamhet. Dessutom saknar landstingsfastigheter driftanslag för underhåll Fram till och med 2010 finansierades underhållsåtgärder inom investeringsramens rubrik säkra drift. För 2011 finns inte denna rubrik tillgänglig. Från och med 2012 ska landstingsfastigheters driftkostnadsram utökas med 26 miljoner kronor för att täcka kostnader för nödvändiga underhållsåtgärder. Prognosen innehåller dessutom en straffavgift till Karlstads kommun på cirka 1,1 miljoner kronor för att behovet av köpt värmeenergi till Centralsjukhuset reducerats så stort. Landstingsplan Förändringar LB 2011 Återväxling Hälsovalet 412 miljoner kronor + 42 miljoner kronor 454 miljoner kronor./. Till allmänmedicin./.7 miljoner kronor 447 miljoner kronor Ny ram Dessutom underhåll 453 miljoner kronor 25 miljoner kronor Värmeförbrukning Den köpta värmeenergin har reducerats. Elförbrukning LiV Elförbrukningen har sjunkit. Verksamhetsplan 2012 Förbättringar pågår kring arbetet med de stora investeringsprojekten som exempelvis CSK 2013 och rättspsykiatrin. I ett tidigt skede innan byggnation påbörjas har verksamheten möjlighet att se en tredimensionerad bild av ett rum för att kunna påverka så att utvecklingen av komplicerade rum blir optimal.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 6 (8) 44 Ärenden för beslut i landstingsstyrelsen Rivning av hus 6 (F) före detta distriktskansliet inom kvarteret Solrosen, Kristinehamns kommun, LK/ Teknikutskottet tillstyrkte ärendet. Samlokalisering av den allmänpsykiatriska öppenvården och rättspsykiatrins utslussningslägenheter i kvarteret Solrosen, hus 4, Kristinehamns kommun, LK/ Teknikutskottet tillstyrkte ärendet. Eventuella förändringar i den fortsatta hanteringen ska delges utskottet. 45 Informationsärenden Upprustning av lokaler för hälso- och sjukvårdsverksamhet inom kvarteret Mandolinen 1, Karlstad, LK/ Lars N informerade om ärendet. Verksamheterna inom kvarteret Mandolinen omfattar idag division allmänmedicin, HHR, diagnostik och länsspecialiteter. Inom kvarteret finns även lokaler för folktandvården samt utbildningslokaler för tandhygienister. Vårdcentralen Kronoparken har sedan flera år tillbaka ett stort tryck på verksamheterna till följd av det stora antalet patientbesök. Brist på ändamålsenliga lokaler och trångboddhet utgör ett påtagligt hinder för en effektiv verksamhet. Projektet innebär att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler genom ombyggnads- och upprustningsåtgärder i delar av nuvarande lokaler samt utökning av lokalarea via ombyggnad av tidigare uthyrda lokaler. Påvisade ljudproblem med överhörning åtgärdas. Den fysiska tillgängligheten och skyltningen uppgraderas till dagens krav. Landstingets fastighetsbestånd Lars N visade en förteckning över landstingets fastighetsbestånd. Cirka m 2 är inhyrda lokaler.

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 7 (8) Invallning CSK Lars N rapporterade hur långt man kommit med projektet kring invallning. Invallningen avser området från Karl den niondes bro till villabebyggelsen på Sommaro. Allmänheten informeras i januari Ärendet skickas sen vidare till miljödomstolen kring februari/mars. Miljöprövning sker och detta kan ta uppemot 1 år. Dagvattennätet i området är underdimensionerat. Detta ses också över i projektet. Planen är göra utjämningsmagasin dit dagvattnet förs. Det blir både öppna och under jord. Det gama vattentaget kommer att göras om till en rekreationsyta. Kostnaden för projektet är cirka miljoner kronor. Avtal kommer att skrivas med kommunen. Kostnaden för landstinget ligger inom kostnadsramen i Landstingsplanen. Det kommer att skapas bra gång- och cykelvägar runt området. Ärendet tas upp i teknikutskottet under 2012 för beslut om avtal med Karlstads kommun och finansiering. Aktuellt läge för parkeringssituationen CSK och projektet för att göra CSK mer tillgängligt Lars N informerade. 142 parkeringsplatser har tagits i bruk vid Centralsjukhuset. Ytterligare 112 platser är klara inom kort. Före jul kommer nya betalautomater där man kan betala med olika slags kort och välja om man vill betala före eller efter att man har parkerat. Parkeringssituationen vid akutmottagningen har ännu inte förändrats Man får fortfarande hämta parkeringstillstånd på akuten. Avgifterna för parkering är oförändrade än så länge. Det nya resecentrumet är färdigt före jul. Det blir en väderskyddad förbindelse fram till huvudentrén. Det blir också en väderskyddad hållplats med information om busstider. Gång och cykelvägar kommer att förbättras till huvudentrén. Nästa steg i arbetet är att bygga utjämningsmagasin och op öst. De parkeringsplatser som då tas i anspråk måste ersättas med andra platser.

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND TEKNIKUTSKOTTET 8 (8) Investeringar 2011, godkännande LD nr 09-11, LK/ Investeringar 2011, godkännande LD nr hade skickats ut för kännedom till teknikutskottet. Dokumentet lades efter genomgång till handlingarna. Inbjudningar Eva H informerade om aktuella inbjudningar Under januari 2012 anordnar Fredrik Holm flera seminarier. Eva skickar ut mail om detta. Energimyndigheten 9 dec Energiutblick mars i Göteborg Alla i teknikutskottet uppmanades att ta med information om inbjudningar som berör teknikutskottets områden eller att informera från något man själv deltagit på. 46 Övriga frågor Cykelställ vid nya Landstingshuset Eva H tog upp att det verkar behövas flera cykelställ vid landstingshuset eftersom de som finns är välanvända. Agnetha J informerade om att det är mycket gamla cyklar som står kvar efter Metso Papers personal. En uppmaning kommer att gå ut till dem att ta rätt på sina cyklar. Vid protokollet Susanne Jangentorp Justeras Eva Hallström Mats Sandström

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C PROTOKOLL 1 (8) TEKNIKUTSKOTTET Plats Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C Beslutande Mats Sandström (S), ordförande ( 11, 12 punkt 1) Eva Hallström (MP), ordförande (från 12 punkt 2) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Informations- och planeringsärenden

Informations- och planeringsärenden Protokoll 1 (8) Teknikutskottet 2013-04-16 LK/130062 Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund

Läs mer

Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset. Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S)

Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset. Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Protokoll 1 (6) Teknikutskottet 2014-04-02 LK/140109 Plats Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Birgitta Kringlund

Läs mer

Sekretariatet 2015-04-15 LK/150028. Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande. Utsågs Per Gruvberger att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Sekretariatet 2015-04-15 LK/150028. Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande. Utsågs Per Gruvberger att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll 1 (5) Teknikutskottet Sekretariatet 2015-04-15 LK/150028 Plats Centralsjukhuset, hus 76 Beslutande Eva Hallström (MP) ordförande Per Gruvberger (S) vice ordförande Patrik Fornander (M) Eva Sidenvall

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Tisdag den 21 april 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland. Revisionsrapport

Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland. Revisionsrapport Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland Revisionsrapport 28 Oktober 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och Syfte... 3 2. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Dr Prag, hus 2, plan 2 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset Partigrupp alliansen, Dr Prag, hus 2, plan 2 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(32) Samordningskansliet 2014-03-12 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2014-03-20--21 PLATS: Styrelserummet,

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Protokoll 1(44) 2011-03-30 Landstingsstyrelsen Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Harriet Jorderud Nils Hultin för Robert

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer