Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset. Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset. Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S)"

Transkript

1 Protokoll 1 (6) Teknikutskottet LK/ Plats Vårdcentralen i Kristinehamn, länsrättens lokal i rättspsykiatrihuset Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Thomas Olsson (C) Åsa Johansson (S) ordförande vice ordförande ersättare för Karin Andersson (M) I tjänsten Särskilt inbjudna Justering Agneta Jonsson, chef landstingsservice Lars Nilsson, chef landstingsfastigheter Susanne Jangentorp, sekreterare Kjersti Marthinsen, enhetschef Isabell Edgren, enhetschef Ulrich Johansson, lokalutvecklare Thomas Hedin Gustavsson, projektledare Peter Johansson, säkerhetssamordnare Lena Ohlsén, verksamhetschef Utsågs Mats Sandström att jämte ordföranden justera dagens protokoll 15 Dagordning och övriga frågor Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes och fastställdes. Informationsärenden 16 Planeringsprocessen inklusive lokalplaneringsprocessen Enhetschef Kjersti Marthinsen informerade om arbetet med landstingsplan I förslaget till struktur ingår att försöka förtydliga uppdraget och formulera långsiktiga mål till 2018 och långsiktiga strategier. Inriktning 2015, styrkortet kommer läggas in i landstingsplanen igen för att tydliggöra mål och mätetal. Huvuduppdraget är medborgarna, att jobba för en positiv folkhälsoutveckling. Bland de långsiktiga målen ingår att bli bäst i Sverige på vårdkvalitet, även förebyggande.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (6) Bland de långsiktiga strategierna finns kvalitet där fokus ska förflyttas. Andra exempel är förbättringskultur i både stort och smått, attraktiv arbetsgivare till exempel löner och patientsäkerhet. Förslag till inriktning 2015 är att fullfölja och avsluta uppdragen enligt flerårsplanen Det omfattar bland annat att arbeta med framtagande och implementering av ny värdegrund, att stärka det förebyggande arbetet med fokus på rökning, barn och unga, personer med psykisk ohälsa och de mest sjuka och äldre, utveckla kvalitetsuppföljningen och att arbeta vidare med det miljöpolitiska programmet. Lokal- och utrustningsförsörjningsplan Landstingsfastigheters chef Lars Nilsson informerade om det pågående arbetet med en lokal- och utrustningsförsörjningsplan. Befolkningsutvecklingen är en viktig del som påverkar arbetet. Konsumtionen av sjukvård ökar med äldre åldersstruktur. Vårddagar per ålderskategori påverkar behovet av vårdlokaler. Förslag på vårdlokaler kommer att tas fram. Husen ska byggas för att kunna användas under lång tid och med miljövänlig teknik. Husen ska vara flexibla vilket innebär att detaljer ska kunna justeras efterhand. Förflyttningar av patienter och personal ska minimeras. Baserat på uppgifter från verksamheterna och fastigheters underlag har ett objektbehov på detaljnivå tagits fram till Behovet av vårdplatser kommer sannolikt att öka. Ett ärende kommer att skrivas fram för beslut under maj. Ärenden till landstingsstyrelsen den 15 april och den 20 maj 17 LK/ Försäljning av Villa Solhäll Enhetschef Isabelle Edgren redovisade underlag för rubricerade ärende. Ärendet aktualiserades på grund av renoveringsbehovet. Landstinget är lagfaren ägare till en tomt som består av tre fastigheter, Steffensminne 1:2, 1:3 och 1:4, och som utgör sjuksköterskornas fritidshem Villa Solhäll. Tomten, som är belägen vid Edsgatan vid sjön Alstern, inköptes 1942 för P Clarholms 60-årsfonds räkning som rekreations- och semesterhem för sjuksköterskor i Värmland. Hos Skattemyndigheten anges Föreningen Sjuksköterskornas Fritidshem (en ideell förening) vara taxerad ägare. På tomten finns en villa som behöver renoveras och i samband därmed har frågan om fastigheternas framtida ägarförhållanden uppkommit. Den situation som råder idag beträffande Villa Solhäll är inte tillfredsställande. Byggnaden, som är av kulturhistoriskt värde, behöver renoveras om den inte ska förfalla. Landstinget äger fastigheterna endast i formellt avseende, och har inget intresse av att behålla dem och därmed bekosta nödvändig renovering och framtida underhåll. Föreningen Sjuksköterskornas Fritidshem har förklarat att den är beredd att överta fastigheterna och fortsätta bedriva sin verksamhet där. Som lagfaren ägare skulle föreningen kunna be-

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (6) låna fastigheterna för att finansiera nödvändig renovering. En sådan lösning överensstämmer även bäst med syftet med donationen från Per Clarholm. Utskottets synpunkter till handläggaren: Utskottet lämnade förslaget utan synpunkter Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 18 LK/ Försäljning av delar av fastigheten Marieberg 1:1 Kristinehamns kommun Landstingsfastigheters chef Lars Nilsson informerade om rubricerade ärende. Landstingsstyrelsen beslöt att uppdra åt landstingsdirektören att teckna erforderliga avtal för avveckling av landstingets engagemang inom Mariebergsområdet i Kristinehamn. Kommunfullmäktige i Kristinehamn beslöt att godkänna Slutlig överenskommelse med landstinget angående Mariebergsområdet. Försäljningen enligt detta ärende är i linje med denna överenskommelse. Förslaget innebär att byggnaderna A47 och K53 med omgivande mark säljs till Kristinehamnsbostäder AB mot en avtalad ersättning. Tillträdet till K53 med omgivande mark skall ske medan tillträdet till A47 med omgivande mark skall ske senast under första kvartalet Utskottets synpunkter till landstingsstyrelsen: Utskottet lämnade förslaget utan synpunkter Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 19 Övriga frågor Inbjudningar Det fanns för närvarande inga inbjudningar. Information från seminarier Ordföranden informerade om framtidsberedningens miljöseminarium som genomfördes den 28 mars. Seminariet handlade bland annat om tillståndet i miljön i Värmland, hållbarhetsarbetet i ett EU-perspektiv, framtidens risker med kemikalier och energi för framtiden. Bland föreläsarna var Fredrik Holm, miljöskribent, Carl Schlyter, EU-parlamentariker, Carl-Gustav Bornehag, professor i folkhälsovetenskap och Lars Nilsson, fastighetschef i Landstinget i Värmland. 20 Information om processen kring byggnation av rättspsykiatrin Thomas Hedin Gustavsson, projektledare på fastigheter, informerade om byggprocessen. Innan processen påbörjades informerades de boende i områ-

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (6) det. Den här veckan har de närboende fått en specialvisning i det nya rättspsykiatrihuset. I början av processen görs ett tekniskt funktionsprogram tillsammans med verksamheten. Den innehåller detaljer till exempel vart i ett badrum en toalett ska vara placerad. Funktionsplanerare och arkitektskaparen tar sen fram en planritning tillsammans med verksamhetsrepresentanter. Arkitekten måste ta hänsyn till lagar, paragrafer, standarder samt övriga sjukhusbestämmelser i arbetet. En produktionstidplan tas också fram utifrån projekteringen. En samordnad provning och slutbesiktning görs av lokalerna när de är klara. Verksamhetens personal har fått utbildning i hur tekniken fungerar i de nya lokalerna och en husguide har tagits fram kring all teknik. En teknisk husguide finns också till fastigheter. Säkerhetssamordnare Peter Johansson informerade om verksamhetens deltagande i projektet. Peter har varit med på heltid i projektet. Inom verksamheten har tre grupperingar varit med, en som varit inriktad på vårdmiljön, en säkerhetsgrupp och en inredningsgrupp. Det är många frågor som har kommunicerats mellan verksamheten och fastigheter. Kriminalvårdens och socialstyrelsens krav ska uppfyllas. Skalskyddet fick förändras under resans gång på grund av ett lagförslag att kriminalvården eventuellt kan bli huvudman. Det finns TV-övervakning i huset. Rättspsykiatrihuset är miljöcertifierat. Verksamheten ville skapa öppenhet och transparens och det har det blivit i det nya huset. Trädgården utanför huset ägs av landstinget. Det medför möjligheter för till exempel arbetsterapin att nyttja området fullt ut. 21 Information om rättspsykiatrisk vård och förutsättningar i de nya lokalerna Verksamhetschef Lena Ohlsén informerade om rättspsykiatrisk vård och förutsättningar i de nya lokalerna. På Marieberg finns idag 30 vårdplatser. På nya rättspsykiatrin finns det 32 vårdplatser och 2 häktesplatser. Vårdplatserna är fördelade på tre avdelningar. Hela huset är byggt enligt säkerhetsklass 2 men patienter från både klass 2 och 3 kommer att vårdas där. Det finns också särskilda besöksrum i det nya huset. Rättpsykiatrin har 95 anställda medarbetare. Säkerhet Lagen om rättspsykiatrisk vård måste följas noga. Samhällsskyddsaspekten innebär att man ska skydda samhället från brott. Riskbedömningar görs kontinuerligt i princip varje dag. Medelvårdtiden för en patient är 4,3 år. Förutsättningar i huset Närheten till vårdcentralen ger förutsättningar till annan vård. Att hela verksamheten är under samma tak är också en fördel. Lokalerna är större och

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (6) bättre anpassade. Det är också nära till aktiviteter i huset och frigångsområdet. Arbetsmiljön har dessutom förbättrats väsentligt. Patienterna Patienterna är samhällets kanske mest funktionshindrade människor- multihandikapp. Det kan röra sig om psykisk sjukdom, hjärnskada, personlighetsstörning, missbruk och förståndshandikapp. Ofta kombinerat med bristande formell utbildning, kriminalitet, social isolering och utstötthet. Målet med rättspsykiatrisk vård Målet med vården är att se människan bakom brottet och bemöta patienterna med empati och respekt. Det genomförs rehabilitering och habilitering och träning för att ge patienterna en ökad social funktion. Ett drogfritt liv ute i samhället med minimerad risk för återfall i brott är målsättningen. Vårdinnehåll Vården innehåller Evidensbaserad vård Brottsprevention/bearbetning Missbruksprevention Vård- och stödsamordning Patientnärmre vård Träning för ökad psykosocial funktion Friskvård Utskrivning sker succesivt innan övergång till öppenvård. Utvecklingsområden Det bedrivs forskning inom flera områden. Inflytandet från brukarna beaktas i utvecklingsarbetet. Anhörigdagar genomförs två gånger per år. Man jobbar också med Bergenmodellen. Det är en modell som ska förebygga hot och våld. Den ska implementeras tillsammans med öppenpsykiatrin i Karlstad. 22 Visning av lokalerna Peter Johansson, Ulrich Johansson och Thomas Hedin Gustavsson visade runt i lokalerna. 23 Tid för frågor och kaffe Dagen avslutades med en frågestund och kaffe.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (6) Vid protokollet Susanne Jangentorp Justerat den / 2014 Eva Hallström Mats Sandström

Informations- och planeringsärenden

Informations- och planeringsärenden Protokoll 1 (8) Teknikutskottet 2013-04-16 LK/130062 Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund

Läs mer

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C

Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C PROTOKOLL 1 (8) TEKNIKUTSKOTTET Plats Landstingshuset, sammanträdesrum 1097 C Beslutande Mats Sandström (S), ordförande ( 11, 12 punkt 1) Eva Hallström (MP), ordförande (från 12 punkt 2) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer