Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser"

Transkript

1 FÖRSLAG 2015:84 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser

2

3 39 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2015 Tisdagen den 1 december Motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser LS Ärendebeskrivning Per Carlberg m.fl. (SD) har den 17 februari 2015 till landstingsfullmäktige lämnat en motion 2015:9 om införskaffande av så kallade jumbolanser. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 14 oktober 2015 Motion 2015:9 Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 29 september 2015 med SD ledamotens muntliga reservation Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtende den 25 augusti 2015 Förslag och yrkande På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 18 november Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Beslutsexpediering: Landstingsfullmäktige Akt Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign.

4 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE LS Landstingsstyrelsen Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg-Schött Ärendebeskrivning Per Carlberg m.fl. (SD) har den 17 februari 2015 till landstingsfullmäktige lämnat en motion 2015:9 om införskaffande av så kallade jumbolanser. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Landstingsrådsberedningens motivering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag att göra en översyn av den prehospitala vården. I uppdraget till hälso- och sjukvårdsförvaltningen ligger att se över och kartlägga behovet av ambulanser under olika tider på året samt att ta fram förslag till hur den prehospitala organisationen ska se ut framöver. När Nya Karolinska Sjukhuset öppnar kommer förändringar i patientflöden att ske och det är av största vikt att en helhetsbedömning görs utav behovet av patienttransporter till och mellan vårdenheter. De förslag som motionären påvisar finns också med i utredningsuppdraget. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 14 oktober 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 29 september 2015 med SD ledamotens muntliga reservation Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtende den 25 augusti 2015 Carl Rydingstam

5 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Handläggare: Clara Wahren Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Ärendebeskrivning Per Carlberg m.fl. (SD) har den 17 februari 2015 till landstingsfullmäktige lämnat en motion 2015:9 om införskaffandet av så kallade jumbolanser. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 oktober 2015 Motion 2015:9 Hälso- och sjukvårdsnämndensprotokollsutdrag den 29 september 2015 med SD ledamotens muntliga reservation Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 augusti 2015 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Motionärerna föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden utreder möjligheten att införskaffa så kallade jumbolanser. I budget 2016 ges hälsooch sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av den prehospitala vården. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen ska anses besvarad. Bakgrund Per Carlberg m.fl. (SD) har den 17 februari 2015 lämnat en motion 2015:9 till landstingsfullmäktige där de föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden utreder möjligheten att införskaffa så kallade jumbolanser till Stockholms läns landsting.

6 Stockholms läns landsting 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS En jumbolans är en specialdesignad buss med både sitt- och liggplatser för samordnade patienttransporter mellan vårdenheter. Fordonet är i första hand till för patienter som är i behov av vård under resan. Det är utrustat med vårdpersonal och sjukvårdsutrustning och avser vara ett alternativ till ambulans vid planerade överflyttningar mellan vårdinrättningar eller till hemmet inför fortsatt vård, till exempel inom avancerad sjukvård i hemmet, ASiH. Tjänsten förekommer i fyra andra landsting. Benämningen jumbolans är ett registrerat varumärke, motsvarande tjänst finns även under benämningen "Ambuss". Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttrat sig i ärendet. Överväganden I Mål och budget för år 2016, LS , som landstingsfullmäktige fastställde 17 juni 2015 ges hälso-och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av den prehospitala vården. Utifrån detta uppdrag pågår inom hälso- och sjulwårdsförvaltningen en utredning om att se över möjligheten att differentiera ambulanssjukvårdens resurser. I uppdraget ingår att kartlägga behovet av ambulanser under olika perioder på året och hur transporter mellan vårdenheter kan effektiviseras. Utredningen kommer även att lyfta fram förslag till framtida prehospitala organisation, dess styrmässiga förutsättningar samt vilka tjänster och resurser som bör ingå. Motionärernas förslag faller inom ramen för detta uppdrag. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen ska anses besvarad. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Chefsläkare

7 Ankom Stockholms läns landsting L. :.-...'.Q.Q Stockholms Läns Landsting Motion Motion av Per Carlberg m.fl. om införskaffande av s.k. Jumbolans. Sjuktransporterna mellan sjukhusen inom Stockholms län sker i landstingets regi vilket kräver att ett flertal av landstingets ambulanser och personalresurser avsätts för denna uppgift. I andra landsting, som exempelvis Västra Götaland, har man införskaffat så kallade Jumbolanser som ett led i att effektivisera transporterna mellan ett flertal sjukhus i de aktuella upptagningsområdena. Detta ger ett antal positiva effekter såsom att ett antal ambulanser kan kopplas bort från transporter mellan sjukhus/vårdinrättningar och istället användas till akuta ärenden. Vidare är det också miljömässigt fördelaktigare på grund av färre antal transporter och det innebär också ett billigare alternativ än taxi och ambulans. De jumbolanser som idag används i Västra Götaland, har 32 platser för sittande, 3 platser för liggande samt mellan 3-6 platser för rullstolsbundna. En jumbolans har också fördel i och med att den kan användas till annat än endast sjuktransporter; exempelvis som en rullande röntgen eller blodbuss. Andra alternativa användningsområden är som en mobil vårdcentral för att minska trycket på akutmottagningarna och därmed underlätta för äldre och barnfamiljer som då slipper arrangera transport till vårdinrättningar. Jumbolansen skulle även fungera som en värdefull resurs vid katastrofsituationer. Med den bakgrunden föreslår vi att Hälso-och Sjukvårdsnämnden utreder möjligheten att införskaffa så kallade Jumbolanser till Stockholms läns landsting. Stockholm den 17 februari 2015 / Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting Tel L-huset Hantverkargatan Stockholm

8 Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden IS^VS STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PROTOKOLLSUTDRAG 9/ SAMMANTRÄDESDAG Justerat Anna Starbrink (FP) Dag Larsson (S) Anslagsdatum Yttrande över motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av s.k. "Jumbolans" HSN Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av s.k. "Jumbolans". I motionen föreslår Per Carlberg m.fl. (SD) att landstinget bör överväga att införskaffa "Jumbolans". Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) Yrkanden 1) Ordförande (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 2) Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande (FP) ställer proposition på de två förslagen och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att att till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande som nämndens yttrande omedelbart justera beslutet. Reservation Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Vid protokollet/rätt avskrivet intygas Lykke Ask-Harborg Expedieras: Landstingsstyrelsen Akten

9 Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SÄ' VS STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ann-Catrin Eriksson TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden , P 15 HSN Yttrande över motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av s.k. "Jumbolans" Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av s.k. "Jumbolans". I motionen föreslår Per Carlberg m.fl. (SD) att landstinget bör överväga att införskaffa "Jumbolans". Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedningen för akutsjukvård. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att att till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande som nämndens yttrande omedelbart justera beslutet. Förvaltningens motivering till förslaget Inledning Per Carlberg m. fl. (SD) har genom en motion daterad ställt ett antal frågor om införskaffande av "Jumbolans". Nedan lämnas förvaltningens svar på motionen. "Jumbolans" är en specialdesignad buss med både sitt- och liggplatser för samordnade patienttransporter mellan vårdenheter. Fordonet är i första hand till för patienter som är i behov av vård under resan. Den är utrustad med vårdpersonal och sjukvårdsutrustning och avser vara ett alternativ till ambulans vid planerade överflyttningar mellan vårdinrättningar eller till hemmet inför fortsatt vård, till exempel inom ASiH. Tjänsten förekommer i fyra andra landsting. Benämningen "Jumbolans" är ett registrerat varumärke, motsvarande tjänst finns även under benamningen "Ambuss".

10 Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden ZSr^Z STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Framtida organisation för prehospital vård Uppdraget för Nya Karolinska sjukhuset och den nätverkssjukvård som ska etableras innebär att det behöver ske en aktiv styrning av patienter till rätt vårdnivå och vårdenhet. Det innebär även en ökad förflyttning av patienter under vårdprocessen (s.k. intrahospitala sekundärtransporter). Den prehospitala vården kommer att ha en central roll för att detta ska fungera. I budget 2016 som landstingsfullmäktige fastställde 17 juni 2015 ges hälsooch sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av den prehospitala vården. Utifrån detta uppdrag pågår inom förvaltningen en utredning om att se över möjligheten att differentiera ambulanssjukvårdens resurser. I uppdraget ingår att kartlägga behovet av ambulanser under olika perioder på året och hur transporter mellan vårdenheter kan effektiviseras. Utredningen kommer även att lyfta fram förslag till framtida prehospitala organisation, dess styrmässiga förutsättningar samt vilka tjänster och resurser som bör ingå. Frågan om "Jumbolans" och behovet av samplanerade turer mellan länets sjukhus (typ "shuttle-linje") behöver beaktas ur ett samlat systemperspektiv, varför den bör ingå i utredningen. Ett alternativ till "Jumbolans" och ett sätt att differentiera ambulanssjukvårdens resurser, är de sjuktransportenheter som har prövats i olika steg. Sjuktransportenheterna syftar till att vara ett förstahandsalternativ vid transport mellan vårdenheter där det finns ett behov av vård eller övervakning under resan. Möjligen finns ett behov inom vården av att kunna boka patienttransporter utifrån fasta tider som ett komplement eller alternativ till sjuktransportenheterna. Tjänsten behöver också värderas ur fler perspektiv, till exempel om den även ska innebära transport av medicinsk utrustning och prover samt ingå i landstingets beredskapsorganisation vid större händelser och i katastrofsituationer. Barbro Naroskyin Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Eva Askensten Avdelningschef

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-0300 Landstingsstyrelsen Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2017:39 LS 2016-1098 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:33 av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

FÖRSLAG 2014:96 LS 1310-1342. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

FÖRSLAG 2014:96 LS 1310-1342. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen FÖRSLAG 2014:96 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting PROTOKOLL 12/2014 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team FÖRSLAG 2015:56 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Stockholms läns landsting 41 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen LS

Landstingsrådsberedningen LS P 8, 2017-04-04 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-03-22 LS 2016-1098 Landstingsstyrelsen Motion 2016:33 av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies FÖRSLAG 2016:59 LS 2015-1229 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies 36 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2016 Tisdagen

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1403-0348 Landstingsstyrelsen Motion av Helene Öberg ni.fi. (MP) om akutmottagning för våldtagna män Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink Ärendebeskrivning

Läs mer

Motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler

Motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-10-05 LS 2016-0266 Landstingsstyrelsen Motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningeh SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1229 Landstingsstyrelsen Motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma riskerar karies Föredragande

Läs mer

Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1231 Landstingsstyrelsen Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi Föredragande landstingsråd:

Läs mer

FÖRSLAG 2016:69 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi

FÖRSLAG 2016:69 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi FÖRSLAG 2016:69 LS 2015-1231 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi 64 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2016 Tisdagen den 30 augusti

Läs mer

Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa

Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa Stockholms läns landsting 1 (22-) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2016-0261 Landstingsstyrelsen Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa Föredragande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler FÖRSLAG 2016:98 LS 2016-0266 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler Stockholms läns landsting 45 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:6 av Anders Nilsson m.fl. (MP) om stödlinje för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:6 av Anders Nilsson m.fl. (MP) om stödlinje för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga FÖRSLAG 2017:8 LS 2016-0265 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:6 av Anders Nilsson m.fl. (MP) om stödlinje för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga 23 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1108 Landstingsstyrelsen Motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S) om tandhälsan hos barn i utsatta områden Föredragande

Läs mer

FÖRSLAG 2016:97 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter

FÖRSLAG 2016:97 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter FÖRSLAG 2016:97 LS 2016-0267 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter Stockholms läns landsting 42 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved FÖRSLAG 2017:80 LS 2016-1569 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved 49 ( 62) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S) om tandhälsan hos barn i utsatta områden

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S) om tandhälsan hos barn i utsatta områden FÖRSLAG 2016:21 LS 2015-1108 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:17 av Tara Twana m.fl. (S) om tandhälsan hos barn i utsatta områden Stockholms lans landsting 28 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL

Läs mer

Stockholms låns landsting 1(2)

Stockholms låns landsting 1(2) Stockholms låns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2016-0265 Landstingsstyrelsen Motion 2016:6 av Anders Nilsson m.fl. (MP) om stödlinje för personer med narkotikaproblem

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården

Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1309-1152 Landstingsstyrelsen Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om förnya ambulanssjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2017:49 LS 2016-1408 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:39 av Dan Kareliusson m.fl. (SD) om möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik Stockholms läns

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2015:72 LS 2015-1069 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Budget 2016 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2016 samt plan för ekonomi 2017-2018

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:34 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av landstingsparken

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:34 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av landstingsparken FÖRSLAG 2017:17 LS 2016-1099 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2017 Tisdagen den 31 januari 2017 39 LS 2017-0084 27 LS 2016-1099 Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa FÖRSLAG 2017:15 LS 2016-0261 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa 35 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2016 Tisdagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:89 LS 2016-0262 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i Nynäshamn

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i Nynäshamn 1 (2) FÖRSLAG 2013:93 LS 1209-1221 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i Nynäshamn Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-10-05 LS 2016-0262 Landstingsstyrelsen Motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:40 av Dag Larsson (S) och Swapna Sharma (S) om en väntetids-app för länets akutmottagningar

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:40 av Dag Larsson (S) och Swapna Sharma (S) om en väntetids-app för länets akutmottagningar FÖRSLAG 2017:78 LS 2016-1568 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:40 av Dag Larsson (S) och Swapna Sharma (S) om en väntetids-app för länets akutmottagningar 44 ( 62) Landstingsstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG 2017:96 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Patientavgifter för distanskontakter

FÖRSLAG 2017:96 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Patientavgifter för distanskontakter FÖRSLAG 2017:96 LS 2017-1081 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Patientavgifter för distanskontakter Stockholms läns landsting 28 (86) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL LS 2017-0084 2017-11-14 KL 10:00-10:30

Läs mer

Landstingsrådsberedningen LS

Landstingsrådsberedningen LS P 38, 2017-04-04 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-03-29 LS 2016-1408 Landstingsstyrelsen Motion 2016:39 av Dan Kareliusson m.fl. (SD) om möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik

Läs mer

Motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved 30 LS

Motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved 30 LS Motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved 30 LS 2016-1569 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-08-09 LS 2016-1569 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0866 Landstingsstyrelsen Godkännande av ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva rikssjukvård för verksamheten

Läs mer

Motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC

Motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-12 LS 2015-1510 Landstingsstyrelsen Motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:90 LS 2016-0268 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i 23 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2016

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Motion 2017:16 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om direktintag vid geriatriska kliniker 26 LS

Motion 2017:16 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om direktintag vid geriatriska kliniker 26 LS Motion 2017:16 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om direktintag vid geriatriska kliniker 26 LS 2017-0730 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0730 Landstingsstyrelsen Motion 2017:16

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2015:57 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1309-1157 Landstingsstyrelsen L LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-85- 20 0002 5 Motion 2013:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om vård

Läs mer

Yttrande över promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41)

Yttrande över promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41) 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-02-15 LS 2016-1420 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

LS Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om samordnad vård for multisjuka äldre

LS Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om samordnad vård for multisjuka äldre Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Ankom 2011-03-30 LS 0910-0868 2011-03- 3 0 LANDSTINGSSTYRELSEN Dar. Landstingsstyrelsen 11-04-11* 04-3 Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om samordnad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2017:116 LS 2017-0740 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2017:26 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att Stockholms läns landsting ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2016-1099 Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(3)

Stockholms läns landsting 1(3) 1(3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-05 LS 2016-0268 Ländstingsstyrelsen Motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

Läs mer

Motion 2016:40 av Dag Larsson (S) och Swapna Sharma (S) om en väntetidsapp för länets akutmottagningar 27 LS

Motion 2016:40 av Dag Larsson (S) och Swapna Sharma (S) om en väntetidsapp för länets akutmottagningar 27 LS Motion 2016:40 av Dag Larsson (S) och Swapna Sharma (S) om en väntetidsapp för länets akutmottagningar 27 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-08-09 Landstingsstyrelsen Motion 2016:40 av Dag

Läs mer

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting

Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra brännskador som rikssjukvård i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1232 Landstingsstyrelsen Beslut att inte ansöka hos Socialstyrelsen om att bedriva verksamheten behandling av svåra

Läs mer

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation

FÖRSLAG 2014:78 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation FÖRSLAG 2014:78 LS 1310-1344 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:26 av Tomas Molin m.fl. (MP) om alkoholfri representation Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2014 22 Sammanträdesdag 2014-11-04

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:100 LS 2015-1510 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:47 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-16 LS 2015-0120 Landstingsstyrelsen Motion 2015:1 av Kerstin Mannerqvist (S) om åtgärder mot vårdrelaterade infektioner inom sjukvård

Läs mer

FÖRSLAG 2017:66 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2017:1 av Lars Grönwall (S) om en tillgänglig patientlag

FÖRSLAG 2017:66 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2017:1 av Lars Grönwall (S) om en tillgänglig patientlag FÖRSLAG 2017:66 LS 2017-0338 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2017:1 av Lars Grönwall (S) om en tillgänglig patientlag 25 ( 62) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:14 LS 2015-1234 Landstingsstyrelsens förslag till beslut ersättning till landstingets förtroendevalda för biloch Stockholms läns landsting 22 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 Tisdagen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0737 Landstingsstyrelsen Motion 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray Föredragande landstingsråd:

Läs mer

FÖRSLAG 2014:95 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården

FÖRSLAG 2014:95 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förnya ambulanssjukvården FÖRSLAG 2014:95 LS 1309-1152 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:16 av Helene Öberg m.fl. (MP) om förnya ambulanssjukvården Stockholms läns landsting PROTOKOLL 12/2014 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2018:79 LS 2017 1158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2017:45 Av Jens Sjöström (S) och Petra Larsson (S) om öppna familjecentraler Stockholms läns landsting 19 (29) Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2016:15 LS 2015-1232 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:26 av Thomas Bengtsson m.fl. (MP) om arvoden för ledande landstingspolitiker, beredningen av arvoden och transparens Stockholms

Läs mer

Motion 2017:26 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att Stockholms läns landsting ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD)

Motion 2017:26 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att Stockholms läns landsting ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) Motion 2017:26 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att Stockholms läns landsting ska överta Prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) i egen regi 22 LS 2017-0740 1 (2) Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2015:80 LS 1411-1357 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2014:13 av Tara Twana (S) om användandet av begreppet andragenerationsinvandrare inom Stockholms läns landsting 32 Landstingsstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014

FÖRSLAG 2014:85 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 FÖRSLAG 2014:85 LS 1408-0921 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ekonomisk förstärkning till Skärgårdsstiftelsen 2014 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 11/2014 Landstingsstyrelsen Sammanträdesdag

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:19 av Anna Sehlin m.fl. (V) om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:19 av Anna Sehlin m.fl. (V) om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel FÖRSLAG 2015:11 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:19 av Anna Sehlin m.fl. (V) om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2015 35 Sammanträdesdag

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-30 LS 2015-1110 Landstingsstyrelsen Motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) om psykiatrins hus Föredragande landstingsråd: Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper FÖRSLAG 2017:11 LS 2016-0415 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper 26 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 1/2016

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2017:48 LS 2016-0839 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:28 av Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att förstärka bröstcancervården och öka tillgängligheten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2014:79 LS 1309-1154 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att inrätta en social investeringsfond för att öka folkhälsan i länet Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2015:65 LS 2015-0120 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:1 av Kerstin Mannerqvist (S) om åtgärder mot vårdrelaterade infektioner inom sjukvård och kommunal omsorg 23 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:37 LS 0912-1036 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer Föredragande landstingsråd: Lars Joakim

Läs mer

Motion 2016:4 av Karin Michal m.fl. (MP) om att göra det lättare att jämföra psykiatriska mottagningar - för en meningsfull valfrihet

Motion 2016:4 av Karin Michal m.fl. (MP) om att göra det lättare att jämföra psykiatriska mottagningar - för en meningsfull valfrihet Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2016-0263 Landstingsstyrelsen Motion 2016:4 av Karin Michal m.fl. (MP) om göra det lättare jämföra psykiatriska mottagningar

Läs mer

13 Bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år och därmed inte är berättigade till den statliga

13 Bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år och därmed inte är berättigade till den statliga 13 Bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år och därmed inte är berättigade till den statliga handikappersättningen LS 2018-0241 1 (2) Landstingsrådsberedningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2017:9 LS 2016-0263 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:4 av Karin Michal m.fl. (MP) om att göra det lättare att jämföra psykiatriska mottagningar för en meningsfull valfrihet

Läs mer

Motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att inrätta en social investeringsfond för att öka folkhälsan i länet

Motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att inrätta en social investeringsfond för att öka folkhälsan i länet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1309-1154 Landstingsstyrelsen Motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om inrätta en social investeringsfond för öka

Läs mer

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-23 LS 2015-0867 Landstingsstyrelsen Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-10-12 LS 2015-1502 Landstingsstyrelsen Motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina Portocarrero Flores (S) om att

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:14 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att öka jämlikheten i vården i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:14 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att öka jämlikheten i vården i Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2016:20 LS 2015-0890 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:14 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att öka jämlikheten i vården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 26

Läs mer

Motion 2015:4 av Erika Ullberg m.fl. (S) om förbättrad vård för länets medborgare och ett bättre användande av landstingets resurser

Motion 2015:4 av Erika Ullberg m.fl. (S) om förbättrad vård för länets medborgare och ett bättre användande av landstingets resurser Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0295 Landstingsstyrelsen Motion 2015:4 av Erika Ullberg m.fl. (S) om förbättrad vård för länets medborgare och ett

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:20 av Tara Twana (S) om åtgärder för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:20 av Tara Twana (S) om åtgärder för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor FÖRSLAG 2017:6 LS 2016-0675 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2016:20 av Tara Twana (S) om åtgärder för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor 21 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL

Läs mer

Regionrådsberedningen LS

Regionrådsberedningen LS 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-01-23 LS 2017-1533 Regionstyrelsen Motion 2017:79 av Marit Normasdotter m.fl (V) om att öppna avgiftningsenhet för kvinnor och personer som identifierar sig som

Läs mer

Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper

Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper Stockholms läns landstina Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2 0 1 7-0 1-1 8 LS 2016-0415 Landstingsstyrelsen Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2017:115 LS 2017-0924 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under

Läs mer

Landstingsrådsberedningen LS

Landstingsrådsberedningen LS P 23, 2017-04-04 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-03-08 LS 2016-0839 Landstingsstyrelsen Motion 2016:28 av Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att förstärka bröstcancervården

Läs mer

FÖRSLAG 2016:5 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray

FÖRSLAG 2016:5 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray FÖRSLAG 2016:5 LS 2015-0737 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray Stockholms läns landsting 26 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:37 av Ulf Landström (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att underlätta personalrekryteringen

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:37 av Ulf Landström (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att underlätta personalrekryteringen FÖRSLAG 2016:96 LS 2015-1243 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:37 av Ulf Landström (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att underlätta personalrekryteringen Stockholms läns landsting 35

Läs mer

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1410-1075 Landstingsstyrelsen Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch sjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-23 LS 2016-0146 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om behovet att säkra tillgång till gynekologisk vård

Läs mer

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad "Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant!"

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad Stockholms läns landsting + Stockholm pride = sant! Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1309-1147 Landstingsstyrelsen Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad "Stockholms läns landsting + Stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre FÖRSLAG 2017:119 LS 2017-0731 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre Stockholms läns landsting 56 (86) Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2018:11 LS 2017-0486 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2017:8 av Aviva Barczewska m.fl. (MP) om att använda SCB:s riktlinjer och uttrycket person med utländsk bakgrund 46 (53) Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motion 2016:29 av Dag Larsson m.fl. (S) om att införa en ny läkarbåt i Stockholms skärgård 38 LS

Motion 2016:29 av Dag Larsson m.fl. (S) om att införa en ny läkarbåt i Stockholms skärgård 38 LS Motion 2016:29 av Dag Larsson m.fl. (S) om införa en ny läkarbåt i Stockholms skärgård 38 LS 2016-1094 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-08-23 LS 2016-1094 Motion 2016:29 av Dag Larsson m.fl.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:29 av Dag Larsson m.fl. (S) om att införa en ny läkarbåt i Stockholms skärgård

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:29 av Dag Larsson m.fl. (S) om att införa en ny läkarbåt i Stockholms skärgård FÖRSLAG 2017:70 s förslag till beslut Motion 2016:29 av Dag Larsson m.fl. (S) om att införa en ny läkarbåt i Stockholms skärgård 61 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 186 Motion

Läs mer

Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre 27 LS

Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre 27 LS Motion 2017:17 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om sammanhållen vård och omsorg för äldre 27 LS 2017-0731 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0731 Landstingsstyrelsen Motion 2017:17

Läs mer

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder

Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med 21 års ålder Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1212-1653 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 02-04 00017 Landstingsstyrelsen Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om införa fri tandvård

Läs mer

Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa

Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2015-1228 Landstingsstyrelsen Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa Föredragande landstingsråd: Anna

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2) Fortsatt arbete med kommunalisering av hemsjukvården. Landstingsstyrelsen. Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

Stockholms läns landsting 1 (2) Fortsatt arbete med kommunalisering av hemsjukvården. Landstingsstyrelsen. Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-09 LS 2016-1244 Landstingsstyrelsen Fortsatt arbete med kommunalisering av hemsjukvården Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

Läs mer

JL Stockholms läns landsting 1 (3)

JL Stockholms läns landsting 1 (3) JL Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-03-28 LS 1105-0700 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2-04- 1 7 00009 Motion 2011:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om

Läs mer

Motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen regi

Motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen regi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-24 LS 2015-1514 Landstingsstyrelsen Motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen regi Föredragande

Läs mer

FÖRSLAG 2016:58 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa

FÖRSLAG 2016:58 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa FÖRSLAG 2016:58 LS 2015-1228 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa 35 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2016 Tisdagen den 30 augusti 2016 LS

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:16 av Robert Johansson (S) om att göra Kobaneregionen till vänlän med Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:16 av Robert Johansson (S) om att göra Kobaneregionen till vänlän med Stockholms län FÖRSLAG 2016:17 LS 2015-1107 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:16 av Robert Johansson (S) om att göra Kobaneregionen till vänlän med Stockholms län Stockholms läns landsting 21 Landstingsstyrelsen

Läs mer