Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö"

Transkript

1 Umeå universitet Miljö och hälsoskyddsprogrammet Hälsoeffekter Ht 2011 Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Granskning av Miljöhälsorapport 2009 samt fyra epidemiologiska artiklar Handledare Ingrid Liljelind Yrkes- och miljömedicin

2 Inledning Socialstyrelsens Miljöhälsorapport Inomhusmiljö Den rapport vi granskat är en del av en större miljö- och hälsoriskbedömningsrapport från Socialstyrelsen. Ett av huvudrapportens syften är bland annat att lyfta fram kopplingar mellan miljöhälsofaktorer och miljökvalitetsmål, samt att ligga som underlag vid revidering av dessa mål. Den del vi undersökt (kapitel nio, inomhusmiljö) behandlar de hälsoeffekter som kan uppkomma vid olika miljöfaktorer i inomhusmiljö. De förhållanden som tas upp är fukt- och mögelskador, bristfällig ventilation, kemiska emissioner från bygg- och inredningsmaterial, pälsdjursallergener samt kvalster. Rapportens syfte är att lyfta fram och beräkna de effekter dessa element kan ha på de människor som vistas i dessa inomhusmiljöer, samt försöka bedöma den hälsorisk dessa individer eventuellt utsätts för. Sammanfattning Rapporten bygger i huvudsak på är en tvärsnittsstudie som kallas Nationell miljöhälsoenkät 2007, förkortat NMHE 07. Denna bygger i sin tur på tidigare enkäter NMHE 99 (vuxna) och NMHE 01 (barn) som består av subjektiva frågor om hälsa och miljö i relation till hälsoeffekter. Målbefolkningen var enligt befolkningsregistret 2007 cirka 6,8 miljoner vuxna personer, och urvalet bestod av personer mellan 18 och 80 år som bott i Sverige i minst fem år. Urvalet ( personer) fördelades jämnt över landets 21 län, sedan gjordes ett ytterligare urval i tio län ( personer). Av totalt vuxna personer, vilket motsvarar 0,6 procent av målbefolkningen, blev svarsfrekvensen 59,4 procent ( personer). I NMHE 99 var svarsfrekvensen 73 procent. Till skillnad från NMHE 99 har NMHE 07 uppdaterats och inaktuella uppgifter har ersatts av ett antal aktuella miljörelaterade frågor (de nationella miljökvalitetsmålen) men utformningen är densamma. Kompletterande uppgifter från SCB är kön, ålder, län, kommun, församling, födelseland, civilstånd och inkomst från befolkningsregistret. Även information om utbildning och fastighetskoordinatorer (Lantmäteriet) för att påvisa eventuellt samband med miljöexponering. Svarsfrekvensen var inte lika över länen (55-69 procent) och var lägst för yngre män (40 procent). Svaren kalibrerades även efter befolkningsstorlek, ålder och kön men även hälsoeffekter och exponering. Ytterligare en kalibreringsvikt är förändring över tid från NMHE 99. Enkätsvaren bedömdes som representativa för målbefolkningen på grund av utformningen, det stora urvalet, den tillräckligt goda svarsfrekvensen och kalibreringsjusteringen. Osäkerhetsfaktorer är däremot de subjektiva upplevelserna och tolkningarna samt jämförelser över tid (åtta år emellan). 1

3 En bortfallsanalys gjordes och av personer fullföljde 437 personer hela intervjun. Svaren kalibrerades till län, kön, ålder och socioekonomisk status för att ta reda på om de som inte svarade på enkäten motsvarar de som svarade. En jämförelse mellan enkätsvaren och de intervjuades svar innebar ingen större skillnad när det gällde gott allmänt hälsotillstånd. Båda visar på att unga har bäst hälsa men att hälsan blir sämre hos äldre. Men å andra sidan finns det fler yngre i intervjuerna som anser att de har mycket gott hälsotillstånd (38 respektive 28 procent) medan de äldre är lägre än i enkätsvaren (6 respektive 16 procent). Det finns dock osäkerhet när det gäller svarsfrekvensen eftersom äldre tenderar att ha högre svarsfrekvens men å andra sidan ofta är sjuka medan yngre har lägre svarsfrekvens och ofta är friska. Slutsatser Socialstyrelsen hänvisar i rapporten till flera litteratursammanställningar som bekräftar att det finns ett klart samband mellan fukt- och mögelskador i byggnader och risken för hälsoeffekter. De uppger också att många hälsoproblem som beror på inomhusmiljön orsakas av fuktskador och ventilationsproblem. Det kan innebära, beräknat på resultatet från NMHE 07, att tusentals personer har astmasymtom som påverkas av fukt och mögel i bostaden. Vidare visar NMHE 07 att andelen personer som bor i drabbade hus minskar något. Samt att de som bor i nya hus i lägre utsträckning rapporterar problem än de som bor i hus byggda mellan I NMHE 07 säger också 18 % av befolkningen att de har symtom på grund av inomhusmiljön. Med utgångspunkt i resultaten från NMHE 07, det nämnda sambandet mellan fukt, mögel och risken för hälsoeffekter och eftersom människor tillbringar huvuddelen av sina liv inomhus så har därför socialstyrelsen kommit till den praktiska slutsatsen att fukt- och mögelskador i byggnader måste åtgärdas. Hälsoriskbedömning En hälsoriskbedömning består av fyra delar: fara, exponering, dos-respons och riskbedömning. Socialstyrelsens rapport om inomhusmiljön har med alla dessa fyra moment. Genom olika rapporter som berör ämnet samt med underlag från NMHE 07 har de identifierat faran som astma och andra symtom från de nedre luftvägarna, samt en rad olika ospecifika symtom så som hudirritation, ögon och öronirritation mm. Exponeringsbedömningen utgår från hur respondenterna svarat på den utskickade enkäten vad gäller fukt och mögel i hemmet. Enligt NMHE 07 har 18 % rapporterat fukt eller mögel i hemmet. Det är också 18 % som har rapporterat att de har problem med hälsan beroende på deras inomhusmiljö. Enligt rapportens exponeringsbedömning har tusentals personer problem med luftvägarna som beror på problem med fukt och mögel. Högst andel personer som har problem beroende på bostadsmiljön är de som bor i hyresrätter och lägst andel är småhusägare. Rapporten menar att det är oklart om dessa skillnader ligger i själva boendemiljön eller på socioekonomiska faktorer. Dos-respons ska ge en uppfattning i vilken grad man kan utsättas för ett ämne utan att få några symtom, samt ge en uppfattning om vid vilken exponering som symtom kan dyka upp och då vilka typer av symtom. Rapporten menar att något samband mellan grad av exponering och symtom hos människor inte går att se eftersom det inte finns några biologiska markörer för exponering som också är kopplade till hälsorisker. Däremot säger rapporten under riskbedömningen att astma och luftrörsproblem ökar med % om man bor i hus med fukt- och mögelskador. De påpekar dock att denna riskbedömning är osäker eftersom undersökningarna som ligger till grund för riskbedömningen till stor del består av tvärsnittsstudier som har olika brister i till exempel objektiv bedömning av exponering. 2

4 Vårt syfte Syftet är att kritiskt granska Socialstyrelsens rapport om inomhusmiljön. Utöver detta granskas fyra vetenskapliga artiklar som berör vår avgränsning - sambandet mellan hälsoeffekter, fukt och mögel. Dessa jämförs med socialstyrelsens rapport vad gäller metod, riskbedömning och slutsatser. Vi har valt att avgränsa vår granskning till att beröra fukt och mögel i inomhusmiljön. The relationship between indicators of building dampness and respiratory health in young Swedish adults M.I. Gunnbjörnsdottir, D. Norbäck, P. Plaschke, E. Norrman, E. Björnsson och C. Janson Respiratory Medicine 2003, 97: Johanna Svensson Introduktion Författarna menar att respiratoriska symtom som till exempel astma har ökat i den industriella världen. Det har föreslagits att ökningen delvis kan vara en effekt av allergiska och ickeallergiska reaktioner på inomhusmiljön. Inomhusmiljön kan påverkas av många faktorer, däribland hög luftfuktighet, kondensation på kalla ytor och vattenskador. Dessa faktorer kan ge en ökad mikrobiell tillväxt där bland annat mykotoxiner och sporer från mögel, bakterier och kvalster kan påverka den respiratoriska hälsan. Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan indikatorer på fukt i bostäder och respiratoriska symtom bland unga vuxna i Sverige. Metod Studien är en del av den internationella kohortstudien ECRHS. Den startade i början av talet för att granska förekomsten av astma och allergi hos unga till medelålders vuxna (http://www.ecrhs.org/default.htm). Tre svenska center deltar i ECRHS och det är även dessa som ingår i den här studien, belägna i städerna: Umeå, Uppsala och Göteborg män och lika många kvinnor valdes slumpmässigt ut i varje stad från folkbokföringsregistret, i åldersspannet år. I steg ett skickades en screeningenkät ut till alla utvalda personer. I enkäten fick de besvara frågor rörande astma och nasala allergier. I steg två valdes slumpmässigt en mindre grupp (2084 personer) ut bland de personer som besvarat enkäten i steg ett. Dessa personer bjöds in till en intervjuledd utfrågning. Frågorna handlade om astma, typ av bostad, symtom från luftvägarna och rökvanor. De fick även lämna blodprov för att mäta total IgE och specifik IgE, utföra ett hudtest, göra ett spirometritest (VC, FEC 1,0 ) samt ett provokationstest. Statistiska analyser utfördes med Stata 6.0. Logistisk regression användes vid beräkning av oddskvoten för sambandet mellan vattenskada, mögel i bostäder och respiratoriska symtom. Multipel linjär regression användes vid analys av vattenskadors effekt på lungfunktionen. De justerade oddskvoterna och regressionskoefficienterna beräknades för alla center och separat för varje enskilt center för att kunna detektera olikheter mellan dessa. De potentiella olikheterna mellan centrerna undersöktes med hjälp av standardiserade metaanalyser för beräkning av slumpmässig effekt. 3

5 Resultat Information fanns tillgänglig från 1853 personer av de 2084 som valdes ut att delta (medelålder 33.3, åldersspann år). Av de 1853 personerna utfördes spirometri på 1607, IgE-mätningar på 1521 och provokationstest med metakolin på 1455 st. 136 personer rapporterade vattenskada i bostaden under de senaste 12 månaderna (7,4 %). 318 personer rapporterade synligt mögel i bostaden (17,3 %) och 74 personer rapporterade både vattenskada och synligt mögel (4 %) under de senaste 12 månaderna i bostaden. En signifikant högre prevalens av andnöd och långvarig hosta hittades bland personerna som både rapporterat vattenskada och synligt mögel när man jämförde med personerna som inte rapporterat dessa indikatorer. Prevalensen av respiratoriska symtom ökade inte signifikant bland personer som endast rapporterat vattenskada eller synligt mögel i jämförelse med kontrollgruppen. De multivariata analyserna med justeringar för ålder, kön, rökningshistorik, ETS, total IgE och allergisk känslighet visade att kombinationen av vattenskada och mögel var för sig associerade med andnöd vid vila, efter aktivitet och vid långvarig hosta. Dessa samband fortsatte att vara statistiskt signifikanta när andra bostadsfaktorer (ålder på hus, typ av hus, heltäckningsmatta i vardagsrum eller sovrum) adderades till de oberoende variablerna. Sambandet fortsatte att vara signifikant när metaanalyser användes. Det hittades inga olikheter mellan städerna för sambandet mellan fuktighetsindikatorerna och något respiratoriskt symtom. Det upptäcktes heller ingen signifikant skillnad mellan sambandet för vattenskada, astma och bronkit hos personer med allergi eller hos de icke-allergiska personerna. Inget signifikant samband fanns mellan någon av fuktindikatorerna och lungfunktion (FEV 1,0, FVC). Ingen signifikant könsskillnad hittades i sambandet mellan vattenskada och respiratoriska symtom. Diskussion Huvudresultatet är att vissa respiratoriska symtom är mer vanliga hos personer som rapporterar att de har fukt i bostaden. De underliggande mekanismerna som förklarar sambandet mellan fuktighet och respiratoriska symtom är hur som helst fortfarande okända. Men den ökade prevalensen av respiratoriska symtom var störst hos personer som rapporterat både synligt mögel och vattenskada. 20 % av populationen i studien rapporterade fukt i bostaden. Andelen överensstämmer med andra studier som har liknande resultat. Även i dessa studier baseras siffrorna på självrapportering och inga objektiva mätningar av fuktigheten har utförts. Något samband hittades inte mellan indikatorer på fuktighet i bostaden och luftrörskänslighet eller lungfunktion. Det kan indikera att fukt i bostaden inte har någon effekt på mer underliggande mekanismer som relaterar till astma så som luftrörsinfektion. Vid justering för variabler relaterade till den socioekonomiska statusen (rökvanor och typ av bostad) var sambandet mellan fuktighet i bostaden och några respiratoriska symtom fortsatt oförändrat. Sambandet påverkades inte heller av justeringar för andra faktorer i inomhusmiljön så som heltäckningsmatta och husets ålder. Mögel trivs i fuktiga miljöer och det har demonstrerats att vattenskada som varar i mer än tre dagar ger en ökad halt av sporer i bostaden. Delar av svampcellen kan orsaka respiratoriska symtom. Flyktiga organiska föreningar kan vara orsaken till lukt i fuktiga bostäder och det är känt att mögel som producerar mykotoxin trivs i sådana miljöer. Vissa studier har indikerat att inomhusmiljön kan ha större effekt på kvinnor. I den här studien hittades inget bevis för en könsskillnad i sambandet mellan fuktighet i bostäder och symtom. 4

6 Epidemiologiska studier har ofta metodologiska problem med avseende på giltighet. I den här studien är urvalsbias på grund av låg svarsfrekvens inte troligt eftersom medelvärdet på svarsfrekvensen var högt (86 %) i den första utskickade enkäten och även i den andra intervjuledda utfrågningen. Det fanns heller ingen skillnad på dem som besvarade enkäten och de som inte gjorde det i fråga om ålder, kön eller rökvanor. Personer med och utan respiratoriska symtom hade en liknande svarsfrekvens men avvikelsen mellan vad som är självrapporterad fuktighet och vad som en inspektör skulle upptäckta kan variera med så mycket som 30 %. Personer med respiratoriska symtom är kanske mer uppmärksam på miljöfaktorer så som fuktighet och synligt mögel än personer som inte har symtom. I en annan studie som författarna hänvisar till, fann man dock att båda typerna med och utan symtom var benägna att rapportera mindre fuktighet i sina hem när man jämförde med fuktigheten observerad av inspektörer. Det ska också noteras att den här studien är ett tvärsnitt som inte tar hänsyn till urvalsbias orsakat av människor med respiratoriska symtom som valt att flytta från hem med mögel eller vattenskada. Författarnas slutsats är att fuktighet i bostäder är ett vanligt problem i Sverige och att problemet är relaterat till en ökad prevalens av några respiratoriska symtom. Den här hälsorisken kan förminskas och delvis förhindras om det allmänna medvetandet av problemet ökas. Även genom att undvika vattenskador i byggnadskonstruktioner, tillräcklig ventilation i bostäderna och undvika att bygga på platser där det finns en ökad risk för fuktighet i byggnaden. Egna kommentarer I diskussionen tar författarna upp felkällor som skulle kunna påverka resultatet. De nämner bland annat att urvalsbias inte är troligt i studien pga. en hög svarsfrekvens hos populationen. Trots den höga svarsfrekvensen är det bara ca 4 % av personerna som har uppgett sig ha kombinationen mögel och vattenskada i bostaden. Det motsvarar 73.8 personer av 1845 stycken. Författarna menar att det är kombinationen av mögel och vattenskada som ger en högre prevalens av de flesta respiratoriska symtom. Detta resultat grundar sig alltså endast på 73.8 personer. Hade sambanden fortfarande varit signifikanta om en större grupp haft mögel och vattenskada i bostaden? Fukt i bostaden rapporterades av 20 % av populationen. Resultatet grundar sig på personernas egna skattningar av fuktigheten. Det genomfördes inga objektiva mätningar eller kontroller i personernas bostäder. Författarna uppger att andra studier visat att vad som är självrapporterad fuktighet och vad som en inspektör skulle upptäckta kan variera med så mycket som 30 %. De nämner också en annan studie där man fann att de boende var benägna att rapportera mindre fuktighet i sina hem när man jämförde med fuktigheten observerad av inspektörer. Om avvikelsen kan vara så stor som 30 % är då dessa 20 % representativa för studien? Kan det ändå ha uppstått en typ av bias pga. att man exkluderat eller inkluderat personer i sambandsanalyserna som man egentligen inte borde? Författarna menar att flera andra studier fått ett liknande resultat (ca 20 % av populationen som har fukt i bostaden). Dessa studier bygger dock också på självrapportering. Borde man inte ha jämfört med studier där objektiva mätningar gjorts i bostäderna för att försäkra sig om att andelen personer med inomhusfukt är trolig? Jag tycker även att författarna nämner en annan viktig, möjlig felkälla: urvalsbias orsakat av personer som flyttat från sina bostäder i de utvalda områdena pga. respiratoriska symtom framkallat av fukt och mögel. Om det är så att kombinationen av fukt och mögel ger 5

7 respiratoriska symtom så kan man nog anta att det finns personer som flyttat pga. av detta och då har man missat dem i sin studie. Det skulle kanske innebära att andelen personer med kombinationen av fukt och mögel i bostäderna egentligen är större och sambanden med respiratoriska problem starkare. 6

8 Dampness and 2-Ethyl-1-hexanol in Floor Construction of Rehabilitation Center: Health Effects in Staff Wieslander, G. PhD, Kumlin A., Norbäck D. PhD. Archives of Environmental & Occupational Health, Vol. 65, No. 1, 2010 Elin Jönsson Inledning Författarna konstaterar att det i många studier funnits starka samband mellan byggnadsfukt, mögel och en ökning av astma och astmasymptom. Byggnadsfukt kan även, i alkalisk miljö, orsaka kemisk nedbrytning av byggnadsmaterial vilket i förlängningen kan leda till emission av 2-etyl-1-hexanol till luften. Även ftalatestrar i polyvinklorid (PVC) och polyakryalt material i golvbeläggningar och vattenbaserat lim bryts ned på grund av byggnadsfukt och kan således även de orsaka utsläpp av 2-etyl-1-hexanol till luften. Enligt en tidigare studie på symptom på sjukahus-sjukan som författarna utfört, kan exponeringen för 2-etyl-1-hexanol öka irritation i ögon och näsa, öka tårfilmsuppsprickning (tårfilmsstabilitet) (BUT), öka halten lysozym i nässköljsvätska samt öka astmasymptom. Författarna anser att de studier som gjorts kring hälsoeffekterna av byggnadsfukt och mögel i de flesta fall undersökt byggnadsfukt i hemmiljön, och att endast ett fåtal studier har gjorts på hälsoeffekterna av byggnadsfukt i arbetsmiljö. Författarna anser därför att fler studier behövs på hälsoeffekterna i arbetsmiljö detta för att öka kunskapen och därmed kunna förklara varför astmasymptomen hos människor förvärras då de vistas i miljöer med byggnadsfukt och skadade golvkonstruktioner. Syftet med artikeln är därför att studera förändringar av sympton och fysiska tecken bland vårdpersonal som återexponeras för en byggnad med golvfukt och 2- etyl-1-hexanol-utsläpp efter en exponeringsfri period. Metod En interventionsstudie genomfördes på vårdpersonalen på ett rehabiliteringscenter i mellansverige. Man genomförde först en noggrann undersökning av både byggnaden och prover från byggnadsmaterialet och fann onormalt höga emissioner av 2-etyl-1-hexanol och butanoler från golvmaterialet, samt byggnadsfukt både i betongplattan och i betonggolvet på våning två. Inga tecken fanns på mikrobiologisk tillväxt och det var låga totalhalter av flyktiga organiska ämen (TVOCs) i luften. Dessa värden jämförde man sedan med värden från en kontrollbyggnad utan byggnadsfukt. För att undvika pollensäsongen och därmed eventuell pollenarllergi, förlades tidpunkten för undersökningen av deltagarna till höst- och vinterhalvåret. Undersökningen genomfördes på så sätt att personalen på handikappcentret under en period om fyra månader fick flytta till en annan byggnad utan tecken på byggnadsfukt. Då de fyra månaderna passerat fick all dagpersonal (19 stycken) erbjudande om att vara med i undersökningen, varav 18 stycken (95%) valde att delta. Undersökningen inkluderade ett självskattningstest (VAS) samt en medicinsk utredning. De undersökningar som genomfördes var: en utvärdering av personliga faktorer (till exempel rökare/icke rökare och sjukdomar), nuvarande tillstånd, uppskattning av tårfilmsstabilitet, acoustic rhinometry en metod för att undersöka den nasala volymen (slemhinnorna från näsöppningen och inåt), nässköljvätska (koncentrationer av lysosymer, albumin, eosinofilt katjonprotein samt myeloperoxidas mättes) samt tester på lungfunktionen. Därutöver 7

9 genomfödes miljömätningar samt en undersökning av byggnadsmaterialet. Ett testschema upprättades så alla undersökningar gjordes på samma sätt och i samma ordning i båda grupperna. Deltagarna blev initialt undersökta i den nya byggnaden och därefter flyttade de tillbaka till den gamla, fuktskadade arbetsplatsen. Efter två dagars exponering i den gamla byggnaden undersöktes deltagarna återigen. Båda undersökningarna genomfördes vid samma tidpunkt på dagen, med en timmes felmarginal. Då vissa effekter på slemhinnor kan vara övergående genomfördes båda undersökningarna i vardera referensbyggnad och alla undersökta hade vistats i respektive byggnad minst en timme innan undersökningen. För att undvika veckodagseffekter undersöktes under samma säsong (höst/vinter) även en kontrollgrupp om 15 personer. Dessa arbetade i på kontor i den icke fuktskadade kontrollbyggnaden och deras undersökningar genomfördes på samma veckodagar som den ordinarie testgruppens undersökning. Tecken på symptom- och kliniska förändringar under veckan kalkylerades men av praktiska skäl kunde lungfunktionen inte mätas. Resultaten utvärderades sedan med Mc-Nemar s test, Mann-Whitney U-test samt Students T-test. Studien var godkänd av etiska kommitén vid medicinska fakulteten vid Uppsala Universitet. Resultat Trots att koldioxidhalten i byggnaden låg väl under standardvärdet på 1000 ppm och således hade ett väl fungerade ventilationssystem återfanns ändå spår av 2-etyl-1-hexanol i luftproverna, även om halterna var låga. Och, som tidigare nämnts, fanns höga emissioner av 2-etyl-1-hexanol och butanoler från golvmaterialet, samt byggnadsfukt både i betongplattan och i betonggolvet på våning två. Författarna upplevde även en stark doft av plast vid alla provtagningspunkter i golvkonstruktionen. Av de nitton deltagarna i undersökningen fanns endast två män och medelåldern låg på 42 år. Ingen var rökare, 26% var före detta rökare, 26% rapporterade hösnuva, 26% hade pälsdjursallergi och 37% hade någon gång under livet haft någon form av barndomsallergi (pälsdjurs- eller pollenallergi, barnexem). Ingen hade någon form av diagnostiserad astma eller astmamedicinering och ingen var utsatt för passiv rökning. Inte heller rapporterade någon att de hade fukt- eller mögelskador i hemmet. Sju deltagare hade pälsdjur hemma. Efter endast två dygns exponering i den fuktskadade byggnade hade symptom som irritation i ögon, näsa och luftvägar ökat betydligt hos deltagarna. Dessutom upplevde deltagarna en förkylningskänsla, huvudvärk, trötthet och ansiktsklåda. I kontrollgruppen fanns inga signifikanta skillnader mellan undersökningarna. De objektiva undersökningarna visade på förtätning i näsa och luftvägar samt slemhinnesvullnad. I nässköljvätskan låg koncentrationen av det eosinofila katjonproteinet, myeloperoxidaset och albuminet under detektionsgränsen medan koncentrationerna av lysosym låg mycket över densamma. I jämförelse med kontrollgruppen fann man ändå att en signifikant ökning av proteinet albumin i nässköjlvätskan kunde ses hos deltagarna i symptomgruppen. Tårfilmsstabiliteten hade i symptomgruppen blivit något lägre, medan man hos kontrollguppen inte fann några signinfikanta skillnader. Kommenterarer Författarna menar att de med sin undersökning har kunnat demonstrera hur personalen vid handikappcentret fått ökade symptom och besvär med bland annat slemhinnor och andning, då de under två dagar återexponerats för den fuktskadade byggnaden. Detta indikerar att fuktskadade byggnader med emissioner av 2-etyl-1-hexanol kan orsaka neutrofil inflammation en slutsats som stöds av vissa, men inte alla, tidigare studier. 8

10 Det fanns inte någon möjlighet att utföra undersökningen utan att deltagarna visste vad de utsattes för, och de kan därmed ha skapat sig en uppfattning om vilka symptom de skulle fokusera på vid självskattningstestet som utfördes. Det är dock inte troligt att detta påverkat resultatet av de fysiologiska undersökningarna som genomfördes, menar författarna. Författarna påpekar även att detta är en liten studie, varför resultaten bör tolkas med försiktighet. Confonduers som författarna tar upp kan vara deltagarnas hemmiljö, men ingen av deltagarna hade rapporterat något om fukt, mögel eller tobaksrök hemma och bara några få hade nyligen målat om. Därutöver var hemmiljön oförändrad under studiens gång. Författarna menar dessutom att det inte skulle vara troligt att dessa faktorer skulle påverka validiteten i studien. Studien var inte menad att indentifiera orsaksfaktorn bakom problemen, men från borrhål i golvet noterades en tydlig doft av plast. Därutöver kunde författarna mäta en ökad emission av 2-etyl-1-hexanol och 1-butanol från betongen i golvet. 2-etyl-1-hexanol emiterar från plastmaterial, inklusive datorer. Det kan även bildas vid nedbrytning av 2-etylhexylakrylat och då bildas biprodukten akrylsyra. Då inga av golvmattorna i byggnaden var plastmsmattor utan linoleummattor, ser författarna det som mest troligt att utsläppskällan var nedbrytningen av det akrylat som fanns i det vattenbaserade golvlim som användes för att fästa mattorna till golvet. Då författarna observerade hälsoeffekter redan vid små utsläpp av 2-etyl-1-hexanol till luften, anser de att fler studier behövs. Detta för att bland annat undersöka exponeringsnivåer av biprodukterna vid alkalisk nedbrytning, inkusive partikelbundna nivåer. Författarna påpekar även vikten av att minimera risken för golvfukt och framhåller dessutom att man bör försöka undvika att kombinera byggnadsmaterial som tillsammans kan orsaka ökad emission av 2- etyl-1-hexanol. Egna reflektioner Studien var intressant att ta del av om än något svårtydd ibland. För den oinvigde kan det det dessutom vara svårt att följa med i de medicinska termer författarna använder sig av. Å andra sidan riktar sig kanske inte artikeln till lekmän utan till forskarkåren, som förväntas ha en annan, djupare, förkunskap. En av de aspekter jag funderat på och så även författarna är storleken på undersökningen. Det är få respondenter och all tolkning av resultaten bör därför ske med försiktighet. Fler undersökningar behövs för att resultaten ska få någon egentlig tyngd, även om de onekligen pekar i en viss riktning. Därutöver undrar jag hur författarna resonerade kring de 26% av deltagarna som var före detta rökare, eller de som hade någon form av allergi. Togs någon hänsyn till dessa och deras eventuellt nedsatta fysiska funktioner? Måhända kanske inte dessa deltagare var påverkade av detta, men jag hade nog gärna fått ta del av författarnas resonemang kring dessa deltagare och deras eventuella påverkan på resultaten. En tredje aspekt jag noterat är frånvaron av män bland deltagarna. Studien är nu baserad till 95% på (medelålders) kvinnor och i framtiden skulle det vara intressant att se vad dylika undersökningar skulle ge för resultat i ett mer blandat urval av respondenter. 9

11 För det fjärde tar författarna i kommentarsdelen upp en del confounders, bland annat att deltagarna vetat om vad de utsattes för under undersökningen, men att detta inte påverkat resultatet av den fysiologiska undersökningen. Jag ställer mig dock en smula frågande till självskattningsresultatet om en respondent är väl medveten om att hon utsatts för en viss påverkan hur kan denna då vara objektiv i sin självskattning? Detta hade jag gärna läst något mer om i kommentarsdelen. Något jag dessutom saknade var resultatet av tårfilmsstabiliteten detta kunde jag inte riktigt finna, men å andra sidan kan det vara så att jag helt enkelt missat det i röran av resultat. Rent strukturellt fann jag att författarna placerat vissa resultat redan i metoddelen. Detta var något förvirrande. I metoddelen hade de dessutom delat in varje undersökning för sig, men i resultatdelen följde de inte den indelningen. Kanske förståeligt att de ville skriva ihop de resultat som faktiskt hängde ihop med varandra, men för mig blev det en aning rörigt. Jag hade gärna velat läsa resultaten för varje test för att sedan, om jag ville, gå tillbaka till metoddelen och där lätt kunna se hur undersökningen genomförts. Och vice versa ta del av en viss undersökning, säg lungfunktionen, och sedan kunna bläddra fram till resultatdelen och där lätt kunna återfinna resultatet. Någon egentlig diskussion finns inte, utan författarna har valt att använda sig av rubriken kommentarer. Jag vet inte riktigt vad de syftar på här, hela textmassan under rubriken är en blandning av resultat och diskussion, med en hel del upprepningar jag finner en smula onödiga. Dessa upprepas sedan ytterligare en gång i den slutliga sammanfattningen. Även om jag själv inte har någon som helst medicinsk kunskap eller heller någon direkt kunskap om fukt och mögel för den delen har jag ändå fått mig en tankeställare av artikeln. Jag har lärt mig en hel del, både kring effekterna av fukt i golv i kombinatin med vissa byggnadsmaterial samt en del medicinska termer, men har i slutändan svårt att ha någon egentlig åsikt om de rent medicinska resultaten. 10

12 Lung function decline in relation to mould and dampness in the home: the longitudinal European Community Respiratory Health Survey ECRHS II Dan Norbäck, Jan-Paul Zock, Estel Plana, et al. Thorax : originally published online February 16, 2011 Karolina Westberg Inledning Författarna menar att tidigare forskning om samband mellan fukt och mögel inomhus och hälsoeffekter bygger på tvärsnittsstudier och fokuserar på astma som symptom. Få studier har påpekat sambandet mellan lägre FEV1 (forcerad utandningsvolym under första sekunden) och fukt och mögelämnen i bostaden. Men å andra sidan finns det studier som inte visat på några som helst samband och författarna menar att det fortfarande finns osäkerheter kring fukt och mögels biologiska mekanismer och orsakssamband med hälsoeffekter. Syftet var att studera sambandet mellan försämrad lungfunktion och fukt och mögel, men även eventuellt andra faktorer, i bostäder inom studiegruppen European Respiratory Health Survey (ECRHS) över tid. Material och metod Den internationella kohortstudien ECRHS om respiratorisk hälsa startade för ca 20 år sedan i 23 länder och 48 centra. Av dessa valdes vuxna mellan 20 och 45 år slumpmässigt ut från 29 centra och bildade ECRHS I. Uppföljningsstudien ECRHS II hade en svarsfrekvens på 60 procent och bestod av 26 centra. I Europa deltog Belgien, Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Italien, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien och i Nordamerika deltog Portland i USA. Sammanlagt testades 6443 personer två gånger med i huvudsak samma spirometrimetod. Deltagarna intervjuades samtidigt för att bedöma om de någonsin eller under det senaste året haft fukt- och mögelskador i sina bostäder. Byggnadens ålder, byggnadskonstruktion, värmesystem och fönsterisolering i sov- och vardagsrum (ansågs användas mest dagtid) noterades. För att bedöma ett eventuellt dos-responssamband gjordes en fuktskala från 0 till 5 och på motsvarande sätt en mögelskala från 0 till 4. Vidare deltog 22 centra i en extra studie, "The Indoor Protocol, där 3118 hem slumpmässigt valdes ut för heminspektion. Ett centra i Norge, två i Frankrike och det i USA deltog dock inte. "The Indoor Protocol innehöll tre variabler, förutom fukt och mögel, även fönsterkondens (speciellt vintertid). Under intervjuerna framkom även uppgifter om ålder, kön, astma och rökning. Kronisk bronkit definierades som en kombination av kronisk hosta och kronisk slem medan boende och utbildningsnivå utgjorde underlag för socioekonomisk status (SES). Som standard följdes den internationella yrkesindelningen (ISCO). Med hjälp av Strata 8.0 analyserades lungfunktionen i förhållande till kön, ålder, längd, BMI, uppföljningslängd och rökvanor. Multipel linjära regressionsmodeller beräknades för att hitta ett orsakssamband mellan exponering för fukt och mögel inomhus och försämrad lungfunktion. Dessa justerades mellan de olika centrarna och mellan de olika variablerna, vidare jämfördes exponeringsgrad och försämrad lungfunktion liksom att chitvå-test användes för fuktexponering och SES. 11

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998.

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. Av: Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen Dan Norbäck 2002-11-04 VERSION 2 UTARBETAD 1999-11-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 Konferens i Örebro 14-15 mars 2006 1 Konferensen är den åttonde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 BORT MED BULLRET! Christina Björkdahl Misse Wester-Herber Sven Ove Hansson Avdelningen för

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport 2010 Arbets- och miljömedicin Lund Ögon och luftvägsbesvär vid arbete med mjuka träslag inom träindustrin Enkätundersökning utförd av Arbets- och miljömedicin, Lund Hösten 2009 Regionmiljösköterskor

Läs mer

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö

Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö Marie Hult, Roger Corner, Gunnel Emenius, Karin Engvall En rapport från White arkitekter,

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Bredband ur användarnas perspektiv

Bredband ur användarnas perspektiv MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 1 Institutionen för Ekonomi och Informatik 2005-08-16 Mälardalens Högskola Institutionen för Ekonomi och Informatik Kurs: Uppsatsarbete i Informatik, EI0040, 10p, VT2000

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Gaseldade hushållsspisar - hur påverkas hälsan?

Gaseldade hushållsspisar - hur påverkas hälsan? Gaseldade hushållsspisar hur påverkas hälsan? Hälsomässiga risker med användning av gasspis, med fokus på exponering för kvävedioxid (NO 2 ) Rapport från Arbets och miljömedicin 2004:4 Gunnel Emenius,

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier Philip Börjesson Jakob Claesson Försäkringsbedrägerier - En studie av sambandet mellan självrisk och oberättigade ersättningskrav Insurance fraud - A study of the relationship between deductibles and unjustified

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Dysfagipatienters uppfattning om och compliance till sväljråd givna av logoped. Lisa Gottfridsson & Lina Rubin

Dysfagipatienters uppfattning om och compliance till sväljråd givna av logoped. Lisa Gottfridsson & Lina Rubin Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund Dysfagipatienters uppfattning om och compliance till sväljråd givna av logoped Lisa Gottfridsson & Lina Rubin

Läs mer

Psykisk ohälsa i arbetet

Psykisk ohälsa i arbetet UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Examensarbete 30 hp Jon Lindahl, Termin 9 Handledare: Ruth Mannelqvist Psykisk ohälsa i arbetet Arbetsskadeförsäkringens tillämpning ur ett genusperspektiv Innehållsförteckning

Läs mer

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2) Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

En sund själ i en sund kropp

En sund själ i en sund kropp Kandidatuppsats Juni 2005 En sund själ i en sund kropp - om hälsofrämjande insatser och upplevd hälsa på kvinnodominerade arbetsplatser Handledare: Författare: Mikael Hellström Julia Grundin, 820310-4925

Läs mer