Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje"

Transkript

1 Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer Greta Smedje

2 Fukt och mikroorganismer som hälsorisk

3 Olika typer av hälsoeffekter av inomhusmiljön Irritation i ögon, näsa, hals, tungandning, huvudvärk, trötthet Ospecifik byggnadsrelaterad sjuklighet (SBS) Astma Luftvägsinfektioner Legionärsjuka, luftfuktarfeber Allergisk alveolit Tumörer (radon) Överkänslighetsproblem vanligast

4 Hur vanligt är det med innemiljörelaterade hälsobesvär? MHE % av vuxna har något av efterfrågade medicinska symtom minst en gång i veckan (trötthet, huvudvärk, symtom från ögon, näsa, hals, eller hosta), I hyresrätter anger 11 % bostadsrelaterade symtom, i bostadsrätter 8,2 % och i småhus 5,0 %. Andelen bostadsrelaterade besvär är högst i hus byggda och lägst i de nyaste husen, byggda efter BMHE ,8 procent av 12-åringarna har besvär av inomhusmiljön i bostaden eller i skolan minst en gång per vecka (trötthet, huvudvärk, symtom från ögon, näsa, hals, eller hosta)

5 Vad i inomhusmiljön kan ge överkänslighetsbesvär? Allergen från husdjur Allergen från kvalster, ohyra Mikroorganismer mögel, jäst, bakterier p.g.a. fuktskador Diverse kemiska ämnen från bygg- och inredningsmaterial, kemisk-tekniska produkter och aktiviteter Annat damm och partiklar från personer, byggnadsmaterial, inredning och aktiviteter Tobaksrökning Brister i system för att föra bort föroreningar (ventilation, städning) Klimatfaktorer - temperatur, drag, torr luft

6 Fukt i byggnader har samband med sjuklighet i övre och nedre luftvägar och eksem

7 % Bostäder med fukt-/vattenskador i olika rum senaste 5 åren Sovrum Badrum Annat rum Källare flerbostads småhus flerbostads småhus flerbostads småhus småhus hus hus hus Fuktfläckar Mögel Vattenskada/ läckage (BETSI enkäter)

8 % byggnader med fuktskador av betydelse för inomhusmiljön Småhus Flerb.hus Totalt (BETSI inspektioner)

9 Byggnadsteknisk skadeutredning Har bostaden någon gång varit föremål för byggnadsteknisk skadeutredning orsakad av fuktskador, vattenläckage eller mögelpåväxt? Andel hus % Total Småhus Flerbostadshus

10 Mögel, mögellukt eller förhöjd fukthalt i olika byggnadsdelar senaste året Småhus Flerbostadshus Vind 15 % 3 % Ytterväggar 3 % 1 % Grunder 19 % 7 % (BETSI Inspektioner)

11 Hälsosymptom ofta och fuktproblem Vatten-, fuktskada Bubbliga/ missfärgade golv ja nej ja nej Trötthet 29 % 23 % 37 % 22 %* Huvudvärk 20 6** 14 6 Ögonbesvär *** Näsbesvär 23 10* Halsbesvär ** Hosta 15 5* 9 5* Hudbesvär 8 4* 12 4***

12 Hälsosymtom ofta och mögel Synlig mögelväxt Mögellukt ja nej ja nej Trötthet 41 % 23 %* 41 % 23 % Huvudvärk *** Ögonbesvär * Näsbesvär 19 10*** 30 10** Halsbesvär ** Hosta ** Hudbesvär *

13 Observerade fuktproblem i bostaden Europastudien Uppföljning av vuxna efter 8 år: De som hade fuktproblem vid tidpunkt 1 hade vid tidpunkt 2 mer ny astma (RR=1,5) mer ny astma m bronkiell hyperreaktivitet (RR=2,8), nya andningsbesvär (RR=1,9) mer rapporterade symptom (RR=1,4) sänkning av lungfunktionen

14 Sömnbesvär och fuktskada Svårt somna, upprepat uppvaknande, för tidigt uppvaknande % Orsak? Emissioner p.g.a. kemisk nedbrytning av material och växt av mikroorganismer ger försämrad luftkvalitet ger ökad nästäppa och inflammation i slemhinnor som kan påverka sömnkvaliteten

15 WHO Indoor Air Quality Guidelines: Dampness and mould (2009) Samband mellan hälsa och fukt i inomhusmiljön Effekt Grad av evidens - Astma: utveckling, försämring, besvär - luftvägsinfektioner - övre luftvägssymtom - hosta - pipande väsande andning - andnöd Tillräcklig - Allergisk snuva - Bronkit - Påverkad lungfunktion - Allergi/atopi (sensibilisering) - Astma någonsin Begränsad (viss) Otillräcklig

16 WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Dampness and Mould Om riktvärden Inget hälsobaserat riktvärde kan anges för någon specifik mikrobiell exponering eftersom inget dos-effekt samband kan anges för närvarande. Oklart vilka ämnen som ger effekten Bristen på standardiserade mätmetoder försvårar forskning och slutsatser

17 Arbete & Hälsa 2010:44(8) (2010) Betydelsen av fukt och mögel i inomhusmiljö för astma hos vuxna Fukt och/eller mögel i bostadsmiljön ger ökade luftvägsbesvär och astmabesvär Däremot inte klarlagt att fukt/mögel i bostaden också kan orsaka astma Tidigare kunskapsöversikter (WHO) som hävdad fukt/mögel i bostaden kan orsaka astma har haft tonvikt på barn Evidensen tycks vara säkrare för barn

18 Fukt i byggnader har samband med sjuklighet i övre och nedre luftvägar och eksem men mekanismerna relativt oklara Vilken roll spelar mögelrelaterade exponeringar? En stor del av totala biomassan på jorden består av mögel, luftnivåerna är ofta högre utomhus än inomhus, varför får vi då ohälsa av mögel inomhus? Vad i möglet orsakar ohälsan? (mekanismer, finns det speciellt viktiga exponeringar/mögelsorter) Kan vi särskilja möglets roll från andra faktorer t.ex. bakterier och kemiska ämnen? Biomassan mögel i konstruktionen tycks vara en väsentlig indikator, men hur exponeras vi (luft, damm) och för vad?

19 Möjliga agens vid fuktskador Sporer Mykotoxiner Endotoxin och glukan Mikrobiellt producerade flyktiga ämnen (MVOC) Kemisk nedbrytning av byggnadsmaterial som bildar flyktiga eller halvflyktiga ämnen?

20 Några exempel Levande mögel Värmlandsstudien: Halten mögelsporer i luft och damm, resp. synliga tecken på fuktskador i bostäder visade inget samband HESE (skolor): Mer långvarig hosta, nattlig hosta och hösnuva Totalmängd (biomassa) mögel Skolelever som gick i skolor med mer totalmängd mögel i luft insjuknade oftare i astma Patienter med allergi hade mer Aspergillus versicolor i luft och damm i bostaden Toxiner, glukan Få epidemiologiska studier (ännu) om samband mellan mykotoxiner och hälsa Utveckling av astma hos barn påverkades inte av endotoxin eller beta (1,3)- glukan i bostaden (Norge) MVOC Mindre sannolikt att de låga nivåerna inomhus kan ge direkta hälsoeffekter

21 Försök med mögellukt AS Claeson, UmU Utan näsklämma signifikant ökning av symptom Med näsklämma ingen ökning av symptom Slutsats: Luktsinnet har betydelse för uppkomst av symptom vid akut exponering för mögel. Människor med överkänslighet reagerar något starkare på lukt från mögel.

22 Utredning av fuktproblem

23 Olägenhet för hälsan En störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig (9 kap. 3 MB). Särskild hänsyn ska tas till personer som är något känsligare än normalt, t.ex. personer med allergi, barn och gamla.

24 Socialstyrelsens allmänna råd fukt och mikroorganismer (SOSFS 1999:21) Bedömning av olägenhet för hälsan Synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt Mikroorganismer eller mikrobiell lukt kan spridas till rum från byggnadskonstruktionen eller från källare, grund eller vind Fuktskador inte åtgärdats eller har åtgärdats bristfälligt

25 Syftet med en utredning av innemiljön? Hitta samband mellan en specifik innemiljö och en individs eller en grupps symtom eller sjukdom Att göra en bedömning av en innemiljö mot riktvärden Att hitta en onormal exponering i en innemiljö, som skulle kunna orsaka ohälsa/besvär Kontrollera om åtgärd har gett en bättre innemiljö

26 Tänk på Det är svårt att i det enskilda fallet med säkerhet fastslå vad som ger vissa hälsobesvär En utredning ska utföras så att Den ger information om tekniska brister, t.ex. konstruktion, material, skador som skulle kunna ge onormal exponering Resultatet kan värderas utifrån risksynpunkt, vad ska jämföras med? Resultatet kan ligga till grund för tekniska åtgärder och uppföljning av dessa Vi vet inte vad som ger hälsoeffekten, bara att det finns samband med fukt Leta efter fukt (nu eller tidigare)

27 Undersökning enligt SOSFS 1999:21 I regel krävs en okulär besiktning Ibland också en mer ingående byggnadsteknisk undersökning. Indikationer för vidare undersökning Synliga fuktskador, missfärgningar, bubblor i ytskikt Omfattande kondens insida fönster under vintern Hög luftfuktighet under vintern (fukttillskott > 3g/m3 eller >ca 45 % vid 21 C) Provtagning/mätning av mikrobiella komponenter kan vara ett komplement Bedömning bör inte grundas på enbart mätning av t.ex. luftburna mikroorganismer, sporer, flyktiga organiska ämnen

28 Hur börja? Ta reda på grundläggande uppgifter om husets konstruktion, material och historia Aktuella och tidigare problem Dokumentation från tidigare utredningar och mätningar. Bedömning av tidigare mätningar - Finns tillräckliga data om husets konstruktion, material, kända skador och åtgärder? - Finns tillräcklig information om hur och när prover togs? - Finns lämpliga referensmätvärden? Om nej, går inte att tolka!

29 Hur fortsätta? Inspektion Synliga tecken på fukt, missfärgningar, lukt, materialsläpp Riskkonstruktion, riskmaterial? Svaga punkter, hur ser det ut där? Risk för inträngande markfukt (typ av grundkonstruktion, placering av stuprör), ytterväggar (svårt bedöma) Otäthet runt fönster och balkongdörr Ytskikt på golv och väggar i badrum/toalett. Skarvar och genomföringar i våtrumsmattor. Kakel/klinker fogar, knacka Kök. Synliga ledningar i diskbänkskåp, ytskikt ovanför diskbänk, golv framför kyl- och frysskåp Mögellukt i golvvinkel Indikerande mätning av fukt i luft och material Finns något i själva verksamheten som kan orsaka problemen? Översiktlig bedömning/mätning av ventilationssystemet och luftomsättning

30 Utredning av verksamhetsutövare o. konsult Inspektion Fukthalt i misstänkt byggnadsdel Mikroorganismer i materialprov från misstänkt byggnadsdel Mikroorganismer i damm VOC i luft, från mikroorganismer och nedbrytning av material Mikroorganismer i luft Ventilationssystem avslaget Verksamhet - nej Finns referensvärden? Kan resultatet utvärderas och användas? Syftet med mätningarna är att finna onormala källor, inte att bedöma riskens storlek. Risken är den fuktiga byggnaden

31 SWESIAQ-modellen Vägledning för innemiljöutredare Söka finna sådana brister hos byggnad eller verksamhet som enligt vetenskap kan leda till hälsoproblem Ingen garanti för att de var orsaken till hälsoproblemen Ingen garanti för att eliminering av bristerna leder till att hälsoproblemen upphör Börja med det enkla (inspektion), gå eventuellt vidare med mätningar

32 Arbetsgång Klargör utredningsuppdragets syfte och omfattning. Skapa kontaktgrupp, t.ex. brukare, fastighetsägare, arbetsgivare, innemiljöutredare Inventera. Gå igenom tänkbara källor till innemiljöproblem (t.ex. fukt, emissioner från byggnadsmaterial, verksamheten, otillräcklig luftväxling, tillförsel av luftföroreningar utifrån) Diskutera resultatet av inventeringen. Beslut om fortsättning Eventuella fördjupade utredningar Sammanfattande rapport med förslag till åtgärder. Diskussion i kontaktgruppen Åtgärda och uppföljning av åtgärder

33 Sanering och åtgärder - hälsa

34 Effekt på hälsan av att åtgärda fukt och mögel i byggnader Cochrane-översikt, 8 studier Vuxna Astmasymtom OR 0,64 (0,55-0,75) Luftvägsinfektion OR 0,57 (0,49-0,66) Barn Antal läkarbesök för luftvägsbesvär minskade med 0,45 (-0, ,14)/år bland dem som medicinerade regelbundet (Sunni et al, Remediating buildings damage by dampness and mould for preventing or reducing respiratory tract symptoms, infections and asthma, Sep 7, 2011.)

35 Mögel i skola, före och efter åtgärd (Meklin 2005)

36 Symtom bland lärarna Lignell, 2007 (Lignell, 2007)

37 Bostäder Personer med astma i 84 fuktskadade bostäder slumpades till åtgärd månad noll, 83 till åtgärd 12 mån senare Andel förbättrade minus andel försämrade Vid 6 mån: interventionsgrupp kontrollgrupp Mindre astmabesvär + 31 % + 7 % Bättre andning Mindre medicin Vid 12 mån: Minskning av rinit + 18 % - 6 % Av rinokonjunktivit (Burr, 2007)

38 Socialstyrelsens meddelandeblad Hälsorisker vid fuktproblem i byggnader Om åtgärder Byggnadsmaterial som skadats av fukt och mikroorganismer bör bytas ut mot torra och rena material Om det inte är möjligt måste utrymmen och material som varit blöta torkas ut. Verksamhetsutövaren ansvarar för att åtgärderna är lämpliga. Vid sanering av fuktskador frigörs sporer m.m. Brukarna ska skyddas. Föroreningar får inte spridas i byggnaden (även om brukarna evakueras under saneringen)

39 Socialstyrelsens allmänna råd fukt och mikroorganismer SOSFS 1999:21 (forts. 3) Sanering och åtgärder Tillsynsmyndigheten bör begära att fastighetsägaren eller den som ansvarar för åtgärderna redovisar hur arbetet skall bedrivas så att inte olägenheter uppkommer.

40 Mögel i luft vid åtgärd Levande mögel (cfu/m3) före rivning uppbyggnad efter Skadat rum Närliggande rum (Rautiala 1996) Avgränsning med plast, undertryck med evakuering av luft ut hindrar spridning till omgivningen Noggrann rengöring av arbetsområdet efter åtgärd.

41 Hur och hur fort ska man vidta åtgärder? Fuktskadade material som har varit fuktiga (men nu är torra) kan fortfarande innebära hälsorisk Mögel som torkar kan ge större hälsorisk (sekundär metabolism, mögelsporer bildas, dammbildning) Ta den tid som behövs för att göra en grundlig teknisk utredning, så att val av åtgärder blir relevanta Rimlig tid för att vidta åtgärder, efter avslutad byggnadsteknisk utredning, kan vara 1/2 till 1 år Enskilda personer som reagerar kraftigt i byggnaden, speciellt vad gäller astmatiska besvär, kan behöva lämna byggnaden snabbt

42 Kostnader Boverket: Ca bostäder (ffa i småhus) beräknas ha fuktskador av betydelse för inomhusmiljön. Den totala kostnaden för att åtgärda fuktskador som kan påverka inomhusmiljön i småhus, flerbostadshus och lokaler uppgår till 100 ± 20 miljarder kronor Ingen beräkning av kostnader för sjukvård och produktionsbortfall pga. ohälsa

43 Medicinsk utredning vid innemiljörelaterade besvär Besvärens tidsmässiga koppling till vistelse i viss byggnad Allergitest för IgE medierad allergi (RAST, pricktest) Mögel kan ge allergi, men ibland svårt diagnostisera Många olika mögelarter med olika allergen Kliniska test omfattar ofta inte de arter som är vanligast inomhus Lungfunktion (FVC, FEV1, PEF) Metacholintest (BHR) NO i utandningsluft Inflammation/irritation i näsa och ögon För ospecifika besvär finns inga objektiva test Medicinsk utredning i kombination med vad man vet om byggnaden ger slutsatsen/gissningen

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 Konferens i Örebro 14-15 mars 2006 1 Konferensen är den åttonde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998.

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. Av: Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen Dan Norbäck 2002-11-04 VERSION 2 UTARBETAD 1999-11-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Kemiska ämnen i inomhusmiljön

Kemiska ämnen i inomhusmiljön Kemiska ämnen i inomhusmiljön Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen

Meddelandeblad. Ventilation Luftkvalitet. Lokaler. Ventilationstyper. Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Meddelandeblad Mottagare: Kommunal nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor Länsstyrelsen Nr 12/2012 November 2012 Ventilation Luftkvalitet Detta meddelandeblad är ett förtydligande av den tillsynsvägledning

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö

Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö Marie Hult, Roger Corner, Gunnel Emenius, Karin Engvall En rapport från White arkitekter,

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Gaseldade hushållsspisar - hur påverkas hälsan?

Gaseldade hushållsspisar - hur påverkas hälsan? Gaseldade hushållsspisar hur påverkas hälsan? Hälsomässiga risker med användning av gasspis, med fokus på exponering för kvävedioxid (NO 2 ) Rapport från Arbets och miljömedicin 2004:4 Gunnel Emenius,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Beslutad den 15 juni 1994 AFS 1994:11 2 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna?

4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet med MM-enkäterna? Tolkning av enkätdata och behov av hälsoundersökningar Kjell Andersson, Per Vihlborg 4.1 Hur säkra bedömningar kan göras med enkäter? 4.2 Vilka är de viktigaste erfarenheterna från det mångåriga arbetet

Läs mer

Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie

Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie Rapport 2: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie Gunnel Emenius, Roger Corner, Karin Engvall, Marie Hult En rapport från Karolinska Institutet,

Läs mer

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel Bassängbad Hälsorisker, regler och skötsel Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003

Inomhusmiljö. Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. God bebyggd miljö April 2003 Boverket Rapport God bebyggd miljö April 2003 Inomhusmiljö Delmål 8 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett av Sveriges 15 miljömål God bebyggd miljö Inomhusmiljö Delmål 8

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer