Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun"

Transkript

1 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 8 maj 2015 kl Plats: Herrgården, Ryhov Närvarande: Ann Grännö-Alm, verksamhetschef barn- och ungdomsenheten, landstinget Lilian Elmqvist, områdeschef socialtjänsten, IFO, barn och ungdom Iréne Folkevik, områdeschef socialtjänsten, IFO, barn och ungdom Susanne Törnvall, chef barn- och elevhälsan Marit Gustafsson, verksamhetschef BUP Sara Johansson, btr.chef grundskola utbildningsförvaltningen Peter Lindström, chef förskola utbildningsförvaltningen Katharina Ståhlkrantz, barn och utbildningschef, Habo kommun Lotta Johansson, chef IFO, socialtjänsten, Mullsjö kommun Annika Lind, verksamhetschef barn och ungdomsmedicinska kliniken Mårten Ärlig, enhetschef habiliteringen Stellan Karlsson, processamordnare, utbildningsförvaltningen Marie Andréasson, processamordnare, socialtjänsten, IFO, barn och ungdom Frånvarande: David Norrfjärd, chef grundskola utbildningsförvaltningen Betty Svensson, chef IFO, socialtjänsten, Habo kommun Barbro Thunberg, områdeschef socialtjänsten, funktionshinderomsorgen Per-Eric Samuelsson, områdeschef socialtjänsten, funktionshinderomsorgen Marie Protiwa, chef utbildning arbetsmarknad utbildningsförvaltningen Dagordning 1. Välkommen 2. Dagordning Dagordning gicks igenom.

2 2 3. En mammas berättelse Marit Gustafsson Vi får ett föräldraperspektiv på våra verksamheter. Ett barn som till synes är välfungerande fram till åk 8. Då kom remiss från skolsköterka Bup. En vårdnadhavare berättar hur det är att vara förälder när det är många professionella som ska samverka runt ens barn. Ett tidigt tecken i förskolan var att barnet inte ville äta falukorv. I skolan har barnet lekt med kompisar men känt sig utanför. Skolans personal har uppmärksammat det och arbetat med samspelet. Barnet var ambitiöst och visade förväntade skolresultat trots att medicinska orsaker innebar omfattande frånvaro från skolan. Gav inga vanliga signaler men i åttan tog orken slut, blev arg hemma, ville inte berätta. Jag orkar inte vara i klassrummet, andas luften. På gymnasiet prövades en estetlinje och senare anpassad folkhögskola men inget fungerade bra. UngArena har varit ett bra stöd med bra bemötande, de har också skapat sysselsättning. Nu står förhoppningen till Mullsjö folkhögskolas estetlinje. Den förståelse och det stöd familjen känt har kommit från Bup och UngArena. Hade det kunnat gå att se vad som skulle komma tidigare undrar mamma? Den följande diskussionen berörde: Kan ett bättre samarbete mellan olika personal i skolan över tid bidra till tidigare och mer omfattande insatser? Skulle en samlad dokumentation som följer barnet bidra till en tidigare upptäckt? Om elevhälsans personal samråder kan det som inte verkar så allvarligt ur ett perspektiv bli tydligt? Blev det svårare när barnet började åk 6 med annan organisation på 6-9 skolan, mer att hålla reda på både kunskaper, eget ansvar och socialt. Är skolan bättre på att möta olika barn idag. Finns det mer kunskap och litteratur runt autism idag? Till sist; hur organiserar vi skolan för att möta dessa barn och bevara hälsan? 4. Diabetes i förskolan utbildning för personal Susanne Törnvall Förskolan och förskolechefer vill samarbeta när barn har diabetes. Personal erbjuds information av barnkliniken. Tidigare åkte diabetessköterskan ut till förskolorna. Det var ett projekt när diabetessköterskan åkte ut och nu finns inte möjlighet för det kvar. Alla tycker att det vore bättre att diabetessköterska besökte förskolan. Vi kan verka tillsammans så det skapas medel genom Strategigrupp barn. Skolcheferna i länet och Medicinsk program grupp(mpg) barn lyfter frågan till Strategigrupp barn

3 3 5. Aktuellt från Strategigrupp barn och unga Marit Gustafsson För närvarande finns två arbetsgrupper; 1. Behandlar riktlinjer runt placeringar för barn med psykiatriskt vårdbehov. Inte riktlinjer med delat kostnadsansvar utan medicinsk kompetens ska användas där barnet befinner sig. Socialtjänsten upphandlar behandling men inget medicinsk. 2. Behandlar gränssnitt för skolpsykologens arbete med specialistpsykologen arbete. Gruppen arbetar konstruktivt och ett förslag är snart klart. 6. Föregående minnesanteckningar Anteckningar gicks igenom lades till handlingarna 7. Ny gymnasiechef, Marie Protiwa Punkten utgick. 8. Kort genomgång av aktuellt i alla verksamheter Alla BUP Söker ny verksamhetschef, rekrytering pågår. Beroende på om det är en läkare eller inte som söker tjänsten kan Marit eventuellt vara kvar som chefsöverläkare. Barn utvecklar allvarliga riskbeteende för att signalera dåligt mående. Det handlar om saker som att gå på tågspåret. Vi behöver diskutera hur vi ska hantera suicidala beteenden. Barn som använder dessa beteenden som hot för att få som de vill måste skiljas ut. Gör vi fel förstärks det oönskade beteendet. Remissinflödet till Bup är mycket stort, nästan galet. Mullsjö Verksamheten är utan socialchef. Mycket arbete med nyanlända Skolan är ansträngd på grund av mögel i lokaler/tillfälliga lokaler. Skolan har mitt i detta ett positivt arbete för att inkludera alla elever. Förskolan Jönköping 2½-4 års-lappen är bra. Den gör att förskolechef och personal samråder runt barn. En ny förskoleavdelning för nyanlända är startad på Kålgården. En ny öppen förskola är under planering. BoE Jönköping Resursenheterna planerar för en ny rörlig fjärde enhet som kommer att starta under nästa läsår. Briljanten är uppmärksammad i media. Förbättringsarbete pågår i en positiv riktning. Det är inte hela skolan utan arbetet med de yngre eleverna som problemen gäller. 18 personal kommer att utbildas i att särskilt hantera utmanade beteende med lågaffektivt bemötande. Höstens Elevhälsans dag kommer att ha samma tema, där deltar elevhälsoteamen och utvalda pedagoger.

4 4 Grundskolan Jönköping Elever ska ges ledning, stimulans och stöd så att de når så långt som möjligt mot utbildningens mål utifrån sina förutsättningar. Om alla ska nå samtliga mål kommer både barn och pedagoger att drivas för hårt. Det finns en förväntan hos föräldrar att alla ska nå målen. Detta måste diskuteras i skolan. Varje rektor har möjlighet att starta en egen särskilt undervisningsgrupp. Det kan vara nödvändigt för att möta varje elevs behov. Det kan ses som inkluderande. Habiliteringen Stort inflöde av remisser. 20% ökning varje år. Beror antagligen på att BVC upptäcker fler barn. Verksamheten behöver förstärkas för att möta ökade behovet. Nya personer anställs främst för utredning. BTI nätverksbaserad behandling sker i samverkan med förskolan. Den har visat sig att vara verksam för små barn. Är enklats att genomföra i förskolan. Hinns inte med nu när det är kö. Asylsökande ska betala för sin resa och vård i förväg för att senare kunna få tillbaks pengarna. Det är många gånger omöjligt eftersom de inte har pengar. Habiliteringen vill ta upp detta med migrationsverket. Barn- och ungdomsenheten Ensamkommande barn söker till Barn- och ungdomshälsan. Många har en komplicerad problematik. Rekrytering av läkare pågår. Socialtjänsten Jönköping Svårt att rekrytera handläggare. Den bristen innebär att arbetet inte kan utföras som förväntat. Ny chef rekryterad då Irene Folkevik slutar. Det blir Annika Åberg som idag arbetar i Vaggeryd. Arbete pågår med att beskriva verksamheter inom socialtjänsten, för att förbättra intern samverkan. Svårt att få in familjeperspektivet. Därför utbildas Tellus och ungdomsbehandlarna i FFT (funktionell familjeterapi). Ensamkommande flyktingbarn ökar. Antal platser kommer att ökas genom att nya boende öppnas, bl a i Gränna. Behandlingshem för flickor med psykosocial problematik planeras, letar lokaler. Habo Planerar för HVB-hem för pojkar med start till hösten. Ny familjecentral invigs till hösten personal håller på att rekryteras. Barnombud och Skoldatateket inrättas. Föräldrautbildning genomförs vilket är uppskattat. Alla elever skolår 1-9 får lärplattor (Ipad) Rutiner för skolnärvaro är utformade.

5 5 9. Genomgång av senaste BBU-möten Susanne Törnvall BBU har diskuterat: Samverkansöverenskommelse med handlingsplan Upp till 21år. Kommer med stor säkerhet innehålla nätet, mobilen, sömn, skärmtid. Hur ska Barnbokslutet påverka verksamheten? Bättre flöde i strukturen. Hook och närvarokonferens har genomförts. BBU kommer att göra en verksamhetsberättelse. 10. Årshjulet: Skolnärvaro David Norrfjärd/Sara Johansson Sara visade statistik över närvaro. Den visar förbättring över tid men försämring ht14. Närvaron försämras i årskurs 9. Statistiken bifogas protokollet. Processamordnarna har kallat till ett möte med aktörer runt ungdomar i gymnasieålder. Vi diskuterade om det är möjligt att skola och socialtjänst tillsätter varsin person som aktivt arbetar med att hålla ihop samverkan i alla ärenden runt skolnärvaro. Syfte är att starkare få ett gemensamt arbetsätt. Kan två personer jobba med detta? Habo anställer en person som jobbar med bryggan mellan socialtjänst och skola. (Arbetsterapeut) 11. Habiliteringen aktuellt om bemanning Mårten Ärlig Det sker förändringar i ledningen. Enhetschef för medicinska enheten och medicinsk rådgivare i ledningsgruppen blir Krzysztof Flejmer. Verksamhetschefen Ulf Grahnat är medicinskt ansvarig. Områdesbevakare för barn är Christina Brengesjö. 12. När socialtjänsten vill träffa elev i skolans lokaler Sara Johansson Socialtjänsten kan inte kräva att träffa barn skolans lokaler. Samråd bör ske utifrån aktuell situation. 13. SIP-möte utan att ha insats? Barbro Thunberg Punkten utgår. 14. Habo och Mullsjö i Chefsforum? Mullsjö vill bli inbjudna någon gång per termin när frågorna är mer övergripande, alternativt att Mullsjö/Habo bjuder in till träff. Habo ser ett värde i att vara med på chefsforum. Kan regionen ordna möte med Habo Mullsjö? Beslut: Chefsforum planerar mötena så att ärenden som passar Habo och Mullsjö läggs i början på mötet. Kallelse går till alla.

6 6 15. Avvikelserapporter Alla/Stellan Karlsson Inga avvikelserapporter har inkommit. 16. Ordförande i Chefsforum 15/16 Ny ordförande för chefsforum till hösten blir Lilian Elmqvist. 17. Tider för hösten 18/9 och 6/11 innehåll i nästa Chefsforum - uppföljning Uppdrag och ansvar - Diskussion om ökad diagnostisering - Vad innehåller en pedagogisk kartläggning? Goda exempel från Mullsjö. 18. Övriga frågor a)vits Har funnits sedan 2009 och är skapad innan den nya skollagen kom. Skollagen är tydligare med skolans ansvar. I dag finns det en mycket större samverkan. SIP-möten har tillkommit. Kommunrevisorer har givit uppdraget att säga upp och revidera VITS. Kritiken ligger i att ledtiderna är för långa. Vi är nu utan avtal. Arbetet går vidare på likvärdigt sätt och nya små problem löses i samråd. b) Regionens hus, Möte 2/6 för dem som har ett ledningsansvar och berörs av det metodstöd som nu byggs i samverkan för ungas psykiska hälsa. Det handlar i dagsläget om Dans för unga tjejer, DISA, Mindfulness, Vem är jag samt Freja. Var och en av dessa utvecklas och sprids på var sitt håll och nu behövs en ledningsdialog om helheten. Hur kan vi etablera hållbara strukturer för fortsättningen? Hur underlättar vi samverkan? Deltagare finns inom elevhälsan, barn- och ungdomshälsan i Huskvarna respektive Nässjö, studieförbund, avdelningen Folkhälsa och sjukvård samt ideella organisationer. c) Konferens på Kungsporten 17 sept Barn och unga vänder sig till barnhälsovården och förskolan. Sjuksköterskor, psykologer, chefer på BVC, pedagoger, chefer på både vanliga förskolan och öppna förskolan är målgrupp. Innehåller uppföljning av 2½- och 4-årslappen. Ansvarig för 17/9 är planeringsgruppen med representanter från förskola och BHV i regionen. d) Föräldrar kommer med läkarintyg för utökad tid i förskolan. En order med fixerad tidangivelse. Ann tar upp frågan med verksamhetschef för Vårdcentraler. Ett intyg bör beskriva problematiken och inte tala om exakt vad som ska göras. 20. Avslutning Ann tackade för visat intresse och avslutade mötet. Minnesanteckningar Stellan Karlsson

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Enköpings Kommun Projektledare Dagmar Mardi dagmar.mardi@vasterled.enkoping.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Syfte och målsättning...

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer