Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund"

Transkript

1 Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska och numeriska metoder. Målet med detta projekt är att du skall kunna behandla olika aspekter av ett och samma problemområde inom samma projekt. Projektet är ett konkret eempel på hur kurserna Matematik, Beräkningsvetenskap och Elektromagnetiskm bidrar till en helhetslösning av ett givet problem. Inledning Strömmen genom en cirkulär spole genererar ett magnetfält. Ovanför spolen har man placerat en kvadratisk spole som kan rotera kring en ael vinkelrätt mot den cirkulärs spolens ael. Rotationen hos den kvadratiska spolen gör att det induceras en en spänning som kommer att variera med tiden, se gur 3. Detta är en kort sammanfattning av den problemställning som ligger till grund för de olika delarna i detta projekt med slutmålet att du bland annat ska beräkna den inducerade spänningen den kvadratiska spolen. För att kunna behandla problemet behöver du behärska analytisk och numerisk integrering samt känna till den fysikaliska och matematiska modell som ligger till grund för problemet. I matematikdelen av projektet kommer du att utgå från en generell matematisk modell vars lösning beskriver magnetfältet från en strömförande ledare. Du ska anpassa modellen till det aktuella problemet. För att göra detta, kommer du att arbeta med integration längs en kurva där integralen går att bestämma analytiskt endast för vissa specialfall. I beräkningsvetenskapsdelen kommer du att behandla det generalla fallet där det inte går att bestämma integralen analytiskt. Du kommer att ta fram en algoritm för en numerisk lösning av integralen samt studera lösningens noggrannhet. Du kommer även att lära dig hur man kan visualisera lösningen. Den sista delen av det här projektet handlar om att ställa upp den matematiska modellen för hela problemet. Med hjälp av den kunskap du har fått i de tidigare delarna tillsammans med kunskap från elektromagnetismen ska du nu kunna beräkna och visualisera magnetfält, beräkna den inducerade spänningen i spolen samt ha kontroll på noggrannheten i dina beräkningar. Fysikalisk bakgrund Vi börjar med att betrakta en strömförande ledare (av generell form) med längden S och strömmen I. Denna ledare är upphov till ett magnetisk fält, B(), i

2 punkten, på avståndet r från ledaren, enligt Biot-Savarts lag B = 0 ds r 4 ZS I (1) r 3 där 0 är den magnetiska konstanten, (permeabiliteten). Magnetfältet, B = (B ; B y ; B z ), är en vektorvärd storhet med 3 komponenter, en i -riktningen, en i y-riktningen och en i z-riktningen. Vektorn mellan en punkt på ledaren, 0 = ( 0 ; y 0 ; z 0 ), och en punkt i rummet, = (; y; z), betecknas med r som då ges av r = 0 och dess längd är r = p ( 0 ) 2 + (y y 0 ) 2 + (z z 0 ) 2. Se gur 1. S r ds 0 Figur 1: En strömförande ledare med längden S genererar ett magnetfält i punkten enligt Biot-Savarts lag. Matematik Vi har nu en cirkulär ledare med radien R som ligger i y-planet med centrum i origo. Se gur 2. Genom ledaren går en ström, I. A) Din uppgift är nu att utgående från Biot-Savarts lag, (1), ställa upp uttryck för de tre komponenterna av det magnetiska fältet i en generell punkt. Parametrisera den cirkulära ledaren med hjälp av polära koordinater och ta fram ett uttryck för ds = (ds ; ds y ; ds z ) och r = 0 där är en godtycklig

3 punkt i rummet. Kryssprodukten mellan två vektorer a = (a ; a y ; a z ) och b = (b ; b y ; b z ) denieras som a b = (a y b z a z b y ; a z b a b z ; a b y a y b ): Uttrycken för de tre komponenterna av magnetfältet, d v s B ; B y och B z ges i form av linje-integraler längs ledaren. B) För vissa punkter kan integralerna beräknas analytiskt. Te när i) = (0; 0; 0) och ii) = (0; 0; z p ), där z p är en godtycklig punkt längs z-aeln. Utför integrationen och visa vad magnetfältet blir de två fallen i) och ii)? y ds 0 φ Figur 2: En strömförande circulär ledare med radien R. Ledaren ligger i ; y- planet och z-aeln kommer upp ut papperet.

4 Beräkningsvetenskap Inledning Din uppgift är att skriva ett program i MATLAB, som beräknar magnetfältet från den cirkulära ledaren, som studerades i matematikdelen av projektet, i godtyckliga punkter i det tredimensionella rummet. För att komma igång med MATLAB-funktionen quad, som kan beräkna denna integral, och förstå hur den arbetar och vilken kvalitet på resultaten man får, så görs några inledande beräkningar i speciella punkter. Magnetfältet är generellt en vektor med tre komponenter. Funktionen quad kan bara beräkna en skalär integral, så man får beräkna varje vektorkomponent för sig, dvs. tre stycken separata integraler. Dock vet man för speciella punkter i rummet att vissa av komponenterna kommer att bli 0, och alltså inte behöver beräknas med en integral. Du får i de olika fallen nedan avgöra vilka komponenter som alltid blir lika med 0. Integralen Den integral som ligger till grund för beräkningen av magnetfältet i en punkt är B = 0 ds r 4 ZS I r 3 där integreringen sker längs ledaren S. Om ledaren är cirkulär med radie R och ligger i -y-planet centrerad kring origo, blir detta en integral över B = 0 4 I Z 2 0 t() r() r() 3 Punkten 0, som betecknar integrationspunkten som löper längs ledaren blir i dessa koordinater (R cos ; R sin ; 0), och tangentvektorn t, som är strömmens riktning där, blir ( R sin ; R cos ; 0). Vektorn r är vektorn från integreringspunkten till, den punkt där magnetfältet ska beräknas. Det är viktigt att du för de olika fallen skriver upp hur vektorn r ser ut och skriver MATLAB-funktioner för de aktuella komponenterna av t r. d Fall 1 Beräkna magnetfältet i några punkter på z-aeln, t.e (0; 0; 1) och (0; 0; 2:5). Använd värdena 0 = 1, I = 1 och R = 1. Vilken är den enda komponent som blir nollskild? Använd quad för att beräkna den. Begär olika noggrannhet, t.e. 10 4, 10 5 och Jämför med det värdet som erhålls med analytisk integrering. Varför stämmer det oväntat bra? Fall 2 Beräkna magnetfältet i en serie punkter på -aeln, dvs. ( p ; 0; 0), där p går från 1.05 till 3 med steget Här kan inte magnetfältet beräknas analytiskt på något enkelt sätt, utan numerisk integration är enda möjligheten. Begär

5 noggrannheten Tänk efter vilken komponent av magnetfältet som är den enda som är nollskild. Gör en plot över denna komponent av magnetfältet som funktion av p. Ur beräkningsvetenskaplig synpunkt är det intressant att se hur antalet funktionsberäkningar varierar med p. Begär att quad redovisar antal funktionsberäkningar. Använd kommandot subplot for att rakt under grafen över B( p ) lägga in en plot över det använda antalet funktionsberäkningar. Funktionen quad fungerar som en svart låda, som beräknar integralen med önskad noggrannhet. Den använder olika steglängder i olika delar av integrationsintervallet, (den är vad man kallar adaptiv). Undersök nu vilket resultat man får med trapetsformeln på denna integral, t.e. för p = 1:2. Börja med att använda ett antal punkter som svarar mot antalet funktionsberäkningar som quad rapporterat för detta p -värde, och se hur mycket trapetsformelns resultat skiljer sig från det man ck av quad. Prova sedan att öka antalet indelningsintervall tills det erhållna värdet på integralen skiljer sig med mindre än 10 6 från det som quad gav. Här måste man själv räkna ut integrandens värden i jämnt fördelade punkter längs integrationsintervallet och använda trapetsformeln. MATLAB har en inbyggd funktion trapz, som kan användas. Fall 3 Slutligen ska du göra en visualisering av magnetfältet i ett givet plan, förslagsvis ett plan där y = 0 och som ligger inne i spolen, t.e. 0:2 0:8; y = 0; 0:2 z 0:4. För att göra detta behöver ditt program räkna ut magnetfältets komponenter för en uppsättning punkter i det valda planet. Om du är van programmerare kan du skriva en egen algoritm med utgångspunkt från ditt tidigare program. Uttrycken för magnetfältets komponenter i en godtycklig punkt har du tagit fram i matematikdelen. För att visualisera magnetfältet kan du använda quiver i Matlab. Gör help quiver i Matlab för att se hur quiver fungerar. För dig som inte är så van att programmera kan du ta hjälp av Matlab-progammet plotb.m som nns att ladda ner från kurshemsidan. plotb ger strukturen på beräkningarna, men du måste själv komplettera det med de anrop till quad som behövs för att beräkna de komponenter av magnetfältet som är nollskilda, och dessa kan vara två eller tre stycken, beroende på hur planet ligger. I programmet nns även ett eempel på hur man använder quiver.

6 Elektromagnetism Vi har nu en cirkulär spole med 150 varv. Ovanför spolen har vi placerat en kvadratisk spole som kan rotera kring en ael vinkelrätt mot den cirkulära spolens ael, se guren nedan. Den kvadratiska spolens aeln ligger 12 cm ovanför den cirkulära spolens plan. Radien på den cirkulär spolen är R = 15 cm och strömmen i spolen är 1A. A) Börja med att visualisera magnetfältet från den cirkulära spolen i några väl valda plan. Här kan du använda dig av ditt matlabprogram från beräkningsvetenskapsdelen. B) Beräkna den inducerade spänningen som funktion av tiden, U(t), om den kvadratiska spolen har 10 varv och roterar med 10 varv/s. Måtten på den kvadratiska spolen är cm. Den inducerade spänningen ges av U(t) = d dt = Z Z där B(r; t)ddy y där ddy är ett ytelement på den roterande spolen. Tips: dela in den kvadratiska spolen i te punkter ( = 1 cm, y = 1 cm) och beräkna magnetfältet i punkterna. Även här kan du återanvända ditt program från beräkningsvetenskapsdelen. Beräkna sedan det totala ödet genom spolen genom att numerisk integrera magnetfältet över den roterande spolens yta. Förslag på algoritm för att numerisk integration in 2D. y=linspace(-5,5,10)'; =linspace(-5,5,10)'; [XX,YY]=ndgrid(,y); f=... Iy=trapz(y,f,2); I=trapz(,Iy); % f definierar integranden i punkterna % som finns lagrade i XX och YY; % Trapetsformeln först i y-led % sedan i -led Ett alternativt sätt att beräkna ödet genom den kvadratiska spolen är att beräkna magnetfältet i varje rutas mitt, B, multiplicera med ytelementet y och sedan summera alla bidrag. Detta är ekvivalent med att använda en mittpunktsregel för numerisk integration. Kom ihåg att kontrollera noggrannheten av din lösning innan du presenterar dina resultat.

7 Figur 3: En cirkulär spole med en roterande kvadratisk spole.

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10 JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är

Läs mer

Hur mycket släkt är släktingar?

Hur mycket släkt är släktingar? Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Analysmetoder för rörsystem. Methods for pipe system analysis

Analysmetoder för rörsystem. Methods for pipe system analysis Analysmetoder för rörsystem Methods for pipe system analysis utfört för Saab Aerosystems Erik Holmberg Hållfasthetslära Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A--08/00481--SE

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer