Protokoll 1/ Namn kl. Uppg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg"

Transkript

1 1/ Fullmäktige Tid , kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström Anders 18:00-20:30 ledamot Björkell Rolf 18:00-20:30 ledamot Boman Rainer 18:00-20:30 ledamot Elfgren Thomas 18:00-20:30 ledamot Granqvist Peter 18:00-20:30 ledamot Grönqvist Kjell 18:00-20:30 ledamot Haapaniemi Rauno 18:00-20:30 ledamot Haikonen Petri 18:00-20:30 ledamot Hursti Jari 18:00-20:30 ledamot Hämäläinen Monika 18:00-20:30 I ersättare Jalas Jyri 18:30-20:30 ledamot 8-15 Kankfelt Tim 18:00-20:30 ledamot Karhinen Linda 18:00-20:30 ledamot Kopra Juha 18:00-20:30 I ersättare Kuntsi Eva 18:00-20:30 II ersättare Laaksonen Annette 18:00-20:30 ledamot Liljeström Christel 18:00-20:30 fullmäktige ordf. Liljeström Maria 18:00-18:30 I ersättare 1-7 Lindqvist Clara 18:00-20:30 ledamot Lindqvist Kaj 18:00-20:30 ledamot Lindroos Kicka 18:00-20:30 ledamot Manninen-Ollberg Marja 18:00-20:30 ledamot Mattila Marketta 18:00-20:30 ledamot Nyberg Kasper 18:00-20:30 fullmäktige II viceordf. Oksanen Ari 18:00-20:30 ledamot Ollikainen Hannu 18:00-20:30 ledamot Rantala Juhani 18:00-20:30 ledamot Rope Maarit 18:00-20:30 ledamot Rope Timo 18:00-20:30 ledamot Saarnio Sini-Pilvi 18:00-20:30 fullmäktige III viceordf. Salo Juha 18:00-20:30 ledamot Sandström Stefan 18:00-20:30 ledamot Sittnikow Pentti 18:00-20:30 ledamot Skogster Antti 18:00-20:30 ledmot Sundbäck Janica 18:00-20:30 ledamot Sundman Richard 18:00-20:30 ledamot Suominen Mia 18:00-20:30 ledamot Suuronen Juha 18:00-20:30 ledamot Wiik Bengt 18:00-20:30 ledamot Virpiö Sami 18:00-20:30 ledamot Virtanen Kimmo 18:00-20:30 ledamot Virtanen Tapio 18:00-20:30 ledamot

2 1/ Övriga Svärd Adelina 18:00-20:30 ungdomsfullmäktiges repr. Grannas Mikael 18:00-20:30 Hiipakka Suvi-Päivikki 18:00-20:30 Iijalainen Anne 18:00-20:30 Juselius Carola 18:00-20:30 Kokko Leena 18:00-20:30 Lausamo Stella 18:00-20:30 Myllyvirta Ilari 18:00-20:30 Söyrilä Pekka 18:00-20:30 Träskelin Heidi 18:00-20:30 protokollförare Borta Aho Hanne ledamot Berntzen Caspar ledamot Vestman Heikki fullmäktige I viceordf. Ordförande förare Datum Underskrift Ärenden Datum Christel Liljeström 1-15 juste rare Heidi Träskelin justera re justering et framlagt Janica Sundbäck Juhani Rantala

3 1/ Ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 2 Val av protokolljusterare 5 3 Godkännande av föredragningslistan 6 4 Utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland 7 5 Godkännande av projektplanen för Nickby hjärta 12 6 Motion om att ordna intensivkurser i tiofingersystemet i grundskolan/förskolan/juha Suuronen m.fl. 7 Motion om effektivering av användning av stödet som utbetalas till företagare som avlönar sommararbetare/samlingspartiets fullmäktigegrupp Motion om att grunda ett närdemokratiprojekt/sami Virpiö 33 9 Motion om att ordna en folkomröstning i Sibbo kommun/pentti Sittnikow/Sannf 10 Motion om skyddande av barn mot elektromagnetisk strålning/monika Hämäläinen m.fl. 11 Motion om att Sibbo kommun söker medlemskap i den europeiska koalitionen av städer och kommuner mot rasism/thomas Elfgren m.fl. 12 Motion om att göra Sibbo storskog mera känd och höja dess profil/juha Suuronen m.fl Förteckning över motioner som är under beredning Kommundirektörens rapport Fullmäktiges möten våren

4 1/ Fullmäktige Sammanträdets laglighet och beslutförhet KFGE 1 Fullmäktige Efter förrättat namnupprop konstaterade ordföranden att 39 ordinarie fullmäktigeledamöter var närvarande. Följande ledamöter hade anmält förhinder: Caspar Berntzen; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Monika Hämäläinen, Heikki Vestman; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Juha Kopra, Hanne Aho; i hennes ställe hade inkallats II ersättaren Eva Kuntsi, Jyri Jalas; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Maria Liljeström. Ordföranden konstaterade att 43 ledamöter var närvarande. Kallelse till fullmäktiges sammanträde har satts upp på anslagstavlan samt publicerats i tidningarna Borgåbladet och Sipoon Sanomat den 30 januari Kallelse har sänts till fullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter elektroniskt. Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. I protokollet antecknades att fullmäktigeledmöterna Maarit och Timo Rope meddelat fullmäktige att de trätt ut ur den Sannfinländska fullmäktigegruppen och anslutit sig till Vårt Gemensamma Sibbo.

5 1/ Fullmäktige Val av protokolljusterare KFGE 2 Fullmäktige Fullmäktige utser två ledamöter att granska protokollet. Till protokolljusterare valdes Janica Sundbäck och Juhani Rantala.

6 1/ Fullmäktige Godkännande av föredragningslistan KFGE 3 Fullmäktige Fullmäktige beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan.

7 1/ Fullmäktige Utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland 63/ /2013 KST 239 Kommunstyrelsen Beredare: kommundirektör Mikael Grannas Bakgrund Regeringen ska enligt regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering genomföra en riksomfattande kommunreform som syftar till en livskraftig kommunstruktur i starka primärkommuner. En förhandsutredning om genomförandet av kommunreformen i metropolområdet publicerades Målet med förhandsutredningen var att, som ett led i kommunreformen, i samarbete med kommunerna i området kartlägga områdets kommunindelningsutredningsområden samt alternativa modeller till metropolförvaltning, och till den del de uppgifter som ska skötas gemensamt, alternativen till organisering av beslutsfattandet samt alternativen till finansiering av uppgifterna. Utredarna föreslog tre alternativa modeller, av vilka de två första är primära alternativ. 1. Storkommuner och avtalssamarbete 2. Starka primärkommuner och en metropolförvaltning som väljs med val 3. En stark metropolförvaltning som väljs med val och alternativa kommunstrukturer. Utredarna rekommenderade att man förverkligar modellen med Starka primärkommuner och en metropolförvaltning som väljs med val. Alternativen har utformats med hänsyn till den prognostiserade utvecklingen av metropolområdet före Alternativen motiveras bl.a. med förstärkningen av regionens internationella konkurrenskraft, behovet att förenhetliga samhällsstrukturen, säkerställandet av en smidig vardag (pendling, ärendehantering och rörlighet), fungerande bostadsmarknader och boende, kontroll av invandringen och tryggandet av arbetskraften samt förebyggandet av segregation och regional differentiering. Finansministeriet begärde ett utlåtande om slutrapporten över förhandsutredningen om metropolområdet senast kl. 16.

8 1/ Fullmäktige Åtta kommuner, Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby, utvärderade tillsammas de föreslagna alternativa modellerna och konstaterade att ingen av de föreslagna modellerna lämpar sig som sådan eller är ändamålsenlig att förverkliga med tanke på hela metropolområdets bästa och en fortsatt beredning utgående från de föreslagna modellerna (1 3) är sålunda inte möjlig. Alla ovan nämnda kommuner gav Finansministeriet ett utlåtande, där man motiverar och föreslår att ett gemensamt utredningsområde enligt utkastet till kommunstrukturlag bildas för kommunerna Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby. Målen för sammanslagningsutredningen Målet med sammanslagningsutredningen för de åtta kommunerna, Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby, är att bereda en framställning om sammanslagning av kommunerna samt ett anknytande sammanslagningsavtal. Sammanslagningsutredningen baserar sig på en omfattande beredning och för fram särskilt för- och nackdelarna med en sammanslagning som underlag för kommunernas beslutsfattande. Enligt utkastet till kommunstrukturlag ska sammanslagningsutredningen innehålla 1. en plan för hur förvaltningen och servicen ska ordnas och servicen produceras i utredningsområdet 2. en utredning om sammanslagningens konsekvenser för kommunernas samarbete 3. en utredning om den ekonomiska situationen 4. en bedömning av hur invånarnas möjligheter att delta och påverka samt närdemokratin förverkligas 5. en detaljerad bedömning av för- och nackdelarna med en sammanslagning av kommunerna 6. en bedömning av hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i en utredning som gäller en tvåspråkig kommun 7. en bedömning av förhållandet mellan en kommunsammanslagning och behovet av en metropolförvaltning särskilt utifrån en enhetlig samhällstruktur, kollektivtrafiken och den sociala bostadsproduktionen. Organisation för sammanslagningsutredningen

9 1/ Fullmäktige Sammanslagningsutredningen styrs av en politisk styrgrupp. Medlemmar i styrgruppen är representanterna för Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby i KUUMA-direktionen, dvs. fullmäktiges och kommunstyrelsernas ordförande och sammanlagt fyra s.k. tilläggsmedlemmar. De personliga ersättarna för styrgruppens medlemmar är de samma som i KUUMA-direktionen. I sitt arbete beaktar styrgruppen statsrådets eventuella beslut om sammanslagningsutredningen. Utredningens ledningsgrupp består av kommundirektörerna i Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby. Ledningsgruppen behandlar de ärenden som ska föreslås för styrgruppen. Sammanslagningsutredningen bereds av temavisa arbetsgrupper i enlighet med utkastet till kommunstrukturlag. Beredningen av sammanslagningsutredningen kräver även en projektchef. Styrgruppen godkänner arbetsplanen för sammanslagningsutredningen. I arbetsplanen bestäms noggrannare uppgifterna för styrgruppen, ledningsgruppen, arbetsgrupperna och chefen för utredningsprojektet samt tidtabellen för sammanslagningsutredningen. Tidtabellen för sammanslagningsutredningen Kommunerna ombeds ge sina utlåtanden om mellanrapporten över sammanslagningsutredningen i december 2013 och utredningen fortsätter utgående från dem. Utredningen blir färdig i mars 2014 så att respektive fullmäktige kan behandla framställningen om en sammanslagning av kommunerna och det anknytande sammanslagningsavtalet i juni Kommunerna informeras om hur sammanslagningsutredningen framskrider under arbetets gång. Kommunerna ger invånarna möjligheter att delta och påverka samt samarbetar med personalens representanter då framställningen av sammanslagningen bereds. Kd:s förslag Kommunstyrelsen beslutar - påbörja en samgångsutredning med högst 8 kommuner, dvs. Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo och Tusby - utse till styrgruppen för samgångsutredningen KUUMA-direktionens medlemmar Christel Liljeström och Ari Oksanen och till deras personliga ersättare ersättarna i KUUMA-direktionen Heikki Vestman och Kaj Lindqvist.

10 1/ Fullmäktige Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. KST 280 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade enhälligt ändra sitt beslut gällande valet av ersättare i styrgruppen för samgångsutredningen så att Kaj Lindqvist fungerar som Christel Liljeströms personliga ersättare och Heikki Vestman som Ari Oksanens personliga ersättare. Denna paragraf justerades omedelbart. KST 15 Kommunstyrelsen Beredare: tf. kommunsekreterare Heidi Träskelin Mellanrapporten över utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland har färdigställts. Sammanslagningsutredningens politiska styrgrupp har begärt kommunerna att ge utlåtande om mellanrapporten. Begäran om utlåtande, där kommunerna ombeds svara på frågor, finns i sammanslagningsutredningens mellanrapport (kapitel 7). Sibbo kommuns utlåtande har beretts av kommunens ledningsgrupp och vid fullmäktigeseminariet Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ger utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland i enlighet med bilagan. Bilaga 1-2/ 15 KFGE 4 Fullmäktige Personalens utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland antecknades för kännedom. Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag och antecknade personalens utlåtande för kännedom.

11 1/ Fullmäktige et justerades omedelbart. Bilaga 1-3/ 4

12 1/ Fullmäktige Godkännande av projektplanen för Nickby hjärta 93/10.03/2013 TEKUTS 4 Tekniska utskottet Beredare: tekniska direktören Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sibbo.fi Projektplanen för Nickby hjärta har presenterats i sin helhet i följande bilagor: Bilaga 1: Projektplan för Nickby hjärta Bilaga 2: Projektplanens bilagor 1 5 (Lokalprogram, personalplan, planer av L1-nivå, kostnadsberäkningar, preliminär tidtabell för projektplanen) Bilaga 3: Projektplanens bilaga 6 (Utredning över byggsättet) Bilaga 4: Projektplanens bilaga 7 (Elplanering) Bilaga 5: Projektplanens bilaga 8 (VVSA-utredning inkl. energiutredning) Bilaga 6: Nickby hjärta, Projektplan Bilaga 7: Projektplanens bilaga 1 (lokalprogram) Syftet med projektet Nickby hjärta är att ersätta de nuvarande oändamålsenliga, utspridda och delvis hälsovådliga lokalerna i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola med nya, moderna och fungerande lokaler där två självständiga skolor för årskurserna 7 9 med skilda språk verkar under samma tak Utgångspunkten för planen är en flexibel helhet som är lätt att anpassa och utvidga och som innehåller två skolor för årskurserna 7 9. Projektet genomförs genom dela in det i faser och bygga så kostnadseffektivt som möjligt inom ramen för kostnadskalkylen som fastställts i budgeten. De nuvarande byggnaderna i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola är i dåligt skick; i en del av byggnaderna har inomhusluftproblem förekommit och man har redan varit tvungen att stänga dem, och deras teknik är föråldrad. Skolans elever och personal uppvisar allvarliga symptom. Omfattande bedömningar av skolornas skick har utförts sedan år 2009 och 2012 gjordes inneluftsundersökningar. Undersökningarna visar tydligt att lokalerna bör repareras eller byggas om så snabbt som möjligt. På basis av utredningarna är den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen att bygga nytt. De viktigaste målen i projektet Nickby hjärta 1. Lokalerna byggs så att båda språkens och skolornas identitet trygggas.

13 1/ Fullmäktige Lokalerna planeras så att de är pedagogiskt moderna och funktionella. 3. Skolans lokaler är flexibla, lätta att expandera eller reducera samt anpassningsbara. 4. När det gäller kostnaderna för genomförandet måste man uppnå en klart förmånligare projekthelhet än tidigare, och kostnaderna för den första fasen kan vara högst 16,3 milj. euro (andelen för byggarbetskostnader). 5. Skolan ska passa in i Nickby centrum och intill utbildningscentret Enter. Projektets ledning Projektet har tillsatts av Sibbos kommundirektör Mikael Grannas. För att uppnå målen tillsattes i projektplaneringsskedet en projektgrupp vars uppgift har varit att leda och koordinera planeringen samt att värdera ändamålsenligheten med olika lösningar utgående från planerarnas olika alternativ. I projektgruppen ingick tekniska direktören Ilari Myllyvirta (ordförande), byggnadsingenjör Jukka Haakana, Kungsvägens skolas rektor Ann-Cathrine Helling, biträdande rektor för Sipoonjoen koulu Liisa Juga och projektchef Seppo Kärpänen. Pentti Kareoja från ARK-house Arkkitehdit Oy har fungerat som huvudplanerare och arkitekt för projektgruppen. Pekka Pussinen och Niina Toivakka från Pöyry CM Oy har fungerat som byggkonsulter för projektgruppen. I projektplaneringen har en uppföljningsgrupp följt upp och kommenterat de val som gjorts. Ilari Myllyvirta har fungerat som ordförande och följande förtroendevalda utsedda av kommunstyrelsen har verkat som medlemmar i uppföljningsgruppen: Rolf Björkell, Kjell Grönqvist, Rauno Haapaniemi, Ari Oksanen, Maarit Rope, Antti Skogster och Ari Tamminen. Dessutom ingick det Sibbo kommuns tjänstemän i uppföljningsgruppen. Att informera om innehållet och framskridandet av projektplanen för Nickby hjärta samt lärarnas deltagande har i projektplanen fastställts att vara en uppgift som tillhör projektgruppens medlemmar från skolväsendet. Detta kan genomföras delvis bl.a. under lärarmöten. Extern information sköts bl.a. via Facebook. Planeringens framskridande Projektet Nickby hjärta startades på nytt i början av år 2013, och projektgruppen har sammanträtt med en veckas mellanrum sammanlagt 40 gånger, ungefär 120 timmar. Uppföljningsgruppen har sammanträtt med en månads mellanrum sedan expertplaneringen inleddes.

14 1/ Fullmäktige Behovsutredningen inleddes i december 2012 av projektgruppen. Först utarbetades en projektplan som presenterade projektets mål, genomföringssättet och dess risker, samt organiseringen och tidtabellen. Den behandlades i kommunstyrelsen den Vid tekniska utskottets möte den valdes Pentti Kareoja från ARK-house Arkkitehdit Oy till huvud- och arkitektplanerare för projektet. Utarbetandet av projektplanen inleddes i juni 2013 av projektarbetsgruppen och planerarna. En preliminär skissplan publicerades i september I oktober 2013 ordnades en workshop med syftet att fastställa skolornas verksamhetsprinciper och trygga identiteten. I workshopen deltog representanter från båda skolorna samt en arkitekt. Planritningarna av nivå L-1 blev färdiga i början av november I november 2013 inledde projektgruppen ett organiserat grupparbete mellan lärarna i Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu för att noggrannare undersöka pedagogiken. Resultatet av arbetet blir färdigt i februari Projektplan för Nickby hjärta Projektplanen är uppdelad i två delar: en behovsutredning och en projektplan. I behovsutredningen presenteras framtidens elevprognoser och projektets eventuella fasindelning, målen för omfattningen av genomförandet och placeringen av projektet på tomten. I projektplanen presenteras projektets genomförande. I projektplanen har planerna för Nickby hjärta först till ett klart längre skede än normala projektplaner så att projektet kan genomföras enligt den planerade tidtabellen. Fasindelning och dimensioneringens elevantal Utgångspunkten för projektet Nickby hjärta är att det byggs i faser så att skolan kan byggas ut i och med tillväxten i Nickby och norra Sibbo och det ökade elevantal som detta medför. Elevantalen är baserade på de nya planområdena som beslutats för Nickby och planerna för deras genomförande, samt på strategin Sibbo 2025 och dess befolkningsprognoser. Eftersom elevantalet i fortsättningen först kommer att öka i årskurserna 1 6, har utbildningsväsendet beslutat att man vid planeringen av Nickby hjärta ska förbereda sig för ett behov av extra utrymmen för årskurserna 5 6. I detta fall kan årskurserna 1 4 och deras parallellklasser i Nickby 1,5-faldigas. Projektplanen för Nickby hjärta har indelats i tre faser utifrån den prognostiserade tillväxten i Sibbo och utbildningsväsendets riktlinjer:

15 1/ Fullmäktige Den första fasen av Nickby hjärta planeras att bli ungefär lika stor som nuvarande Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola och att byggas ut stegvis. 2. I den andra fasen av Nickby hjärta planeras en utbyggnad av årskurserna 5 6 i Sipoonjoen koulu till en enhetsskola. 3. I den tredje fasen planeras mer utrymme i skolan för årskurserna 7 9 i Nickby hjärta genom att bygga en flyttbar modulskola med två våningar. För närvarande uppgår elevantalet i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola till cirka 660 elever och det dimensionerade elevantalet i den första fasen av Nickby hjärta till 740 elever. I och med tillväxten av invånarantalet i Nickby planeras Nickby hjärta att byggas ut till en enhetsskola där cirka 260 elever placeras. Det uppskattade behovet av en enhetsskola bedöms uppkomma under I den tredje fasen under ska en utbyggnad för årskurserna 7 9 inledas och genomföras i faser i form av en modulskola. När strategin för Sibbo kommun 2025 har genomförts ska en utbyggnad göras för ungefär elever. Byggandet av en enhetsskola och utbyggnaden av skolan för årskurserna 7 9 i samband med Nickby hjärta kan genomföras med en cirka hälften mindre byggnad och hälften lägre kostnader jämfört med att bygga en ny skolbyggnad, eftersom samma gemensamma lokaler och trafikutrymmen kan utnyttjas. Lokalbehovets mål Vid byggandet av den första fasen måste man i dimensioneringen av de allmänna lokalerna beakta de senare faserna. Därför ställs effektivitetskraven för de olika faserna så att bruttoytan per elev sjunker från 13,0 brm²/dimensionerad elev i den första fasen till 11,0 brm²/dimensionerad elev i den tredje fasen. De centrala utgångspunkterna i projektplaneringen för Nickby hjärta Den viktigaste och mest centrala utgångspunkten för planeringen har varit i) att på ett jämlikt och rättvist sätt ordna hälsosamma, trygga och ändamålsenliga utrymmen för båda skolorna. Ett lika viktigt mål har varit att ii) att trygga båda skolornas egen identitet och utrymmen samt att möjliggöra samarbete mellan skolorna. Den begränsande utgångspunkten har varit iii) att för en summa på 16,3 mn euro (bygg. tek. arbeten) bygga den första fasen av Nickby hjärta under 6/2014 7/2016. Detta har medfört en noggrann och

16 1/ Fullmäktige snäv dimensionering av skolutrymmena, vilket av skolorna kräver anpassning och eventuellt även förändringar i verksamhetssätten. En viktig utgångspunkt för planeringen har varit att iv) beakta kommande utbyggnadsmöjligheter samt flexibla och anpassningsbara utrymmen. Detta betyder att eventuella följande faser beaktas i planeringen av skolan. Dessutom har man förberett sig för att genomföra skolbygget i faser så att totalkostnaderna förblir så låga som möjligt. I detta sammanhang har man också undersökt modularitet och även möjligheten att genomföra kommande utbygganden i form av flyttbara modulskolor. Princip för genomförande och plan för Nickby hjärta En s.k. stjärnmodell har visat sig vara den bästa lösningen för att uppnå projektets mål, från anpassningsbarhet till effektiv lokalanvändning, på det mest balanserade sättet. Stjärnmodellen i) svarar på de arkitektoniska och stadsbildsmässiga utmaningarna, ii) skapar egna, klart identifierbara identiteter för Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola både inomhus och i byggnadens yttre skepnad genom att skapa funktionella helheter av lämplig storlek samt behagliga närliggande gårdsplaner och iii) möjliggör expandering. Skolan expanderar kring sin kärna.den grundläggande lösningen möjliggör en anslutning av tilläggsflyglar till basmodulen med så liten olägenhet som möjligt och så kostnadseffektivt som möjligt. Ur en husteknisk och funktionell synvinkel utgör flyglarna självständiga, autonoma "hus i huset". Utgångspunkten för lokaldimensioneringen har varit att läraren inte har ett eget klassrum och eleverna inte har ett hemklassrum. På detta sätt kan man erhålla effektiv lokalanvändning. Båda skolorna har två smågrupper för specialundervisning, en JOPO-grupp samt två undervisningslokaler för specialundervisning på deltid (ELA). I fastställandet av klassutrymmenas storlek har man utgått från utbildningsstyrelsen rekommendationer för undervisningslokalernas storlek, som enligt utbildningsväsendets omdöme förminskats i syfte att skära ned kostnaderna. Lokalprogrammet och antalet klassrum fastställdes utifrån antalet klassgrupper. Efter detta testade och preciserade utbildningsväsendet definitionen genom att utarbeta en "testläseordning". Resultatet blev en snäv lokaldimensionering vars användningsgrad i dimensioneringsskedet är hög, 740 elever och ung. 80 %, men ändå fungerande. Lokaldimensioneringen betyder att skolorna måste anpassa sig, till och med förändra sina

17 1/ Fullmäktige verksamhetssätt, utforma regler för samanvändning osv. För det nuvarande elevantalet (660 elever) är utrymmena dock klart rymligare. I samband med byggandet av de följande faserna kan lokaldimensioneringens funktionsduglighet granskas. Resultatet är en plan vars bruttoyta är brm² och det dimensionerade elevantalet 740 elever jämfört med det nuvarande antalet 660 elever. Följande nyckeltal beskriver lokalanvändningen: Yta i relation till dimensionerat elevantal 13,3 brm²/elev. Yta i relation till det nuvarande elevantalet är 14,8 brm²/elev. Allaktivitetshallen, som i huvudsak används av klasserna 7-9, utökar det tillängliga utrymmet med över 2 brm²/elev. Verksamhetsprinciper som skolorna kommit överens om I Nickby hjärta fungerar två skolor under samma tak. Utgångspunkten i planeringen har varit att trygga båda skolornas egen identitet och lokaler samt att möjliggöra samarbete mellan skolorna. I syfte att föverkliga detta har byggnaden tydliga områden som är ägnade åt vardera skolan och vartdera språket, samt områden där skolorna och språken kan mötas. I oktober när utarbetandet av projektplanen var igång och de preliminära ritningarna var färdiga, utformade skolornas representanter i en arbetsgrupp följande verksamhetsprinciper. 1. Flyglarna med teoriklassrum utgör kärnan för båda skolorna. Huvudprincipen i flygeln med ämnesrum är att ämnesrummen används av antingen Kungsvägens skola eller Sipoonjoen koulu. Skolorna kommer sinsemellan överens ifall den andra skolans lokaler används. Några undervisningslokaler är större samanvändning än andra. 2. Skolorna planerar reglerna för lokalernas samanvänding. Skolorna planerar noggrannare samanvändning av lokalerna varje läsår i samband med att läsordningen och arbetsplanen utarbetas. 3. Tydliga språkprinciper utarbetas för verksamheten. Utgångspunkten vid utarbetandet av principerna är att eleverna alltid har rätt att handla på sitt modersmål. Principerna upprättas och personalen förbinder sig till dem innan Nickby hjärta tas i bruk. 4. Skolornas regler och rutiner harmoniseras till den del det är ändamålsenligt. Detta utförs tillsammans med personalen och eleverna innan Nickby hjärta står färdigt. Rutinerna ska vara öppna och ha fokus på delaktighet, och i verksamheten fäster man särskild vikt vid information och samarbete mellan skolorna. Alternativ till fasindelning av projektet

18 1/ Fullmäktige Investeringskostnaderna för den första fasen av Nickby hjärta överstiger det investeringsanslag för den första fasen som avtalats i budgeten. Enligt projektplanen ska den första fasen av Nickby hjärta delas in i delar så att Nickby hjärta byggs i enlighet med det reserverade anslaget. För att möjliggöra detta uppgörs ett alternativ B för stegvis byggande av Nickby hjärta. Alternativ A är ett fasindelat projekt för Nickby hjärta, som indelats i faser enligt projektplanen ovan, där man i den första fasen bygger nya lokaler för 740 elever i Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu. I samband med Nickby hjärta byggs dessutom en gymnastiksal på 583 m² som tillägg till gymnastiklokalen i allaktivitetshallen. I alternativ B är framskridandet av det fasindelade projektet Nickby hjärta det samma som i alternativ A men skiljer sig ändå så att byggandet av gymnastiksalen som planerats i samband med Nickby hjärta flyttas till fas två och byggs samtidigt med flygeln för årskurserna 5 6 i Sipoonjoen koulu. På detta sätt kan Nickby hjärta nästan byggas inom den givna kostnadsramen. Den andra fasen beräknas att byggas cirka 2 4 år efter den första fasen, och den nuvarande gymnastiksalen på 404 m² förblir i användning tills den andra fasen byggs. I alternativ B kan extra lokaler placeras på omklädningsrummen i andra och tredje våningen medan gymnastiksalen byggs. Ämnesklassrum kan till exempel placeras i samband med de nuvarande ämnesklassrummen på omklädningsrummen i andra våningen och administrationslokaler kan placeras på omklädningsrummen i tredje våningen i anslutning till de nuvarande administrationslokalerna. På detta sätt kan funktionaliteten i de olika skolorna i hela Nickby hjärta förbättras. Kostnaderna för de olika fasernas alternativ I de båda jämförda alternativen antas omfattningen av byggandet av de olika faserna vara densamma. Alternativ A överskrider budgetramen med cirka 2,64 miljoner euro och alternativ B endast med 0,45 miljoner euro. Totalkostnaderna i alternativ B är lägre trots att investeringskostnaderna är cirka 0,11 miljoner euro högre än i alternativ A. Risken med alternativ B är dock att ifall man är tvungen att bygga gymnastiksalen som en separat entreprenad, kostar den cirka 0,7 miljoner euro mer än om den byggs i första fasen. De nya lokalerna i Nickby hjärta är cirka brm² mindre än de ursprungliga lokalerna i Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu. Därför ökar den interna hyran inte nämnvärt från nuvarande nivå,

19 1/ Fullmäktige även om den nuvarande hyresnivån är lägre än normalt på grund av de mindre tillfälliga lokalerna i Sipoonjoen koulu. Bedömning och jämförelse av alternativens konsekvenser Bedömningen av alternativens konsekvenser har utförts med hjälp av metoden för förhandsbedömning av konsekvenser (EVA-metoden). EVA-processen fungerar på följande sätt: I det första skedet skapas de alternativ som ska undersökas Efter detta väljs de konsekvenser som ska undersökas och till slut analyseras och beskrivs konsekvenserna. EVA-gruppen bestod av fyra representanter från utbildningsväsendet, två representanter från Avdelningen för teknik och miljö samt en byggherrekonsult. Gruppen valde att som faktorer vid bedömningen av alternativ använda sådana saker som beslutet om tidpunkten för byggandet av den nya gymnastiksalen påverkar. De valda faktorerna för jämförelse av alternativ är: i) idrottsmöjligheter för eleverna, ii) idrottsmöjligheter för Sibbobor, iii) möjligheter för skolor att ordna evenemang, iv) ekonomi; investeringens storlek samt v) intern hyra och underhållskostnader. När det gäller elevernas idrottsmöjligheter är alternativen nästan likvärdiga. Ifall gymnastiksalen byggdes i den första fasen, kan en ny gymnastiksal på 583 m2 användas i stället för den nuvarande gymnastiksalen på 404 m2 och fördelen för elevernas gymnastiklektioner är en ny och något större gymnastiksal dit de kan ta sig inre vägen. Idrottsmöjligheterna för kommuninvånarna ökar inte på ett betydande sätt i och med att en gymnastiksal på 583 m² byggs eftersom ett utvidgande av grenutbudet skulle kräva en gymnastiksal på 900 m². Ifall gymnastiksalen inte byggs i den första fasen av Nickby hjärta, ska den del av evenemangen i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola som ska ordnas samtidigt eller under måltidstider i gymnastiksalen, ordnas i antingen Wessmansalen eller Festhuset. Kostnaderna för hela projektet är ungefär de samma, och den första fasen enligt alternativ B (gymnastiksalen byggs i den andra fasen) kan nästan byggas inom den ram som fastställts i budgeten. Alternativ A (gymnastiksalen byggs i den första fasen) överskrider budgetramen med ungefär 2,7 miljoner euro. Alternativ B (gymnastiksalen byggs i andra fasen) gör det möjligt att en andra och tredje våning byggs ovanpå omklädningsrummen för utbyggnadens behov t.ex. ämnes- eller teoriklassrum, för utbyggnad

20 1/ Fullmäktige av lärarrummet, för att användas av medborgarinstitutet, varvid de bildar en mer funktionell helhet och möjliggör ett byggande som är vettigt både ur teknisk och ekonomisk synvinkel. I alternativ B kan gymnastiksalen byggas ut enligt behoven för det växande elevantalet, t.ex. till en hall på 900m². Fortsatt planering Det aktiva skedet i lärarnas pedagogiska planering började i november på ett separat uppdrag av projektgruppen. Den pedagogiska planeringen leds av skolornas rektorer. Planeringen ska vara färdig före utgången av februari, då man är tvungen att för lokalernas och huvudutrustningens del göra beslut för att kunna skicka iväg entreprenadofferterna i juni 2014 enlig projektets tidtabell. Tiden efter februari behövs för att finslipa entreprenadpaketen. Planeringen av byggandet av Nickby hjärta inleddes redan i december, och tekniska utskottet valde i december specialplanerarna för genomförandeplaneringen. För genomförandeplaneringens del fortsätter Pentti Kareoja och ARK-house Arkkitehdit Oy som huvud- och arkitektplanerare, och även projekt- och uppföljningsgrupperna förblir oförändrade i projektledningen. Efter godkännandet av projektplanen fungerar byggingenjör Jukka Haakana som projektgruppens ordförande i enlighet med planen. De gamla byggnaderna A2, A3, A4, A5, D och E rivs sommaren 2014 som en separat rivningsentreprenad. Byggnad A1 och servicebyggnaden används så länge som möjligt med tanke på byggandet. Rivningen av dessa infaller på vårvintern Bygg- och VVSEA-entreprenaderna upphandlas sommaren 2014 så att entreprenörsvalen har vunnit laga kraft i oktober Byggandet inleds i månadsskiftet oktober november 2014 och objektet är klart att möbleras i juni Givna utlåtanden Bilaga 8: Bildningsutskottets utlåtande Bilaga 9: Finska utbildningssektionens utlåtande Bilaga 10: Svenska utbildningssektionens utlåtande ) Bildningsutskottet konstaterar i sitt utlåtande att en byggnad i enlighet med projektplanen för Nickby hjärta är bra och att alternativ B ekonomiskt sett är ett ansvarsfullt genomförandesätt. Bildningsutskottet konstaterar också att planen är omsorgsfullt utarbetad, lokalerna och verksamhetsmodellerna verkar vara fungerande och de beaktar framtidens ändringsbehov. Beaktandet

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg 2/2016 1 Svenska utbildningssektionen Aika/Tid 09.02.2016, Klo/Kl. 17:00-18:22 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Skogster Antti 17:00-18:22 ordf. Christel

Läs mer

Nickby Hjärta Projektplan

Nickby Hjärta Projektplan Nickby Hjärta Stora Byvägen 12, 04130 SIBBO Nickby Hjärta Sammandrag 1 (5) SAMMANDRAG De nuvarande lokalerna i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola är i dåligt skick. Inomhusluftproblem har förekommit

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 118 01.10.2015 Kommunstyrelsen 344 02.11.2015. Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge)

Vård- och omsorgsnämnden 118 01.10.2015 Kommunstyrelsen 344 02.11.2015. Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge) Vård- och omsorgsnämnden 8 0.0.05 Kommunstyrelsen 344 0..05 Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge) Vård- och omsorgsnämnden 0.0.05 8 Kommunfullmäktige beslutade 4.4.04 34 fortsätta

Läs mer

Plan för skolnätet i Sibbo kommun

Plan för skolnätet i Sibbo kommun 1 Plan för skolnätet i Sibbo kommun Ställningstagande av styrgruppen för skolnätet 13.12.2010 UTGÅNGSLÄGE Framtidens servicenät och serviceproduktion bygger på kvalitet både pedagogiskt och strukturellt.

Läs mer

Målen för utredningen av servicenätet

Målen för utredningen av servicenätet Svenska utbildningssektionen 31 24.08.2015 Begäran om utlåtande om Bildningsavdelningens servicenätsplan UTBSEKT 31 Svenska utbildningssektionen 24.08.2015 Valmistelija / Beredare: bildningsdirektör Kurt

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8 Nämnden Svenska rum 26.05.2016 Sida 1 / 8 759/2016 12.01.00.00 50 Utlåtande om fullmäktigemotionen om ett regionalt språkförsök i Esbo Beredning och upplysningar: Outi Saloranta-Eriksson, tel. 09 816 52345

Läs mer

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 10.12.2015 Sida 1 / 1 4640/2015 03.00.00 95 Ändring av förordningen om barndagvård gällande daghemmens personaldimensionering Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen, tel. 09 816

Läs mer

SIPOON KUNTA / SIBBO KOMMUN PÖYTÄKIRJASIVU/ PROTOKOLLSSIDA LIITE / BILAGA

SIPOON KUNTA / SIBBO KOMMUN PÖYTÄKIRJASIVU/ PROTOKOLLSSIDA LIITE / BILAGA SIPOON KUNTA / SIBBO KOMMUN PÖYTÄKIRJASIVU/ PROTOKOLLSSIDA LIITE / BILAGA 6.10.2009 38 liite/bilaga 1 Toimielin Nuorisovaltuusto / Organ Ungdomsfullmäktige 4/09 30-43 Sivu Sida 8-9 Kokousaika/ Sammanträdestid

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015.

RP 25/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt år 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 15.10.2015 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 5 oktober 2015 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdagen den 15 oktober 2015 kl.18.00 Kommunkansliet i Åva 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 3456/00.04.01/2012 Stadsstyrelsen 154 6.5.2013 76 Utlåtande om metropolområdets förutredning Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn 09 816 22252 Markku Takala,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 2/2013 1 (9) 12 Servicenätet i Västra Distriktet HEL 2013-002831 T 00 01 01 Beslut Föredragande Bakgrunden beslutade att be om utlåtande av direktionen för skolorna i Västra

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1-11 07.01.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-19.50 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 1/2015 1 (9) 7 Begäran om direktionernas utlåtanden om förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen HEL 2014-014319 T 12 00 01 Beslut Behandling Svenska sektionen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 2.3.2005 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

SIPOON KUNTA / SIBBO KOMMUN PÖYTÄKIRJASIVU/ PROTOKOLLSSIDA LIITE / BILAGA

SIPOON KUNTA / SIBBO KOMMUN PÖYTÄKIRJASIVU/ PROTOKOLLSSIDA LIITE / BILAGA SIPOON KUNTA / SIBBO KOMMUN PÖYTÄKIRJASIVU/ PROTOKOLLSSIDA LIITE / BILAGA 8.2.2010 Toimielin Nuorisovaltuusto / Organ Ungdomsfullmäktige 1/2010 1-9 Sivu Sida 1-3 Kokousaika/ Sammanträdestid 18.00-19.45

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2016 3 28 Sammanträdestid Torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 15.15 16.40. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Leif

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Protokoll 3/2014 1 Fullmäktige Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-19:40 ledamot Aho Hanne 18:00-19:40

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Fredag 10.08.2007 kl. 13.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 47 Sammanträdets

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K-3 14.4.2014 1 K Sammanträdestid: 14.4.2014 kl 18.30-19.05 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice ordf.

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 01.10.2015

Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 01.10.2015 Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Tid 16:15-16:45 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Hertzberg, Veronica Nordman, Bernt Grimm, Karl-Mikael Helander, Elisabeth Holmén, Thomas Hämäläinen, Nora Sjöberg-Tuominen,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den 2010-12-13 86, att gälla fr.o.m. 2011-01 -01 REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMND.4 Jävsnämndens ansvar 4 Nämndens arbetsformer 4 Ersättare

Läs mer

Pargas stadshus, Styrhytten

Pargas stadshus, Styrhytten Styrgruppen 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Sammanträdestid: Torsdagen den 10 april 2014 kl. 15.00 Sammanträdesplats: Pargas stadshus, Styrhytten Ordinarie Ersättare Kallade: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer