Protokoll 1/ Namn kl. Uppg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg"

Transkript

1 1/ Fullmäktige Tid , kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström Anders 18:00-20:30 ledamot Björkell Rolf 18:00-20:30 ledamot Boman Rainer 18:00-20:30 ledamot Elfgren Thomas 18:00-20:30 ledamot Granqvist Peter 18:00-20:30 ledamot Grönqvist Kjell 18:00-20:30 ledamot Haapaniemi Rauno 18:00-20:30 ledamot Haikonen Petri 18:00-20:30 ledamot Hursti Jari 18:00-20:30 ledamot Hämäläinen Monika 18:00-20:30 I ersättare Jalas Jyri 18:30-20:30 ledamot 8-15 Kankfelt Tim 18:00-20:30 ledamot Karhinen Linda 18:00-20:30 ledamot Kopra Juha 18:00-20:30 I ersättare Kuntsi Eva 18:00-20:30 II ersättare Laaksonen Annette 18:00-20:30 ledamot Liljeström Christel 18:00-20:30 fullmäktige ordf. Liljeström Maria 18:00-18:30 I ersättare 1-7 Lindqvist Clara 18:00-20:30 ledamot Lindqvist Kaj 18:00-20:30 ledamot Lindroos Kicka 18:00-20:30 ledamot Manninen-Ollberg Marja 18:00-20:30 ledamot Mattila Marketta 18:00-20:30 ledamot Nyberg Kasper 18:00-20:30 fullmäktige II viceordf. Oksanen Ari 18:00-20:30 ledamot Ollikainen Hannu 18:00-20:30 ledamot Rantala Juhani 18:00-20:30 ledamot Rope Maarit 18:00-20:30 ledamot Rope Timo 18:00-20:30 ledamot Saarnio Sini-Pilvi 18:00-20:30 fullmäktige III viceordf. Salo Juha 18:00-20:30 ledamot Sandström Stefan 18:00-20:30 ledamot Sittnikow Pentti 18:00-20:30 ledamot Skogster Antti 18:00-20:30 ledmot Sundbäck Janica 18:00-20:30 ledamot Sundman Richard 18:00-20:30 ledamot Suominen Mia 18:00-20:30 ledamot Suuronen Juha 18:00-20:30 ledamot Wiik Bengt 18:00-20:30 ledamot Virpiö Sami 18:00-20:30 ledamot Virtanen Kimmo 18:00-20:30 ledamot Virtanen Tapio 18:00-20:30 ledamot

2 1/ Övriga Svärd Adelina 18:00-20:30 ungdomsfullmäktiges repr. Grannas Mikael 18:00-20:30 Hiipakka Suvi-Päivikki 18:00-20:30 Iijalainen Anne 18:00-20:30 Juselius Carola 18:00-20:30 Kokko Leena 18:00-20:30 Lausamo Stella 18:00-20:30 Myllyvirta Ilari 18:00-20:30 Söyrilä Pekka 18:00-20:30 Träskelin Heidi 18:00-20:30 protokollförare Borta Aho Hanne ledamot Berntzen Caspar ledamot Vestman Heikki fullmäktige I viceordf. Ordförande förare Datum Underskrift Ärenden Datum Christel Liljeström 1-15 juste rare Heidi Träskelin justera re justering et framlagt Janica Sundbäck Juhani Rantala

3 1/ Ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 2 Val av protokolljusterare 5 3 Godkännande av föredragningslistan 6 4 Utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland 7 5 Godkännande av projektplanen för Nickby hjärta 12 6 Motion om att ordna intensivkurser i tiofingersystemet i grundskolan/förskolan/juha Suuronen m.fl. 7 Motion om effektivering av användning av stödet som utbetalas till företagare som avlönar sommararbetare/samlingspartiets fullmäktigegrupp Motion om att grunda ett närdemokratiprojekt/sami Virpiö 33 9 Motion om att ordna en folkomröstning i Sibbo kommun/pentti Sittnikow/Sannf 10 Motion om skyddande av barn mot elektromagnetisk strålning/monika Hämäläinen m.fl. 11 Motion om att Sibbo kommun söker medlemskap i den europeiska koalitionen av städer och kommuner mot rasism/thomas Elfgren m.fl. 12 Motion om att göra Sibbo storskog mera känd och höja dess profil/juha Suuronen m.fl Förteckning över motioner som är under beredning Kommundirektörens rapport Fullmäktiges möten våren

4 1/ Fullmäktige Sammanträdets laglighet och beslutförhet KFGE 1 Fullmäktige Efter förrättat namnupprop konstaterade ordföranden att 39 ordinarie fullmäktigeledamöter var närvarande. Följande ledamöter hade anmält förhinder: Caspar Berntzen; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Monika Hämäläinen, Heikki Vestman; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Juha Kopra, Hanne Aho; i hennes ställe hade inkallats II ersättaren Eva Kuntsi, Jyri Jalas; i hans ställe hade inkallats I ersättaren Maria Liljeström. Ordföranden konstaterade att 43 ledamöter var närvarande. Kallelse till fullmäktiges sammanträde har satts upp på anslagstavlan samt publicerats i tidningarna Borgåbladet och Sipoon Sanomat den 30 januari Kallelse har sänts till fullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter elektroniskt. Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört. I protokollet antecknades att fullmäktigeledmöterna Maarit och Timo Rope meddelat fullmäktige att de trätt ut ur den Sannfinländska fullmäktigegruppen och anslutit sig till Vårt Gemensamma Sibbo.

5 1/ Fullmäktige Val av protokolljusterare KFGE 2 Fullmäktige Fullmäktige utser två ledamöter att granska protokollet. Till protokolljusterare valdes Janica Sundbäck och Juhani Rantala.

6 1/ Fullmäktige Godkännande av föredragningslistan KFGE 3 Fullmäktige Fullmäktige beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan.

7 1/ Fullmäktige Utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland 63/ /2013 KST 239 Kommunstyrelsen Beredare: kommundirektör Mikael Grannas Bakgrund Regeringen ska enligt regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering genomföra en riksomfattande kommunreform som syftar till en livskraftig kommunstruktur i starka primärkommuner. En förhandsutredning om genomförandet av kommunreformen i metropolområdet publicerades Målet med förhandsutredningen var att, som ett led i kommunreformen, i samarbete med kommunerna i området kartlägga områdets kommunindelningsutredningsområden samt alternativa modeller till metropolförvaltning, och till den del de uppgifter som ska skötas gemensamt, alternativen till organisering av beslutsfattandet samt alternativen till finansiering av uppgifterna. Utredarna föreslog tre alternativa modeller, av vilka de två första är primära alternativ. 1. Storkommuner och avtalssamarbete 2. Starka primärkommuner och en metropolförvaltning som väljs med val 3. En stark metropolförvaltning som väljs med val och alternativa kommunstrukturer. Utredarna rekommenderade att man förverkligar modellen med Starka primärkommuner och en metropolförvaltning som väljs med val. Alternativen har utformats med hänsyn till den prognostiserade utvecklingen av metropolområdet före Alternativen motiveras bl.a. med förstärkningen av regionens internationella konkurrenskraft, behovet att förenhetliga samhällsstrukturen, säkerställandet av en smidig vardag (pendling, ärendehantering och rörlighet), fungerande bostadsmarknader och boende, kontroll av invandringen och tryggandet av arbetskraften samt förebyggandet av segregation och regional differentiering. Finansministeriet begärde ett utlåtande om slutrapporten över förhandsutredningen om metropolområdet senast kl. 16.

8 1/ Fullmäktige Åtta kommuner, Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby, utvärderade tillsammas de föreslagna alternativa modellerna och konstaterade att ingen av de föreslagna modellerna lämpar sig som sådan eller är ändamålsenlig att förverkliga med tanke på hela metropolområdets bästa och en fortsatt beredning utgående från de föreslagna modellerna (1 3) är sålunda inte möjlig. Alla ovan nämnda kommuner gav Finansministeriet ett utlåtande, där man motiverar och föreslår att ett gemensamt utredningsområde enligt utkastet till kommunstrukturlag bildas för kommunerna Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby. Målen för sammanslagningsutredningen Målet med sammanslagningsutredningen för de åtta kommunerna, Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby, är att bereda en framställning om sammanslagning av kommunerna samt ett anknytande sammanslagningsavtal. Sammanslagningsutredningen baserar sig på en omfattande beredning och för fram särskilt för- och nackdelarna med en sammanslagning som underlag för kommunernas beslutsfattande. Enligt utkastet till kommunstrukturlag ska sammanslagningsutredningen innehålla 1. en plan för hur förvaltningen och servicen ska ordnas och servicen produceras i utredningsområdet 2. en utredning om sammanslagningens konsekvenser för kommunernas samarbete 3. en utredning om den ekonomiska situationen 4. en bedömning av hur invånarnas möjligheter att delta och påverka samt närdemokratin förverkligas 5. en detaljerad bedömning av för- och nackdelarna med en sammanslagning av kommunerna 6. en bedömning av hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i en utredning som gäller en tvåspråkig kommun 7. en bedömning av förhållandet mellan en kommunsammanslagning och behovet av en metropolförvaltning särskilt utifrån en enhetlig samhällstruktur, kollektivtrafiken och den sociala bostadsproduktionen. Organisation för sammanslagningsutredningen

9 1/ Fullmäktige Sammanslagningsutredningen styrs av en politisk styrgrupp. Medlemmar i styrgruppen är representanterna för Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby i KUUMA-direktionen, dvs. fullmäktiges och kommunstyrelsernas ordförande och sammanlagt fyra s.k. tilläggsmedlemmar. De personliga ersättarna för styrgruppens medlemmar är de samma som i KUUMA-direktionen. I sitt arbete beaktar styrgruppen statsrådets eventuella beslut om sammanslagningsutredningen. Utredningens ledningsgrupp består av kommundirektörerna i Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby. Ledningsgruppen behandlar de ärenden som ska föreslås för styrgruppen. Sammanslagningsutredningen bereds av temavisa arbetsgrupper i enlighet med utkastet till kommunstrukturlag. Beredningen av sammanslagningsutredningen kräver även en projektchef. Styrgruppen godkänner arbetsplanen för sammanslagningsutredningen. I arbetsplanen bestäms noggrannare uppgifterna för styrgruppen, ledningsgruppen, arbetsgrupperna och chefen för utredningsprojektet samt tidtabellen för sammanslagningsutredningen. Tidtabellen för sammanslagningsutredningen Kommunerna ombeds ge sina utlåtanden om mellanrapporten över sammanslagningsutredningen i december 2013 och utredningen fortsätter utgående från dem. Utredningen blir färdig i mars 2014 så att respektive fullmäktige kan behandla framställningen om en sammanslagning av kommunerna och det anknytande sammanslagningsavtalet i juni Kommunerna informeras om hur sammanslagningsutredningen framskrider under arbetets gång. Kommunerna ger invånarna möjligheter att delta och påverka samt samarbetar med personalens representanter då framställningen av sammanslagningen bereds. Kd:s förslag Kommunstyrelsen beslutar - påbörja en samgångsutredning med högst 8 kommuner, dvs. Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo och Tusby - utse till styrgruppen för samgångsutredningen KUUMA-direktionens medlemmar Christel Liljeström och Ari Oksanen och till deras personliga ersättare ersättarna i KUUMA-direktionen Heikki Vestman och Kaj Lindqvist.

10 1/ Fullmäktige Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. KST 280 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade enhälligt ändra sitt beslut gällande valet av ersättare i styrgruppen för samgångsutredningen så att Kaj Lindqvist fungerar som Christel Liljeströms personliga ersättare och Heikki Vestman som Ari Oksanens personliga ersättare. Denna paragraf justerades omedelbart. KST 15 Kommunstyrelsen Beredare: tf. kommunsekreterare Heidi Träskelin Mellanrapporten över utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland har färdigställts. Sammanslagningsutredningens politiska styrgrupp har begärt kommunerna att ge utlåtande om mellanrapporten. Begäran om utlåtande, där kommunerna ombeds svara på frågor, finns i sammanslagningsutredningens mellanrapport (kapitel 7). Sibbo kommuns utlåtande har beretts av kommunens ledningsgrupp och vid fullmäktigeseminariet Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ger utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland i enlighet med bilagan. Bilaga 1-2/ 15 KFGE 4 Fullmäktige Personalens utlåtande om mellanrapporten för utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland antecknades för kännedom. Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag och antecknade personalens utlåtande för kännedom.

11 1/ Fullmäktige et justerades omedelbart. Bilaga 1-3/ 4

12 1/ Fullmäktige Godkännande av projektplanen för Nickby hjärta 93/10.03/2013 TEKUTS 4 Tekniska utskottet Beredare: tekniska direktören Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sibbo.fi Projektplanen för Nickby hjärta har presenterats i sin helhet i följande bilagor: Bilaga 1: Projektplan för Nickby hjärta Bilaga 2: Projektplanens bilagor 1 5 (Lokalprogram, personalplan, planer av L1-nivå, kostnadsberäkningar, preliminär tidtabell för projektplanen) Bilaga 3: Projektplanens bilaga 6 (Utredning över byggsättet) Bilaga 4: Projektplanens bilaga 7 (Elplanering) Bilaga 5: Projektplanens bilaga 8 (VVSA-utredning inkl. energiutredning) Bilaga 6: Nickby hjärta, Projektplan Bilaga 7: Projektplanens bilaga 1 (lokalprogram) Syftet med projektet Nickby hjärta är att ersätta de nuvarande oändamålsenliga, utspridda och delvis hälsovådliga lokalerna i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola med nya, moderna och fungerande lokaler där två självständiga skolor för årskurserna 7 9 med skilda språk verkar under samma tak Utgångspunkten för planen är en flexibel helhet som är lätt att anpassa och utvidga och som innehåller två skolor för årskurserna 7 9. Projektet genomförs genom dela in det i faser och bygga så kostnadseffektivt som möjligt inom ramen för kostnadskalkylen som fastställts i budgeten. De nuvarande byggnaderna i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola är i dåligt skick; i en del av byggnaderna har inomhusluftproblem förekommit och man har redan varit tvungen att stänga dem, och deras teknik är föråldrad. Skolans elever och personal uppvisar allvarliga symptom. Omfattande bedömningar av skolornas skick har utförts sedan år 2009 och 2012 gjordes inneluftsundersökningar. Undersökningarna visar tydligt att lokalerna bör repareras eller byggas om så snabbt som möjligt. På basis av utredningarna är den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen att bygga nytt. De viktigaste målen i projektet Nickby hjärta 1. Lokalerna byggs så att båda språkens och skolornas identitet trygggas.

13 1/ Fullmäktige Lokalerna planeras så att de är pedagogiskt moderna och funktionella. 3. Skolans lokaler är flexibla, lätta att expandera eller reducera samt anpassningsbara. 4. När det gäller kostnaderna för genomförandet måste man uppnå en klart förmånligare projekthelhet än tidigare, och kostnaderna för den första fasen kan vara högst 16,3 milj. euro (andelen för byggarbetskostnader). 5. Skolan ska passa in i Nickby centrum och intill utbildningscentret Enter. Projektets ledning Projektet har tillsatts av Sibbos kommundirektör Mikael Grannas. För att uppnå målen tillsattes i projektplaneringsskedet en projektgrupp vars uppgift har varit att leda och koordinera planeringen samt att värdera ändamålsenligheten med olika lösningar utgående från planerarnas olika alternativ. I projektgruppen ingick tekniska direktören Ilari Myllyvirta (ordförande), byggnadsingenjör Jukka Haakana, Kungsvägens skolas rektor Ann-Cathrine Helling, biträdande rektor för Sipoonjoen koulu Liisa Juga och projektchef Seppo Kärpänen. Pentti Kareoja från ARK-house Arkkitehdit Oy har fungerat som huvudplanerare och arkitekt för projektgruppen. Pekka Pussinen och Niina Toivakka från Pöyry CM Oy har fungerat som byggkonsulter för projektgruppen. I projektplaneringen har en uppföljningsgrupp följt upp och kommenterat de val som gjorts. Ilari Myllyvirta har fungerat som ordförande och följande förtroendevalda utsedda av kommunstyrelsen har verkat som medlemmar i uppföljningsgruppen: Rolf Björkell, Kjell Grönqvist, Rauno Haapaniemi, Ari Oksanen, Maarit Rope, Antti Skogster och Ari Tamminen. Dessutom ingick det Sibbo kommuns tjänstemän i uppföljningsgruppen. Att informera om innehållet och framskridandet av projektplanen för Nickby hjärta samt lärarnas deltagande har i projektplanen fastställts att vara en uppgift som tillhör projektgruppens medlemmar från skolväsendet. Detta kan genomföras delvis bl.a. under lärarmöten. Extern information sköts bl.a. via Facebook. Planeringens framskridande Projektet Nickby hjärta startades på nytt i början av år 2013, och projektgruppen har sammanträtt med en veckas mellanrum sammanlagt 40 gånger, ungefär 120 timmar. Uppföljningsgruppen har sammanträtt med en månads mellanrum sedan expertplaneringen inleddes.

14 1/ Fullmäktige Behovsutredningen inleddes i december 2012 av projektgruppen. Först utarbetades en projektplan som presenterade projektets mål, genomföringssättet och dess risker, samt organiseringen och tidtabellen. Den behandlades i kommunstyrelsen den Vid tekniska utskottets möte den valdes Pentti Kareoja från ARK-house Arkkitehdit Oy till huvud- och arkitektplanerare för projektet. Utarbetandet av projektplanen inleddes i juni 2013 av projektarbetsgruppen och planerarna. En preliminär skissplan publicerades i september I oktober 2013 ordnades en workshop med syftet att fastställa skolornas verksamhetsprinciper och trygga identiteten. I workshopen deltog representanter från båda skolorna samt en arkitekt. Planritningarna av nivå L-1 blev färdiga i början av november I november 2013 inledde projektgruppen ett organiserat grupparbete mellan lärarna i Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu för att noggrannare undersöka pedagogiken. Resultatet av arbetet blir färdigt i februari Projektplan för Nickby hjärta Projektplanen är uppdelad i två delar: en behovsutredning och en projektplan. I behovsutredningen presenteras framtidens elevprognoser och projektets eventuella fasindelning, målen för omfattningen av genomförandet och placeringen av projektet på tomten. I projektplanen presenteras projektets genomförande. I projektplanen har planerna för Nickby hjärta först till ett klart längre skede än normala projektplaner så att projektet kan genomföras enligt den planerade tidtabellen. Fasindelning och dimensioneringens elevantal Utgångspunkten för projektet Nickby hjärta är att det byggs i faser så att skolan kan byggas ut i och med tillväxten i Nickby och norra Sibbo och det ökade elevantal som detta medför. Elevantalen är baserade på de nya planområdena som beslutats för Nickby och planerna för deras genomförande, samt på strategin Sibbo 2025 och dess befolkningsprognoser. Eftersom elevantalet i fortsättningen först kommer att öka i årskurserna 1 6, har utbildningsväsendet beslutat att man vid planeringen av Nickby hjärta ska förbereda sig för ett behov av extra utrymmen för årskurserna 5 6. I detta fall kan årskurserna 1 4 och deras parallellklasser i Nickby 1,5-faldigas. Projektplanen för Nickby hjärta har indelats i tre faser utifrån den prognostiserade tillväxten i Sibbo och utbildningsväsendets riktlinjer:

15 1/ Fullmäktige Den första fasen av Nickby hjärta planeras att bli ungefär lika stor som nuvarande Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola och att byggas ut stegvis. 2. I den andra fasen av Nickby hjärta planeras en utbyggnad av årskurserna 5 6 i Sipoonjoen koulu till en enhetsskola. 3. I den tredje fasen planeras mer utrymme i skolan för årskurserna 7 9 i Nickby hjärta genom att bygga en flyttbar modulskola med två våningar. För närvarande uppgår elevantalet i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola till cirka 660 elever och det dimensionerade elevantalet i den första fasen av Nickby hjärta till 740 elever. I och med tillväxten av invånarantalet i Nickby planeras Nickby hjärta att byggas ut till en enhetsskola där cirka 260 elever placeras. Det uppskattade behovet av en enhetsskola bedöms uppkomma under I den tredje fasen under ska en utbyggnad för årskurserna 7 9 inledas och genomföras i faser i form av en modulskola. När strategin för Sibbo kommun 2025 har genomförts ska en utbyggnad göras för ungefär elever. Byggandet av en enhetsskola och utbyggnaden av skolan för årskurserna 7 9 i samband med Nickby hjärta kan genomföras med en cirka hälften mindre byggnad och hälften lägre kostnader jämfört med att bygga en ny skolbyggnad, eftersom samma gemensamma lokaler och trafikutrymmen kan utnyttjas. Lokalbehovets mål Vid byggandet av den första fasen måste man i dimensioneringen av de allmänna lokalerna beakta de senare faserna. Därför ställs effektivitetskraven för de olika faserna så att bruttoytan per elev sjunker från 13,0 brm²/dimensionerad elev i den första fasen till 11,0 brm²/dimensionerad elev i den tredje fasen. De centrala utgångspunkterna i projektplaneringen för Nickby hjärta Den viktigaste och mest centrala utgångspunkten för planeringen har varit i) att på ett jämlikt och rättvist sätt ordna hälsosamma, trygga och ändamålsenliga utrymmen för båda skolorna. Ett lika viktigt mål har varit att ii) att trygga båda skolornas egen identitet och utrymmen samt att möjliggöra samarbete mellan skolorna. Den begränsande utgångspunkten har varit iii) att för en summa på 16,3 mn euro (bygg. tek. arbeten) bygga den första fasen av Nickby hjärta under 6/2014 7/2016. Detta har medfört en noggrann och

16 1/ Fullmäktige snäv dimensionering av skolutrymmena, vilket av skolorna kräver anpassning och eventuellt även förändringar i verksamhetssätten. En viktig utgångspunkt för planeringen har varit att iv) beakta kommande utbyggnadsmöjligheter samt flexibla och anpassningsbara utrymmen. Detta betyder att eventuella följande faser beaktas i planeringen av skolan. Dessutom har man förberett sig för att genomföra skolbygget i faser så att totalkostnaderna förblir så låga som möjligt. I detta sammanhang har man också undersökt modularitet och även möjligheten att genomföra kommande utbygganden i form av flyttbara modulskolor. Princip för genomförande och plan för Nickby hjärta En s.k. stjärnmodell har visat sig vara den bästa lösningen för att uppnå projektets mål, från anpassningsbarhet till effektiv lokalanvändning, på det mest balanserade sättet. Stjärnmodellen i) svarar på de arkitektoniska och stadsbildsmässiga utmaningarna, ii) skapar egna, klart identifierbara identiteter för Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola både inomhus och i byggnadens yttre skepnad genom att skapa funktionella helheter av lämplig storlek samt behagliga närliggande gårdsplaner och iii) möjliggör expandering. Skolan expanderar kring sin kärna.den grundläggande lösningen möjliggör en anslutning av tilläggsflyglar till basmodulen med så liten olägenhet som möjligt och så kostnadseffektivt som möjligt. Ur en husteknisk och funktionell synvinkel utgör flyglarna självständiga, autonoma "hus i huset". Utgångspunkten för lokaldimensioneringen har varit att läraren inte har ett eget klassrum och eleverna inte har ett hemklassrum. På detta sätt kan man erhålla effektiv lokalanvändning. Båda skolorna har två smågrupper för specialundervisning, en JOPO-grupp samt två undervisningslokaler för specialundervisning på deltid (ELA). I fastställandet av klassutrymmenas storlek har man utgått från utbildningsstyrelsen rekommendationer för undervisningslokalernas storlek, som enligt utbildningsväsendets omdöme förminskats i syfte att skära ned kostnaderna. Lokalprogrammet och antalet klassrum fastställdes utifrån antalet klassgrupper. Efter detta testade och preciserade utbildningsväsendet definitionen genom att utarbeta en "testläseordning". Resultatet blev en snäv lokaldimensionering vars användningsgrad i dimensioneringsskedet är hög, 740 elever och ung. 80 %, men ändå fungerande. Lokaldimensioneringen betyder att skolorna måste anpassa sig, till och med förändra sina

17 1/ Fullmäktige verksamhetssätt, utforma regler för samanvändning osv. För det nuvarande elevantalet (660 elever) är utrymmena dock klart rymligare. I samband med byggandet av de följande faserna kan lokaldimensioneringens funktionsduglighet granskas. Resultatet är en plan vars bruttoyta är brm² och det dimensionerade elevantalet 740 elever jämfört med det nuvarande antalet 660 elever. Följande nyckeltal beskriver lokalanvändningen: Yta i relation till dimensionerat elevantal 13,3 brm²/elev. Yta i relation till det nuvarande elevantalet är 14,8 brm²/elev. Allaktivitetshallen, som i huvudsak används av klasserna 7-9, utökar det tillängliga utrymmet med över 2 brm²/elev. Verksamhetsprinciper som skolorna kommit överens om I Nickby hjärta fungerar två skolor under samma tak. Utgångspunkten i planeringen har varit att trygga båda skolornas egen identitet och lokaler samt att möjliggöra samarbete mellan skolorna. I syfte att föverkliga detta har byggnaden tydliga områden som är ägnade åt vardera skolan och vartdera språket, samt områden där skolorna och språken kan mötas. I oktober när utarbetandet av projektplanen var igång och de preliminära ritningarna var färdiga, utformade skolornas representanter i en arbetsgrupp följande verksamhetsprinciper. 1. Flyglarna med teoriklassrum utgör kärnan för båda skolorna. Huvudprincipen i flygeln med ämnesrum är att ämnesrummen används av antingen Kungsvägens skola eller Sipoonjoen koulu. Skolorna kommer sinsemellan överens ifall den andra skolans lokaler används. Några undervisningslokaler är större samanvändning än andra. 2. Skolorna planerar reglerna för lokalernas samanvänding. Skolorna planerar noggrannare samanvändning av lokalerna varje läsår i samband med att läsordningen och arbetsplanen utarbetas. 3. Tydliga språkprinciper utarbetas för verksamheten. Utgångspunkten vid utarbetandet av principerna är att eleverna alltid har rätt att handla på sitt modersmål. Principerna upprättas och personalen förbinder sig till dem innan Nickby hjärta tas i bruk. 4. Skolornas regler och rutiner harmoniseras till den del det är ändamålsenligt. Detta utförs tillsammans med personalen och eleverna innan Nickby hjärta står färdigt. Rutinerna ska vara öppna och ha fokus på delaktighet, och i verksamheten fäster man särskild vikt vid information och samarbete mellan skolorna. Alternativ till fasindelning av projektet

18 1/ Fullmäktige Investeringskostnaderna för den första fasen av Nickby hjärta överstiger det investeringsanslag för den första fasen som avtalats i budgeten. Enligt projektplanen ska den första fasen av Nickby hjärta delas in i delar så att Nickby hjärta byggs i enlighet med det reserverade anslaget. För att möjliggöra detta uppgörs ett alternativ B för stegvis byggande av Nickby hjärta. Alternativ A är ett fasindelat projekt för Nickby hjärta, som indelats i faser enligt projektplanen ovan, där man i den första fasen bygger nya lokaler för 740 elever i Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu. I samband med Nickby hjärta byggs dessutom en gymnastiksal på 583 m² som tillägg till gymnastiklokalen i allaktivitetshallen. I alternativ B är framskridandet av det fasindelade projektet Nickby hjärta det samma som i alternativ A men skiljer sig ändå så att byggandet av gymnastiksalen som planerats i samband med Nickby hjärta flyttas till fas två och byggs samtidigt med flygeln för årskurserna 5 6 i Sipoonjoen koulu. På detta sätt kan Nickby hjärta nästan byggas inom den givna kostnadsramen. Den andra fasen beräknas att byggas cirka 2 4 år efter den första fasen, och den nuvarande gymnastiksalen på 404 m² förblir i användning tills den andra fasen byggs. I alternativ B kan extra lokaler placeras på omklädningsrummen i andra och tredje våningen medan gymnastiksalen byggs. Ämnesklassrum kan till exempel placeras i samband med de nuvarande ämnesklassrummen på omklädningsrummen i andra våningen och administrationslokaler kan placeras på omklädningsrummen i tredje våningen i anslutning till de nuvarande administrationslokalerna. På detta sätt kan funktionaliteten i de olika skolorna i hela Nickby hjärta förbättras. Kostnaderna för de olika fasernas alternativ I de båda jämförda alternativen antas omfattningen av byggandet av de olika faserna vara densamma. Alternativ A överskrider budgetramen med cirka 2,64 miljoner euro och alternativ B endast med 0,45 miljoner euro. Totalkostnaderna i alternativ B är lägre trots att investeringskostnaderna är cirka 0,11 miljoner euro högre än i alternativ A. Risken med alternativ B är dock att ifall man är tvungen att bygga gymnastiksalen som en separat entreprenad, kostar den cirka 0,7 miljoner euro mer än om den byggs i första fasen. De nya lokalerna i Nickby hjärta är cirka brm² mindre än de ursprungliga lokalerna i Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu. Därför ökar den interna hyran inte nämnvärt från nuvarande nivå,

19 1/ Fullmäktige även om den nuvarande hyresnivån är lägre än normalt på grund av de mindre tillfälliga lokalerna i Sipoonjoen koulu. Bedömning och jämförelse av alternativens konsekvenser Bedömningen av alternativens konsekvenser har utförts med hjälp av metoden för förhandsbedömning av konsekvenser (EVA-metoden). EVA-processen fungerar på följande sätt: I det första skedet skapas de alternativ som ska undersökas Efter detta väljs de konsekvenser som ska undersökas och till slut analyseras och beskrivs konsekvenserna. EVA-gruppen bestod av fyra representanter från utbildningsväsendet, två representanter från Avdelningen för teknik och miljö samt en byggherrekonsult. Gruppen valde att som faktorer vid bedömningen av alternativ använda sådana saker som beslutet om tidpunkten för byggandet av den nya gymnastiksalen påverkar. De valda faktorerna för jämförelse av alternativ är: i) idrottsmöjligheter för eleverna, ii) idrottsmöjligheter för Sibbobor, iii) möjligheter för skolor att ordna evenemang, iv) ekonomi; investeringens storlek samt v) intern hyra och underhållskostnader. När det gäller elevernas idrottsmöjligheter är alternativen nästan likvärdiga. Ifall gymnastiksalen byggdes i den första fasen, kan en ny gymnastiksal på 583 m2 användas i stället för den nuvarande gymnastiksalen på 404 m2 och fördelen för elevernas gymnastiklektioner är en ny och något större gymnastiksal dit de kan ta sig inre vägen. Idrottsmöjligheterna för kommuninvånarna ökar inte på ett betydande sätt i och med att en gymnastiksal på 583 m² byggs eftersom ett utvidgande av grenutbudet skulle kräva en gymnastiksal på 900 m². Ifall gymnastiksalen inte byggs i den första fasen av Nickby hjärta, ska den del av evenemangen i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola som ska ordnas samtidigt eller under måltidstider i gymnastiksalen, ordnas i antingen Wessmansalen eller Festhuset. Kostnaderna för hela projektet är ungefär de samma, och den första fasen enligt alternativ B (gymnastiksalen byggs i den andra fasen) kan nästan byggas inom den ram som fastställts i budgeten. Alternativ A (gymnastiksalen byggs i den första fasen) överskrider budgetramen med ungefär 2,7 miljoner euro. Alternativ B (gymnastiksalen byggs i andra fasen) gör det möjligt att en andra och tredje våning byggs ovanpå omklädningsrummen för utbyggnadens behov t.ex. ämnes- eller teoriklassrum, för utbyggnad

20 1/ Fullmäktige av lärarrummet, för att användas av medborgarinstitutet, varvid de bildar en mer funktionell helhet och möjliggör ett byggande som är vettigt både ur teknisk och ekonomisk synvinkel. I alternativ B kan gymnastiksalen byggas ut enligt behoven för det växande elevantalet, t.ex. till en hall på 900m². Fortsatt planering Det aktiva skedet i lärarnas pedagogiska planering började i november på ett separat uppdrag av projektgruppen. Den pedagogiska planeringen leds av skolornas rektorer. Planeringen ska vara färdig före utgången av februari, då man är tvungen att för lokalernas och huvudutrustningens del göra beslut för att kunna skicka iväg entreprenadofferterna i juni 2014 enlig projektets tidtabell. Tiden efter februari behövs för att finslipa entreprenadpaketen. Planeringen av byggandet av Nickby hjärta inleddes redan i december, och tekniska utskottet valde i december specialplanerarna för genomförandeplaneringen. För genomförandeplaneringens del fortsätter Pentti Kareoja och ARK-house Arkkitehdit Oy som huvud- och arkitektplanerare, och även projekt- och uppföljningsgrupperna förblir oförändrade i projektledningen. Efter godkännandet av projektplanen fungerar byggingenjör Jukka Haakana som projektgruppens ordförande i enlighet med planen. De gamla byggnaderna A2, A3, A4, A5, D och E rivs sommaren 2014 som en separat rivningsentreprenad. Byggnad A1 och servicebyggnaden används så länge som möjligt med tanke på byggandet. Rivningen av dessa infaller på vårvintern Bygg- och VVSEA-entreprenaderna upphandlas sommaren 2014 så att entreprenörsvalen har vunnit laga kraft i oktober Byggandet inleds i månadsskiftet oktober november 2014 och objektet är klart att möbleras i juni Givna utlåtanden Bilaga 8: Bildningsutskottets utlåtande Bilaga 9: Finska utbildningssektionens utlåtande Bilaga 10: Svenska utbildningssektionens utlåtande ) Bildningsutskottet konstaterar i sitt utlåtande att en byggnad i enlighet med projektplanen för Nickby hjärta är bra och att alternativ B ekonomiskt sett är ett ansvarsfullt genomförandesätt. Bildningsutskottet konstaterar också att planen är omsorgsfullt utarbetad, lokalerna och verksamhetsmodellerna verkar vara fungerande och de beaktar framtidens ändringsbehov. Beaktandet

Nickby Hjärta Projektplan

Nickby Hjärta Projektplan Nickby Hjärta Stora Byvägen 12, 04130 SIBBO Nickby Hjärta Sammandrag 1 (5) SAMMANDRAG De nuvarande lokalerna i Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola är i dåligt skick. Inomhusluftproblem har förekommit

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Protokoll 3/2014 1 Fullmäktige Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-19:40 ledamot Aho Hanne 18:00-19:40

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 27 24-25.6.2008 Sammanträdestid: kl. 19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. Motionen antecknades för kännedom.

Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. Motionen antecknades för kännedom. Fullmäktige 33 07.04.2014 Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. 413/10.03.02/2013 KFGE 140 Fullmäktige 11.11.2013 Pentti Sittnikow, Sannf. och Jari Hursti,

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänste utlåtande 2014-03-11 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0153 KS-1 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Nya regler avseende

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4590/02.09.00/2013 Stadsstyrelsen 103 31.3.2014 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Beredning och upplysningar: Minna Ahola,

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer