November 02, samhlära1.notebook

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "November 02, 2009. samhlära1.notebook"

Transkript

1 PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag (ifall inte avvikande åsikter framförs utgår man ifrån att de övriga ministrarna är av samma åsikt) varpå presidenten själv fattar beslutet. Presidentbesluten kan indelas i tre grupper: 1) Ärenden som avgörs efter framställning av statsrådet alltså något man godkännt under regeringens allmänna sammanträde. Till dessa ärenden hör bl.a. propositioner samt vissa utnämningsärenden. 2) Ärenden där regeringen enbart har beslutat att ärendet skall framläggas, men som inte är avgjorda. T.ex avgivandet av förordningar och utnämningen av justitiekanslern, biskopar och professorer. 3) Ärenden som föredrags av enskild minister utan att man behandlat frågan i regeringen. T.ex. benådningar samt medborgarskapsärenden. I ytterligare några fall kan presidenten fatta beslut utanför statsrådet (som överbefälhavare för försvarsmakten samt beslut om att ställa enskild minister eller justitiekanslern inför riksrätt. okt 28 21:39 KOMMUNEN (det finns stads och landskommuner) Idén med kommunal självstyrelse är, att en mera decentraliserad styrelse lättare kan tillfredsställa den enskilda medborgarens behov och att de lokala intressena bäst blir bevakade av traktens egna beslutsfattare. Till kommunens uppgifter hör i främsta rummet att tillgodose invånarnas behov av service. Större delen av åliggandena är lagstadgade (skolväsendet, hälsovård och socialvård). Kommunernas förvaltning skall vara grundad på invånarnas självstyrelse; förtroendevalda skall ha beslutanderätten kommunen kan besluta i alla typer av ärenden som berör den egna kommunens invånare och inte strider mot lag. de uppgifter kommunen måste sköta anges i lag kommunen kan frivilligt åta sig uppgifter kan endast genom lag förpliktigas att åta sig nya uppgifter har beskattningsrätt sep 3 05:32 1

2 UPPGIFTER: Kommunens uppgifter är bestämda i lag Socialvård Hälsovård Utbildning (även specialundervisning för t.ex. handikappade) Planering (värna för miljön) Avfallshantering sep 3 05:45 okt 28 21:47 2

3 okt 28 21:49 okt 28 21:50 3

4 EKONOMI: Ekonomiskt är kommunerna hänvisade till KOMMUNALSKATTEN (direkt och proportionell skatteöre), FASTIGHETSSKATTEN (fastställs av kommunfullmäktige), SAMFUNDSSKATTEN, INKOMSTERNA FRÅN KOMMUNALA FÖRETAG (idén har varit att dessa inte får upprätthållas i förtjänstsyfte), STATSBIDRAG (statsandelar indelade 1 10 bärkraftsklasser, störst i 1, minst i 10) och LÅN. Bärkraftsklassificeringen kommer i framtiden att förändras så att kommunernas ekonomiska situation i högre grad beaktas. Kommunerna har blivit beroende av statsbidragen men trenden har varit den att kommunerna fått överta allt fler uppgifter (samt kostnaderna för dessa) samtidigt som statsandelarna beskurits. sep 3 05:51 KOMMUNFULLMÄKTIGE (kan jmf med riksdagen) väljs för 4 år av kommunmedlemmarna (även inom kommunen bosatt medborgare i annat nordiskt land har rösträtt). Fullmäktige väljer inom sig en ordförande/1 år och 2 viceordföranden. Beslut fattas med enkel majoritet. Till fullmäktiges uppgifter hör att godkänna kommunens budget, anta reglementen och ordningsstadgor samt utse kommunstyrelse och nämnder. Beslut fattas med enkel majoritet under offentliga möten. Storleken 17 85, beroende på kommunens storlek. I små kommuner min. 13. sep 3 05:53 4

5 KOMMUNSTYRELSEN (kan jmf med regeringen) bereder ärenden som skall behandlas i fge, kontrollerar att fges beslut tillkommer i laglig ordning och verkställer dem. Sköter om kommunens förvaltning och ekonomi. Sluter avtal i kommunens namn. Representerar kommunen utåt. Övervakar nämnder och kommunala tjänstemän. Kommunfullmäktige väljer för 4 år eller för kortare tid om man så besluter. sep 3 05:54 NÄMNDER SAMT DIREKTIONER förtroendevalda med personliga suppleanter (t.ex. skolnämnden, gymnasiets direktion). Tillsätts för 4 år. Nämndernas och direktionernas betydelse har vuxit. Det beror på att fullmäktige inte i detalj besluter hur anslag används utan nämnderna skall själva ansvara för att verksamheten sköts i enlighet med givna riktlinjer. För att öka tilltron har valbarhetskriterierna för förtroendevalda skärpts med den nya kommunallagen Personer som kan ha fördel av att vara medlemmar i ett förtroendeorgan är inte mera valbara (t.ex direktör i ett byggnadsföretag kan inte längre sitta i byggnadsnämnden). sep 3 05:55 5

6 Numera kan en kommun hålla rådgivande folkomröstning men det krävs att minst 5% av medlemmarna stöder frågan. Om minoritetens andel uppgår till minst 8% eller 3000 personer är kommunen tvåspråkig. En tvåspråkig kommun förblir tvåspråkig så länge minoritetens andel är över 6%. Pale och Wille sep 3 05:57 + KOMMUNMEDLEMMAR a) alla i en kommun bosatta och mantalsskrivna personer. De har rätt att rösta, delta i förvaltningen, åta sig förtroendeuppdrag. b) medlemsskapet för övriga kommunmedlemmar betala kommunalskatt. Till denna grupp hör innehavarna av fast egendom och utövare av yrke eller näring inom kommunen. Också samfund, anstalter och stiftelser med hemort i kommunen räknas som medlemmar. Ifall man väljs till ett kommunalt förtroendeuppdrag kan man i princip inte tacka nej (utom ifall man är över 60, innehaft förtroendeuppdraget i minst 4 år, 8 år innehaft förtroendeuppdrag, sjukdom). Kommunernas officiella språk fastslås vart 10 år av regeringen (6%) sep 3 05:58 6

7 Esbo stads korta presentation av staden. Gör din egna presentation (en sida) och presentera den. nov 1 16:59 UPPGIFTER: 1) Hur kan du påverka beslutsfattandet i din kommun. Ge åtminståne ett konkret exempel. 2) Vilka obligatoriska uppgifter har kommunen. Hur väl anser du att din kommun uppfyller förpliktelserna? Borde kommunen påläggas nya obligatoriska uppgifter eller anser du att någon av uppgifterna kunde vara frivillig? 3) De senaste åren har det förverkligats en mängd kommunsammanslagningar. Redogör för en. Vilka var målsättningarna och hur väl har man uppnå dessa? 4) I Magmas redogörelse över finlandssvenskarnas framtid i Nyland föreslogs att Kyrkslätt, H:fors, Esbo, Vanda, Grankulla och Sibbo skulle sammanslås till en stor kommun. Vilka fördelar och/eller nackdelar anser du att det skulle föra med sig? Det fanns 348 kommuner i Finland vid ingången av år Under året genomfördes 32 kommunsammanslagningar. En stor del av sammanslagningarna gäller flera kommuner. Till följd av sammanslagningarna minskade antalet kommuner med 67. nov 1 17:01 7

8 1. Regional modell med 14 kommuner med en gemensam förbundsförvaltning med eller utan lokalnivå. Förbundsförvaltningen handhar trafik, mark och bostäder. Lokalnivån bildas av primärkommunerna, som fortsätter som hittills med utformningen av sin närservice inklusive den svenskspråkiga servicen. 2. Regional modell med 4 kärnstäder som skapar förbundsförvaltning, vilken handhar även servicefrågor. Förvaltningsmodellen har ingen subregional nivå, utan närdemokratin säkras via redan nu befintliga delegationer, direktioner o. dyl. 3. Storfusion av 4 kärnstäder, utan lokalnivå. Den svenska servicen kan försvinna i det stora maskineriet om man inte skapar någon form av koordinerande regionalt organ. 4. Storfusion av 4 kärnstäder med lokalnivå som består av stadsdelar eller på annat sätt formade mindre enheter, som ansvarar för serviceutformningen. I den här modellen kan all kommunal verksamhet centraliseras även som den svenska servicen. Stadsdelarna eller de mindre lokala enheterna är centralstyrda. Den svenska servicen kan i den lättaste versionen vara ett rådgivande centralt organ, men kan utvecklas mera systematiskt. 5. Städerna fortsätter som nu behovet av helhetssyn och koordinering av den svenskspråkiga servicen har vuxit kontinuerligt och utan systematisk planering av resurser kan den språkliga servicen på sikt utarmas. De svenskspråkiga invånarna är i kärnstäderna cirka och i alla 14 kommuner nästan till antalet, men andelen av hela metropolområdets befolkning är liten 6,6 6,1 %. Det gör experiment av olika slag möjliga då man går in för nya samarbetslösningar i huvudstadsregionen. Om de utfaller väl, kan de senare til lämpas på majoritetsbefolkningen. Målet måste vara att alla på sikt får det bättre i regionen. nov 1 17:12 8

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Ni har ju era fonder

Ni har ju era fonder Maria Hirvi-Ijäs 3 2014 Ni har ju era fonder Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? Magma-studie 3 2014 Ni har ju era fonder / Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2 (92) Förord Frågan om uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän har varit en av de prioriterade frågor som SKL:s styrelse

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer