MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAL-planen för VÄSTRA NYLAND"

Transkript

1 MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet

2 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform av kommun- och servicestrukturen kommer att förplikta kommunerna att senast utföra en plan till statsrådet, om hur markanvändningen, boendet och trafiken samordnas samt hur användningen av kommunöverskridande service förbättras i området. Dessutom måste kommunerna se nast till statsrådet ge en utredning om åtgärderna och en plan för verks tällande av reformerna, som gäller bildandet av kommunens samarbetsområde samt om hur man tryggar sådan service som omfattar en bred befolkningsbas. Även om stadsregionernas planeringsskyldighet som baserar sig på lagen kommer att gälla endast huvudstadsregionens kommuner i Nyland, kommer en plan att ges för hela Helsingforsregionen samt för HIIDEN- området och regionen Raseborg. Planen för västra Nyland kan utarbetas fritt och utan innehållsmässiga krav och begränsningar och på basis av kommunens egna behov. Den behöver inte heller till alla delar anpassas till planen för Helsingforsregionen och dess presentationsmo dell. Planområdet Planområdet omfattar kommunerna i västra Nyland: Hangö, Ingå, Karis, Karislojo, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula, Pojo, Sammatti, Sjundeå och Ekenäs, sammanlagt 11 kommuner. Arbetets mål Målet för arbetet är att till statsrådet på basis av existerande material bereda en plan om en bättre samordning av markanvändning, boende och trafik för västra Nylands del. Vid sidan av att planen bereds är det aktuellt att bereda en gemensam strategi för västra Nyland på basis av det material som finns inom kommunerna i HII- DEN-området och i regionen Raseborg. Kommungrupperna anser det nödvändigt att i det här sammanhanget även få till stånd en gemensam strategi, som kan an vändas som utgångsmaterial för det här arbetet samt när det gäller intressebevak ningen för västra Nyland och i riktning mot Helsingforsregionen och staten. 1. Innehållet i planen Beredningen av lagstiftningen för PARAS-projektet är delvis på hälft, vilket leder till att det inte finns tillförlitlig infomration om de krav som ställs på planens inne håll. Det är sannolikt att man i lagstiftningen kommer till slutsatsen att den plan som ges till statsrådet i alla fall är en plan om vad man planerar tillsammans och även hur det görs. Kommunerna i västra Nyland har dock klart fört fram sin egen åsikt om hur de till statsrådet vill ge en riktig plan om hur samordnandet av mar kanvändningen, boendet och trafiken kan förbättras. Samtidigt har man ansett att en plan om kommungränsöverskridande service och om att man bör främja ibruk tagandet av dessa presenteras i samband med åtgärdsplnaen. Planens innehåll ut vecklas och specificeras alltefter arbetet fortskrider. En preliminär innehållsstom me ingår i bilagan 1.

3 2. TIDTABELLEN FÖR ARBETET Arbetet har inletts i oktober 2006 och pågår fram till våren Det första skedet i arbetet går ut på att sammanställa de egna kommunala strate gierna inom HIIDEN-området och i regionen Raseborg till en gemensam strategi för västra Nyland. Arbetet utförs av en konsult, Pöyry Environment Oy. Arbetet är klart i februari Samtidigt med att den tidigare nämnda gemensamma strategin bereds utarbetas innehållet i den plan som ges till statsrådet. Då innehållet uppgörs, fästs speciell vikt vid områdets egna behov och de synpunkter, på basis av vilka övriga regioner utarbetar sina planer. Avsikten är att beredningen av planen ges även till konsulten i början av februari år Planearbetet bör vara klart i mars Från april framåt behandlas arbetet i kommunerna och i kommungruppen enligt behovet så att beslut om den plan som ges till statsrådet kan fattas av de kom munala fullmäktigeledamöterna i juni En mera detaljerad tidtabell för arbetet ingår som bilaga ORGANISERING AV ARBETET Nedan angivna kommundirektörer leder arbetet. Dessutom följer regiondirektionen för västra Nyland och Nylands förbunds randkommitté upp arbetet. En arbetsgrupp svarar för beredningen av arbetet: Kaj Lindholm Karis Henrik Sandström Sjundeå Eija Taskinen Utvecklingsprogrammet för Raseborg Kristiina Tikkala Lojo Erja Vaarala Lohjan Yrityspalvelukeskus Seija Vanhanen Nylands förbund MAL-PLANEN (2015)/för västra Nylands område 1. Inledning Planens mål BILAGA 1

4 Planens behandling Planens bundenhet 2. Utgångspunkter och utvecklingsbehov Nylands utvecklingsutmaningar med tanke på HIIDEN-området och regionen Raseborg Utgångsmaterial (bl.a. landskapsplan, generalplaner, utveckilngsbilder, trafiksystemplan, bostadsplan ) Ökat invånarantal, åldersstruktur och hushållens storlek Ökat antal arbetsplatser Läget på bostadsmarknaden (bl.a. bostadsbestånd och boenderymlighet) Trafikinfrastruktur, -säkerhet och kollektivtrafiken Kommunöverskridande service 3. Gemensam vision och strategiska mål Bostadspolitikens mål/gemensam bostadspolitik Eftersträvad samhällsstruktur/gemensamma principer för markanvändningen Utvecklingsmålen för trafiksystemet Målen för kommungränsöverskridande service 4. Plan för förbättrat samarbete och dess programmering Bostadsprogram/Mål/Något annat Produktionsmål och fördelning Service i anslutning till boendet Tidtabell för genomförandet Markanvändning/Plan/strukturmodell/något annat - Regionala utvecklingszoner - Nya bostadsområden/ändringsområden/gränsområden - Näringsområden - Logistik - Tidtabell för genomförandet Trafik/Trafiksystemplan - Kollektivtrafiken utvecklas - Trafikinfrastrukturen utvecklas - Trafiksäkerheten - Tidtabell för genomförandet Kommungränsöverskridande service och att man främjar ibruktagandet av dem/plan (i åtgärdsplanen) - Vilka tjänster - Tidtabell för genomförandet 5. Övriga nödvändiga åtgärder för att främja sammanfogandet av markanvändning, boende och trafik Uppföljning och rapportering av hur samarbetet förverkligas Det interkommunala samarbetet utvecklas/ett nytt samarbetsor gan? Samarbetet mellan kommunerna och staten utvecklas

5 BILAGA 2 BEREDNING AV MAL-PLANEN FÖR VÄSTRA NYLAND Tidtabell Möte Uppgifter 12/ /TR Konsultarbete/strategi för västra Nyland Innehållsstomme för planen Innehållet i förordningen

6 Uppföljning av planeringssituationen i regionerna 1/2007 Randkommittén Bestämmelser om MAL-planerna Arbetsplan för våren /2007 3/ /arb.grupp 30.1./arb.gruppp Randkommittén/styrgrupp 13.2./styrgrupp Randkommittén/styrgrupp /styrgrupp Uppföljning av konsultarbetet Arbetsprogram Utkast till strategi för HIIDEN-området och Raseborg Planens innehåll Offertanbud om att utarbeta en plan HIIDEN- och Raseborgsstrategierna/presentation Planens innehåll/presentation Strategiutkastets presentation/anvisningar Behandling av utkastet till MAL-plan Utkast till MAL-plan/presentation MAL-planen klar 4/2007 /arb.grupp Uppföljning av MAL-planen Randkommittén/styrgrupp MAL-planen klar/presentation 5-6/2007 Kommunerna Besluten i kommunerna 8/2007 MAL-planen till statsrådet

Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning

Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning Landskapsprogram 2011 2014 för hela Nyland Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning Östra Nylands landskapsstyrelse 25.1.2010 Nylands landskapsstyrelse 1.2.2010 (Det arbetsprogram och program

Läs mer

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga

Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang 51 Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga Av jur.lic., Kari Prättälä Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN Den allmänbildande utbildningen Utvecklandet av kvaliteten på den internationella verksamheten i Finland är förankrad i tanken om internationalismen

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om en kommun- och servicestrukturreform Given i Helsingfors den 9 februari 2007 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte Syftet med denna

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN

ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN INNEHÅLL 1. Våra goda vanor... 2 2. Återblick på framtiden som metod... 2 3. Frågor att ta upp vid Återblick på framtiden... 2 4. Mätare för skolfreden... 2 5. Lördagsskola ett exempel

Läs mer

Information om. Lag om samarbete inom företag

Information om. Lag om samarbete inom företag Information om Lag om samarbete inom företag Information om lag om samarbete inom företag... 3 Minnelista över samarbetslagens förpliktelser... 3 1. Lagens syfte och uppbygnnad... 4 Lagens uppbyggnad...

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer