KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT"

Transkript

1 KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta för den som är boende, besökare eller företagare som behöver kontakta staden. Vi ansvarar för Göteborgs Stads kontaktcenter, utveckling av service och e-tjänster, konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt energioch klimatrådgivning. Dessutom arbetar vi med frågor kring hållbar konsumtion och samordnar Fairtrade City Göteborg. På vår förvaltning är vi drygt 100 medarbetare. Vi har medverkat i Vetenskapsfestivalens program för skola och allmänhet och mött ett stort antal unga där. Vi har deltagit med vår frågetävling Bli Rättvis där frågorna handlar om klimat, miljö, energi, rättvis handel, konsumenträtt och ekonomi. Våra aktiviteter vänder sig huvudsakligen till gruppen låg- och mellanstadie och besökarna brukar vara minst De som har mött ungdomarna är Energi- och klimatrådgivare, Konsumentrådgivare och Budget och skuldrådgivare. Ett samarbete finns med Göteborgs ungdomsfullmäktige både då det gäller deras seminarier och vetenskapsfestivalen. Vissa klimatfrågor tar även budget- och skuldrådgivarna upp då de är ute i gymnasieskolor med dilemmakonceptet Flytta hemifrån. Ett 70 tal klasser besöktes läsåret Konsumentrådgivarna har några delar i spelen Pank och Shopping som tar upp klimatrelaterade frågor. Under läsåret besöktes ca 150 högstadieklasser. Avdelningen Hållbar konsumtion besökte 8 st högstadieklasser läsåret och tog upp klimatrelaterade frågor. Energi och klimatrådgivningen har i samarbete med Gårdstensbostäder haft en utbildningsdag för 4e och 8 klasser från Gårdstensskolan. Totalt 6 klasser. Energi- och klimatrådgivningen har vid flera tillfällen tagit emot yrkesskolor på gymnasienivå och haft dialog och föreläsning.

2 Vi möter många ungdomar då vi har utåtriktade aktiviteter i stadsdelar och i centrumanläggningar. Det är då inte som organiserade grupper utan mer som spontana besökare. Här använder vi energicykel, Bli rättvis, belysningsutställning och lotterihjul. Bli rättvis finns i en stor och en liten version. Förvaltningen har ansvaret för göteborgs Fair trade cityarbete. Ungdomar från ungdomsfullmäktige finns med i styrgruppen. Det finns ett nätverk där förvaltningens Fair trade City är sammankallande. Nätverket består av Faire trade ambassadörer som ofta är lite äldre ungdomar. Nätveket består för närvarande av 104 personer varav cirka 30 är aktiva. Många av frågorna är klimatrelaterade. Tydliga exempel där klimatfrågan har haft en tydlig roll är: När vi haft frågetävlingen Bli rättvis. Samarbete med bla olika stadsdelar, Göteborg & co, miljöutställningen Install hope och skolor. Gårdstensskolan tillsammans med Gårdstensbostäder. Seminariet YOLO take care of your planet! tillsammans med ungdomsfullmäktige. Föreläsningar, där vi även försöker ha en dialog. Samarbetet har fungerat bra mycket därför att vi har färdiga koncept som vi återanvänder. I några fall så har vi fått tacka nej då vi inte fått ihop resurser. Ett flertal stadsdelsdagar. Klimatfrågan är med. Kulturkalaset i samarbete med Install hope. Klimatfrågan är med. Utskick till yrkeslinjer i gymnasieskolan med erbjudande om informationer om energi och klimatrådgivning och konsumenträtt. Övriga satsningar är inte mot unga. 2

3 Lokalförvaltningen Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service för Göteborgs Stad. Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder och brukare. Med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter och fem miljoner kvadratmeter tillhörande mark är vi en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Lokalförvaltningen förvaltar stadens fastigheter medan det är stadsdelarna som bedriver verksamheten i dem, t.ex. skolor och boenden. Därför har Lokalförvaltningen sällan direkt kontakt med barn och ungdomar annat än genom stadsdelens personal. Flera av de projekt vi beskriver nedan handlar därför projekt vi leder eller deltar i som går ut på att utveckla material, metoder, pedagogik eller tekniska lösningar för att stötta pedagogerna, som arbetar med barn och unga i våra fastigheter, att med utgångspunkt från fastigheten diskutera t.ex. klimat och energifrågor med barnen. Vi har erfarenhet av dialog med unga genom följande projekt: REBUS Lokalförvaltningen drev under EU-projektet REBUS Resan till en bättre skolmiljö. 12 pilotprojekt i skolor och förskolor i Sverige (Göteborg), Norge och Danmark har pågått under hela REBUS mål var att ta fram en gemensam metod - en guideline - för de tre länderna som ska stärka barn och ungas delaktighet i utvecklingen av skolan och förskolans fysiska miljö. Den gemensamma metoden är nu dokumenterad i form av en bok som också kan laddas ner från projektets webbplats I det gröna Lokalförvaltningen erbjuder pilotförskolor att tillsammans se på hur förskolans utemiljö kan användas på ett pedagogiskt sätt och hur den kan skötas utifrån ett barnperspektiv. Vi utgår från förskolans läroplan och har ett arbetssätt som ger barnen delaktighet och möjlighet till att påverka sin fysiska miljö. Här medverkar också en arkitekturpedagog för att inspirera barnen att upptäcka sin närmiljö och erbjuda verktyg att tolka den. Pilotprojekten I det gröna bygger på arbetsmetoden som togs fram inom REBUSprojektet (se ovan) och ska resultera i en modell för hur förskole-/skolgården används, skapa en dialog mellan barn, förskole-/skolpersonal och fastighetsförvaltning samt en skötselplan med tydlig ansvarsfördelning. Vi kan påverka Lokalförvaltningen har under flera år bedrivit energisparprojekt under namnet Vi kan påverka tillsammans med de verksamheter som finns i våra fastigheter. I genomsnitt har elanvändningen kunnat minska med tio procent bara genom enkla beteendeförändringar i vardagen, som att till exempel släcka lampor som inte används. Lokalförvaltningen initierar projekten och stödjer med kunskap och information, checklistor, verktyg och energistatistik och verksamheterna (äldreboenden, förskolor, skolor) arbetar med de energiåtgärder man tillsammans identifierat. Projekten är treåriga och lyckas verksamheten minska elanvändningen får de tillbaka pengar motsvarande det de sparat av lokalförvaltningen. Vi kan påverka vänder sig främst till stadens anställda, d.v.s. personalen i verksamheterna, och är inget verktyg för att arbeta med barn. Däremot 3

4 innebär projektet en morot för personalen att även arbeta med energisparfrågor med barnen. Läs mer om Vi kan påverka. FörskoleVis För att öka energieffektiviteten i bebyggelse, men även nå ett långsiktigt hållbart samhälle med medvetna invånare, krävs ett förändrat energibeteende och energisnåla produkter. En metod är att medvetandegöra användare om kopplingen mellan deras beteende och energianvändning; exempelvis genom visualisering (synliggörande) av energi. I projektet FörskoleVis utvecklas ett webbaserat verktyg för att barn och förskolepedagoger tillsammans ska kunna se och förstå hur mycket energi de använder i förskolan och arbeta med sitt energibeteende på ett lustfyllt sätt. Både barn och pedagoger deltar i utvecklingen av materialet. Göteborg är genom lokalförvaltningen en av fem kommuner som deltar i projektet som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och finansieras av Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen. Läs mer: Visualisering av energiförbrukning En metod för att nå en förståelse för energi, och hur mitt beteende påverkar energianvändningen, är att är att medvetandegöra brukare om kopplingen mellan deras beteende och energianvändningen genom att visualisera (synliggöra) energianvändningen. Till nollenergiförskolan Transistorgatan har lokalförvaltningen tagit fram en visualiseringslösning som visar både produktion av solel och energianvändning. Lösningen består av en större TV-skärm som sitter i förskolans matsal. Grundskärmen riktar sig till barnen på förskolan. Här finns även klickbara filmer där barnen bland annat kan se hur förskolan byggdes med fokus på energieffektivitet samt allmän energikunskap. Det finns även en avancerad skärmbild som vänder sig vuxna som mer detaljerat visar och förklarar energianvändningen mer i detalj. Syftet med visualiseringslösningen är att väcka nyfikenhet om energi och hållbar energiproduktion (solel) och stimulera till ett energismart beteende. Under hösten 2014 kommer vi att utvärdera och vidareutveckla lösningen, framför allt avseende interaktiva lösningar för att stimulera ett energismart beteende, samt ta fram en generell lösning som kan användas på många förskolor och i skolor (initialt riktat mot lägre åldrar). 4

5 Miljöförvaltningen Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt. Vi utför uppdraget genom att arbeta med livsmedelskontroll och miljötillsyn, övervaka och rapportera miljötillståndet, leda stadens miljöstrategiska processer och föreslå åtgärder och beslut inom miljöområdet. Miljöförvaltningen ansvarar för arbetet med bland annat klimatprogram, miljöprogram, kemikalieplan, energieffektiviseringsstrategi, uppföljning av borgmästaravtalet, pedagogiska odlingsträdgårdar och miljömåltider. Uppdraget att involvera unga i klimatarbetet är nytt för miljöförvaltningen och vi arbetar i nuläget med att kartlägga och omvärldsbevaka. I Göteborg finns flera ungdomsgrupper som kan vara av intresse att samarbeta med. Ungdomsfullmäktige är en sådan grupp. Flera ideella organisationer har också ungdomsgrupper som kan vara intressanta att kontakta i olika frågor. Gymnasieklasser är bra forum att rikta oss till för att nå ut brett till många olika ungdomar. we_change är en hållbarhetsturné som riktar sig till gymnasieungdomar och anordnas av Ungdomar.se. Göteborg har varit partnerstad i tre år. Det är ett bra koncept som involverar och engagerar unga i hållbarhetsfrågor. Vi ser stor potential i det och kommer att vara partner även under Vår förhoppning är att det blir mer lokalt fokus och att det ges mer utrymme till dialog. Vi har blivit kontaktade av Jordens Vänner som vill ingå ett idéburet offentligt partnerskap med oss kring klimatdialog med unga. I april 2014 beslutade miljö- och klimatnämnden att vi ska ingå partnerskap. Jordens Vänner ska hålla klimatworkshops i gymnasieklasser och att miljöförvaltningen ska vara med och utforma workshoparnas innehåll och även bidra med finansiering. 5

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN HANDLEDNING INFÖR TURNÉN MALMÖ 23-24/4 2014 Introduktion En av orsakerna till att vi arrangerar we_change är att många unga idag tycker att det är trist att prata om hållbarhet. Och det kan vi förstå då

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8 1 Innehåll Om projektet 3 Strömtjuven skapar energikloka barn 5 Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6 Energiskola för pedagogen 8 Förskolans Läroplan och de pedagogiska övningarna 14 Samling

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

hälsoraketen Praktisk metodhandbok 12 moduler för ett friskare Västra Götaland

hälsoraketen Praktisk metodhandbok 12 moduler för ett friskare Västra Götaland hälsoraketen 12 moduler för ett friskare Västra Götaland Ett hälsofrämjande miljö- och livsstilsprojekt för hela kommunen med barnen i fokus enligt IDEFICS-modellen. Praktisk metodhandbok för hälsofrämjande

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer