KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010

2 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument som FN:s barnkonvention, skollagen, förordningar, läroplaner samt kursplaner. I verksamheternas kvalitetsredovisningar, som utgår från de nationella läroplanerna och kursplanerna, redovisas områden som finns dokumenterade i verksamhetens lokala arbetsplan (LAP) och uppdrag från kommunens verksamhetsplan (VHP). Sigtuna kommuns skolplan Skolplanen prioriterar fyra utvecklingsområden Grundläggande värderingar, inflytande och delaktighet, lärande och hälsa. Med utgångspunkt i dessa skall varje skola, särskola och fritidshem sätta lokala mål för sitt arbete. Likabehandlingsplan Den 1 april 2006 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. De som skyddas av den nya lagens bestämmelser är barn och elever dvs de som omfattas av den utbildning och annan verksamhet som regleras i skollagen. Härigenom omfattas förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund- och gymnasieskola, särskola samt kommunens vuxenutbildning av lagen. Likaså omfattas fristående förskolor och skolor. Varje förskola och skola ska upprätta en likabehandlingsplan för att förhindra diskriminering och annan kränkande behandling i verksamheten. Likabehandlingsplanens främsta syfte är att främja likabehandling, att förebygga samt motverka trakasserier och annan kränkande behandling. Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen Diskrimineringslag 2008:567 i kraft. Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka all kränkande behandling.

3 Förutsättningar Organisation Tingvallaskolan ligger i centrala Märsta och verksamhetsområdet består av Tingvallaskolan och Aspbackens förskola. Skolan är en liten f-6 skola med ca 140 elever i åldrarna 6-13 år. Samtliga klasser skolår 1-6 är åldersblandade. Eleverna och personalen är organiserade i två arbetslag skolår 1-6 samt förskoleklass + fritids. Varje arbetslag leds av en verksamhetsledare, som tillsammans med rektor, bildar skolans ledningsgrupp. Klassindelning augusti 2009: Skolår 1-2 Skolår 1+3 Skolår 2-3 Skolår 4-6 Skolår elever 23 elever 20 elever 26 elever 26 elever Antal elever i respektive skolår 2009: Vt 09 Fsk Ettor Tvåor Treor Fyror Femmor Sexor Totalt Ht 09 Fsk Ettor Tvåor Treor Fyror Femmor Sexor Totalt Då elevantalet på skolan ständigt är föränderligt, har skolans organisation sett olika ut de senaste åren. Upptagningsområdet består av hyreslägenheter, bostadsrättter och villabebyggelse. Ca 50% av barnen är flerspråkiga. Området präglas av kulturell mångfald och sociala olikheter. Flertalet barn befinner sig i svårigheter av olika slag, och är därför i behov av särskilt stöd i olika former. Detta ger skolan såväl möjligheter som utmaningar i sin verksamhet. Ansvarig för årets kvalitetsredovisning är Anneli Hultin, rektor Januari 2009

4 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Skolan har använts sig av samtal, observationer, enkäter och prov för att kartlägga elevernas kunskaper och trivsel. Utifrån detta har sammanställningar gjorts, vilka har analyserats av personalen på arbetslagsmöten, i tvärgrupper skola/fritids och på arbetsplatsträffar. Utvärderingar, med den lokala arbetsplanen, likabehandlingsplanen och kvalitetsredovisningen från året innan som grund, har gjorts i juni och i december. Rektor har sammanställt dokumentationen, och därefter har ett utkast av kvalitetsredovisningen gått ut till personal på remiss, för att slutligen antas i ledningsgruppen. Rektor är ytterst ansvarig. Ekonomi/Resurser Lokaler Tingvallaskolan byggdes 1973, en utbyggnad gjordes 2000 och till hösten 2006 hade skolan egna slöjdlokaler, nytt arbetsrum för personal samt nya lokaler för elevhälsan. Förutom klassrum finns mindre grupprum som också används för undervisning. Fritids har egna lokaler, varav två används under förmiddagstid till förskoleklassens verksamhet. Skolans gymnastiksal är anpassad för de lägre åldrarna. De äldre barnen har därför en del av sin idrottsundervisning förlagd i Ekillaskolan. Skolgården är ganska stor och breder ut sig i olika väderstreck. Under 2008 gjordes en upprustning av den och därför finns det ett ganska så stort utbud av lekredskap för alla åldrar. Teknik/ läromedel Totalt på skolan finns 22 stationära datorer samt 11 bärbara. I början av vårterminen 2010 väntas en utökning med 2 stationära datorer samt 12 bärbara. Det finns tre projektorer på skolan, varav två köptes in i slutet av Programvaran Easy Reader, för uppspelning av digitala talböcker och annat material i Daisyformat, köptes in som en skollicens i slutet av Även Easy Producer, en programvara som spelar upp egna producerade texter i talformat, köptes in.

5 Personal Uppgifter om personal per den 15 oktober: 2009 Kategori Individer Heltidstjänster Andel m. pedagogisk högskoleutbildning Skolledare Personal i förskoleklass Personal i fritidshem Lärare i grundskolan Övrig ped. personal Övrig personal 2 1 Summa: Elevvård Elevvårdsteamet består av skolsköterska och skolpsykolog. SLEV-möten hålls på skolan ca var annan vecka, där även rektor och specialpedagog medverkar. Skolan har ingen kurator, men kommer att göra en konsekvensbeskrivning för att påvisa det stora behovet av en kurator. Under 2009 gjordes totalt sex anmälningar till socialtjänstens barn och familjeenhet. Kompetensutveckling En lärare avslutade sina matematikstudier via lärarlyftet under våren. De flesta har under året påbörjat kompetensutveckling i PIM. Två lärare har varit på föreläsning med Björn Lindell och använder delar av hans material i sin undervisning. Tre klasslärare har gått på kommunens satsning Skriva-Läsa-Räkna. All personal har gått på en föreläsning om mångfald. Egen kompetensutveckling på skolan: Språkutveckling lärare som tidigare gått kompetensutveckling i FLIS (flerspråkighet i skolan) har hållit i möten. Samtliga klasslärare har arbetat med uppgifter i sina klasser mellan mötena. Värdegrundsarbete tvärgruppsmöten skola/fritids där dilemmafrågor har diskuteras. FAS Arbetsliv studiecirkel har påbörjats

6 Budget Den totala budgeten 2009 för hela verksamhetsområdet, förskola och skola/fritids, var i balans vid årsslutet. Detta tack vare ett ökat elevantal samt stor återhållsamhet när det gäller anskaffning av vikarier vid korttidsfrånvaro och sparsamma inköp av material För en liten skola, som Tingvallaskolan är, drabbas vi av ekonomiska förluster så snart ett barn flyttar eller byter skola. Organisationen är skör vid frånvaro av personal, vid sjukdom och semester, då det inte finns så många från den ordinarie personalen att tillgå. Det som också bidrar till svårigheter med ekonomin, är personal som är föräldralediga och återgår i tjänst vid lov, vilket ger extra kostnader. Eftersom det finns många i personalgruppen som har många semesterdagar att ta ut, så påverkar det också ekonomin, då budgeten inte tillåter att sätta in vikarier. Uppföljning av Likabehandlingsplanen Tingvallaskolan upprättade en likabehandlingsplan Planen innehöll områdena förebyggande arbete, trygghet, mobbning och kränkande behandlingar. I planen ingår även handlingsplaner för att öka elevernas trygghet och trivsel. Sedan upprättandet har planen nu reviderats två gånger. Under året har en enkät genomförts bland elever och föräldrar om hur eleverna upplever tryggheten på skolan. Resultat från föräldraenkät våren 2009 (några utvalda frågor): Hur trivs ditt/ert barn på Tingvallaskolan? Mycket bra Bra Mindre bra 30% 66% 4% Om ditt/ert barn Mycket bra Bra Mindre bra går på fritids hur trivs det där? 44% 41% 2% Alla föräldrar besvarade inte denna fråga. Jag/vi har förtroende för skola/fritids? Ja Nej 88% 12% Svarsfrekvensen var tyvärr mycket låg, endast 45% av föräldrarna lämnade in enkäten. Vi har flera tänkbara svar på varför det ser ut så: Föräldrarna är nöjda som de är Föräldrarna glömmer bort Vi är dåliga på att tydliggöra vikten av föräldrarnas synpunkter Föräldrarna förstår inte innebörden i enkäten

7 De besvarade enkäterna visar att de flesta föräldrar upplever att deras barn trivs mycket bra och bra i skolan och på fritids samt att de har förtroende för oss. De 12% som har svarat att de inte har förtroende för skola/fritids utgör sex föräldrar. Även om det är få, ser vi det som en punkt att åtgärda. Vi vill att alla föräldrar ska ha förtroende för oss. Positiva saker som lyfts fram från föräldrarna är ex.: En liten skola ger möjlighet till dialog. Ett gott samarbete råder mellan föräldrar och skola. Engagerade och duktiga pedagoger Lätt att få tag i personal Personal agerar direkt vid behov Fin skolgård Den kritik som har lyfts fram är : Maten Sjukfrånvaro och vikarieanskaffning Attityder bland barnen som ex. hårda ord, knuffar och slag Ibland svårt att få tag i rätt personal när man ringer Ibland dålig tillsyn ute Säkerheten ute bland de olika lekredskapen Resultat av elevenkät våren 2009 (några utvalda frågor): När jag kommer till skolan känns det Roligt Ganska roligt Tråkigt 45% 42% 13% När jag går ut på rast känns det Roligt Ganska roligt Tråkigt 66% 30% 4% Det finns elever Ja Nej på skolan som jag är rädd för 8% 92% Här nämns ett par elevnamn. Det händer att jag Aldrig Ibland Ofta blir retad i skolan 53% 38% 9% Vi kan inte direkt utläsa att det rör sig om allvarliga handlingar i form av ex. mobbning. Det rör sig snarare om att kamrater emellan ibland retas med varandra.

8 På lektionerna Alltid Ibland Aldrig kan jag koncentrera mig 35% 64% 1% Vi ser mycket allvarligt på att det är så många elever som endast ibland upplever att de kan koncentrera sig på lektionerna. Enkäten visar att de flesta eleverna trivs i skolan och att de tycker att det är roligt. Av de som har skrivit att de är rädda för andra barn kan vi se att det rör sig om några få. När det gäller koncentrationen, ser resultatet ungefär lika ut i alla klasser. Några av de äldre eleverna har främst nämnt vissa lektioner som är stökiga, dessa är övningsämnena som inte klasslärarna undervisar i. Följande incidenter har noterats under året: Elever har slagit, sparkat eller på annat sätt, ex. verbalt, kränkt andra barn och personal. Elever har betett sig på ett sådant störande sätt att det stört undervisningen flertalet gånger. Elever har brutit mot skolans trivselregler flertalet gånger. Elever har för personal på skolan berättat att deras föräldrar slagit dem. Föräldrar har uttryckt oro, sorg och ilska över att deras barn har varit utsatt av ett annat barn. Följande åtgärder har vidtagits för att eliminera uppkomsten av detta slag: Personal har pratat direkt med berörda elever. Personal har haft kontakt med berörda föräldrar. Trygghetsteamet har kontinuerligt träffat elever. Fritids har haft kontinuerlig handledning av specialpedagog. Anmälningar till socialtjänstens barn- och familjeenhet. Har gjorts Rektor har haft enskilda samtal med återkopplingar, med berörda föräldrar. Vi har haft nätverksträffar med föräldrar, skola/fritids, socialförvaltningen och BUP. Prioriterade områden under 2009 Tingvallaskolan har under 2009 fokuserat på: Arbeta för 100% trivsel och trygghet Arbeta för hög måluppfyllelse Språkutveckling: Då två lärare har gått utbildning gällande Flerspråkighet i skolan har lärararbetslaget arbetat med det kontinuerligt på arbetslagsmöten och med eleverna. Revidera den lokala arbetsplanen Utveckla en modell för skriftliga omdömen

9 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR MÅL Alla i skolan, elever och vuxna, ska känna trygghet och ha en stark självkänsla. Kortsiktiga mål 2009: - Vi arbetar för att öka antalet elever som följer skolan trivselregler. - Vi arbetar för att minska antalet elever som upplever att de blir retade i skolan. ARBETET I VERKSAMHETEN Insatser och åtgärder Skolans likabehandlingsplan ligger till grund för allt värdegrundsarbete. Att arbeta för trygghet innebär såväl främjande och förebyggande arbete, som att sätta in åtgärder vid behov. Under årets gång har dialoger utifrån dilemmafrågor förts kontinuerligt bland personalen, i tvärgrupper skola/fritids. Detta för att värna om vikten av samsyn, enighet och tydlighet. Vi anser att det är mycket viktigt att all personal på skolan har samma grundinställning till värdegrundsarbetet och att alla agerar utifrån den. Genomförda klasskonferenser under vårterminen för att kartlägga behov, samt hitta gemensamma förhållningssätt kring våra elever Alla barn är allas barn. Vi har sett över och haft tillsyn i omklädningsrummen i samband med vissa idrottslektionerna. Trivselenkät genomfördes under våren bland både eleverna och föräldrarna. I slutet av vårterminen gjordes en utvärdering av värdegrundsarbetet i arbetslagen samt individuellt. Av utvärderingen framgick att personalen på Tingvallaskolan är eniga om det stora behovet av; - struktur och rutiner för skolans elever - tydliga och eniga vuxna med samsyn - kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare/föräldrar Samtliga klasser, f-6, hade inskolningsperiod i början av höstterminen, där stor vikt las på värdegrundsarbetet. Skolår 1-3 arbetade under större delen av höstterminen med ett tema JAG som mynnade ut i en tema-fest för både barn och föräldrar samt personal. Under arbetets gång inbjöds även föräldrar med små uppdrag. Lärare i skolår 4-6 var i slutet av våren på en föreläsning med Björn Lindell, beteendevetare och utbildare med många års erfarenhet av grupputveckling, ledarskap och arbete mot våld/rasism/mobbning med inriktning på förskola/skola. Björns böcker Var går gränsen och Slåss för det goda köptes in till skolan. Dessa har använts som inspiration och underlag för värdegrundarbetet i skolår 4-6. Bland annat upprättandes ett trivselkontrakt som både elever, föräldrar och lärare skrev under i samband med höstterminens start. Ett gemensamt föräldramöte hölls i början av höstterminen, där kvällen delades upp i tre delar; 4-6, samtliga klasser och till sist f-3. Även här låg betoningen på värdegrundsarbete, trygghet, rutiner, trivsel och regler. Fritids arbetslag har haft kontinuerlig handledning av specialpedagog utifrån under hela året. Vi har upprättat en handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd. All personal har gått på en föreläsning om mångfald. Vi har påbörjat en kartläggning av var eleverna upplever att det är

10 mest konflikter genom markeringar på inom och utomhuskartor. Fortlöpande arbete: Schemalagda Charlie-lektioner, ett värdegrundsmaterial som personalen är förtrogna med. Skolans Trygghetsteam har träffats regelbundet under året, där fokus har legat på lösningsinriktade samtal med elever som har varit i behov av stöd. Teamet består av rektor och en barnskötare från fritids. Revidering av trivselregler blev till dokumentet Så här vill vi ha det på Tingvallaskolan, vilket finns att läsa på hemsidan och i skolans informationshäfte samt har information gått ut på föräldrasamrådet. Revidering av Likabehandlingsplanen. Planen finns att läsa på hemsidan och har också har presenterats på föräldrasamrådet. Prioritering på att ha många vuxna ute på rasterna. En skolgård som inbjuder till lek. Specialpedagogiska insatser som har riktat sig till elever i behov av särskilt stöd. Samverkan med socialförvaltningen och BUP genom bland annat konsultation och nätverksträffar tillsammans med vårdnadshavare/föräldrar, samt anmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Resultat och måluppfyllelse/analys Stora insatser läggs på värdegrundsarbetet och detta behövs. Det ställs stora krav på alla som arbetar inom skolan. Ledarskapet är något som ständigt måste erövras i klassrummet, ute på skolgården, i mötet med föräldrar etc. Tack vare de insatser som läggs på värdegrundsarbetet, kan vi se att: - de flesta eleverna trivs i skola - det finns en tillåtande atmosfär bland eleverna gällande olikheter - de flesta föräldrar är nöjda Vi kan se att det är några få elever som utsätter kamrater för: - verbala kränkningar - slag - sparkar. Detta gäller främst elever i de yngre åldrarna, vilket ger oss en fingervisning om vikten av att lägga de största resurserna just där. När det gäller de äldre eleverna är det främst regelbrott mot ex. förbud av tuggummi, mössa på inomhus, hålla skogränsen, missbruk av mobiltelefoner etc. som förekommer. Vi ser att det finns ett stort antal elever som endast kan koncentrera sig ibland på lektionerna. Vi måste därför ta reda på vad detta beror på oro i gruppen eller oro hos individen? Vikten av trygghet, strukturer och rutiner, samt vuxna som både ställer krav och tror på eleven, är av mycket stor betydelse. För en lärare som endast kommer till skolan vid ett tillfälle under en

11 skolvecka (musik och slöjd), är det naturligtvis svårare att upprätthålla. Socialförvaltningen har i de flesta fall gjort utredningar efter våra anmälningar, vilket i sin tur har lett till att några elever och familjer har fått hjälp. Åtgärder för utveckling Vi ska revidera vår likabehandlingsplan och lokala arbetsplan under våren Vi ska arbeta än mer med att implementera likabehandlingsplanen, dokumentet Så här vill vi ha det på Tingvallaskolan och vår lokala arbetsplan, såväl i personalgruppen som i klasserna. Vi ska arbeta för att få en högre svarsfrekvens bland föräldrarna när det gäller trivselenkäten. Vi ska analysera resultaten av enkäterna på ett bättre sätt (elev/ föräldra, inom- och utomhuskartorna). Vi ska arbeta än mer för ett samarbete med föräldrarna. Vi ska samverka mer med de ämneslärare som undervisar i bild, slöjd, idrott och musik. Vi ska skriva en konsekvensbeskrivning för att tydliggöra behovet av en kurator på vår skola. Alla ska vara goda förebilder för varandra, värna om närmiljön och känna omsorg om allt levande, Kortsiktiga mål 2009: - Vi tar tillvara våra olikheter och ökar samhörigheten. - Vi planerar och genomför att nytt tema inom Grön flagg, Insatser och åtgärder Vi har haft storsamlingar kontinuerligt under året, dock mer sällan under höstterminen. I tvärgrupper skola/fritids har personalen fört dialog kring vilka förhållningssätt som ska råda på vår skola. Förskoleklassen har arbetat med Hoppets Stjärna och deras material. Skolår 1-3 har arbetet med tema JAG under hösten. Samtliga klasser har arbetat med Charlie. Fortsatt arbete enligt handlingsplanen för temat Kretsloppet. Handlingsplan för ett nytt tema gällande Grön flagg, Vattenresurser, har upprättats och skickats in. Resultat och måluppfyllelse/analys Eleverna på skolan har tagit emot nya elever på ett välkomnande sätt. Vi har inte helt levt efter vår handlingsplan Kretsloppet gällande Grön flagg och behöver därför aktualisera temat Åtgärder för utveckling Vi ska återuppta storsamlingar en gång i månaden. Vi ska införa någon form av faddersystem där äldre elever tar ansvar för yngre. Vi ska synliggöra vårt värdegrundsarbete med tavlor i klassrum, entréer och personalrum samt på vår hemsida.

12 Vi ska skriva en rapport gällande Grön flagg och temat Vattenresurser samt skicka in den. Vi ska synliggöra vårt Grön flagg arbete. INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET MÅL Elever ska med ökad mognad ha inflytande över och ta ansvar för sitt eget lärande. Kortsiktigt mål 2009: - Vi ska få fler elever delaktiga. ARBETET I VERKSAMHETEN Insatser och åtgärder De yngre eleverna har utifrån givna ramar fått vara med och bestämma arbetssätt. Vi har blivit bättre på att presentera mål inför ett arbetsområde eller en lektion, i dialog med eleverna, samt göra utvärderingar. Eleverna har haft någon form av schemalagd elevens val, där varje elev har getts möjlighet att vara med och påverka ämnesval, innehåll och arbetssätt. Utifrån utvärderingarna av elevens val har upplägg och arbetssätt förändrats under året. Med stigande ålder och ökad mognad har eleverna fått alltmer inflytande över sin undervisning gällande innehåll och metoder. Resultat och måluppfyllelse/analys I skolår 1-3 får eleverna välja ex. arbetsböcker och läseböcker. Dock är vi långt ifrån där vi skulle vilja vara när det gäller delaktighet, inflytande och ansvarstagande. Åtgärder för utveckling Vi behöver utveckla former för att: - bli tydligare på att ge eleverna god kännedom om skolans mål - erbjuda och träna eleverna i olika arbetssätt/studietekniker, så att de på ett mer delaktigt sätt kan vara med och bestämma hur målen ska nås Elever ska kunna föra demokratiska samtal. Kortsiktigt mål 2009: - Elever ska kunna delta i demokratiska samtal. Insatser och åtgärder Barnen har dagligen tränat på att föra samtal och lyssna på andra vid ex samlingar, klassråd och redovisningar. Alla klasser har haft klassråd kontinuerligt. I de yngre åldrarna har en elev varit ordförande och läraren sekreterare och i de äldre åldrarna har två elever tagit hand om att vara ordförande och sekreterare. Elevrådet som består av representanter från f-skolår 6 har haft möte ca var tredje vecka. Alla elever har en IUP som kontinuerligt har följts upp på individuella utvecklingssamtal med lärare, elev och förälder. Åtgärdsprogram har upprättats då skolan har bedömt att eleven riskerat att inte nå målen/inte har nått målen. I upprättandet har lärare, elev och förälder varit delaktiga, likaså vid uppföljning. Resultat och måluppfyllelse/analys

13 Eleverna har fått rutin på klassråden. Genom ordföranderollen ges möjligheten till att träna på att lyssna, fördela ordet samt tala själv. Åtgärder för utveckling Fortsatt arbete med klassråd/elevråd: - arbeta för att de innehållsmässiga ska vara mer riktade mot skolans mål och klassens arbete. - kallelse i god tid före elevrådsmöten - minnesanteckningar/protokoll snart efter varje elevråd LÄRANDE MÅL Elever ska känna nyfikenhet och motivation till lärandet. ARBETET I VERKSAMHETEN Insatser och åtgärder Vi har låtit eleverna utveckla sin egen fantasi och sitt skapande genom ex. samarbete med kulturskolan. Vi har samarbetat med naturskolan kring Klimatgreppet. Vi har arbetat med storyline. Skolår 1-3 har arbetat med teman som mynnat ut i temafester. Vi har arbetat med NoT-lådor. Resultat och måluppfyllelse/analys Vi kan tydligt se att nyfikenheten och motivationen ökar bland eleverna då vi tar tillvara på både våra egna olika kompetenser samt kompetenser utifrån. Vi ser även en koppling till att vi tillvaratar elevernas resurser, ex. då vi arbetar med storyline. Åtgärder för utveckling Vi fortsätter i samma anda. Vi har köpt in ytterligare två projektorer för att använda i skolarbetet. Vi ska använda samtliga datorer på ett effektivare sätt i undervisningen. Alla elever ska nå målen i nationella och lokala styrdokument. Kortsiktiga mål 2009: - Vi ska få fler elever att nå målen i svenska/svenska som andra språk Insatser och åtgärder Förskoleklassen har lagt stort fokus på att arbeta enligt Bornholmsmodellen då det gäller språkutveckling, fokus på grundläggande matematiska begrepp samt fokus omvärldskunskap.

14 gällande läsförståelse. - Vi ska få fler elever att nå målen i idrott gällande simning och orientering. - Alla elever som riskerar att inte nå målen ska få upprättat åtgärdsprogram. IUP upprättas för alla elever Skolår 1-6 har haft: - schemalagda läspass, tyst läsning och högläsning - fasta läsläxor - arbete med läsförståelse Under vårterminen ingick en del elever i läsgrupper tillsammans med resurslärare. En lärare som gick utbildning Flerspråkighet i skolan har hållit i lärarmöten kontinuerligt, där uppgifter delats ut till samtliga klasslärare att arbeta med i klasserna. Ett sådant har varit Vad står mellan raderna. Tre klasslärare har fått kompetensutveckling genom kommunens satsning Läsa-Skriva- Räkna. Skolår 3-6 arbetade under våren med Skogsäventyret, anordnat av svenska orienteringsförbundet, med final på Skansen. Skolår 5 har haft hem- och konsumentkunskap på närliggande skola, Ekilla, under höstterminen. Vi har utvecklat en enkel modell gällande skriftliga omdömen. Resultat och måluppfyllelse/analys Vi kan ännu inte se några tydliga resultat av vår extra satsning på läsförståelse. Det här är ett gemensamt arbete för hela skolan som tar tid. Grunden läggs redan i förskolan och byggs sedan vidare. Vårt hopp är att kunna utläsa resultat redan efter 2010:s ämnesprov i svenska och svenska som andra språk. Vi funderar över hur vi ska få en bättre struktur på simskolan, då det ofta är samma elever som både är i behov av simundervisning som extra resurser gällande andra ämnesområden. Åtgärder för utveckling Vi fortsätter att arbeta i studiecirkelform med språkutveckling där en lärare lägger upp möten och uppgifter. En satsning utifrån kompetensutvecklingen Läsa-Skriva-Räkna enligt följande: Skolår 1 Kodknäckarna

15 Skolår 2 Läsförståelseprojekt Skolår 3 Lästips för olika LUS-nivåer + ämnesprov Vi kommer att ha ett föräldramöte i januari 2010 med information om samtliga satsningar samt work-shops. Samtliga klasser skolår 1-6 kommer att delta i Kulturrådets bokjury där vi läser böcker ur barnbokskatalogen och röstar fram en vinnare. Vi funderar över hur vi ska bygga vidare med speciella projekt i skolår fyra, fem och sex. När det gäller matematik kommer vi att satsa på inköp av material för att kunna bygga upp ett matematikrum. Troligtvis kommer det att ligga i anslutning till textilslöjdssalen. Eftersom den endast nyttjas en dag i veckan skulle vi kunna använda den de ytterligare fyra dagarna som en matteverkstad. Vi ska med hjälp av inköpt skollicens av programvarorna Easy reader och Easy producer anpassa undervisningen för de elever som är i behov av kompensatoriska hjälpmedel. Trots att vi blivit bättre på att tydliggöra mål och krav för eleverna, samt att stöd har getts till elever som riskerar att inte nå målen, når inte alla eleverna de nationella och lokala målen. Vi behöver bli än bättre på att: - upprätta åtgärdsprogram med mål enligt SMART (specifika, mätbara, accepterande, realistiska, tidsanpassade) - analysera resultat, samt lägga upp undervisningen (innehåll och metoder) utifrån dessa - använda pedagogernas olika kompetenser och se över klassgränserna

16 HÄLSA MÅL Verksamheten ska genomsyras av trygghet och arbetsro. ARBETET I VERKSAMHETEN Insatser och åtgärder Se under Grundläggande värderingar. Resultat och måluppfyllelse/analys Se under Grundläggande värderingar. Vi strävar efter att alla på skolan, barn och vuxna, lever sunt och har en god hälsa. Kortsiktiga mål 2009: - Ge elever kunskap om vikten av sund och god hälsa. - Ge elever en positiv upplevelse av lek och rörelse. Åtgärder för utveckling Se under Grundläggande värderingar. Insatser och åtgärder Vi har schemalagt promenader för alla klasser. Alla klasser har idrott med behörig idrottslärare. Vi har Röris och Hjärngympa bland de yngre barnen. Vi uppmuntrar att alla barn ska ta med sig frukt samt våga smaka på all mat som serveras till lunch. En klass har infört att bjuda på en födelsedagslek istället för fika när någon fyller år. Vi har tagit bort kryddor med E-tillsatser. Vi har ANT-arbete i skolår 6. Vi har genomfört ett samarbete med Circonova under våren. Resultat och måluppfyllelse/analys Vi upplever att vi har friska elever på skolan och att sjukfrånvaron är relativt låg. Detsamma gäller personalen, vi har en hög frisknärvaro bland de flesta, och en hög sjukfrånvaro endast bland några få. Vi upplever att eleverna äter färre grönsaker nu än tidigare. Åtgärder för utveckling Vi fortsätter med ovan nämnda saker. Vi planerar att återinföra visningstallrik enligt tallriksmodellen igen för att få eleverna att äta mer grönsaker.

17 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Nationella prov och bedömning i år 3 Nationella prov år 3 Andel elever (i %) som nått godkänt resultat på samtliga delprov i respektive ämne Vt år Antal elever Andel elever som når målen i ma, sv/sva Andel flickor som når målen i ma, sv/sva Andel pojkar som når målen i ma, sv/sva Godkänt i matematik Godkänt i svenska Godkänt i svenska som andraspråk Ej godkänt i ma och sv/sva Skolår 3 - Andel elever, (i %) som bedöms nå målen i matematik, svenska och svenska som andraspråk för år 3 enligt de nationella kursplanerna Vt år Antal elever Andel elever som når målen i ma, sv/sva Matematik Svenska Svenska som andraspråk Ht år Antal elever Andel elever som når målen i ma, sv/sva Matematik Svenska Svenska som andraspråk Andel elever, (i %),som bedöms nå målen enligt kursplanerna med avstämning i Sigtuna kommuns Kunskapsbedömning kravnivåer och bedömningskriterier Vt Antal NO Bild Engelska Idrott Matematik Musik och år elever Teknik SO Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Ht Antal NO Bild Engelska Idrott Matematik Musik och år elever Teknik SO Slöjd Svenska Svenska som andraspråk

18 *Fr o m höstterminen 2008 gäller nationella uppnåendemål för matematik, svenska och svenska som andraspråk för år 3. Nationella prov och bedömning i år 5 Nationella prov år 5 Andel elever (i %) som nått godkänt resultat på samtliga delprov i respektive ämne Vt år Andel elever som når målen i eng, ma, sv/sva Andel flickor som når målen i eng, ma, sv/sva Andel pojkar som når målen i eng, ma, sv/sva Godkänt i engelska Godkänt i matematik Godkänt i svenska Godkänt i svenska som andraspråk Ej godkänt i eng, ma och sv/sva Saknar Saknar Saknar Saknar info. info. info. info Skolår 5 Andel elever (i %) som bedöms nå målen i år 5 enligt de nationella kursplanerna Antal elever Bd En Hk Id Ma Mu Bi Fy Ke Ge Hi Re Sh Sl Sv Sva Tk Tm /Tx Vt st Vt Vt Vt 06 Antal elever Bd En Hk Id Ma Mu Bi Fy Ke Ge Hi Re Sh Tm/Tx Sv Sva Tk Ht Ht st Ht Ht Bedömning i år 6 Skolår 6 Andel elever (i %) som bedöms nå målen enligt kursplanerna med avstämning i Sigtuna kommuns Kunskapsbedömning kravnivåer och bedömningskriterier Antal elever Bd En Hk Id Ma Mu Bi Fy Ke Ge Hi Re Sh Tm/Tx Sv Sva Tk Vt st Vt Vt

19 Antal elever Bd En Hk Id Ma Mu Bi Fy Ke Ge Hi Re Sh Tm/Tx Sv Sva Tk Ht st Ht st Ht Ht Bedömning och analys av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Skolan har under året lyckats med att förbättra resultaten inom engelska, matematik och svenska som andra språk, men fortfarande återstår arbete med att: Inom engelska utveckla elevernas muntliga språkkunskaper samt öka kvalitén på egna producerade texter Inom matematik utveckla eleverna förtrogenhet i att välja mellan och använda de fyra räknesätten vid ex. problemlösning Inom svenska/svenska som andra språk öka elevernas läsförståelse samt utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig i skrift Resultatförbättringen antas bero på följande: Inom engelska har undervisning i halvklass prioriterats under våren. Inom matematik har vi under åren bytt ut och anpassat läromedlen samt fokuserat på valda moment inom matematiken utifrån resultat/analys av ämnesproven. Skolan har satsat på språkutvecklande arbetssätt i alla klasser skolår 1-6 genom att arbeta med materialet Mellan raderna lättläst och Vad står det mellan raderna. Reflektion: Vi funderar mycket över hur objektiva bedömningarna av ämnesproven är. Det finns en risk att de blir subjektiva. Därför är det viktigt att vi skapar utrymme för gemensamma möten där vi tillsammans rättar och bedömer prov. Åtgärder för förbättring 1. För att öka elevernas matematiska kunskaper kommer vi att satsa på inköp av material för att göra i ordning ett matterum. Där ska finnas all nödvändig material för att kunna arbeta laborativt och konkret. 2. För att öka elevernas kunskaper i svenska/svenska som andra språk kommer vi att rikta olika satsningar på olika skolår (se under Lärande/Åtgärder för utveckling). Vi ska också ha ett par möten förskoleklasslärare, klasslärare skolår 1-6 och specialpedagog för att analysera tidigare resultat i ämnesproven, och utifrån dessa se över hur vi i alla klasser på olika nivåer kan arbeta mot de nationella målen för skolår 3 och 5.

20 Inför 2010 kommer skolan att satsa på följande områden: 100 % trivsel och trygghet - Inför hösten 2010 planerar vi någon form av faddersystem för sexorna. Arbeta för hög måluppfyllelse: - Språkutvecklande arbetssätt - Matematik laborativ och konkret problemlösning, de fyra räknesättens användande

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLANS FRITIDS

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLANS FRITIDS KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLANS FRITIDS 2009 (Bilaga till Tingvallaskolans kvalitetsredovisning) Anneli Hultin Januari 2010 Tingvallaskolans fritidshem består av två hemvister. På Stjärnan går de

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Sida 1(8) Likabehandlingsplan. Olympens förskola. Likabehandlingsplan. Upprättad i oktober 2011

Sida 1(8) Likabehandlingsplan. Olympens förskola. Likabehandlingsplan. Upprättad i oktober 2011 Sida 1(8) Olympens förskola Likabehandlingsplan Upprättad i oktober 2011 2 Bakgrund och syfte Den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67)

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Landalaskolan läsår 2015/2016 Landalaskolan Södra Viktoriagatan 48-52 Göteborg Hemsida: www.centrum.goteborg.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen består av Carina

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer

Treälvens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Treälvens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Treälvens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 SYFTE Att tydliggöra innehållet i lagarna (2008:567) Diskrimineringslagen och Åtgärder mot kränkande behandling, Skollagen

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelbo och fritidshemmet Smultronstället 24 januari 2013 Plan mot diskriminering och kränkande behandling förskolan Fågelbo och fritidshemmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Centrum förskoleområde. En trygg förskola för alla! Vårt gemensamma ansvar!

Likabehandlingsplan för Centrum förskoleområde. En trygg förskola för alla! Vårt gemensamma ansvar! Likabehandlingsplan för Centrum förskoleområde En trygg förskola för alla! Vårt gemensamma ansvar! Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg och hänsyn till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2015-2016 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (8) 2015-02-18 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING Fyrklövern En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning, trakasserier och kränkningar

Handlingsplan mot mobbning, trakasserier och kränkningar Läsår 2013/2014 Handlingsplan mot mobbning, trakasserier och kränkningar på Parkskolan, skola och fritidshem Representanter för skola och fritidshem har deltagit i arbetet med att utforma handlingsplanen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 1 Innehåll Bakgrund Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-3 och Fritidshem Läsår 15/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Läsåret 2016/2017 2(7) 3(7) Vision och mål På vår skola ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för åk. 4-6

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för åk. 4-6 Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för åk. 4-6 Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision är att alla

Läs mer

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Likabehandlingsplan (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Hösten 2010 Förskolans långsiktiga mål och vår policy Vi vill att alla ska

Läs mer